You are on page 1of 2

Een nieuwe aanpak, een strijdbare vakbond (3) • Verder staan wij pal achter de 46 afdelingen met hun

pal achter de 46 afdelingen met hun statutaire basis en


willen we dat ze, als spil in het lokale vakbondswerk, goed gefaciliteerd
In deze derde verklaring kunnen we ons definitieve team aan u voorstellen. worden. De aanval op de sociale zekerheid is iets dat door alle
Wij bieden met onze elf kandidaten aan het bondscongres de mogelijkheid sectoren heen speelt. De afdeling is daarin belangrijk als cement
om te kiezen voor een noodzakelijke nieuwe aanpak door deze gevarieerde tussen die sectoren en als contactpunt voor andere bonden.
en representatieve groep kandidaten in het onbezoldigd bestuur te kiezen.
Met een evenwichtige balans van mannen en vrouwen, jong en oud, van het • Tot slot wijzen we marktwerking in de publieke sector af en zetten
hoge noorden tot het diepe zuiden. Iedere kandidaat heeft bovendien zijn kwaliteit voorop. Onze bond moet een nadrukkelijke rol opeisen in het
eigen invalshoek, geïnspireerd door werk in een afdeling of sector, vanuit de publieke debat over marktordening en daarbij sectoren benoemen waar
beroepsinhoud, het overlegcircuit of actiegericht, met ruime ervaring of juist marktwerking teruggedraaid moet worden. We staan voor het recht om
een frisse blik. Kortom een sterk team, georganiseerd rond een duidelijke ons werk goed te doen. Met de waardering die daarbij hoort.
missie: Abvakabo FNV wordt weer een vakbond van, voor en door de leden. Op die hoofdlijnen zullen de uit ons midden gekozen bestuursleden eens-
Onze hoofdlijnen daarbij zijn de volgende: gezind aan het werk gaan. Weliswaar staat ieder van ons individueel
• Kader en leden, oftewel de vereniging Abvakabo FNV is leidend wat kandidaat, maar wanneer wij als team door u worden gekozen, zullen we
ons betreft. Onze bond is geen onderneming en wij willen het slagvaardig te werk kunnen gaan in deze inhoudelijke richting.
doorgeschoten markt- en management denken een halt toeroepen. Wij We zijn verheugd te zien dat ook voor het bezoldigd deel op het congres op
zijn geen klanten van onze bond, maar wij bepalen het beleid. In de inhoud te kiezen valt. De verklaringen van de vier nieuwe DB kandidaten
kern is onze vakbond een zelforganisatie van leden. We willen daarbij Jan Willem Dieten, Corrie van Brenk, Hanan Yagoubi en Meindert van den
goede ondersteuning van de werkorganisatie, gericht op activeren en Berg getuigen van een scherpe visie, gedragen door een aantal kernachtige
mobiliseren van leden. Niet alleen de kloof tussen bestuur en kader, vragen. Wij voelen ons uitgedaagd de juiste antwoorden te geven.
maar ook die tussen kader en leden moet snel gedicht worden, zodat
we samen het hoofd kunnen bieden aan wat ons met Prinsjesdag in het Een nieuw bestuur zal als gevolg van de economische crisis de wind van
vooruitzicht is gesteld: een enorme aanslag (35 miljard) op onze voren krijgen. Transparante communicatie en consequente terugkoppeling
publieke dienstverlening. We moeten sterk en strijdbaar gesteld staan zijn dan essentieel. Het bestuur zal ook eensgezind en daadkrachtig moeten
voordat een nieuw kabinet binnenkort tot uitvoering zal willen overgaan.optrekken met een duidelijke visie. Natuurlijk denken we niet allemaal langs
dezelfde lijnen, maar dat is niet erg want een beetje wrijving geeft glans.
• Natuurlijk gaat het bij deze confrontatie om de belangen van alle Maar met samenwerking op onze hoofdlijnen kiest het congres voor de
(ex)werknemers in de publieke sector. Of ze nu in de Zorg werken of bij noodzakelijke nieuwe aanpak: een strijdbare vakbond Abvakabo FNV, van
het Rijk, bij de kinderopvang of de TNT en welke functie ze ook voor en door de leden.
bekleden. Daarbij staat voor ons individuele economische
zelfstandigheid voorop en willen we in de praktijk steeds achter hen Aan ommezijde presenteren zich onze elf kandidaten aan u:
staan die dat ’t hardst nodig hebben. Ger Geldhof (53), afdeling Amsterdam – Lot van Baaren (51), afdeling
• Dat willen we zo efficiënt mogelijk doen en dus moeten de door het Rotterdam Rijnmond – Jo Vaessen (63), afdeling Oostelijk Zuid Limburg –
management aangebrachte schotten tussen Individuele Belangen Patricia Wijnker (44), sector Zorg – Lieuwe de Vries (61), sector Welzijn –
Behartiging (IBB) en Collectieve Belangen Behartiging (CBB) van ons Siska de Rijke (45), afdeling Utrecht – Gerben Maurix (41), sector SW –
weer verdwijnen. Onze vakbondsbestuurders moeten weer hun Dresia Ben Jeddi (36), sector Rijk – Marco Ilbrink (31), sector TNT – Joke
professionele rol kunnen spelen in de wisselwerking tussen individuele Taekema (57), afdeling Friesland Oost – Maurice Meyers (36), sector LO.
problemen en collectieve oplossingen.

Ons e-mailadres: kloofdichters@gmail.com 2 maart 2010


Deze kandidaat-bestuursleden willen de kloof dichten die er in de afgelopen tijd is ontstaan tussen bestuur en leden.
Maurice Meyers (36 – sector LO), is werkzaam bij de gemeente Maastricht als archiefmedewerker. Dresia Ben Jeddi (36 – sector Rijk) werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming (Justitie)
Sinds 1 jaar lid van het sectorbestuur Diversiteit, afdeling jongeren. Twee jaar secretaris van de in Rotterdam als zittingsvertegenwoordiger. Voorzitter van de ondernemingsraad en
Bedrijfsledengroep en neemt namens Abvakabo FNV deel aan het Georganiseerd Overleg met de afgevaardigde naar de Groepsondernemingsraad op landelijk niveau. “De afgelopen vijf jaar heb
werkgever. “Ik wil me vooral in zetten voor jongeren in en buiten de bond. Ik heb 5 jaar gewerkt als ik geleerd dat de invloed van de medezeggenschap eindigt waar de invloed van de vakbond
uitzendkracht en weet hoe moeilijk het voor jongeren is om een baan te bemachtigen, zeker in de verder gaat. Ik zie het als een uitdaging om samen met de andere leden een nieuwe koers in te
regio Parkstad Limburg. Daarom is het ook van belang dat de bond zich inzet voor uitkerings- zetten. Een koers waarbij de kloof tussen het bestuur en de leden wordt gedicht en een koers
gerechtigden, nieuwe medewerkers en uitzendkrachten bij de lagere overheden.” die beter aansluit bij de behoefte van de mensen om wie het daadwerkelijk gaat.”
Joke Taekema (57 – afdeling Friesland Oost), 13 jaar actief kaderlid, nu 5 jaar voorzitter van de
Marco Ilbrink (31 – sector TNT), komt uit Kampen en werkt als postbode bij TNT Post, zit daar in de
afdeling Friesland Oost, werkzaam sinds 1991 als manager welzijn bij een grote zorginstelling
OC (medezeggenschap) en is verder actief in het LAC, in de BLG, in de CCWP –organising-, in het
(thuiszorg, verzorgingshuizen en een verpleeghuis) en daar ook actief als OR lid (3e periode).
afdelingsbestuur van Zwolle en in de Bondsraad.
Aantal jaren lid geweest van het LAC thuiszorg en ook een aantal jaren van de bondsraad.
“Ik heb een jonge frisse blik en ben leergierig. Bovendien kan ik me helemaal vinden in ons
Maakt sinds 2 jaar deel uit van de ledenraad van PGGM. “Ik wil dat onze bond een bond wordt
programma.Samen werken aan een groot en sterk Abvakabo, daar ga ik voor. Zonder strijd geen
waarin leden en kaderleden centraal staan en effectiviteit, efficiëntie en democratie hoogtij
overwinning, zeggen ze wel eens en daar geloof ik ook in.”
vieren. Graag wil ik aan de daarvoor noodzakelijke vernieuwing een bijdrage leveren.”
Gerben Maurix (41 – sector SW), werkt als administratief medewerker bij IBN-groep, 10 jaar OR lid, Siska de Rijke, (45 – afdeling Utrecht), werkzaam in cliënten- en patiëntenbelangenbehartiging.
3 jaar actief bij Abvakabo FNV, voorzitter BLG Platform Noord-Brabant WSW, lid LAC, lid Daarnaast oprichtster / vicevoorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging voor
Bondsraad. Kraamverzorgenden. Oorspronkelijk A-verpleegkundige met veel ervaring in de thuis- en
“In het bondsbestuur is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar en uitgevoerd wordt wat de leden kraamzorg. Door diverse betaalde en onbetaalde activiteiten veel kennis opgedaan van
willen! Verder moeten wij een sterk en daadkrachtig bondsbestuur hebben, zodat we ons weer besturen, politiek, arbeidsomstandigheden en voorwaarden.
sterker kunnen positioneren in onze samenleving. Om dat te bereiken, zal er een vernieuwing “Ik zet mijn kennis, ervaring maar vooral strijdlust graag in voor een goede en herkenbare
moeten plaatsvinden, binnen het door ons democratisch gekozen bondsbestuur.” vakbond die mensen individueel ondersteunt en inspireert, maar ook collectief de mensen een
stem, een gezicht en een sterke positie geeft op de werkvloer en in de samenleving.”
Lieuwe de Vries (61 – sector Welzijn) werkt als cursusleider, adviseur en begeleider van
ondernemingsraden bij KGCA en is bondsraadslid en lid van het sectorbestuur Welzijn; ruim 25 jaar Patricia Wijnker (44 – sector Zorg) werkt als gediplomeerd verzorgende IG in de ouderenzorg
actief binnen de bond, ook als lid van de afdelingsgroep, het afdelingsgroepsbestuur, de voor diverse zorginstellingen en heeft net haar studie HBO personeelsmanagement afgerond, is
afdelingsledenraad, het afdelingsbestuur en in diverse LAC’s. “ABVAKABO FNV moet weer een lid van het sectorbestuur Zorg en bondsraadslid; sinds 3 jaar actief in ABVAKABO FNV.
bond worden die luistert naar zijn leden en kaderleden en opkomt voor hun belangen in brede zin. “Efficiënte samenwerking van afdelingen, sectoren en een daarop afgestemde werkorganisatie
Een bond die een duidelijke visie heeft en pal staat voor een sociale samenleving waarin iedereen zorgen voor een krachtige democratische vakbond, die ik graag zichtbaar en herkenbaar met
een fatsoenlijk leven kan leiden, ook als het even tegenzit. Het bondsbestuur moet voorop lopen, duidelijke doelstellingen op de werkvloer wil uitdragen. Een vakbond die er zichtbaar toe doet !”.
mèt de bondsraad en mèt leden en kaderleden i.p.v. voor hen en zonder hen.”
Jo Vaessen (63 – afdeling OZL), nog tot 1 juni 2010 (daarna postactief) werkzaam als directeur Lot van Baaren (51 – afdeling Rotterdam Rijnmond), werkzaam in instelling voor kinder- en
HRM bij Licom nv (SW bedrijf met 5000 medewerkers), lid bondsbestuur, (nu nog) voorzitter jeugdpsychiatrie, lid afdelingsbestuur Rotterdam Rijnmond en lid Bondsraad; 25 jaar actief
sectorbestuur SW en voorzitter afdeling OZL. Heeft meer dan 30 jaar vakbondservaring als lid kaderlid, ondermeer in de sector zorg in de vrouwengroep en rond allerlei verschillende thema’s
bondsraad (6 jaar), 2e cao onderhandelaar sector SW (20 jaar) en vele jaren als voorzitter bedrijfs- en projecten, momenteel o.a. Migrant Domestic Work en internationale solidariteit met
commissie gesubsidieerde arbeid. Kennis t.a.v. bestuurlijke zaken, sociale wetgeving, pensioenen. Palestijnse collega’s.“Als bestuur luister je goed naar je actieve leden, versterk je die basis van
“Ik sta voor bestuurlijke continuïteit, versterking van de vereniging en professionalisering je vereniging, stuur je de werkorganisatie daarop, kies je een offensieve toon en ga je
werkorganisatie. En bovenal voor een daadkrachtige vakbond!” confrontaties niet uit de weg.”

Ger Geldhof (53 – afdeling Amsterdam), buschauffeur, werkzaam bij GVB Amsterdam, 27 jaar
actief kaderlid, eerst als secretaris van de BLG en sinds 1993 voorzitter OR en medeonder-
handelaar CAO-GVB, daarnaast secretaris afdelingsbestuur Amsterdam, lid Bondsraad, tot
2007 lid geweest van sectorbestuur LO, daarna lid sectorbestuur WIVOS en lid BAC OV.
Stem straks op deze
”Ik wil in het bondsbestuur de stem van de vereniging luider en duidelijker naar voren brengen
en de bond verder helpen door een progressievere koers op sociaaleconomisch terrein, waar kloofdichters!
naar mijn mening draagvlak onder de leden voor is.”

Ons e-mailadres: kloofdichters@gmail.com 2 maart 2010