PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO

1. Am umucc d uġa\,a. 2. ¿ Ma yesme; Arebbi x Yamna turu, te;ru ya/i, ? 3. ¿ Mani ġa tra;ed ¡a! bu re<yub?. Yenn-as: adra;eġ ad<iybeġ. 4. ¿ Wenni i ye/rin, am wenni i yesrin ? 5. ¿Wi ġa yucen aġenja nnes di nhar n r<id ? 6. >.ma< d ..a<un, ..a<un ineqq. 7. A das iqess ij unewwar. 8. A zzay-s yegg tasġunt i yiri. 9. A//ri aqqa-t deg uriri, netta d ama\zag. 10. A<eddis i yejjiwnen <emmas wa\ ifekkar deg wenni i yedjuzen. 11. Acewwar i;essed amerqu,. 12. Adar ¡a! quba<, ad;ejja\eġ a<rab. 13. Adbeddren idurar, wa\ itbeddir bnadem a<effan. 14. Adi ebbar Arebbi wenni i yennumen ca wa\-t yufi. 15. Adyecc aġiur s tce,yin nnes. 16. Aġembub n tamara, ma itweddara. 17. Aġiur i di far.ent tinu,in. 18. Agiur n icewwaren. 19. Airad i yewsan ,em<en day-s uccanen. 20. Am :emmu, am Remmu, am win i-d yusin zeg wammu. 21. Am cnaw anuwwar n uyazi,. 22. Am cnaw seb<i-yam n rbacuar. 23. Am cnaw timessi sadu rum. 24. Am cnaw tmuarġi. 25. Am irar n wuccen ak tixsi.
318

49.. Am wuydi. A-t ye. Cekkwieġ tamessa. Aman n yiġzar ura yaġi n cmayet.emma< di bab n wuzyen. iġar. 43. tasrit wa\ tessiwir.fe. Am xemmi tce.fe. Arbib wa\ itiri i<izz ar ġa yedwer wuġiur d a. am ye.. bab n tadda\t wa\ itfarre. Am wenni i yeddiqqen di ssuq. Am xemmi tendared asġun deg wanu. 35. Bab n taffa ye. 39. Arebbi ja\ re<du. 30. 41. Atecc axxam yexra lallas. a-t nsemma <iyyad. Am xemmi zzay-s ttetten imuccwen. Am wenni i yessendun aman. 47. Anici xemmi wa\ ġa\-s min ġa yexdem iġarres tisira nnes. mmis it eddaq. 48. Arru.ayen ttmenġan. 31. 33.neġ tudrin n xwari.. 319 . 44. tacnift wa\ ttkuttuf. Anewji wa\ icarre.. ġemzeġ i rmejma\./lbas i<edder tifras.bib. Azduz sadu tesrit. Ara. wa\ itett r. 50. Arġem acemrar marra d tadunt. 32. Arba wa\ yetru. 27. 42. 36. 29. 34. Ar-d ġa yemma\ni. Bab n txebbazt i.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 26.es.. 45.ed i u. Babas itettar. ires ja\ tiġmas.-d ¡a! yemma a dam ecce. Am wenni itġabren aman. 38.ajet ar-t ġa imarreġ. 46.id <am wa\-cek yesmunsiw. 37. 40. Am uya/i.a\ġar. 28. a-t te. inu. Amediaz n dcar wa\ yesfurruj.

D ibawen i ncarrez. I. I.a\ġar: mamec tesned lemli.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 51.ar deg uha\kus. Ddar. 63. Icemz-as mani yexs.. Ime. Ikessi ifadden i re<du. 59.en yi. Day-s . udem jar tinu. 73. 69. 62. Emse ra. umi nfetter siysu yazdad. 61. 52. 70. 320 . Ġa\-s aġembub n umediaz. 68.an. .mer wa\-d iddikwir. Egg-ai a dac eggeġ wa\ tedjid bu d Arebbi a-cek egwdeġ. 66. 64. 53. Ijdi wa\ itmun. n imes<an.. Fidjus isremmad anqab i yemmas.. 54. Fus deg wanfus.an x ukeccu. Idar aidi.ettec i uġiur i yemmuten. 57. Eggin-as am wuġiur n ifedja. swejd-as tame<ra.awen n tam/a.en. ddar ar addar. Ij ubaw wa\ itegg bu tamarraqt. 60. 71. 67. wa\ tessined wi day-s ġa yew. Yenn-asen: di ttaman. Ita\ezza taġiact i yexwan. 72.in. 55.an <emmas wa\ zun taziri.an inehha x rmunkar. Ecci. Ġz ¡a! ¡ya! amġaz. 65. Ennan-as i u. 56. 74. I Buzid. Fas wa\ yebni bu deg in n wass.aca tarut. 58. Iġzar mara ye.

a aġiur. Itexs adyiri rebda am zzect sennej i waman. Itegg icten di te. 88.i..ar. Izmar i ġa idewren d icarri itbana deg useddi. Min ġa yegg ajjar eggi-t niġ eggaj. 90. Mani ma tewtid aqeccar adazren idammen... d igiyd n wuzġar.ar ma yekka. 80. 95. 77. Kur axenfus.awin nnes. icten di barra. Mec. ġa\ yemmas. 99.har wuxbit di tayya. Mani ġa ye. 87. 85. 94. 83. Itacem tba\da itsed. 89. 76. 81. Itettar aġi isnuffara taqesrit. Macca umattar u-ra macca umennan.arġar ddwa iri yeggi-t i ti. 79. Mani ġa ye.har uskuttef zeg urġem . 321 . 98. 86. Mara yebra-cek Arebbi s tutra ru. 92.itce. 84. 96. Min ġa i<iff uxemmas di rewzi<et. iġzar rebda itarra-d tammua\t nnes. Itce. 91. iticc i wuġiur. 78. Itekkes zi tbarda. Ma<lik ġa yegg a. Mara wa\ teqfired wAllahi ma atfewwa\ed. Min dac/m tenna yemmac/m tenn-ai-t ura d nec. 93. Itarja rxux di djiari. ar ami yemmut d aheggar.but..affari-t ufiru. Manis ma yekka isiyni i. 97. Itessu-yas x uqemmum n tesraft.ar.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 75. Itegg siysu ġa\ uġi n jjiran. ġa\ tadda\t tameqrant. Izan wa\ tteggen bu tamment. Itari ak r. 82.

Raja ayencic n wurġem a-d yew. Ru. Sawem wa\ tt.sar iddakwar d airad. rid d acentuf. Sellek s tsira ar-d ġa yawi Arebbi iha\kusen. Qe. Muc n barra yessufuġ wenni n daxer. 115. Mucc mara itte. 109. R. 118. 114. Qa< min tecca tmuccuwt a-t-id t<uqq. Rid d ccuf. 111.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 100.enni x ticcin. Mun ak urum a-cek eccent tifunasin.wen zzay-s iseġwan. ccen<et n lallas. Rid d udem. d umas n ta\ezzit. 117. Sexxar aġiur adisexxar imejjan nnes. Rem. 101.ar. Seqsa x wajjar qber i tadda\t. 322 Mkur zinzar ġa\ yemmas d izmar. 123. 105. 124. 106. secme.a. 120. Qer<en ura d tasa\t. Semġar ccan i tarut at<emmar taidua\t. . reb. 104. 110.wen zzay-s iseġuan. rid d acebbub. Rmuwt di <acra d nzahet. Rxar eggi-t. 122. Qe. 119. 121. Mucc n barra yessufuġ wenni n daxer. 113. 107. Semġari-t atemzi.ada. 112.e. Remtard n tayya. 103. Rxezrat deg waman wa\ ttarrint bu fad. 116. tettud-t. 102. 108.

ate.fuar. Timessi wa\-d ttejji ġir iġġed. Tuff. 140. 136. wa\-t tticc i re<du. 142. d ta ineqqen. 147. adrar yettebra. Timessi ma ttekkes fad. 127.. 128. niġ tedda\ġer. Takettuft tuġa t<ic uca tenn-as adeggeġ afriwen. wa\ ttiru di ssuq. 130. 126. 131.aca mara te/re. 133. Timessi ttejja-d iġġed. 139. di rbaz. Uccen ttekk xa-s ij umuar. teqqen. Ttmenġan wadan deg u<ddis. Tnayen n ifiġran <emmas wa\ ttiwin deg ij n yifri.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 125. 132. 145. 137.ru ya/i. Temmerqa tayya ġa\ tayya. 141. Tesme. turi. Turi. urtu yennaġ. Tzayat turu. 146. . 323 . 143. 129. Tufa tayya resbab i re.far bu<emran. Tanda i yarsan d tenni i itetten i<ewwamen. Tadjunt tt<iyyab tracca/a ennaj. wa\ ttexs tanu. Tyazi. ¡ iyya ¡ wi ġa inin ¡ iyya ¡ . Tirefsiwin wa\ tta\went deg ij n wu. 134. 144. ttacar recfen i yinni yemmuten. te. 138. Tariazt tneqq airad. 135.zen. S djiret ttra. Umac nġi-t . Tbaġra turu. Tiwucca zic xa-s ataru. Tanu. 148. Ticti s ubuares ura ta\ewwra. Tenn-as: ttegwdeġ aman n wuqbuc xemmi tteggen beq beq.

a\en. 168. 150. Wenni iġaben iġab r. Wa\ itett ar ġa yeqqen mucc. Wen war yedjin d uccen a-t eccen uccanen. Wa\ i/ekkwi reb. 162.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 149. 154. Wa\ itbeddir di bnadem ġir arru. Wa\ itmunsiw ar ġa yeqqen mucc nnes. Wa\ ġa\-s iġadjen i rxedmet. wa\ essaman di tammua\t n raman.en yedjis <emmas atemrec. 157. Wa\-t yufi rid zi temġa\t rid zi teġma\t. 170. Wenni i umi tteqqes tiġmest i ġa ya\zun x wu. ġa\ Uliman.affa\en imuccwen. 159. Wa\ imejjar. 161. Wenni umi yeqqes ufiġar itegwed zi tezra. 171. Wenni i yennumen ca aqqa-t di tamara. 151. Wenni i yewta fus nnes wa\ yetru. Wenni i wa\ ġa\ yedji amcum ġa\-s tamcunt. 153. 160. a dai nef<en ames wadan. 167. u-ra yaġembub i tutra. Wa\ essiġeġ iserman. 164. 155. 166. Wa\ ttaman..awen. 152. 163. 172. Wa\ i<etteq mucc. Wenni iteggen array n midden wa\ itif mani ġa yegg array nnes. wa\ iru. wa\ dai . wa\ itceddi. 165.eqq nnes. Wa\ yeġri.bib.ar ġir wenni i yessnen adi<um. Wenni it<ara. . 169. 158. ura d aydi aqarruc. Wa\ ttwessi ayujir x ime. 324 Wa\ dai nfi<en wadan.. Wenni i wa\ ġa\ edjint refrus awar nnes d amessas. Wa\ ġa\-s azedjif ura d i. 156.

194. 191. 186. Yenn-as wuccen d tisemmamin. Wwet deg uzzar xwansu ye. Xemmi ġa tcab tbaġra. 185. d netta i day-s ġa yew.a rebhayem. 197.a iserman.a< iġzar wa\ ituff. Yemmas n cmat <emmas atfa\e. 195. 192. Ya\ezzu deg zewran n tayyut. ajena wa\ day-s bu itran. .ar xemmi dai eqqa\en: sars. 174. Yemmut-as wuġiur ġa\ uqemmum n yifri. 188. Wi-t ġa yawien di tzemmit di nhar n r<id... Yeffeġ am waman zeg wacti. nec war isiġ ca. Yenn-as wuccen iteqqs-ai r.t. 193. 325 Wi ġa yeccen. <emmas atru. 196. 176. Yegwar x u<ddis am ufiġar. 175. Xdem ¡a! bu tfaddin x bu ifadden. 178. Wi izemma\en a das yini i rqaid jme< i. Yenna. 177. Ye<qer x yemmana :awa. Xemmi ġa tnewwar tmedja.aca uqemmum. Xzar-as ġa\ uġembub. Yegga uccen adye.fuar i umas. Yedwer wuġiur deg umcan uyis. wi ġa inegzen. Yegga mucc adye. 187. Yeddar-as .PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 173.ma.an. 184.a\en. 180. 182.a\en nnec. Wi ġa yeġzen ca n wu. atecced aġrum nnes. 189. Ya\ezzu adyeq. 190. Yeggi-t am uġembub nnes. 181. Yarra rqeb ġa\ i.. 183. 179.

326 .. 204. isnuffara arizim. Yufa Je. i u.i. Zenbu ura raz.a wi yenddren yemmas. 202. Yessaġ iserman di reb.ar. 201. Yessewjed iwzan qber i ifidjusen.PROVERBIOS DE LA TRADICIÓN ORAL RIFEÑA RIFEÑO 198.ect. 205. yesġa andrar.a\ġar. Ziyyar amesmar x tec.a-yas r. Yezzenz iyyar. 200. Yenya x uġanim yiwi-as-ti-d Arebbi d yis. Yeq. 203. 199.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful