You are on page 1of 1

1/17/2018 .: SOAL SELIDIK ; TNA ­ GURU :.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

TARIKH KEMASKINI : 16­1­2018 : 19:01:674

BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

1 No. Kad Pengenalan : 720715075416
2 Nama : SUZANA @ LATIFAH BINTI KAMARY

BAHAGIAN B :

Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru.
Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan :
                 
    5 : Sangat Perlu (SP)          
    4 : Perlu (P)          
    3 : Kurang Perlu (KP)          
    2 : Tidak Perlu (TP)          
    1 : Sangat Tidak Perlu (STP)          

A. PENGETAHUAN PROFESIONALISME
Ilmu Pengetahuan & Pendidikan dan Mata Pelajaran atau Bidang
SP P KP TP STP
Pengkhususan
1 Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan
2 Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu
3 Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek ( Project based learning )
Kandungan dan Kaedah Pedagogi Mata Pelajaran SP P KP TP STP
4 Kursus Aplikasi pedagogi terkini mengikut kecerdasan murid
5 Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the best practices) pendidikan
peringkat antarabangsa
6 Aplikasi ICT dalam PLP
Pengurusan Kurikulum     SP P KP TP STP
7 Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan anlisis item
8 Pengurusan Panatia : Pelan Strategik ; head count
Kreativiti dan Inovasi Pedagogi     SP P KP TP STP
9 Kursus pedagogi berkesan bagi guru
10 Kursus strategi pemulihan dan masalah pembelajaran
         
B. KEMAHIRAN PROFESIONALISME
Kejurulatihan (Training of Trainers)     SP P KP TP STP
11 Kursus Mentoring dan Coaching
12 Kursus Team Builing
Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum SP P KP TP STP
13 Kursus Kemahiran Asas
­ Unit Beruniform
­ Kelab dan Persatuan
­ Sukan Permainan
14 Kursus Kejurulatihan
­ Unit Beruniform
­ Kelab dan Persatuan
­ Sukan Permainan
15 Kursus Kepengelolaan dan Pentadbiran
­ Unit Beruniform
­ Kelab dan Persatuan
­ Sukan Permainan
16 Kursus Kepegawaian dan Pengadilan
­ Unit Beruniform
­ Kelab dan Persatuan
­ Sukan Permainan
Penulisan Ilmiah     SP P KP TP STP
17 Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah : artikel, jurnal, modul P&P
Kajian dan Penyelidikan Akademik     SP P KP TP STP
18 Kursus Analisa data
19 Kursus Jenis­jenis Kajian
20 Kursus Kajian Tindakan
21 Kursus Reka Bentuk Kajian
Kepimpinan     SP P KP TP STP
22 Kursus Kepimpinan Berkesan
23 Kepimpinan Pengajaran (Instructional leadership)
24 Kepimpinan Islam
25 Kepimpinan Futuristik
Pengurusan Kewangan     SP P KP TP STP
26 Kursus asas kewangan
Pengurusan Strategik     SP P KP TP STP
27 Kursus Pengurusan strategik
28 Kursus Pengurusan Perubahan
         
C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME
Nilai dan Etika     SP P KP TP STP
29 Kursus membangun sahsiah cemerlang
30 Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum
31 Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan krisis
32 Kursus peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang
33 Kursus pembelajaran organisasi (learning organization)
34 Kursus protokol dan etiket
Komunikasi Berkesan     SP P KP TP STP
35 Kursus komunikasi berkesan
36 Kursus pengucapan awam
37 Kursus kemahiran perundingan

BAHAGIAN C :

Sila nyatakan kursus­kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan.

1

2  

 Hantar 

 

https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/tna/TNA.cfm?kemas=2&pd=&KEMAS=1 1/1