You are on page 1of 1

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Ταξιδεύοντας στον ολοκληρωμένο, Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 349
ασφαλή, αλλά ακριβό αυτοκινητό-
δρομο Θεσσαλονίκης-Αθήνας, μα-
θαίνοντας για την εποχική επιδημία
γρίπης και συμμετέχοντας σε μια νέα
Μερικές πλούσιες εμπειρίες
ραδιοφωνική εκπο-
μπή …

περασμένη εβδο-

H μάδα ήταν πλούσια
σε εμπειρίες και συ-
ναντήσεις καθώς συνέχιζα ΠαναγιΩτης
την περιοδεία μου για δου- αλεβαντης*
λειές και τουρισμό στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα.
Εθνικές οδοί. Μετά την Ιόνια και την Εγνα-
τία είχα την ευχάριστη εμπειρία να ταξιδέψω
και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθη-
νών. Βέβαια, στο πρώτο τμήμα, μέχρι το Κλει-
δί Ημαθίας, το οδόστρωμα έχει πολλά προ-
βλήματα αφού η ευθύνη για την συντήρησή
του ανήκει στο Δημόσιο (Ταμείο Εθνικής Οδο-
ποιίας). Αντίθετα, στο υπόλοιπο που έχει κα-
τασκευαστεί και συντηρείται από τις εταιρείες
Η πανδημία της ισπανικής γρίπης του 1918 σκότωσε 50 έως 100 εκατομμύρια άτομα.
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Κεντρική Οδός
και Νέα Οδός, η οδήγηση είναι απόλαυση. σεχώς στις ΗΠΑ (με την εμπορική ονομασία
Με τις σήραγγες στα Τέμπη και αλλού, με την Xofluza), επιτρέπει την ταχεία εξαφάνιση των
ολοκλήρωση των εργασιών στο Πέταλο του συμπτωμάτων. Μάλιστα, η έγκαιρη χορήγη-
Μαλιακού και σε άλλα επικίνδυνα σημεία η ση του σε περίπτωση πανδημίας θα επιτρέ-
ασφάλεια της οδήγησης έχει βελτιωθεί ση- ψει να κερδηθούν μέχρι και 49 μέρες ώστε να
μαντικά. Όσοι δηλαδή οδηγούν προσεκτικά, αναπτυχθεί κατάλληλο εμβόλιο.
ένα καλά συντηρημένο όχημα, τηρώντας τα Τέλος, η Άννα Τζώρτζη, Πνευμονολόγος και
όρια ταχύτητας (σχεδόν παντού 130 km/h) εί- Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου,
ναι σίγουρο ότι θα φτάσουν σώοι και ασφα- αναφέρθηκε εκτενώς στην προστασία που πα-
λείς στον προορισμό τους. Δυστυχώς, το ρέχουν τα εμβόλια και στις αβάσιμες θεωρίες
μόνο αρνητικό στοιχείο σε όλους τους αυτο- των αντιεμβολιαστικών κινημάτων, θέματα
κινητόδρομους που ταξίδεψα τελευταία είναι που μας έχουν απασχολήσει και στο παρελ-
τα τσουχτερά διόδια … (30,65 ευρώ για τη δια- θόν από αυτή τη στήλη (βλ. Χ.Ν. 9/12/2014)
δρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα). και στα οποία θα επανέλθουμε σε επόμενο άρ-
Οι σήραγγες των Τεμπών εξασφαλίζουν ταχεία και ασφαλή κυκλοφορία. θρο.
Νέα δεδομένα για τη γρίπη. Το Ινστιτού-
το Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολε- εμβολιασμός αποδεικνύεται φθηνότερος σε γίνεται κυρίως με τα σταγονίδια από το Εκπομπή 1 και 2. Πρόκειται για μια νέα εκ-
γίου, που διευθύνει ο καθηγητής Παναγιώ- σύγκριση με το κόστος των επιπτώσεων φτάρνισμα ή τον βήχα ήδη μία μέρα πριν εμ- πομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984,
της Μπεχράκης, ξεκίνησε για 4η συνεχή από μερικό μόνο εμβολιασμό … φανιστούν τα πρώτα συμπτώματα μέχρι και που επιμελούνται δύο νέα δροσερά και χα-
χρονιά τον κύκλο διαλέξεων για θέματα δη- Ο Γεώργιος Σαρόγλου, ομότιμος καθηγητής 5 μέρες μετά … Τα παιδιά μπορούν να μετα- μογελαστά κορίτσια, η Δομίνα Διαμαντο-
μόσιας υγείας με μια στρογγυλή τράπεζα για Παθολογίας και Λοιμωδών νοσημάτων του δίδουν την αρρώστια για περισσότερες από πούλου και η Μυρσίνη Λιοναράκη. Μεταδί-
τα «100 χρόνια από την ισπανική γρίπη: σημε- Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στις με- 10 ημέρες. δεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από
ρινά δεδομένα και προοπτικές». Όπως μας είπε θόδους διάγνωσης, μετάδοσης και θεραπεί- Όσον αφορά τη θεραπεία αναφέρθηκε το τις 13:00 έως τις 14:00. Αποφάσισαν να με
η Αγορίτσα Μπάκα, εμπειρογνώμονας στο Ευ- ας. Πέρα από την κλινική εμπειρία του για- Tamiflu, το οποίο πρέπει να χορηγηθεί έγκαι- έχουν μόνιμο προσκεκλημένο κάθε Πέμπτη
ρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πα- τρού οι σύγχρονοι μέθοδοι επιτρέπουν την ρα σε ηλικιωμένους για να μειωθεί η πιθα- στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τους για
ρακολούθησης Νοσημάτων (ECDC) η περίο- γρήγορη διάγνωση (15 λεπτά έως 2 ώρες) επι- νότητα θανάτου. Επιπλέον, ένα νέο φάρμακο να τους μιλώ σχετικά με το τι κάνει η Ευρω-
δος 2017-2018 ήταν ιδιαίτερα ήπια στην Ευ- τρέποντας την απομόνωση του ασθενούς. (Baloxavir marboxil) που ήδη κυκλοφορεί παϊκή Ένωση για τους πολίτες.
ρώπη σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το νότιο Η επώαση διαρκεί 2 μέρες, και η μετάδοση στην Ιαπωνία και θα κυκλοφορήσει λίαν προ- Την περασμένη Πέμπτη μίλησα για μερικές
ημισφαίριο. δράσεις που αφορούν τη νεολαία και μεθαύριο
Σε αυτό συνέβαλε και το υψηλό ποσοστό εμ- θα πούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
βολιασμών λόγω της ευαισθητοποίησης και τις γυναίκες. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω
της κινητοποίησης της κοινής γνώμης, όπως διαδικτύου και στον ιστότοπο του σταθμού
ανέφερε ο καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπερ- υπάρχουν όλες οι προηγούμενες εκπομπές για
γκ, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου όσους και όσες ενδιαφέρονται …
Λοιμώξεων και Παρακολούθησης Νοσημά- Επείγουσα ιατρική. Πριν από λίγες εβδο-
των (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει σύ- μάδες θεσπίστηκε και στη χώρα μας η εξει-
στημα παρακολούθησης των κρουσμάτων γρί- δίκευση της Επείγουσας Ιατρικής χάρις στις
πης (και άλλων λοιμωδών νοσημάτων) και δη- πολύχρονες προσπάθειες της Ελληνικής Εται-
μοσιεύει τα στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση. ρείας Επείγουσας Ιατρικής και του προέδρου
Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης πρέπει να γί- της, του Παναγιώτη Αγγουριδάκη, επίκουρου
νει στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
ιδίως για ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου στημίου Κρήτης. Πριν επιστρέψω στην Κρή-
(βλ. πλαίσιο). Ωστόσο, καλόν είναι να εμβο- τη, παρακολούθησα ένα μέρος των εργασιών
λιάζονται και όσοι έρχονται σε επαφή με κό- του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επείγουσας
σμο και υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν την Ιατρικής και θα σας μεταφέρω τι έμαθα στο
ασθένεια. Δάσκαλοι, σερβιτόροι, οδηγοί ταξί, άρθρο της επόμενης εβδομάδας.
όσοι μετακινούνται συστηματικά με τα μέσα *φυσικός, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής
μαζικής μεταφοράς, οι θεατρόφιλοι … ο κα- Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και
τάλογος είναι μεγάλος. Στην Αυστραλία από δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή
τη μελέτη μοντέλων προσομοίωσης προέκυ- Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com
ψε ότι σε περίπτωση πανδημίας ο καθολικός