You are on page 1of 1

.

,- -
NOTA MINTA
Rujukan: ODI+I:)() rr
Tarikh : .:11 . g. olO I'T

Kepada: PengeluaiGuru Besar


Sekolah: .s EI(OLAH Ke.BAH·~<9A.t>cN !?£NAg~

Oaripada: fENO LO ~q t<,AW<N- KO ICLlftol~I-II.-UIY)

Pennohonan Menciapetkan Bekalan Perala.. n Bagl Tahun ~() 17

8erhubung dengan perkara lersebul di alas, diharap dapal tuan meluluskan


permohonan mendapalkan bekalan seperti berikut:-

Catatan oleh
Perihal HargaiUnil Anggaran Tarikh
8il Kuantiti PengetuaiGuru
8arang Harga Oiperlukan
Besar

1 SewaCO) b"s
un\u.k ",~i
ti~Wtl()an
t:ff.~'
~ B
pc-.&Q ;l.
~WQf)
If· ~.~o11
I !'{mqoo·oo ~qoo.(}o :4f- &. Xl t1 P1~

Perunlukan dikenakan : 'iNN.~ ~ ~r-;)!!+ ..


8aki Peruntukan Semasa : RM..U~ ..: ..~.~.~.C?
.....::...~.~...lO'O

Sekian, Terima kasih


Permohonan di alas
Yang 8enar Oiluluskanltklak diltdtlskan

( Nam ) )

Tarikh: .<t!.'.~.~~t?.IJ . Tarikh .~J.:.?:~.rl


..........
HASNI BT SAMAN lilH. NORHAYATI BINTI SAAD
Pcnololl!: f':Jaan Ko-Kurikuturn <kruBesat
Sckolah Kch211),!):lanPcnaga Sekolab Xr.ban~ Penaza
• 13100 PlU.lga 131"0I,~
Seb~ran:;: Perai Utnr a Sel>em:;: f ..;U·