You are on page 1of 10

R00ok1.

qxp

2005-01-26

21:42

Page 3

Atlas obrazowy

anatomii czowieka
Jamie Weir, Peter H Abrahams

Wspautorzy
Anna-Maria Belli, Margaret D Hourihan, Niall R Moore, J Philip Owen

Wydanie I polskie
Tumaczenie i redakcja
Witold Woniak

Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner

R00ok1.qxp

2005-01-26

21:42

Page 5

Spis treci

Dedykacja

vi

Przedmowa do wydania polskiego

vi

Przedmowa i podzikowania do wydania trzeciego

vii

Przedmowy do wydania drugiego i pierwszego

viii

Klucz do tabel kostnienia

ix

Wstp

Gowa, szyja i mzgowie

Krgosup i rdze krgowy

49

Koczyna grna

65

Klatka piersiowa

87

Brzuch

119

Miednica

155

Koczyna dolna

185

Skorowidz

213

R00ok1.qxp

2005-01-26

21:42

Page 10

Wstp
Dostp do ukadu ttniczego w celu wykonania angiografii uzyskuje si poprzez
nakucie i cewnikowanie ttnicy udowej w znieczuleniu miejscowym. Nastpnie
wprowadza si rodek kontrastowy do naczynia, ktre chce si uwidoczni.
Jeeli dostp poprzez ttnic udow nie jest moliwy (w przypadku
zarostowego schorzenia ttnicy biodrowej lub obecnoci wszczepu), wykonuje
si cewnikowanie ttnicy ramiennej lub pachowej. Aortografia ldwiowa
(translumbar aortography TLA), metoda arteriografii aorty brzusznej przez
bezporednie, przezskrne nakucie aorty, jest obecnie rzadko stosowana,
poniewa nie pozwala na selektywne cewnikowanie gazi aorty. Rozwj nowych
technologii spowodowa, i aorta lub gwne ttnice koczyny grnej i dolnej
mog by uwidocznione poprzez doylne wprowadzenie rodka kontrastowego
(do yy ramiennej, yy gwnej grnej lub prawego przedsionka) i uniknicie
nakucia ttnicy u niektrych pacjentw. Technik tak jest cyfrowa angiografia
subtrakcyjna (digital subtraction angiography DSA), kiedy zbdne informacje
s odejmowane, pozostawiajc jedynie obraz naczy krwiononych. Obrazy
ttnic otrzymane po wstrzykniciu do yy okrela si jako doyln angiografi
cyfrow subtrakcyjn (IV DSA). Obrazy DSA ttnic mog by uzyskane
oczywicie poprzez bezporednie dottnicze wstrzyknicie (IA DSA).

na tle biaego pola, co nie jest moliwe w metodach niesubtrakcyjnych.


Uwidocznienie naczy uzyskuje si take poprzez rne projekcje
radiograficzne; np. w projekcji przednio-tylnej nie jest moliwe uwidocznienie
gazi uku aorty, gdy s one bardzo blisko siebie i mog si nakada. W tych
przypadkach wykonuje si projekcj skon lew przedni, ktra wykazuje
pie ramienno-gowowy, ttnic szyjn wspln lew i podobojczykow lew.
Zamieszczone w atlasie angiogramy ilustruj projekcj przednio-tyln (AP),
o ile nie jest wskazana inna.

Subtrakcj zbdnego ta mona uzyska rwnie metodami fotograficznymi


w konwencjonalnej arteriografii. Subtrakcja fotograficzna lub cyfrowa
stosowana jest w przypadkach, w ktrych wymagane jest uzyskanie obrazu
szczegw drobnych naczy, ktre musz by rozpoznane jako czarne

Szczegy odnonie do nakucia ttnic, cewnikowania oraz technik


obrazowania i informacje o wyposaeniu stosowanym w angiografii zawarte
s w specjalistycznych podrcznikach.

Aortogram subtrakcyjny uku aorty (strona 115, b).

Arteriogram nerkowy (strona 150, a).

yy uwidoczniamy podobnie jak ttnice poprzez bezporednie


cewnikowanie (najczciej przez y udow). yy koczyn uwidacznia si
wstrzykujc rodek kontrastowy przez ig 18 G lub 20 G wprowadzon do
yy obwodowej na grzbiecie stopy lub rki, lub w dole okciowym. Jeeli
obrazowanie poprzez ttnic jest kontynuowane w duszym czasie, mona
odnotowa faz ttnicz, wosowat i yln, i wtedy take uwidacznia si yy.
Faza ylna angiografii znajduje szerokie zastosowanie w uwidacznianiu krenia
wrotnego bez koniecznoci bezporedniego nakucia yy ledzionowej lub
wtrobowej.

R00ok1.qxp

2005-01-26

21:42

Page 11

xi

Tomografia komputerowa

Ograniczenia technik klasycznej radiografii wynikaj z obrazowania struktur


trjwymiarowych jako dwuwymiarowe: rnice liniowego wspczynnika
osabienia promieniowania wszystkich tkanek na drodze przejcia promieni
rentgenowskich tworz obraz.
W tomografii komputerowej (TK) wykonuje si seri projekcji rentgenowskich
pod rnymi ktami, a uzyskane dane s przetwarzane przez komputer w obraz
poprzecznych przekrojw o okrelonej gruboci. Na obraz TK skada si szereg
elementw obrazu, tzw. pikseli, bdcych elementami matrycy obrazowej.
Piksel odzwierciedla redni warto liniowego wspczynnika osabienia
promieniowania wszystkich tkanek, ktre obrazuje. Warto ta jest
porwnywalna do wartoci liniowego wspczynnika osabiania promieniowania
wody i jest wyraona w skali (skala Hounsfielda). W skali tej woda
ma wspczynnik 0 jednostek Hounsfielda (j.H.), a rozpito skali wynosi
2000 j.H. Powietrze ma 1000 j.H.; tkanka tuszczowa okoo 100 j.H.;
tkanki mikkie w granicach +20 do +70 j.H.; ko zwykle powyej +400 j.H.
Nowoczesne wielorzdowe tomografy spiralne pozwalaj na uzyskanie obrazu
warstwy w czasie krtszym od 1 s, co umoliwia zobrazowanie caego ciaa od
wierzchoka gowy do stopy w czasie 2030 s. Tak szybka akwizycja danych
pozwala na uzyskanie obrazu ttnic i y w rnym czasie od wstrzyknicia
rodka cieniujcego. Technika ta zostaa przedstawiona w nowym rozdziale
dotyczcym TK brzucha (str. 122126), gdzie ten sam pacjent jest badany
w fazie ttniczej i ylnej, co pozwala na pene zobrazowanie anatomii naczy.
Obrazy cyfrowe s archiwizowane i mog by udostpnione w formie

elektronicznej do innych orodkw na caym wiecie poprzez np. PACS


(Picture Archiving and Communication System). PACS pozwala na przesyanie
poprzez sie elektroniczn danych z bazy do odlegych przychodni lub szpitali.
Elektroniczna baza pacjenta (Electronic Patient Record EPR), uwzgldniajca
wszystkich pacjentw, rozwija si dynamicznie i znajduje uznanie.
Do bada TK mzgowia, krgosupa i ukadu narzdu ruchu nie trzeba
specjalnego przygotowania. Badania klatki piersiowej, brzucha i miednicy
zwykle wymagaj doylnego podania rodka cieniujcego zawierajcego jod,
co bardziej uwidacznia ttnice i yy, lepiej ilustrujc ich topografi. Zacienianie
jelit w badaniach TK brzucha i miednicy mona uzyska poprzez doustne
podanie, na 24 godz. przed badaniem okrnicy, rodka cieniujcego
rozpuszczonego w wodzie, co w poczeniu z kolejnym doustnym podaniem
tego rodka, na 060 min przed wykonaniem badania, pozwala na obrazowanie
odka i jelita cienkiego. Czasami bezporednie doodbytnicze wprowadzenie
rodka cieniujcego poprawia uwidocznienie kocowego odcinka jelita grubego.
Wszystkie badania wykonuje si u pacjenta w pozycji na plecach, a obrazy
otrzymuje si w paszczynie poprzecznej (osiowej). Nowoczesne tomografy TK
pozwalaj na ustawienie okola (gantry) pod ktem 25, co jest szczeglnie
przydatne w obrazowaniu krgosupa. Czasami bezporednie czoowe obrazy
s konieczne w przypadkach anomalii czaszki i twarzoczaszki; w tych
sytuacjach pacjent ley na brzuchu z odgit gow, a okole jest ustawione
pod odpowiednim ktem.

Miednica mska (strona 158, c), obraz osiowy TK.

Puca (strona 99, n), obraz osiowy TK.

R08ok1.qxp

2005-01-26

22:23

Page 213

213

Skorowidz
A
Achillesa cigno 206
Adamkiewicza ttnica 63
Angiografia ttnicy ramiennej 71
Angiogram komory lewej 115
prawej 110
Aorta 56, 60, 96, 98, 109, 111112, 122, 124,
127, 129, 131132, 142, 151, 156, 160
brzuszna 136, 138, 140, 173, 182
podu 183
wstpujca 90, 92, 100, 102, 104, 106, 112,
115
zastawka 88
zstpujca 88, 92, 100, 102, 104, 106, 112,
115
Aortogram brzuszny 140
Arteriografia subtrakcyjna uku aorty, projekcja
przednio-boczna 115
przednio-tylna 115
prcia 177
rki 73
ttnicy krezkowej grnej 145
podkolanowej 193194
udowej 193
wybircza trzustkowo-dwunastnicza 147
Arteriogram komory lewej 111
miednicy 173
nadnercza 151
nerki 150
puc, faza ttnicza 108
ylna 109
pnia trzewnego 141
rdzenia krgowego 64
stopy, projekcja boczna 194
ttnic oskrzelowych prawych 114
ttnicy krezkowej dolnej 143
grnej 142
ttnicy pachowej 71
wiecowej lewej 111
prawej 111
trzustki 147
wtroby 146
B
Baka jajowodu 179
nasieniowodu 176
wtrobowo-dwunastnicza 121
Beleczka przegrodowo-brzena 101, 103
Blaszka czworacza 39, 46
zbiornik 36
koci wewntrzna 35
kracowa 39
oczodoowa koci sitowej 9
pionowa koci sitowej 4, 9
pozioma koci podniebiennej 5
sitowa 8
Bloczek koci ramiennej 67, 79
Bdnik przedsionkowy 10
Bona midzykostna 82, 205206
Brodawka nerkowa 137, 139, 148149
sutka 118
Bronchogram puca lewego, projekcja skona
116
tylno-przednia 116
prawego, projekcja boczna 117
tylno-przednia 117
Bruzda boczna 35, 38, 4142, 45
z gaziami ttnicy rodkowej mzgu 44
ciemieniowo-potyliczna 39
midzyguzkowa 65
obrczy 38
rodkowa 34, 38
ttnicy szyjnej 2
zatoki esowatej 1314
Brzeg nadoczodoowy 27
podoczodoowy 26
zbodoowy 38
Brzuch 119132
cz grna 136139
obrazy osiowe TK ze rodkiem
kontrastowym 122
obrazy czoowe MR 131132

osiowe MR 127128
TK ze rodkiem kontrastowym, faza ylna
124126
strzakowe MR 129130
pasa rodka kontrastowego, projekcja
przednio-tylna 134
podu 182183
projekcja odwrcona 119120
rodek kontrastowy podwjny w jelicie grubym
135
ultrasonografia, obrazy poprzeczne skone
138
strzakowe 136, 138

skrzydowy 7
szyjny 12, 14
rodkowy czaszki 7
dno 44
wyrostka okciowego 7981
uchwowy 10, 14
Drogi zowe, badanie kontrastowe 15
Drummonda ttnica 143
Dwunastnica 121
cz grna 125, 130
pozioma 122, 124, 127, 129130
zstpujca 122, 124, 130, 132, 134
opuszka 120, 123, 133
zdjcie z podwjnym rodkiem kontrastowym
133

H
Heubnera ttnica 28
Hipokamp 40
Histerosalpingogram 179
I
Istota biaa 37
czarna 37
szara 35
J

C
Cewka moczowa 165, 167172, 178179
cz boniasta 158, 161, 177
gbczasta 161, 177
sterczowa 161, 176177
zwieracz zewntrzny 177
Cholangiopankreatografia wsteczna 121
Cholangiopankreatogram MR 121
Chrzstka klinowata 20
nalewkowata 20, 22
piercieniowata 20, 54
brzeg przedni 22
pytka 23
przegrody nosa 8
stawowa 209
tarczowata 21, 23, 54
rg dolny 23
grny 20
tchawicy 23
trjpromienista panewki 186
Chrzstkozrost klinowo-potyliczny 2
Ciao gbczaste 160, 162, 178
jamiste 158, 160, 162, 164, 177178
ultrasonografia 177
modzelowate 42, 45
kolano 35, 46
pie 38, 40, 43, 46
pat 3738, 41
trzon 39
suteczkowate 36, 39, 4647
szkliste 15, 27
tuszczowe 118
oczodou 15, 18, 36
podrzepkowe 200201
przednagoniowe 23
Ciecz wodnista 15
Cie jajowodu 179
Coopera wizado 118
Czaszka 24
d rodkowy 7
tylny 14
podu 182
podstawa, obrazy czoowe TK 14
osiowe TK 14
projekcja boczna 2
czoowo-potyliczna 3
podbrdkowo-szczytowa 4
potyliczno-czoowa 1
Townesa 3
D
Dno dou przysadki 1
zatoki szczkowej 1
Doek nagoniowy 1820, 22
D kulszowo-odbytniczy 158, 161, 163,
165166, 168170, 199
midzykykciowy 187
panewki 158, 162, 166, 168170
podskroniowy 6, 8, 16
przysadki mzgowej 12, 4447
obrazy czoowe MR 45
czoowe TK 44
strzakowe MR 46
MR po podaniu rodka kontrastowego
47
projekcja boczna 2
skrzydowo-podniebienny 9, 14, 18, 27

E
ERCP (cholangiopankreatografia wsteczna) 121
F
Fad gardowo-nagoniowy 6
gosowy 2021, 23, 54
nalewkowo-nagoniowy 22
pachowy przedni 88
podsutkowy 118
przedsionkowy 2021, 23
Fady okrne w jelicie czczym 134
odkowe 120, 133
Flebolit 120
G
Ga uchwy 12, 7, 9
Gaka blada 35
oczna 6, 8, 14, 18, 35, 38
obraz osiowy MR 15
Gardo 1619
Gardo, cz krtaniowa 18, 2023
obrazy osiowe MR 22
nosowa 7, 9, 13, 1718, 20, 3839, 4445
i ustna, obrazy czoowe MR 19
osiowe MR 16
strzakowe MR 18
ustna 7, 1720, 23
ciana tylna 1718
Gowa ebra 56, 92
uchwy 4, 6
Gole, cz dolna, obrazy osiowe MR 205206
Grasica 87
Gruczo zowy 26
nadnerczowy 151
sutkowy 90
badanie kontrastowe 118
linowy 25
tarczowy 20, 23, 55
pat lewy 21, 23
wzina 20
Grudka mdku 36
robaka 41
Grzbiet sioda 23, 6, 8, 12, 26, 34, 44
Grzebie biodrowy 155
punkt kostnienia 155
koguci 1, 6, 8, 26
krzyowy 155
porodkowy 59
midzykrtarzowy 185
poprzeczny 12
Guz kulszowy 161, 164, 185, 199
punkt kostnienia 155
pitowy 206, 209
szczki 17
Guzek onowy 155
stawowy 2, 10, 14
szyjny 12, 14
ebra 56
Guzowato koci dkowatej 209
promieniowej 67
piszczeli 187, 205
potyliczna wewntrzna 11
zewntrzna 12

Jajnik 167172, 179


Jajo podowe 180
Jajowd 167172
Jama bbenkowa, pokrywka 10, 13
macicy 168, 172, 180
nosowa 7, 27
otrzewnej 179
podgoniowa 23
przegrody przezroczystej 40, 4243
serca podu 183
sutkowa 11, 13
wejcie 1112
projekcja skona 10
zatoka boczna 10
ucha rodkowego 13
ustna, przedsionek, obraz strzakowy MR 20
Jdro 158, 163
czerwienne 36
miadyste 58, 61
krka midzykrgowego 57
ogoniaste 34, 43
gowa 35, 38
trzon 40, 42
soczewkowate 38, 40
Jelito 59
cienkie 133134
czcze 124, 127, 129, 134
krte 122, 124, 127130, 134135, 156157,
162, 169170
lepe 134
Jeziorko zowe 15
Jzyczek 17
podniebienia 1819
segment grny 97, 99
Jzyk 1821
minie wewntrzne 16, 23
nasada 20
przegroda 17, 23
K
Kaletka 61
Kanalik zowy dolny 15
grny 15
Kana krgowy 7, 93
podu 182
okciowy 83
nerwu podjzykowego 12, 14
twarzowego 14
odbytu 158, 160, 162163, 166, 168170,
179, 199
pachwinowy 175
podniebienny wikszy 6
podoczodoowy 8, 26
pkolisty boczny 11, 13
grny 3, 1011, 13
tylny 11, 13
przysieczny 6
przywodzicieli 198
skrzydowy 14, 19, 44
ttnicy szyjnej 4, 1112, 14
wzrokowy 7, 9, 18, 27
uchwy 25
Kanay pkoliste 48
Kt mostowo-mdkowy, obrazy osiowe MR
48
sercowo-przeponowy lewy 88
ebrowo-przeponowy lewy 88

R08ok1.qxp

2005-01-26

214

22:23

Page 214

Skorowidz

Kt ylny 29
Ktnica 119, 135, 156, 162
Kciuk paliczek dalszy 85
Kielich mniejszy 148149
wikszy 148149
Kie dolny 25
Kieszonka krtaniowa 2021
Klatka piersiowa 8791
4-miesicznego dziecka, projekcja przednio-tylna 87
kobiety, projekcja boczna 90
obrazy czoowe MR od przodu ku tyowi
104
osiowe MR 100, 102
TK rdpiersia 9295
strzakowe MR 106
projekcja tylno-przednia 88
Kleszcze mniejsze 35
wiksze 35
Kykie potyliczny 4, 1314, 17
Kolano, obrazy czoowe MR 204, 302
osiowe MR 200
strzakowe MR 201202
Kolec biodrowy przedni dolny 155, 185
grny 155
kulszowy 155, 158, 161, 166, 168, 185
nosowy przedni 25
Koo ttnicze mzgu (Willisa) 33
Komora boczna 3840, 4244, 46
cz rodkowa 34, 38, 40
rg dolny 35, 40
przedni 35, 45
tylny 36
splot naczyniwkowy 42
trjkt 37, 41
czwarta 16, 35, 3840, 43, 4648
lewa 88, 92, 100, 102, 104, 106, 109,
111112, 115
angiogram 115
arteriogram 111
jama 112
stoek 111112
prawa 88, 90, 93, 101, 103, 105, 107, 110,
112
angiogram 110
jama 112
stoek 90
ciana przednia 112
przednia 26
ciana dolna 112
trzecia 3739, 4145
zachyek szyszynkowy 41
zba 25
Komrki bbenkowe 10
sitowe 12, 5, 12, 1415, 18, 26, 34
przednie 6, 8
rodkowe 7, 9
tylne 7, 9, 26
sutkowe 2, 6, 1011, 1314, 36
Konar mzgu 38, 40
mdku 34
dolny 35
grny 3739
rodkowy 36, 38, 40, 48
Koniuszek serca 111
Koczyna dolna 185211
wenogram 195
grna 6586
naczynia 7173
Kora nerkowa 123, 125
Korze grzbietowy 62
tylny 54
Kosteczki suchowe 10
Kostka boczna 189, 206207, 209, 211
przyrodkowa 189, 206207, 209, 211
Koci nadgarstka, projekcja boczna 69
rki, projekcja grzbietowo-doniowa 6970
stpu 189190
projekcja boczna 189
projekcja przednio-tylna 189
rdrcza 69, 191, 211
twarzoczaszki 59
obrazy czoowe TK 8
osiowe TK 6
projekcja boczna 5
potyliczno-brdkowa 5
potyliczno-czoowa 5
Ko biodrowa 59, 122, 124, 128, 130132,
155156, 161, 163, 169172, 186
czoowa 6, 26
cz oczodoowa 8

wyrostek jarzmowy 5, 27
czworoboczna mniejsza 6970, 83, 85
wiksza 6970, 83, 85
gwkowata 69, 83, 85
gnykowa 22, 25, 50
rg wikszy 20
trzon 20
grochowata 69, 83
guziczna 155, 158, 160, 164, 166, 168170,
179
haczykowata 6970, 83, 85
jarzmowa 4, 7, 27
wyrostek czoowy 2, 5, 9
skroniowy 45
klinowa, skrzydo mniejsze 1, 5, 26
wiksze 12, 46, 810, 12, 14, 26, 43
trzon 1, 14
wyrostek skrzydowaty 19
klinowata boczna 189192, 209, 211
porednia 190192, 209, 211
przyrodkowa 190192, 209, 211
krzyowa 59, 131, 157158, 167172, 179
ksiycowata 6970, 83
kulszowa 158, 161, 165166, 168, 186, 199
ga 155
okciowa 6768, 70, 80, 8283
gowa 69
wyrostek dziobiasty 67, 79
onowa 164, 166, 169, 186
ga grna 163
dolna 155, 158, 164, 185
grna 155, 158, 161, 171172, 185
trzon 155, 158, 160, 168, 170
deczkowata 6970, 83
dkowata 189192, 206, 211
guzowato 209
zowa 6
miedniczna 186
nosowa 7, 9, 18, 27
pitowa 190191, 206207, 209, 211
guzek przedni 209
projekcja osiowa 189
wyrostek boczny 189
przyrodkowy 189
piszczelowa 188190, 200202, 205207,
209, 211
kykie boczny 187, 201, 203
przyrodkowy 187, 202203
paska blaszka zewntrzna 36
podniebienna 25
blaszka pozioma 5
potyliczna 1314, 50, 57
cz podstawna 12
promieniowa 6970, 7980, 8283
gowa 6768, 7981
ramienna 6768, 7981
gowa 6566
gwka 6768, 7980
guzek mniejszy 65
wikszy 65, 74
szyjka anatomiczna 65
chirurgiczna 65
sitowa blaszka oczodoowa 9, 26
pionowa 4, 7, 9, 18
skokowa 189192, 206207, 209, 211
bloczek 209
gowa 209, 211
guzek boczny 189
przyrodkowy 189
szyjka 209, 211
skroniowa 11, 18
cz bbenkowa 10
skalista 1, 1011, 13, 17, 27, 36
projekcja skona tylno-przednia 10
obraz osiowy MR przez kt mostkowo-mdkowy 11
TK 11
czoowy TK 13
osiowy TK 12
wyrostek jarzmowy 45, 10
zdjcia warstwowe 11
strzakowa 188
szecienna 189192, 206, 209, 211
rdrcza 8384
rdstopia 209
trjgraniasta 6970, 83
trzeszczkowata 6970
minia zginacza krtkiego palucha 191
udowa 169, 171, 186188, 196, 198202
chrzstka kykcia bocznego 202
doek gowy 185

gowa 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172,


177, 185186, 199
kykie boczny 187, 200201, 203204
przyrodkowy 202204
krtarz mniejszy 158
wikszy 158, 164, 199
nadkykie boczny 187
przyrodkowy 187
podu 182183
szyjka 158, 165, 185, 199
wizado gowy 158, 165
Kowadeko 1012
Krek midzykrgowy 2021, 51, 5960,
128129, 131, 161, 169170
stawowy 10
Kresa midzykrtarzowa 185
Krg, blaszka uku 56
C5 50
ldwiowy preparat 52
obrotowy 14, 4950
blaszka uku 53
trzon 16, 53, 57
wyrostek kolczysty 20
zb 14, 7, 1314, 1718, 2021, 3839,
41, 57, 62
piersiowy 51
drugi, listewka brzena 21
pierwszy trzon 21
szczytowy 40, 4950
cz boczna 1, 1314, 16, 21, 62
guzek przedni 53
tylny 62
uk przedni 24, 6, 16, 18, 20, 3839, 53,
57, 62
wyrostek poprzeczny 14
szyjny 22
preparat, projekcja przednio-boczna 49
trzon 20
trzon 49, 55, 92
Krgosup 4961
cz ldwiowa, obraz czoowy MR 61
porodkowy MR 61
strzakowy MR 61
osiowy MR 60
TK ze rodkiem kontrastowym 5859
projekcja boczna 52
przednio-tylna 52
skona 52
piersiowa, obrazy osiowe TK ze rodkiem
kontrastowym 56
projekcja boczna 51
u 12-letniego dziecka 51
u 7-dniowego dziecka 51
przednio-tylna 51
szyjna, obrazy osiowe MR 55
TK na poziomie krgu szczytowego 53
projekcja boczna 49
u 3-letniego dziecka 50
przednio-tylna 49
skona 50
podu 182
Krtarz mniejszy 185186
wikszy 185186
Krta 18, 2023
obrazy osiowe MR 22
przedsionek 23
tomografia 21
wejcie 23
L
Labbgo ya 29
Lejek 41, 44
przysadki 19
Lemiesz 4, 7, 9, 1718
Limfografia klatki piersiowej i grnej czci
brzucha 152
miednicy 153
okolicy ldwiowej 152
Linia nasadkowa 66, 68, 185188, 190

kotka boczna 201, 203


rg przedni 203
tylny 201, 204
przyrodkowa 203
rg przedni 202, 203
tylny 202, 204

echtaczka 171172
okie 68, 7981
obrazy osiowe MR 8081
strzakowe MR 79
projekcja boczna u dziecka 68
przednio-tylna u dziecka 68
boczna 67
osiowa 67
opatka 65, 75, 90
grzebie 88
projekcja boczna u 14-letniego chopca 66
oysko 182
uk aorty 88, 90, 92, 100, 102, 104, 106, 109,
115
arteriografia subtrakcyjna, projekcja
przednio-boczna 115
przednio-tylna 115
doniowy gboki 7273, 85
powierzchowny 84
jarzmowy 25, 7, 10, 17
krgu szczytowego 3
podeszwowy 194
ylny doniowy powierzchowny 73
grzbietowy 83, 194, 211
yy nieparzystej 96
uska skroniowa 13
M
Macica 169170, 173, 180181
bona miniowa 169172
dno 166, 168
jama 166, 170171
rg 179
szyjka 179
ciana 182
trzon 170, 179
ujcie 166, 169
ultrasonografia pochwowa 179
Maowina nosowa dolna 1, 6, 8, 16, 18, 26
grna 27
rodkowa 1, 7, 9, 18, 27
uszna 10, 1314, 17, 36
Mammogram gruczou sutkowego po
przekwitaniu, projekcja skona przyrodkowo-boczna 118
przed przekwitaniem, projekcja skona
boczna 118
obraz MR 118
Mankiet mini obracajcych 75
Misz wtroby 146
Miednica 155
mska 156165, 176177
naczynia 175
obrazy czoowe MR 162
osiowe MR 164165
TK 156, 158
strzakowe MR 160
obrazy strzakowe MR 169170
podu 183
projekcja przednio-tylna 155, 186
eska 166174, 179
obrazy czoowe MR 171172
osiowe MR 166168
strzakowe MR 179
wenogram 174
Miedniczka nerkowa 123, 125, 129132,
148149
Mielogram czci szyjnej 62
Misie biodrowo-ldwiowy 156, 158,
161162, 166, 168, 198199
biodrowy 156, 160, 162, 169172
bliniaczy 158, 160, 199
brodawkowaty 93, 101, 103, 105, 107, 112
brdkowo-gnykowy 1819, 22
brdkowo-jzykowy 16, 1819, 22
brzuchaty ydki 198, 201
gowa boczna 200, 204205
przyrodkowa 200, 202205
cigno 205
czworoboczny 17, 23, 5556, 93, 101, 103
grzbietu 75
ldwi 123, 125, 127131
uda 158, 165, 167168, 198199
czworogowy, cigno 198, 201
doniowy dugi 8182
dugi gowy 1719, 23
szyi 23, 55
dwubrzucowy brzusiec przedni 19
tylny 17, 2223

R08ok1.qxp

2005-01-26

22:23

Page 215

Skorowidz

Misie dwugowy ramienia 7981


cigno 74
uda 158, 196, 198200, 203204
gowa krtka 197, 201
dwigacz i napinacz podniebienia mikkiego
19
opatki 23, 55
odbytu 158, 161, 163, 165166, 168172,
178, 199
podniebienia mikkiego 16
powieki grnej 20, 26
wargi grnej i skrzyda nosa 16
glistowaty 8485
gnykowo-jzykowy 16, 22
gruszkowaty 157158, 165, 167170, 198
grzebieniowy 158, 163, 165, 167170,
198199
jarzmowy 17
krawiecki 157158, 163, 165, 167168,
197200, 203204
kruczo-ramienny 74
ldwiowy wikszy 58, 6061, 119, 123,
125, 127132, 148, 157, 163164, 169172
okciowy 8182
macicy 166, 168
midzykostny doniowy 85
grzbietowy 8485, 211
mostkowo-obojczykowo-sutkowy 17, 2021,
23, 55
nadgrzebieniowy 75, 93
najszerszy grzbietu 92, 122, 124, 127
napinacz bony bbenkowej 13
podniebienia mikkiego 17
powizi szerokiej 157158, 167168, 197
naramienny, cigno 74
nawrotny oby 7982
oby mniejszy 75
obszerny boczny 158, 197201, 203
poredni 158, 197199
przyrodkowy 197198, 200, 202203
odwodziciel dugi kciuka 79, 82
krtki kciuka 8385
odwodziciel palca maego 8385, 209, 211
palucha 206207, 209, 211
odwracacz 7982
okrny oka 27
ust 20
piersiowy mniejszy 75, 93
wikszy 93, 118
piszczelowy przedni 201, 203, 205
tylny 205206
paszczkowaty 201202, 204206, 209
patowaty gowy 17, 23, 53, 55
pochyy przedni 23
rodkowy 21, 23
tylny 23
podeszwowy 200201
podgrzebieniowy 74, 92
podkolanowy 200202, 204
cigno 201202
podopatkowy 73, 75, 93, 101, 103
podniebienno-gardowy 17
policzkowy 16
poprzeczny brzucha 127128, 131132, 157
poladkowy may 156, 158, 162, 171172,
199
redni 122, 124, 128, 156, 158, 162,
171172, 199
wielki 131, 156, 158, 160, 164, 166,
168170, 196, 198199
pboniasty 158, 197200, 202, 204
pkolcowy gowy 17, 23, 5355
szyi 23, 54
pcignisty 158, 197199
cigno 200, 202, 204
prostownik dugi kciuka 82
palcw 205206, 209
palucha 205206
grzbietu 56, 5860, 92, 100, 102, 122,
124, 127130
krtki palcw 209
okciowy nadgarstka 82
palcw 82
promieniowy dugi nadgarstka 8182
krtki nadgarstka 8082
prosty boczny 15, 18, 26, 35
brzucha 123, 125, 127129, 157158,
161, 165, 167, 169170
dolny 26, 38
gowy 53
przedni 17

tylny wikszy 17
przyrodkowy 15, 18, 36
uda 158, 165, 167, 197199
przeciwstawiacz kciuka 8485
palca maego 8485, 211
przywodziciel dugi 158, 160, 164, 169170,
196, 198199
kciuka 8485
krtki 158, 160, 169170, 196, 199
wielki 158, 160, 169170, 196, 198199
ramienno-promieniowy 7982
ramienny 7981
rylcowo-gardowy 17, 19
skony dolny 16, 23, 26, 53
grny 27
wewntrzny brzucha 122, 124, 127128,
131132
zewntrzny brzucha 122, 124, 127128,
131132, 156157
skroniowy 7, 1415, 17, 27, 45
skrzydowy boczny 6, 10, 16, 1819, 21,
4445
przyrodkowy 7, 17, 19, 21, 4445
smuky 158, 196, 199200, 204
strzakowy 207
dugi 205
krtki 205206, 209
trzeci 206
szeroki szyi 19, 21, 23
trjgowy 7981
wielodzielny 23, 5455, 58-59
zasaniacz wewntrzny 158, 163, 165,
167172, 199
zewntrzny 158, 163, 165166, 168,
171172, 198199
zbaty przedni 93, 101, 103, 123, 125
zginacz dugi palcw 205206, 209
palucha 205206, 209
dodatkowy 206207, 211
gboki palcw 7982
krtki kciuka 8485
palcw 207, 209, 211
palucha 211
okciowy nadgarstka 7982
palca maego 8485, 211
powierzchowny palcw 7983
promieniowy nadgarstka 8082
zwieracz garda 17
dolny 21, 23
zewntrzny odbytu 158
uchwowo-gnykowy 17, 19, 23
wacz 6, 17, 19, 21
Minie midzykostne podeszwowe 211
nadgnykowe 23
podgnykowe 20, 23
Migdaek jzykowy 23
mdku 16, 20, 34, 39
podniebienny 17
robaka 57
Moteczek 1011, 13
Moczowd 127129, 131132, 148149, 157,
165, 175
urografia 177
Most 11, 18, 36, 38-39, 41, 46, 48
Mostek 88, 97
trzon 92, 100, 102, 106
Mzg, yy powierzchowne 33
Mzgowie 3443
noworodka, obrazy ultrasonograficzne czoowe
42
strzakowe 43
obraz osiowy MR 34, 36
porodkowy MR 39
obrazy czoowe MR 40
strzakowe MR 38
yy, obraz MR 33
Mdek 12, 40, 4243
konar dolny 35
grny 37
rodkowy 48
migdaek 16
podu 182
pkula 11, 14, 18, 48
lewa 16, 35
robak 35, 37
cz dolna 16
zakrty 34, 3839
MRCP (cholangiopankreatogram MR) 121

N
Naczynia brzucha 140144
chonne odprowadzajce z wzw
pachwinowych 152
klatki piersiowej 114115
koczyny dolnej 193195
korzeniowe 61
miednicy eskiej 173174
mzgowia 2833
oponowe rodkowe, rowek 2
szyi 24
wtroby 146
Naczyniwka 15
Nadgarstek 6971
obrazy osiowe MR 83
Nadkykie boczny 67-68, 8081
przyrodkowy 6768, 7981
Nadnercze, gruczolak 151
lewe 123124, 131132
obrazy osiowe MR 151
prawe 123, 125, 131
Nagonia 1820, 22
Najdrza 158, 160
Namiot mdku 14, 39, 41
Narzdy pciowe mskie, obrazy MR 178
Nasada jzyka 22
Nasieniowd 162, 176
Nerka 61, 148, 151
lewa 119, 122, 124, 127, 129, 131132
prawa 119, 123, 125, 127, 130131, 137, 139
Nerki 148150
Nerw bdny 37
kulszowy 158, 161, 163, 165, 167168, 197
okciowy 8183
odwodzcy 11
okoruchowy 44
piszczelowy 197, 200, 204
podeszwowy boczny 211
przyrodkowy 211
podjzykowy kana 12, 14
porodkowy 8183
promieniowy 8182
przedsionkowo-limakowy 11, 37, 48
rdzeniowy 5861
szyjny 62
skalisty wikszy 12
strzakowy wsplny 200, 204
trjdzielny 41, 44
twarzowy 11, 34, 48
kana 14
odcinek zstpujcy 12, 14
poziomy 12
udowy 164, 166, 168, 196
wzrokowy 7, 15, 18, 27, 36, 38, 41
Nos 20
chrzstka przegrody 18
przegroda 1, 5, 14, 17
O
Obojczyk 51, 6566, 74, 88, 92, 100, 102, 104
Obrbek stawowy 74
Obrcz barkowa 7478
obrazy osiowe MR 74
skone czoowe MR 76
strzakowe MR 74
projekcja osiowa 6566
przednio-tylna 6566
Obwdka rzskowa 15
Oczod 2627
brzeg 10
tylny 4
ciao tuszczowe 18
obrazy czoowe TK 27
osiowe TK 25
wenogram 15
Odbytnica 135, 158, 161, 163, 165, 167170,
179, 199
ciana 176
Odwiernik 133
Ogon koski 58, 6061, 63
trzustki 132
Okienko owalne 13
Okrnica 176
cz zstpujca 122
esowata 135, 157158, 161, 163, 167172,
179
poprzeczna 123, 125, 129130, 132, 135,
148

215

wstpujca 119, 122, 124, 127128, 130,


132, 135, 156
zgicie ledzionowe 122, 124, 135
wtrobowe 123, 125, 130, 135
zstpujca 119, 124, 127128, 132, 135,
156, 160, 162
Opona pajcza 123, 125, 127, 131, 169172,
179
worek 161
twarda 60, 63
wgbienie tylne 62
Opuszka dwunastnicy 120
prcia 158, 160, 162
Osierdzie 93, 101, 103, 105, 107, 112
zatoka poprzeczna 93
Oskrzele gwne 51
lewe 90, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 116
prawe 90, 93, 97, 101, 103, 105, 107,
116117
jzyczkowe 96
patowe dolne 117
lewe 92, 96, 98, 100, 102
prawe 93, 99, 101, 103, 105
grne 117
lewe 92, 96, 100, 102
prawe 93, 97, 101, 103, 105
rodkowe 96, 99, 117
i dolne (porednie) 117
segmentowe boczne pata rodkowego 98
jzyczkowe grne 99
podstawne boczne 98
przednie 98
przyrodkowe 99
tylne 99
przednie 96
pata grnego 98
tylne 97
segmentu bocznego pata rodkowego 117
dolnego jzyczka 116
grnego jzyczka 116
pata dolnego 117
grnego 117
podstawnego bocznego 117
przedniego 116117
przyrodkowego 116117
podstawnego tylnego 116117
przedniego 116117
przyrodkowego pata rodkowego 117
szczytowego pata grnego 116
szczytowo-tylnego 116
tylnego 117
Otoczka brodawki 118
Otwr brdkowy 25
kolcowy 4, 6, 14
krzyowy 59
przedni 155, 157
tylny 156
midzykomorowy 35, 3839
midzykrgowy 50, 5456, 58, 61
okrgy 1
owalny 4, 6, 8, 12, 14, 44
podniebienny wikszy 4
podoczodoowy 5
poprzeczny 54
poszarpany 4, 8, 14, 44
rylcowo-sutkowy 1314
suchowy wewntrzny 1, 12
zewntrzny 62
szyjny 4, 12, 14
wielki 34, 18, 3839
brzeg przedni 62
tylny 57
zasoniony 155, 185
P
Paliczek rodkowy 85
Paliczki 192
Panewka 158, 162, 164, 166, 168, 185, 198
Pantomogram 25
Pasmo biodrowo-piszczelowe 132, 158, 196,
199200, 203
wzrokowe 36, 41, 4547
Pcherz moczowy 156, 158, 160, 162, 164,
166, 168172, 174179
ciarnej 181
podu 180
Pcherzyk jajnikowy 179
nasienny 158, 161, 165, 176
zdjcie kontrastowe 176

R08ok1.qxp

2005-01-26

216

22:23

Page 216

Skorowidz

Pcherzyk ciowy 121122, 124, 130, 132,


138
dno 136
Ppek 157, 182
Ppowina 182
Pie ldwiowy 152
midzyebrowo-oskrzelowy 114
mzgowia 12, 26, 4243, 57
pucny 88, 93, 101, 103, 105, 107, 110
stoek 112
ramienno-gowowy 21, 92, 96, 100, 102,
104, 106, 112, 115
tarczowo-szyjny 24, 115
trzewny 122, 124, 129, 132, 136, 138,
140141
ebrowo-szyjny 115
Piercie wknisty 58, 61
Piramida szczyt 11
przestrzenie powietrzne 12
wynioso ukowata 3
Piszczel 188
kykie boczny 200
przyrodkowy 200
Paszczyzna klinowa 2, 9, 27
Pat ciaa modzelowatego 43
ciemieniowy 4243, 45
czoowy 18, 35, 43
dolny segment podstawny przedni 98
tylny 99
szczytowy 96
grny lewy segment szczytowo-tylny 96
prawy segment szczytowy 96
segment przedni 96
tylny 97
potyliczny 36, 43
skroniowy 7, 9, 13, 27, 3738, 4145
rodkowy 99
segment boczny 96
przyrodkowy 97
Puca 9699, 116117
arteriogram, faza ttnicza 108
ylna 108
obrazy osiowe TK wysokiej rozdzielczoci 96,
98
Puco lewe 56
bronchogram 116
prawe 56
bronchogram 117
szczyt 21
Pyn mzgowo-rdzeniowy 20, 35, 61
w przestrzeni podpajczynwkowej 16,
55, 57
owodniowy 182
Pochwa 167172, 179
sklepienie przednie 170
tylne 167170
Podniebienie, jzyczek 1819
mikkie 1720
minie 19
Podniebienie twarde 6, 8, 1516, 1819, 25
Podprka skokowa 189, 207, 209, 211
Podstawa koci rdstopia 211
paliczka bliszego 211
Poduszeczka tuszczowa 209
Pokrywka jamy bbenkowej 10, 13
Poczenie midzykrgowe 55, 60
Potylica 62
Powieka 15, 26
Powierzchnia stawowa 53
Powi gardowo-podstawna 17
goleni 200
nerkowa 123, 125, 127, 130131
szyi 22
szyjna, blaszka przedtchawicza 20
Powrzek nasienny 158, 161, 163, 165, 178
Pkula mzgu 14
mdku 11, 18, 38
Prcie 178
arteriografia 177
Promienisto wzrokowa 36
Przedmurze 34, 40
Przedrami, obrazy osiowe MR 82
podu 183
Przedsionek 11, 13, 21, 48
lewy 88, 90, 92, 100, 102, 104, 106, 109,
112, 131132
prawy 71, 88, 90, 93, 101, 103, 105, 107,
110, 112, 132
Przegroda jzyka 17, 19, 23
midzykomorowa 93, 100103, 105, 107,
112

midzyminiowa boczna 196, 199


midzyprzedsionkowa 92, 100, 102, 104,
112
nosa 1, 5, 14, 18, 27, 36
przezroczysta 36, 45, 182
Przeyk 5557, 93, 97, 101, 103, 123, 125,
129, 132
cz szyjna 22
Przepona 122, 124, 129130, 132, 151
cz lewa 92
prawa 93
kopua lewa 88, 90, 136, 138
prawa 137, 139
moczowo-pciowa 171172
odnoga lewa 122, 124, 127, 132
prawa 123, 125, 127, 131132
Przestrze nadtwardwkowa 5456, 5961
podpajczynwkowa 53, 56, 58, 6263
dolna cz 61
pyn mzgowo-rdzeniowy 16
pozagardowa 20
przedkrgowa 23, 53
przygardowa 7, 17, 19
Przewody midzypacikowe 25
Przewd mleczny 118
nosowo-zowy 7, 9, 15, 27
nosowy rodkowy 9, 18
pcherzykowy 121, 136, 138
piersiowy 152
suchowy wewntrzny 3, 6, 1012, 35
zewntrzny 2, 6, 1012, 14, 16, 25, 34
linianki przyusznej 17
trzustkowy 121, 123, 125
dodatkowy 121
wtrobowy lewy 121
prawy 121
wsplny 121
wytryskowy 160, 176
ciowy trzewny 138
wsplny 121122, 124, 132, 136, 151
Przyczep pocztkowy mini prostownikw
przedramienia 8081
zginaczy przedramienia 8081
Przysadka, dno dou 1
d, projekcja boczna 2
lejek 19
mzgowa 18, 27, 36, 3839, 41, 4445
d, obrazy czoowe MR 45
TK 44
strzakowe MR 46
pat przedni 4647
tylny 4647
szypua 4547
Punkcja ldwiowa 63
Punkt kostnienia 70
dla czci dalszej koci piszczelowej 190
strzaki 190
gowy strzaki 188
koca bliszego koci piszczelowej 188
dalszego koci udowej 188
rzepki 188
tylnej czci koci pitowej 190
koci piszczelowej 188
zowy 15
Sylwiusza 28
R
Radikulografia ldwiowa 63
Rdze krgowy 17, 20, 23, 4963
arteriogram 64
cz szyjna 3839, 62
istota biaa 55
szara 55
obrazy strzakowe 57
podu 182
przeduony 1718, 20, 36, 3840, 46
piramida 36
Rka 6971, 8486
arteriografia subtrakcyjna 73
obrazy czoowe MR 8586
osiowe MR 84
Rkoje mostka 93, 97, 100, 102
Robak 41
mdku 35, 37
cz dolna 16
Rogwka 15
Rowek dla naczy oponowych rodkowych 2
Rozcigno pitowe 209, 211
podeszwowe 207

Rozwr przywodzicieli 193


szczkowy 9
Rzepka 187188, 200202
projekcja dolno-grna 187
troczek boczny 200
przyrodkowy 200
S
Serce 110112
obrazy ultrasonograficzne 112
podu 183
Sialogram linianki poduchwowej 25
przyuszniczej 25
Siatkwka 15
Sie ylna podeszwowa 194
Siekacz boczny 25
przyrodkowy 25
Sierp mzgu 34, 42
podu 182
Siodo, grzbiet 23, 8, 44
tureckie 1, 5, 4445
Sklepienie 35, 3940
Skorupa 36
Skra gruczou sutkowego 118
Skrzydo nosa 18
wiksze koci klinowej, powierzchnia
skroniowa 1
Skrzyowanie wzrokowe 1819, 36, 38, 41,
4447
Smuga cignista 129130
Soczewka 6, 1415, 26, 35
Splot krzyowy 157
naczyniwkowy 40, 4344
podu 182
trjkta komory bocznej 34
ramienny 21
wiciowaty 175
ylny krgowy poduny 64
krzyowy 64, 174
wiciowaty 178
Spyw zatok 29, 31, 3334
Spoido przednie 39
tylne 39
Spojenie onowe 155, 158, 165, 167172, 179,
185186
Staw barkowo-obojczykowy 74
biodrowy, projekcja boczna 185
przednio-tylna 185
gowy ebra 56, 92
klinowo-dkowy 209
kolanowy 187188
projekcja boczna 187
przednio-tylna 187
kowadekowo-moteczkowy 1112
krzyowo-biodrowy 59, 131, 134, 155, 157
mostkowo-obojczykowy 93, 101, 103
piercienno-tarczowy 22
pitowo-szecienny 209
piszczelowo-strzakowy 201, 203204
ramienny 7475
artrogram MR po wstrzykniciu rodka
kontrastowego 7778
skokowo-goleniowy 209
skokowo-dkowy 209
skokowy przedni 209
tylny 209
skroniowo-uchwowy 10, 13, 19, 25
obraz strzakowy MR 10
radiografia 10
szczytowo-obrotowy 14, 50
szczytowo-potyliczny 12, 14
ebrowo-poprzeczny 56, 92
Stercz 158, 161, 163, 165, 178
strefa przejciowa 176
ultrasonografia doodbytnicza 176
Stp, obrazy osiowe MR 206
Stok 2, 6, 12, 14, 1820, 43, 48, 57, 62
szpik 17
Stopa 191192, 207211
arteriogram 194
cz tylna, obrazy strzakowe MR 208209
obrazy czoowe MR 210211
osiowe MR 207
skone MR 210
projekcja grzbietowo-podeszwowa 191
wenogram 194
Stoek rdzeniowy 61, 63
Struna cignista 112
Strzaka 188190, 205207, 209, 211

gowa 187, 200201, 203204


Strzemiczko 13
Subtrakcyjna wenografia ldwiowa 64
Sylwiusza punkt 28
Szczelina oczodoowa dolna 6, 8, 14, 26
grna 1, 5, 7, 9, 11, 13, 27
poduna mzgu 40, 45
porodkowa przednia 63
pozioma 96
skalisto-potyliczna 1314
skona 90, 97, 99
skrzydowo-szczkowa 7, 14, 1718
trzonu 51
yy nieparzystej projekcja przednio-tylna 87
Szczka, wyrostek jarzmowy 2, 5
podniebienny 2, 5
zbodoowy 16, 18, 25
Szczyt piramidy 11
Szew czoowo-jarzmowy 5, 8
strzakowy 1, 3
wgowy 13, 11, 13
podu 182
wiecowy 23, 182
Szpara goni 22, 54
cz przednia 22
Szpik w obrbie stoku 17, 40
ty w stoku 39, 46
Szyja 25
angiogram MR naczy szyi 24
naczynia 24
powi 21
tkanki mikkie, obraz strzakowy MR 20
projekcja boczna 20
wenogram 24
Szyjka macicy 170
trzustki 125
Szypua 51, 5354, 56, 58, 6061
uku krgu 93
Szyszynka 39, 41

cigno minia doniowego dugiego 83


odwodziciela dugiego kciuka 83
piszczelowego przedniego 206, 209, 211
tylnego 206207, 209, 211
podeszwowego 206
prostownika dugiego kciuka 8384
palcw 206, 209, 211
palucha 206, 209, 211
krtkiego kciuka 8384
okciowego nadgarstka 83
palca maego 8384
palcw 8384
promieniowego dugiego nadgarstka 83
krtkiego nadgarstka 8385
strzakowego dugiego 206207, 209, 211
krtkiego 206207, 209, 211
zginacza dugiego kciuka 8384
palcw 206207, 209, 211
palucha 206, 209, 211
gbokiego palcw 8384
krtkiego palcw 211
okciowego nadgarstka 83
powierzchownego palcw 8384
promieniowego nadgarstka 8385
pitowe Achillesa 206, 209
ledziona 99, 123, 125, 129, 131132, 137,
139, 145
limak 1112, 34, 48
linianka podjzykowa 23
poduchwowa 17, 19, 21, 23
sialogram 25
przyuszna 17, 21
cz gboka 16, 19
powierzchowna 19
sialogram 25
rodek powalny 34
rdkocie 2, 8, 34
yy 39
rdmzgowie 36
rdpiersie 9295, 100107
rdsierdzie 112
T
Tarczyca, ultrasonografia, projekcja osiowa 20
Tchawica 2021, 2324, 4951, 55, 57, 88,
90, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 116117

R08ok1.qxp

2005-01-26

22:23

Page 217

Skorowidz

Tchawica, ostroga 92, 100, 102, 104


Ttnica Adamkiewicza 63
biodrowa wewntrzna 131, 157, 161, 164,
166, 168170, 173174
wsplna 122, 124, 128130, 132, 140,
142, 156, 173
lewa 58
prawa 58
zewntrzna 156, 158, 160, 162, 164, 166,
168, 173
biodrowo-ldwiowa 173
bruzdy rodkowej 28
brzena Drummonda 143
prawa 111
ciemieniowa 28
ciemieniowo-potyliczna 30
czoowo-biegunowa 28
doniowa palcw wsplna 73, 85
rdrcza 73
waciwa palcw 85
do powierzchni promieniowej kciuka 73
dolna boczna kolana 193194
przyrodkowa kolana 193194, 202203
esowata 143
gardowa wstpujca 16, 24
gboka prcia 177
ramienia 81
uda 158, 163, 167168, 173, 193, 197,
199
gwna kciuka 73
grna boczna kolana 193, 201, 203
przyrodkowa kolana 193194, 202
grzbietowa prcia 177178
stopy 194
Heubnera 28
jajnikowa 128
jdrowa 127128, 156
jelita czczego 140, 142
jzykowa 19, 24
ktowa 28, 30
korzeniowa wielka 64
krezkowa dolna 122, 124, 128, 132, 143,
157, 173
grna 123, 125, 127, 129, 132, 137,
139140, 142, 145, 147
krgowa 17, 2324, 30, 32, 3738, 55, 62,
115
arteriogram subtrakcyjny cyfrowy 3031
bruzda 54
lewa 21
wsteczny napyw kontrastu 24
krtniczo-okrnicza 132, 140, 142
kroczowa 177
krzyowa boczna 173
porodkowa 161, 163, 169170, 173
ldwiowa 140, 142
czca przednia 28, 32
tylna 28, 32
okciowa 72, 8284
ga doniowa gboka 73
nadgarstka 73
ukowata 150
maciczna 167168, 173
midzykomorowa przednia 111
midzykostna przednia 72, 82
tylna 72
wsplna 72
midzypatowa 150
midzyebrowa 100, 102, 114115
mzgu przednia 32, 34, 39, 4445
rodkowa 28, 32, 34, 36, 38, 44
tylna 28, 32, 36
cz przedzespoleniowa 30
zazespoleniowa 30
mdku dolna przednia 30
tylna 32, 62
cz rdzeniowa 30
grna 30, 32
nabrzuszna powierzchowna 163
naczyniwkowa przednia 28
nadopatkowa 24, 115
nadnerczowa grna 151
nerkowa 140, 150
dodatkowa 140
lewa 123124, 127, 129, 132
prawa 123, 125, 127, 130, 132, 137, 139
oczna 15, 2728, 32
ga sitowa 28
oczodoowo-czoowa 28
odbytnicza grna 143
okalajca biodro gboka 173

opatk 71
rami przednia 71
tylna 71
udo boczna 173, 193
przyrodkowa 193
okoospoidowa 28
okoorodkowa 28
okrnicza lewa 143
prawa 142
rodkowa 142
oponowa rodkowa 24
oskrzelowa 114
prawa, arteriogram 114
ostrogowa 30
pachowa 71, 74, 100, 102
arteriogram 71
pcherzowa grna 173
piersiowa boczna 71
najwysza 71, 115
wewntrzna 92, 100, 102, 115
piersiowo-barkowa 71, 115
piszczelowa przednia 193194
tylna 193194, 205207, 209
pata dolnego prawego 99
grnego prawego 93, 101, 103, 105
patowa 150
pucna 97
lewa 88, 90, 92, 100, 102, 104, 106, 108,
110, 112
prawa 88, 90, 93, 101, 103, 105,
107108, 110
podbrdkowa 24
podeszwowa boczna 194
przyrodkowa 194, 211
podkolanowa 193194, 198, 200201, 204
arteriografia 193
podopatkowa 71
podniebienna zstpujca 19
podobojczykowa 24
lewa 92, 96, 100, 102, 104, 106, 112, 115
prawa 105
podoczodoowa 24
podstawna 16, 30, 3234, 3839, 48
przedniej czci zbiornika mostu 11
poprzeczna szyi 24
trzustki 146147
poladkowa dolna 158, 163164, 173
grna 131, 157, 161, 173
potyliczna 24, 28
promieniowa 7273, 8183
przednia mzgu 28
ga czoowa 28
przedsionka lewego 111
przegrodowa 111
przektna 111
przeponowa 141
dolna 151
lewa 151
przeszywajca 193
ramienna 71, 7981
angiografia 72
rdzeniowa przednia 30, 62, 64
rzskowa tylna duga 26
sieciowa 146
skroniowa dolna 30
powierzchowna 24, 37
przednia 28
tylna 28, 30
soczewkowo-prkowiowa 28
spoidowo-brzena 28, 34
sromowa wewntrzna 158, 163164, 166,
168, 177
stoka 111
strzakowa 193194, 205
szczkowa 19, 24, 28
szyjna, arteriogram subtrakcyjny cyfrowy
2829
bruzda 2
kana 4, 1112, 14
wewntrzna 15-16, 1819, 2324, 33, 35,
41, 44
cz jamista 18, 28, 40, 4445, 47
mzgowa 28, 45
skalista 28
szyjna 28
odcinek jamisty 32
wewntrzczaszkowy 32
szyjny 32, 38
podzia 45
wsplna 22, 24, 55, 102, 105
lewa 92, 96, 100, 104, 106, 112, 115

prawa 21, 115


wstpujca 24, 115
zewntrzna 16, 22, 24
subtrakcyjny arteriogram cyfrowy 24
ledzionowa 123, 125, 129, 131132,
140141, 145, 151
rodkowa mzgu, gazie korowe 28
skroniowe przednie 28
zakrtu ktowego 28
tarczowa dolna 24, 115
gazie gruczoowe 24
grna 24
trzustkowa grzbietowa 141, 146147
poprzeczna 141
wielka 141
trzustkowo-dwunastnicza, arteriografia
141142, 146147
dolna 147
grna 141, 146147
twarzowa 19, 24
udowa 158, 160, 162, 164, 166168, 173,
193, 196, 198199
arteriografia 193
uszna tylna 24
wargowa grna 24
wtrobowa 122, 124, 132, 136, 138,
140141, 146, 151
prawa 138139
wsplna 122, 124
wza przedsionkowo-komorowego 111
zatokowo-przedsionkowego 111
wieczkowo-czoowa 28
wiecowa 112
lewa 100, 104, 106
arteriogram 111
ga midzykomorowa przednia 92, 100,
102
okalajca 100, 102, 111
lewa i prawa 115
pie 111
prawa 101, 103, 111
arteriogram 111
wsteczna 28
okciowa 72
promieniowa 72
wyrostka robaczkowego 142
zasonowa 158, 165, 173
zbodoowa grna tylna 24
odkowa 140
lewa 122, 124, 141142
ga przeykowa 142
prawa 142
odkowo-dwunastnicza 141, 147
odkowo-sieciowa 141, 146147
Tkanka tuszczowa krezki 157, 163
okoonerkowa 123, 125, 127, 129131
podpotyliczna 57
podskrna 17, 23
przynerkowa 123, 125, 127, 130131
w przestrzeni nadtwardwkowej 5859
w zatoce nerkowej 136, 138
zaotrzewnowa 60
Torbiel nerki 131
Torebka wewntrzna 40
odnoga przednia 34
tylna 36
zewntrzna 34, 40
Trbka suchowa 4, 12, 14, 16
cz chrzstna 17
ujcie gardowe 19, 44
Troczek zginaczy 83
Trolarda ya 29
Trzeszczka w miniu brzuchatym ydki 187
Trzon koci klinowej 1
krgu 23, 122, 124, 127129, 131, 137,
139, 151, 182
sklepienia 44
uchwy 4, 21
Trzustka, arteriogram subtrakcyjny 147
gowa 122, 124, 130, 136, 138
ogon 123, 125, 129, 132, 137, 139
przewody rdzrazikowe 121
szyjka 123, 129, 137, 139
trzon 122, 124, 129, 136, 138
Twardwka 15, 27
U
Ucho rodkowe 7
wewntrzne, cz przedsionkowa 37

217

Udo 197
obrazy czoowe MR 199
osiowe MR 196
strzakowe MR 198
podu 182
Ultrasonografia brzucha 138
obrazy strzakowe 136
doodbytnicza stercza 176
podowa 180
drugi trymestr 182183
Urografia, faza miszowa 148
wydalnicza 148
moczowodu, obraz skony 177
Urogram doylny 149
Uszko, serca lewe 88, 92, 100, 102, 104, 109
prawe 93, 101, 103
W
Wa trbkowy 1718, 44
Wargi gosowe 49
sromowe mniejsze 171172
wiksze 169172, 179
Wtroba 99, 106
arteriogram subtrakcyjny 146
pat lewy 104, 112, 137, 139
segment boczny 122, 124, 130
przyrodkowy 123, 125, 129, 151
tylny 131
ogoniasty 130, 132, 151
prawy 93, 105, 123, 125, 131, 137, 139
segment przedni 122, 124, 130, 132
tylny 123, 125, 127, 130
podu 182
wenogram subtrakcyjny 146
Wcicie krgowe dolne 51
midzykykciowe 201
midzykolcowe 203
tarczowe grne 23
Wenografia ldwiowa 64
ledzionowo-wrotna 145
yy gwnej dolnej 143
grnej 71
Wenogram jdra 175
koczyny dolnej 195
miednicy eskiej 174
nadnercza 151
nerki 150
stopy 194
szyi 24
wtroby 146
y nieparzystych 114
Wzy chonne biodrowe zewntrzne 152
pachwinowe 152
zwapniae 120
Wieniec promienisty 34, 38
Wizado Coopera 118
kruczo-obojczykowe 74
kruczo-ramienne 74
krzyowe przednie 200201, 203
tylne 200203
krzyowo-kolcowe 158, 161, 165, 167168
kotkowo-udowe tylne 201, 204
maciczno-krzyowe 167168
midzykolcowe 61
obe 167168
macicy 171172, 179
obrbkowo-ramienne 7475
poboczne piszczelowe 200, 203
strzakowe 200, 203
podune 57
przednie 20, 56, 58, 6061
tylne 20, 55, 5758, 6061
poprzeczne, przyczep 53
rzepki 200201
skokowo-pitowe midzykostne 209
szerokie 166, 168
trjgraniaste 206207
wieszadowe 118
te 5561
ylne, bruzda 122, 124
Wizozrost piszczelowo-strzakowy 189,
206207, 209
Willisa koo 33
Wodocig mzgu 34, 3940, 4647
przedsionka 13
limaka 12
Woreczek zowy 15, 26
Worek opony pajczej 157
Wpust odka 132

R08ok1.qxp

2005-01-26

218

22:23

Page 218

Skorowidz

Wrota wtroby 130, 132


Wydrenia stawowe 6566
Wymiar dwuciemieniowy 182
Wynioso ukowata piramidy 3, 10
midzykykciowa 187
piramidowa 13
Wypuklenia okrnicy 135
Wyrostek barkowy 6566, 74
czoowy koci jarzmowej 2, 5, 9
dziobiasty uchwy 2, 56, 16, 25
haczykowaty 49, 54, 93
gowy trzustki 130, 132
jarzmowy koci czoowej 5
koci skroniowej 45, 10
szczki 2, 5
kykciowy uchwy 23, 56, 10, 14, 25
kolczysty 49, 51, 5457, 60
kruczy 6566, 74
okciowy 6768, 7981
mieczykowaty mostka 129
pochyy przedni 2, 6, 8, 26, 44
rodkowy 2
tylny 2, 4547
podniebienny szczki 2, 5
poprzeczny 51, 53, 56, 58, 60, 93
guzek przedni 54
tylny 49, 54
krgu szczytowego 14
listewki midzyguzkowe 49
rylcowaty 7, 1011, 1314
skroniowy koci jarzmowej 45
skrzydowaty, blaszka boczna 6, 16, 19, 44
przyrodkowa 7, 17, 44
stawowy 54
dolny 49, 51
grny 49, 51, 60
sutkowaty 1, 6, 10, 17, 25
projekcja skona boczna 10
wierzchoek 10, 13
rdszyjny 14
zbodoowy 6, 8
szczki 16, 18
Wyspa 35, 40, 45
Wzgrek 52, 61, 63
dolny 35, 38, 40
grny 37-38, 41
nasienny 176177
Wzgrze 37, 4143, 4647
podu 182
Z
Zachyek dolno-boczny 6
gruszkowaty 21, 23, 54
nadbbenkowy 1112
ciana grno-boczna 11, 13
odbytniczo-maciczny 179
pachowy 74
pcherzowo-maciczny 179
twarzowy 12
wtrobowo-nerkowy 136, 138
Zagbienie odbytniczo-maciczne 169170
pcherzowo-maciczne 169170
Zakrt czoowy grny 37
obrczy 34, 3839, 45
oczodoowy 38
przedrodkowy 36
przyhipokampowy 36
skroniowy dolny 10
zarodkowy 36
zbaty 34
Zarodek 180181
Zasona rdzenna przednia 39
Zastawka aorty 88, 90, 92, 100, 102, 104,
106, 111112, 115

dwudzielna 88, 90, 93, 101, 103, 107, 109,


111112
patek tylny 112
pnia pucnego 88, 90, 101, 103, 105, 107,
110, 112
trjdzielna 88, 90, 93, 101, 103, 110, 112
ylna 195
Zatoka aorty 111112
bbenkowa 13
czoowa 12, 6, 18, 26, 35, 3839
obrazy osiowe TK 8
esowata 29, 31, 36, 41
bruzda 14
jamista 15, 18, 26, 29, 33, 44, 47
klinowa 12, 45, 7, 9, 11, 1314, 1819,
27, 36, 3839, 41, 44-46
klinowo-ciemieniowa 29, 33
mleczna 118
poprzeczna 10, 29, 31, 33
osierdzia 93, 97, 101, 103
prosta 29, 31, 33, 37
skalista dolna 11, 33
grna 31, 33
stpu 209, 211
strzakowa dolna 29, 33, 35
grna 29, 33, 37, 41
szczkowa 56, 9, 1718, 2526, 36, 38
dno 1
ciana boczna 6
przednia 5
przyrodkowa 7
tylna 45
wiecowa 92, 104
Zatoki czoowe 5
przynosowe 59
obrazy czoowe TK 8
osiowe TK 6
projekcja boczna 5
potyliczno-brdkowa 5
potyliczno-czoowa 5
Zb komora 25
krgu obrotowego 14, 7
przedtrzonowy 25
sieczny 18
trzonowy 1718, 25
Zbiornik blaszki czworaczej 36, 39, 41, 46
kocowy 152
midzykonarowy 35, 4041, 4445, 47
mleczu 152
mostowo-mdkowy 34
mostu 36, 3839, 41, 4647
mdkowo-rdzeniowy 3840, 47, 62, 182
okalajcy 34, 40
skrzyowania 46
Zbod 6
Zgrubienie szyjne 57, 62
Zrost midzywzgrzowy 39
Zwj kolanka 1112
rdzeniowy 55, 58, 60
trjdzielny 41, 44

ebro 5051, 6263, 88, 119


podu 182
szyjka 56
szyjne 87
projekcja przednio-tylna 87
odek 99, 119, 134, 148
cz odwiernikowa 120, 123, 125, 130,
133
dno 90, 120, 122, 124, 129, 132
krzywizna mniejsza 120, 123124, 133
wiksza 120, 122, 124, 133
podu 182

trzon 122, 124, 129


zdjcie z podwjnym rodkiem kontrastowym
133
od 178
uchwa 18, 20, 25, 38, 40, 50
cz zbodoowa 25
ga 12, 7, 910, 17, 19
gowa 4, 6, 10, 16, 19
kana 25
szyjka 10
trzon 4, 16, 22
wyrostek dziobiasty 2, 56, 16, 19, 25
kykciowy 23, 56, 10, 14, 25
ya biodrowa wewntrzna 144, 157, 161, 164,
166, 168170
wsplna 64, 128, 130, 132, 144, 156, 160,
175
zewntrzna 144, 156, 158, 160, 162, 164,
166, 168
biodrowo-ldwiowa 144
brzena boczna 194
przyrodkowa 194, 211
czoowa 15
doniowa palcw waciwa 73
wsplna 73
dolna pkuli 31
robaka 31
esowata 143
gwna dolna 58, 60, 88, 90, 92, 97, 100,
102, 104, 106, 122, 124, 127128, 132, 136,
138, 144, 146, 150, 157, 175
grna 71, 88, 93, 97, 101, 103, 105, 107,
130, 151
wenografia subtrakcyjna 71
kciuka 73
grzbietowa prcia 178
jajnikowa 128
jdra ogoniastego przednia 29
jdrowa 127128, 156, 175
jelita czczego 145
jzykowa 24
ktowa 15, 26
korowa 34, 38
powierzchowna 29
krezkowa dolna 128, 132, 143
grna 123, 125, 127, 137, 139, 145
krgowa wewntrzna 59
krtniczo-okrnicza 145
krzyowa boczna 64
Labbgo 29
ldwiowa 114
wstpujca 64, 144
czca powierzchowna 15
ukowata 150
zowa 26
midzykrgowa 64
midzypatowa 150
midzyebrowa 114
grna prawa 101, 103
krtka 114
migdakowa 31
mostowo-rdmzgowiowa 31
mzgu powierzchowna 29
przednia 38
wewntrzna 29, 35, 3839
wielka 29, 31, 33, 3839, 47
mdku przedrodkowa 31
naczyniwkowa grna 31
nadoczodoowa 15
nerkowa 144, 150151
lewa 123124, 127, 129, 132, 137, 139
prawa 123, 125, 127, 130, 137, 139
nieparzysta 92, 96, 100, 102, 122, 124, 131
krtka 92, 100, 102, 122, 124
dodatkowa 114
wenogram 114

oczna dolna 15
grna 15, 27, 37
przyrodkowa 26
odbytnicza grna 143
odokciowa 71, 73, 7983
odpiszczelowa 194196, 200, 203206
odpromieniowa 71, 73, 8083
odstrzakowa 194, 200, 205206, 209
okalajca udo boczna 195
okrnicza lewa 143
pachowa 71, 74, 100, 102
ppkowa 182
piersiowa wewntrzna 92, 100, 102
piszczelowa przednia 195
tylna 195, 209
patowa 150
pucna 112
dolna lewa 92, 100, 102, 109
prawa 93, 99, 101, 103, 109
grna lewa 92, 96, 100, 102, 104, 109
prawa 93, 101, 103, 105, 109
poboczna przednia 15
przyrodkowa 15
podkolanowa 195, 197198, 200201, 204
podobojczykowa 71
podstawna 29, 33
podstawno-krgowa 5658, 61, 64
poladkowa dolna 158, 163164, 174
grna 157, 161, 174
powierzchowna goleni 209
pkuli grna 31
przeszywajca 195
ramienno-gowowa 71, 104105
lewa 92, 96, 100, 102
prawa 93, 97, 101, 103
robaka grna 31
skalista 31
sromowa wewntrzna 158, 163164, 166,
168
szczeliny poziomej 31
szyjna przednia 22
wewntrzna 16, 2021, 2324, 29, 55
opuszka 29, 31
zewntrzna 22
ledzionowa 123, 125, 129, 131132, 137,
139, 142, 145, 151
rdmzgowiowa boczna 31
tylna 31
tarczowa dolna 24
grna 24
rodkowa 24
torebkowa 151
nerki 175
Trolarda 29
twarzowa 16, 19
udowa 158, 162, 164, 166-168, 195196
wtrobowa 104, 144
ga 136, 138
lewa 122, 124, 130, 137, 139
prawa 123, 125, 130, 132, 138139, 146
rodkowa 123, 125, 130, 132, 137, 139,
146
wewntrzna mzgu 29
waciwa promieniowa palca wskazujcego
73
wrotna 123, 125, 130, 132, 137, 139, 145,
151
ga 136, 138
wzgrzowo-prkowiowa 29
zasonowa 158, 165, 174
zauchwowa 17, 19
zespalajca dolna 29
grna 29
odkowa krtka 142