Administracja zespolona i niezespolona w wojewodztwie

Przywrócenie w 1990 r. samorządu terytorialnego wymagało dokonania nowych uregulowań prawnych dotyczących administracji rządowej w terenie. Od 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie. Według tej ustawy administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej oraz organy samorządu województwa.

Administracja rządowa jest zbudowana na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, tzn. organy wyższe Administracje wojewoda mogą rządowa wydawać na polecenia służbowe wykonują organom następujące w niższym. organy: terenie,

obszarze

województwa Rady

będący

przedstawicielem

Ministrów

- kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu wojewody( z ustawowego upoważnienia) lub własnym (jeśli ustawy tak stanowią) wykonujący ustawy podstawie organy zadania lub ustawy i administracji kompetencje z określone zawartego lub w niezespolonej ustawach, porozumienia porozumienia - działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, - organy samorządy terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z - organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na

Administracja zespolona, oparta jest warunkującego skuteczne

na zasadach zespolenia wykonywanie zadań

i zwierzchnictwa wojewody, tej administracji;

Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działają pod zwierzchnictwem wojewody, z ustawowego upoważnienia bądź w imieniu własnym, jeżeli ustawa tak stanowi. Zespolenie służb, inspekcji i staży w administracji rządowej w województwie następuje pod zwierzchnictwem wojewody w jednym urzędzie, chyba że ustawa nie przewiduje zespolenia w jednym urzędzie. Z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i innych rodzajów tajemnicy określonych ustawami, wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez organy administracji państwowej.

W sytuacji kiedy kierownik służby, inspekcji lub straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody i gdy ta służba, inspekcja czy straż jest włączona do urzędu wojewódzkiego, to mamy wówczas zespolenie bezpośrednie (pod jednym zwierzchnikiem i w jednym urzędzie). Zaś sytuację, gdy kierownik służby, inspekcji lub straży działa we własnym imieniu, realizuje jemu przypisane kompetencje i gdy posiada aparat pomocniczy w postaci komendy, inspektoratu lub innej jednostki organizacyjnej nie wchodzącej w skład urzędu wojewódzkiego, to wówczas występuje zespolenie pośrednie, gdy dany kierownik działa pod zwierzchnictwem wojewody.

Szczegółową organizacje zespolonej administracji rządowej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego nadawany przez wojewodę, i zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów.

Wojewoda jest organem zespolonej administracji w województwie, a nadto w przypadkach określonych ustawami, takim organem jest kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej; mogą oni występować jako organ administracji zwłaszcza w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, a więc załatwiania licznych spraw indywidualnych. Wojewoda jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej kieruje nią, koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich powołuje i odwołuje wojewoda. Nie dotyczy to komendanta wojewódzkiego Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Powoływanie na te dwa stanowiska należy do kompetencji ministra do spraw wewnętrznych, ale za zgodą wojewody, zaś odwołanie z tych dwóch stanowisk wymaga zasięgnięcia opinii wojewody. Komendant wojewódzki Policji i Państwowej Straży Pożarnej wchodzi w skład kolegium doradczego (ciała opiniodawczo-doradczego)

Wedle koncepcji przyjętej przez ustawodawcę, wojewoda sprawuje władze administracji ogólnej w województwie. Pod zwierzchnictwem wojewody organów Zespolenie pojawia się nastąpiło zespolenie kilkunastu terenowych specjalnej. na kilku płaszczyznach administracji

♣ organizacyjnej, często wyrazem jest m.in. włączenie regulacji dotyczących organizacji służb, inspekcji, straży do statutu urzędu wojewódzkiego, również regulaminy tych organów stanowią część regulaminu urzędu wojewódzkiego ♣ osobowej, związanej z uzyskaniem przez wojewodę prawa do powoływania kierowników tych organów (za wyjątkiem komendanta wojewódzkiego Policji, Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska), kompetencyjnej,♣ zakładając iż wojewoda jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie, a jego zadania i kompetencje są wykonywane przez wojewódzkich inspektorów lub komendantów, działających w jego imieniu z ustawowego upoważnienia. Finansowej, włączenie budżetu danej służby czy inspekcji do♣ budżetu organu administracji Organy administracji zespolonej pozostają równocześnie w układzie podporządkowania wobec organów W • • • • • • • • • • • Wojewódzki Wojewódzki Wojewódzki Wojewódzki Wojewódzki Wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Wojewódzki Oddział Komenda stopnia skład wyższego organów Komenda Wojewódzka Kuratorium Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Skupu i Służby Inspektorat Ochrony Inspekcji Inspekcji Nadzoru Inspekcji Ochrony Przetwórstwa w ramach administracji Wojewódzka Państwowej Straży Oświaty, Farmaceutycznej, Handlowej, Budowlanego, Nasiennej, Środowiska, Artykułów Weterynarii, Zabytków, Rolnych, postępowania zespolonej Policji, Pożarnej, administracyjnego. wchodzą:

Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

Roślin

Administracja niezespolona (dotychczas określaną mianem specjalnej) to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, wobec której wojewoda posiada uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie – kontrolne. Są to wyspecjalizowane organy administracji, których kompetencje mieszczą się w ramach jednego resortu (quasi-resortu). Oparte są z reguły na zasadzie centralizacji. Działają w ramach zasadniczego podziału lub w ramach podziałów specjalnych.

Organy administracji niezespolonej działające na obszarze województwa obowiązane są do: Uzgadniania z wojewodą projektów♣ aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy, np.: przez dyrektorów urzędów morskich Zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami♣ wojewody, o których była mowa wyżej Składania wojewodzie rocznych♣ informacji, a na żądanie wojewody także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa.

Wojewoda ma prawo wglądu na tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez organy administracji rządowej, a także przez organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie porozumienia lub zleconych; przepisy o tajemnicy państwowej i innych rodzajach tajemnicy muszą być przy tym przestrzegane. Szereg kompetencji, zwłaszcza skierowanych do organów administracji niezespolonej, ma charakter niewładczy. Są to kompetencje typu kontrolnego, a przede wszystkim kompetencja do żądania informacji. Zalicza się do nich także obowiązek uzgadniania z wojewodą projektów prawa miejscowego. Powoływanie i odwoływanie organów administracji niezespolonej następuje na wniosek właściwego miejscowo wojewody albo po uzyskaniu uprzednio jego zgody, chyba że ustawa stanowi inaczej. I tak np. w przypadku powoływaniu lub odwoływania regionalnego inspektora celnego w Białymstoku miejscowo W sytuacjach właściwym nadzwyczajnych wojewoda wojewodzie, będzie niezależnie od Wojewoda innych uprawnień, Podlaski. przysługuje

uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządowej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił się naruszenia prawa. Lista organów administracji niezespolonej została ustalona w załączniku do ustawy o administracji rządowej w województwie tego typu z 5 czerwca może 1998 nastąpić roku (zawiera w ona 15 pozycji) ustawy Jednocześnie art. 5 ustawy ogranicza możliwość kreowania nowych organów niezespolonych. Ustanowienie Komendanci Skarbowych • • Dyrektorzy Dyrektorzy Okręgowych Okręgowych Urzędów Urzędów Górniczych Miar i i Specjalistycznych Urzędów Górniczych Miar Naczelnicy Obwodowych Urzędów organy wyłącznie drodze • Dowódcy Okręgów Wojskowych, Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Wojskowi Uzupełnień • Dyrektorzy Izb Skarbowych, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Urzędów Kontroli

• Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych i Naczelnicy Obwodowych Urzędów Probierczych • • • • • Placówek • • Weterynarii) • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Dyrektorzy Dyrektorzy Izb Dyrektorzy Dyrektorzy Dyrektorzy Kontrolnych Okręgowi Państwowi i Inspektorzy Urzędów Dywizjonów Inspektorzy Regionalnych Celnych i Zarządów Naczelnicy Urzędów Urzędów Żeglugi Straży Rybołówstwa Gospodarki Urzędów Wodnej Celnych Morskich Statystycznych Śródlądowej Granicznej Morskiego Sanitarni

• Komendanci Oddziałów Straży Granicznej, Komendanci Strażnic Oraz Komendanci Granicznych

• Jednostki terenowe podległe Prezesowi Agencji Rynku Rolnego 9np. Główny Inspektorat

Administracja Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji należy w

Zespolona; szczególności: prawa, w iΦ koordynowanie ochronaΦ programów ruchu prewencyjnych komend bezpieczeństwa drogowym, powiatowych Policji, ludzi wodnych,

przywracanie stanuΦ zgodnego z porządkiem prawnym lub podejmowanie działań zapobiegających naruszaniu porządku inspirowanie koordynowanie działalności komend powiatowych Policji wΦ zakresie ochrony bezpieczeństwa i

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego wΦ komunikacji kolejowej, lotniczej oraz na obszarach prowadzenieΦ spraw związanych z nadzorowaniem działalności straży miejskich i gminnych oraz przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się ochroną osób i mienia, działających na terenie województwa, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych iΦ administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących i w miejscach zjawiskΦ publicznych, kryminogennych. monitorowanie gazowej. analizowanie

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń naΦ posiadanie broni palnej, myśliwskiej i

Podstawa prawa działalności Komendy Państwowej Straży Pożarnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania z 19 stycznia 1990r. Do 1) 2) zadań podejmowania organizowanie Komendy działań krajowego Państwowej z wdrażaniem Straży postępu na w Pożarnej dziedzinie należy ochrony związanych systemu

przeciwpożarowej, ratowniczo-gaśniczego obszarze województwa, 3) sporządzania planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, 4) kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, 5) współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Wojewódzkiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez stosunku 7) tajemnicy 10) do obywateli, komendanta instytucje powiatowego i (miejskiego) zaleceń oraz w bezpieczeństwa zakresie i organy Państwowej administracji, Straży Pożarnej 6) wykonywanie zadań z zakresu postępowania administracyjnego jako organ wyższego stopnia w realizowania państwowej i służbowej pokontrolnych, higieny pracy,

8) współdziałania w realizowaniu zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony 9) wspierania inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, prowadzenia doradztwa i technicznego Państwowej ochrony przeciwpożarowej śląskiego, 11) współdziałania w realizacji zadań kontrolnych Komendanta Wojewódzkiego w stosunku do komend zastępcy 13) powiatowych miejskich Straży Pożarnej województwa 12) realizowania zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji przewodniczącego z komendami na działania niepublicznymi decyzji w Kuratorium zakresie Wojewódzkiego powiatowymi Zespołu (miejskimi) Komendanta Oświaty określonym w w należy ustawie o w Reagowania Państwowej Kryzysowego. Straży Pożarnej, współpracy

14) przygotowywania dokumentów w celu realizacji zadań wynikających z ustaw, nakładających obowiązki Do zakresu i Wojewódzkiego. szczególności: oświaty, ustawie,

1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym nad szkołami i placówkami publicznymi 2. systemie w przygotowywanie administracyjnych sprawach określonych

3. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu polityki oświatowej, 4. współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa, 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkół w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślania uczniów prezentacji 7. osiągnięć współdziała z z uczniów szkół listy na obszarze uczniów. województwa, egzaminacyjnymi, 6. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i okręgowymi komisjami

8. wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach, 9. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek, 10. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, województwa Wojewódzki a także w może okresie wspomagać ferii Inspektorat działania letnich tych i podmiotów, zimowych, Farmaceutyki 11. koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze

Podstawa prawna: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, hurtowniach, aptekach i Inspekcji Farmaceutycznej z 10 października 1991Dz.U. Nr 105 poz.452 z1991r. z późn.

zm. Do zadań Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności: medycznych, i hurtowy produktami jakości leczniczymi leków i wyrobami w medycznymi, aptekach,

kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i♣ przechowywania produktów leczniczych i wyrobów detaliczny ♣ kontrolowanie♣ aptek, hurtowni farmaceutycznych i innych jednostek prowadzących obrót kontrolowanie sporządzanych

kontrolowanie♣ właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, analiza wyników badań jakości produktów leczniczych i wyrobów♣ medycznych, nadzór nad przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem i obrotem♣ środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami z grupy I-R, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu postępowaniu egzekucyjnym w administracji określonych w narkomanii, ustawie, ♣ przygotowywanie projektów decyzji i innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę i punkt♣ apteczny, hurtownię farmaceutyczną, skład celny, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową oraz placówkę obrotu poza prowadzenie rejestru♣ aptek ogólnodostępnych i szpitalnych w oraz punktów prowadzenie♣ farmaceuty współpraca współpraca ze z innych i samorządem specjalistycznym rejestrów określonych technika lekarskim zespołem♣ i♣ konsultantów do obowiązujących aptecznego, aptecznych, przepisach,

współpraca z♣ samorządem aptekarskim w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceutycznego, lekarsko-weterynaryjnym, spraw farmacji,

Inspekcja Handlowa działa na podstawie Ustawy o Inspekcji Handlowej z 25 lutego 1958r.Dz.U. Nr 105 Do poz. 1205 zadań z 1999r. Inspekcji t.j. z Handlowej późn. zm. należą:

- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług, - kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i za fałszowań, oraz kontrola usług, Do 1) zadań Kontrola organów i nadzoru stosowania określonymi do organów♣ budowlanego przepisów w decyzji pełnienia administracji prawa o należy budowlanego, na w : tym: przestrzegania i warunkami uprawnień działania

kontrola zgodności wykonywania robót♣ budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym właściwych Kontrola pozwoleniu tych budowę, sprawdzanie posiadania przez♣ osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie funkcji, sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i♣ stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych architektoniczno-budowlanej, Badanie przyczyn powstania♣ katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli

państwowej. ♣ prowadzenie prowadzenie wezwanie; zlecanie badań♣ dla♣ pobranych organów w toku celnych kontroli opinii próbek o wyrobów wyrobach budowlanych; budowlanych; wydawanie kontroli postępowań♣ planowych administracyjnych i w I doraźnych; instancji;

udział w kontrolach prowadzonych przez♣ Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego

sporządzanie wojewódzkiego♣ rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do 15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem; . Wojewódzkiego 1998r. Inspektoratu t.j. Inspekcji z Ochrony Roślin późn. i Nasiennictwa zm.

Podstawa działalności to: Ustawa o nasiennictwie z 24 listopada 1995r.Dz.U. Nr 166 poz. 1251 z Do głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy: • kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz składowanych roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania szkodliwych, nad stanu metod oraz zwalczaniem zagrożenia roślin terminów rejestru obrotu obrotem i technicznym sprzętu organizmów przez zwalczania organizmy organizmów szkodliwych, szkodliwe, szkodliwych, roślin, siewnym, ochrony roślin, roślin. środków ochrony się organizmów szkodliwych, • pobieranie prób oraz badanie roślin, produktów roślinnych, gleby i podłoży na obecność organizmów • • • • • • • nadzór nadzór nad nadzór ocena ustalanie

• kontrola fitosanitarna importowanych i przeznaczonych na eksport produktów roślinnych, prowadzenie kontrola nad stanem producentów materiałem stosowaniem do środków stosowania • ocena materiału siewnego pod względem jakościowym w celu uznania go za kwalifikowany,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska działa na podstawie Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska Do zadań z 20 lipca 1991r. Dz.U. Nr.77 poz.335 Środowiska z w 1991r. z późn. zm. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony szczególności należy:

• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, • • kontrola udział przestrzegania w decyzji ustalających warunki użytkowania lokalizacji na środowiska, inwestycji, środowisko, postępowaniu dotyczącym

• udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska oraz wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,

opracowanie i

i

wdrażanie

metod

analityczno-badawczych środowiska o do i

i

kontrolno-pomiarowych, właściwego, opakowaniowych, depozytowej,

• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków • kontrola przywracania przepisów o stanu odpadach i opłacie przestrzegania odpadami opakowaniach produktowej

• kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi oraz opłacie • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, • określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza.

Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych działa na podstawie Ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych z 30 czerwca 1970r. DZ.U. Nr.23 poz. 293 z 2000r. zadania: 1. nadzór nad jakością handlową za jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych artykułów rolno-spożywczych, granicę, sprowadzanych z zagranicy, a w szczególności: a. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych b. kontrola t.j. z późn. zm Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych realizuje niżej wymienione

c. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, 2. 3. kontrola warunków i składowania i transportu o artykułów sytuacji na rolno-spożywczych, rynkach rolnych, gromadzenie przetwarzanie informacji

4. współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu handlową artykułów rolno-spożywczych terytorialnego, oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno5. współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością spożywczymi, 6. prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 7. współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi za granicą w zakresie jakości handlowej artykułów nawozach Główny i nawożeniu, rolno-spożywczych, środkach Inspektorat żywienia zwierząt, rolnictwie Weterynarii wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w przepisach: o

Działalność swą opiera na podstawie Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej z 24 kwietnia 1997r. Dz.U. Nr 66 poz.752 z 1999r. t.j. Głównego 1) tych pochodzenia 2) zwierzęcego, zwanych dalej Lekarza z Weterynarii zwalczania: chorób; „zoonozami”, te zakażeń lub biologicznych choroby, zwierząt, czynników późn. w zakresie: zm. Główny Inspektorat Weterynarii, zwany „Inspektoratem”, zapewnia obsługę realizacji zadań

a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i likwidowania ognisk b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty chorobotwórczych wywołujących monitorowania

3)

badania

zwierząt

rzeźnych

i

produktów

pochodzenia

zwierzęcego,

4) przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym określania szczegółowych zasad ochrony kraju przed przenikaniem z zagranicy zakaźnych chorób zwierząt oraz środków szkodliwych dla pochodzenia 6) a) sprawowania bezpieczeństwem produktów pochodzenia zdrowia publicznego, zwierzęcego, nadzoru zwierzęcego, w tym nad: nad wymaganiami 5) przeprowadzania weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów

weterynaryjnymi przy ich produkcji, wprowadzeniu na rynek oraz sprzedaży bezpośredniej; b) wprowadzaniem na rynek zwierząt oraz niejadalnych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt, d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego; e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt f) g) oraz wytwarzaniem przestrzeganiem warunków i warunkami stosowaniem przepisów weterynaryjnych substancji w o ich pasz ochronie wytwarzania; leczniczych; zwierząt; utrzymujących pozostałości zwierzęta

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt; przestrzeganiem gospodarskie, 7) prowadzenia monitorowania niedozwolonych, chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt, 8) prowadzenia wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji, 9) współpracy z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, jak również z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami międzynarodowymi; gospodarstwach

1. Inspektoratem kieruje Główny Lekarz Weterynarii przy pomocy zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt i Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego, zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Unii Europejskiej, Środków Żywienia Zwierząt, Farmacji i Do Utylizacji, zakresu działania Dyrektora Wojewódzkiego Generalnego Oddziału Służby oraz Ochrony dyrektorów Zabytków we biur. należy w

szczególności: • stwierdzenia przy zabytkach prowadzenie czy oraz w rejestru stanowią prac dobro i i zabytków, kultury, wykopaliskowych, terminie,

• badanie przedmiotów o przypuszczalnej wartości historycznej, naukowej, artystycznej w celu • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie wszelkich prac i robót archeologicznych zakresie • prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem właścicielowi lub użytkownikowi dokonanie robót konserwatorskich określonym • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub

oddanie w użytkowanie wieczyste a także wnoszenie jako wkładów niepieniężnych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków należących do Skarbu Państwa, • przygotowywanie opinii dotyczących sprzedaży, zamiany, darowizny lub oddania w użytkowanie wieczyste a także wnoszenia jako wkładów niepieniężnych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków • • prowadzenie realizacja spraw zadań zagospodarowania związanych z procedurą stanowiących związanych z własność uzgadnianiem decyzji o dóbr terenu, wywozu kultury za granicę. gminy, warunkach zabudowy i

Wojewódzkiego 1999r. Do zadań

Inspektoratu t.j. z Inspektoratu

Ochrony

Środowiska późn. zm należy:

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie roślin uprawnych z 12 listopada 1995Dz.U. Nr 66 poz.751 z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska w szczególności

• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, • • kontrola udział przestrzegania w decyzji ustalających warunki użytkowania lokalizacji na środowiska, inwestycji, środowisko, postępowaniu dotyczącym

• udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska oraz wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości • środowiska, i obserwacji wdrażanie i oceny jego stanu oraz zachodzących i w nim zmian, opracowanie i metod analityczno-badawczych środowiska o do i kontrolno-pomiarowych, właściwego, opakowaniowych, depozytowej,

• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków • kontrola przywracania przepisów o stanu odpadach i opłacie przestrzegania odpadami opakowaniach produktowej

• kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi oraz opłacie • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, • określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza.

ADMINISTRACJA Wojewódzkie obronnych • • • Wojewódzki szefowie Sztab Sztaby i dowódcy wojskowi Wojskowy Wojskowe oraz administracji okręgów wojewódzkich sztabów komendanci pełni Wojsko-we

NIEZESPOLONA Komendy wojskowej wojskowych, wojskowych, uzupełnień. funkcje Uzupełnień są:

Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-

♣ terenowego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań jednostek

wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w czasie kryzysu i wojny w obronie terytorialnej województwa. Współpracuje z dowódcami♣ jednostek wojskowych i z niemilitarnymi ogniwami obronnymi szczebla wojewódzkiego w zakresie operacyjnego przygotowania i wykorzystania infrastruktury wojskowej Kieruje realizacją zadań♣ i związanych z cywilnej zabezpieczeniem pokojowego i województwa. mobilizacyjnego

uzupełnienia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz zadań związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i etatowymi świadczeniami Do 2. Kierowanie głównych powołaniem poborowych do zadań odbycia zasadniczej służby rzeczowymi. należy: wojskowej.

1. Współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim w zakresie przygotowania i przeprowadzenia poboru. 3. Kierowanie powołaniem absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego. 4. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych rezerwami osobowymi i przedmiotami świadczeń rzeczowych. 5. Sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i wykorzystywaniem zasobów rezerw osobowych i przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji i obrony cywilnej. 6. Refundowanie wydatków związanych ze spełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym województwa. 8. 9. 10. 11. Ochrona Koordynowanie Systematyczne Planowanie i i do i obrona planowanie wsparcia zbieranie obiektów i danych o wojskowych potencjału zabezpieczenia stanie do klęsk obrony i gospodarki ogniw działań określonych narodowej. obronnych SZ. terenu. wykorzystania niemilitarnych obowiązku obrony RP. 7. Planowanie użycia podległych i przydzielonych sił na czas “W” do obrony i zabezpieczenia

województwa

bojowych

operacyjnego

przygotowania

przygotowanie

miejscowości. żywiołowych. obronnych.

12. Współdziałanie z niemilitarnymi ogniwami obronnymi w prowadzeniu akcji ratowniczych w rejonach zadań 14. Izba Gromadzenie Skarbowa, i aktualizacja Urząd danych o Urząd infrastrukturze Kontroli 13. Współdziałanie z niemilitarnymi ogniwami obronnymi w zakresie wykonywania powierzonych im cywilnej. Skarbowej

Skarbowy,

Urząd Kontroli Skarbowej jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej, podległą Ministrowi Finansów (art.9 ust.1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o kontroli skarbowej j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz.65 oraz akty wykonawcze wydane na podstawie art.9 ust.2-4 powołanej ustawy). Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 25 , poz. 135 z póź.zm.). Do zakresu działania urzędów i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej należy w szczególności: ♣ ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, • • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie kontroli deklaracji podatkowych, wykonywanie podatkowej,

• podział i przekazywanie dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, • prowadzenie dochodzeń i rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych, • wykonywanie egzekucji administracyjnej w granicach swoich kompetencji,

dodatkowo • • dla natomiast nadzór rozstrzyganie

Izby nad w drugiej

skarbowe instancji w

mają urzędami sprawach

za skarbowymi, karnych

zadanie: skarbowych,

• ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych przedsiębiorców, Urzędy kontroli skarbowej:

• kontrolują rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, • • ujawniają kontrolują i kontrolują i nie zgłoszone z do opodatkowania gospodarowania działalności środkami gospodarcze, państwowymi,

celowość

zgodność

prawem

• badają celowość i zgodność z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, • kontrolują źródła pochodzenia majątku i dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach • Urzędy wykonują szczegółowy przychodów, nadzór podatkowy. Górnicze

Urzędy Górnicze są terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 1)nadzór i kontrolę i złożami środowiska, nad higieny kopalin w ruchem pracy w tym zakładów oraz górniczych bezpieczeń-stwa procesie ich w zakresie: pożarowego, górniczego, wy-dobywania, szko-dom, górniczej; górniczego zapobiegania

a)bezpieczeństwa b)ratownictwa c)gospodarki d)ochrony działalności ratownictwa górniczej; 4)nadzór czynności, Okręgowe Do • • • • • nadzór zakresu udział uwierzytelnienie wykonywanie nad i

e)budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji i zagospodarowania terenów po 2)nadzór i kontrolę nad podmiotami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem czynności 3)nadzór i kontrolę nad prowadzeniem określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki kontrolę wykonywanych nad na wykonywaniem potrzeby Urzędy działania w przyrządów ekspertyz obwodowymi w okręgowych badaniach pomiarowych i obwodowych przyrządów stosowanych jako urzędów wzorce miar pomiarowych, odniesienia, robót zakładu geologicznych; górniczego; Miar należy:

5)nadzór i kontrolę działalności służby mierniczo-geologicznej w zakresie pomiarów i innych

• legalizacja i uwierzytelnianie przyrządów pomiarowych o dużej dokładności lub specjalistycznych, specjalistycznych czynności urzędami miar i przyrządów koordynowanie oraz w pomiarowych, ich działalności, pomiarowych wykonywanie metrologicznych,

• wykonywanie czynności dotyczących uwierzytelniania przyrządów pomiarowych stosowanych jako wzorce odniesienia obwodowych urzędach miar laboratoriach akredytowanych,

• wykonywanie czynności metrologicznych dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych, • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa o miarach na obszarze i Urzędy sprawy • • dna korzystania bezpieczeństwa z dróg morskich z żeglugi oraz portów i morskiej, przystani morskich. działania urzędu oraz współdziałanie w tym z administracją państwową Morskie zakresu: samorządową zakresie.

Do zadań Urzędów Morskich podlegających Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej należą

• bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych morskiego, • ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego • ratowania życia, prowadzenia i prac podwodnych i górniczego, wydobywania mienia z morza,

• nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach, • uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i wydawanie pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych technicznym, • na wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności, wybrzeżu • oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz Strukturę polskiej administracji morskiej zgodnie z kompetencją terytorialną na obszarze obejmującym morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas techniczny od południka 15°23'24'' długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa tworzą Minister Infrastruktury oraz podległy mu Dyrektor Urzędu Morskiego. i morza terytorialnego, • budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie

Urząd Statystycznego, związane badań w z zakresie

Statystyczny edukacji oraz przygotowywanie wynikowych

zadania: informacji

przygotowywanie♣ metodologii badań i prowadzenie wskazanych przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznych tych badań, badanie zapotrzebowania lokalnego i regionalnego na informacje reformą edukacji, uczestnictwo we♣ współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji przeprowadzanie przechowywanie udostępnianie opracowywanie przedstawianie i♣ i instytucjom o spisów♣ danych rozpowszechnianie ogłaszanie♣ rządowym prognoz powszechnych, statystycznych,♣ informacji informacji statystycznych, demograficznych, statystycznych, euroregionach zbieranie, gromadzenie i opracowywanie♣ danych statystycznych oraz ich analizowanie,

wynikowych♣

prowadzenie badań i analiz statystycznych♣ wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską

zobowiązań projektów Straż

międzynarodowych,

dokonywanie

porównań

i

ogłaszanie badań,

ich

wyników.

♣ rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przygotowywanie programów Graniczna

Podstawa prawna: Ustawa o Straży Granicznej z 12 października 1990r.Dz.U. Nr78 poz. 462 z 1990r. z późn. zm. Terenowymi organami Straży Granicznej są komendanci oddziałów Straży Granicznej, Granicznej. • • • • w granicznego • ochrona wydawanie zapewnienie ochrona kontrola zezwoleń na w komendanci strażnic, Ich granicznych granicy ruchu przekraczanie komunikacji granicy placówek kontrolnych i dywizjonów Straży to: główne zadania państwowej, granicznego, państwowej, i w tym wiz,

• rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, bezpieczeństwa międzynarodowej przejścia właściwym powietrznej porządku publicznego zasięgu oraz granicy terytorialnym udostępnianie państwowej w ich granicznego, organom państwowym, Polskiej,

• gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu przestrzeni Rzeczypospolitej

• zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych, • zapobieganie przemieszczaniu przez granicę środków odurzających i substancji psychotropowych oraz Urząd broni, amunicji i Żeglugi materiałów wybuchowych. Śródlądowej

Podstawa prawna: Ustawa o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych z 7 marca 1950 Dz.U. Nr 26 poz. 182 z1952r. t.j. z późn. zm. zarządzenia Ministra Żeglugi w sprawie powołania Inspektoratów Do 1) 2) 3) weryfikacja Żeglugi Śródlądowej urzędów nad ustalonej z żeglugi inspekcji tranzytowej i do przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków na szlaku 10 stycznia śródlądowej żeglugi śródlądowej, statków, żeglownym, zimowiskach, portów, żeglugowych, 1961r należy:

właściwości nadzór

bezpieczeństwem głębokości

przeprowadzanie

4) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, wejść 6) przystaniach 5) kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i

7) kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami, 8) kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy, 9) współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska