You are on page 1of 172

#This is a list of 10,121 Arabic nouns and their broken plural forms.

#The list was automatically extracted from the electronic version of Almotkan
Arabic-Arabic Dictionary
#Each line is tab-delimited, where the first word is a noun in its singular form
followed by its broken-plural forms as given by the Dictionary.
# Elghamry, Khaled. 2010. A Lexical-Syntactic Solution to the Problem of (Broken)
Plural in Arabic. Arabic Natural Language Processing Track, Georgetown University
Round Table (GURT 2010), March 12-14 Washington, USA.
#Link to talk slides: https://www.academia.edu/33089402/A_Lexical-
Syntactic_Solution_to_the_Problem_of_Broken_Plural_in_Arabic`

#If you have any questions of suggestions, please mail me at: elghamryk@gmail.com
or kelghamr@indiana.edu
##########################
‫الب‬ ‫آباء‬ ‫أبون‬
‫البتـر‬ ‫ببتتر‬
‫البزيم‬ ‫أبباززيم‬
‫ببترص البرص‬
‫ببترش البرش‬
‫البرة‬ ‫إببر‬
‫البدة‬ ‫أ ب ببد‬ ‫أبوازبد‬
‫البد‬ ‫آباد‬ ‫بأبود‬
‫البن‬ ‫بنون‬ ‫أبناء‬
‫أبازلسة البليس‬ ‫أباليس‬
‫البله‬ ‫ببتله‬
‫البط‬ ‫آباط‬
‫البض‬ ‫آباض‬
‫بيض البيض‬
‫الثم‬ ‫أ بثببمة‬
‫الثر‬ ‫آثار‬
‫البتون‬ ‫أ ببتن‬ ‫أتاتين‬
‫الثير‬ ‫أ بثببراء‬
‫الثم‬ ‫آثام‬
‫المر‬ ‫أمور‬
‫المر‬ ‫أ ببوازمر‬
‫المد‬ ‫آماد‬
‫بأماثيل المثولة‬ ‫بأمثولت‬
‫المثل‬ ‫أمازثل‬ ‫ب‬ ‫بمبثل‬
‫بأمانن المنية‬ ‫بأماني‬
‫بمتلس الملس‬
‫الملد‬ ‫بمتلد‬
‫الملء‬ ‫أمانل‬ ‫بأمازلي‬
‫الناة‬ ‫أ بن ببوات‬
‫بأوازنس النسة‬
‫بأنازسبي النسان‬ ‫آناس أنازس بية‬
‫النس‬ ‫آناس‬
‫الجرد‬ ‫بجترد‬
‫الجرة‬ ‫بأجر‬
‫الجر‬ ‫أجور‬ ‫آجار‬
‫أبحازمر الحمر‬ ‫بحتمر‬ ‫بحتمران‬ ‫أبحازمرة‬
‫بحتدب الحدب‬
‫الحد‬ ‫آحاد‬
‫أبخاديد الخدود‬
‫الدب‬ ‫آداب‬
‫الداة‬ ‫أبدبوات‬
‫الذن‬ ‫آذان‬
‫بأعاجيب العجوبة‬
‫الجير‬ ‫بأجبراء‬
‫بجتوف الجوف‬
‫الجنبي‬ ‫أجانب‬
‫الجل‬ ‫آجال‬ ‫قت‬
‫الخت‬ ‫أخوات‬
‫الخبل‬ ‫بختبل‬
‫الخ‬ ‫إتخبوة‬ ‫أ بتخبوة‬ ‫إخوان‬ ‫بأخون‬ ‫آخاء‬
‫الحول‬ ‫بحتول‬
‫الحمق‬ ‫بحتمق‬ ‫بحبمق‬
‫الخرق‬ ‫بخترق‬
‫الخرس‬ ‫بخترس‬
‫الزخر‬ ‫آزخرون‬
‫الخر‬ ‫آبخرون‬
‫الديم‬ ‫أ ببدبم‬ ‫أ ببدم‬ ‫آزدبمة‬ ‫آدام‬
‫الديب‬ ‫أ ببدبباء‬
‫الدنى‬ ‫أ بتدنون‬ ‫بأدانن‬
‫الرجوحة‬ ‫أبرازجيح‬
‫الرنب‬ ‫أرانب‬
‫الرعن‬ ‫عن‬ ‫بر ت‬
‫الرض‬ ‫أرانض‬ ‫أ ببربضون‬ ‫أ ببروض‬ ‫آراض‬
‫الريكة‬ ‫أريك‬ ‫أرائك‬
‫الستاذ‬ ‫بأسازتبذة‬ ‫بأساتيذ‬ ‫بأستاذون‬
‫الست‬ ‫إستات‬
‫السبوع‬ ‫بأسابيع‬
‫الساس‬ ‫أ ببسس‬
‫السار‬ ‫أ ببسر‬
‫الس‬ ‫إساس‬ ‫آساس‬
‫الزهر‬ ‫بزتهر‬
‫الزميل‬ ‫أزاميل‬
‫الزمة‬ ‫أتزم‬ ‫إبزم‬ ‫أ بتزمات‬
‫السطورة‬ ‫أساطير‬
‫السطوانة‬ ‫بأساطين‬
‫السطبل‬ ‫إتسطتبلت‬
‫السد‬ ‫أ ببسد‬ ‫آساد‬ ‫آبسد‬ ‫بأسود‬ ‫أ بتسدان‬
‫السمر‬ ‫بستمر‬
‫السم‬ ‫أسماء‬ ‫بأسانم‬ ‫بأسامبي أ بتسماوات‬
‫السلوب‬ ‫أساليب‬
‫السقف‬ ‫أساقفة‬ ‫أساقف‬
‫السفل‬ ‫أبسازفل‬
‫السطول‬ ‫أساطيل‬
‫الشبين‬ ‫أبشابين‬
‫السير‬ ‫أتسبرى‬ ‫أ ببسراء‬ ‫أ ببسارى‬ ‫أ ببسابرى‬
‫السود‬ ‫بسود‬ ‫بسودان‬
‫السوار‬ ‫أبسازور‬ ‫أبسازورة‬
‫الشعث‬ ‫بشتعث‬
‫الشرس‬ ‫بشترس‬
‫الصم‬ ‫بصبم م‬ ‫بص بمان‬
‫الصلع‬ ‫بصتلع‬ ‫بصتلعان‬
‫الصل‬ ‫أ ببصول‬
‫الطرش‬ ‫بطترش‬
‫الطار‬ ‫أ ببطر‬
‫العشى‬ ‫عتشو‬ ‫ب‬
‫العسر‬ ‫عتسر‬ ‫ب‬
‫العزل‬ ‫عتزل‬ ‫ب‬ ‫أب ت‬
‫عزال‬ ‫عتزلن‬
‫ب‬
‫العزب‬ ‫عتزب‬ ‫ب‬
‫العرج‬ ‫عترج‬ ‫ب‬ ‫عترجان‬ ‫ب‬
‫الغبر‬ ‫غبرم‬
‫ب‬ ‫غ بران‬
‫ب‬
‫الصرة‬ ‫أوازصر‬
‫الصبع‬ ‫أ ببصابع‬
‫الشوه‬ ‫بشتوه‬
‫الشم‬ ‫بشبم م‬
‫الضبارة‬ ‫أبضابير‬ ‫إتضبارات‬
‫الصيل‬ ‫أ ببصل‬ ‫آصال أ بتصلن‬ ‫أ ببصازئل‬
‫العور‬ ‫عور‬ ‫ب‬ ‫عوران‬ ‫ب‬ ‫عيران‬
‫العور‬ ‫عور‬ ‫ب‬ ‫عوران‬ ‫ب‬
‫العمى‬ ‫عتمي‬ ‫ب‬ ‫عتميان‬ ‫ب‬ ‫أب ت‬
‫عماء‬ ‫عماة‬‫ب‬
‫العلن‬ ‫علنات‬ ‫إ ت‬
‫العلى‬ ‫ع بلى‬ ‫ب‬
‫الغنية‬ ‫أغان‬
‫الغرودة‬ ‫بأغاريد‬
‫الفق‬ ‫آفاق‬
‫الفعى‬ ‫أفانع‬
‫الفطس‬ ‫بفتطس‬
‫الفضل‬ ‫بأفازضل أ بتفضلون‬
‫الفريز‬ ‫أفاريز‬
‫القصوصة‬ ‫أقاصيص‬
‫القصى‬ ‫أقانص‬
‫القرع‬ ‫بقترع‬ ‫بقترعان‬
‫القحوان‬ ‫أقانح‬ ‫أقاحبي‬
‫الكبر‬ ‫بأكازبر‬ ‫أ بك تببرون‬
‫الكمة‬ ‫أ ببكم‬ ‫إكام>‪ <PLPL‬أ ببكم>‪ <PLPL‬آكام>‪ <PLPL‬أبكمات‬
‫الكليل‬ ‫أبكاليل‬ ‫ب‬ ‫أ بزك بلة‬
‫اللف‬ ‫ألوف‬ ‫آلف‬
‫اللعوبة‬ ‫بألعيب‬
‫الذي‬ ‫ا بلذتين‬ ‫ال ببذون‬
‫التي‬ ‫ت ال بلواتي‬ ‫الل ز‬ ‫اللئي‬
‫الم‬ ‫أ ببمات أ ب بمبهات‬
‫الليف‬ ‫أبوازلف‬
‫القنوم‬ ‫بأقانيم‬
‫القليم‬ ‫أقاليم‬
‫الكسح‬ ‫ك بتسح‬ ‫ك بتسحان‬
‫الكذوبة‬ ‫أ ببكاذيب‬
‫الله‬ ‫آلهة‬
‫اللم‬ ‫آلم‬
‫البمة‬ ‫بأمم‬
‫المام‬ ‫أ بزي بمة‬ ‫أزئ بمة‬
‫المارة‬ ‫بأمارات‬
‫المل‬ ‫آمال‬
‫المسية‬ ‫بأماسي‬
‫المرد‬ ‫بمترد‬
‫امرأة‬ ‫زنساء‬ ‫زنتسوة‬
‫الناء‬ ‫أوانن>‪ <PLPL‬آنية‬
‫النى‬ ‫آناء‬
‫المين‬ ‫أ ببمناء‬
‫المير‬ ‫أ ببمراء‬
‫النبوب‬ ‫أنابيب‬
‫النجيل‬ ‫أناجيل‬
‫النشودة‬ ‫أناشيد‬
‫النسي‬ ‫بأناس‬ ‫احد أناسبي‬
‫النف‬ ‫آناف‬ ‫أنوف‬ ‫آنف‬
‫النملة‬ ‫بأنامل‬
‫الهزوجة‬ ‫بأهازيج‬
‫الهرام‬ ‫أهرامات‬
‫الهجبية‬ ‫أهانج‬ ‫أبهاجبي‬
‫الهجبوة‬ ‫أهانج‬ ‫أهاجي‬
‫الهبل‬ ‫بهتبل‬
‫الهاب‬ ‫أ ببهب‬ ‫آزهببة‬ ‫أ ببهب‬
‫النوف‬ ‫أبنف‬ ‫ب‬
‫الوار‬ ‫أ بتور‬
‫الهيف‬ ‫زهتيف‬
‫الهوس‬ ‫بهتوس‬
‫الهل‬ ‫بأهلون‬ ‫بأهال‬ ‫آهال‬
‫الوان‬ ‫آزوبنة‬
‫البول‬ ‫أوازئل‬ ‫أوانل‬ ‫أ ب بولون‬
‫الوقية‬ ‫أوانق‬ ‫زن‬
‫الوفر‬ ‫بوتفر‬
‫اليمن‬ ‫يبتمن‬ ‫بأيازمن‬
‫اليسر‬ ‫يبتسر‬
‫الية‬ ‫آي‬ ‫آيات‬
‫البار‬ ‫بببربرة‬
‫البئر‬ ‫آبار‬ ‫بئار‬ ‫أببؤر‬ ‫أتبآر‬
‫البادية‬ ‫بواند‬
‫البادي‬ ‫ببددى‬ ‫بب ب ددى‬ ‫بادون‬
‫البادرة‬ ‫بببوازدر‬
‫الباخرة‬ ‫ببوازخر‬
‫الباحة‬ ‫ببتوح‬ ‫باحات‬
‫الباتر‬ ‫بببوازتر‬
‫الباعث‬ ‫بوازعث‬
‫الباع‬ ‫أ بتبواع‬ ‫زبيعان‬ ‫باعات‬
‫الباطنة‬ ‫بوازطن‬
‫الباطن‬ ‫بوازطن‬ ‫ببتطنان‬ ‫أ ببتزطبنة‬
‫الباطل‬ ‫أباطيل‬
‫الباشق‬ ‫بوازشق‬
‫الباسور‬ ‫ببواسير‬
‫الباسل‬ ‫بسلء‬ ‫بسل‬
‫الباسل‬ ‫بببوازسل‬
‫البأس‬ ‫أبؤس‬
‫الوسط‬ ‫بأوازسط‬
‫البابا‬ ‫بابوات‬
‫الباب‬ ‫أتبواب‬ ‫زبيبان‬
‫البائس‬ ‫بببؤس‬
‫البائر‬ ‫ببتور‬ ‫ببتور‬
‫اليوان‬ ‫إيوانات‬ ‫بأوازوين‬
‫البارقة‬ ‫بببوازرق‬
‫البارجة‬ ‫بوارج‬
‫البؤرة‬ ‫بببؤر‬
‫البارئ‬ ‫زبراء‬
‫الباهظ‬ ‫بببواهظ‬
‫البالوعة‬ ‫بببواليع‬
‫الباكورة‬ ‫بببواكير‬
‫الباغي‬ ‫ببغاة‬ ‫ببتغيان‬
‫البخت‬ ‫خوت‬ ‫بب ب‬
‫البخار‬ ‫أبتزخبرة‬
‫البحرة‬ ‫زبحار‬ ‫حر‬
‫بب ت‬ ‫حر‬‫زب ب‬
‫البحر‬ ‫حر‬ ‫أ ببت ب‬ ‫حور‬‫بب ب‬ ‫زبحار‬
‫البحث‬ ‫بأبحاث‬ ‫حوث‬ ‫بب ب‬
‫البذلة‬ ‫زببذل‬
‫البذر‬ ‫بببذور‬ ‫زبذار‬
‫البدين‬ ‫بببدن‬
‫البديل‬ ‫بببدلء‬ ‫أ بتبدال‬
‫البدن‬ ‫أبدان‬
‫البرغي‬ ‫ببرانغ‬ ‫بببراغبي‬
‫البرغوث‬ ‫بببراغيث‬
‫البرعم‬ ‫بببرازعم‬
‫البحبوحة‬ ‫بحابيح‬
‫حار‬‫الب ب‬ ‫حابرة‬‫بب ب‬
‫البثر‬ ‫بببثور‬
‫البدل‬ ‫أتبدال‬
‫البدعة‬ ‫زببدع‬
‫البدء‬ ‫أبداء‬ ‫بببدوء‬
‫البد‬ ‫أ بتبداد‬ ‫زببدبدة‬
‫البخيل‬ ‫خلء‬ ‫بب ب‬
‫البخل‬ ‫خل‬ ‫بب ب‬ ‫ببزخل‬
‫البرجم‬ ‫براجم‬
‫البرج‬ ‫أتبراج‬ ‫أ بتبربجة‬ ‫بببرج‬ ‫بببروج‬
‫البرثن‬ ‫ببراثن‬
‫البر‬ ‫أبتبرار‬
‫البرواز‬ ‫براويز‬
‫البرهة‬ ‫بببره‬
‫البرهان‬ ‫براهين‬
‫البرنس‬ ‫بببرازنس‬
‫البرنامج‬ ‫بببرازمج‬
‫البرميل‬ ‫ببراميل‬ ‫عاء‬
‫البركة‬ ‫برك‬
‫البرقع‬ ‫براقع‬
‫البشارة‬ ‫بببشازئر‬
‫البسيطة‬ ‫بسائط‬
‫البسيط‬ ‫بببسبطاء‬ ‫بببسط‬
‫البطريق‬ ‫ببطازرق‬ ‫ببطازرقة بببطاريق‬
‫البطريرك‬ ‫ببطازربكة‬ ‫بطاريك‬
‫البطانة‬ ‫بطائن‬
‫البطاقة‬ ‫بطائق‬ ‫بطاقات‬
‫البطن‬ ‫بببطون‬ ‫أ ببتبطن‬ ‫ببتطنان‬
‫البطل‬ ‫أبطال‬
‫البقية‬ ‫بقايا‬
‫البقل‬ ‫بببقول‬
‫البقعة‬ ‫بببقع‬ ‫زبقاع‬
‫البغي‬ ‫بغايا‬
‫البستان‬ ‫بساتين‬
‫البساط‬ ‫بببسط‬
‫البزر‬ ‫بزور‬
‫البريء‬ ‫أبرياء‬ ‫أتبراء‬ ‫زبراء‬ ‫بببراء‬
‫البضاعة‬ ‫بضائع‬
‫البصيرة‬ ‫بصائر‬
‫البصير‬ ‫بببصراء‬
‫البصر‬ ‫أتبصار‬
‫البعير‬ ‫أبتزعرة‬ ‫ببتعران‬
‫البعيد‬ ‫ببتعداء‬ ‫بببعد‬ ‫ببتعدان‬
‫البعيج‬ ‫ببتعجى‬
‫البعل‬ ‫بببعول‬ ‫بعال‬ ‫بببعوبلة‬
‫البعض‬ ‫أبعاض‬
‫البكرة‬ ‫بكر‬ ‫بكرات‬
‫البكر‬ ‫أتبكار‬
‫البلوى‬ ‫بليا‬
‫البلقع‬ ‫ببلزقع‬
‫البهيمة‬ ‫بهائم‬
‫البهيم‬ ‫بببهم‬ ‫ببتهم‬
‫البهو‬ ‫أبهاء‬ ‫بببهبو‬ ‫ببزهبي‬
‫البهلول‬ ‫ببهاليل‬
‫البيطار‬ ‫بببيازطرة‬ ‫بياطير‬
‫البيضة‬ ‫ببتيض>‪ <PLPL‬بيوض>‪ <PLPL‬بيضات‬
‫البيضاء‬ ‫زبتيض‬
‫البيرق‬ ‫بيازرق‬
‫البيدر‬ ‫بيادر‬
‫البيداء‬ ‫زبتيد‬ ‫ببتيداوات‬
‫البيت‬ ‫بيوت‬ ‫أبيات‬
‫التاجر‬ ‫جار‬ ‫تب ب‬ ‫زتجار‬ ‫جر‬‫تب ت‬
‫التاج‬ ‫زتتيجان‬ ‫أ بتتواج‬
‫التابور‬ ‫توابير‬
‫التابوت‬ ‫توابيت‬
‫التابل‬ ‫توابل‬
‫التابع‬ ‫تبببع‬ ‫تببببعة‬ ‫بتوازبع‬ ‫تب بباع‬
‫البلسم‬ ‫بلسم‬
‫البلد‬ ‫زبلد‬ ‫ببتلدان‬
‫البلبل‬ ‫بلزبل‬
‫البلبال‬ ‫ببلبل‬
‫البلغ‬ ‫بلغات‬
‫البندق‬ ‫بنادق‬
‫البندر‬ ‫بنادر‬
‫البند‬ ‫بنود‬
‫البنت‬ ‫بنات‬
‫البناء‬ ‫أبنية‬
‫البوليصة‬ ‫بوالص‬ ‫بوليصات‬
‫البوق‬ ‫أبواق‬ ‫زبيقان‬ ‫ببتوقات‬
‫البيعة‬ ‫بببيع‬ ‫زبيبعات ببتيعات‬
‫التالي‬ ‫تاليات‬
‫التبع‬ ‫أتباع‬
‫التجربة‬ ‫تجارب‬
‫التبيع‬ ‫زتباع‬ ‫تبببازئع‬ ‫أتتببعة‬
‫التخت‬ ‫تخوت‬
‫التذكرة‬ ‫تذاكر‬
‫الترح‬ ‫أ بتتراح‬
‫الترجمة‬ ‫تراجم‬
‫الترجمان‬ ‫ترازجم‬ ‫بترازجبمة‬
‫التربة‬ ‫تببرب‬
‫الترقوة‬ ‫ترانق‬ ‫ترايق‬
‫التخم‬ ‫تخوم‬
‫الترعة‬ ‫تببرع‬
‫التضريس‬ ‫تضاريبس‬
‫التنين‬ ‫تنانين‬
‫التهمة‬ ‫تببهم‬ ‫تبتهمات‬
‫التيس‬ ‫تيوس‬ ‫أتياس‬ ‫بتيبسة‬ ‫أتتبيس‬
‫التوقيع‬ ‫تواقيع‬
‫الحازم‬ ‫بحبزبمة‬ ‫بح بزم‬ ‫أتحبزام‬
‫الحارس‬ ‫بح براس‬ ‫بحبربسة‬ ‫بحبرس‬ ‫بأحراس‬
‫الحاذق‬ ‫بح بذاق‬ ‫زحذاق‬
‫الحادي‬ ‫بحداة‬
‫الحادث‬ ‫حوازدث‬
‫الحالة‬ ‫حالت‬
‫الحال‬ ‫أتحوال‬ ‫أ بتحزوبلة‬
‫الحاكم‬ ‫كام‬‫بح ب‬ ‫حازكمون‬
‫الحافي‬ ‫بحبفاة‬
‫الحافظ‬ ‫بح بفاظ‬ ‫بحبفبظة‬ ‫حافظون‬
‫الحب‬ ‫حبوب‬ ‫بح ببان‬
‫الحاوي‬ ‫بحواة‬
‫الحانوت‬ ‫حوانيت‬
‫الحامية‬ ‫بحوانم‬ ‫حاميات‬
‫الحاملة‬ ‫بحبوازمل‬
‫الحامل‬ ‫حوامل‬
‫الحامل‬ ‫بحبمبلة‬ ‫بح بمال‬
‫الحاجز‬ ‫جبزة‬‫بح ب‬ ‫حواجز‬
‫الحاجة‬ ‫حاج‬ ‫زحبوج حاجات‬ ‫بحوائج‬
‫الحاجب‬ ‫حواجب‬ ‫حواجيب‬
‫الحاجب‬ ‫جببة‬ ‫بح ب‬ ‫جاب‬ ‫بح ب‬
‫الحاج‬ ‫جاج‬ ‫بح ب‬ ‫بحجيج‬ ‫بح ب مج‬
‫الحائل‬ ‫بحتول‬ ‫بح بول‬ ‫زحيال‬ ‫بحوازئل‬
‫الحائك‬ ‫حابكة‬ ‫بحبوبكة‬
‫الحائط‬ ‫زحتيطان‬ ‫زحياط‬ ‫بحبوائط‬
‫الحائر‬ ‫زحتيران‬ ‫بحتوران‬
‫التيه‬ ‫أتياه‬ ‫أتاويه‬ ‫أتازوبهة‬
‫الحافر‬ ‫حوازفر‬
‫الحاضر‬ ‫بح بضر‬ ‫بح بضار‬ ‫بحبضور‬ ‫بحبضبرة‬
‫الحاصل‬ ‫حوازصل‬
‫الحاصد‬ ‫بح بصاد‬ ‫بحبصبدة‬
‫الحاشية‬ ‫بحبوانش‬
‫الحاسر‬ ‫بح بسر‬ ‫بحوازسر‬
‫الحاسد‬ ‫بح بساد‬ ‫بح بسد‬ ‫بحبسبدة‬
‫الحاسة‬ ‫بحبوابس‬
‫الحبس‬ ‫بحببوس‬
‫الحبر‬ ‫أتحبار‬ ‫بحببور‬
‫الحبيب‬ ‫أزح ببة‬ ‫أ بزح بباء‬ ‫أتحباب‬
‫الحبلى‬ ‫بحبالى‬
‫الحجاب‬ ‫جب‬ ‫بح ب‬
‫الحجى‬ ‫أتحجاء‬
‫الحتف‬ ‫بحبتوف‬
‫الحد‬ ‫بحبدود‬
‫الحجلة‬ ‫زحجال‬ ‫جل‬ ‫بح ب‬
‫الحجل‬ ‫أتحجال‬ ‫جول‬ ‫بح ب‬
‫الحر‬ ‫بحرور‬ ‫أحازرر‬
‫الحذر‬ ‫حذارى‬
‫الحذاء‬ ‫أحذية‬
‫الحديقة‬ ‫حدائق‬
‫الحديدة‬ ‫حدائد‬
‫الحديث‬ ‫أحاديث‬ ‫زحتدثان‬ ‫بحتدثان‬
‫الحجل‬ ‫جلن‬ ‫بح ت‬ ‫جبلى‬
‫بح ت‬
‫الحجرة‬ ‫جر‬ ‫ب ب‬‫ح‬ ‫جرات‬ ‫جبرات بح ب‬ ‫جرات بح ب‬
‫بح ت‬
‫الحجة‬ ‫جج‬ ‫بح ب‬ ‫زحجاج‬
‫الحديث‬ ‫حدثاء‬ ‫زحداث‬
‫الحدقة‬ ‫بحبدق‬ ‫بحبدقات‬ ‫زحبداق‬
‫الحدث‬ ‫أ بتحداث‬
‫الحدب‬ ‫أتحداب‬ ‫زحداب‬
‫الحرة‬ ‫حرازئر‬ ‫بح برات‬
‫الحرة‬ ‫زحرار‬ ‫بح برات‬ ‫بح برتون‬ ‫أ ببح برتون‬
‫الحربة‬ ‫بحبربات‬ ‫بحتربات‬
‫الحربة‬ ‫زحراب‬
‫الحرب‬ ‫حروب‬
‫الحران‬ ‫زحرار‬ ‫بحرابرى‬
‫الحر‬ ‫أحرار‬
‫الحرز‬ ‫أتحراز‬
‫الحرد‬ ‫زحراد‬
‫الحرجة‬ ‫بحبرج‬ ‫أحراج‬ ‫زحراج‬
‫الحزب‬ ‫أتحزاب‬
‫الحزام‬ ‫بحبزم‬
‫الحريم‬ ‫بحبرم‬ ‫أ بتحبرم‬ ‫أحاريم‬
‫الحري‬ ‫بحر بيون‬ ‫أتحزرياء‬
‫الحرمة‬ ‫بحبرم‬ ‫بحبرمات‬ ‫بحبرمات‬
‫الحشاش‬ ‫بح بشابشة‬ ‫بح بشاشون‬
‫الحشى‬ ‫أحشاء‬
‫الحشا‬ ‫أ بتحشاء‬
‫الحسير‬ ‫بحتسبرى‬
‫الحسود‬ ‫بحبسد‬
‫الحسن‬ ‫حازسن‬ ‫بم ب‬
‫الحسن‬ ‫زحسان‬ ‫بحبسان‬ ‫بحبسانون‬
‫الحصن‬ ‫بحبصون‬ ‫أ بتحصان‬ ‫زحبصبنة‬
‫الحصة‬ ‫زحبصص‬
‫الحصان‬ ‫أتحزصبنة‬ ‫بحبصن‬
‫الحصار‬ ‫بحبصر‬ ‫أتحصرة‬
‫الحطاب‬ ‫بح بطاببة‬
‫الحضيض‬ ‫بحبضض‬ ‫أ بزح بضة‬
‫الحفيظة‬ ‫حفائظ‬
‫الحفنة‬ ‫بحبفن‬
‫الحفرة‬ ‫بحبفر‬
‫الحكيم‬ ‫كماء‬ ‫بح ب‬
‫الحرم‬ ‫أحرام‬
‫الحرفة‬ ‫زحبرف‬
‫الحرف‬ ‫بحبروف‬ ‫أتحبرف‬
‫الحسبة‬ ‫زحبسب‬
‫الحساء‬ ‫أتحساء‬ ‫أتحزسبية‬
‫الحزن‬ ‫أتحبزان‬
‫الحزمة‬ ‫بحبزم‬
‫الحصى‬ ‫بحبصيات‬ ‫بحزصبي‬ ‫بحزصبي‬
‫الحص‬ ‫بحبصوص‬ ‫أتحصاص‬
‫الحشيشة‬ ‫حشائش‬ ‫احدة‬
‫الحشرة‬ ‫بحبشرات‬ ‫احدة‬
‫الحشد‬ ‫بحبشود‬
‫الحصير‬ ‫بحتصر‬ ‫أتحزصبرة‬
‫الحقيقة‬ ‫حقائق‬
‫الحقيبة‬ ‫حقائب‬
‫الحقد‬ ‫أتحقاد‬ ‫بحبقود‬
‫الحقبة‬ ‫زحبقب‬ ‫بحبقوب‬
‫الحقب‬ ‫بأحقاب‬ ‫بحبقب‬ ‫أحقاب‬ ‫أ بتحبقب‬
‫الحلوى‬ ‫بحلبوى‬
‫الحلم‬ ‫أحلم‬
‫الحلقة‬ ‫بحبلقات‬ ‫بحبلق‬
‫الحلق‬ ‫أحلق‬ ‫بحبلوق‬ ‫بحبلق‬
‫الحمام‬ ‫حبمامات‬
‫الحمار‬ ‫بحمير‬ ‫بحبمر‬ ‫أتحزمرة‬ ‫بحبمور‬ ‫بحبمرات‬
‫الحماة‬ ‫بحبموات‬
‫الحنش‬ ‫أحناش‬ ‫بحتنشان‬
‫الحنجور‬ ‫حناجير‬
‫الحنجرة‬ ‫حنازجر‬
‫الحميم‬ ‫أزح بماء‬
‫الحمو‬ ‫أحماء‬
‫الحمى‬ ‫بحبم بيات‬
‫الحليلة‬ ‫بحلزئل‬
‫الحليل‬ ‫أزح ب‬
‫لء‬
‫الحليف‬ ‫أتحلف‬ ‫بحبلفاء‬
‫الحلية‬ ‫زحلى‬
‫الحلوب‬ ‫بحبلب‬ ‫بحلزئب‬
‫الحمل‬ ‫زحمال‬ ‫أتحمال‬ ‫بحبمول‬
‫الحمل‬ ‫أحمال‬ ‫بحبمولة‬
‫الحمل‬ ‫بحتملن‬ ‫أتحمال‬
‫الحوت‬ ‫حيتان‬ ‫أحوات‬ ‫زحبوبتة‬
‫الحنيف‬ ‫بحبنفاء‬
‫الحنق‬ ‫بحبنق‬
‫الحيوان‬ ‫بحبيوانات‬
‫الحين‬ ‫أتحيان‬
‫الحيل‬ ‫أ بتحيال‬ ‫بحبيول‬
‫الحيف‬ ‫‪.‬بحبيوف‬
‫الحيران‬ ‫بحيابرى‬ ‫بحيارى‬
‫الحي‬ ‫أتحياء‬
‫التكليف‬ ‫تكاليف‬
‫التبلة‬ ‫زتلل‬ ‫احدة‬
‫الحوض‬ ‫أ بتحواض‬ ‫زحياض‬ ‫زحتيضان‬
‫الحوصلة‬ ‫بحبوازصل‬
‫بحتور الحوراء‬
‫التل‬ ‫زتلل‬ ‫تببلول‬ ‫أ بتتلل‬
‫التلو‬ ‫أ بتتلء‬
‫بتلميذ التلميذ‬ ‫بتلزمبذة‬
‫التمرة‬ ‫تببمرات‬ ‫تببمور‬ ‫تبتمران‬ ‫احدة‬
‫تماثيل التمثال‬
‫الثائر‬ ‫ثببوار‬
‫الثانية‬ ‫ث ببوانن‬
‫ثواكل الثاكلة‬
‫الثأر‬ ‫أتثآر‬ ‫آثار‬ ‫بثائر‬ ‫بثآزئر‬ ‫ثارات‬
‫الثقب‬ ‫أثبقب‬ ‫ثببقوب‬ ‫أثقاب‬
‫ثببقب الثقاب‬
‫الثغرة‬ ‫ثببغر‬
‫الثغر‬ ‫ثغور‬
‫بتماسيح التمساح‬ ‫بتمازسح‬
‫تمارين التمرين‬
‫ثعابين الثعبان‬
‫الثرى‬ ‫أ بتثراء‬
‫الثدي‬ ‫ثبزدي‬ ‫زثدي‬ ‫أ بثتند‬
‫الثلج‬ ‫ثببلوج‬
‫الثكنة‬ ‫كن‬ ‫ثب ب‬ ‫كنات‬
‫ثب ت‬
‫ثكالى الثكلى‬
‫ثببقلء الثقيل‬ ‫زثقال‬
‫البثقل‬ ‫أثقال‬
‫الثقل‬ ‫أثقال‬
‫الثمن‬ ‫أتثمان‬ ‫أث تزمبنة‬ ‫أ بث تبمن‬
‫الثلمة‬ ‫ثببلم‬
‫الثلم‬ ‫أتثلم‬
‫بجباة الجابي‬
‫فاعل الجائع‬
‫جوائز الجائزة‬
‫الجائز‬ ‫أجوبزة‬ ‫بجتوزان‬ ‫زجتيزان‬ ‫جوائز‬ ‫أ بتجبوز‬
‫الجائر‬ ‫بجبوبرة‬ ‫بجبوبرة‬ ‫جابرة‬
‫بجوازمع الجامع‬
‫جوامد الجامد‬
‫جوامح الجامح‬
‫الجام‬ ‫جامات‬ ‫أ بتجوام‬ ‫بجتوم‬ ‫أ بتجبوم‬
‫جوال الجالية‬ ‫جاليات‬
‫جفاة الجافي‬
‫جبال الجبل‬ ‫أتجببل‬ ‫أتجبال‬
‫الجبة‬ ‫بجببب‬ ‫جباب‬
‫الجبار‬ ‫جبابرة‬
‫زجحاش الجحش‬ ‫حشان‬‫حبشة زج ت‬
‫زج ب‬
‫الجثة‬ ‫جثث‬ ‫أتجثاث‬
‫جباه الجبهة‬
‫الثوب‬ ‫ثياب‬ ‫أتثواب‬ ‫بأثوب‬
‫الثني‬ ‫بأثناء‬
‫جواسيس الجاسوس‬
‫جوازم الجازم‬
‫جوانر الجارية‬
‫]جوارح الجارحة‬
‫الجار‬ ‫جيران‬ ‫جيبرة‬ ‫جوار‬ ‫أجوار‬
‫جناة الجاني‬ ‫أ بتجناء‬ ‫بجبناء‬
‫أجداث الجدث‬ ‫أ بتجبدث‬
‫بجبدوب الجدب‬
‫بجبدر الجدار‬ ‫بجتدر‬
‫بجتربى الجربان‬
‫أتجزرببة الجراب‬ ‫بجبرب‬ ‫بجترب‬ ‫عاء‬
‫جدذى الجذوة‬ ‫جدذى‬ ‫جذاء‬
‫الجرس‬ ‫أ بتجراس‬
‫الجرد‬ ‫بجبرود‬
‫الجرثوم‬ ‫جراثيم‬
‫الجرة‬ ‫جرار‬ ‫بج ب مر‬
‫الجزل‬ ‫جزال‬
‫الجزء‬ ‫أتجزاء‬
‫الجريمة‬ ‫جرائم‬
‫الجعل‬ ‫بجتعلن‬
‫الجعالة‬ ‫بجعازئل‬
‫الجشع‬ ‫عى‬ ‫بجشا ب‬ ‫بجبشعاء‬ ‫زجشاع‬ ‫بجزشعوبن‬
‫الجذر‬ ‫جذور‬
‫الجديلة‬ ‫جدائل‬
‫الجديد‬ ‫أزج بدة‬ ‫بجبدد‬ ‫بجبدد‬
‫الجدول‬ ‫جداول‬
‫الجريدة‬ ‫جرائد‬
‫الجريح‬ ‫جرحى‬
‫الجريء‬ ‫بجترآء‬
‫الجرن‬ ‫أ بتجران‬ ‫زجران‬
‫الجرم‬ ‫أتجرام‬ ‫بجبرم‬ ‫بجبروم‬
‫الجرم‬ ‫بجبروم‬ ‫أ بتجرام‬
‫الجسم‬ ‫أجسام‬ ‫أتجبسم‬ ‫بجسوم‬
‫الجسد‬ ‫أجساد‬
‫الجزيرة‬ ‫بجبزر‬ ‫بجبزازئر‬ ‫بجتزر‬
‫الجزية‬ ‫زجزى‬
‫الجل‬ ‫زجلل‬ ‫أتجلل‬
‫الجفنة‬ ‫زجفان‬ ‫زجبفن‬
‫الجفن‬ ‫أجفان‬ ‫جفون‬ ‫أجفن‬
‫الجلف‬ ‫أتجلف‬ ‫بجبلوف‬ ‫أ بتجبلف‬
‫الجلدة‬ ‫زجبلد‬
‫الجمجمة‬ ‫بجمازجم‬ ‫جم‬ ‫بجتم ب‬
‫الجم‬ ‫زجمام‬ ‫بجبموم‬
‫الجليل‬ ‫أج ب‬
‫لء‬ ‫أزج بلة‬ ‫زج بلة‬
‫الجليس‬ ‫لس‬ ‫بج ب‬ ‫بجل ببساء‬
‫الجلمود‬ ‫لميد‬ ‫ج ب‬
‫الجلمد‬ ‫جلمد‬
‫الجناب‬ ‫أتجزنببة‬
‫الجنى‬ ‫أ بتجناء‬ ‫أجنن‬
‫الجميل‬ ‫بجبملء‬ ‫مؤبنثه‬
‫الجمهور‬ ‫بجبماهير‬
‫الجهبذ‬ ‫بجبهازبذة‬
‫الجهاز‬ ‫أتجهزة‬ ‫أ بتجزهزات‬
‫الجنوب‬ ‫جنائب‬
‫الجنس‬ ‫أجناس‬
‫الجلى‬ ‫بجبلل‬
‫الجملة‬ ‫بجبمل‬
‫الجنب‬ ‫بأجناب‬ ‫بجبنوب‬
‫الجو‬ ‫زجواء‬
‫الجهير‬ ‫بجبهراء‬
‫الجيفة‬ ‫زجبيف‬ ‫أ بتجبياف‬
‫الجيش‬ ‫جيوش‬
‫الجيد‬ ‫أتجياد‬ ‫بجبيود‬
‫الجيب‬ ‫أجياب‬ ‫بجبيوب‬
‫الجوهر‬ ‫جوازهر‬
‫الجوقة‬ ‫جوقات‬ ‫أجواق‬
‫الجوق‬ ‫أ بتجواق‬
‫الخالة‬ ‫خالت‬
‫الخال‬ ‫أتخوال‬ ‫أتخزوبلة‬ ‫بخبؤول‬ ‫بخبؤولة‬ ‫بخ بول‬
‫الخافية‬ ‫ف‬ ‫بخوا ن‬
‫الخاصر‬ ‫خوازصر‬
‫الخاصة‬ ‫خوابص‬ ‫ب‬
‫الخاص‬ ‫خوابص‬ ‫ب‬ ‫بخ بصان‬
‫الخاشع‬ ‫بخ بشع‬ ‫بخبشبعة‬
‫الخازن‬ ‫بخ بزان‬ ‫بخبزبنة‬
‫الخارق‬ ‫خوارق‬
‫الخبير‬ ‫بخببراء‬
‫الخبيث‬ ‫بخببثاء‬ ‫بخببث‬ ‫أتخباث‬ ‫بخبببثة‬
‫الخبيئة‬ ‫بخبايا‬
‫الخدش‬ ‫بخبدوش‬ ‫أتخداش‬ ‫زخداش‬
‫الخدر‬ ‫بخبدور‬ ‫أتخدار‬
‫الجوعان‬ ‫زجياع‬ ‫بج بوع‬
‫الجوخ‬ ‫أجواخ‬
‫الجواز‬ ‫أتجزوبزة‬ ‫جوازات‬
‫الخادم‬ ‫بخ بدام‬ ‫بخبدم‬
‫الخاتم‬ ‫خواتم‬ ‫بختتم‬
‫الخابية‬ ‫ب‬‫بخوا ن‬
‫الخائن‬ ‫بخبوبنة‬ ‫بخابنة‬ ‫بخبوان‬
‫الخائف‬ ‫بخ بوف‬ ‫بخ بيف‬ ‫زخ بيف‬
‫الجيل‬ ‫أجيال‬ ‫زجتيلن‬
‫الخباء‬ ‫أتخزببئة‬ ‫أتخزببية‬
‫الخانع‬ ‫بخن ببعة‬
‫الخام‬ ‫أتخوام‬
‫الخد‬ ‫أزخ بدة‬ ‫زخداد‬ ‫زخبدان‬ ‫بخبدود‬
‫الختن‬ ‫أتختان‬
‫الختام‬ ‫بخبتم‬
‫الخرج‬ ‫أتخراج‬
‫الخرج‬ ‫زخبرجة‬
‫الخربة‬ ‫زخبربات‬ ‫بخزرب‬ ‫زخبرب‬ ‫بخرازئب‬
‫الخراج‬ ‫أخراج‬ ‫أتخزربجة‬
‫الخسيس‬ ‫أزخ بسة‬ ‫خساس‬
‫الخزينة‬ ‫خزائن‬
‫الخط‬ ‫خطوط‬
‫الخضيب‬ ‫بخبضب‬
‫الخضوع‬ ‫بخبضع‬
‫الخضرة‬ ‫بخبضر‬ ‫بختضر‬
‫الخصية‬ ‫بخبصى‬
‫الخصي‬ ‫زختصبية‬ ‫زختصيان‬
‫الخصم‬ ‫بخبصوم‬ ‫زخبصام‬ ‫أ بتخصام‬
‫الخز‬ ‫بخبزوز‬
‫الخريطة‬ ‫خرازئط‬
‫الخروف‬ ‫زخراف‬ ‫زخترفان‬ ‫أ بتخزرفة‬
‫الخرقة‬ ‫زخبرق‬
‫الخصلة‬ ‫بخبصل‬
‫الخصلة‬ ‫زخصال‬
‫الخصب‬ ‫أتخصاب‬
‫الخشب‬ ‫بخبشب‬ ‫بخبشب‬ ‫بختشب‬ ‫بختشبان‬
‫الخطة‬ ‫بخبطط‬
‫الخطاف‬ ‫بخطازطيف‬
‫الخطأ‬ ‫أ بتخطاء‬
‫الخل‬ ‫أ بتخلل‬
‫الخل‬ ‫أبخبل‬ ‫زخلل‬
‫الخفيف‬ ‫أزخ بفاء‬ ‫زخفاف‬ ‫أ بتخفاف‬
‫الخفير‬ ‫بخبفراء‬
‫الخلف‬ ‫أخلف‬ ‫زخل تبفة‬ ‫بخبلوف‬
‫الخلط‬ ‫أتخلط‬
‫الخلص‬ ‫بخل ببصاء‬
‫الخنزير‬ ‫خنازير‬
‫الخميلة‬ ‫بخمائل‬
‫الخمس‬ ‫أتخماس‬
‫الخمر‬ ‫بخبمور‬
‫الخيمة‬ ‫زخبيم‬ ‫زخيام‬ ‫بختيم‬
‫الخيل‬ ‫بخبيول‬ ‫أتخيال‬
‫الخيط‬ ‫خيوط‬ ‫أ بتخياط‬ ‫بخبيوبطة‬
‫الخيشوم‬ ‫بخبياشيم‬
‫الخير‬ ‫خيار‬ ‫أخيار‬ ‫خيور‬
‫الخير‬ ‫زخيار‬
‫الخبيال‬ ‫خبيالة‬
‫الخيال‬ ‫أخيبلة‬ ‫زختيلن‬
‫الدالية‬ ‫بدبوانل‬
‫الداعية‬ ‫دوانع‬
‫الداعي‬ ‫بدعاة‬
‫الدارعة‬ ‫بدبوازرع‬
‫الدارس‬ ‫بدبوازرس‬
‫الدارجة‬ ‫بدبوازرج‬
‫الدارة‬ ‫دارات‬ ‫بدور‬
‫الخف‬ ‫أ بتخفاف‬ ‫زخفاف‬
‫الخطير‬ ‫بخبطر‬
‫الخطيب‬ ‫بخبطباء‬
‫الخطيئة‬ ‫بخطايا‬ ‫بخطيئات‬
‫الخطوة‬ ‫بخدطى‬ ‫بختطوات‬ ‫بخبطوات‬ ‫بخبطوات‬
‫الخطم‬ ‫بخبطوم‬ ‫أتخطام‬
‫الخلخال‬ ‫خلزخل‬
‫الخمار‬ ‫أتخزمرة‬ ‫بخبمر‬ ‫بختمر‬
‫الخليل‬ ‫لء‬‫أخ ب‬ ‫لن‬‫بخ ب‬
‫الخليقة‬ ‫بخزليق‬ ‫خلزئق‬
‫الخليق‬ ‫بخبلقاء‬ ‫بخبلق‬
‫الخليفة‬ ‫بخبلفاء‬ ‫بخل بزئف‬
‫الخليع‬ ‫بخبلعاء‬
‫الخليط‬ ‫بخبلط‬ ‫بخبلطاء‬
‫الخليج‬ ‫بختلجان‬ ‫بخبلج‬
‫الخلية‬ ‫خليا‬
‫الخلوة‬ ‫بخبلوات‬
‫الخلقين‬ ‫خلقين‬
‫الخلقة‬ ‫زخبلق‬
‫الخلق‬ ‫أ بتخلق‬ ‫السجبية‬
‫الخوري‬ ‫بخوازربنة‬
‫الخوان‬ ‫أتخزوبنة‬ ‫بخون‬ ‫أخاوين‬
‫الخنوع‬ ‫بخبنع‬
‫الخنفساء‬ ‫خنازفس‬ ‫بختنفساءات‬
‫الخنصر‬ ‫بخبنازصر‬
‫الداجن‬ ‫دواجن‬
‫الدابة‬ ‫ب‬ ‫بدبوا ب‬
‫الدائرة‬ ‫دوائر‬
‫الدب‬ ‫زدببببة‬ ‫أتدباب‬ ‫زدباب‬
‫الداهية‬ ‫دوانه‬
‫الدخان‬ ‫أ بتدزخبنة‬ ‫بدبوازخن‬ ‫بدبواخين‬
‫الدستور‬ ‫بدبسازتير‬
‫الدرويش‬ ‫بدبراويش‬
‫الدرن‬ ‫أدران‬
‫الدرع‬ ‫بدبروع‬ ‫أ بتدبرع‬ ‫دراع‬
‫الدثار‬ ‫بدبثر‬
‫الدبوس‬ ‫دبابيس‬
‫الدبور‬ ‫دبابير‬
‫الدبغ‬ ‫بأدباغ‬
‫الدرجة‬ ‫بدبرج‬ ‫بدبرجات‬
‫الدرج‬ ‫أتدبرج‬ ‫زدبربجة‬
‫الدعي‬ ‫أ بتدعياء‬
‫الدعوى‬ ‫دعانو‬ ‫عاوى‬
‫بد ب‬
‫الدعامة‬ ‫دعائم‬
‫الدعاء‬ ‫أ بتدزعبية‬
‫البدللة‬ ‫الدلئل‬
‫الدكان‬ ‫دكاكين‬
‫الدقيقة‬ ‫دقائق‬
‫الدقيق‬ ‫أزد بقة‬ ‫أ بزد بقاء‬ ‫زدبقاق‬ ‫ببدقازئق‬
‫الدملج‬ ‫بدمالج‬
‫الدمل‬ ‫دمازمل‬ ‫بدماميل‬
‫الدمجانة‬ ‫بدتمجانات‬
‫الدواة‬ ‫بددوى‬ ‫بدزوي‬ ‫زدزوي‬ ‫بدبويات‬
‫الدواء‬ ‫أتدزوبية‬
‫الدهليز‬ ‫دهاليز‬
‫الدهر‬ ‫بدبهور‬ ‫أ بتدبهر‬
‫الديوان‬ ‫دواوين‬ ‫دياوين‬
‫الدينار‬ ‫دنانير‬
‫الدين‬ ‫أتديان‬
‫الدين‬ ‫ديون‬ ‫أتدبين‬
‫الديك‬ ‫بدبيوك‬ ‫زديب ب‬
‫كة‬ ‫أتدياك‬
‫الدير‬ ‫أ بتديرة‬ ‫بدبيوبرة‬ ‫أتديار‬
‫الديجور‬ ‫دياجير‬ ‫بدبيازجر‬
‫الذراع‬ ‫أتذبرع‬ ‫بذترعان‬
‫الذخيرة‬ ‫بذبخائر‬
‫الذبيحة‬ ‫بذببائح‬
‫الدفعة‬ ‫بدبفع‬ ‫بدبفعات‬
‫الدفتر‬ ‫دفاتر‬
‫الدغل‬ ‫بأدغال‬ ‫زدغال‬
‫الدماغ‬ ‫أتدزمبغة‬
‫الدماثة‬ ‫بدتمث‬
‫الدم‬ ‫زدماء‬ ‫بدزمبي‬
‫الدليل‬ ‫أزد بلة‬ ‫أزد ب‬
‫لء‬
‫الدلو‬ ‫زدلء‬ ‫أتدنل‬ ‫ببدلزبي‬ ‫زدزلي‬ ‫بدلى‬
‫الدنيئة‬ ‫بدبنايا‬
‫الدنيا‬ ‫بدنى‬
‫الدنيء‬ ‫أتدناء‬ ‫أتدنياء‬ ‫بدبناء‬
‫الدنس‬ ‫أتدناس‬ ‫بمبدازنس‬
‫الدميم‬ ‫زدمام‬
‫الدميع‬ ‫دمعى‬ ‫دمائع‬
‫الدولة‬ ‫بدبول‬ ‫زدبول‬
‫الدور‬ ‫أدوار‬
‫الدودة‬ ‫بدود‬ ‫زدتيدان‬
‫الدوحة‬ ‫بدتوح‬
‫الذباب‬ ‫أزذ ببة‬ ‫زذ ببان‬ ‫ب‬
‫بذ ب‬
‫الذقن‬ ‫أتذقان‬ ‫بذبقون‬
‫الذريعة‬ ‫ذرائع‬
‫الذروة‬ ‫بذدرى‬
‫الذيل‬ ‫أ بتذيال‬ ‫بذبيول‬ ‫أتذبيل‬
‫ذو‬ ‫ذوون‬
‫الذهن‬ ‫أ بتذهان‬
‫الذهب‬ ‫أتذهاب‬ ‫بذبهوب‬ ‫بذتهببان‬
‫الذنب‬ ‫ذنوب‬
‫الذنب‬ ‫أذناب‬
‫الراتب‬ ‫بربوازتب‬
‫الرابطة‬ ‫بربوابط‬
‫الرائق‬ ‫برتوق‬ ‫ببرتوبقة‬
‫الرائعة‬ ‫بربوازئع‬ ‫بر بوع‬
‫الرائع‬ ‫بر بوع‬
‫الرائد‬ ‫بر بواد‬ ‫رابدة‬ ‫رازئبدون‬
‫الرائحة‬ ‫روائح‬
‫الذمة‬ ‫زذبمم‬
‫الذمام‬ ‫أزذ بمة‬
‫الذم‬ ‫بذبموم‬
‫الذليل‬ ‫أزذ ب‬
‫لء‬ ‫أ بزذ بلة‬ ‫زذلل‬
‫الذكي‬ ‫أذكياء‬
‫الراصد‬ ‫بر بصاد‬ ‫بر بصد‬ ‫بربصد‬
‫الراسي‬ ‫بروانس‬
‫الرأس‬ ‫بربؤوس‬ ‫أ بتربؤس‬ ‫بروس‬ ‫آراس‬
‫الراحل‬ ‫حل‬ ‫بر ب‬ ‫حال‬
‫بر ب‬
‫الرب‬ ‫رباب‬ ‫ربوب‬
‫الرب‬ ‫أرباب‬ ‫ربوب‬
‫الرئيس‬ ‫رؤساء‬
‫الراية‬ ‫راي‬ ‫رايات‬
‫الرؤيا‬ ‫ردؤى‬
‫الرأي‬ ‫آراء‬ ‫أرآء‬
‫الراوي‬ ‫برواة‬ ‫براوون‬
‫الراهب‬ ‫برتهبان‬
‫الرامي‬ ‫برماة‬ ‫رامون‬
‫الرتبة‬ ‫بربتب‬
‫الربيع‬ ‫أرببعة‬ ‫أ بترزببعاء‬ ‫زرباع‬
‫الربيبة‬ ‫ربائب‬
‫الربيب‬ ‫أزر ببة‬ ‫أ بزر بباء‬
‫الربو‬ ‫بأرباء‬
‫الربع‬ ‫أ بترباع‬ ‫برببوع‬
‫الرجل‬ ‫أ بتربجل‬ ‫أ بترجال‬
‫الرجل‬ ‫زرجال‬ ‫ربجبلة‬ ‫برتجبلة‬ ‫أبرازجل‬ ‫رجالت‬
‫الرجس‬ ‫أ بترجاس‬
‫الرحيم‬ ‫بربحماء‬
‫الرحيب‬ ‫بربحب‬
‫الرحم‬ ‫أترحام‬
‫الرحل‬ ‫زرحال‬ ‫أربحل‬
‫الرحبة‬ ‫رحاب‬ ‫برتحب‬ ‫برتحبات‬ ‫بربحب‬ ‫بربحبات‬
‫الرحال‬ ‫حابلة‬ ‫بر ب‬
‫الرذيلة‬ ‫برذائل‬
‫الرذيل‬ ‫بربذلء‬ ‫زرذال‬ ‫برذالى‬
‫الرذل‬ ‫أترذال‬ ‫برذال‬ ‫بربذول‬ ‫بربذول‬ ‫برتذلون‬
‫الرديف‬ ‫أترداف‬ ‫بردفان‬ ‫زرداف‬ ‫بربدفاء‬
‫الرديء‬ ‫أترزدئاء‬ ‫أترزدياء‬
‫الردهة‬ ‫برتده‬ ‫برداه‬ ‫بر بده‬
‫الردن‬ ‫أتردان‬
‫الردف‬ ‫أترداف‬
‫الرداء‬ ‫أترزدبية‬
‫الرشوة‬ ‫برشى‬
‫الرسول‬ ‫بربسل‬ ‫بربسلء‬ ‫برتسل‬ ‫أ بتربسل‬
‫الرسن‬ ‫أترسان‬ ‫أتربسن‬
‫الرسم‬ ‫بربسوم‬ ‫أ بتربسم‬
‫الراكع‬ ‫راكعون‬ ‫بر بكع‬ ‫بربكوع‬
‫الراقي‬ ‫برقاة‬ ‫رابقون‬
‫الراقد‬ ‫برقود‬ ‫بر بقد‬
‫الرافعة‬ ‫روافع‬ ‫رازفعات‬
‫الراعي‬ ‫عاة‬ ‫بر ب‬ ‫عيان‬ ‫بر ت‬ ‫برعاء‬ ‫زرعاء‬
‫الربض‬ ‫أ بترباض‬
‫الربح‬ ‫أ بترباح‬
‫الربة‬ ‫رباب‬
‫الربان‬ ‫بربازببنة‬ ‫بربابين‬
‫الرباط‬ ‫برببط‬
‫الرجاء‬ ‫أرجاء‬
‫الرتل‬ ‫أ بترتال‬
‫الرد‬ ‫بربدود‬
‫الرخمة‬ ‫بربخم‬
‫الرسغ‬ ‫أ بترساغ‬ ‫أ بتربسغ‬
‫الرسالة‬ ‫رسائل‬
‫الرزيئة‬ ‫برزايا‬
‫الرزق‬ ‫أ بترزاق‬
‫الرزء‬ ‫أ بترزاء‬
‫الرصيف‬ ‫بربصف‬ ‫بأرزصبفة‬
‫الرغيف‬ ‫أ بترزغبفة‬ ‫غف‬ ‫بر ت‬ ‫غف‬
‫بر ب‬ ‫غفان‬
‫بر ت‬ ‫تببراغيف‬
‫الرعيل‬ ‫أ بترعال‬ ‫عال‬ ‫زر ب‬
‫الرعية‬ ‫رعايا‬
‫الرقبة‬ ‫زرقاب‬ ‫بربقب‬ ‫أتربقب‬ ‫بربقبات‬
‫الرق‬ ‫رقوق‬
‫الرفيق‬ ‫بربفقاء‬
‫الرفقة‬ ‫رفاق‬ ‫زربفق‬ ‫بربفق‬ ‫أرفاق‬
‫الرعديد‬ ‫برعازديد‬
‫الرطل‬ ‫أ بترطال‬
‫الرطب‬ ‫بربطب‬ ‫برتطب‬
‫الرضيع‬ ‫بربضبعاء‬
‫الرفض‬ ‫بأرفاض‬
‫الرفش‬ ‫بأرفاش‬ ‫بربفوش‬
‫الرف‬ ‫بربفوف‬ ‫زرفاف‬
‫الرقيق‬ ‫أ بزر بقاء‬
‫الرقيب‬ ‫بربقباء‬
‫الرقم‬ ‫أترقام‬ ‫بربقوم‬
‫الرقعة‬ ‫بربقع‬ ‫زرقاع‬
‫الرقطاء‬ ‫برتقط‬
‫الركن‬ ‫بأركان‬ ‫أتربكن‬
‫الركبة‬ ‫بربكب‬ ‫برك تببات‬ ‫بربكبات‬ ‫برك بببات‬
‫الركاب‬ ‫بربكب‬
‫الرمل‬ ‫زرمال‬ ‫أترمال‬
‫الريان‬ ‫زرواء‬
‫الروضة‬ ‫برتوض‬ ‫زرياض‬ ‫برتوضات‬ ‫زرتيضان‬
‫الزاهد‬ ‫بز بهاد‬ ‫بز بهد‬
‫الزاني‬ ‫بزوانن‬
‫الزاد‬ ‫أ بتزواد‬ ‫أتززوبدة‬
‫الزاخر‬ ‫بزوازخر‬
‫الزاجل‬ ‫بزبوازجل‬
‫الزجل‬ ‫أتزجال‬
‫الزبون‬ ‫بزببن‬
‫الزبدة‬ ‫بزببد‬
‫الزبد‬ ‫زبد‬
‫البزبد‬ ‫أزباد‬
‫الزاوية‬ ‫بزوايا‬
‫الرماد‬ ‫أترزمبدة‬
‫الركيك‬ ‫زركاك‬ ‫كة‬
‫برك ب ب‬
‫الركوة‬ ‫زركاء‬
‫الروح‬ ‫أ بترواح‬
‫الرواق‬ ‫أ بترزوبقة‬ ‫بروق‬ ‫برواقات‬
‫الرهينة‬ ‫رهائن‬
‫الرهو‬ ‫زرهاء‬
‫الرهن‬ ‫زرهان‬ ‫برهون‬ ‫برهين‬ ‫بربهن‬
‫الرهط‬ ‫أ بتربهط‬ ‫أترهاط‬
‫الزائف‬ ‫بزبيوف‬ ‫بز بيف‬
‫الزائر‬ ‫بز بوار‬ ‫بز بور‬
‫الزائدة‬ ‫زوائد‬
‫الريق‬ ‫أ بترياق‬ ‫زرياق‬
‫الريف‬ ‫أ بترياف‬ ‫بربيوف‬
‫الريش‬ ‫رياش‬ ‫أ بترياش‬
‫الريحان‬ ‫ربياحين‬
‫الريح‬ ‫أترياح‬ ‫أ بترواح‬ ‫زرياح‬ ‫زربيح‬
‫الريبة‬ ‫زربيب‬
‫الزرافة‬ ‫زرافات‬
‫الزر‬ ‫أ بتزرار‬
‫الزخرف‬ ‫بزبخازرف‬
‫الزقاق‬ ‫أ بزز بقة‬ ‫بز بقان‬
‫الزغلول‬ ‫غاليل‬ ‫بز ب‬
‫الزعنفة‬ ‫زعانف‬
‫الزنار‬ ‫زنانير‬
‫الزميل‬ ‫زملء‬
‫الزمرة‬ ‫بزبمر‬
‫الزمان‬ ‫أتززمبنة‬ ‫أ بتزبمن‬
‫الزمام‬ ‫أزز بمة‬
‫الزمارة‬ ‫زمامير‬
‫الزير‬ ‫أزوار‬ ‫أزيار‬ ‫زيببرة‬
‫الزيت‬ ‫زيوت‬
‫الزيادة‬ ‫زيادات‬ ‫بزيازئد‬
‫الزي‬ ‫أزياء‬
‫الزوجة‬ ‫زوجات‬
‫الزوج‬ ‫أتزبواج‬ ‫ززبوبجة‬
‫الزوبعة‬ ‫بزبوابع‬
‫الساذج‬ ‫بس بذج‬
‫الساحل‬ ‫بسبوازحل‬
‫الساحر‬ ‫حبرة‬ ‫بس ب‬ ‫حار‬
‫بس ب‬ ‫حار‬
‫بس ب‬
‫الساحة‬ ‫ساح‬ ‫بستوح‬
‫السابقة‬ ‫سوابق‬ ‫سابقات‬
‫الزريبة‬ ‫زرائب‬ ‫ززراب‬
‫الزرافة‬ ‫بزبرافي‬ ‫بزرافى‬ ‫بزرابفى‬ ‫بزبرازئف‬
‫الزلفة‬ ‫بزتلف‬ ‫بزبلفات‬ ‫بزبلفات‬ ‫بزتلفات‬
‫الزكي‬ ‫أزكياء‬
‫الزكاة‬ ‫زكا‬ ‫زكوات‬
‫الزهر‬ ‫أتزهار‬ ‫أتزبهر‬ ‫بزبهور‬
‫الزند‬ ‫ززناد‬ ‫أتزبند‬ ‫أزناد‬
‫الزنجير‬ ‫بزبناجير‬
‫السابح‬ ‫بس بباح‬ ‫بسببحاء‬
‫السائل‬ ‫سائلون‬ ‫بس بؤل‬ ‫بس بؤال‬ ‫بسأ ببلة‬
‫السائل‬ ‫سوائل‬
‫السؤال‬ ‫أتسزئبلة‬
‫السائس‬ ‫بساسة‬ ‫بس بواس‬
‫السائد‬ ‫سادة‬
‫السائح‬ ‫بس بياح‬
‫الساق‬ ‫بستومق‬ ‫زسيقامن‬ ‫أ بتسبومق‬
‫السافل‬ ‫بسبفبلة‬ ‫بس بفل‬ ‫بس بفال‬ ‫بستفلن‬
‫الساعي‬ ‫بسعاة‬
‫الساعد‬ ‫بسبوازعد‬
‫الساعة‬ ‫ساع‬ ‫ساعات‬
‫الساطور‬ ‫سواطير‬
‫السارية‬ ‫بسوانر‬
‫السارق‬ ‫بسبربقة‬ ‫بس براق‬ ‫سارقون‬
‫السامر‬ ‫بس بمر‬ ‫بس بمار‬
‫سام‬ ‫سوام‬
‫السالف‬ ‫بسبلف‬ ‫بس ب‬
‫لف‬
‫الساكن‬ ‫كان‬ ‫بس ب‬
‫الساقية‬ ‫بسبوانق‬
‫الساقط‬ ‫بس بقاط‬ ‫زسقاط‬
‫السبي‬ ‫بسبايا‬
‫السبع‬ ‫أسباع‬
‫السبع‬ ‫أسبع‬ ‫سباع‬ ‫سبوع‬ ‫سبوعة‬
‫السبحة‬ ‫بسببح‬ ‫بسببحات‬
‫السحابة‬ ‫سحائب‬ ‫احدة‬
‫السحاب‬ ‫حب‬ ‫بس ب‬
‫السجية‬ ‫سجايا‬
‫السجن‬ ‫سجون‬
‫السجل‬ ‫لت‬ ‫زسزج ب‬
‫السبت‬ ‫بسببوت‬ ‫أتسببت‬
‫السبب‬ ‫أ بتسباب‬
‫السترة‬ ‫زسبتر‬
‫الستر‬ ‫بسبتور‬ ‫أ بتستار‬ ‫بسبتر‬
‫الستارة‬ ‫بسبتائر‬
‫الستار‬ ‫ستر‬
‫السبيل‬ ‫بستبل‬ ‫بسببل‬ ‫أ بتسببل‬ ‫أتسزببلة‬ ‫بسببول‬
‫السد‬ ‫سددة‬
‫السد‬ ‫أسداد‬ ‫سدود‬
‫السرداب‬ ‫سراديب‬
‫السرج‬ ‫سروج‬
‫السرة‬ ‫بسبرر‬
‫السراويل‬ ‫بسبراويلت‬
‫السطل‬ ‫بسبطول‬ ‫أ بتسطال‬
‫السطر‬ ‫بسبطور‬ ‫أ بتسبطر‬ ‫أ بتسطار‬
‫السطح‬ ‫سطوح‬
‫السريع‬ ‫بسترعان‬ ‫زسترعان‬
‫السرير‬ ‫أزس برة‬ ‫بسبرر‬
‫السروال‬ ‫بسبراويل‬
‫السفينة‬ ‫بسبفن‬ ‫بسبفازئن‬ ‫بسفين‬
‫السفير‬ ‫بسبفراء‬
‫السفرة‬ ‫بسبفر‬
‫السفر‬ ‫أتسفار‬
‫السفر‬ ‫أسفار‬
‫السكة‬ ‫كك‬ ‫زس ب‬
‫السقيم‬ ‫بسبقم‬ ‫زسقام‬ ‫بسبقماء‬
‫السقيفة‬ ‫بسقازئف‬
‫السقف‬ ‫بسبقوف‬ ‫بسبقف أ بتسبقف‬
‫السلسبيل‬ ‫سلسب‬ ‫سلسيب‬
‫السلح‬ ‫أسلحة‬ ‫بسبلح‬ ‫بستلحان‬
‫السل‬ ‫سلل‬
‫السر‬ ‫أ بتسرار‬
‫السدل‬ ‫أتسدال‬ ‫أتسبدل‬ ‫بسبدول‬
‫السعيد‬ ‫بسبعداء‬
‫السعد‬ ‫أ بتسبعد‬ ‫بسبعود‬
‫السكران‬ ‫كرى‬ ‫بس ت‬ ‫بسكارى‬ ‫بسكارى‬
‫السكر‬ ‫سكور‬
‫السلك‬ ‫أتسلك‬ ‫بسبلوك‬
‫السلفة‬ ‫بسبلف‬
‫السلعة‬ ‫زسبلع‬
‫السلطان‬ ‫بسلطين‬
‫السلسلة‬ ‫بسلزسل‬
‫السمسار‬ ‫بسمازسرة‬ ‫بسمازسر‬ ‫بسماسير‬
‫السند‬ ‫أسناد‬
‫السنجاب‬ ‫بسبنازجب‬ ‫سناجيب‬
‫السنة‬ ‫سنن‬
‫السنة‬ ‫سنوات‬ ‫سنهات‬ ‫سنون‬ ‫زسبنون‬
‫السنبل‬ ‫سنابل‬
‫السنبك‬ ‫بسنابك‬
‫السنان‬ ‫أزس بنة‬
‫السنام‬ ‫أتسزنبمة‬
‫السن‬ ‫أسنان‬ ‫أزس بنة‬ ‫أبسبن‬
‫السورة‬ ‫بسبور‬ ‫بستور‬ ‫بسورات‬ ‫بسبورات‬
‫السور‬ ‫أسوار‬ ‫سيران‬
‫السوار‬ ‫أ بتسزوبرة‬ ‫أبسازور‬ ‫أسازوبرة‬ ‫بسؤور‬ ‫بستور‬
‫السواد‬ ‫أتسزوبدة‬ ‫جج‬
‫السوى‬ ‫أسواء‬
‫السوء‬ ‫أسواء‬
‫السيل‬ ‫سيول‬
‫السيف‬ ‫أسياف‬
‫البسيف‬ ‫سيوف‬ ‫أسياف‬ ‫أسيف‬ ‫مسيفة‬
‫السيرة‬ ‫زسبير‬
‫السير‬ ‫بسبيور‬ ‫بسبيوبرة‬ ‫أسيار‬
‫السيد‬ ‫أسياد‬ ‫سادة‬ ‫سيائد‬
‫السماء‬ ‫سماوات‬ ‫بسبموات‬ ‫بسزمبي‬ ‫زسمى‬
‫السم‬ ‫بسبموم‬ ‫زسمام‬
‫السليم‬ ‫بسل تبمى‬ ‫بسبلماء‬
‫السليقة‬ ‫سلئق‬
‫السليط‬ ‫بسبلطاء‬
‫السمين‬ ‫زسمان‬
‫السميع‬ ‫بستمعاء‬
‫السمن‬ ‫أ بتسبمن‬ ‫بسمون‬ ‫بستمنان‬
‫السمل‬ ‫أسمال‬
‫السمك‬ ‫أسماك‬ ‫سماك‬ ‫سموك‬
‫السمع‬ ‫أسماع‬ ‫أسبمع‬
‫السهم‬ ‫أسهم‬ ‫سهام‬ ‫سهمة‬ ‫سهمان‬
‫السهم‬ ‫سهام‬
‫السهل‬ ‫بسبهول‬ ‫بسبهولة‬
‫السنور‬ ‫بسبنانير‬
‫السياج‬ ‫بسوج‬ ‫أ بتسزوبجة‬ ‫سياجات‬
‫السوي‬ ‫أتسزوياء‬
‫السوق‬ ‫أتسواق‬
‫السوط‬ ‫زسياط‬ ‫أتسواط‬
‫الشؤبوب‬ ‫شآبيب‬
‫الشابة‬ ‫بشواب‬ ‫بشببائب‬
‫الشاب‬ ‫بشباب‬ ‫بش ببان‬ ‫بشببببة‬
‫الشائعة‬ ‫شوائع‬
‫الشائبة‬ ‫شوائب‬
‫الشائب‬ ‫بش بيب‬
‫الشامخ‬ ‫بش بمخ‬ ‫بشبوازمخ‬
‫الشامة‬ ‫شام‬ ‫شامات‬
‫الشال‬ ‫زشتيلن‬ ‫شالت‬
‫الشاقول‬ ‫شواقيل‬
‫الشاغور‬ ‫شواغير‬
‫الشتاء‬ ‫أشزتبية‬
‫الشبيه‬ ‫شباه‬ ‫أتشباه‬
‫الشبيبة‬ ‫بشببائب‬
‫الشبه‬ ‫أ بتشباه‬ ‫بمشابه‬
‫الشبل‬ ‫بأشبال‬ ‫أتشببل‬ ‫زشبال‬ ‫لد‬
‫الشبكة‬ ‫شباك‬ ‫بشببك‬
‫الشبعان‬ ‫زشباع‬ ‫عى‬‫بشبا ب‬
‫الشبح‬ ‫بشببوح‪.‬‬ ‫أ بتشباح‬
‫الشحنة‬ ‫حن‬ ‫زش ب‬
‫الشحاذ‬ ‫بشحازحذة‬ ‫حاذون‬
‫ش ب‬
‫الشجو‬ ‫جا‬
‫بش ب‬
‫الشجن‬ ‫جون‬ ‫بش ب‬
‫الشاعرة‬ ‫بشبوازعر‬ ‫شاعرات‬
‫الشاعر‬ ‫بشبعراء‬
‫الشاطر‬ ‫بش بطار‬
‫الشاطئ‬ ‫بشوازطئ‬ ‫بشطآن‬
‫الشاسع‬ ‫بش بسع‬
‫الشاري‬ ‫بشراة‬
‫الشارع‬ ‫بشبوارع‬ ‫بش برع‬ ‫بشبروع‬
‫الشاذ‬ ‫بش بذاذ‬ ‫بشوابذ‬
‫الشباك‬ ‫شبابيك‬
‫الشاهد‬ ‫شهود‬ ‫أتشهاد‬ ‫بش بهد‬ ‫بشهد‬
‫الشأن‬ ‫شؤون‬ ‫زشئان‬ ‫زشئون‬
‫الشجر‬ ‫أتشجار‬ ‫جراء‬
‫بش ت‬
‫الشتيمة‬ ‫شتائم‬
‫الشتيت‬ ‫بش بتى‬
‫الشتات‬ ‫أ بتشتات‬
‫الشديد‬ ‫أزش بداء‬ ‫زشبداد‬ ‫بشبدود‬
‫الشدق‬ ‫أتشداق‬ ‫بشبدوق‬
‫الشخص‬ ‫خص‬ ‫أ بتش ب‬ ‫خوص أ بتشخاص‬ ‫بش ب‬
‫الشحيح‬ ‫زشحاح‬ ‫حة‬‫أ بزش ب‬ ‫أ بزش ب‬
‫حاء‬
‫الشرط‬ ‫شروط‬
‫الشرط‬ ‫بشبروط‬
‫الشرشف‬ ‫بشرازشف‬
‫الشرذمة‬ ‫بشرازذم‬
‫الشطر‬ ‫أتشبطر‬ ‫بشبطور‬
‫الشريك‬ ‫بشبركاء‬ ‫أتشراك‬
‫الشريف‬ ‫شرفاء‬ ‫أ بتشراف‬
‫الشريط‬ ‫بشبرط‬
‫الشريحة‬ ‫شرائح‬
‫الشعيرة‬ ‫بشعائر‬ ‫احد‬
‫الشقيقة‬ ‫شقائق‬
‫الشقيق‬ ‫أ بزش بقاء‬
‫الشقي‬ ‫أشقياء‬
‫الشقة‬ ‫شقق‬ ‫شقاق‬
‫الشقة‬ ‫شقق‬
‫الشفيع‬ ‫بشبفعاء‬
‫الشفير‬ ‫أتشفار‬
‫الشراع‬ ‫عة‬‫أتشزر ب‬ ‫بشبرع‬
‫الشراب‬ ‫أ بتشزرببة‬
‫الشراء‬ ‫أتشزربية‬
‫الشر‬ ‫شرور‬
‫الشرود‬ ‫بشبرد‬
‫الشرك‬ ‫بشبرك‬ ‫أ بتشراك‬
‫الشرق‬ ‫أتشراق‬
‫الشرف‬ ‫أ بتشراف‬
‫الشرعة‬ ‫زشترع‬ ‫زشبرع‬ ‫زشراع‬
‫الشعر‬ ‫أشعار‬
‫الشعر‬ ‫أشعار‬ ‫شعار‬ ‫شعور‬
‫الشعبة‬ ‫بشبعب‬ ‫زشعاب‬
‫الشعب‬ ‫شعاب‬
‫الشعب‬ ‫بشبعوب‬
‫الشعاع‬ ‫أ بزش بعة‬ ‫بشبعع‬
‫الشعار‬ ‫أتشزعبرة‬ ‫بشبعر‬
‫الشظية‬ ‫شظايا‬ ‫بشزظبي‬
‫الشفق‬ ‫أ بتشبفاق‬
‫الشفرة‬ ‫زشفار‬ ‫بشتفر‬
‫الشفة‬ ‫زشفاهم‬ ‫بشبفهات‬
‫الشف‬ ‫شفوف‬
‫الشغل‬ ‫أتشغال‬ ‫بشبغول‬
‫الشلل‬ ‫للت‬ ‫بش ب‬
‫الشلل‬ ‫للت‬ ‫بش ب‬
‫الشكيمة‬ ‫شكائم‬ ‫كم‬
‫بش ب‬ ‫بشكيم‬
‫الشكوى‬ ‫بشكابوى‬
‫الشكل‬ ‫أتشكال‬ ‫بشكول‬
‫الشمعدان‬ ‫بشبمازعد‬ ‫بشتمبعدانات‬
‫الشمع‬ ‫بشبموع‬
‫الشوك‬ ‫أ بتشواك‬
‫الشوق‬ ‫أ بتشواق‬
‫شوال‬ ‫بشبوالت‬ ‫بشواويل‬ ‫بشوازول‬
‫الشهيد‬ ‫بشبهداء‬ ‫أتشهاد‬
‫الصاروخ‬ ‫صواريخ‬
‫الصارم‬ ‫صوارم‬
‫الشمس‬ ‫بشبموس‬
‫الشمال‬ ‫أ بتشبمل‬ ‫بشبمل‬ ‫زشمال‬ ‫شمازئل‬
‫الشماس‬ ‫بشمازمبسة‬
‫الشلو‬ ‫أ بتشلء‬
‫الشهوة‬ ‫أتشزهبية‬ ‫بشبهوات‬ ‫بشدهى‬
‫الشهر‬ ‫أ بتشبهر‬ ‫بشبهور‬
‫الشهاب‬ ‫بشبهب‬ ‫أتشبهب‬ ‫بشتهببان‬ ‫زشتهبان‬
‫الصائم‬ ‫بص بوام‬ ‫بص بيام‬ ‫بص بوم‬ ‫بص بيم‬ ‫زصيام‬
‫الصائغ‬ ‫غة‬ ‫صا ب‬ ‫بص بياغ‬ ‫بص بواغ‬
‫الشيمة‬ ‫زشبيم‬
‫الشيعة‬ ‫زشبيع‬ ‫أ بتشياع‬
‫الشيطان‬ ‫بشبياطين‬
‫الصامت‬ ‫بصبموت‬ ‫بصبوازمت‬
‫الصالح‬ ‫صلحاء‬ ‫لح‬
‫ص ب‬
‫الصاع‬ ‫أ بتصبوع‬ ‫بصتوع‬ ‫زصتيعان‬ ‫بصتوعان‬
‫الصاري‬ ‫صوانر‬
‫الصاري‬ ‫بص براء‬ ‫بصراري‬ ‫بصرار بيون‬
‫الصحراء‬ ‫بصحانر‬ ‫حاري‬‫بص ب‬ ‫حراوات‬ ‫بص ت‬
‫الصبيح‬ ‫زصباح‬
‫الصبية‬ ‫بصبايا‬
‫الصبور‬ ‫بصببر‬
‫الصبغة‬ ‫زصببغ‬
‫الصدقة‬ ‫بصبدبقات‬
‫الصدفة‬ ‫زصبدف‬
‫الصدف‬ ‫أتصداف‬
‫الصدغ‬ ‫أتصداغ‬
‫الصريع‬ ‫عى‬ ‫بصتر ب‬
‫الصريح‬ ‫بصبرحاء‬
‫الصرف‬ ‫بصبروف‬
‫الصرع‬ ‫أتصبرع‬ ‫بصبروع‬
‫الصبغ‬ ‫أ بتصباغ‬
‫الصباغ‬ ‫أتصزببغة‬
‫الصانع‬ ‫بص بناع‬
‫الصداق‬ ‫أتصزدبقة‬
‫الصدى‬ ‫أ بتصداء‬
‫الصخرة‬ ‫خور‬ ‫بص ب‬ ‫خر‬
‫بص ت‬ ‫خر‬
‫بص ب‬ ‫خوبرة‬
‫بص ب‬
‫الصحيفة‬ ‫بصحائف‬ ‫حف‬ ‫بص ب‬
‫الصحيح‬ ‫حاء‬ ‫أزص ب‬ ‫زصحاح‬ ‫أ بزص ب‬
‫حة‬ ‫بصحائح‬
‫الصحفة‬ ‫زصحاف‬
‫الصرح‬ ‫بصبروح‬
‫الصرة‬ ‫بصبرر‬
‫الصراط‬ ‫بصبرط‬
‫الصديق‬ ‫صبديقون‬
‫الصديق‬ ‫أصدقاء‬ ‫صدقاء‬ ‫صدقان‬
‫الصدوق‬ ‫بصبدق‬ ‫بصتدق‬
‫الصفاد‬ ‫أتصفاد‬
‫الصف‬ ‫بصفوف‬
‫الصغير‬ ‫زصغار‬ ‫بصتغراء‬
‫الصعيد‬ ‫بصبعد‬ ‫بصتعدان بصبعدات‬
‫الصعلوك‬ ‫بصعاليك‬ ‫بصعازلك‬
‫الصك‬ ‫صكوك‬ ‫أصبك‬ ‫صكاك‬
‫الصقيل‬ ‫زصقال‬
‫الصقع‬ ‫أ بتصبقاع‬
‫الصفيحة‬ ‫زصفاح‬ ‫بصبفائح‬ ‫بصفيح‬ ‫جه‬
‫الصفي‬ ‫أ بتصفياء‬
‫الصلب‬ ‫أ بتصلب‬ ‫أصبلب‬ ‫زصل بببة‬
‫الصلة‬ ‫بصبلوات‬
‫الصندوق‬ ‫بصبناديق‬ ‫عاء‬
‫الصندل‬ ‫بصبنازدل‬
‫الصنج‬ ‫بصبنوج‬
‫الصنبور‬ ‫صنابير‬
‫الصناعة‬ ‫بصنائع‬ ‫زصناعات‬
‫الصنارة‬ ‫صنانير‬
‫الصومعة‬ ‫صوازمع‬
‫الصوم‬ ‫أ بتصوام‬
‫الصولجان‬ ‫بصوازلج‬ ‫جة‬‫بصوالز ب‬
‫الصورة‬ ‫بصبور‬ ‫زصبور‬ ‫بصتور‬
‫الصوت‬ ‫أتصوات‬
‫الصمغ‬ ‫بصبموغ‬
‫الصماء‬ ‫أزص بمة‬
‫الصليب‬ ‫بصتلبان‬ ‫بصبلب‬
‫الصوان‬ ‫أصونة‬
‫الصهوة‬ ‫زصهاء‬ ‫بصبهوات‬
‫الصهريج‬ ‫صهاريج‬
‫الصهباء‬ ‫بصتهب‬
‫الصنيعة‬ ‫صنازئع‬
‫الصنيع‬ ‫بصنازئع‬ ‫بصتنع‬
‫الصنو‬ ‫زصنوان‬ ‫أتصناء‬
‫الصنف‬ ‫أصناف‬ ‫بصبنوف‬
‫الضاحية‬ ‫بضوانح‬
‫الضابط‬ ‫بض بباط‬
‫الصيف‬ ‫أ بتصياف‬
‫الصيرفي‬ ‫زصبيغ‬
‫الصيدلي‬ ‫صيازدبلة‬
‫الضامن‬ ‫بض بمان‬ ‫بضبمبنة‬
‫الضامر‬ ‫بض بمر‬ ‫بضبوازمر‬
‫الضابلة‬ ‫بضوال‬
‫الضاري‬ ‫ضوانر‬
‫الضد‬ ‫أتضداد‬ ‫زضبد‬
‫الضحية‬ ‫ضحايا‬
‫الضحل‬ ‫ضحال‬ ‫أضحال‬ ‫ضحول‬
‫الضفيرة‬ ‫بضبفازئر‬
‫الضفدع‬ ‫بضفادع‬ ‫بضبفاند‬ ‫الواحدة‬
‫الضغث‬ ‫أتضبغاث‬
‫الضعيف‬ ‫زضعاف‬ ‫بضبعبفاء‬ ‫بضبعبفة‬ ‫بضتعبفى‬
‫الضعف‬ ‫أ بتضعاف‬
‫الضرير‬ ‫أ بزض براء‬ ‫بأضرار‬
‫الضريح‬ ‫ضرائح‬
‫الضيغم‬ ‫بضيازغم‬
‫الضنين‬ ‫أ بزض بناء‬
‫الضمين‬ ‫بضبمناء‬
‫الضمير‬ ‫بضمازئر‬
‫الطالب‬ ‫بطل بببة‬ ‫لب‬‫بط ب‬ ‫بطبلب‬ ‫بطبلب‬
‫الطاغي‬ ‫بطغاة‬ ‫غون‬‫طا ب‬
‫الطاغوت‬ ‫طوانغ‬ ‫طبواغيت‬
‫الطاس‬ ‫طاسات‬
‫الطارق‬ ‫بط براق‬ ‫أطراق‬
‫الطارئ‬ ‫بط براء‬ ‫بطراء‬
‫الضئيل‬ ‫بضبؤلء‬ ‫زضئال‬
‫الضريبة‬ ‫ضرائب‬
‫الضرورة‬ ‫بضرازئر‬
‫الضرس‬ ‫أتضراس‬ ‫بضبروس‬
‫الضرر‬ ‫أ بتضرار‬
‫الضرب‬ ‫أتضراب‬
‫الضمادة‬ ‫بضمازئد‬
‫الضماد‬ ‫أتضزمبدة‬ ‫بضمازئد‬
‫الضلع‬ ‫أتضبلع‬ ‫بضبلوع‬ ‫أ بتضلع‬
‫الطاحونة‬ ‫طواحين‬
‫الطابق‬ ‫بطبوابق‬ ‫بطوابيق‬
‫الطابع‬ ‫بطوابع‬
‫الطائل‬ ‫بطوازئل‬
‫الطائفة‬ ‫بطوازئف‬
‫الطائر‬ ‫بطتير‬ ‫بطبيور‬ ‫أ بتطيار‬
‫الضيم‬ ‫بضبيوم‬
‫الطبشورة‬ ‫بطبباشير‬
‫الطاووس‬ ‫أتطواس‬ ‫بطبوازويس‬
‫الطاهي‬ ‫بطهاة‬ ‫بطزهبي‬
‫الطاهر‬ ‫أ بتطهار‬
‫الطالع‬ ‫بط بلع‬ ‫بطوالع‬
‫الطالح‬ ‫طالحون‬ ‫بطبلح‬
‫الطرة‬ ‫بط برات‬ ‫بطبرر‬ ‫زطرار‬ ‫أ بتطرار‬
‫الطراز‬ ‫طرز‬
‫الطر‬ ‫أ بتطرار‬
‫الطحلب‬ ‫طحالب‬
‫الطغمة‬ ‫بطتغمات‬ ‫بطبغم‬
‫الطعم‬ ‫طعوم‬ ‫أطعام‬
‫الطعم‬ ‫طعوم‬
‫الطعام‬ ‫أ بتطزعبمة‬
‫الطريقة‬ ‫بطرائق‬
‫الطريق‬ ‫بطبرق‬ ‫أ بتطبرق‬ ‫أ بتطزربقة‬ ‫طرقات>‪ <PLPL‬أ بتطزربقاء‬
‫الطريفة‬ ‫طرازئف‬
‫الطريف‬ ‫بطترف‬ ‫زطراف‬
‫الطليق‬ ‫بطبلقاء‬
‫الطليعة‬ ‫طلزئع‬
‫الطلل‬ ‫أ بتطلل‬ ‫بطبلول‬
‫الطلق‬ ‫أ بتطلق‬
‫الطلسم‬ ‫بطلزسم‬
‫الطبيعة‬ ‫طبازئع‬
‫الطبيب‬ ‫أ بزط بباء‬ ‫أ بزط ببة‬
‫الطبع‬ ‫طباع‬
‫الطريح‬ ‫بطتربحى‬
‫الطرد‬ ‫بطبرود‬
‫الطقس‬ ‫بطبقوس‬
‫الطفل‬ ‫أطفال‬
‫الطنفسة‬ ‫بطبنازفس‬
‫الطمع‬ ‫أتطماع‬
‫الطمر‬ ‫أتطمار‬
‫الطير‬ ‫طيور‬
‫البطيب‬ ‫أطياب‬ ‫طيوب‬
‫الطويل‬ ‫طوال‬ ‫طيال‬
‫الطول‬ ‫أتطوال‬
‫الطوق‬ ‫أ بتطواق‬
‫الظن‬ ‫بظبنون‬ ‫بأظانين‬
‫الظلمة‬ ‫بظبلم‬ ‫بظتلمات‬ ‫بظبلمات‬
‫الظلف‬ ‫بظبلوف‬ ‫أتظلف‬
‫الظل‬ ‫زظلل‬ ‫بظبلول‬ ‫أ بتظلل‬
‫العار‬ ‫أعيار‬
‫العاذل‬ ‫ع بذل‬ ‫ب‬ ‫ع بذال‬
‫ب‬ ‫عذبلة‬
‫ب‬
‫العادل‬ ‫عبدول‬ ‫ب‬
‫العادة‬ ‫عادات‬ ‫عوائد‬ ‫عاد‬ ‫زعتيد‬
‫العاجز‬ ‫عبواجز‬ ‫ب‬
‫العاتي‬ ‫عتاة‬ ‫ب‬ ‫عتبي‬
‫ب‬
‫العالم‬ ‫عوالم‬ ‫علئم‬
‫العاقل‬ ‫عقلء‬ ‫ع بقال‬ ‫ب‬
‫العاقبة‬ ‫عبواقب‬ ‫ب‬
‫العاق‬ ‫عبقبقة‬ ‫ب‬ ‫أ بزع بقة‬
‫العافية‬ ‫ف‬ ‫عوا ن‬ ‫ب‬
‫العاطفة‬ ‫عواطف‬ ‫ب‬
‫الطور‬ ‫أطوار‬ ‫الحبد‬
‫الطود‬ ‫أ بتطواد‬ ‫زطبوبدة‬
‫الظفر‬ ‫أظافير>‪ <PLPL‬أظافر‬
‫الظفر‬ ‫بأظفار‬
‫الظريف‬ ‫بظبرفاء‬ ‫زظراف‬ ‫بظبرف‬ ‫بظبروف‬ ‫بظريفون‬
‫الظرف‬ ‫بظبروف‬
‫الظبي‬ ‫زظباء‬ ‫أبظنب‬ ‫ي‬
‫بظبت ب م‬ ‫ظبيات‬
‫الظاهرة‬ ‫ظواهر ظاهرات‬
‫الظامئ‬ ‫زظماء‬
‫الطيلسان‬ ‫بطيالس‬ ‫طيالسة‬
‫الطيف‬ ‫بأطياف‬
‫العاتق‬ ‫عبواتق‬ ‫ب‬ ‫ع بتق‬ ‫ب‬
‫العابر‬ ‫ع ببار‬ ‫ب‬ ‫عبببرة‬ ‫ب‬
‫العابد‬ ‫عبببدة‬ ‫ب‬ ‫ع بباد‬ ‫ب‬ ‫ع ببد‬‫ب‬
‫العائل‬ ‫عابلة‬ ‫ع بيل‬ ‫ب‬ ‫زعيل‬ ‫عتيلى‬
‫ب‬
‫العائق‬ ‫عوائق‬ ‫ع بوق‬ ‫ب‬
‫العائدة‬ ‫عبوازئد‬ ‫ب‬
‫العائد‬ ‫ع بواد‬ ‫ب‬ ‫عتود‬ ‫ب‬ ‫عتود‬ ‫ب‬
‫الظهيرة‬ ‫بظهازئر‬
‫الظهر‬ ‫أظهار‬
‫الظهر‬ ‫ظهور‬ ‫ظهران‬
‫العاصي‬ ‫عصاة‬ ‫ب‬
‫العاصمة‬ ‫عبوازصم‬ ‫ب‬
‫العاصفة‬ ‫عواصف‬
‫العاشق‬ ‫ع بشاق‬ ‫ب‬
‫العاشر‬ ‫ع بشر‬ ‫ب‬
‫العاري‬ ‫عراة‬ ‫ب‬
‫العارضة‬ ‫عوازرض‬ ‫ب‬
‫العاهل‬ ‫عبوازهل‬ ‫ب‬ ‫ع بهال‬ ‫ب‬ ‫ع بهل‬ ‫ب‬
‫العاهر‬ ‫ع بهار‬ ‫ب‬
‫العانس‬ ‫عوازنس‬ ‫ب‬ ‫عتنس‬ ‫ب‬ ‫ع بنس‬ ‫ب‬ ‫عبنوس‬
‫ب‬
‫العامل‬ ‫ع بمال‬ ‫ب‬ ‫عبملة‬ ‫ب ب‬
‫العامر‬ ‫ع بمار‬ ‫ب‬
‫العامة‬ ‫عوابم‬ ‫ب‬
‫العام‬ ‫عوام‬ ‫أ ت‬
‫العالم‬ ‫لم‬ ‫ع ب‬ ‫عالمون‬
‫العتاد‬ ‫عزتبدة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫عبتد‬ ‫أ ت‬ ‫عبتد‬ ‫ب‬
‫العبرة‬ ‫عبر‬
‫العبرة‬ ‫عبر‬ ‫عبرات‬
‫العجب‬ ‫عجاب‬ ‫أ ت‬
‫العثرة‬ ‫عبثرات‬ ‫ب‬
‫العثة‬ ‫ث‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬ ‫عبثث‬ ‫ب‬ ‫زعبثاث‬
‫العتيق‬ ‫عتببقاء‬ ‫ب‬ ‫تق‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ب‬
‫العتبة‬ ‫عبتب‬ ‫ب‬ ‫عبتبات‬ ‫ب‬
‫العدد‬ ‫عداد‬ ‫أ ت‬
‫العدة‬ ‫زعبدد‬
‫العبدة‬ ‫عدد‬
‫العبء‬ ‫عباء‬ ‫أب ت‬
‫العاهن‬ ‫عواهن‬
‫العجينة‬ ‫جن‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬
‫العجين‬ ‫جن‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬
‫العجيبة‬ ‫عجائب‬
‫العجلة‬ ‫جل‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬ ‫زعجال‬ ‫عجال‬ ‫أ ت‬
‫العجلن‬ ‫زعجال‬ ‫جالى‬ ‫ع ب‬ ‫عجالى ب ب‬ ‫ب‬
‫العجل‬ ‫جول‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬ ‫جبلة‬ ‫زع ب‬ ‫زعجال‬ ‫لد‬
‫العجز‬ ‫عجاز‬ ‫أب ت‬
‫العذار‬ ‫عبذر‬ ‫ب‬
‫العذاب‬ ‫عزذببة‬ ‫أب ت‬
‫العديم‬ ‫عبدماء‬ ‫ب‬
‫العديل‬ ‫عبدلء‬ ‫ب‬ ‫عدال‬ ‫أ ت‬
‫العديد‬ ‫عدازئد‬ ‫ب‬ ‫عداد‬ ‫أ ت‬
‫العدو‬ ‫عداء‬ ‫أعاند>‪ <PLPL‬أ ب ت‬
‫العرصة‬ ‫عراص‬ ‫زعراص أ ت‬ ‫عبربصات‬ ‫ب‬
‫العرش‬ ‫عراش‬ ‫عروش أ تب‬ ‫عبرش‬ ‫زعبربشة‬
‫بب‬ ‫ب‬
‫العرس‬ ‫عراس‬ ‫أب ت‬
‫العرس‬ ‫أعراس‬
‫العرزال‬ ‫عرازيل‬ ‫ب‬
‫العربون‬ ‫عرابين‬
‫العرين‬ ‫عبرن‬ ‫ب‬
‫العريكة‬ ‫عرائك‬
‫العريف‬ ‫عبرفاء‬ ‫ب‬
‫العريضة‬ ‫عرائض‬
‫العريض‬ ‫زعراض‬
‫العريش‬ ‫عبرش‬ ‫ب‬
‫العريان‬ ‫عراة‬
‫العروة‬ ‫عبرى‬ ‫ب‬
‫العشبة‬ ‫عشاب‬ ‫احدة أ ت‬
‫العشاء‬ ‫عزشبية‬ ‫أ ت‬
‫العش‬ ‫زعشاش‬ ‫زعبشبشة‬ ‫أعشاش‬ ‫عشوش‬
‫العسلج‬ ‫عسازلج‬ ‫ب‬
‫العسل‬ ‫عسال‬ ‫عتسل أ ت‬ ‫ب‬ ‫عبسل‬ ‫ب‬ ‫عبسول‬
‫ب‬ ‫عتسلن‬
‫ب‬
‫العسكر‬ ‫عبسازكر‬ ‫ب‬
‫العصفور‬ ‫عصافير‬
‫العصعوص‬ ‫عصاعيص‬ ‫ب‬
‫العصر‬ ‫عصور‬ ‫أعصر‬ ‫عصر‬ ‫أعصار‬
‫العصر‬ ‫أعصر‬ ‫عصور‬
‫العصب‬ ‫عصاب‬ ‫أ ت‬
‫العطر‬ ‫عطور‬
‫العطاء‬ ‫عزطبية‬ ‫أ ت‬
‫العضو‬ ‫عضاء‬ ‫أب ت‬
‫العضلة‬ ‫عبضل‬ ‫ب‬ ‫عبضلت‬ ‫ب‬
‫العصيب‬ ‫عبصب‬ ‫ب‬ ‫عزصببة‬ ‫أب ت‬
‫العصمة‬ ‫زعبصم‬ ‫عبصم‬ ‫أ ت‬ ‫زعبصبمة‬
‫العرب‬ ‫عبرب‬ ‫عروب أ تب‬
‫بب‬
‫العذراء‬ ‫عذانر عذارى‬ ‫ب‬ ‫عتذراوات‬ ‫ب‬
‫العذر‬ ‫عذار‬ ‫أ تب‬
‫العرق‬ ‫عروق‬ ‫أعراق‬ ‫عراق‬
‫العرف‬ ‫عرف أعراف‬
‫العرض‬ ‫أعراض‬
‫العرض‬ ‫عراض عروض‬ ‫أعراض‬
‫العرض‬ ‫عراض‬ ‫أ تب‬
‫العزيمة‬ ‫عزائم‬
‫العزيز‬ ‫أزع بزاء‬ ‫أزع بزة‬ ‫زعزاز‬
‫العصابة‬ ‫زعصابات عصائب‬
‫العصا‬ ‫عزصبي‬ ‫ب‬ ‫زعزصبي‬ ‫عنص‬ ‫أ ت‬ ‫عبصاء‬
‫أ ت‬
‫العشيرة‬ ‫عبشازئر‬ ‫ب‬ ‫عشيرات‬ ‫ب‬
‫العشير‬ ‫عبشراء‬ ‫ب‬
‫العشية‬ ‫عشايا‬ ‫ب‬ ‫عزشبي‬ ‫ب‬ ‫عزش بيان‬ ‫ب‬
‫العظيمة‬ ‫عظازئم‬ ‫ب‬
‫العظيم‬ ‫عبظماء‬ ‫ب‬ ‫زعظام‬ ‫عبظم‬ ‫ب‬
‫العظم‬ ‫عبظم‬ ‫أب ت‬ ‫زعظام‬ ‫زعظابمة‬
‫العظة‬ ‫زعظات‬
‫العطية‬ ‫عطايا‬ ‫ب‬ ‫عزط بيات‬ ‫ب‬
‫العطوف‬ ‫عبطف‬ ‫ب‬
‫العطشان‬ ‫زعطاش‬ ‫عتطبش‬ ‫ب‬ ‫عطابشى‬ ‫عطابش ب‬‫ب‬
‫العقرب‬ ‫عقازرب‬
‫العقدة‬ ‫عقد‬
‫العقد‬ ‫عقود‬
‫العقد‬ ‫أعقاد‬ ‫عقود‬
‫العقبة‬ ‫عبقبات‬ ‫ب‬ ‫زعقاب‬
‫العقب‬ ‫عقاب‬ ‫أب ت‬
‫العكاز‬ ‫كاكيز‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬ ‫كازات‬ ‫ع ب‬ ‫ب‬
‫العقيم‬ ‫عقماء‬ ‫عقام‬ ‫عقمى‬
‫العقيم‬ ‫عقائم‬ ‫عقم‬
‫العقيدة‬ ‫عبقازئد‬ ‫ب‬
‫العقلة‬ ‫عبقل‬ ‫ب‬
‫العقل‬ ‫عقول‬
‫العلف‬ ‫عبلوبفة‬ ‫ب‬
‫العلة‬ ‫زعل بمل‬ ‫لت‬ ‫زع ب‬
‫العلبة‬ ‫زعلب‬ ‫عبلب‬ ‫ب‬
‫العلوة‬ ‫علبوى‬ ‫ب‬ ‫علزوبي‬ ‫ب‬
‫العقال‬ ‫عبقل‬ ‫ب‬
‫العقار‬ ‫عقارات‬
‫العفيف‬ ‫أ بزع بفة‬ ‫أ بزع بفاء‬
‫العفو‬ ‫عفاء‬ ‫بأعفاء‬
‫العفريت‬ ‫عفاريت‬
‫العلمة‬ ‫علم‬ ‫علمات‬
‫العلقة‬ ‫علزئق‬ ‫ب‬
‫العماد‬ ‫عبمد‬ ‫ب‬ ‫عبمد‬ ‫ب‬
‫العم‬ ‫عمام‬ ‫أ ت‬ ‫عبموبمة‬ ‫ب‬ ‫عبم‬
‫أ ب‬
‫العليم‬ ‫عبلماء‬ ‫ب‬
‫العليل‬ ‫أزع ب‬
‫لء‬
‫العلي‬ ‫علز بيون‬ ‫ب‬ ‫زعل تبية‬
‫العلم‬ ‫علوم‬
‫العلم‬ ‫أعلم‬
‫العميم‬ ‫عبمم‬ ‫ب‬
‫العميل‬ ‫عبملء‬ ‫ب‬
‫العميق‬ ‫عزمق‬ ‫ب‬ ‫عبمق‬ ‫ب‬ ‫زعماق‬
‫العميد‬ ‫عبمداء‬ ‫ب‬
‫العمود‬ ‫عزمبدة‬ ‫عبمد أ ت‬ ‫ب‬ ‫عبمد‬‫ب‬
‫العمل‬ ‫عمال‬ ‫أب ت‬
‫العهد‬ ‫عبهود‬ ‫ب‬
‫العنيف‬ ‫عبنف‬ ‫ب‬
‫العنيد‬ ‫عبند‬ ‫ب‬
‫العنوان‬ ‫عناوين‬
‫العنكبوت‬ ‫عتنكبوتات عنازكب‬ ‫ب‬
‫العنقود‬ ‫عناقيد‬ ‫ب‬
‫العنقاء‬ ‫عتنق‬ ‫ب‬
‫العوق‬ ‫عبواق‬ ‫أب ت‬
‫العوض‬ ‫عواض‬ ‫أب ت‬
‫العورة‬ ‫عتورات‬ ‫ب‬ ‫عبورات‬ ‫ب‬
‫العود‬ ‫أعواد عيدان‬ ‫أعود‬
‫الغادة‬ ‫زغيد‬ ‫غادات‬
‫الغابر‬ ‫غ ببر‬
‫ب‬ ‫غازبرون‬
‫الغابة‬ ‫غاب‬ ‫غابات‬
‫الغائلة‬ ‫غوائللمصيبة‬
‫الغائط‬ ‫غتوط‬ ‫ب‬ ‫زغياط‬
‫الغائب‬ ‫زغبيب‬ ‫غ بيب‬ ‫ب‬ ‫غ بياب‬‫ب‬ ‫غائبون‬
‫العين‬ ‫عبين‬ ‫أب ت‬ ‫عبيون‬ ‫ب‬ ‫زعيون‬ ‫أعيان‬
‫الغاية‬ ‫غاي‬ ‫غايات‬
‫الغاوي‬ ‫غواة‬ ‫ب‬
‫الغانية‬ ‫غوانن‬ ‫ب‬ ‫غانيات‬
‫الغامض‬ ‫غوازمض‬ ‫ب‬
‫الغالي‬ ‫غلة‬ ‫ب‬
‫الغالب‬ ‫غل بببة‬ ‫ب‬
‫العمق‬ ‫عماق‬ ‫أب ت‬
‫العمر‬ ‫عمار‬ ‫أب ت‬
‫العمدة‬ ‫عبمد‬ ‫ب‬
‫العمامة‬ ‫عمازئم‬ ‫ب‬ ‫زعمام‬
‫العنصر‬ ‫عنازصر‬
‫العنبر‬ ‫عنازبر‬ ‫ب‬
‫العنب‬ ‫عناب‬ ‫أب ت‬
‫العنان‬ ‫أعبنة‬ ‫عنن‬
‫العيد‬ ‫عياد‬ ‫أ ت‬
‫العيب‬ ‫عيوب‬
‫العيان‬ ‫عين‬ ‫أعينة‬
‫العيار‬ ‫عيارات‬
‫الغال‬ ‫غالت‬
‫الغافل‬ ‫غافلون‬ ‫غبفول‬ ‫ب‬ ‫غ بفل‬
‫ب‬
‫الغازي‬ ‫غزاة‬ ‫ب‬ ‫غ بزى‬
‫ب‬ ‫غززبي‬ ‫ب‬ ‫غ بزاء‬
‫ب‬
‫الغاز‬ ‫غازات‬
‫الغارة‬ ‫غارات‬
‫الغار‬ ‫غوار‬ ‫أب ت‬ ‫زغتيران‬
‫الغادر‬ ‫غازدرون‬ ‫غبدرة‬‫ب‬ ‫غ بدار‬
‫ب‬
‫الغدة‬ ‫غبدد‬ ‫ب‬ ‫غدازئد‬ ‫ب‬
‫الغداة‬ ‫غبدوات‬ ‫ب‬
‫الغبي‬ ‫أغبياء‬ ‫أب ت‬
‫غباء‬
‫الغرفة‬ ‫غبرف‬ ‫ب‬ ‫غترفات‬ ‫ب‬ ‫غبرفات‬
‫ب‬ ‫غبرفات‬
‫ب‬
‫الغرض‬ ‫غراض‬ ‫أب ت‬
‫الغرس‬ ‫زغراس‬ ‫غراس‬
‫أ ت‬
‫الغرة‬ ‫غبرر‬ ‫ب‬
‫الغربال‬ ‫غبرابيل‬ ‫ب‬
‫الغرب‬ ‫غروب‬
‫الغصن‬ ‫غبصون‬ ‫ب‬ ‫أب ت‬
‫غصان‬ ‫زغبصبنة‬
‫الغصة‬ ‫غبصص‬ ‫ب‬
‫الغشاش‬ ‫غ بشابشة‬ ‫ب‬
‫الغشاء‬ ‫أغزشبية‬
‫الغسيل‬ ‫غتسبلى‬ ‫ب‬ ‫غتسلء‬
‫ب‬
‫الغلس‬ ‫غلس‬ ‫أب ت‬
‫الغلة‬ ‫لت‬ ‫غ ب‬ ‫ب‬ ‫زغلل‬
‫الغلم‬ ‫زغتلمان‬ ‫زغل تبمة‬ ‫غلزبمة‬ ‫أب ت‬
‫الغلف‬ ‫غتلف‬ ‫ب‬ ‫غبلف‬ ‫ب‬ ‫غ بلف‬‫ب‬
‫الغل‬ ‫أغلل‬ ‫غلول‬
‫الغرار‬ ‫أغبرة‬
‫الغراب‬ ‫غزرببة‬ ‫أب ت‬ ‫زغتربان‬ ‫أب ت‬
‫غبرب‬ ‫غترب‬
‫ب‬
‫الغر‬ ‫غرار‬ ‫أب ت‬
‫الغذاء‬ ‫غذبية‬‫ز‬ ‫أب ت‬
‫الغديرة‬ ‫غدازئر‬ ‫ب‬
‫الغدير‬ ‫غتدران‬ ‫ب‬ ‫غبدر‬ ‫ب‬ ‫غتدر‬
‫ب‬ ‫غزدبرة‬
‫أ ت‬
‫الغدوة‬ ‫غددى‬ ‫ب‬ ‫غبدبوم‬
‫ب‬
‫الغزير‬ ‫زغزار‬
‫الغزوة‬ ‫غتزوات‬ ‫ب‬
‫الغزال‬ ‫زغتزبلة‬ ‫زغتزلن‬
‫الغريم‬ ‫غبرماء‬ ‫ب‬ ‫غ برام‬
‫ب‬
‫الغريق‬ ‫غتربقى‬ ‫ب‬
‫الغريزة‬ ‫غرائز‬ ‫ب‬
‫الغرير‬ ‫أزغ برة‬ ‫أ بزغ براء‬
‫الغريب‬ ‫غبرباء‬ ‫ب‬
‫الغطرس‬ ‫غطازرس‬ ‫ب‬
‫الغطاء‬ ‫غزطبية‬ ‫أب ت‬
‫الغضن‬ ‫غبضون‬ ‫ب‬
‫الغضبان‬ ‫زغضاب‬ ‫غتضبى‬
‫ب‬ ‫غضاببى‬
‫ب‬ ‫غضاببى‬
‫ب‬
‫الغضاضة‬ ‫غبضازئض‬ ‫ب‬
‫الغمد‬ ‫غبمود‬ ‫ب‬ ‫غماد‬
‫أ ت‬
‫الغمامة‬ ‫غمازئم‬ ‫ب‬ ‫غمام‬‫ب‬
‫الغم‬ ‫غبموم‬ ‫ب‬
‫الغليون‬ ‫غليين‬
‫الغليل‬ ‫غلئل‬
‫الغليظ‬ ‫زغلظ‬
‫الغلق‬ ‫غلق‬ ‫أب ت‬
‫الغول‬ ‫غوال‬ ‫أب ت‬ ‫زغتيلن‬
‫الغنيمة‬ ‫غنائم‬
‫الغني‬ ‫غنياء‬ ‫أب ت‬
‫الغنم‬ ‫غنوم‬
‫الغنم‬ ‫أغنام‬ ‫غنوم‬ ‫أغانم‬
‫الفاجر‬ ‫جبرة‬ ‫بف ب‬
‫الفاتن‬ ‫بف بتان‬
‫الفاتك‬ ‫بف بتاك‬
‫الفاتحة‬ ‫فواتح‬
‫الفاتح‬ ‫فتحة‬ ‫فاتحون‬
‫الفئة‬ ‫فئات‬ ‫فئون‬
‫الفائدة‬ ‫فوازئد‬
‫الفؤاد‬ ‫أتفزئبدة‬
‫الفاصلة‬ ‫بفبوازصل‬
‫الفاسق‬ ‫بفبسبقة‬ ‫بف بساق‬
‫الفأس‬ ‫أتفبؤس‬ ‫بفبؤوس‬
‫الفازع‬ ‫عة‬ ‫بفبز ب‬
‫الفاره‬ ‫بف بره‬ ‫بف برهة‬ ‫بفترهة‬ ‫بفبره‬
‫الفارق‬ ‫بفوازرق‬ ‫بف برق‬ ‫بفبرق‬ ‫بف براق‬
‫الفاه‬ ‫أ بتفواه‬
‫الفانوس‬ ‫فوانيس‬
‫الفالج‬ ‫فوالج‬
‫الفأل‬ ‫بفبؤول‬ ‫أ بتفبؤل‬
‫الفاكهة‬ ‫فواكه‬
‫الفاعل‬ ‫بفبعبلة‬
‫الفاضل‬ ‫بفبضلء‬
‫الغمرة‬ ‫غبمرات‬ ‫ب‬ ‫زغمار‬ ‫غبمر‬
‫ب‬
‫الغيور‬ ‫غبير‬ ‫ب‬
‫الغيهب‬ ‫غيازهب‬
‫الغيم‬ ‫غيوم‬ ‫غيام‬
‫الغيط‬ ‫غيطان‬
‫الغيرة‬ ‫غير‬
‫الغيران‬ ‫غيابرى‬ ‫ب‬ ‫غيارى‬
‫ب‬
‫غير‬ ‫أغيار‬
‫الغيث‬ ‫غبيوث‬ ‫ب‬ ‫غياث‬ ‫أب ت‬
‫الغيب‬ ‫زغياب‬ ‫غبيوب‬ ‫ب‬
‫الفارس‬ ‫فرسان‬ ‫فوارس‬
‫الفأر‬ ‫فئران‬ ‫فئرة‬
‫الفادي‬ ‫بفداة‬
‫الفادن‬ ‫فوازدن‬
‫الفادحة‬ ‫بفوادح‬
‫الفاحشة‬ ‫فواحش‬
‫الفاجعة‬ ‫بفوازجع‬
‫الفترة‬ ‫فترات‬
‫الفتاة‬ ‫فتيات‬ ‫فتوات‬
‫الفحل‬ ‫حول‬ ‫بف ب‬ ‫أ بتف ب‬
‫حل‬ ‫زفحال‬ ‫زفحابلة‬ ‫حوبلة‬
‫بف ب‬
‫الفحص‬ ‫حوص‬ ‫بف ب‬
‫الفحام‬ ‫حامة‬ ‫البف ب‬
‫الفجيعة‬ ‫بفجازئع‬
‫الفجوة‬ ‫جوات‬ ‫بف ب‬ ‫زفجاء‬ ‫بفجا د‬
‫الفراش‬ ‫أفرشة‬ ‫فرش‬
‫الفذ‬ ‫أ بتفذاذ‬ ‫بفبذوذ‬
‫الفدان‬ ‫فدن‬ ‫أفدنة‬ ‫فدادين‬
‫الفرع‬ ‫فروع‬
‫الفرضة‬ ‫فرض‬ ‫فراض‬
‫الفرض‬ ‫بفبروض‬ ‫زفراض‬
‫الفرصة‬ ‫بفبرص‬
‫الفرشة‬ ‫زفراش‬
‫الفرس‬ ‫خيل‬ ‫أفراس‬ ‫فروس‬
‫الفسحة‬ ‫بفبسح‬
‫الفستان‬ ‫بفبساتين‬
‫الفريق‬ ‫أفرقة‬ ‫فرقاء‬ ‫أفرقاء‬ ‫فروق‬
‫الفريضة‬ ‫فرائض‬
‫الفريسة‬ ‫فرازئس‬
‫الفتوى‬ ‫فتاوى‬ ‫فتانء‬
‫الفتنة‬ ‫فتن‬
‫الفتق‬ ‫فتوق‬
‫الفخذ‬ ‫أفخاذ‬
‫الفخ‬ ‫زفخاخ‬ ‫خوخ‬‫بف ب‬
‫الفحوى‬ ‫فحانو‬ ‫بفحابوى‬
‫الفردوس‬ ‫فراديس‬
‫الفرد‬ ‫أفراد‬ ‫فرادى‬
‫الفرد‬ ‫فراد‬
‫الفرخة‬ ‫فراخ‬
‫الفرحان‬ ‫بفتربحى‬ ‫بفرابحى‬
‫الفرجة‬ ‫فرج‬
‫الفرج‬ ‫فروج‬
‫الفريدة‬ ‫فرائد‬
‫الفريد‬ ‫فرائد‬
‫الفرية‬ ‫فرى‬
‫الفروج‬ ‫فراريج‬
‫الفرو‬ ‫فراء‬
‫الفرن‬ ‫أفران‬
‫الفرقة‬ ‫فرق‬
‫الفرق‬ ‫فروق‬
‫الفرفور‬ ‫فرافير‬
‫الفص‬ ‫فصوص‬ ‫فصاص‬ ‫أف ب مص‬
‫الفسيلة‬ ‫بفسازئل‬ ‫بفسيل‬
‫الفطن‬ ‫بفتطن‬ ‫بفبطن‬
‫الفطرة‬ ‫زفبطر‬
‫الفطر‬ ‫فطور‬
‫الفضيلة‬ ‫فضائل‬
‫الفضيل‬ ‫بفبضلء‬
‫الفضيحة‬ ‫فضائح‬
‫الفضلة‬ ‫زفبضال‬ ‫بفبضلت‬
‫الفضل‬ ‫بفبضول‬
‫الفقيه‬ ‫بفبقهاء‬
‫الفقير‬ ‫بفبقبراء‬ ‫بفبقر‬
‫الفقرة‬ ‫زفتقر‬ ‫زفتقرات‬ ‫زفبقرات‬
‫الفقر‬ ‫بفبقور‬ ‫بمبفازقر‬
‫الفلم‬ ‫أ بتفلم‬
‫الفلك‬ ‫بفتلك‬ ‫بفبلك‬ ‫أ بتفلك‬
‫الفلذة‬ ‫زفبلذ‬ ‫زفتلذ‬ ‫أ بتفلذ‬
‫الفلتان‬ ‫زفتلتان‬
‫الفضاء‬ ‫أفضية‬
‫الفصيلة‬ ‫فصائل‬
‫الفصيل‬ ‫زفصال‬ ‫بفتصلن‬ ‫زفتصلن‬
‫الفصيح‬ ‫بفبصحاء‬ ‫زفصاح‬ ‫بفبصح‬
‫الفصل‬ ‫بفصول‬
‫الفقارة‬ ‫بفقار‬
‫الفعل‬ ‫زفعال‬ ‫أ بتفعال‬
‫الفظ‬ ‫أ بتفظاظ‬
‫الفطيرة‬ ‫فطازئر‬
‫الفطنة‬ ‫زفبطن‬
‫الفلح‬ ‫لحة‬ ‫ف ب‬ ‫لحون‬ ‫ف ب‬
‫الفلة‬ ‫بفبلوات‬ ‫بفل ب‬ ‫بفلز ب م‬
‫ي‬ ‫زفلز ب م‬
‫ي‬ ‫أ بتفلء‬
‫الفكرة‬ ‫كر‬‫زف ب‬
‫الفكر‬ ‫أفكار‬
‫الفك‬ ‫كوك‬ ‫بف ب‬
‫الفهرس‬ ‫بفهازرس‬
‫الفهد‬ ‫بفبهود‬ ‫أ بتفبهد‬
‫الفنن‬ ‫أ بتفنان‬
‫الفندق‬ ‫بفبنازدق‬
‫الفنجان‬ ‫بفناجين‬
‫الفنار‬ ‫فنارات‬
‫الفناء‬ ‫أفنية‬ ‫فنبي‬
‫الفن‬ ‫أ بتفنان‬ ‫بفبنون‬
‫الفم‬ ‫أ بتفواه‬ ‫أ بتفمام‬
‫الفيلق‬ ‫فيازلق‬
‫الفيلسوف‬ ‫فلزسبفة‬
‫الفيل‬ ‫أفيال‬ ‫فيل‬ ‫فيول‬
‫الفيض‬ ‫بفبيوض‬ ‫أفياض‬
‫الفيصل‬ ‫فيازصل‬
‫الفوهة‬ ‫بفتوهات‬
‫الفوه‬ ‫أ بتفواه‬
‫القاتم‬ ‫بقبوازتم‬
‫القابلة‬ ‫بقوابل‬
‫القائم‬ ‫بق بوام‬
‫القائمة‬ ‫قوائم‬
‫القائد‬ ‫قابدة‬ ‫بق بواد‬ ‫بق بود‬
‫القافية‬ ‫ف‬‫بقبوا ن‬
‫القافلة‬ ‫بقبوازفل‬
‫القاعدة‬ ‫بقبوازعد‬
‫القاعة‬ ‫قاعات‬
‫القاع‬ ‫زقتيعان‬ ‫أتقواع‬ ‫زقيع‬ ‫زقي تبعة‬
‫القاضي‬ ‫بقضاة‬
‫القاصي‬ ‫أقصاء‬ ‫قاصون‬
‫القاصد‬ ‫بقبوازصد‬
‫القبقاب‬ ‫بقبازقيب‬
‫القبرة‬ ‫بق ببر‬ ‫بقببر‬
‫القبر‬ ‫قبور‬
‫القبة‬ ‫زقباب‬ ‫بقببب‬
‫الفوطة‬ ‫بفبوط‬
‫الفوج‬ ‫أ بتفواج‬ ‫فبؤوج‬
‫الفهيم‬ ‫بفبهماء‬
‫القاسي‬ ‫بقبساة‬
‫القارورة‬ ‫قوارير‬
‫القارة‬ ‫قا برات‬
‫القارب‬ ‫بقبوازرب‬
‫القاذورة‬ ‫بقبواذير‬
‫القاذفة‬ ‫قاذفات‬
‫القادم‬ ‫قوادم‬
‫القادم‬ ‫قدوم‬ ‫قبدام‬ ‫قادمون‬
‫القاهر‬ ‫بقبوازهر‬
‫القانون‬ ‫بقوانين‬
‫القانصة‬ ‫بقوازنص‬
‫القاموس‬ ‫قواميس‬
‫القامة‬ ‫قامات‬ ‫زقبيم‬
‫القالب‬ ‫قوالب‬
‫القح‬ ‫أ بتقحاح‬
‫القتيل‬ ‫بقتتبلى‬ ‫بقبتلء‬ ‫بقبتالى‬
‫القبيلة‬ ‫بقبازئل‬
‫القبيل‬ ‫بقببل‬ ‫بقببلء‬
‫القبيح‬ ‫زقباح‬ ‫حى‬‫بقبت ب‬ ‫بقبابحى‬
‫القبو‬ ‫أ بتقباء‬
‫القدر‬ ‫أ بتقدار‬
‫القدر‬ ‫قدور‬
‫القدر‬ ‫أقدار‬
‫القران‬ ‫بقترن‬
‫القراب‬ ‫بقبرب‬ ‫أ بتقزرببة‬
‫القراءة‬ ‫زقراءات‬
‫القرى‬ ‫بقبرى‬
‫القرميد‬ ‫قراميد‬
‫القرطاس‬ ‫بقبراطيس‬
‫القرط‬ ‫أ بتقراط‬ ‫زقراط‬ ‫بقبروط‬ ‫زقرابطة‬
‫القش‬ ‫بقبشوش‬
‫القسيمة‬ ‫بقسائم‬ ‫رقة‬
‫القسيس‬ ‫زقزبسيسون‬ ‫بق بسان بقسازوبسة‬ ‫أ بزق بسة‬
‫القسمة‬ ‫قسم‬
‫القسمة‬ ‫قسمات‬
‫القسم‬ ‫أقسام‬
‫القسط‬ ‫أتقساط‬
‫القس‬ ‫بقبسوس‬
‫القدح‬ ‫أقداح‬
‫القدة‬ ‫زقبدد‬ ‫أ بزق بدة‬
‫القداس‬ ‫بقداديس‬
‫القد‬ ‫أقد‬ ‫قدود‬ ‫قداد‬ ‫أقبدة‬
‫القذيفة‬ ‫بقبذائف‬
‫القذى‬ ‫بقزذبي‬ ‫أ بتقذاء‬
‫القديم‬ ‫بقبدماء‬ ‫بقبدامى‬ ‫بقدازئم‬
‫القدوم‬ ‫بقبدم‬ ‫بقدازئم‬
‫القدم‬ ‫أقدام‬ ‫قدام‬ ‫قد‬
‫القرصان‬ ‫بقرازصنة‬
‫القرص‬ ‫أ بتقراص‬ ‫زقراص‬ ‫زقرابصة‬
‫القرش‬ ‫بقبروش‬
‫القرح‬ ‫قروح‬
‫القربة‬ ‫زقبرب‬ ‫زقتربات‬ ‫زقزربات‬ ‫زقبربات‬ ‫عاء‬
‫القربان‬ ‫قرابين‬
‫القزم‬ ‫بقبزم‬ ‫أ بتقزام‬ ‫بقزابمى‬
‫القرينة‬ ‫قرائن‬
‫القرين‬ ‫بقبرناء‬
‫القريحة‬ ‫بقرائح‬
‫القريح‬ ‫بقتربحى‬ ‫بقبراحى‬
‫القرية‬ ‫بقدرى‬
‫القريب‬ ‫أ بتقزرباء‬ ‫بقبرابى‬
‫القرن‬ ‫بقبرون‬
‫القشيب‬ ‫بقبشب‬ ‫بقتشب‬
‫القشر‬ ‫بقبشور‬
‫القضية‬ ‫بقبضايا‬
‫القضيب‬ ‫بقتضبان‬ ‫زقتضبان‬
‫القضاء‬ ‫أ بتقزضبية‬
‫القصير‬ ‫زقصار‬ ‫بقبصراء‬
‫القصيدة‬ ‫بقصازئد‬ ‫بقصيد‬
‫القصي‬ ‫أتقصاء‬
‫القطيعة‬ ‫قطائع‬
‫القطيع‬ ‫بقتطعان‬ ‫زقطاع‬
‫القطن‬ ‫أتقطان‬
‫القطن‬ ‫أقطان‬
‫القطعة‬ ‫قطع‬
‫القطعة‬ ‫زقبطع‬
‫القطرة‬ ‫بقبطرات‬
‫القلعة‬ ‫زقلع‬ ‫بقبلوع‬
‫القلع‬ ‫بقبلوع‬ ‫زقلع‬
‫القلة‬ ‫قليل‬
‫القلة‬ ‫بقبلل‬ ‫زقلل‬
‫القلب‬ ‫بقبلوب‬
‫القلع‬ ‫بقبلع‬
‫القلدة‬ ‫بقلزئد‬ ‫زقلد‬
‫القفير‬ ‫بقتفران‬
‫القصعة‬ ‫زقبصع‬ ‫زقبصاع‬ ‫بقبصعات‬
‫القصر‬ ‫بقبصور‬
‫القصة‬ ‫زقبصص‬
‫القطر‬ ‫أقطار‬
‫القطب‬ ‫أقطاب‬ ‫قطوب‬ ‫قطبة‬
‫القطب‬ ‫أقطاب‬
‫القطاع‬ ‫زقبطبعة‬
‫القطار‬ ‫بقبطر‬ ‫بقبطرات‬
‫القط‬ ‫زقطاط‬ ‫زقبطبطة‬
‫القفل‬ ‫أ بتقفال‬ ‫أ بتقبفل‬ ‫بقبفول‬
‫القفص‬ ‫أقفاص‬
‫القفة‬ ‫بقبفف‬
‫القفاز‬ ‫قفافيز‬
‫القعقعة‬ ‫بقعازقع‬
‫القعر‬ ‫بقبعور‬
‫القماط‬ ‫بقتمط‬
‫القماش‬ ‫أ بتقزمبشة‬
‫القليل‬ ‫قليلون‬ ‫أزق ب‬
‫لء‬ ‫بقبلل‬
‫القلنسوة‬ ‫بقلزنس‬ ‫بقلنيس‬ ‫بقلنس‬ ‫بقلزسبي‬
‫القلم‬ ‫أ بتقلم‬ ‫زقلم‬
‫القلفة‬ ‫قلف‬
‫القنفذ‬ ‫بقبنازفذ‬
‫القنطرة‬ ‫قنازطر‬
‫القنطار‬ ‫قناطير‬ ‫حدة‬ ‫زن‬
‫القنصل‬ ‫بقنازصل‬
‫القنديل‬ ‫بقناديل‬
‫القنبلة‬ ‫بقنازبل‬
‫القناع‬ ‫أ بتقناع‬ ‫أ بتقزنبعة‬ ‫بقتنع‬
‫القناة‬ ‫بقنا‬ ‫بقزني‬ ‫بقبنوات‬ ‫بقبنيات‬
‫القوي‬ ‫أ بتقزوياء‬
‫القوم‬ ‫أقوام‬ ‫أقاوم‬ ‫أقائم‬ ‫أقاويم‬
‫القول‬ ‫أتقوال‬
‫الكارثة‬ ‫كوارث‬
‫الكاذب‬ ‫ك ببذببة‬ ‫ك ب بذاب‬ ‫ك ب بذب‬
‫الكاحل‬ ‫كواحل‬
‫الكاتب‬ ‫ك ب بتاب‬ ‫ك بتبببة‬
‫الكابوس‬ ‫كوابيس‬
‫الكاهن‬ ‫ك ببهبنة‬ ‫ك ب بهان‬
‫الكاهل‬ ‫كوازهل‬
‫الكانون‬ ‫كوانين‬
‫الكامل‬ ‫ك ببمبلة‬
‫القن‬ ‫أ بتقنان‬ ‫أ بزق بنة‬
‫القميص‬ ‫بقتمصان‬ ‫أ بتقزمبصة‬ ‫بقبمص‬
‫القملة‬ ‫بقتمل‬
‫القمقم‬ ‫بقمازقم‬
‫القمع‬ ‫أتقماع‬
‫القمري‬ ‫بقتمر‬ ‫بقبمازر بي‬
‫القمر‬ ‫أقمار‬
‫القمة‬ ‫زقبمم‬
‫القوة‬ ‫بق بوات‬ ‫بقدوى‬ ‫زقدوى‬
‫القوال‬ ‫بقبول‬ ‫بقتول‬ ‫بق بوابلون‬
‫القنينة‬ ‫بقنانن‬ ‫قنانبي‬
‫القينة‬ ‫قيان‬
‫القيمة‬ ‫زقبيم‬
‫القيظ‬ ‫أقياظ‬ ‫بقبيوظ‬
‫القيراط‬ ‫قراريط‬
‫القيثارة‬ ‫بقياثير‬
‫الكافر‬ ‫كافرون‬ ‫ك ببفبرة‬ ‫ك ب بفار‬ ‫زكفار‬
‫الكاظم‬ ‫ك ب بظم‬
‫الكاسرة‬ ‫ك ببوازسر‬ ‫ك ب بسر‬
‫الكاسر‬ ‫ك ب بسر‬
‫الكأس‬ ‫ك ببؤوس‬ ‫أك تبؤس‬ ‫كتأسات‬ ‫زكبئاس‬
‫الكبة‬ ‫ك بببب‬
‫الكتاب‬ ‫كتب‬ ‫ك بتتب‬
‫الكبتاب‬ ‫كتاتيب‬
‫الكبير‬ ‫كبار‬ ‫كبراء‬
‫الكبل‬ ‫أك تببل‬ ‫ك بببول‬ ‫أ بك تببال‬
‫الكبش‬ ‫زكباش‬ ‫أ بتكباش‬ ‫أ بك تببش‬ ‫ك بببوشة‬
‫الكدس‬ ‫أكداس‬
‫الكرش‬ ‫أ بتكراش‬ ‫ك ببروش‬
‫الكرسي‬ ‫كرازسبي‬ ‫بكرانس‬
‫الكرة‬ ‫كرى‬
‫الكرباج‬ ‫بكرابيج‬
‫الكرب‬ ‫كروب‬
‫الكثيب‬ ‫ك ببثب‬ ‫ك بتثبان‬ ‫أ بك تزثببة‬
‫الكتيبة‬ ‫ك ببتازئب‬
‫الكتوم‬ ‫ك ببتم‬
‫الكتلة‬ ‫ك ببتل‬
‫الكتف‬ ‫ك بتببفة‬ ‫أ بتكتاف‬
‫الكراس‬ ‫بكراريس‬
‫الكراز‬ ‫كراريز‬
‫الكريمة‬ ‫كريمات‬ ‫زكرام‬ ‫كرائم‬
‫الكريم‬ ‫زكرام‬ ‫ك ببرماء‬
‫الكرم‬ ‫كروم‬
‫الكشح‬ ‫ك ببشوح‬
‫الكشتبان‬ ‫كشاتتبين‬
‫الكشاف‬ ‫ك ب بشابفة‬
‫الكسلن‬ ‫ك ببسالى‬ ‫ك ببسالى‬ ‫ك بتسبلى‬
‫الكسرة‬ ‫كسر‬ ‫كسرات‬ ‫زكبسرات‬
‫الكفر‬ ‫كفور‬
‫الكفة‬ ‫زكبفف‬ ‫زكفاف‬
‫الكفؤ‬ ‫أكفاء‬ ‫زكفاء‬
‫الكف‬ ‫أ بك ب ب مف‬ ‫ك ببفومف‬ ‫ك ب ب زف‬
‫الكلب‬ ‫كلليب‬
‫الكل‬ ‫أ بتكلء‬
‫الكفيل‬ ‫ك ببفلء‬
‫الكفيف‬ ‫أزك بفاه‬
‫الكفل‬ ‫أتكفال‬
‫الكفل‬ ‫أكفال‬
‫الكمامة‬ ‫بكمازئم‬
‫الكم‬ ‫أكمام‬ ‫كممة‬
‫الكليم‬ ‫ك بل تبمى‬
‫الكليل‬ ‫زكلل‬
‫الكلية‬ ‫كلى‬
‫الكلية‬ ‫كل ببيات‬
‫الكلمة‬ ‫كلم‬ ‫كلمات‬
‫الكلم‬ ‫ك ببلوم‬ ‫زكلم‬
‫الكهل‬ ‫كهول‬ ‫كهلون‬ ‫كهال‬ ‫كهلن‬ ‫كبهل‬
‫الكهف‬ ‫ك ببهوف‬
‫الكنيف‬ ‫ك بتنف‬ ‫ك ببنف‬
‫الكنيسة‬ ‫كنازئس‬
‫الكنف‬ ‫أ بتكناف‬
‫الكسرة‬ ‫كسرات‬
‫كسرى‬ ‫أكازسبرة‬ ‫أكازسر‬ ‫ك ببسور كسازسبرة‬
‫الكسر‬ ‫أكسار‬ ‫كسور‬
‫الكعبة‬ ‫كعاب‬ ‫كعبات‬
‫الكعب‬ ‫كعب‬ ‫كعاب‬
‫الكعب‬ ‫كعوب‬
‫الكشكش‬ ‫بكشازكش‬
‫الكلكل‬ ‫بكلزكل‬
‫الكلة‬ ‫ك ببلل‬
‫الكلب‬ ‫كلب‬ ‫أكلب‬
‫الكنز‬ ‫ك ببنوز‬
‫الكنة‬ ‫بكنازئن‬
‫الكنانة‬ ‫كنائن‬ ‫زكنانات‬
‫الكمين‬ ‫ك ببمناء‬
‫الكون‬ ‫أتكوان‬
‫الكومة‬ ‫ك ببوم‬ ‫أتكوام‬
‫الكوكب‬ ‫بكوازكب‬
‫الكوع‬ ‫أتكواع‬
‫الكوز‬ ‫أكواز‬ ‫كيزان‬ ‫زكبوبزة‬
‫الكورة‬ ‫ك ببور‬
‫الكور‬ ‫أتكوار‬ ‫أكبور‬ ‫كيران‬ ‫كوران‬
‫الكوخ‬ ‫أكواح‬ ‫ك بتوخان‬ ‫كيخان‬ ‫زكبوبخة‬
‫الكوة‬ ‫ك ببوى‬ ‫ك ب بوات‬ ‫زكواء‬
‫الكوب‬ ‫أكواب‬ ‫أكبوب‬
‫اللحظة‬ ‫لواحظ‬
‫اللئمة‬ ‫لوائم‬
‫اللئحة‬ ‫لوائح‬ ‫رقة‬
‫اللفح‬ ‫لوافح‬
‫اللعج‬ ‫لواعج‬
‫اللذعة‬ ‫لواذع‬
‫اللبدة‬ ‫ل بببد‬ ‫أ بتلباد‬ ‫ل بببود‬
‫اللباس‬ ‫أ بل تزببسة‬ ‫ل بتبس‬ ‫ل بببس‬
‫الكيل‬ ‫أتكيال‬
‫الكيفية‬ ‫ك بيتزف بيات‬
‫الكيس‬ ‫أكياس‬ ‫كيسى‬
‫الكيس‬ ‫أكياس‬ ‫كيسة‬
‫الكير‬ ‫أتكيار‬ ‫زكيببرة‬
‫الكيد‬ ‫زكياد‬
‫اللبؤة‬ ‫ل ببببؤات‬ ‫ل بببو‬
‫اللب‬ ‫ألباب‬ ‫أ ببلب‬ ‫أ بل تببب‬
‫اللئيم‬ ‫لئام‬ ‫لؤماء‬
‫اللمع‬ ‫ل ب بمع‬
‫اللؤلؤ‬ ‫للئ‬
‫اللثة‬ ‫زلثاث‬ ‫لزدثى‬ ‫ل بزثبي‬
‫اللثام‬ ‫ل ببثم‬
‫اللبيب‬ ‫أ بلز بباء‬
‫اللبونة‬ ‫زلبان‬ ‫لزتبن‬ ‫ل بببن‬ ‫ل بببازئن‬
‫اللحية‬ ‫حى‬ ‫ل د‬
‫اللحن‬ ‫ألحان‬ ‫لب ب‬
‫حون‬
‫اللحمة‬ ‫لحم‬
‫اللحم‬ ‫لحوم‬ ‫لحام‬ ‫لز ت‬
‫حمان‬ ‫لحمان‬ ‫ألحم‬
‫اللحظة‬ ‫حظات‬ ‫لب ب‬
‫اللحظ‬ ‫زلحاظ‬ ‫أ بل ت ب‬
‫حاظ‬
‫اللص‬ ‫ل ببصوص‬ ‫أ بل تبصاص‬ ‫لزبصبصة‬ ‫زلصاص‬
‫اللسان‬ ‫أل تزسبنة‬ ‫أ بل تبسن‬ ‫ل بتسن‬ ‫زلسانات‬
‫اللفافة‬ ‫لفازئف‬
‫اللغم‬ ‫أ بتلغام‬
‫اللغط‬ ‫أ بتلغاط‬
‫اللغز‬ ‫أتلغاز‬
‫اللغة‬ ‫بلغات‬ ‫ل بدغى‬ ‫ل ببغون‬
‫اللعوب‬ ‫بلوازعب‬ ‫بلعازئب‬
‫اللكن‬ ‫بألكان‬
‫اللقيط‬ ‫ل ببقطاء‬
‫اللقمة‬ ‫ل ببقم‬
‫اللهيف‬ ‫زلهاف‬
‫اللحد‬ ‫أ بتلحاد‬ ‫لب ب‬
‫حود‬
‫اللحاف‬ ‫حف‬ ‫لب ب‬
‫اللجنة‬ ‫زلجان‬
‫اللجة‬ ‫جج‬ ‫لب ب‬ ‫بلج‬ ‫زلجاج‬
‫اللجام‬ ‫أ بل تزجبمة‬ ‫جم‬‫لب ب‬ ‫لب ت‬
‫جم‬
‫اللذيذ‬ ‫ل ببذ‬ ‫زلذاذ‬
‫اللدود‬ ‫أ بلز بدة‬
‫اللدن‬ ‫ل بتدن‬ ‫زلدان‬
‫اللعنة‬ ‫ل ببعنات‬ ‫زلعان‬
‫اللعبة‬ ‫ل ببعب‬
‫اللطيفة‬ ‫لطائف‬
‫اللطيف‬ ‫لطاف‬ ‫ل ببطفاء‬
‫اللطمة‬ ‫ل ببطمات‬
‫اللقب‬ ‫بألقاب‬
‫اللقاطة‬ ‫أ بل تبقاط‬
‫اللفظة‬ ‫ل ببفظات‬
‫اللمحة‬ ‫ملزمح‬
‫اللولب‬ ‫بلوازلب‬
‫اللوح‬ ‫ألواح‬
‫اللواء‬ ‫ألوية‬ ‫ألويات‬
‫الماثل‬ ‫بمبثل‬
‫المأثرة‬ ‫مآزثر‬
‫المؤتمر‬ ‫مؤتمرات‬
‫المأتم‬ ‫مآتم‬
‫المآب‬ ‫بمآزوب‬
‫المائدة‬ ‫موازئد‬ ‫مائدات‬
‫الماء‬ ‫زمياه‬ ‫أتمبواه‬
‫الماضي‬ ‫موانض‬
‫الماشية‬ ‫بموانش‬
‫الماشي‬ ‫بمبشاة‬
‫الماسورة‬ ‫بمبواسير‬
‫المؤسسة‬ ‫بمبؤ بسسات‬
‫المأساة‬ ‫بمآنس‬
‫المأزق‬ ‫مآززق‬
‫المئزر‬ ‫مآززر‬
‫المارق‬ ‫بم براق‬
‫المارد‬ ‫بمبربدة‬
‫المأرب‬ ‫مآرب‬
‫اللين‬ ‫ل ب زي ببنون‬
‫الليلة‬ ‫ليلت‬ ‫احدة‬
‫الليل‬ ‫ليانل‬
‫الليفة‬ ‫ليف‬
‫الليث‬ ‫ليوث‬ ‫بمتليبثة‬
‫اللون‬ ‫بألوان‬
‫المئذنة‬ ‫بمآزذن‬
‫المادة‬ ‫موابد‬ ‫ما بدات‬
‫المأدبة‬ ‫مآزدب‬
‫المأخذ‬ ‫مآزخذ‬
‫الماجن‬ ‫جان‬ ‫بم ب‬
‫الماجد‬ ‫أتمجاد‬
‫المالك‬ ‫بم بلك‬ ‫بم ب‬
‫لك‬
‫المؤلف‬ ‫مؤبلفات‬
‫المال‬ ‫أ بتموال‬
‫المأكول‬ ‫مآكيل‬
‫المأكل‬ ‫مآزكل‬
‫الماكر‬ ‫بمك ببرة‬
‫المؤق‬ ‫آماق‬ ‫أمآق‬ ‫بمبوانق‬ ‫بمآنق‬
‫الماعون‬ ‫بمبواعين‬
‫الماعز‬ ‫أ بتمبعز‬ ‫بمعيز‬ ‫احد‬
‫المبولة‬ ‫مبازول‬
‫المبنى‬ ‫مبانن‬
‫المبلغ‬ ‫بمبازلغ‬
‫المبكى‬ ‫مبانك‬
‫المبغى‬ ‫مبانغ‬
‫المبضع‬ ‫مباضع‬
‫المبسم‬ ‫بمبازسم‬
‫المبرومة‬ ‫مباريم‬
‫المبرم‬ ‫مبارم‬
‫المبرد‬ ‫مبازرد‬
‫المبرة‬ ‫بمبانر‬ ‫بمبب برات‬
‫المثقب‬ ‫مثاقب‬
‫المثقال‬ ‫مثاقيل‬
‫المثال‬ ‫أمثلة‬ ‫مثل‬ ‫مثل‬
‫المثابة‬ ‫بمبثازوب‬
‫المجلس‬ ‫مجازلس‬
‫المجلد‬ ‫ج بلدات‬ ‫بم ب‬
‫المجس‬ ‫مجابس‬
‫المجزرة‬ ‫مجازر‬
‫المجرى‬ ‫مجانر‬
‫المجداف‬ ‫مجاديف‬
‫المجد‬ ‫أتمجاد‬
‫المحراث‬ ‫حاريث‬ ‫بم ب‬
‫المحراب‬ ‫محاريب‬
‫المحدلة‬ ‫محازدل‬
‫المحجر‬ ‫حاجر‬ ‫بم ب‬
‫المحتوى‬ ‫محتويات‬
‫المحتد‬ ‫محازتد‬
‫المحبس‬ ‫محابس‬
‫المحبرة‬ ‫بمحابر‬
‫المخبأ‬ ‫مخابئ‬
‫المخاط‬ ‫أتمزخطة‬
‫المخ‬ ‫زمخاخ‬ ‫خة‬ ‫زم ب‬
‫خ ب‬
‫المحيا‬ ‫محاني‬
‫المحور‬ ‫محاور‬
‫المحنة‬ ‫حن‬ ‫زم ب‬
‫المحمل‬ ‫محامل‬
‫المحمل‬ ‫محازمل‬
‫المحمصة‬ ‫بمحازمص‬
‫المحلج‬ ‫محالج‬
‫المحلة‬ ‫محابل‬ ‫ح ب‬
‫لت‬ ‫بم ب‬
‫المحلب‬ ‫محالب‬
‫المحل‬ ‫بمحابل‬
‫المبراة‬ ‫مبانر‬
‫المبدأ‬ ‫مبازدئ‬
‫المبخرة‬ ‫مبازخر‬ ‫عاء‬
‫المؤونة‬ ‫بمبؤونات‬ ‫بمبؤن‬
‫المأوى‬ ‫مآنو‬
‫الماهر‬ ‫بمبهبرة‬
‫المانع‬ ‫موازنع‬
‫المأمن‬ ‫بمآزمن‬
‫المتن‬ ‫متون‬ ‫متان‬
‫المتلف‬ ‫بمبتازلف‬ ‫متاليف‬
‫المتكأ‬ ‫كآت‬ ‫بمت ب ب‬
‫المتفجر‬ ‫جرات‬ ‫بمتببف ز ب‬
‫المتراس‬ ‫بمبتاريس‬
‫المتحف‬ ‫بمتازحف‬
‫المتجر‬ ‫متاجر‬
‫المتاع‬ ‫أ بتمزتبعة‬
‫المجبنة‬ ‫مجابن‬
‫المجازة‬ ‫مجازوز‬
‫المجاز‬ ‫مجاوز‬
‫المثيل‬ ‫أمثال‬ ‫بمبثل‬
‫المثوى‬ ‫مثانو‬
‫المثلبة‬ ‫بمثازلب‬
‫المحارة‬ ‫بمحانر‬
‫المجنون‬ ‫مجانين‬
‫المجمع‬ ‫مجامع‬
‫المجمرة‬ ‫بمجازمر‬
‫المحكمة‬ ‫محاكم‬
‫المحقنة‬ ‫محاقن‬
‫المحفل‬ ‫بمحازفل‬
‫المحفظة‬ ‫بمحازفظ‬
‫المحطة‬ ‫بمحا بط‬ ‫حبطات‬
‫بم ب‬
‫المحضر‬ ‫بمحازضر‬
‫المحصول‬ ‫محاصيل‬
‫المحرك‬ ‫حزبركات‬ ‫بم ب‬
‫المخزن‬ ‫مخازن‬
‫المخرطة‬ ‫بمخارط‬
‫المخرز‬ ‫خارز‬ ‫بم ب‬
‫المخرج‬ ‫مخارج‬
‫المخدع‬ ‫مخادع‬
‫المخدر‬ ‫خبدرات‬ ‫بم ب‬
‫المخدة‬ ‫خابد‬‫بم ب‬
‫المختبر‬ ‫خبتبرات‬ ‫بم ت‬
‫المختار‬ ‫مخاتير‬
‫المداد‬ ‫أزم بدة‬
‫المد‬ ‫بمبدود‬
‫المخيم‬ ‫مخبيمات‬
‫المخلب‬ ‫بمخازلب‬ ‫مخاليب‬
‫المخلة‬ ‫خانل‬ ‫بم ب‬
‫المخل‬ ‫أ بتمخال‬ ‫خول‬
‫بم ب‬
‫المخفر‬ ‫بمخازفر‬
‫المذبح‬ ‫مذابح‬
‫المدينة‬ ‫بمبدن‬ ‫بمدازئن‬ ‫بمتدن‬
‫المدير‬ ‫بمبدراء‬
‫المديد‬ ‫بمبدد‬
‫المديح‬ ‫مدائح‬
‫المدية‬ ‫بمدى‬
‫المدمع‬ ‫مدازمع‬
‫المدماك‬ ‫مداميك‬
‫المدق‬ ‫بمدابق‬
‫المدفن‬ ‫مدافن‬
‫المدفع‬ ‫بمدازفع‬
‫المدفأة‬ ‫مدافى‬
‫المدرسة‬ ‫مدازرس‬
‫مدارج المدرج‬
‫المدد‬ ‫أتمداد‬
‫مدازخن المدخنة‬
‫بمدازخل المدخل‬
‫المدة‬ ‫بمبدد‬
‫مدابغ المدبغة‬
‫مرائر المرارة‬
‫المرآة‬ ‫بمرايا‬ ‫بمرانء‬
‫مرائب المرأب‬
‫المر‬ ‫أمرار‬
‫المذود‬ ‫مذاود‬ ‫مذاويد‬
‫مذاهب المذهب‬
‫بمبراصيد المرصد‬ ‫بمبرازصد‬
‫بمبراصيد المرصاد‬
‫مراش المرشة‬
‫مرازسم مراسيم المرسوم‬
‫بمرازسم المرسم‬
‫أمراس المرسة‬
‫مراسيل المرسال‬
‫مرانس المرساة‬
‫بمرانس المرسى‬
‫مرازيب المرزاب‬
‫مراحل المرحلة‬
‫مراحيض المرحاض‬
‫المرح‬ ‫مرحى‬ ‫مرحى‬
‫مرازوح المروحة‬
‫بمرازهم المرهم‬
‫مرانم المرمى‬
‫المركز‬ ‫مرازكز‬ ‫سط‬
‫مسابح المسبح‬
‫بمسازئل المسألة‬
‫بمسافات بمبسازوف المسافة‬
‫أتمزسبية المساء‬
‫مزايت المزيتة‬
‫المزية‬ ‫مزايا‬
‫المستوصف‬ ‫بمتستبتوبصفات‬
‫بمتستبتوبدعات المستودع‬
‫مستنقعات المستنقع‬
‫بمتسبتندات المستند‬
‫بمتستبتعبمراتالمستعمرة‬
‫مستشفياتالمستشفى‬
‫مسابك المسبك‬
‫مسابك المسبك‬
‫مساويك المسواك‬
‫مساند المسند‬
‫بمسابن المسن‬
‫مسامع المسمع‬
‫مسازمع المسمع‬
‫تد مسامير المسمار‬
‫مسازلك المسلك‬
‫بمسازلخ المسلخ‬
‫بمسابل المسلة‬ ‫لت‬ ‫زمبس ب‬
‫بمتسكينون مساكين المسكين‬
‫مساكن المسكن‬
‫مساقط المسقط‬
‫مساعير المسعور‬
‫مشانق المشنقة‬
‫مشاكل المشكلة‬
‫مشابق المشقة‬ ‫مشبقات‬
‫المشغل‬ ‫مشاغل‬
‫المشعل‬ ‫مشازعل‬
‫المشط‬ ‫أ بتمشاط‬
‫المشروع‬ ‫مشاريع‬ ‫مشروعات‬
‫المشرق‬ ‫مشارق‬
‫المشرط‬ ‫مشارط‬
‫المشرب‬ ‫مشارب‬
‫المشد‬ ‫زمبش بدات‬
‫المشحرة‬ ‫بمشازحر‬
‫المشحذ‬ ‫مشازحذ‬
‫المرجل‬ ‫بمراجل‬
‫المرجع‬ ‫مراجع‬
‫المرج‬ ‫مروج‬
‫المرثاة‬ ‫مرانث‬
‫المرتع‬ ‫مراتع‬
‫المرتبة‬ ‫مرازتب‬
‫المرة‬ ‫مبر‬ ‫أمرار‬
‫المرة‬ ‫زمرار‬ ‫بمبر‬ ‫زمبرر‬ ‫بمرور‬ ‫بم برات‬
‫المربع‬ ‫مرابع‬
‫المربض‬ ‫بمرابض‬
‫المركب‬ ‫بمرازكب‬
‫المرقم‬ ‫مراقم‬
‫المرقص‬ ‫مرازقص‬
‫المرقد‬ ‫مرازقد‬
‫المرقب‬ ‫بمرازقب‬
‫المرقاة‬ ‫مرانق‬
‫المرفق‬ ‫مرازفق‬
‫المرفأ‬ ‫بمبرافئ‬
‫المرعى‬ ‫مرانع‬
‫المرضعة‬ ‫بمترزضعات‬ ‫بمبرازضع‬
‫المرض‬ ‫أمراض‬
‫المزهر‬ ‫مزازهر‬
‫المزمور‬ ‫مزامير‬
‫المزمار‬ ‫مزامير‬
‫المزلج‬ ‫مزالج‬
‫المزلج‬ ‫مزالج‬
‫المزعم‬ ‫بمزازعم‬
‫المزرعة‬ ‫مزارع‬
‫المزراب‬ ‫مزاريب‬
‫المزبلة‬ ‫مزابل‬
‫المزار‬ ‫مزارات‬
‫المزاج‬ ‫أ بتمززبجة‬
‫المريض‬ ‫بمتربضى‬ ‫زمراضى‬ ‫بمرابضى‬
‫المسعى‬ ‫مساع‬
‫المسطرة‬ ‫مساطر‬
‫المسطبة‬ ‫مسازطب‬
‫المسرح‬ ‫مسازرح‬
‫المسرجة‬ ‫مسارج‬
‫المسرة‬ ‫مسابر‬ ‫بمبس برات‬
‫المسرب‬ ‫بمسارب‬
‫المسجد‬ ‫مساجد‬
‫المشتل‬ ‫بمبشازتل‬
‫المشتى‬ ‫ت‬ ‫مشا ن‬
‫المشؤوم‬ ‫مشائيم‬
‫المسيل‬ ‫بمسايل‬ ‫بمبسل‬ ‫أتمزسبلة‬ ‫بمتسلن‬
‫المسيح‬ ‫حاء‬ ‫بمبس ب‬ ‫بمتسحى‬
‫المصح‬ ‫حات‬ ‫بمبص ب‬ ‫بمبصابح‬
‫المصبنة‬ ‫بمصابن‬
‫المصبغة‬ ‫بمبصابغ‬
‫المصباح‬ ‫مصابيح‬
‫المصب‬ ‫مصاب‬
‫المصب‬ ‫ب‬ ‫بمصا ب‬
‫المشواة‬ ‫بمشانو‬
‫المشهور‬ ‫مشاهير‬
‫المشهد‬ ‫مشازهد‬
‫المضخة‬ ‫مبضابخ‬ ‫زمبض ب‬
‫خات‬
‫المضجع‬ ‫بمضازجع‬
‫المصيف‬ ‫مصايف‬
‫المصير‬ ‫بمبصاير‬ ‫مبصازئر‬
‫المصيدة‬ ‫بمبصازئد‬ ‫ببمصايد‬
‫المصيبة‬ ‫بمصائب‬ ‫بمصازوب بمصيبات‬
‫المصنف‬ ‫بمبص بنفات‬
‫المصنع‬ ‫مصازنع‬
‫المطفأة‬ ‫مطافى‬
‫المطعن‬ ‫مطازعن‬
‫المطعم‬ ‫مطازعم‬
‫المطرقة‬ ‫مطازرق‬
‫المطرح‬ ‫مطازرح‬
‫المطران‬ ‫بمطازربنة‬ ‫مطارين‬
‫المطر‬ ‫أ بتمطار‬
‫المطحنة‬ ‫مطاحن‬
‫المطبعة‬ ‫مطابع‬
‫المطبعة‬ ‫بمطابع‬
‫المطبخ‬ ‫مطابخ‬
‫المصلحة‬ ‫بمصازلح‬
‫المصل‬ ‫بمبصول‬
‫المصفاة‬ ‫ف‬ ‫مصا ن‬
‫المصعد‬ ‫بمصازعد‬
‫المصرف‬ ‫مصازرف‬
‫المصرع‬ ‫بمبصازرع‬
‫المصراع‬ ‫مصاريع‬
‫المصر‬ ‫أتمصار‬ ‫بمبصور‬
‫المصدر‬ ‫مصازدر‬
‫المصحف‬ ‫بمبصازحف‬
‫المطار‬ ‫مطارات‬
‫المضيق‬ ‫بمضايق‬
‫المضيعة‬ ‫بمضايع‬
‫المضياف‬ ‫مضاييف‬
‫المضمون‬ ‫بمضامين‬
‫المضمار‬ ‫بمضامير‬
‫المضغط‬ ‫بمضازغط‬
‫المضغة‬ ‫بمبضغ‬
‫المضرة‬ ‫مضابر‬
‫المضرب‬ ‫مضارب‬
‫المضرب‬ ‫بمضازرب‬
‫المظهر‬ ‫مظازهر‬
‫المظنة‬ ‫مظابن‬
‫المظلمة‬ ‫مظازلم‬
‫المظلة‬ ‫بمظابل‬ ‫بمبظ ب‬
‫لت‬
‫المطية‬ ‫بمطايا‬ ‫بمطي‬
‫المطواع‬ ‫بمطاويع‬
‫المطهرة‬ ‫بمطازهر‬
‫المطمع‬ ‫مطازمع‬
‫المطلع‬ ‫مطالع‬
‫المطلب‬ ‫مطازلب‬
‫المعركة‬ ‫بمبعازرك‬
‫المعرفة‬ ‫المعارف‬
‫المعرض‬ ‫بمعازرض‬
‫المعراج‬ ‫بمبعاريج‬
‫المعذرة‬ ‫بمبعازذر‬ ‫بمبعاذير‬
‫المعدن‬ ‫معازدن‬
‫المعدة‬ ‫زمبعد‬
‫المعجون‬ ‫معاجين‬
‫المعجن‬ ‫بمبعاجن‬
‫المعجم‬ ‫بمعازجم‬
‫المعتوه‬ ‫بمعاتيه‬
‫المعمل‬ ‫بمعازمل‬
‫المعمعة‬ ‫معازمع‬
‫المعلم‬ ‫معازلم‬
‫المعلف‬ ‫بمبعازلف‬
‫المعلق‬ ‫بمبعاليق‬
‫المعقول‬ ‫بمتعقولت‬
‫المعقل‬ ‫بمبعاقل‬
‫المغمز‬ ‫مغازمز‬
‫المغلف‬ ‫بمبغ بلفات‬
‫المغلق‬ ‫مغاليق‬
‫المغطس‬ ‫مغاطس‬
‫المغسلة‬ ‫مغاسل‬
‫المغسل‬ ‫بمغازسل‬
‫المغزى‬ ‫بمغانز‬
‫المغرم‬ ‫بمغازرم‬
‫المغرفة‬ ‫بمبغازرف‬
‫المغرس‬ ‫مغازرس‬
‫المغرز‬ ‫مغارز‬
‫المقاطعة‬ ‫بمقاطعات‬
‫المفضال‬ ‫مفاضيل‬
‫المفصل‬ ‫مفاصل‬
‫المفصد‬ ‫مفازصد‬
‫المفسدة‬ ‫بمفازسد‬
‫المفرق‬ ‫مفارق‬
‫المقعد‬ ‫بمقازعد‬
‫المقطف‬ ‫مقاطف‬
‫المقطع‬ ‫مقاطع‬
‫المقطع‬ ‫بمقازطع‬
‫المقصف‬ ‫مقاصف‬
‫المقصد‬ ‫مقاصد‬
‫المقص‬ ‫مقاص‬ ‫زمبق بصات‬
‫المقر‬ ‫بمبق برات‬ ‫مقار‬
‫المعبر‬ ‫بمعازبر‬
‫المعبد‬ ‫بمعازبد‬
‫المعاهدة‬ ‫بمبعاهدات‬
‫المعاش‬ ‫بمبعايش‬
‫المعى‬ ‫أمعاء‬
‫المعطف‬ ‫بمبعازطف‬
‫المعضلة‬ ‫بمتعضلت‬
‫المعضد‬ ‫بمعازضد‬
‫المعصية‬ ‫بمبعانص‬
‫المعصم‬ ‫بمبعازصم‬
‫المعصرة‬ ‫معاصر‬
‫المعشر‬ ‫بمعازشر‬
‫المغارة‬ ‫مغاور‬
‫المعيشة‬ ‫بمعايش‬ ‫معائش‬
‫المعيار‬ ‫بمعايير‬
‫المعونة‬ ‫معازون‬
‫المعول‬ ‫معاول‬
‫المعوان‬ ‫معاوين‬
‫المعهد‬ ‫معاهد‬
‫المعنى‬ ‫معان‬
‫المفرش‬ ‫مفارش‬
‫المفخرة‬ ‫مفازخر‬
‫المفتاح‬ ‫مفاتيح‬
‫المفاوضة‬ ‫مفاوضات‬
‫المفازة‬ ‫مفاوز‬ ‫مفازات‬
‫المغوار‬ ‫مغاوير‬
‫المغنم‬ ‫بمبغازنم‬
‫المغنى‬ ‫مغانن‬
‫المقدام‬ ‫مقاديم‬
‫المقدار‬ ‫بمقادير‬
‫المقتل‬ ‫بمقازتل‬
‫المقبض‬ ‫مقابض‬
‫المقبرة‬ ‫مقازبر‬
‫المقام‬ ‫مقامات‬
‫المكانة‬ ‫مكانات‬
‫المكان‬ ‫أتمزكبنة‬ ‫أ بتم ب‬
‫كن‬
‫المقياس‬ ‫مقاييس‬
‫المقود‬ ‫مقاود‬
‫المقهى‬ ‫بمقانه‬
‫المقلمة‬ ‫بمقازلم‬
‫المقلع‬ ‫بمبقازلع‬
‫المقلة‬ ‫بمبقل‬
‫المقلع‬ ‫مقاليع‬
‫المقلة‬ ‫مقانل‬ ‫عاء‬
‫المقلى‬ ‫مقانل‬ ‫عاء‬
‫المكيدة‬ ‫بمكايد‬
‫المكيال‬ ‫مكاييل‬
‫المكوك‬ ‫مكاكيك‬
‫المكواة‬ ‫مكانو‬
‫المكنسة‬ ‫مكازنس‬
‫المكنة‬ ‫كنات‬ ‫بم ب‬
‫المكمن‬ ‫مكازمن‬
‫المكفوف‬ ‫مكافيف‬
‫المكسر‬ ‫مكاسر‬
‫الملزم‬ ‫ملزم‬
‫الملذة‬ ‫بمل ببذات‬
‫الملد‬ ‫أملد‬
‫الملحمة‬ ‫ملحم‬
‫الملحفة‬ ‫ملزحف‬
‫الملحد‬ ‫ملزحبدة‬ ‫بمل تزحبدون‬
‫الملجأ‬ ‫ملجئ‬
‫الملبس‬ ‫ملبس‬
‫المكسب‬ ‫مكاسب‬
‫المكس‬ ‫كوس‬ ‫بم ب‬
‫المكرمة‬ ‫بمكازرم‬
‫المكحلة‬ ‫مكازحل‬
‫المكتوب‬ ‫مكاتيب‬
‫المكتبة‬ ‫مكاتب‬ ‫بمك تبتبات‬
‫المكتب‬ ‫مكاتب‬
‫المكبس‬ ‫مكابس‬
‫المكبح‬ ‫مكابح‬
‫المكب‬ ‫بمك ب ببات‬ ‫ب‬
‫مكا ب‬
‫الملن‬ ‫زملء‬
‫الملمة‬ ‫ملوم‬
‫الملك‬ ‫ملئكة‬ ‫ملئك‬ ‫أملك‬
‫الملذ‬ ‫ملزوذ‬
‫الملء‬ ‫أ بتملء‬
‫المل‬ ‫أ بتملء‬
‫الملقط‬ ‫بملزقط‬
‫الملف‬ ‫بمل ببفات‬
‫الملعنة‬ ‫ملزعن‬
‫الملعقة‬ ‫ملزعق‬
‫الملعب‬ ‫ملعب‬
‫الملطم‬ ‫ملطم‬
‫الملزمة‬ ‫ملزم‬
‫المملوك‬ ‫مماليك‬
‫المملكة‬ ‫بمبمازلك‬
‫المملحة‬ ‫ممازلح‬
‫الممشى‬ ‫بممانش‬
‫الممسحة‬ ‫مماسح‬
‫الممرق‬ ‫ممارق‬
‫الممر‬ ‫بمبم برات‬
‫الممحاة‬ ‫بمبمانح‬
‫المليون‬ ‫مليين‬
‫المليك‬ ‫بمبلكاء‬
‫المليح‬ ‫زملح‬ ‫بأملح‬
‫المناسبة‬ ‫بمناسبات‬
‫المنارة‬ ‫منازور‬ ‫بمنازئر‬
‫المناخ‬ ‫بمبناخات‬
‫المناحة‬ ‫بمناحات‬ ‫منازوح‬
‫المنخور‬ ‫بمناخير‬
‫المنخل‬ ‫منازخل‬
‫المنخر‬ ‫بمنازخر‬
‫المنحنى‬ ‫بمتنحنيات‬
‫المنحدر‬ ‫حبدرات‬ ‫بمن ت ب‬
‫المنحة‬ ‫زمبنح‬
‫المنحت‬ ‫مناحت‬
‫المنجم‬ ‫مناجم‬
‫المنجل‬ ‫بمنازجل‬
‫المنجاة‬ ‫منانج‬
‫المنجى‬ ‫بمنانج‬
‫المنتن‬ ‫مناتن‬
‫المنتدى‬ ‫منتديات‬
‫المنعطف‬ ‫بمن تبعطفات‬
‫المنعرج‬ ‫بمن تبعرجات‬
‫المنظر‬ ‫بمنازظر‬
‫المنظار‬ ‫مناظير‬
‫المنطقة‬ ‫منازطق‬
‫المنطق‬ ‫مناطق‬
‫المنطاد‬ ‫مناطيد‬ ‫مطاود‬
‫المنضدة‬ ‫منازضد‬
‫المنصة‬ ‫منابص‬ ‫بمن ب بصات‬
‫المنصب‬ ‫منازصب‬
‫المهجر‬ ‫بمبهازجر‬
‫المهجة‬ ‫بمبهج‬
‫المهباج‬ ‫مهابيج‬
‫المهب‬ ‫مهاب‬
‫المهاة‬ ‫مها‬ ‫بمبهوات‬ ‫بمبهيات‬
‫المنيع‬ ‫بمبنعاء‬
‫المنية‬ ‫مدنى‬
‫المنية‬ ‫منايا‬
‫المنوال‬ ‫مناويل‬
‫المنهوك‬ ‫مناهيك‬
‫المنهل‬ ‫منازهل‬
‫المليء‬ ‫زملء‬ ‫أ بتمزلئاء‬ ‫بملاء‬
‫الملهاة‬ ‫ملنه‬
‫الملهى‬ ‫ملنه‬
‫الملمس‬ ‫ملزمس‬
‫الملك‬ ‫ملوك‬ ‫أملك‬
‫الملك‬ ‫ملوك‬ ‫أملك‬
‫الملك‬ ‫ملوك‬ ‫أملك‬
‫المنتجع‬ ‫بمن تبتجعات‬
‫المنة‬ ‫زمبنن‬
‫المنبع‬ ‫منابع‬
‫المنبر‬ ‫منازبر‬
‫المنبت‬ ‫منابت‬
‫المناوشة‬ ‫بمبناوشات‬
‫المناورة‬ ‫مناورات‬
‫المنشور‬ ‫مناشير‬
‫المنشفة‬ ‫منازشف‬
‫المنشر‬ ‫منازشر‬
‫المنشار‬ ‫مناشير‬
‫المنسف‬ ‫بمنازسف‬
‫المنسج‬ ‫مناسج‬
‫المنزلة‬ ‫منازل‬
‫المنزل‬ ‫بمناززل‬
‫المنديل‬ ‫بمناديل‬
‫المندل‬ ‫منازدل‬
‫المنهج‬ ‫مناهج‬
‫المنكب‬ ‫منازكب‬
‫المنقل‬ ‫بمنازقل‬
‫المنقر‬ ‫بمبنازقر‬
‫المنقبة‬ ‫مناقب‬
‫المنقار‬ ‫مناقير‬
‫المنفعة‬ ‫منازفع‬
‫المنفضة‬ ‫منافض‬
‫المنفضة‬ ‫منازفض‬
‫المنفذ‬ ‫منازفذ‬
‫المنفخ‬ ‫منافخ‬
‫المنفاخ‬ ‫منافيخ‬
‫المنفى‬ ‫ف‬‫منا ن‬
‫المهلكة‬ ‫بمهازلك‬
‫المهزول‬ ‫مهازيل‬
‫المهزلة‬ ‫بمهاززل‬
‫المهر‬ ‫مهار‬ ‫أمهار‬ ‫مهارة‬
‫المهر‬ ‫مهور‬ ‫مهورة‬
‫المهذار‬ ‫مهاذير‬
‫المهد‬ ‫بمبهود‬
‫الموسم‬ ‫بموازسم‬
‫الموسى‬ ‫مواس‬ ‫موسيات‬
‫المورد‬ ‫موارد‬
‫الموجة‬ ‫بمتوجات‬ ‫احدة‬
‫الموجب‬ ‫موجبات‬
‫الموج‬ ‫بأمواج‬
‫الموئل‬ ‫بموازئل‬
‫الموهبة‬ ‫بموازهب‬
‫المومس‬ ‫بمتوزمسات‬ ‫بمبوازمس‬ ‫بمبواميس‬ ‫بمبيازمس‬ ‫بمبياميس‬
‫المولود‬ ‫مواليد‬
‫المولد‬ ‫الموبلدون‬
‫المولد‬ ‫موالد‬
‫المولى‬ ‫بموانل‬
‫الموكب‬ ‫مواكب‬
‫الموقف‬ ‫بمبواقف‬
‫الموقعة‬ ‫بمبواقع‬
‫النائبة‬ ‫نائبات‬ ‫نوائب‬
‫النائب‬ ‫ن بتوب‬ ‫ن ب بواب‬
‫الميناء‬ ‫موانن‬ ‫موانئ‬
‫المينا‬ ‫موانن‬
‫الميمون‬ ‫ميامين‬
‫الميمنة‬ ‫بميازمن‬
‫الميل‬ ‫بأميال‬ ‫أ بتمبيل‬ ‫بمبيول‬
‫الميعاد‬ ‫مواعيد‬ ‫قت‬
‫المهين‬ ‫بمبهناء‬
‫المهوى‬ ‫مهانو‬
‫المهنة‬ ‫زمبهن‬ ‫بمبهن‬
‫المهمة‬ ‫بمزه بمات‬
‫المهماز‬ ‫بمهاميز‬
‫المهم‬ ‫بمهابم‬
‫الموقع‬ ‫موازقع‬
‫الموقدة‬ ‫بموازقد‬
‫الموقد‬ ‫بمبوازقد‬
‫الموعظة‬ ‫موازعظ‬
‫الموعد‬ ‫موازعد‬
‫الموطن‬ ‫بمبوازطن‬
‫الموطئ‬ ‫بمواطئ‬
‫الموضوع‬ ‫بمبواضيع‬ ‫بمتوضوعات‬
‫الموضع‬ ‫بموازضع‬
‫الموصل‬ ‫موازصل‬
‫الموشحة‬ ‫بمبو بشحات‬
‫الموشح‬ ‫بمبو بشحات‬
‫الميسور‬ ‫مياسير‬
‫الميسم‬ ‫مياسم‬ ‫بموازسم‬
‫الميسرة‬ ‫بميازسر‬
‫الميزان‬ ‫موازين‬ ‫ميازين‬
‫الميزاب‬ ‫بميازيب‬ ‫مآزيب‬ ‫موازيب‬
‫الميراث‬ ‫مواريث‬
‫الميدان‬ ‫ميادين‬
‫الميثاق‬ ‫مواثيق‬ ‫مياثيق‬
‫الميتم‬ ‫بمياتم‬
‫الميت‬ ‫أموات‬ ‫موتى‬ ‫مبيتون‬
‫الميت‬ ‫مبيتون‬ ‫أموات‬ ‫موتى‬
‫الناجع‬ ‫نازجبعة‬ ‫ن ببوازجع‬
‫النابه‬ ‫ن بببهاء‬
‫النابل‬ ‫ن ب ببل‬ ‫ن بببل‬
‫النابغة‬ ‫نوابغ‬
‫النابح‬ ‫بنوابح‬ ‫ن ب ببح‬ ‫ن بببوح‬
‫الناب‬ ‫أتنياب‬ ‫ن ببيوب‬ ‫أن تبيب‬ ‫أناييب‬
‫الناصية‬ ‫نوانص‬
‫الناصح‬ ‫ن ب بصاح‬ ‫ن ب بصح‬
‫الناصب‬ ‫نوازصب‬
‫الناشط‬ ‫ن ب بشط‬
‫الناشئة‬ ‫بنواشئ‬
‫الناشئ‬ ‫نشء‬ ‫ن ببشأ‬ ‫نازشبئة‬
‫الناسور‬ ‫ن ببواسير‬
‫الناسك‬ ‫ن ب بساك‬
‫الناقوس‬ ‫بنواقيس‬
‫الناقه‬ ‫ن ب بقه‬
‫الناقل‬ ‫ن ببقبلة‬
‫الناقد‬ ‫ن ب بقاد‬ ‫ن ببقبدة‬
‫النافلة‬ ‫بنوازفل‬
‫النافر‬ ‫ن بتفر‬ ‫ن ب بفر‬
‫النبراس‬ ‫ن ببباريس‬
‫النبذة‬ ‫ن بببذ‬
‫النبأ‬ ‫أ بتنباء‬
‫النتيجة‬ ‫نتائج‬
‫النتفة‬ ‫ن ببتف‬
‫النبيه‬ ‫ن بببهاء‬
‫النبيل‬ ‫زنبال‬ ‫لء‬
‫ن ببب ب‬
‫النبي‬ ‫بأنبياء‬ ‫ن بزب بيون‬ ‫بأنباء‬ ‫ن ببباء‬
‫النازلة‬ ‫بنواززل‬
‫النار‬ ‫أن تبور‬ ‫زنيران‬ ‫بنيرة‬
‫النادي‬ ‫أن تزدية‬ ‫بنواند‬
‫النادرة‬ ‫نوازدر‬
‫الناخر‬ ‫خر‬‫نب ب‬
‫الناحية‬ ‫بنوانح‬ ‫نازحيات‬ ‫أن تزحبية‬
‫الناحل‬ ‫نوازحل‬
‫النافذة‬ ‫بنوازفذ‬
‫الناعي‬ ‫نعاة‬ ‫ناعون‬ ‫ن بتعيان‬
‫الناعورة‬ ‫نواعير‬
‫الناظور‬ ‫نواظير‬
‫الناظرة‬ ‫نواظر‬
‫الناظر‬ ‫نظار‬
‫الناظر‬ ‫نواظر‬
‫الناظر‬ ‫نظارة‬
‫الناطور‬ ‫بنواطير‬ ‫ن ب بطار‬ ‫ن ببطبرة‬ ‫ن ببطراء‬
‫الناي‬ ‫نايات‬
‫الناووس‬ ‫بنواويس‬
‫الناهي‬ ‫بنهاة‬
‫الناهق‬ ‫نوازهق‬
‫الناهدة‬ ‫نواهد‬
‫الناهد‬ ‫ن ببهداء‬ ‫ن ب بهاد‬
‫الناموس‬ ‫نواميس‬
‫النبوة‬ ‫ن بببوات‬
‫النبوت‬ ‫نبابيت‬
‫النبلة‬ ‫زنبال‬ ‫بأنبال‬ ‫ن بتبلن‬
‫النبل‬ ‫زنبال‬ ‫أ بتنبال‬
‫النحرير‬ ‫بنحارير‬
‫الندب‬ ‫ن ببدوب‬
‫الندى‬ ‫أ بتنداء‬ ‫أ بن تزدبية‬
‫الند‬ ‫أنداد‬
‫الند‬ ‫أتنداد‬
‫النخبة‬ ‫خب‬ ‫نب ب‬ ‫خبات‬
‫نب ب‬
‫النخب‬ ‫خاب‬ ‫أن ت ب‬
‫النذير‬ ‫نذر‬
‫النذير‬ ‫ن ببذر‬
‫النذل‬ ‫أ بتنذال‬ ‫ن ببذول‬
‫النجيب‬ ‫أ بتنجاب‬ ‫جب‬ ‫نب ب‬ ‫جباء‬
‫نب ب‬
‫النجي‬ ‫بأنجية‬
‫النجوى‬ ‫بنجابوى‬
‫النجم‬ ‫جوم‬ ‫نب ب‬ ‫جم‬
‫أن ت ب‬ ‫أ بتنجام‬ ‫جم‬
‫نب ب‬
‫النجلء‬ ‫جل‬ ‫نب ت‬
‫النجل‬ ‫أ بتنجال‬
‫النجس‬ ‫أنجاس‬
‫النجدة‬ ‫بنجدات‬
‫النجد‬ ‫أنجاد‬
‫النخاع‬ ‫خع‬ ‫نب ب‬
‫النحيل‬ ‫حبلى‬ ‫نب ت‬
‫النحيف‬ ‫زنحاف‬ ‫حبفاء‬
‫نب ب‬
‫النحو‬ ‫أتنحاء‬
‫النحلة‬ ‫نحل‬
‫النحس‬ ‫حوس‬ ‫نب ب‬ ‫أ بن ت ب‬
‫حس‬
‫النذر‬ ‫نذور‬
‫النديم‬ ‫زندام‬ ‫ن ببدماء‬ ‫ن بتدمان‬
‫الندمان‬ ‫ندابمى‬ ‫ن بتدمان‬
‫النزيه‬ ‫ن ببزهاء‬ ‫أنزاه‬ ‫زنبزاه‬
‫النزيل‬ ‫ن ببزلء‬
‫النزوع‬ ‫ن ببزع‬ ‫زنزاع‬
‫النزهة‬ ‫ن ببزه‬
‫النزلة‬ ‫ن ببزلت‬
‫النزل‬ ‫أنزال‬
‫النشء‬ ‫ن ببشأ‬
‫النسيم‬ ‫زنسام‬
‫النسيج‬ ‫ن ببسج‬
‫النسيب‬ ‫أ بن تزسبباء‬ ‫ن ببسبباء‬
‫النسمة‬ ‫ن ببسم‬ ‫ن ببسمات‬
‫النسم‬ ‫أ بتنسابم‬
‫النشرة‬ ‫ن ببشرات‬
‫النشاب‬ ‫نشاشيب‬
‫النشاب‬ ‫نشابة‬
‫النصراني‬ ‫بنصابرى‬
‫النصب‬ ‫أنصاب‬
‫النصاب‬ ‫نصب‬ ‫يقال‬
‫النطاق‬ ‫ن ببطق‬
‫النضو‬ ‫أ بتنضاء‬
‫النضد‬ ‫أنضاد‬
‫النسر‬ ‫ن ببسور‬ ‫أ بن تبسر‬ ‫زنسار‬
‫النسخة‬ ‫ن ببسخ‬
‫النسبة‬ ‫زنبسب‬
‫النسب‬ ‫أ بتنساب‬
‫النص‬ ‫نصوص‬
‫النشيط‬ ‫زنشاط‬ ‫زنبشاطى‬
‫النشيد‬ ‫بأناشيد‬
‫النشيج‬ ‫ن ببشج‬
‫النصير‬ ‫أ بتنصار‬ ‫ن ببصراء‬
‫النصيحة‬ ‫نصائح‬
‫النصيح‬ ‫نصحاء‬
‫النصيب‬ ‫بأنصبة‬ ‫ن ببصب‬ ‫أ بتنصباء‬
‫النصل‬ ‫زنصال‬ ‫أ بن تبصل‬ ‫ن ببصول‬
‫النصف‬ ‫أنصاف‬
‫النظرية‬ ‫ن ببظزر بيات‬
‫النظرة‬ ‫ن ببظرات‬
‫النظام‬ ‫ن ببظم‬ ‫أ بن تزظبمة‬
‫النطفة‬ ‫زنطاف‬ ‫ن ببطل‬
‫النطع‬ ‫أتنطاع‬ ‫ن ببطوع‬
‫النغمة‬ ‫ن ببغمات‬ ‫احدة‬
‫النغم‬ ‫أ بتنغام‬
‫النعي‬ ‫نعايا‬
‫النعمة‬ ‫زنبعم‬ ‫أن تبعم‬ ‫زنتعمات‬ ‫زنبعمات‬
‫النفس‬ ‫أنفاس‬
‫النفس‬ ‫أنفس‬ ‫نفوس‬
‫النفس‬ ‫أتنفاس‬
‫النفر‬ ‫أنفار‬
‫النقض‬ ‫أنقاض‬ ‫نقوض‬
‫النقش‬ ‫نقوش‬
‫النقرة‬ ‫ن ببقر‬ ‫زنقار‬
‫النقد‬ ‫نقود‬
‫النقب‬ ‫نقاب‬ ‫أنقاب‬
‫النقي‬ ‫زنقاء‬ ‫بأنقياء‬ ‫ن ببقواء‬
‫النقطة‬ ‫ن ببقط‬ ‫زنقاط‬
‫النعل‬ ‫زنعال‬ ‫أن تبعل‬
‫النعرة‬ ‫ن ببعرات‬
‫النعجة‬ ‫زنعاج‬ ‫ن ببعجات‬
‫النعت‬ ‫ن ببعوت‬
‫النعامة‬ ‫بنعام‬ ‫نعامات‬ ‫نعائم‬
‫النظيف‬ ‫ن ببظبفاء‬
‫النظير‬ ‫ن ببظراء‬
‫النفحة‬ ‫ن ببفحات‬
‫النفاية‬ ‫نفايات‬
‫النقابة‬ ‫نقابات‬
‫النفير‬ ‫بأنفار‬
‫النفقة‬ ‫ن ببفبقات‬ ‫زنبفاق‬ ‫أ بتنفاق‬
‫النفق‬ ‫بأنفاق‬
‫النكد‬ ‫أنكاد‬ ‫مناكيد‬
‫النكتة‬ ‫كت‬ ‫نب ب‬ ‫زنكات‬
‫النكبة‬ ‫ن بك بببات‬
‫النقيصة‬ ‫ن ببقازئص‬
‫النقيب‬ ‫ن ببقباء‬
‫النقي‬ ‫أنقاء‬
‫النميمة‬ ‫بنمازئم‬
‫النموذج‬ ‫نماذج‬ ‫ن ببموذجات‬
‫النملة‬ ‫نمال‬ ‫احدة‬
‫النمط‬ ‫أ بتنماط‬ ‫زنماط‬
‫النور‬ ‫أنوار‬ ‫نيران‬
‫النور‬ ‫أنوار‬
‫النوتي‬ ‫ن ببواتي‬
‫النوبة‬ ‫ن ببوب‬
‫النواة‬ ‫ن ببوى‬
‫الهاجع‬ ‫جوع‬ ‫به ب‬ ‫جع‬
‫به ب‬
‫الهاجس‬ ‫هواجس‬
‫الهاجرة‬ ‫هاجرات‬ ‫بهبواجر‬
‫الهاجد‬ ‫هجود‬ ‫جد‬
‫به ب‬
‫الهائم‬ ‫به بيم‬ ‫به بيام‬
‫الهبة‬ ‫هبات‬
‫الهباء‬ ‫أتهباء‬ ‫أهبية‬
‫الهاوي‬ ‫بهواة‬
‫الهاون‬ ‫هواوين‬ ‫عاء‬
‫الهامش‬ ‫بهوازمش‬
‫النكرة‬ ‫ن بزكرات‬
‫النهضة‬ ‫زنهاض‬
‫النهزة‬ ‫ن ببهز‬
‫النهر‬ ‫أ بن تبهر‬ ‫أ بتنهار‬ ‫ن ببهر‬ ‫ن ببهور‬
‫النهد‬ ‫ن ببهود‬
‫النهج‬ ‫ن ببهج‬ ‫ن بتهجات‬ ‫ن ببهوج‬
‫النهاية‬ ‫نهايات‬
‫النهار‬ ‫أ بن تبهر‬ ‫ن ببهر‬
‫النيزك‬ ‫نيازك‬
‫النير‬ ‫أنيار‬ ‫نيران‬
‫النية‬ ‫زن بيات‬
‫النياط‬ ‫أ بن تزوبطة‬ ‫ن بتوط‬
‫النول‬ ‫أتنوال‬
‫النوع‬ ‫أتنواع‬
‫النوط‬ ‫بأنواط‬ ‫نياط‬
‫الهامد‬ ‫هوامد‬
‫الهامة‬ ‫هام‬ ‫هامات‬
‫الهالك‬ ‫كى‬ ‫بهل ت ب‬ ‫به بلك‬ ‫لك‬
‫به ب‬ ‫هوالك‬
‫الهادي‬ ‫هابدون‬ ‫بهداة‬
‫هاجم‬ ‫جوع‬ ‫به ب‬ ‫جع‬‫به ب‬
‫الهجان‬ ‫جابنة‬ ‫به ب‬
‫الهراوة‬ ‫بهبرابوى‬ ‫بهزربي‬ ‫زهزربي‬
‫الهر‬ ‫زهبربرة‬
‫الهدية‬ ‫بهبدايا‬ ‫هدابوى‬ ‫هدانو‬
‫الهدهد‬ ‫بهبدازهد‬ ‫بهداهيد‬
‫الهصور‬ ‫هوازصر‬
‫الهزيع‬ ‫بهبزع‬
‫الهزبر‬ ‫بهزازبر‬
‫الهمة‬ ‫همم‬ ‫همات‬
‫الهمام‬ ‫همام‬ ‫المقدام‬
‫الهم‬ ‫بهموم‬
‫الهلل‬ ‫أ بزه بلة‬ ‫أهاليل‬
‫الهدف‬ ‫أ بتهداف‬
‫الهدب‬ ‫أتهبداب‬
‫الهجين‬ ‫جن‬ ‫به ب‬ ‫جناء‬
‫به ب‬ ‫بهجنان‬ ‫بمهاجين‬ ‫بمهازجبنة‬
‫الهجنة‬ ‫جن‬ ‫به ب‬
‫الهرم‬ ‫أهرام‬ ‫هرام‬
‫الهرم‬ ‫هرمون‬ ‫هرمى‬
‫الهرطوقي‬ ‫بهرازطبقة‬
‫الهفوة‬ ‫بهبفوات‬
‫الهضيمة‬ ‫بهضائم‬
‫الهضبة‬ ‫زهبضب‬ ‫بهتضب‬ ‫زهضاب‬ ‫بهبضبات‬
‫الهيكل‬ ‫هيازكل‬
‫الهول‬ ‫أ بتهوال‬ ‫بهبؤول‬
‫الواشي‬ ‫بوشاة‬
‫الوازع‬ ‫عة‬ ‫بوبز ب‬ ‫بو بزاع‬
‫الوارد‬ ‫واردات‬
‫الوادي‬ ‫أ بتوزدبية‬ ‫أ بتوداء‬ ‫بأوازدبية‬
‫الوتر‬ ‫أ بتوتار‬ ‫زوتار‬
‫الوتد‬ ‫أ بتوتاد‬
‫الوبر‬ ‫أوبار‬
‫الوبأ‬ ‫أ بتوزببئة‬
‫الوجاق‬ ‫بوجاقات‬
‫الوثيقة‬ ‫وثائق‬
‫الوثيق‬ ‫زوثاق‬
‫الوثن‬ ‫أوثان‬ ‫بوتثن‬ ‫بوبثن‬ ‫أ ببثن‬
‫الهوشة‬ ‫بهبوشات‬
‫الهور‬ ‫أ بتهوار‬
‫الهوة‬ ‫بهدوى‬ ‫بهبو‬ ‫بهزوبي‬
‫الهواء‬ ‫أ بتهزوبية‬
‫الهوى‬ ‫أهواء‬
‫الواحد‬ ‫واحدون‬
‫الهين‬ ‫أتهزوبناء‬ ‫بهزبينون‬
‫الواهي‬ ‫وابهون‬ ‫بوهاة‬
‫الواهن‬ ‫بوبهن‬
‫الوالي‬ ‫بولة‬
‫الوالد‬ ‫والدون‬
‫الواقع‬ ‫بو بقع‬ ‫ببوقوع‬
‫الواعظ‬ ‫عاظ‬ ‫بو ب‬
‫الوجنة‬ ‫بوبجنات‬
‫الوجل‬ ‫وجلون‬ ‫وجال‬
‫الوجل‬ ‫أوجال‬ ‫الفزع‬
‫الوجع‬ ‫وجعون‬ ‫وجعى‬ ‫وجاعى‬ ‫وجاع‬ ‫أوجاع‬
‫الوجع‬ ‫أوجاع‬ ‫وجاع‬ ‫اللم‬
‫الوجد‬ ‫زوجاد‬
‫الود‬ ‫أتوداد‬ ‫أ ببوبد‬ ‫أ بزوبد‬
‫الوخيم‬ ‫بوبخامى‬ ‫زوخام‬
‫الوحمى‬ ‫زوحام‬ ‫بوحابمى‬
‫الوزرة‬ ‫زوتزرات‬ ‫زوززبرات‬ ‫بوبزبرات‬
‫الوزر‬ ‫أ بتوزار‬
‫الوريد‬ ‫أ بتوزربدة‬ ‫بوترد‬ ‫بوبرود‬
‫الورم‬ ‫أورام‬
‫الورل‬ ‫زوترلن‬ ‫أ بتورال‬ ‫أربؤل‬
‫الورك‬ ‫بأوراك‬
‫الورقاء‬ ‫زوراق‬ ‫زوراقى‬
‫الورق‬ ‫أوراق‬ ‫وراق‬
‫الوسطى‬ ‫بوتسط‬
‫الوسام‬ ‫أ بتوزسمة‬
‫الوسادة‬ ‫زوسادات‬ ‫بوسازئد‬
‫الوساد‬ ‫بوبسد‬ ‫بوتسد‬
‫الوزن‬ ‫أ بتوزان‬
‫الوصلة‬ ‫بوبصل‬
‫الوصل‬ ‫أوصال‬
‫الوصاية‬ ‫بوصايا‬
‫الوشيجة‬ ‫وشائج‬
‫الوشم‬ ‫وشوم‬ ‫زوشام‬
‫الوحل‬ ‫أ بتوحال‬ ‫بوحول‬
‫الوحش‬ ‫بوبحوش‬ ‫بوتحشان‬
‫الوجيه‬ ‫بوبجهاء‬
‫الوجه‬ ‫أ بتوبجمه‬ ‫بوجوهم‬ ‫أ بتجبوه‬
‫الورطة‬ ‫بوبرطات‬ ‫زوراط‬
‫الورد‬ ‫ورود‬
‫الورد‬ ‫ورد‬ ‫وراد‬ ‫أوراد‬
‫الوديعة‬ ‫بودازئع‬
‫الوديع‬ ‫بوبدعاء‬
‫الوشاح‬ ‫بوبشح‬ ‫أ بتوزشحة‬ ‫بوبشازئح‬
‫الوسيم‬ ‫بوبسماء‬ ‫زوسام‬
‫الوسيلة‬ ‫بوسازئل‬ ‫بوسيل‬ ‫بوبسل‬
‫الوسيط‬ ‫بوبسطاء‬
‫الوسواس‬ ‫بوسازوس‬
‫الوسم‬ ‫بوبسوم‬
‫الوضح‬ ‫أ بتوضاح‬
‫الوصيفة‬ ‫بوصازئف‬
‫الوصيف‬ ‫بوبصفاء‬
‫الوصية‬ ‫بوصايا‬
‫الوصي‬ ‫أتوصياء‬
‫الوصول‬ ‫بوصولت‬ ‫رقة‬
‫الوصم‬ ‫بوبصوم‬
‫الوطواط‬ ‫بوطازوط‬ ‫بوطازويط‬
‫الوطن‬ ‫أ بتوطان‬
‫الوضع‬ ‫أ بتوضاع‬
‫الوفي‬ ‫أوفياء‬
‫الوفر‬ ‫بوبفور‬
‫الوفد‬ ‫بوبفود‬
‫الوفاة‬ ‫وفيات‬
‫الوغل‬ ‫أتوغال‬
‫الوغد‬ ‫أ بتوغاد‬ ‫غدان‬
‫بو ت‬ ‫غدان‬
‫زو ت‬
‫الوكيل‬ ‫بوبكلء‬
‫الوكر‬ ‫أوكار‬ ‫بوبكور‬ ‫أ بتوبكر‬
‫الوقيعة‬ ‫وقازئع‬ ‫زوقاع‬
‫الوقور‬ ‫بوبقر‬
‫الوقف‬ ‫أ بتوبقاف‬
‫الوهم‬ ‫أ بتوهام‬
‫الوهد‬ ‫أتوبهد‬ ‫بوتهدان‬
‫الوعل‬ ‫أتوعال‬ ‫بوعول‬ ‫عل‬
‫بو ب‬ ‫بوزعلة‬ ‫علة‬
‫بمتو ب‬
‫الوعث‬ ‫عث‬ ‫بو ب‬ ‫عوث‬ ‫بو ب‬
‫الوعاء‬ ‫أ بتوزعبية‬
‫الوظيفة‬ ‫بوظائف‬ ‫بوبظف‬
‫الوطيس‬ ‫أوزطبسة‬ ‫بوبطس‬
‫الوقت‬ ‫أ بتوقات‬
‫الوليمة‬ ‫بولزئم‬
‫الوليد‬ ‫زوتلدان‬ ‫زول تبدة‬
‫الولي‬ ‫أ بتولياء‬
‫الولد‬ ‫أتولد‬ ‫زول تبدة‬
‫اليانع‬ ‫يبتنع‬
‫اليافوخ‬ ‫يآفيخ‬ ‫ي ببوافيخ‬
‫اليافع‬ ‫يببفبعة‬ ‫ي بتفعان‬
‫الياسر‬ ‫أتيسار‬
‫اليابس‬ ‫ي ب ببس‬
‫اليائس‬ ‫يببؤوس‬
‫اليمنى‬ ‫ي بتمنيات‬
‫اليماني‬ ‫بيمانون‬
‫اليم‬ ‫يببموم‬
‫اليعسوب‬ ‫يعاسيب‬
‫اليسرى‬ ‫يبتسزريات‬
‫اليسار‬ ‫يبتسر‬ ‫يببسر‬
‫اليربوع‬ ‫بيرازبيع‬
‫اليد‬ ‫ي‬‫يبزد م‬ ‫ي بزد م‬
‫ي‬ ‫زيزد م‬
‫ي‬ ‫أ بيتند‬ ‫القدر‬
‫اليد‬ ‫اليدي‬ ‫اليدي‬
‫اليخت‬ ‫بيخوت‬
‫اليتيمة‬ ‫يببتامى‬
‫اليتيم‬ ‫أ بتيتام‬ ‫ي ببتابمى‬ ‫يبتببمة‬ ‫بميتتببمة‬ ‫بيتائم‬
‫اليوم‬ ‫أ ب بيام‬
‫الينبوع‬ ‫ينابيع‬
‫اليمين‬ ‫أ بيتبمن‬ ‫أ بتيمان‬ ‫أبيازمن‬ ‫بأيامين‬
‫البقرة‬ ‫بقرات‬ ‫بببقر‬ ‫بببقر‬ ‫أبتبقر‬ ‫أبقار‬ ‫أباقر‬ ‫أباقير‬ ‫احدة‬
‫الثور‬ ‫ثيران‬ ‫زثيبرة‬ ‫زثيتبرة‬ ‫أتثوار‬ ‫ثيار‬ ‫زثبورة‬
‫الجاهل‬ ‫بج بهل‬ ‫بج بهال‬ ‫بجبهلء‬ ‫بجبهبلة‬ ‫بجبهل‬ ‫بجتهل‬
‫الجواد‬ ‫أجواد‬ ‫أجازود‬ ‫أجاويد‬ ‫بجود‬ ‫بجوبدة‬ ‫بجوبداء‬
‫الذكر‬ ‫ذبكور‬ ‫بذبكورة‬ ‫بذتكران‬ ‫زذكار‬ ‫زذكارة‬ ‫زذك ببرة‬
‫الراجل‬ ‫برتجل‬ ‫جالة‬ ‫بر ب‬ ‫جال‬ ‫بر ب‬ ‫زرجال‬ ‫برجالى‬ ‫برجابلى‬ ‫برتجلن‬
‫الرحى‬ ‫أرحاء‬ ‫أرزحبية‬ ‫أ بترنح‬ ‫برزحبي‬ ‫برزحبي‬ ‫أ بترزحبي‬
‫الراكب‬ ‫بر بكاب‬ ‫برك تببان‬ ‫بربكوب‬ ‫ربكب‬ ‫زرتكبة‬ ‫برك بببة‬
‫الشجاع‬ ‫جعان‬ ‫بش ت‬ ‫جعان‬ ‫زش ت‬ ‫زشجاع‬ ‫جعاء‬ ‫بش ب‬ ‫جبعة‬ ‫بش ت‬ ‫جبعة‬ ‫بش ت‬ ‫جبعة‬‫زش ب‬ ‫جبعة‬‫بش ب‬
‫الصاحب‬ ‫حب‬ ‫بص ت‬ ‫أ بتصحاب‬ ‫حببة‬ ‫بص ت‬ ‫زصحاب‬ ‫حبان‬ ‫بص ت‬ ‫حاببة‬ ‫بص ب‬ ‫حابة‬ ‫زص ب‬ ‫أصاحيب‬
‫الشيخ‬ ‫بشبيوخ‬ ‫زشبيوخ‬ ‫أ بتشياخ‬ ‫خة‬ ‫زشيت ب‬ ‫خة‬ ‫زشيب ب‬ ‫زشيخان‬ ‫خة‬‫بمتشي ب ب‬ ‫خة‬‫بمزشي ت ب‬ ‫جمع‬
‫الصبي‬ ‫زصبتبية‬ ‫بصبتبية‬ ‫بصبتبية‬ ‫بصتبيان‬ ‫زصتبيان‬ ‫بصتبوان‬ ‫زصتبوان‬ ‫أصبية‬ ‫زصتبوة‬ ‫أتصب‬
‫الصقر‬ ‫أتصبقر‬ ‫بصبقور‬ ‫بصبقوبرة‬ ‫زصقار‬ ‫زصبقابرة‬ ‫بص بقر‬
‫الضيف‬ ‫بضتيف‬ ‫أ بتضياف‬ ‫بضبيوف‬ ‫زضياف‬ ‫زضتيفان‬ ‫بأضازئف‬
‫الضبع‬ ‫أتضببع‬ ‫زضباع‬ ‫بضتبع‬ ‫بضببع‬ ‫عة‬‫بضببو ب‬ ‫بضببعات‬ ‫بمتضبببعة‬
‫العبد‬ ‫عبيد‬ ‫ب‬ ‫زعباد‬ ‫عبببدة‬ ‫ب‬ ‫عتبدون‬ ‫ب‬ ‫عببد‬ ‫أب ت‬ ‫عتبدان‬ ‫ب‬ ‫زعتبدان‬ ‫زعزب بدان‬ ‫عباد‬
‫أ ت‬
‫الفتى‬ ‫زفتتيان‬ ‫زفتتبية‬ ‫زفتتبوة‬ ‫بفتببو‬ ‫ز‬
‫زفتبي‬ ‫بفزتبي‬
‫الفرخ‬ ‫فراخ‬ ‫أفراخ‬ ‫أفرخ‬ ‫أفرخة‬ ‫فرخان‬ ‫فروخ‬
‫القرد‬ ‫بقبرود‬ ‫زقبربدة‬ ‫أ بتقراد‬ ‫أ بتقبرد‬ ‫زقبرد‬ ‫زقبربدة‬
‫القفا‬ ‫أ بتقزفبية‬ ‫أ بتقنف‬ ‫أ بتقفاء‬ ‫بقزفبي‬ ‫زقزفبي‬ ‫بقبفون‬
‫القوس‬ ‫زقزسبي‬ ‫بقزسبي‬ ‫أ بتقواس‬ ‫زقياس‬ ‫أ بتقبوس‬ ‫أ بتقياس‬
‫اللدة‬ ‫زلدات‬ ‫لزبدون‬ ‫بليبدات‬ ‫بول بتيدون‬
‫اللهاة‬ ‫ل ببهبوات‬ ‫ل ببهيات‬ ‫ي‬‫ل بزه ب م‬ ‫ي‬‫لززه ب م‬ ‫بلها د‬ ‫ل ببهاءم‬ ‫زلهاءم‬
‫النائم‬ ‫زنيام‬ ‫ن ب بوم‬ ‫ن ب بيم‬ ‫زن بيم‬ ‫ن ب بوام‬ ‫ن بتوم‬
‫الناقة‬ ‫ناق‬ ‫نوق‬ ‫بأنوق‬ ‫أن تبؤق‬ ‫أتوبنق‬ ‫أيتبنق‬ ‫زنياق‬ ‫ناقات‬ ‫أن تبواق‬
‫الناهل‬ ‫ن ببهل‬ ‫ن ببهل‬ ‫بنهول‬ ‫ن ببهبلة‬ ‫ن بتهبلى‬ ‫زنهال‬
‫النجد‬ ‫أتنجاد‬ ‫جد‬ ‫أن ت ب‬ ‫جد‬ ‫نب ب‬ ‫زنجاد‬ ‫جود‬ ‫نب ب‬ ‫أ بن تزجبدة‬
‫النفساء‬ ‫زنفاس‬ ‫ن بتفس‬ ‫ن ببفس‬ ‫ن ب بفس‬ ‫ن ب بفاس‬ ‫بنوازفس‬ ‫ن بتفساوات‬
‫النمر‬ ‫أ بن تبمر‬ ‫أ بتنمار‬ ‫ن بتمر‬ ‫زنمار‬ ‫زنمابرة‬ ‫ن ببمور‬ ‫ن ببمورة‬ ‫ن ببمر‬
‫البدة‬ ‫أوابد‬ ‫أوابد‬
‫البد‬ ‫آباد‬ ‫أبود‬
‫البور‬ ‫أبر‬
‫المأبر‬ ‫مآبر‬
‫المئبر‬ ‫مآبر‬
‫المئبرة‬ ‫مآبر‬
‫الباض‬ ‫أبض‬
‫البوض‬ ‫أبض‬
‫المأبض‬ ‫مآبض‬
‫الباط‬ ‫أبط‬
‫البط‬ ‫آباط‬
‫البل‬ ‫آبال‬
‫المأبلة‬ ‫مآبل‬
‫البنة‬ ‫أبن‬
‫الب‬ ‫آباء‬ ‫أبو‬ ‫أبوة‬
‫المأباة‬ ‫مآب‬
‫المأتم‬ ‫مآتم‬
‫التان‬ ‫أتن‬ ‫أتن‬
‫التاوة‬ ‫أتاوى‬
‫أث‬ ‫إثاث‬
‫الثاث‬ ‫أثث‬
‫الثار‬ ‫أثر‬
‫الثر‬ ‫آثار‬ ‫أثور‬
‫المأثرة‬ ‫مآثر‬
‫المئثرة‬ ‫مآثر‬
‫الثفية‬ ‫أثافي‬ ‫أثاف‬
‫الثلة‬ ‫إثال‬
‫الثم‬ ‫آثام‬
‫الجر‬ ‫أجور‬
‫الجرة‬ ‫أجر‬
‫الجير‬ ‫أجراء‬
‫الجل‬ ‫آجال‬ ‫غاية‬
‫الجل‬ ‫آجال‬
‫المأجل‬ ‫مآجل‬
‫الجم‬ ‫آجام‬
‫الجمة‬ ‫أجم‬ ‫إجام‬ ‫آجام‬
‫الجانة‬ ‫أجاجين‬
‫المئجنة‬ ‫مآجن‬
‫الحد‬ ‫آحاد‬ ‫أحدان‬ ‫أحدون‬
‫الحنة‬ ‫إحن‬
‫الخاذة‬ ‫إخاذ‬
‫الخذة‬ ‫إخاذ‬
‫المأخذ‬ ‫مآخذ‬ ‫مآخذ‬
‫الخرى‬ ‫أخر‬ ‫أخريات‬
‫المئخار‬ ‫مآخير‬
‫الخية‬ ‫أواخ‬
‫الخية‬ ‫أواخي‬
‫الخ‬ ‫آخاء‬ ‫إخوان‬ ‫إخوة‬
‫الخت‬ ‫أخوات‬ ‫أخت‬
‫الخية‬ ‫أخايا‬
‫الدب‬ ‫أدبة‬
‫الديب‬ ‫أدباء‬
‫الد‬ ‫إداد‬
‫الدة‬ ‫إدد‬
‫الدرة‬ ‫أدر‬
‫المأدور‬ ‫مآدير‬
‫أدم‬ ‫أدم‬
‫الدام‬ ‫أدم‬
‫الديم‬ ‫أدم‬ ‫آدم‬ ‫آدمة‬
‫الداة‬ ‫أدوات‬
‫الداوة‬ ‫أداوى‬
‫أذن‬ ‫أذن‬
‫الذنة‬ ‫أذن‬
‫المئذنة‬ ‫مآذن‬
‫الذي‬ ‫أواذي‬
‫الرب‬ ‫آراب‬ ‫أرآب‬
‫الربة‬ ‫أرب‬
‫المأرب‬ ‫مآرب‬
‫المأربة‬ ‫مآرب‬
‫الرث‬ ‫إراث‬
‫الرثة‬ ‫أرث‬
‫الريجة‬ ‫أرائج‬
‫الريس‬ ‫أراريس‬ ‫أرارسة‬ ‫أراسي‬
‫الرش‬ ‫أروش‬
‫الراض‬ ‫أرض‬
‫الرض‬ ‫أرضون‬ ‫أرضون‬ ‫أراض‬ ‫أروض‬
‫الرضة‬ ‫أرض‬
‫الرفة‬ ‫أرف‬
‫أركت‬ ‫أرك‬ ‫أوارك‬
‫الريكة‬ ‫أريك‬ ‫أرائك‬ ‫أريكة‬
‫الرم‬ ‫آرام‬ ‫أروم‬
‫الران‬ ‫أرن‬
‫الرنة‬ ‫أراني‬
‫الرنبة‬ ‫أرانب‬
‫الري‬ ‫أوار‬
‫الري‬ ‫أواري‬
‫الروية‬ ‫أراوي‬ ‫أروى‬
‫المئزاب‬ ‫مآزيب‬
‫الزج‬ ‫آزج‬ ‫آزاج‬
‫أزر‬ ‫أزر‬
‫الزار‬ ‫أزر‬ ‫آزرة‬
‫المئزر‬ ‫مآزر‬
‫المئزرة‬ ‫مآزر‬
‫المأزق‬ ‫مآزق‬
‫المأزل‬ ‫مآزل‬
‫الزم‬ ‫أزم‬
‫الزمة‬ ‫أوازم‬
‫المأزم‬ ‫مآزم‬
‫الستاذ‬ ‫أساتذة‬ ‫أساتيذ‬
‫السد‬ ‫آساد‬ ‫أسود‬ ‫أسد‬
‫المأسدة‬ ‫مآسد‬
‫السار‬ ‫أسر‬
‫السرة‬ ‫أسر‬
‫السير‬ ‫أسراء‬ ‫أسارى‬ ‫أسارى‬
‫الس‬ ‫إساس‬ ‫آساس‬
‫السيف‬ ‫أسفاء‬
‫السينة‬ ‫آسن‬ ‫أسائن‬
‫السي‬ ‫أساة‬ ‫إساء‬
‫السية‬ ‫أواس‬
‫المأساة‬ ‫مآس‬
‫المئشار‬ ‫مآشير‬
‫الشنة‬ ‫أشن‬
‫الصدة‬ ‫أصد‬
‫الصدة‬ ‫إصد‬
‫الصيدة‬ ‫أصد‬ ‫أصائد‬
‫الصرة‬ ‫أواصر‬
‫الصار‬ ‫أصر‬ ‫آصرة‬
‫الصير‬ ‫أصر‬
‫المأصر‬ ‫مآصر‬
‫الصيص‬ ‫أصائص‬ ‫أصص‬
‫الصيل‬ ‫أصل‬ ‫أصلن‬
‫الض‬ ‫إضاض‬
‫الضاة‬ ‫أضوات‬ ‫أضيات‬
‫الطرة‬ ‫أواطر‬
‫الطار‬ ‫أطر‬
‫الطرة‬ ‫أطر‬ ‫إطار‬
‫المأطورة‬ ‫مآطير‬
‫اليطل‬ ‫أياطل‬
‫الطوم‬ ‫أطم‬
‫المئفر‬ ‫مآفر‬
‫اليأفوف‬ ‫يآفيف‬
‫الفقة‬ ‫أوافق‬
‫الفق‬ ‫آفاق‬
‫الفيق‬ ‫أفق‬ ‫آفقة‬
‫الفكة‬ ‫أفائك‬
‫الفيل‬ ‫إفال‬ ‫أفائل‬
‫القة‬ ‫أقق‬
‫الكاد‬ ‫أكائد‬
‫الكار‬ ‫أكرة‬
‫الكاف‬ ‫أكف‬
‫الكولة‬ ‫أكائل‬
‫المئكال‬ ‫مآكيل‬
‫المأكل‬ ‫مآكل‬
‫المأكلة‬ ‫مآكل‬
‫الكمة‬ ‫أكم‬ ‫إكام‬ ‫آكام‬
‫المأكمة‬ ‫مآكم‬
‫المئلب‬ ‫مآلب‬
‫ألفه‬ ‫ألف‬
‫اللف‬ ‫آلف‬ ‫ألوف‬
‫اللف‬ ‫آلف‬
‫اللف‬ ‫آلف‬
‫اللوف‬ ‫ألف‬
‫المألف‬ ‫مآلف‬
‫اللقة‬ ‫إلق‬
‫المئلق‬ ‫مآلق‬
‫اللوكة‬ ‫ألئك‬
‫المألك‬ ‫مآلك‬
‫الملك‬ ‫ملئك‬ ‫ملئكة‬
‫اللة‬ ‫أل‬ ‫إلل‬
‫اللة‬ ‫إلل‬
‫اللم‬ ‫آلم‬
‫الله‬ ‫آلهة‬
‫ألي‬ ‫ألى‬
‫اللو‬ ‫آلء‬
‫اللية‬ ‫أليا‬
‫اللية‬ ‫أليا‬
‫المئلة‬ ‫مآل‬
‫المت‬ ‫إمات‬ ‫أموت‬
‫المدة‬ ‫أوامد‬
‫المد‬ ‫آماد‬
‫المر‬ ‫أمور‬
‫المرة‬ ‫أمر‬
‫المير‬ ‫أمراء‬
‫التؤمور‬ ‫تآمير‬
‫المل‬ ‫أملة‬
‫المل‬ ‫آمال‬
‫المة‬ ‫أوام‬
‫المام‬ ‫أئمة‬
‫الم‬ ‫أمات‬ ‫أمهات‬
‫المة‬ ‫أمم‬
‫المون‬ ‫أمن‬
‫المين‬ ‫أمناء‬
‫المة‬ ‫إماء‬ ‫آم‬
‫النثى‬ ‫إناث‬ ‫أناثي‬
‫المئناث‬ ‫مآنيث‬
‫النجيل‬ ‫أناجيل‬
‫النسة‬ ‫أوانس‬
‫النس‬ ‫آناس‬
‫النسان‬ ‫أناسي‬
‫النسي‬ ‫أناسي‬
‫النوس‬ ‫أنس‬
‫النف‬ ‫أنوف‬ ‫آناف‬ ‫آنف‬
‫النوف‬ ‫أنف‬
‫الناء‬ ‫آنية‬
‫الناة‬ ‫أنوات‬
‫الهاب‬ ‫أهب‬ ‫آهبة‬
‫الهبة‬ ‫أهب‬
‫الهل‬ ‫أهال‬
‫الوار‬ ‫أور‬
‫المأوزة‬ ‫مآوز‬
‫الوقة‬ ‫أوق‬
‫الوقية‬ ‫أواق‬
‫الوان‬ ‫آونة‬
‫المأوى‬ ‫مآو‬
‫اليكة‬ ‫أيك‬
‫اليم‬ ‫أيوم‬
‫الية‬ ‫آي‬
‫إيا‬ ‫إياء‬
‫البأدلة‬ ‫بآدل‬
‫البؤرة‬ ‫بؤر‬
‫البئر‬ ‫أبؤر‬ ‫أبآر‬ ‫آبار‬ ‫بئار‬
‫البأس‬ ‫أبؤس‬
‫البتات‬ ‫أبتة‬
‫البت‬ ‫أبت‬ ‫بتات‬ ‫بتوت‬
‫بتر‬ ‫بتر‬
‫البتر‬ ‫بتر‬
‫الباتر‬ ‫بواتر‬
‫البتراء‬ ‫بتر‬
‫بتع‬ ‫بتع‬
‫الباتك‬ ‫بواتك‬
‫البتكة‬ ‫بتك‬
‫بتل‬ ‫بتل‬
‫البتيل‬ ‫بتل‬
‫البتيلة‬ ‫بتائل‬
‫البثر‬ ‫بثور‬
‫البثعة‬ ‫بثع‬
‫البثق‬ ‫بثوق‬
‫البثنة‬ ‫بثن‬
‫البجاد‬ ‫بجد‬
‫البجد‬ ‫بجود‬
‫البجر‬ ‫أباجر‬
‫البجر‬ ‫أباجر‬
‫البجرة‬ ‫بجر‬
‫البحبوحة‬ ‫بحابيح‬
‫البحث‬ ‫بحوث‬ ‫أبحاث‬
‫البحثة‬ ‫بحث‬
‫البح‬ ‫بح‬
‫الباحرة‬ ‫بواحر‬
‫البحر‬ ‫أبحر‬ ‫بحور‬ ‫بحار‬
‫البحرة‬ ‫بحار‬ ‫بحر‬
‫البحيرة‬ ‫بحائر‬ ‫بحر‬
‫البحشل‬ ‫بحاشل‬
‫البخت‬ ‫بخاتي‬ ‫بخاتي‬ ‫بخات‬
‫البخدج‬ ‫بخادج‬
‫بخر‬ ‫بخر‬
‫الباخرة‬ ‫بواخر‬
‫البخار‬ ‫أبخرة‬
‫المبخرة‬ ‫مباخر‬
‫المبخرة‬ ‫مباخر‬
‫البخس‬ ‫بخوس‬
‫بخص‬ ‫بخص‬
‫بخقت‬ ‫بخق‬
‫بخل‬ ‫بخلء‬
‫البخنق‬ ‫بخانق‬
‫البدء‬ ‫أبداء‬ ‫بدوء‬
‫البدئ‬ ‫بدو‬
‫البديئة‬ ‫بدايا‬
‫المبدأ‬ ‫مبادئ‬
‫بد‬ ‫بد‬
‫البد‬ ‫أبداد‬ ‫بددة‬
‫البدة‬ ‫بدد‬
‫البدة‬ ‫بدد‬
‫البادرة‬ ‫بوادر‬
‫البدر‬ ‫بدور‬ ‫أبدار‬
‫البدع‬ ‫أبداع‬ ‫بدع‬
‫البدعة‬ ‫بدع‬
‫البدل‬ ‫أبدال‬
‫البدل‬ ‫أبدال‬
‫البديل‬ ‫أبدال‬ ‫بدلء‬
‫بدن‬ ‫بدن‬
‫البدن‬ ‫أبدان‬
‫البدنة‬ ‫بدن‬ ‫بدن‬
‫البادية‬ ‫بواد‬
‫البداة‬ ‫بدا‬ ‫بدوات‬
‫البذح‬ ‫بذوح‬
‫البذر‬ ‫بذور‬ ‫بذار‬
‫البذور‬ ‫بذر‬
‫البذلة‬ ‫بذل‬
‫المبذل‬ ‫مباذل‬
‫المبذلة‬ ‫مباذل‬
‫برئ‬ ‫براء‬
‫برؤ‬ ‫براء‬ ‫براء‬ ‫برآء‬ ‫أبراء‬ ‫أبرياء‬
‫البرأة‬ ‫برأ‬
‫البربر‬ ‫برابر‬ ‫برابرة‬
‫برجت‬ ‫برج‬
‫البريج‬ ‫أباريج‬
‫البرج‬ ‫أبراج‬
‫البرجمة‬ ‫براجم‬
‫البرد‬ ‫أبراد‬ ‫أبرد‬ ‫برود‬
‫البردة‬ ‫برد‬
‫البريد‬ ‫برد‬
‫البرذون‬ ‫براذين‬
‫بر‬ ‫أبرار‬
‫البر‬ ‫برور‬
‫البرية‬ ‫براري‬
‫البرص‬ ‫سوام‬
‫البرصة‬ ‫براص‬ ‫برص‬
‫البرض‬ ‫بروض‬ ‫براض‬ ‫أبراض‬
‫البرطيل‬ ‫براطيل‬
‫البرطوم‬ ‫براطيم‬
‫البرعم‬ ‫براعم‬
‫البرعمة‬ ‫براعم‬
‫البرعوم‬ ‫براعيم‬
‫البرعومة‬ ‫براعيم‬
‫البرغوث‬ ‫براغيث‬
‫البرغيل‬ ‫براغيل‬
‫برق‬ ‫برق‬
‫البرق‬ ‫أبارق‬
‫البرق‬ ‫بروق‬
‫البرق‬ ‫أبراق‬ ‫برقان‬
‫البرقاء‬ ‫براق‬
‫البرقة‬ ‫برق‬ ‫براق‬
‫البرقع‬ ‫براقع‬
‫البرقوع‬ ‫براقيع‬
‫البركة‬ ‫برك‬
‫البريك‬ ‫برك‬
‫المبرك‬ ‫مبارك‬
‫البرم‬ ‫أبرام‬
‫البرمة‬ ‫برم‬ ‫برم‬ ‫برام‬
‫المبرم‬ ‫مبارم‬
‫البرنية‬ ‫براني‬
‫البرنس‬ ‫برانس‬
‫البرهة‬ ‫بره‬
‫البرة‬ ‫برات‬
‫البرية‬ ‫برايا‬
‫المباراة‬ ‫مباريات‬
‫المبراة‬ ‫مبار‬
‫بزخ‬ ‫بزخ‬
‫البزخ‬ ‫أبزاخ‬
‫البازور‬ ‫بوازير‬
‫البزر‬ ‫بزور‬
‫البزر‬ ‫بزور‬
‫البيزار‬ ‫بيازرة‬
‫البيزارة‬ ‫بيازر‬
‫المبزغ‬ ‫مبازغ‬
‫البازل‬ ‫بوازل‬
‫المبزال‬ ‫مبازل‬
‫البازمة‬ ‫بوازم‬
‫البزيم‬ ‫بزم‬
‫البزيمة‬ ‫بزائم‬
‫البسباسة‬ ‫البسباس‬
‫البسبس‬ ‫بسابس‬
‫الباسور‬ ‫بواسير‬
‫البسر‬ ‫بسار‬
‫البسوس‬ ‫بسس‬
‫بسط‬ ‫بسط‬
‫البساط‬ ‫بسط‬
‫البسطاء‬ ‫بسط‬
‫البسيط‬ ‫بسط‬
‫البسيطة‬ ‫بسائط‬
‫أبسقت‬ ‫مباسق‬ ‫مباسيق‬
‫الباسقة‬ ‫بواسق‬
‫البسقة‬ ‫بساق‬
‫بسل‬ ‫بسل‬ ‫بواسل‬
‫الباسنة‬ ‫بواسن‬
‫بشر‬ ‫بشراء‬
‫البشارة‬ ‫بشائر‬
‫البشارة‬ ‫بشائر‬
‫البشرة‬ ‫بشر‬
‫البشرى‬ ‫بشر‬
‫البشور‬ ‫بشر‬
‫الباشق‬ ‫بواشق‬
‫الباشق‬ ‫بواشق‬
‫البشامة‬ ‫بشام‬
‫البصر‬ ‫أبصار‬
‫البصرة‬ ‫بصار‬
‫البصيرة‬ ‫بصائر‬ ‫بصار‬
‫البصلة‬ ‫بصل‬
‫البضاعة‬ ‫بضائع‬
‫البضع‬ ‫بضوع‬ ‫أبضاع‬
‫البضيعة‬ ‫بضائع‬
‫المبضع‬ ‫مباضع‬
‫البطح‬ ‫أباطح‬
‫البطحاء‬ ‫بطاح‬
‫البطحة‬ ‫بطاح‬
‫البطيحة‬ ‫بطائح‬
‫المبطخة‬ ‫مباطخ‬
‫البطريق‬ ‫بطاريق‬ ‫بطارق‬ ‫بطارقة‬
‫البطة‬ ‫بط‬ ‫بطط‬
‫المبط‬ ‫مباط‬
‫بطل‬ ‫أبطال‬
‫البطولة‬ ‫أباطيل‬
‫الباطن‬ ‫أبطنة‬ ‫بواطن‬
‫البطان‬ ‫أبطنة‬ ‫بطن‬
‫البطانة‬ ‫بطائن‬
‫البطن‬ ‫أبطن‬ ‫بطون‬ ‫بطنان‬
‫البعث‬ ‫بعوث‬
‫بعد‬ ‫بعداء‬ ‫به‬
‫البعير‬ ‫أباعر‬ ‫أباعير‬ ‫بعران‬
‫البعكوكة‬ ‫بعاكيك‬
‫البعل‬ ‫بعال‬ ‫بعول‬ ‫بعولة‬
‫البغاث‬ ‫بغثان‬
‫الباغي‬ ‫بغاة‬
‫البقط‬ ‫بقوط‬
‫الباقعة‬ ‫بواقع‬
‫البقعة‬ ‫بقع‬
‫الباقول‬ ‫بواقيل‬
‫البقل‬ ‫بقول‬
‫بكؤ‬ ‫بكاء‬
‫البكر‬ ‫أبكر‬ ‫بكار‬
‫بكم‬ ‫بكمان‬
‫البلبل‬ ‫بلبل‬
‫بلج‬ ‫بلج‬
‫البلس‬ ‫بلس‬
‫بلغ‬ ‫بلغاء‬
‫التبلغة‬ ‫تبالغ‬
‫بلق‬ ‫بلق‬
‫البلقع‬ ‫بلقع‬
‫البلية‬ ‫بليا‬
‫البن‬ ‫أبناء‬ ‫بنون‬
‫البانية‬ ‫بوان‬
‫البناء‬ ‫أبنية‬
‫البنت‬ ‫بنات‬
‫البنية‬ ‫بنى‬
‫البنية‬ ‫بنى‬
‫المبنى‬ ‫المباني‬
‫البهيتة‬ ‫بهائت‬
‫الباهظ‬ ‫بواهظ‬
‫الباهظة‬ ‫بواهظ‬
‫البهام‬ ‫أباهيم‬
‫البهم‬ ‫بهم‬
‫البهمة‬ ‫بهم‬ ‫بهام‬
‫البهمة‬ ‫بهم‬
‫البهيم‬ ‫بهم‬ ‫بهم‬
‫البهيمة‬ ‫بهائم‬
‫البهنس‬ ‫بهانس‬
‫بهو‬ ‫أبهياء‬
‫البهو‬ ‫أبهاء‬
‫الباءة‬ ‫باء‬
‫الباب‬ ‫أبواب‬ ‫بيبان‬
‫البائجة‬ ‫بوائج‬
‫الباج‬ ‫أبواج‬
‫الباحة‬ ‫بوح‬
‫الباز‬ ‫أبواز‬ ‫بيزان‬
‫البوز‬ ‫أبواز‬
‫البوش‬ ‫أبواش‬ ‫أوباش‬
‫البوص‬ ‫أبواص‬
‫البوص‬ ‫أبواص‬
‫البائع‬ ‫بوع‬ ‫بوائع‬
‫الباع‬ ‫أبواع‬
‫البوع‬ ‫أبواع‬
‫البوع‬ ‫أبواع‬
‫البائقة‬ ‫بوائق‬
‫البوق‬ ‫أبواق‬ ‫بيقان‬
‫البوقة‬ ‫بوق‬ ‫بوقات‬
‫البائكة‬ ‫بوائك‬
‫البول‬ ‫أبوال‬
‫المبولة‬ ‫مباول‬
‫البوان‬ ‫أبونة‬ ‫بون‬ ‫بون‬
‫البيت‬ ‫أبيات‬ ‫بيوت‬
‫البيداء‬ ‫بيد‬
‫البيدر‬ ‫بيادر‬
‫البيزر‬ ‫بيازر‬
‫البيض‬ ‫بيض‬
‫البيضاء‬ ‫بيض‬
‫البيطار‬ ‫بياطير‬
‫البيطر‬ ‫بياطرة‬
‫البيع‬ ‫بيوع‬
‫البيعة‬ ‫بيع‬
‫البيقر‬ ‫بياقر‬
‫البين‬ ‫أبيناء‬ ‫بيناء‬ ‫أبيان‬
‫البين‬ ‫أنبياء‬
‫التأرة‬ ‫تئر‬ ‫تئار‬
‫التوءم‬ ‫توائم‬ ‫تؤام‬
‫التوءمة‬ ‫توائم‬
‫المتئام‬ ‫متائيم‬
‫التابع‬ ‫تبع‬ ‫تباع‬ ‫تبعة‬ ‫تبع‬
‫التابعة‬ ‫توابع‬
‫التبع‬ ‫أتباع‬
‫التبع‬ ‫أتباع‬
‫التبع‬ ‫تبابع‬ ‫تبابيع‬ ‫تبع‬
‫التبيع‬ ‫تباع‬ ‫تبائع‬ ‫أتبعة‬
‫التابل‬ ‫توابل‬
‫التبل‬ ‫تبول‬
‫التوبل‬ ‫توابل‬
‫التبان‬ ‫تبانة‬
‫التبان‬ ‫تبابين‬
‫التبن‬ ‫أتبان‬
‫المتبن‬ ‫متابن‬
‫التاجر‬ ‫تجر‬ ‫تجار‬ ‫تجار‬
‫التاجرة‬ ‫تواجر‬
‫المتجر‬ ‫متاجر‬
‫المتجرة‬ ‫متاجر‬
‫التحت‬ ‫تحوت‬
‫التحفة‬ ‫تحف‬
‫المتحف‬ ‫متاحف‬
‫التخم‬ ‫تخوم‬
‫التراب‬ ‫أتربة‬ ‫تربان‬
‫الترب‬ ‫أتراب‬
‫التربة‬ ‫ترب‬
‫الترباس‬ ‫ترابيس‬
‫الترتور‬ ‫تراتير‬
‫الترجمان‬ ‫تراجم‬ ‫تراجمة‬
‫الترجمة‬ ‫تراجم‬
‫الترور‬ ‫أتارير‬
‫الترس‬ ‫أتراس‬ ‫تراس‬ ‫ترسة‬ ‫ترس‬
‫المتراس‬ ‫متاريس‬
‫المترس‬ ‫متارس‬
‫الترعة‬ ‫ترع‬
‫الترفة‬ ‫ترف‬
‫الترقوة‬ ‫تراق‬
‫الترك‬ ‫أتراك‬
‫التركة‬ ‫ترك‬
‫التريكة‬ ‫ترائك‬ ‫تريك‬ ‫ترك‬
‫الترمسة‬ ‫ترامس‬
‫التسع‬ ‫أتساع‬
‫المتفحة‬ ‫متافح‬
‫التف‬ ‫تففة‬
‫المتفلة‬ ‫متافل‬
‫تك‬ ‫تكاك‬
‫التكة‬ ‫تكك‬
‫المتك‬ ‫متاك‬
‫التولب‬ ‫توالب‬
‫التلتلة‬ ‫تلتل‬
‫التلد‬ ‫تلود‬ ‫تلد‬
‫التلد‬ ‫أتلد‬ ‫تلد‬
‫التلد‬ ‫أتلد‬
‫التليد‬ ‫أتلد‬ ‫تلداء‬
‫تلع‬ ‫تلع‬
‫التلعة‬ ‫تلع‬ ‫تلع‬
‫المتلف‬ ‫متالف‬
‫المتلف‬ ‫متالف‬
‫المتلف‬ ‫متالف‬
‫المتلفة‬ ‫متالف‬
‫التل‬ ‫تلل‬ ‫تلول‬ ‫أتلل‬
‫التلة‬ ‫تلل‬
‫التليل‬ ‫أتلة‬ ‫تلل‬ ‫تلئل‬
‫التلم‬ ‫أتلم‬
‫التلم‬ ‫تلم‬
‫التلميذ‬ ‫تلميذ‬ ‫تلمذة‬
‫المتلة‬ ‫متاله‬
‫المتلهة‬ ‫متاله‬
‫أتلت‬ ‫متال‬
‫التلو‬ ‫أتلء‬
‫التمر‬ ‫تمور‬ ‫تمران‬
‫التامك‬ ‫توامك‬
‫التم‬ ‫تمم‬ ‫تممة‬
‫التميمة‬ ‫تمائم‬ ‫تميم‬
‫التنبال‬ ‫تنابيل‬ ‫تنابلة‬
‫التنبالة‬ ‫تنابيل‬
‫التنبول‬ ‫تنابيل‬
‫التنتال‬ ‫تناتيل‬
‫التنتالة‬ ‫تناتل‬
‫التنتل‬ ‫تناتل‬
‫التنتيل‬ ‫تناتيل‬
‫التنور‬ ‫تنانير‬
‫التن‬ ‫أتنان‬
‫التم‬ ‫تمم‬ ‫تممة‬
‫التميمة‬ ‫تمائم‬ ‫تميم‬
‫التنبال‬ ‫تنابيل‬ ‫تنابلة‬
‫التنبالة‬ ‫تنابيل‬
‫التنبول‬ ‫تنابيل‬
‫التنتال‬ ‫تناتيل‬
‫التنتالة‬ ‫تناتل‬
‫التنتل‬ ‫تناتل‬
‫التنتيل‬ ‫تناتيل‬
‫التنور‬ ‫تنانير‬
‫التن‬ ‫أتنان‬
‫التوه‬ ‫أتواه‬
‫التو‬ ‫أتواء‬
‫المتواة‬ ‫متاو‬
‫التيس‬ ‫تيوس‬ ‫أتياس‬ ‫أتيس‬ ‫تيسة‬
‫التيه‬ ‫أتياه‬
‫الثأر‬ ‫أثآر‬ ‫ثأرات‬
‫الثؤلول‬ ‫ثآليل‬
‫الثبت‬ ‫أثبات‬
‫ثبج‬ ‫ثبج‬
‫الثبج‬ ‫أثباج‬ ‫ثبوج‬
‫ثبط‬ ‫أثباط‬ ‫ثباط‬
‫الثبان‬ ‫ثبن‬
‫الثبنة‬ ‫ثبن‬
‫الثبين‬ ‫أثبنة‬
‫الثبة‬ ‫ثبون‬
‫الثجر‬ ‫ثجر‬
‫الثجرة‬ ‫ثجر‬
‫الثدي‬ ‫أثد‬ ‫ثدي‬
‫ثرم‬ ‫ثرم‬
‫الثريا‬ ‫ثريات‬
‫الثعب‬ ‫ثعبان‬
‫الثعبة‬ ‫ثعب‬
‫المثعب‬ ‫مثاعب‬
‫الثعر‬ ‫أثعار‬
‫الثعرور‬ ‫ثعارير‬
‫الثعل‬ ‫أثاعل‬
‫الثعل‬ ‫ثعول‬
‫الثعلول‬ ‫ثعاليل‬
‫المثعلة‬ ‫مثاعل‬
‫الثعلب‬ ‫ثعالب‬
‫الثغب‬ ‫أثغاب‬ ‫ثغبان‬
‫الثغر‬ ‫ثغور‬
‫الثغرة‬ ‫ثغر‬
‫الثغامة‬ ‫ثغام‬
‫الثفاءة‬ ‫ثفاء‬
‫الثفر‬ ‫أثفار‬
‫الثفر‬ ‫ثفور‬ ‫ثفار‬
‫الثفال‬ ‫ثفل‬
‫الثفل‬ ‫أثفال‬
‫الثفل‬ ‫أثفال‬
‫الثقاب‬ ‫ثقب‬
‫الثقب‬ ‫أثقب‬ ‫ثقوب‬ ‫أثقاب‬
‫الثقبة‬ ‫ثقب‬
‫المثقب‬ ‫مثاقب‬
‫الثقاف‬ ‫أثقفة‬ ‫ثقف‬
‫ثقل‬ ‫ثقال‬ ‫ثقل‬
‫الثقال‬ ‫ثقل‬
‫الثقل‬ ‫أثقال‬ ‫أثقال‬
‫الثقل‬ ‫أثقال‬
‫الثقيل‬ ‫ثقلء‬ ‫ثقال‬
‫المثقال‬ ‫مثاقيل‬
‫الثكنة‬ ‫ثكن‬ ‫ثكنات‬
‫المثلبة‬ ‫مثالب‬
‫الثلث‬ ‫أثلث‬
‫الثليث‬ ‫أثلث‬
‫الثلج‬ ‫ثلوج‬
‫الثلة‬ ‫ثلث‬
‫الثلمة‬ ‫ثلم‬
‫الثمد‬ ‫أثماد‬ ‫ثماد‬
‫الثمرة‬ ‫ثمر‬ ‫ثمر‬ ‫ثمار‬ ‫أثمار‬
‫الثمالة‬ ‫ثمال‬
‫الثملة‬ ‫ثمل‬
‫الثميلة‬ ‫ثمائل‬ ‫ثميل‬
‫المثملة‬ ‫مثامل‬
‫المثملة‬ ‫مثامل‬
‫الثمة‬ ‫ثمم‬
‫الثمة‬ ‫ثمم‬
‫المثم‬ ‫مثام‬
‫المثمة‬ ‫مثام‬
‫الثمين‬ ‫أثمان‬
‫الثن‬ ‫ثنان‬
‫الثنة‬ ‫ثنن‬
‫الثانية‬ ‫ثوان‬
‫الثنى‬ ‫أثناء‬
‫الثناء‬ ‫أثنية‬
‫الثني‬ ‫ثناء‬ ‫ثنيان‬
‫الثنية‬ ‫ثنايا‬
‫المثنى‬ ‫مثان‬
‫الثوب‬ ‫أثواب‬ ‫ثياب‬
‫الثور‬ ‫ثيران‬ ‫ثيرة‬ ‫ثيرة‬
‫المثورة‬ ‫مثاور‬
‫ثول‬ ‫ثول‬
‫الثوة‬ ‫ثوى‬
‫الثوي‬ ‫أثوياء‬ ‫البيت‬
‫الثوية‬ ‫ثوايا‬
‫الجؤجؤ‬ ‫جاجيء‬
‫الجئاوة‬ ‫جئاء‬
‫الجبء‬ ‫أجبؤ‬ ‫جبأة‬
‫جب‬ ‫جب‬
‫الجب‬ ‫أجباب‬ ‫جباب‬ ‫جببة‬
‫الجبة‬ ‫جبب‬ ‫جباب‬
‫الجبجبة‬ ‫جباجب‬
‫الجبجبة‬ ‫جباجب‬
‫الجبارة‬ ‫جبائر‬
‫الجبار‬ ‫جبابرة‬
‫الجبر‬ ‫جبار‬
‫الجبيرة‬ ‫جبائر‬
‫الجبس‬ ‫أجباس‬ ‫جبوس‬
‫الجبل‬ ‫أجبل‬ ‫جبول‬
‫الجبل‬ ‫أجبل‬ ‫جبال‬ ‫أجبال‬
‫الجبيل‬ ‫جبل‬
‫المجبال‬ ‫مجابيل‬
‫الجبان‬ ‫جبناء‬
‫الجبانة‬ ‫جبابين‬
‫الجبين‬ ‫أجبن‬ ‫أجبنة‬ ‫جبن‬
‫جبه‬ ‫جبه‬
‫الجبهة‬ ‫جباه‬
‫الجابي‬ ‫جباة‬
‫الجابية‬ ‫جواب‬
‫الجبا‬ ‫أجباء‬
‫الجثة‬ ‫جثث‬ ‫أجثاث‬
‫الجثيثة‬ ‫جثيث‬
‫المجثاث‬ ‫مجاثيث‬
‫المجثة‬ ‫مجاث‬
‫الجثلة‬ ‫جثل‬
‫الجثوة‬ ‫جثى‬ ‫جثى‬
‫الجحجاح‬ ‫جحاجيح‬ ‫جحاجحة‬
‫الجحجح‬ ‫جحاجح‬
‫الجحجح‬ ‫جحاجح‬
‫أجحت‬ ‫مجاح‬
‫الجحة‬ ‫جح‬
‫جحد‬ ‫جحد‬
‫الجحدر‬ ‫جحادر‬
‫الجحر‬ ‫جحور‬ ‫أجحار‬ ‫جحرة‬
‫المجحر‬ ‫مجاحر‬
‫الجحش‬ ‫جحاش‬
‫الجحشة‬ ‫جحاش‬
‫الجحفة‬ ‫جحاف‬
‫الجحفة‬ ‫جحف‬
‫الجحفل‬ ‫جحافل‬
‫الجحفلة‬ ‫جحافل‬
‫الجحل‬ ‫جحول‬ ‫جحلن‬
‫جحمت‬ ‫جحم‬
‫الجحمة‬ ‫جحم‬
‫الجدب‬ ‫جدب‬
‫المجداب‬ ‫مجاديب‬
‫الجدث‬ ‫أجداث‬
‫الجدجد‬ ‫جداجد‬
‫المجدح‬ ‫مجاديح‬
‫جد‬ ‫جد‬
‫الجادة‬ ‫جواد‬
‫الجد‬ ‫أجداد‬ ‫جدود‬ ‫جدودة‬
‫الجد‬ ‫أجداد‬
‫الجدة‬ ‫جدد‬
‫الجدة‬ ‫جدد‬
‫الجديد‬ ‫أجدة‬ ‫جدد‬ ‫جدد‬
‫جدر‬ ‫جدراء‬ ‫النبت‬
‫الجدار‬ ‫جدر‬
‫الجدر‬ ‫جدران‬ ‫أصل‬
‫الجدر‬ ‫أجدار‬
‫الجدرة‬ ‫جدر‬
‫جدع‬ ‫جدع‬
‫الجدف‬ ‫أجداف‬
‫المجداف‬ ‫مجاديف‬
‫جدل‬ ‫جدل‬
‫الجدل‬ ‫أجادل‬
‫الجدل‬ ‫أجدال‬ ‫جدول‬
‫الجديل‬ ‫جدل‬
‫المجدل‬ ‫مجادل‬
‫الجدمة‬ ‫جدم‬
‫الجداية‬ ‫جدايا‬
‫الجدي‬ ‫أجد‬ ‫جداء‬ ‫جديان‬
‫الجدية‬ ‫جدايا‬
‫الجذبة‬ ‫جذب‬ ‫جذاب‬
‫الجذبة‬ ‫جذاب‬
‫الجذاذة‬ ‫جذاذ‬
‫الجذيذ‬ ‫جذاذ‬
‫المجذ‬ ‫مجاذ‬
‫الجذر‬ ‫جذور‬
‫الجذع‬ ‫جذاع‬ ‫جذعان‬
‫الجذع‬ ‫أجذاع‬ ‫جذوع‬
‫المجذاف‬ ‫مجاذيف‬
‫جذل‬ ‫جذالى‬ ‫جذلن‬
‫الجذل‬ ‫أجذال‬ ‫جذال‬ ‫جذول‬
‫الجذم‬ ‫أجذام‬ ‫جذوم‬
‫الجذمة‬ ‫جذم‬
‫المجذام‬ ‫مجاذيم‬
‫المجذامة‬ ‫مجاذيم‬
‫الجذاة‬ ‫جذاء‬
‫الجذوة‬ ‫جذا‬ ‫جذاء‬
‫الجريئة‬ ‫جرائي‬
‫التجربة‬ ‫تجارب‬
‫الجراب‬ ‫أجربة‬ ‫جرب‬
‫الجربة‬ ‫جرب‬
‫الجريب‬ ‫أجربة‬ ‫جربان‬
‫الجرجة‬ ‫جرج‬
‫الجرجة‬ ‫جرج‬
‫الجارحة‬ ‫جوارح‬
‫الجراحة‬ ‫جرائح‬
‫الجرح‬ ‫جروح‬ ‫جراح‬
‫جرد‬ ‫جرد‬
‫الجرد‬ ‫أجارد‬
‫الجرد‬ ‫أجارد‬
‫الجريدة‬ ‫جرائد‬
‫الجرذ‬ ‫جرذان‬
‫الجرار‬ ‫جرارات‬
‫الجرة‬ ‫جر‬ ‫جرار‬
‫الجرة‬ ‫جرر‬
‫الجرة‬ ‫جر‬
‫الجرور‬ ‫جرر‬
‫الجرير‬ ‫أجرة‬ ‫جران‬
‫الجارزة‬ ‫جوارز‬
‫الجرز‬ ‫أجراز‬
‫الجرز‬ ‫جروز‬
‫الجرز‬ ‫أجراز‬ ‫سنة‬
‫الجرز‬ ‫جرزة‬
‫الجرس‬ ‫جروس‬
‫الجرس‬ ‫أجراس‬
‫الجرش‬ ‫أجراش‬ ‫جروش‬
‫جرض‬ ‫جرضى‬
‫الجريض‬ ‫جرضى‬
‫الجرع‬ ‫أجارع‬
‫الجرعاء‬ ‫جرعاوات‬
‫الجرعة‬ ‫جراع‬
‫الجرعة‬ ‫جرع‬
‫الجرعة‬ ‫جرع‬
‫الجرف‬ ‫أجراف‬ ‫جرفة‬
‫أجراف الجرف‬ ‫جروف‬
‫مجارف المجرف‬
‫مجارف المجرفة‬
‫الجرم‬ ‫أجرام‬ ‫جروم‬ ‫جرم‬ ‫جرم‬
‫الجرم‬ ‫أجرام‬ ‫جروم‬
‫جرائم الجريمة‬
‫جراميز الجرموز‬
‫أجرنة الجران‬ ‫جرن‬
‫أجران الجرن‬
‫أجرنة الجرين‬ ‫جرن‬
‫الجرو‬ ‫جراء‬ ‫أجر‬ ‫أجراء‬
‫أجاري الجريا‬
‫جوار الجارية‬
‫جرايات الجراية‬
‫أجرياء الجري‬
‫مجار المجرى‬
‫جوازي الجازئة‬
‫الجزء‬ ‫أجزاء‬ ‫الجزء‬
‫الجزأة‬ ‫جزأ‬
‫جزائر الجزور‬ ‫جزر‬
‫جزائر الجزيرة‬ ‫جزر‬
‫مجازر المجزر‬
‫مجازر المجزرة‬
‫الجزة‬
‫جزر الجزوز‬
‫جزائز الجزوزة‬
‫المجز‬ ‫مجاز‬
‫أجزاع الجزع‬
‫جزع الجزعة‬
‫جزع الجزعة‬
‫جزل‬ ‫جزل‬
‫جزال الجزل‬
‫جزال الجزلة‬
‫جزل الجزلة‬
‫جزم الجزمة‬
‫جواز الجازية‬
‫جزى الجزية‬ ‫جزى‬ ‫جزاء‬
‫أجسد‬ ‫مجاسد‬
‫أجساد الجسد‬
‫مجاسد المجسد‬
‫أجسر الجسر‬ ‫جسور‬
‫جواس الجاسة‬
‫جواسيس الجاسوس‬
‫مجاس المجس‬
‫مجاس المجس‬
‫مجاس المجسة‬
‫مجاس المجسة‬
‫جسام الجسيم‬
‫أجشاء الجشء‬
‫جشر‬ ‫جشر‬
‫أجشرة الجشير‬ ‫جشر‬
‫مجاشر المجشر‬
‫جش‬ ‫جش‬
‫الجش‬ ‫جشاش‬
‫مجاش المجش‬
‫مجاش المجشة‬
‫جشوم الجشم‬
‫جعاب الجعبة‬
‫جعابر الجعبر‬
‫الجعثن‬ ‫جعائن‬
‫الجعثنة‬ ‫جعائن‬
‫الجعر‬ ‫جعور‬
‫الجعشم‬ ‫جعاشيم‬
‫الجعفر‬ ‫جعافر‬
‫الجعال‬ ‫جعل‬
‫الجعالة‬ ‫جعائل‬
‫الجعالة‬ ‫جعائل‬
‫الجعل‬ ‫جعول‬
‫الجعل‬ ‫جعلن‬
‫الجعلة‬ ‫جعل‬
‫الجعيلة‬ ‫جعائل‬
‫المجعم‬ ‫مجاعم‬
‫استجفر‬ ‫أجفار‬ ‫جفار‬ ‫جفرة‬
‫المجفر‬ ‫مجافر‬
‫التجفاف‬ ‫تجافيف‬
‫الجف‬ ‫جفوف‬
‫الجفل‬ ‫جفول‬
‫الجفل‬ ‫أجفال‬
‫الجفلة‬ ‫جفل‬
‫الجفن‬ ‫أجفن‬ ‫أجفان‬ ‫جفون‬ ‫جفن‬
‫الجفن‬ ‫أجفان‬ ‫أجفن‬ ‫جفون‬
‫الجفنة‬ ‫جفان‬ ‫جفن‬
‫الجالبه‬ ‫جوالب‬
‫الجلب‬ ‫أجلب‬
‫الجلب‬ ‫أجلب‬
‫الجلبة‬ ‫جلب‬
‫الجلبة‬ ‫جلب‬
‫الجلوبة‬ ‫جلئب‬
‫الجليب‬ ‫جلبى‬
‫الجليبة‬ ‫جلئب‬
‫الجلباب‬ ‫جلبيب‬
‫الجلجل‬ ‫جلجل‬
‫جلح‬ ‫جلح‬
‫الجلح‬ ‫جلح‬
‫الجالحة‬ ‫جوالح‬
‫الجلحاء‬ ‫جلح‬
‫المجلح‬ ‫مجاليح‬
‫جلد‬ ‫أجلد‬ ‫جلد‬
‫الجلد‬ ‫أجلد‬ ‫جلود‬ ‫أجلد‬
‫الجلد‬ ‫أجلد‬ ‫جلد‬
‫المجلد‬ ‫مجالد‬
‫المجلدة‬ ‫مجالد‬
‫الجلذي‬ ‫جلذي‬
‫الجلذاء‬ ‫جلذي‬
‫الجلز‬ ‫جلئز‬
‫الجلوز‬ ‫جلوزة‬
‫الجلواز‬ ‫جلوزة‬
‫جالسه‬ ‫جلساء‬
‫الجلس‬ ‫أجلس‬ ‫جلس‬
‫الجلسة‬ ‫جلسات‬
‫الجلف‬ ‫أجلف‬ ‫أجلف‬ ‫جلوف‬
‫الجلفة‬ ‫جلف‬
‫الجلفة‬ ‫جلف‬
‫الجليف‬ ‫جلفاء‬
‫الجليفة‬ ‫جلئف‬
‫الجلفاط‬ ‫جلفطة‬
‫الجوالق‬ ‫جوالق‬ ‫جواليق‬ ‫جوالقات‬
‫المنجليق‬ ‫مجاليق‬
‫جل‬ ‫أجلة‬ ‫أجلء‬ ‫أجلل‬ ‫جلة‬
‫الجالة‬ ‫جوال‬
‫الجل‬ ‫جلل‬ ‫أجلل‬
‫الجل‬ ‫جلل‬ ‫أجلل‬
‫الجلة‬ ‫جلل‬
‫الجلى‬ ‫جلل‬
‫المجلة‬ ‫مجال‬ ‫مجلت‬
‫الجلم‬ ‫جلم‬
‫الجلمدة‬ ‫جلمد‬
‫الجلمود‬ ‫جلميد‬
‫الجلماق‬ ‫جلميق‬
‫الجلمق‬ ‫جلمق‬
‫جله‬ ‫جله‬
‫الجلهة‬ ‫جله‬
‫الجلهم‬ ‫جلهم‬
‫الجلهمة‬ ‫جلهم‬
‫الجلهمة‬ ‫جلهم‬
‫جليت‬ ‫جلو‬
‫الجمجمة‬ ‫جمجم‬ ‫جماجم‬
‫الجماح‬ ‫جماميح‬
‫الجامد‬ ‫جوامد‬ ‫جامد‬
‫الجمد‬ ‫أجماد‬ ‫جماد‬
‫الجمد‬ ‫جماد‬ ‫أجماد‬
‫الجمرة‬ ‫جمر‬ ‫جمار‬ ‫جمرات‬
‫الجميرة‬ ‫جمائر‬
‫المجمر‬ ‫مجامر‬
‫الجمز‬ ‫أجماز‬ ‫جموز‬
‫الجمزة‬ ‫جمز‬
‫الجاموس‬ ‫جواميس‬
‫الجمسة‬ ‫جمس‬
‫أجمع‬ ‫أجمعون‬
‫الجامع‬ ‫جوامع‬
‫الجامعة‬ ‫جوامع‬
‫الجمع‬ ‫جموع‬
‫الجمعاء‬ ‫جمع‬
‫الجمعة‬ ‫جمع‬
‫المجمع‬ ‫مجامع‬
‫المجمعة‬ ‫مجامع‬
‫جمل‬ ‫جملء‬
‫الجمل‬ ‫جمل‬ ‫أجمال‬ ‫جمال‬ ‫أجمل‬ ‫جمالة‬
‫الجملة‬ ‫جمل‬
‫الجمال‬ ‫جمالة‬
‫الجمول‬ ‫جمل‬
‫الجميل‬ ‫جملن‬
‫الجم‬ ‫جمام‬ ‫جموم‬
‫الجمة‬ ‫جمام‬
‫الجمة‬ ‫جمم‬ ‫جمام‬
‫المجم‬ ‫مجام‬
‫الجمهرة‬ ‫جماهر‬
‫الجمهور‬ ‫جماهير‬
‫الجمهورة‬ ‫جماهير‬
‫جنئ‬ ‫جنء‬
‫الجنب‬ ‫أجانب‬
‫الجنبي‬ ‫أجانب‬
‫الجانب‬ ‫جوانب‬
‫الجناب‬ ‫أجنبة‬
‫الجنب‬ ‫جنوب‬ ‫أجناب‬
‫الجنب‬ ‫أجناب‬
‫الجنوب‬ ‫جنائب‬
‫الجنيبة‬ ‫جنائب‬
‫المجنب‬ ‫مجانب‬
‫المجنب‬ ‫مجانب‬
‫الجنث‬ ‫جنوث أجناث‬
‫الجنثي‬ ‫أجناث‬
‫الجنجون‬ ‫جناجين‬
‫الجانحة‬ ‫جوانح‬
‫الجناح‬ ‫أجنح أجنحة‬
‫المجنحة‬ ‫مجانح‬
‫الجند‬ ‫أجناد‬ ‫جنود‬
‫الجندل‬ ‫جنادل‬
‫الجنازة‬ ‫جنائز‬
‫الجنس‬ ‫جنوس أجناس‬
‫جنف‬ ‫جنف‬
‫المنجنيق‬ ‫مجانيق مجانق منجنيقات‬
‫الجان‬ ‫جنان‬ ‫جوان‬
‫الجنن‬ ‫أجنان‬
‫الجنة‬ ‫جنان‬
‫الجنة‬ ‫جنن‬
‫الجنين‬ ‫أجنة‬ ‫أجنن‬
‫المجن‬ ‫مجان‬
‫المجنة‬ ‫مجان‬
‫المجنة‬ ‫مجان‬
‫المجنون‬ ‫مجانين‬
‫المجنونة‬ ‫مجانين‬
‫الجنى‬ ‫أجن‬ ‫أجناء‬
‫الجناية‬ ‫جنايا‬
‫المجهب‬ ‫مجاهب‬
‫الجهبذ‬ ‫جهابذة‬
‫جهر‬ ‫جهر‬
‫الجهير‬ ‫جهراء‬
‫الجهيرة‬ ‫جهائر‬
‫المجهار‬ ‫مجاهير‬
‫المجهر‬ ‫مجاهر‬
‫الجهاز‬ ‫أجهزة‬
‫أجهضت‬ ‫مجاهيض مجاهض‬
‫الجاهضة‬ ‫جواهض‬
‫المجهاض‬ ‫مجاهيض‬
‫المجهل‬ ‫مجاهل‬
‫الجواب‬ ‫أجوبة‬
‫الجوب‬ ‫أجواب‬
‫الجوبة‬ ‫جوب‬
‫الجوح‬ ‫جوح‬
‫الجائحة‬ ‫جوائح‬
‫المجوح‬ ‫مجاوح‬
‫الجواد‬ ‫جياد‬
‫الجار‬ ‫جيرة‬ ‫جيران‬ ‫أجوار‬
‫الجور‬ ‫جورة‬ ‫جورة‬
‫الجورب‬ ‫جوارب جواربة‬
‫الجائز‬ ‫أجوزة‬ ‫جيزان‬ ‫جوزان‬ ‫جوائز‬
‫الجائزة‬ ‫جوائز‬ ‫جوائز‬
‫الجواز‬ ‫أجوزة‬
‫الجوز‬ ‫أجواز‬
‫الجيزة‬ ‫جيز‬ ‫جيز‬
‫المجاعة‬ ‫مجائع‬
‫المجوعة‬ ‫مجاوع‬
‫جوف‬ ‫جوف‬ ‫جوفان‬
‫الجائف‬ ‫جوائف‬
‫الجوافة‬ ‫جواف‬
‫الجوف‬ ‫أجواف‬
‫الجوق‬ ‫أجواق‬
‫الجال‬ ‫أجوال‬
‫الجول‬ ‫جول‬ ‫أجوال‬
‫الجول‬ ‫أجوال‬
‫المجول‬ ‫مجاول‬
‫الجام‬ ‫جامات‬ ‫أجوام‬ ‫جوم‬
‫الجامة‬ ‫جام‬ ‫جامات‬
‫الجون‬ ‫جون‬
‫الجونة‬ ‫جون‬
‫جيب‬ ‫جيوب‬ ‫أجياب‬
‫الجيد‬ ‫أجياد‬ ‫جيود‬
‫الجيش‬ ‫جيوش‬
‫الجيفة‬ ‫جيف‬
‫الجيم‬ ‫أجيام‬ ‫جيمات‬
‫الحاب‬ ‫حواب‬
‫الحب‬ ‫حبوب‬
‫الحب‬ ‫أحباب‬ ‫حببة‬ ‫حباب‬
‫الحب‬ ‫أحباب‬ ‫حبان‬ ‫حببة‬
‫الحبار‬ ‫حبر‬
‫الحبر‬ ‫أحبار‬ ‫حبور‬
‫الحبر‬ ‫أحبار‬ ‫حبور‬
‫المحبرة‬ ‫محابر‬
‫الحابس‬ ‫حوابس‬
‫الحباسة‬ ‫حبائس‬
‫الحبس‬ ‫حبوس‬
‫الحبس‬ ‫أحباس‬
‫الحبيس‬ ‫حبس‬
‫المحبس‬ ‫محابس‬
‫المحبس‬ ‫محابس‬
‫الحبش‬ ‫أحابش‬
‫الحبش‬ ‫حبشان‬
‫المحبض‬ ‫محابض‬
‫الحبكة‬ ‫حبك‬
‫الحبيكة‬ ‫حبك‬
‫حبلت‬ ‫حبلة‬
‫الحابول‬ ‫حوابيل‬
‫الحبالة‬ ‫حبائل‬ ‫حبائل‬
‫الحبال‬ ‫حبالة‬
‫الحبل‬ ‫أحبال‬
‫الحبلة‬ ‫حبل‬
‫المحبل‬ ‫محابل‬
‫المحبل‬ ‫محابل‬
‫الحبن‬ ‫حبون‬
‫الحبناء‬ ‫حبن‬
‫الحبنة‬ ‫حبن‬
‫الحباء‬ ‫أحبية‬
‫الحبة‬ ‫حبا‬
‫الحبوة‬ ‫حبى‬
‫الحت‬ ‫أحتات‬
‫الحتود‬ ‫حتد‬
‫المحتد‬ ‫محاتد‬
‫الحتن‬ ‫أحتان‬
‫الحثيث‬ ‫حثاث‬
‫الحثفر‬ ‫حثافر‬
‫الحاثياء‬ ‫حواث‬
‫الحاجب‬ ‫حجبة‬ ‫حجاب‬
‫الحجاب‬ ‫حجب‬
‫الحجبة‬ ‫حجب‬
‫الحاج‬ ‫حجاج‬ ‫حجيج‬
‫الحجاج‬ ‫أحجة‬
‫الحجة‬ ‫حجج‬ ‫حجاج‬
‫الحجة‬ ‫حجج‬
‫المحجة‬ ‫محاج‬
‫الحاجر‬ ‫حجران‬
‫الحاجور‬ ‫حواجير‬
‫الحجر‬ ‫حجور‬ ‫أحجار‬
‫الحجر‬ ‫أحجار‬ ‫حجارة‬
‫الحجرة‬ ‫حجر‬ ‫حواجر‬
‫الحجرة‬ ‫حجر‬
‫المحجر‬ ‫محاجر‬
‫الحاجز‬ ‫حجزة‬
‫الحجزة‬ ‫حجز‬
‫الحجل‬ ‫أحجال‬ ‫حجول‬
‫الحجلة‬ ‫حجل‬ ‫حجال‬
‫الحجم‬ ‫حجوم‬
‫المحجم‬ ‫محاجم‬
‫المحجم‬ ‫محاجم‬
‫المحجن‬ ‫محاجن‬
‫المحجنة‬ ‫محاجن‬
‫الحجوة‬ ‫أحاجي‬
‫الحجا‬ ‫أحجاء‬
‫الحجا‬ ‫أحجاء‬
‫الحدأة‬ ‫حدأ‬ ‫حداء‬
‫الحدأة‬ ‫حدأ‬ ‫حداء‬ ‫حدآن‬
‫الحدب‬ ‫أحداب‬ ‫حداب‬
‫الحادث‬ ‫حوادث‬
‫الحادثة‬ ‫حوادث‬
‫الحدث‬ ‫أحداث‬
‫المحدث‬ ‫محدثات‬
‫الحدج‬ ‫حدوج‬ ‫حدج‬
‫الحديد‬ ‫حدائد‬
‫حدرت‬ ‫حدر‬
‫الحادور‬ ‫حوادير‬
‫الحدرج‬ ‫حدارج‬
‫الحدقة‬ ‫حدق‬ ‫حداق‬
‫الحادي‬ ‫حداة‬ ‫حادي‬
‫الحذ‬ ‫حذ‬
‫الحذاء‬ ‫حذ‬
‫الحذر‬ ‫أحذار‬
‫الحذرية‬ ‫حذارى‬ ‫حذار‬
‫المحذى‬ ‫محاذ‬
‫حرب‬ ‫حربى‬
‫الحرباء‬ ‫حرابي‬
‫الحربة‬ ‫حراب‬
‫الحريبة‬ ‫حرائب‬
‫المحراب‬ ‫محاريب‬
‫الحراث‬ ‫أحرثه‬
‫الحراث‬ ‫أحرثة‬
‫الحرج‬ ‫حراج‬ ‫أحراج‬ ‫حرجة‬
‫الحرجة‬ ‫حرج‬ ‫حراج‬
‫الحرجلة‬ ‫حراجل‬
‫الحرد‬ ‫حراد‬
‫الحرود‬ ‫حرد‬
‫الحريد‬ ‫حراد‬ ‫حرداء‬
‫حر‬ ‫حرار‬ ‫حرارى‬
‫الحر‬ ‫حرور‬
‫الحر‬ ‫أحرار‬
‫الحرة‬ ‫حرار‬
‫حرائر الحرور‬
‫المحر‬ ‫محار‬
‫حرائز الحريزة‬
‫حرس‬ ‫حرس‬
‫أحرس الحرس‬
‫حرائس الحريسة‬
‫حرش‬ ‫حرش‬
‫حراش الحرش‬
‫حرش الحرشاء‬
‫محاريش المحراش‬
‫أحاريض الحريض‬
‫حرضان أحراض الحرض‬ ‫حرضة‬
‫أحراض الحرض‬
‫حرض الحرضة‬
‫حرف الحرفة‬
‫حرفاء الحريف‬
‫محارف محاريف المحراف‬
‫حراقات الحراقة‬
‫حروق الحرق‬
‫حرائق الحريقة‬
‫حراقد الحرقدة‬
‫حراقيص الحرقوص‬
‫الحرم‬ ‫أحرام‬
‫حرم الحرمة‬
‫أحرام الحريم‬
‫محارم المحرم‬ ‫محارم‬
‫حرامس الحرمس‬
‫محارين المحران‬
‫أحراء الحرى‬
‫أحزاب الحزب‬
‫حزابي الحزباءة‬
‫حزائر الحزيرة‬
‫الحزة‬ ‫حزز‬
‫أحزة الحزيز‬
‫حوازق الحازقة‬
‫حزق الحزقة‬
‫حزم‬ ‫حزم‬
‫حزم‬ ‫حزماء‬
‫حزم الحزيم‬ ‫أحزمة‬
‫حيازم الحيزوم‬
‫حزن‬ ‫حزناء‬
‫حزون الحزن‬
‫حسب حسب‬
‫حسباء حسب‬
‫حسد الحسود‬
‫حسر الحاسر‬ ‫حواسر‬
‫محاسر المحسر‬
‫حواس الحاسة‬
‫محسوساتالمحسوس‬
‫حسائف الحسيفة‬
‫حسائك الحسيكة‬
‫أحسال الحسل‬
‫حسل الحسيل‬
‫أحاسن الحسن‬
‫محاسن الحسن‬
‫الحسا‬ ‫أحساء‬ ‫أحسية‬
‫حسا الحسوة‬
‫حساء الحسى‬ ‫أحساء‬
‫محاشي المحشأة‬
‫حشد الحاشد‬ ‫حشد‬
‫حشود الحشد‬
‫حشور الحشر‬
‫حشر الحشرة‬
‫محاشر المحشر‬
‫محاشر المحشرة‬
‫حشارج الحشرج‬
‫أحاشيش الحشوش‬
‫حشش الحشاش‬ ‫أحشة‬
‫الحش‬ ‫حشوش‬ ‫حشان‬
‫حشش الحشة‬
‫محاش المحش‬
‫محاش المحشة‬
‫حشاف الحشفة‬
‫حشف الحشيف‬
‫حشك الحشاك‬ ‫أحشكة‬
‫حشك الحشكة‬
‫حشك الحشوك‬
‫أحشام الحشم‬
‫حشماء الحشيم‬
‫حشاور الحشورة‬
‫حواش الحاشية‬
‫الحشا‬ ‫أحشاء‬
‫حشايا الحشية‬
‫حصد الحصداء‬
‫حصائد الحصيد‬
‫حصائد الحصيدة‬ ‫حصائد‬
‫محاصد المحصد‬
‫حصر الحصار‬ ‫أحصرة‬
‫حص‬ ‫حص‬
‫حواص الحاصة‬
‫الحص‬ ‫حصوص‬ ‫أحصاص‬
‫حصص الحصة‬
‫حصائص الحصيصة‬
‫محاصيف المحصاف‬
‫حواصل الحاصل‬
‫حصائل الحصيلة‬
‫محاصل المحصل‬
‫حصن الحصان‬ ‫أحصنة‬
‫حصون الحصن‬ ‫أحصان‬ ‫حصنة‬
‫حصى الحصاة‬ ‫حصي‬
‫أحضاج الحضج‬
‫حصن الحصان‬ ‫أحصنة‬
‫حصون الحصن‬ ‫أحصان‬ ‫حصنة‬
‫حصى الحصاة‬ ‫حصي‬
‫أحضاج الحضج‬
‫حواضن الحاضنة‬
‫محاضن المحضن‬
‫حطابة الحطاب‬
‫حطائط الحطيطة‬
‫محاط المحط‬
‫محاط المحط‬
‫محاط المحطة‬ ‫محطات‬
‫حطم الحطمة‬
‫حظائر الحظيرة‬ ‫حظار‬ ‫حظيرة‬
‫الحظ‬ ‫حظوظ‬ ‫أحاظ‬ ‫أحظ‬
‫حظل‬ ‫حظالى‬
‫حظي‬ ‫حظايا‬
‫الحظة‬ ‫حظا‬ ‫حظا‬ ‫حظاء‬
‫الحظوة‬ ‫حظاء‬
‫الحافد‬ ‫حفدة‬ ‫حفد‬ ‫أحفاد‬
‫الحفيد‬ ‫حفداء‬
‫الحافر‬ ‫حوافر‬
‫الحفر‬ ‫أحفار‬
‫الحفرة‬ ‫حفر‬
‫الحفيرة‬ ‫حفائر‬
‫الحفش‬ ‫أحفاش‬ ‫أحفاش‬
‫الحفص‬ ‫أحفاص‬ ‫حفوص‬
‫المحفصة‬ ‫محافص‬
‫الحافظ‬ ‫حفاظ‬ ‫حفظة‬
‫الحفيظة‬ ‫حفائظ‬
‫الحفاف‬ ‫أحفة‬
‫الحف‬ ‫حفوف‬
‫الحفة‬ ‫حفف‬
‫المحفة‬ ‫محاف‬
‫المحفل‬ ‫محافل‬
‫المحفن‬ ‫محافن‬
‫حفي‬ ‫حفاة‬
‫الحفي‬ ‫حفواء‬
‫حقب‬ ‫حقب‬
‫الحقب‬ ‫حقب‬
‫الحقاب‬ ‫حقب‬
‫الحقب‬ ‫أحقاب‬ ‫أحقب‬ ‫حقب‬
‫الحقبة‬ ‫حقب‬ ‫حقوب‬
‫الحقيبة‬ ‫حقائب‬
‫الحقد‬ ‫أحقاد‬ ‫حقود‬
‫الحقيدة‬ ‫حقائد‬
‫المحقرة‬ ‫محاقر‬
‫الحقف‬ ‫أحقاف‬ ‫حقوف‬
‫المحقف‬ ‫محاقف‬
‫الحفي‬ ‫حفواء‬
‫حقب‬ ‫حقب‬
‫الحقب‬ ‫حقب‬
‫الحقاب‬ ‫حقب‬
‫الحقب‬ ‫أحقاب‬ ‫أحقب‬ ‫حقب‬
‫الحقبة‬ ‫حقب‬ ‫حقوب‬
‫الحقيبة‬ ‫حقائب‬
‫الحقد‬ ‫أحقاد‬ ‫حقود‬
‫الحقيدة‬ ‫حقائد‬
‫المحقرة‬ ‫محاقر‬
‫الحقف‬ ‫أحقاف‬ ‫حقوف‬
‫المحقف‬ ‫محاقف‬
‫الحقنة‬ ‫حقن‬
‫الحقنة‬ ‫أحقان‬
‫المحقان‬ ‫محاقين‬
‫المحقن‬ ‫محاقن‬
‫المحقنة‬ ‫محاقن‬
‫الحقاء‬ ‫أحقية‬
‫الحقو‬ ‫أحقاء‬
‫الحكأة‬ ‫حكأ‬ ‫حكا‬
‫الحكاءة‬ ‫حكاء‬
‫الحكر‬ ‫أحكار‬
‫الحكر‬ ‫أحكار‬
‫الحاك‬ ‫حكك‬
‫الحاكة‬ ‫حواك‬
‫الحكل‬ ‫حكل‬
‫الحاكل‬ ‫حكل‬ ‫حكال‬
‫الحكلة‬ ‫حكل‬
‫الحكيلة‬ ‫حكائل‬
‫الحاكم‬ ‫حكام‬
‫الحكمة‬ ‫حكم‬
‫الحكمة‬ ‫حكم‬
‫الحكيم‬ ‫حكماء‬
‫المحلة‬ ‫محالئ‬
‫الحالب‬ ‫حوالب‬ ‫حوالب‬
‫الحلب‬ ‫حلب‬
‫الحلبة‬ ‫حلئب‬
‫الحلبة‬ ‫حلب‬
‫الحلوب‬ ‫حلب‬ ‫حلئب‬
‫الحلوبة‬ ‫حلئب‬ ‫حلب‬
‫المحلب‬ ‫محالب‬
‫المحلج‬ ‫محالج‬
‫المحلج‬ ‫محالج‬
‫حلس‬ ‫حلس‬
‫الحلس‬ ‫أحلس‬ ‫حلوس‬ ‫حلسة‬
‫الحلوس‬ ‫حلس‬
‫الحلف‬ ‫أحلف‬
‫الحلفاء‬ ‫حلف‬ ‫حلف‬
‫الحليف‬ ‫أحلف‬ ‫حلفاء‬
‫الحالق‬ ‫حلق‬ ‫حوالق‬
‫الحلق‬ ‫أحلق‬ ‫حلوق‬ ‫حلق‬ ‫حروف‬
‫الحلقة‬ ‫حلق‬ ‫حلق‬ ‫حلق‬
‫المحلق‬ ‫محالق‬ ‫محاليق‬
‫الحلقامة‬ ‫حلقام‬
‫الحلقوم‬ ‫حلقم‬ ‫حلقيم‬ ‫حلقيم‬
‫الحلقانة‬ ‫حلقان‬
‫حل‬ ‫حل‬
‫الحليل‬ ‫أحاليل‬
‫الحلة‬ ‫حلل‬
‫الحلة‬ ‫حلل‬ ‫أحلة‬
‫الحلة‬ ‫حلل‬ ‫حلل‬
‫الحليلة‬ ‫حلئل‬
‫المحل‬ ‫محال‬ ‫محل‬
‫المحلة‬ ‫محال‬
‫التحلمة‬ ‫تحالم‬
‫الحلم‬ ‫أحلم‬
‫الحلمة‬ ‫حلم‬
‫الحلواء‬ ‫حلوى‬
‫الحلوى‬ ‫حلوى‬
‫حليت‬ ‫حوال‬
‫الحلي‬ ‫حلي‬
‫الحلية‬ ‫حلى‬
‫الحميت‬ ‫حمت‬
‫المحمدة‬ ‫محامد‬
‫الحمر‬ ‫حمر‬ ‫حمران‬ ‫أحامر‬ ‫أحامرة‬
‫الحمارة‬ ‫حمائر‬
‫الحمراء‬ ‫حمر‬
‫المحمر‬ ‫محامر‬ ‫محامير‬
‫اليحمور‬ ‫يحامير‬
‫المحموز‬ ‫محاميز‬
‫حمس‬ ‫حمس‬
‫حمس‬ ‫حمساء‬
‫الحمسة‬ ‫حمس‬
‫الحميس‬ ‫أحماس‬
‫الحميسة‬ ‫حمائس‬
‫الحمض‬ ‫حموض‬
‫الحميض‬ ‫حمض‬
‫حمق‬ ‫حمق‬
‫المحماق‬ ‫محاميق‬
‫الحاملة‬ ‫حوامل‬
‫الحمال‬ ‫حمل‬
‫الحمالة‬ ‫حمائل‬
‫الحمل‬ ‫أحمال‬ ‫حمول‬ ‫حمال‬
‫الحمل‬ ‫أحمال‬ ‫حمول‬
‫الحمل‬ ‫حملن‬ ‫أحمال‬
‫الحميلة‬ ‫حمائل‬
‫المحمل‬ ‫محامل‬
‫الحملج‬ ‫حماليج‬
‫حملق‬ ‫حماليق‬
‫حم‬ ‫حم‬
‫الحامة‬ ‫حوام‬
‫الحمام‬ ‫حمائم‬
‫الحمامة‬ ‫حمائم‬
‫الحمام‬ ‫حمامات‬
‫الحمة‬ ‫حم‬ ‫حمام‬
‫الحمة‬ ‫حمم‬
‫الحميم‬ ‫أحماء‬
‫الحميمة‬ ‫حمائم‬
‫المحم‬ ‫محام‬
‫المحمة‬ ‫محام‬
‫اليحموم‬ ‫يحاميم‬
‫حما‬ ‫أحماء‬
‫الحمة‬ ‫حمى‬
‫الحنبلي‬ ‫حنابلة‬
‫الحنج‬ ‫أحناج‬
‫الحنجل‬ ‫حناجل‬
‫الحندس‬ ‫حنادس‬
‫الحنيرة‬ ‫حنائر‬
‫الحنش‬ ‫أحناش‬
‫الحنطة‬ ‫حنط‬
‫الحنفي‬ ‫أحناف‬
‫الحنيف‬ ‫حنفاء‬
‫الحنيق‬ ‫حنق‬
‫الحناك‬ ‫حنك‬
‫الحنك‬ ‫أحناك‬
‫الحنك‬ ‫أحناك‬
‫الحنيك‬ ‫حنك‬
‫المحنك‬ ‫محانك‬
‫الحنكل‬ ‫حناكل‬
‫الحنكلة‬ ‫حناكل‬
‫الحنى‬ ‫حنو‬
‫الحانوت‬ ‫حوانيت‬
‫الحانية‬ ‫حوان‬
‫الحنو‬ ‫أحناء‬ ‫حني‬
‫الحنية‬ ‫حني‬ ‫حنايا‬
‫الحوباء‬ ‫حوباوات‬
‫الحوبة‬ ‫حوب‬
‫الحوت‬ ‫حيتان‬ ‫أحوات‬
‫الحائجة‬ ‫حوائج‬
‫الحاجة‬ ‫حاج‬ ‫حاجات‬
‫الحاذ‬ ‫أحواذ‬
‫حورت‬ ‫حور‬
‫الحوار‬ ‫أحورة‬
‫الحواري‬ ‫حواريون‬
‫الحور‬ ‫أحوار‬
‫الحوراء‬ ‫حور‬
‫حوس‬ ‫حوس‬
‫الحائس‬ ‫حوس‬
‫حوص‬ ‫حوص‬
‫الحوصل‬ ‫حواصل‬
‫الحوصلة‬ ‫حواصل‬
‫الحوض‬ ‫أحواض‬ ‫حياض‬ ‫حيضان‬
‫الحائط‬ ‫حيطان‬ ‫حوائط‬
‫الحوف‬ ‫أحواف‬
‫المحوقة‬ ‫محاوق‬
‫الحوقلة‬ ‫حواقل‬
‫حولت‬ ‫حول‬
‫الحائل‬ ‫حول‬ ‫حول‬ ‫حيال‬
‫الحول‬ ‫أحوال‬
‫الحولي‬ ‫حوالي‬ ‫حوالية‬
‫الحيلة‬ ‫حول‬ ‫حيل‬
‫المحالة‬ ‫محال‬ ‫محاول‬
‫الحومانة‬ ‫حومان‬ ‫حوامين‬
‫حوي‬ ‫حو‬
‫الحاوي‬ ‫حواة‬
‫الحاوياء‬ ‫حوايا‬
‫الحاوية‬ ‫حوايا‬
‫الحواء‬ ‫أحوية‬
‫الحوية‬ ‫حوايا‬
‫الحيد‬ ‫أحياد‬ ‫حيود‬
‫الحيدة‬ ‫حيد‬
‫الحائر‬ ‫حيران‬ ‫حوران‬
‫الحيضة‬ ‫حيض‬
‫حيف‬ ‫حوف‬
‫الحافة‬ ‫حيف‬ ‫حيف‬
‫الحيف‬ ‫حيوف‬
‫الحيفة‬ ‫حيف‬
‫الحيل‬ ‫أحيال‬ ‫حيول‬
‫الحائنة‬ ‫حوائن‬
‫الحين‬ ‫أحيان‬
‫الخابية‬ ‫الخوابي‬
‫الخباء‬ ‫أخبية‬
‫الخبيئة‬ ‫خبايا‬
‫الخاب‬ ‫خواب‬
‫الخب‬ ‫أخباب‬
‫الخب‬ ‫خبوب‬ ‫أخباب‬
‫الخبة‬ ‫خبب‬
‫الخبة‬ ‫خبب‬
‫الخبة‬ ‫خبب‬
‫الخبيبة‬ ‫خبائب‬
‫الخبت‬ ‫خبوت‬ ‫أخبات‬
‫الخبث‬ ‫أخباث‬
‫الخبر‬ ‫أخبار‬
‫الخبر‬ ‫خبور‬
‫الخبر‬ ‫خبور‬
‫الخبراء‬ ‫الخبارى‬
‫الخبرة‬ ‫خبر‬
‫المخبر‬ ‫مخابر‬
‫المخبز‬ ‫مخابز‬
‫الخبيص‬ ‫أخبصة‬
‫المخبصة‬ ‫مخابص‬
‫الخباط‬ ‫خبط‬
‫الخبطة‬ ‫خبط‬
‫الخبطة‬ ‫خبط‬
‫الخبيط‬ ‫خبط‬
‫المخبط‬ ‫مخابط‬
‫خبل‬ ‫خبل‬
‫الختيعة‬ ‫ختاع‬
‫الخاتام‬ ‫خواتيم‬
‫الختن‬ ‫أختان‬
‫الخث‬ ‫أخثاث‬
‫خثر‬ ‫خثراء‬ ‫خثرى‬
‫الخثرمة‬ ‫خثارم‬
‫الخثى‬ ‫أخثاء‬ ‫خثى‬
‫الخثي‬ ‫أخثاء‬ ‫خثي‬
‫خدب‬ ‫خدب‬
‫الخادبة‬ ‫خوادب‬
‫الخيدب‬ ‫خيادب‬
‫الخيدبة‬ ‫خيادب‬
‫المخداج‬ ‫مخاديج‬
‫الخدود‬ ‫أخاديد‬
‫الخد‬ ‫خدود‬
‫الخدة‬ ‫خدد‬
‫المخدة‬ ‫مخاد‬
‫خدر‬ ‫خدر‬
‫الخدور‬ ‫أخادير‬
‫الخدر‬ ‫خدور‬ ‫أخدار‬
‫المخدر‬ ‫مخدرات‬
‫الخدش‬ ‫خدوش‬
‫الخادع‬ ‫خوادع‬
‫الخادعة‬ ‫خوادع‬
‫الخدعة‬ ‫خدع‬
‫الخدوع‬ ‫خدع‬
‫المخدع‬ ‫مخادع‬
‫الخدفة‬ ‫خدف‬
‫الخدل‬ ‫خدال‬ ‫حب‬
‫الخدمة‬ ‫خدم‬ ‫خدام‬
‫الخدن‬ ‫أخدان‬
‫الخذروف‬ ‫خذاريف‬
‫المخدعة‬ ‫مخاذع‬
‫المخذفة‬ ‫مخاذف‬
‫المخذم‬ ‫مخادم‬
‫خذي‬ ‫خذو‬
‫الخرء‬ ‫خروء‬ ‫خرآن‬
‫المخرأة‬ ‫مخارئ‬
‫المخرؤة‬ ‫مخارئ‬
‫خرب‬ ‫أخربة‬
‫الخرب‬ ‫خراب‬ ‫أخراب‬ ‫خربان‬
‫الخربة‬ ‫خرب‬ ‫أخراب‬ ‫خروب‬
‫الخربة‬ ‫خرب‬
‫الخربة‬ ‫خرب‬
‫الخرباش‬ ‫خرابيش‬
‫الخرت‬ ‫أخرات‬ ‫خروت‬
‫الخرتة‬ ‫خرت‬
‫الخريت‬ ‫خراريت‬
‫المخرت‬ ‫مخارت‬
‫الخرثي‬ ‫خراثي‬
‫خرج‬ ‫خرج‬
‫الخارجي‬ ‫خارجية‬
‫الخراج‬ ‫أخراج‬ ‫أخرجة‬
‫الخرج‬ ‫أخراج‬ ‫خروج‬
‫الخرج‬ ‫خرجة‬ ‫أخراج‬
‫المخرج‬ ‫مخارج‬
‫الخرخر‬ ‫خراخر‬
‫الخرخور‬ ‫خراخير‬
‫الخردل‬ ‫خرادل‬
‫الخردولة‬ ‫خراديل‬
‫الخرارة‬ ‫خرار‬
‫الخر‬ ‫خررة‬
‫الخرزة‬ ‫خرز‬ ‫خرزات‬ ‫خرز‬
‫الخرزة‬ ‫خرز‬
‫المخراز‬ ‫مخاريز‬
‫المخرز‬ ‫مخارز‬
‫خرس‬ ‫خرس‬ ‫خرسان‬
‫الخرس‬ ‫خروس‬
‫الخرس‬ ‫أخراس‬
‫الخرساء‬ ‫خرس‬
‫الخراش‬ ‫أخرشة‬
‫الخرش‬ ‫خروش‬
‫الخرش‬ ‫خروش‬
‫الخرشاء‬ ‫خراشي‬
‫المخراش‬ ‫مخاريش‬
‫المخرش‬ ‫مخارش‬
‫المخرشة‬ ‫مخارش‬
‫الخرشوم‬ ‫خراشيم‬
‫الخراص‬ ‫خرص‬
‫الخرص‬ ‫أخراص‬
‫الخرص‬ ‫أخراص‬ ‫خرصان‬
‫الخرص‬ ‫أخراص‬ ‫خرصان‬
‫الخرصة‬ ‫خرص‬
‫المخرص‬ ‫مخارص‬
‫الخريطة‬ ‫خرائط‬
‫المخراط‬ ‫مخاريط‬
‫المخرط‬ ‫مخارط‬
‫المخرطة‬ ‫مخارط‬
‫الخرطوم‬ ‫خراطيم‬ ‫خراطيم‬
‫الخرعوب‬ ‫خزاعيب‬
‫الخرعوبة‬ ‫خراعيب‬
‫الخارف‬ ‫خراف‬
‫الخروف‬ ‫خراف‬ ‫أخرفة‬ ‫خرفان‬
‫الخروفة‬ ‫خرائف‬
‫المخرف‬ ‫مخارف‬
‫المخرف‬ ‫مخارف‬
‫المخرفة‬ ‫مخارف‬
‫خرق‬ ‫خرق‬
‫الخرق‬ ‫خرارق‬
‫الخرق‬ ‫خروق‬
‫الخرق‬ ‫أخراق‬ ‫خراق‬ ‫خروق‬
‫الخرقة‬ ‫خرق‬
‫خرم‬ ‫خرماء‬
‫الخرم‬ ‫خرم‬
‫الخرم‬ ‫خروم‬
‫الخرم‬ ‫خروم‬
‫الخورمة‬ ‫خورم‬
‫المخرم‬ ‫مخارم‬
‫الخرمل‬ ‫خرامل‬
‫الخرنف‬ ‫خرانف‬
‫الخرنفة‬ ‫خرانف‬
‫الخرنق‬ ‫خرانق‬
‫خزرت‬ ‫خزر‬
‫الخيزران‬ ‫خيازر‬
‫الخز‬ ‫خزوز‬
‫الخزز‬ ‫خزاز‬ ‫أخزة‬ ‫خزان‬
‫خزل‬ ‫خزل‬ ‫المرأة‬
‫الخزامة‬ ‫خزائم‬
‫الخزومة‬ ‫خزائم‬ ‫خزم‬ ‫خزوم‬
‫الخزانة‬ ‫خزائن‬
‫خزي‬ ‫خزايا‬
‫المخزاة‬ ‫المخازي‬
‫خس‬ ‫أخساء‬ ‫خساس‬
‫الخسيل‬ ‫خسائل‬ ‫خسال‬
‫الخسا‬ ‫المخاسي‬ ‫الخاسي‬
‫خشب‬ ‫خشب‬
‫الخشب‬ ‫خشب‬ ‫خشب‬ ‫خشبان‬
‫الخشاب‬ ‫خشابة‬
‫الخشيب‬ ‫خشب‬ ‫خشائب‬
‫الخشرم‬ ‫خشارم‬
‫الخشاش‬ ‫أخشة‬
‫الخشاش‬ ‫أخشة‬
‫الخش‬ ‫أخشاش‬
‫الخشاء‬ ‫خشاوات‬ ‫خشاشي‬
‫الخشعة‬ ‫خشع‬
‫خشف‬ ‫خشف‬
‫الخشف‬ ‫أخشاف‬ ‫خشوف‬
‫الخشف‬ ‫خشوف‬ ‫خشفة‬
‫الخشوف‬ ‫خشف‬
‫الخشيف‬ ‫خشف‬
‫المخشف‬ ‫مخاشف‬
‫المخشلة‬ ‫مخاشل‬
‫خشم‬ ‫خشم‬
‫الخشناء‬ ‫خشن‬
‫خشي‬ ‫خشايا‬
‫الخصب‬ ‫أخصاب‬
‫الخصار‬ ‫خصر‬
‫الخصر‬ ‫خصور‬
‫المخصرة‬ ‫مخاصر‬ ‫مخاصر‬
‫الخصاصة‬ ‫خصاص‬ ‫خصائص‬
‫الخصاصة‬ ‫خصاص‬
‫الخص‬ ‫أخصاص‬ ‫خصاص‬ ‫خصوص‬
‫الخصيصة‬ ‫خصائص‬
‫خصف‬ ‫خصف‬
‫الخصفة‬ ‫خصاف‬
‫الخصفة‬ ‫خصف‬
‫الخصفة‬ ‫خصف‬ ‫خصاف‬
‫الخصيفة‬ ‫خصيف‬ ‫خصائف‬
‫المخصف‬ ‫مخاصف‬
‫الخصلة‬ ‫خصال‬
‫الخصلة‬ ‫خصل‬
‫الخصلة‬ ‫خصل‬
‫الخصيلة‬ ‫خصيل‬ ‫خصائل‬
‫المخصال‬ ‫مخاصيل‬
‫المخصل‬ ‫مخاصل‬
‫خاصمه‬ ‫الخير‬
‫الخصوم‬ ‫أخاصيم‬
‫الخصم‬ ‫خصوم‬
‫الخصم‬ ‫خصوم‬ ‫أخصام‬ ‫أخصام‬
‫الخصم‬ ‫أخصام‬
‫الخصية‬ ‫خصى‬
‫الخاضب‬ ‫خواضب‬
‫الخضب‬ ‫خضوب‬
‫المخضب‬ ‫مخاضب‬
‫مخاضب المخضبة‬
‫خضاخض الخضاخض‬
‫خضاخض الخضخض‬
‫مخاضد المخضد‬
‫خضر‬ ‫خضر‬
‫خضر الخضر‬
‫خضراوات الخضراء‬
‫خضر الخضرة‬
‫خضائر الخضيرة‬
‫مخاضير المخضار‬
‫مخاضر المخضر‬
‫خضارب الخضارب‬
‫خضارم الخضارم‬
‫خضارمة خضارم الخضرم‬
‫خضارم الخضرم‬
‫خضع‬ ‫خضع‬
‫خضع الخضعة‬
‫خضع الخضوع‬
‫خضائع الخضيعة‬
‫خضلت الخضلة‬
‫خضائل الخضيلة‬
‫خضائم الخضيمة‬
‫مخاضن المخضن‬
‫الخطء‬ ‫أخطاء‬
‫أخطئة الخطاء‬
‫الخطأ‬ ‫أخطاء‬
‫خطايا الخطيئة‬
‫خطب‬ ‫خطب‬
‫خطوب الخطب‬
‫أخطاب الخطب‬
‫خطب الخطباء‬
‫خطب الخطبة‬
‫خطباء الخطيب‬
‫خواطر الخاطر‬
‫خواطر الخاطرة‬
‫الخطر‬ ‫خطور‬ ‫أخطار‬
‫الخطر‬ ‫أخطار‬
‫الخطر‬ ‫أخطار‬
‫خطر الخطير‬
‫الخط‬ ‫خطوط‬
‫الخط‬ ‫خطوط‬ ‫أخطاط‬
‫الخط‬ ‫أخطاط‬
‫خطط الخطة‬
‫خطط الخطة‬
‫مخاطيط المخطاط‬
‫مخاط المخط‬
‫مخطوطات المخطوط‬
‫خواطف الخاطف‬
‫خواطيف الخاطوف‬
‫خطاطيف الخطاف‬
‫خطائف الخطيفة‬
‫مخاطف المخطف‬
‫خطم الخطم‬
‫خطم الخطام‬ ‫أخطمة‬
‫الخطم‬ ‫خطوم‬ ‫أخطام‬
‫مخاطم المخطم‬
‫مخاطم المخطم‬
‫خطاء الخطوة‬
‫خطى الخطوة‬
‫الخافت‬ ‫خوافت‬
‫خفرت‬ ‫مخافير‬
‫الخفير‬ ‫خفراء‬
‫المخفر‬ ‫مخافر‬
‫خفش‬ ‫خفش‬
‫الخفض‬ ‫خفوض‬
‫الخف‬ ‫خفاف‬ ‫أخفاف‬
‫الخافق‬ ‫خوافق‬ ‫خوافق‬
‫خفي‬ ‫خفايا‬
‫الخافية‬ ‫خواف‬
‫الخفاء‬ ‫أخفية‬ ‫أخفية‬
‫الخفية‬ ‫خفايا‬
‫الخقوق‬ ‫أخاقيق‬
‫الخق‬ ‫أخقاق‬ ‫خقوق‬
‫الخاقان‬ ‫خواقين‬
‫خلب‬ ‫خلب‬
‫الخلب‬ ‫أخلب‬
‫المخلب‬ ‫مخالب‬ ‫مخاليب‬
‫خلج‬ ‫خلج‬
‫الخليج‬ ‫خلج‬ ‫خلجان‬
‫المخلج‬ ‫مخالج‬
‫الخلخال‬ ‫خلخيل‬
‫الخلخل‬ ‫خلخل‬
‫الخلد‬ ‫أخلد‬
‫الخلدة‬ ‫خلدة‬
‫خلس‬ ‫خلس‬
‫الخليس‬ ‫خلس‬
‫الخلط‬ ‫أخلط‬
‫الخليط‬ ‫خلطاء‬ ‫خلط‬
‫المخلط‬ ‫مخاليط‬
‫المخلط‬ ‫مخالط‬
‫الخالع‬ ‫خوالع‬
‫الخلعة‬ ‫خلع‬
‫الخلعة‬ ‫خلع‬
‫الخليع‬ ‫خلعاء‬
‫خلف‬ ‫خلف‬
‫الخالف‬ ‫خوالف‬
‫الخالفة‬ ‫خوالف‬
‫الخلف‬ ‫أخلف‬ ‫خلوف‬
‫الخلف‬ ‫أخلف‬ ‫خلوف‬
‫الخليف‬ ‫خلف‬
‫الخليفة‬ ‫خلفاء‬ ‫خلئف‬
‫المخلف‬ ‫مخاليف‬
‫المخلفة‬ ‫مخالف‬
‫خلق‬ ‫خلق‬
‫خلق‬ ‫خلقاء‬
‫الخلقاء‬ ‫خلقاوات‬
‫الخلق‬ ‫خلوق‬
‫الخلق‬ ‫خلقان‬ ‫أخلق‬
‫الخلق‬ ‫أخلق‬
‫الخليقة‬ ‫خليق‬ ‫خلئق‬
‫الخلل‬ ‫أخلة‬ ‫الخلة‬
‫الخلل‬ ‫خلل‬
‫الخل‬ ‫خلول‬ ‫الخل‬
‫الخل‬ ‫أخلل‬
‫الخلة‬ ‫خلل‬
‫الخلة‬ ‫خلل‬ ‫خلل‬
‫الخلة‬ ‫خلل‬
‫الخليل‬ ‫أخلء‬ ‫خلن‬
‫المخلل‬ ‫مخللت‬
‫الخلم‬ ‫خلوم‬ ‫أخلم‬ ‫خلم‬
‫الخالي‬ ‫أخلء‬
‫الخللة‬ ‫خلئل‬
‫الخلو‬ ‫أخلء‬
‫الخلية‬ ‫خليا‬
‫الخلى‬ ‫أخلء‬
‫الخمار‬ ‫أخمرة‬ ‫خمر‬ ‫خمر‬
‫الخمر‬ ‫خمور‬
‫الخمس‬ ‫أخماس‬
‫الخمس‬ ‫أخماس‬
‫الخمس‬ ‫أخماس‬
‫الخميس‬ ‫أخماس‬
‫الخامشة‬ ‫خوامش‬
‫الخماشة‬ ‫خماشات‬
‫الخمش‬ ‫خموش‬
‫خمص‬ ‫خماص‬
‫خمص‬ ‫خماص‬
‫الخمصان‬ ‫خماص‬
‫الخامل‬ ‫خملة‬ ‫خمل‬
‫الخميلة‬ ‫خميل‬
‫الخم‬ ‫خممة‬
‫المخمة‬ ‫مخام‬
‫الخنب‬ ‫أخناب‬
‫الخنابس‬ ‫خنابس‬
‫الخنث‬ ‫خناث أخناث‬
‫الخنثى‬ ‫خناثى‬
‫المخناث‬ ‫مخانيث‬
‫الخنجر‬ ‫خناجر‬
‫الخنجرة‬ ‫خناجر‬
‫الخندق‬ ‫خنادق‬
‫الخنذيذ‬ ‫خناذيذ‬
‫الخنزير‬ ‫خنازير‬
‫خنس‬ ‫خنس‬
‫الخنوس‬ ‫خنس‬
‫الخنسير‬ ‫خناسير‬
‫الخنيف‬ ‫خنف‬
‫الخنفساء‬ ‫خنافس خنفساوات‬
‫الخناق‬ ‫خوانيق‬
‫خن‬ ‫خن‬
‫الخود‬ ‫خود‬ ‫خودات‬
‫الخوذة‬ ‫خوذ‬
‫الخوران‬ ‫خورانات خوارين‬
‫الخوار‬ ‫خوارات‬
‫الخوارة‬ ‫خور‬
‫المخاضة‬ ‫مخاوض مخاض‬
‫الخوط‬ ‫خيطان‬
‫الخوع‬ ‫أخواع‬
‫الخائل‬ ‫خول‬
‫الخال‬ ‫أخوال‬ ‫خؤول‬
‫الخولي‬ ‫خول‬
‫الخولي‬ ‫خول‬
‫الخوان‬ ‫أخونة‬ ‫خون‬ ‫أخاوين‬
‫الخوان‬ ‫أخونة‬
‫الخير‬ ‫خيار‬ ‫أخيار‬ ‫خيور‬
‫الخير‬ ‫أخيار‬
‫الخير‬ ‫خيار‬
‫الخيس‬ ‫أخياس‬
‫الخيسة‬ ‫خيس‬
‫الخيش‬ ‫أخياش‬ ‫خيوش‬
‫خيص‬ ‫خيص‬
‫خيط‬ ‫خيط‬ ‫البل‬
‫الخيط‬ ‫خيوط‬ ‫أخياط‬ ‫خيوطة‬
‫الخيط‬ ‫خيطان‬
‫الخيف‬ ‫أخياف‬ ‫خيوف‬
‫الخيفانة‬ ‫خيفان‬
‫الخيل‬ ‫خيل‬
‫الخائل‬ ‫خالة‬
‫الخال‬ ‫خيلن‬ ‫أخيلة‬
‫الخيال‬ ‫أخيلة‬ ‫خيلن‬
‫الخيال‬ ‫خيالة‬
‫المخيلة‬ ‫مخايل‬
‫الخيمة‬ ‫خيمات‬ ‫خيام‬ ‫خيم‬ ‫خيم‬
‫الدئث‬ ‫أدآث‬
‫الدأثاء‬ ‫دآث‬
‫الدأداء‬ ‫دآدي‬
‫الدئداء‬ ‫دآدي‬
‫الدؤدؤ‬ ‫دآدي‬
‫الدأدأة‬ ‫دآدي‬
‫الدؤلول‬ ‫دآليل‬
‫دب‬ ‫دب‬
‫الدابة‬ ‫دواب‬
‫الدب‬ ‫دباب‬ ‫دببة‬
‫الدبة‬ ‫دباب‬
‫الدبة‬ ‫دبب‬
‫الدبوب‬ ‫دبب‬
‫الدبيب‬ ‫دياديب‬
‫المدبة‬ ‫مداب‬
‫الدبادب‬ ‫دبادب‬
‫الدبداب‬ ‫دباديب‬
‫الدبدبة‬ ‫دبادب‬
‫دبر‬ ‫دبر‬
‫الدابر‬ ‫دوابر‬
‫الدابرة‬ ‫دوابر‬
‫الدبارة‬ ‫دبار‬
‫الدبر‬ ‫أدبر‬ ‫دبور‬
‫الدبر‬ ‫أدبر‬ ‫دبور‬
‫الدبر‬ ‫أدبار‬
‫الدبرة‬ ‫دبر‬ ‫دبار‬
‫الدبرة‬ ‫دبر‬ ‫أدبار‬
‫الدبور‬ ‫دبر‬ ‫دبائر‬
‫الدبس‬ ‫دبس‬
‫الدبوس‬ ‫دبابيس‬
‫الدبسي‬ ‫دباسي‬
‫الدبش‬ ‫أدباش‬
‫الدباغ‬ ‫دبغ‬
‫الدبغ‬ ‫أدباغ‬
‫الدبغة‬ ‫دبغ‬
‫المدبغة‬ ‫مدابغ‬
‫الدبق‬ ‫أدباق‬
‫الدبال‬ ‫أدبلة‬
‫الدبل‬ ‫دبول‬
‫الدبل‬ ‫دبول‬
‫الدبلة‬ ‫دبل‬
‫الدبول‬ ‫دبل‬
‫الدوبل‬ ‫دوابل‬
‫المدباة‬ ‫مداب‬
‫الدث‬ ‫دثاث‬
‫الدثاث‬ ‫دثاث‬
‫الدثة‬ ‫دثث‬
‫الدثار‬ ‫دثر‬
‫الدثر‬ ‫أدثار‬
‫الدجاجة‬ ‫دجاج‬ ‫دجج‬
‫الدجة‬ ‫دجج‬
‫الدجوج‬ ‫دجج‬
‫الديجوج‬ ‫دياجيج‬ ‫دياج‬
‫الديجور‬ ‫دياجير‬
‫الدجم‬ ‫دجوم‬
‫الدجمة‬ ‫دجم‬
‫الدجمة‬ ‫دجم‬
‫الداجن‬ ‫دواجن‬
‫الداجنة‬ ‫دواجن‬
‫الدجن‬ ‫أدجان‬ ‫دجون‬ ‫دجان‬
‫الدجنة‬ ‫دجن‬
‫المدجان‬ ‫مداجين‬
‫الداجية‬ ‫دواج‬
‫الدجة‬ ‫دجى‬
‫الدجية‬ ‫دجى‬
‫الدحوح‬ ‫دحح‬
‫الدحادح‬ ‫دحادح‬
‫الدحداح‬ ‫دحاديح‬
‫الدحداحة‬ ‫دحاديح‬
‫الدحدح‬ ‫دحادح‬
‫الدحروجة‬ ‫دحاريج‬
‫الدحاس‬ ‫دحاحيس‬
‫الداحض‬ ‫دحض‬
‫الدحض‬ ‫دحاض‬
‫المدحاض‬ ‫مداحيض‬
‫المدحضة‬ ‫مداحض‬
‫الداحق‬ ‫دواحق‬
‫الداحول‬ ‫دواحيل‬
‫الدحل‬ ‫أدحل‬ ‫أدحال‬ ‫دحال‬ ‫دحول‬
‫الداحوم‬ ‫دواحيم‬
‫الدحمس‬ ‫دحامس‬
‫الدحمس‬ ‫دحامس‬
‫الدحمسة‬ ‫وحامس‬
‫الدحوة‬ ‫أداح‬
‫الدحي‬ ‫أداح‬
‫المدحاة‬ ‫مداح‬
‫الدخادخ‬ ‫دخادخ‬
‫الدخرص‬ ‫دخاريص‬
‫الدخرصة‬ ‫دخاريص‬
‫الدخس‬ ‫أدخاس‬
‫الداخلة‬ ‫دواخل‬
‫الدخل‬ ‫دخاخيل‬
‫الدخيل‬ ‫دخلء‬
‫الدوخلة‬ ‫دواخل‬
‫المدخل‬ ‫مداخل‬
‫الداخنة‬ ‫دواخن‬
‫الدخان‬ ‫أدخنة‬ ‫دواخن‬ ‫دواخين‬
‫المدخنة‬ ‫مداخن‬
‫الدرء‬ ‫دروء‬
‫الدريء‬ ‫درارئ‬
‫الدريئة‬ ‫درايا‬
‫الدرب‬ ‫دروب‬ ‫أدراب‬ ‫دراب‬
‫الدارجة‬ ‫دوارج‬
‫الدرج‬ ‫أدراج‬ ‫درجة‬
‫الدرجة‬ ‫درج‬
‫الدرجة‬ ‫درج‬ ‫درجات‬
‫المدرج‬ ‫مدارج‬
‫الدردحة‬ ‫درادح‬
‫الدردق‬ ‫درادق‬
‫الدار‬ ‫درار‬ ‫درر‬
‫الدرة‬ ‫درر‬
‫الدرة‬ ‫درر‬
‫الدري‬ ‫دراري‬
‫المدرة‬ ‫مدار‬
‫الدرز‬ ‫دروز‬ ‫أم‬
‫الدرزية‬ ‫دروز‬ ‫درزة‬
‫الدرس‬ ‫دروس‬ ‫أدراس‬
‫الدرس‬ ‫أدراس‬ ‫درسان‬
‫الدريس‬ ‫أدراس‬ ‫درسان‬
‫المدراس‬ ‫مداريس‬
‫المدرس‬ ‫مدارس‬
‫المدرسة‬ ‫مدارس‬
‫الدرويش‬ ‫دراويش‬
‫الدرص‬ ‫أدراص‬ ‫دروص‬
‫الدرص‬ ‫أدراص‬ ‫دروص‬
‫درعت‬ ‫درع‬
‫الدرع‬ ‫أدراع‬ ‫أدرع‬ ‫دروع‬
‫المدرع‬ ‫مدارع‬
‫المدرعة‬ ‫مدارع‬
‫الدرفاس‬ ‫درافيس‬
‫الدرفس‬ ‫درافس‬
‫الدرفسة‬ ‫درافس‬
‫الدرقة‬ ‫درق‬
‫الدورق‬ ‫دوارق‬
‫الدرك‬ ‫أدراك‬
‫الدركة‬ ‫درك‬
‫الدريكة‬ ‫درائك‬
‫المدران‬ ‫مدارين‬
‫المدره‬ ‫مداره‬
‫الدرهم‬ ‫دراهم‬
‫المدرى‬ ‫مدار‬ ‫مدارى‬
‫الدسار‬ ‫دسر‬
‫الدسيس‬ ‫دسس‬
‫الدسيعة‬ ‫دسائع‬
‫دسم‬ ‫دسم‬
‫دعب‬ ‫دعب‬
‫الدعث‬ ‫أدعاث‬ ‫دعاث‬
‫الدعثور‬ ‫دعاثير‬
‫الدعدع‬ ‫دعادع‬
‫الداعرة‬ ‫مداعير‬
‫المدعس‬ ‫مداعس‬
‫الدعص‬ ‫دعصة‬ ‫أدعاص‬
‫الدعصة‬ ‫دعص‬
‫المدعص‬ ‫مداعص‬
‫الدعام‬ ‫دعم‬
‫الدعامة‬ ‫دعائم‬
‫الدعمة‬ ‫دعم‬
‫الداعية‬ ‫دواع‬
‫الدعاء‬ ‫أدعية‬
‫الدعوى‬ ‫دعاوى‬ ‫دعاو‬
‫الدعي‬ ‫أدعياء‬
‫المدعاة‬ ‫مداع‬
‫الداغر‬ ‫دغار‬
‫الداغصة‬ ‫دواغص‬
‫الدغل‬ ‫أدغال‬ ‫دغال‬
‫المدغل‬ ‫مداغل‬
‫دغم‬ ‫دغم‬
‫الدغم‬ ‫دغم‬ ‫دغمان‬
‫المدفأة‬ ‫مدافئ‬
‫الدفع‬ ‫دفوع‬
‫الدفعة‬ ‫دفع‬
‫المدفع‬ ‫مدافع‬
‫المدفع‬ ‫مدافع‬
‫الدافة‬ ‫دواف‬
‫الدف‬ ‫دفوف‬
‫دفق‬ ‫دفق‬
‫الدفن‬ ‫أدفان‬
‫الدفن‬ ‫أدفان‬ ‫دفان‬ ‫دفن‬
‫الدفين‬ ‫دفناء‬ ‫دفن‬
‫الدفينة‬ ‫دفائن‬
‫المدفن‬ ‫مدافن‬
‫الدقرارة‬ ‫دقارير‬
‫المدقع‬ ‫مداقيع‬
‫الدقيق‬ ‫أدقة‬ ‫أدقاء‬ ‫دقاق‬ ‫دقائق‬
‫الدقيقة‬ ‫دقائق‬
‫الدقل‬ ‫أدقال‬
‫الدقلة‬ ‫دقال‬
‫الدقيلة‬ ‫دقال‬ ‫دقائل‬
‫الدوقل‬ ‫دواقل‬
‫الدك‬ ‫دكوك‬ ‫دكاك‬
‫الدك‬ ‫دككة‬
‫الدكة‬ ‫دكاك‬
‫دكن‬ ‫دكن‬
‫الدكان‬ ‫دكاكين‬
‫الدولج‬ ‫دوالج‬
‫الدلخ‬ ‫دلخ‬
‫الدلس‬ ‫أدلس‬
‫دلص‬ ‫دلص‬
‫الدلص‬ ‫دلص‬ ‫دلص‬
‫الدلص‬ ‫دلص‬
‫الدلصة‬ ‫دلص‬
‫الدليص‬ ‫دلص‬
‫الدليع‬ ‫دلئع‬
‫الدولع‬ ‫دوالع‬
‫الدالف‬ ‫دلف‬ ‫دلف‬
‫الدلوف‬ ‫دلف‬
‫الدليك‬ ‫دلك‬
‫الدللة‬ ‫دلئل‬ ‫دللت‬
‫الدليل‬ ‫أدلة‬ ‫أدلء‬
‫الدلم‬ ‫أدلم‬
‫الدالي‬ ‫دلة‬ ‫بسر‬
‫الساقية‬ ‫الدوالي‬
‫الدلة‬ ‫دل‬
‫الدلو‬ ‫دلء‬ ‫دلي‬ ‫أدل‬
‫دمث‬ ‫دماث‬
‫الداموس‬ ‫دواميس‬
‫الديماس‬ ‫دياميس‬ ‫دماميس‬
‫دمص‬ ‫دمص‬
‫الدمع‬ ‫أدمع‬ ‫دموع‬
‫الدمعة‬ ‫دمع‬
‫الدميع‬ ‫دمعى‬ ‫دمعاء‬
‫المدمع‬ ‫مدامع‬
‫الدماغ‬ ‫أدمغة‬
‫الدموك‬ ‫دمك‬
‫الدمل‬ ‫دمامل‬ ‫دماميل‬
‫الدملوك‬ ‫دماليك‬
‫دم‬ ‫دمام‬
‫الداماء‬ ‫دوام‬
‫الدمنة‬ ‫دمن‬ ‫دمن‬
‫الدم‬ ‫دماء‬ ‫دمي‬ ‫دم‬
‫الدمية‬ ‫دمى‬
‫الدنيء‬ ‫دنآء‬ ‫أدنياء‬ ‫أدناء‬
‫الدنيئة‬ ‫دنايا‬
‫الدنس‬ ‫أدناس‬
‫الدانق‬ ‫دوانق‬ ‫دوانيق‬
‫دن‬ ‫دن‬
‫الدنيا‬ ‫دنى‬
‫الدهداه‬ ‫دهاده‬
‫الدهر‬ ‫أدهر‬ ‫دهور‬
‫الدهر‬ ‫أدهار‬
‫الدهس‬ ‫أدهاس‬
‫الدهقان‬ ‫دهاقنة‬ ‫دهاقين‬
‫الدهوك‬ ‫دهك‬
‫دهم‬ ‫دهم‬
‫الدهم‬ ‫دهم‬
‫الدهم‬ ‫دهوم‬
‫الدهماء‬ ‫دهم‬
‫دهنت‬ ‫دهن‬
‫الدهن‬ ‫دهان‬
‫الدهن‬ ‫أدهان‬ ‫دهان‬
‫المدهنة‬ ‫مداهن‬
‫دهي‬ ‫دهاة‬
‫دهو‬ ‫أدهياء‬ ‫دهواء‬
‫الداهية‬ ‫دواه‬ ‫دواهي‬
‫الدوحة‬ ‫دوح‬
‫الدودة‬ ‫دود‬ ‫ديدان‬
‫الدوداة‬ ‫دواد‬
‫الدائرة‬ ‫دوائر‬ ‫مبنى‬
‫الدارة‬ ‫دور‬ ‫دارات‬ ‫دارات‬
‫الدور‬ ‫أدوار‬
‫الدوار‬ ‫دواوير‬
‫الديرة‬ ‫دير‬
‫الديس‬ ‫ديسة‬ ‫جنس‬
‫الديسة‬ ‫ديس‬ ‫ديس‬
‫المداس‬ ‫أمدسة‬
‫المدواس‬ ‫مداويس‬
‫المدوس‬ ‫مداوس‬
‫المدوسة‬ ‫مداوس‬
‫دوش‬ ‫دوش‬
‫المدوك‬ ‫مداوك‬
‫الدال‬ ‫أدوال‬ ‫المرأة‬
‫الدالة‬ ‫دال‬
‫الدولة‬ ‫دول‬
‫الدوامة‬ ‫دؤام‬
‫الديمة‬ ‫ديم‬
‫المدوام‬ ‫مداويم‬
‫المدوم‬ ‫مداوم‬
‫الديوان‬ ‫دواوين‬
‫الدواء‬ ‫أدوية‬
‫الدواة‬ ‫دوي‬ ‫دوي‬
‫الدائص‬ ‫داصة‬
‫الدين‬ ‫أدين‬ ‫ديون‬
‫الدين‬ ‫أدين‬ ‫ديون‬ ‫أديان‬
‫الدينة‬ ‫دين‬
‫المديان‬ ‫مدايين‬
‫ذات‬ ‫ذوات‬
‫الذؤابة‬ ‫ذوائب‬
‫الذئب‬ ‫أذؤب‬ ‫ذئاب‬ ‫ذؤبان‬
‫ذؤالة‬ ‫ذؤلن‬ ‫ذئلن‬
‫الذباب‬ ‫أذبة‬ ‫ذبان‬
‫المذبة‬ ‫مذاب‬
‫الذبيح‬ ‫ذبحى‬ ‫ذباحى‬
‫الذبيحة‬ ‫ذبائح‬
‫المذبح‬ ‫مذابح‬
‫المذبح‬ ‫مذابح‬
‫الذبذب‬ ‫ذباذب‬
‫الذبذبة‬ ‫ذباذب‬
‫الذبر‬ ‫ذبار‬
‫الذابل‬ ‫ذبل‬ ‫ذبل‬ ‫ذبل‬
‫الذبالة‬ ‫ذبال‬
‫الذحل‬ ‫أذحال‬
‫الذخر‬ ‫أذخار‬
‫الذخيرة‬ ‫ذخائر‬
‫الذرية‬ ‫ذراري‬
‫ذرب‬ ‫ذرب‬
‫الذربة‬ ‫ذرب‬
‫الذراح‬ ‫ذراريح‬
‫الذريحة‬ ‫ذرائح‬
‫الذرور‬ ‫أذرة‬
‫الذريعة‬ ‫ذرائع‬
‫المذراع‬ ‫مذارع‬ ‫مذاريع‬
‫المذرع‬ ‫مذارع‬
‫المذرف‬ ‫مذارف‬
‫الذروة‬ ‫ذرا‬
‫الذاعر‬ ‫ذعار‬
‫الذعاف‬ ‫ذعف‬
‫الذفرى‬ ‫ذفارى‬
‫الذفاف‬ ‫أذفة‬ ‫ذفف‬
‫الذفاف‬ ‫ذفف‬
‫الذاقنة‬ ‫ذواقن‬
‫الذقن‬ ‫أذقان‬ ‫ذقون‬
‫التذكرة‬ ‫تذاكر‬
‫الذكر‬ ‫ذكور‬ ‫أذكار‬
‫الذكر‬ ‫ذكور‬ ‫ذكورة‬ ‫ذكار‬ ‫ذكارة‬ ‫ذكران‬
‫ذكي‬ ‫أذكياء‬
‫ذكو‬ ‫أذكياء‬
‫ذلق‬ ‫ذلق‬ ‫السراج‬
‫الذلذل‬ ‫ذلذل‬
‫الذل‬ ‫أذلل‬
‫الذليل‬ ‫أذلة‬
‫الذمر‬ ‫أذمار‬
‫الذمير‬ ‫أذمار‬
‫الذمام‬ ‫أذمة‬
‫الذم‬ ‫ذموم‬
‫الذمة‬ ‫أذم‬ ‫ذمام‬
‫الذمة‬ ‫ذمم‬
‫الذميم‬ ‫ذمام‬
‫الذميمة‬ ‫ذمام‬
‫الذنابة‬ ‫ذنائب‬
‫الذنب‬ ‫أذناب‬ ‫ذناب‬
‫الذنوب‬ ‫أذنبة‬ ‫ذنائب‬
‫المذنب‬ ‫مذانب‬
‫ذن‬ ‫ذن‬
‫الذهب‬ ‫أذهاب‬ ‫ذهوب‬
‫المذهب‬ ‫مذاهب‬
‫المذهب‬ ‫مذاهب‬
‫المذهل‬ ‫مذاهل‬
‫الذهن‬ ‫أذهان‬
‫المذوب‬ ‫مذاوب‬
‫المذوبة‬ ‫مذاوب‬
‫الذود‬ ‫أذواد‬
‫المذود‬ ‫مذاود‬ ‫مذاويد‬
‫الذال‬ ‫أذوال‬
‫الذواة‬ ‫ذوى‬
‫الذيخ‬ ‫أذياخ‬ ‫ذويخ‬ ‫ذيخة‬
‫الذاعة‬ ‫مذاييع‬
‫الذيل‬ ‫أذيال‬ ‫ذيول‬
‫الرؤية‬ ‫رئاب‬
‫الرئبال‬ ‫رآبيل‬ ‫رآبلة‬
‫الرأد‬ ‫أرآد‬
‫الرؤد‬ ‫أرآد‬ ‫التؤدة‬
‫الرئد‬ ‫أرآد‬ ‫فرخ‬
‫رئس‬ ‫رؤس‬
‫الرائس‬ ‫روائس‬
‫الرأس‬ ‫أرؤس‬ ‫رؤوس‬ ‫رأس‬
‫الرئيس‬ ‫رؤساء‬ ‫العضاء‬
‫المرآس‬ ‫مرائيس‬
‫الرال‬ ‫أرؤل‬ ‫رئال‬
‫الرأم‬ ‫أرآم‬
‫الرئم‬ ‫أرآم‬ ‫آرام‬
‫الرؤمة‬ ‫رؤم‬
‫الرأي‬ ‫آراء‬
‫الرؤيا‬ ‫رؤى‬
‫الرئة‬ ‫رئات‬ ‫رئون‬
‫المرآة‬ ‫مراء‬ ‫مرايا‬
‫الربيء‬ ‫ربايا‬
‫الربيئة‬ ‫ربايا‬
‫المربأ‬ ‫مرابئ‬
‫المربأة‬ ‫مرابئ‬
‫الرب‬ ‫أرباب‬ ‫ربوب‬
‫الرب‬ ‫ربوب‬ ‫رباب‬
‫الربى‬ ‫رباب‬
‫الربة‬ ‫رباب‬
‫الربة‬ ‫ربب‬ ‫رباب‬ ‫أربة‬ ‫ربة‬
‫الربة‬ ‫ربب‬ ‫رباب‬
‫الربيب‬ ‫أرباء‬ ‫أربة‬
‫الربيبة‬ ‫ربائب‬
‫الربيئة‬ ‫ربائث‬
‫الربح‬ ‫رباح‬
‫الربح‬ ‫أرباح‬
‫ربد‬ ‫ربد‬
‫الربيدة‬ ‫ربائد‬
‫المربد‬ ‫مرابد‬
‫الربذة‬ ‫ربذ‬ ‫رباذ‬
‫الرابض‬ ‫ربوض‬
‫الرابضة‬ ‫روابض‬
‫الربض‬ ‫أرباض‬
‫الربض‬ ‫أرباض‬
‫الربض‬ ‫أرباض‬
‫الربضة‬ ‫ربض‬
‫الربوض‬ ‫ربض‬
‫الرابطة‬ ‫روابط‬
‫الرباط‬ ‫ربط‬
‫الربيطة‬ ‫ربائط‬
‫المربط‬ ‫مرابط‬
‫الربعاء‬ ‫أربعاوات‬
‫الربع‬ ‫أرباع‬
‫الربع‬ ‫رباع‬ ‫أرباع‬
‫الربوع‬ ‫ربع‬ ‫ربائع‬
‫الربيع‬ ‫أربعاء‬ ‫رباع‬ ‫أربعة‬
‫الربيعة‬ ‫ربائع‬
‫الروبع‬ ‫روابع‬
‫الروبعة‬ ‫روابع‬
‫المرباع‬ ‫مرابيع‬
‫المربع‬ ‫مرابع‬
‫المربع‬ ‫مرابع‬
‫المربعة‬ ‫مرابع‬
‫المربعة‬ ‫مرابع‬
‫المربوع‬ ‫مرابيع‬
‫الربق‬ ‫أرباق‬ ‫رباق‬
‫الربقة‬ ‫رباق‬ ‫ربق‬
‫الرابلة‬ ‫روابل‬
‫الربل‬ ‫ربول‬
‫الربلة‬ ‫ربلت‬
‫الريبال‬ ‫ربابيل‬ ‫ريابلة‬
‫المربال‬ ‫مرابيل‬
‫الربون‬ ‫أرابين‬
‫الربان‬ ‫ربابين‬ ‫ربان‬
‫الرابية‬ ‫رواب‬
‫الربوة‬ ‫ربى‬
‫المربى‬ ‫مربيات‬
‫الرتبة‬ ‫رتب‬
‫الرتبة‬ ‫رتب‬
‫الرت‬ ‫رت‬
‫الرت‬ ‫رتوت‬
‫الرتاج‬ ‫رتج‬
‫الرتاجة‬ ‫رتائج‬
‫الرتج‬ ‫أرتاج‬
‫المرتاج‬ ‫مراتيج‬
‫رتق‬ ‫رتق‬
‫الرتقة‬ ‫رتق‬
‫الرتل‬ ‫أرتال‬
‫الرتمة‬ ‫رتم‬
‫الرتيمة‬ ‫رتائم‬
‫المرتنة‬ ‫مراتن‬
‫الراتي‬ ‫رتاة‬
‫رثئ‬ ‫رثء‬
‫المرثوء‬ ‫مراثي‬
‫رث‬ ‫رث‬
‫الرت‬ ‫رث‬
‫الرث‬ ‫رثاث‬
‫الرثة‬ ‫رثث‬ ‫رثاث‬
‫الرثيث‬ ‫رثاث‬
‫الرثد‬ ‫أرثاد‬
‫الرثد‬ ‫أرثاد‬
‫الرثدة‬ ‫رثد‬
‫المرثد‬ ‫مراثد‬
‫رثم‬ ‫رثم‬
‫الرثمة‬ ‫رثام‬
‫الرثمة‬ ‫رثام‬
‫المرثم‬ ‫مراثم‬
‫الرثنة‬ ‫رثان‬
‫المرثاة‬ ‫مراث‬
‫المرثية‬ ‫مراث‬
‫الرجب‬ ‫أرجاب‬
‫الرجبة‬ ‫رجب‬
‫رج‬ ‫رج‬ ‫ناقة‬
‫الرجاح‬ ‫رجح‬
‫المرجاح‬ ‫مراجيح‬
‫المرجوحة‬ ‫مراجيح‬
‫الرجرج‬ ‫رجارج‬
‫الرجرجة‬ ‫رجارج‬
‫رجز‬ ‫رجز‬
‫الرجوزة‬ ‫أراجيز‬
‫الرجازة‬ ‫رجائز‬
‫الرجز‬ ‫أرجاز‬
‫الرجس‬ ‫أرجاس‬
‫المرجاس‬ ‫مراجس‬
‫الراجع‬ ‫رواجع‬
‫الراجعة‬ ‫رواجع‬
‫الرجاع‬ ‫أرجعة‬ ‫رجع‬
‫الرجع‬ ‫رجاع‬ ‫رجعان‬
‫الرجيع‬ ‫رجع‬ ‫رجيع‬
‫الرجيعة‬ ‫رجائع‬
‫المرجع‬ ‫مراجع‬
‫المرجوع‬ ‫مراجيع‬
‫المرجوعة‬ ‫مراجيع‬
‫الرجاف‬ ‫أراجيف‬
‫الراجف‬ ‫رواجف‬
‫رجل‬ ‫رجل‬
‫الرجل‬ ‫رجل‬
‫الراجل‬ ‫رجال‬ ‫رجالة‬
‫الرجل‬ ‫أرجل‬
‫الرجل‬ ‫رجال‬ ‫رجلة‬
‫الرجلن‬ ‫رجالى‬
‫الرجلة‬ ‫رجل‬
‫الرجيل‬ ‫أرجلة‬
‫المرجل‬ ‫مراجل‬
‫الرجام‬ ‫رجم‬
‫الرجم‬ ‫رجوم‬
‫الرجم‬ ‫رجام‬ ‫أرجام‬
‫الرجمة‬ ‫رجام‬
‫الرجمة‬ ‫رجم‬ ‫رجام‬
‫المرجام‬ ‫مراجيم‬
‫المرجم‬ ‫مراجم‬
‫الرجينة‬ ‫رجائن‬
‫المرجونة‬ ‫مراجين‬
‫الرجية‬ ‫أراجي‬
‫الرجا‬ ‫أرجاء‬
‫الرحبة‬ ‫رحاب‬ ‫رحب‬
‫الرحبة‬ ‫رحب‬ ‫رحاب‬
‫الرحيب‬ ‫رحب‬
‫المرحاض‬ ‫مراحيض‬
‫المرحضة‬ ‫مراحيض‬
‫الراحلة‬ ‫رواحل‬
‫الراحول‬ ‫رواحيل‬
‫الرحالة‬ ‫رحائل‬
‫الرحل‬ ‫أرحل‬ ‫رحال‬
‫الرحلة‬ ‫رحل‬
‫المرحلة‬ ‫مراحل‬
‫الرحيم‬ ‫رحماء‬
‫المرحمة‬ ‫مراحم‬
‫الرخ‬ ‫رخاخ‬ ‫رخخة‬
‫الرخاء‬ ‫رخاخي‬
‫الرخفة‬ ‫رخاف‬
‫الرخل‬ ‫أرخل‬ ‫رخال‬ ‫رخلن‬
‫رخم‬ ‫رخم‬ ‫فلنا‬
‫الرخية‬ ‫أراخي‬
‫الردء‬ ‫أرداء‬
‫الرديء‬ ‫أردئاء‬
‫الردب‬ ‫ردوب‬
‫الردج‬ ‫أرداج‬
‫الرداح‬ ‫ردح‬
‫الردح‬ ‫أرداح‬
‫الردوح‬ ‫ردح‬
‫الرادة‬ ‫رواد‬
‫الرد‬ ‫ردود‬
‫الرد‬ ‫ردود‬ ‫أرداد‬
‫الرديد‬ ‫ردد‬
‫المرداس‬ ‫مراديس‬
‫المردس‬ ‫مرادس‬
‫الردع‬ ‫ردع‬
‫الرادع‬ ‫روادع‬
‫الردعاء‬ ‫ردع‬
‫المردع‬ ‫مرادع‬
‫الردغة‬ ‫رداغ‬ ‫ردغ‬
‫الرادفة‬ ‫روادف‬
‫الردف‬ ‫أرداف‬ ‫رداف‬
‫الرديف‬ ‫أرداف‬ ‫ردفاء‬ ‫رداف‬ ‫ردافى‬
‫الردم‬ ‫أردمون‬
‫الردم‬ ‫ردوم‬
‫الرديم‬ ‫ردم‬
‫الرديمة‬ ‫ردم‬
‫الردن‬ ‫أردان‬ ‫أردنة‬
‫المردن‬ ‫مرادن‬
‫الردهة‬ ‫رده‬ ‫رداه‬
‫الرداء‬ ‫أردية‬ ‫رداء‬
‫الرداة‬ ‫ردى‬
‫المردى‬ ‫المرادي‬
‫المرداة‬ ‫المرادي‬
‫المردي‬ ‫مرادي‬
‫الرذل‬ ‫أراذل‬
‫الرذل‬ ‫أرذل‬ ‫أرذال‬ ‫رذل‬ ‫رذال‬
‫الرذيل‬ ‫رذلء‬ ‫رذال‬ ‫رذالى‬
‫الرذيلة‬ ‫رذائل‬
‫الرزء‬ ‫أرزاء‬
‫الرزيئة‬ ‫رزايا‬
‫المرزئة‬ ‫مرازي‬
‫الرزبة‬ ‫أرازب‬
‫المرزاب‬ ‫مرازيب‬
‫المرزبان‬ ‫مرازبة‬
‫المرزبة‬ ‫مرازب‬
‫المرزبة‬ ‫مرازب‬
‫المرزاح‬ ‫مرازيح‬
‫المرزح‬ ‫مرازح‬
‫المرزح‬ ‫مرازح‬
‫المرزحة‬ ‫مرازح‬
‫المرزيح‬ ‫مرازيح‬
‫المرزخة‬ ‫مرازخ‬
‫الرزدق‬ ‫رزادق‬
‫المرزة‬ ‫مراز‬
‫الرزغة‬ ‫رزغ‬ ‫رزاغ‬
‫الرزق‬ ‫أرزاق‬
‫الرزقة‬ ‫رزقات‬
‫الرزقة‬ ‫رزق‬
‫الرزمة‬ ‫رزم‬
‫المرزام‬ ‫مرازيم‬
‫الرزن‬ ‫رزون‬ ‫رزان‬
‫الرزن‬
‫الرزنة‬ ‫رزان‬
‫الرسوب‬ ‫رسب‬
‫المرسب‬ ‫مراسب‬
‫الرسح‬ ‫رسح‬
‫الرسحاء‬ ‫رسح‬
‫الرسوسة‬ ‫أراسيس‬
‫الزس‬ ‫رساس‬
‫رسعت‬ ‫رسع‬
‫الرسيع‬ ‫رسع‬
‫الرسغ‬ ‫أرساغ‬ ‫أرسغ‬
‫الرسالة‬ ‫رسائل‬
‫الرسل‬ ‫أرسال‬
‫المرسال‬ ‫مراسيل‬
‫الراسم‬ ‫رواسم‬
‫الراسوم‬ ‫رواسيم‬
‫الرسوم‬ ‫رسم‬
‫الروسم‬ ‫رواسم‬
‫المرسوم‬ ‫مراسيم‬
‫الرسن‬ ‫أرسان‬ ‫أرسن‬
‫المرسن‬ ‫مراسن‬
‫الراسي‬ ‫الرواسي‬
‫الرسوة‬ ‫رسوات‬
‫المرسى‬ ‫مراس‬
‫المرساة‬ ‫مراس‬
‫الرشأ‬ ‫أرشاء‬
‫الراشح‬ ‫رواشح‬
‫المرشح‬ ‫مراشح‬
‫المرشحة‬ ‫مراشح‬
‫الرشادة‬ ‫الرشاد‬
‫الرش‬ ‫رشاش‬
‫المرشة‬ ‫مراش‬
‫المرشف‬ ‫مراشف‬
‫رشق‬ ‫رشق‬
‫الرشق‬ ‫أرشاق‬
‫رشم‬ ‫رشم‬
‫الرشم‬ ‫رشم‬
‫الراشوم‬ ‫رواشيم‬
‫الرشم‬ ‫أرشام‬
‫الروشم‬ ‫رواشم‬
‫المرشم‬ ‫مراشم‬
‫الروشن‬ ‫رواشن‬
‫الرشاء‬ ‫أرشية‬
‫الرشاة‬ ‫رشا‬
‫الرشوة‬ ‫رشأ‬
‫الراصد‬ ‫رصد‬ ‫رصاد‬
‫الرصد‬ ‫أرصاد‬
‫الرصدة‬ ‫رصاد‬
‫الرصدة‬ ‫رصد‬
‫المرصاد‬ ‫مراصيد‬
‫المرصد‬ ‫مراصد‬
‫رص‬ ‫رص‬
‫الرصوصة‬ ‫أراصيص‬
‫رصع‬ ‫رصع‬
‫الرصيعة‬ ‫رصائع‬
‫المرصاع‬ ‫مراصيع‬
‫الرصفة‬ ‫رصف‬
‫الرصيف‬ ‫رصف‬ ‫أرصفة‬
‫المرصافة‬ ‫مراصيف‬
‫الراصن‬ ‫رواصن‬
‫المرصن‬ ‫مراصن‬
‫المرضب‬ ‫مراضب‬
‫المرضاح‬ ‫مراضيح‬
‫المرضحة‬ ‫مراضح‬
‫الرضيخة‬ ‫رضائخ‬
‫المرضاخ‬ ‫مراضيخ‬
‫المرضخة‬ ‫مراضخ‬
‫الرض‬ ‫رض‬
‫المرضة‬ ‫مراض‬
‫أرضعت‬ ‫مراضع‬
‫الراضع‬ ‫رضع‬ ‫رضاع‬
‫الراضعة‬ ‫رواضع‬
‫الرضوعة‬ ‫رضائع‬
‫الرضيع‬ ‫رضع‬
‫المرضعة‬ ‫مراضع‬
‫الرضفة‬ ‫رضف‬
‫الرضفة‬ ‫رضف‬
‫المرضافة‬ ‫مراضيف‬
‫الرضمة‬ ‫رضم‬ ‫رضام‬
‫الرضمة‬ ‫رضم‬ ‫رضام‬
‫رضيه‬ ‫رضاة‬
‫الرطب‬ ‫رطب‬ ‫رطب‬
‫الرطب‬ ‫أرطاب‬ ‫رطاب‬
‫الرطبة‬ ‫رطاب‬
‫الرطيط‬ ‫رطاط‬ ‫رطائط‬
‫الرطل‬ ‫أرطال‬
‫الرعب‬ ‫رعب‬
‫الرعب‬ ‫رعبة‬
‫الرعيب‬ ‫رعب‬
‫الترعيبة‬ ‫ترعيب‬ ‫تراعيب‬
‫المرعبة‬ ‫مراعب‬
‫الرعبوب‬ ‫رعابيب‬
‫الرعبوبة‬ ‫رعابيب‬
‫الرعبب‬ ‫رعابيب‬
‫الرعبل‬ ‫رعابل‬
‫الرعبلة‬ ‫رعابل‬
‫الرعبلة‬ ‫رعابل‬
‫الرعبولة‬ ‫رعابيل‬
‫رعثت‬ ‫رعث‬
‫الرعوثة‬ ‫أراعيث‬
‫الراعوثة‬ ‫رواعيث‬
‫الرعث‬ ‫رعاث‬ ‫رعث‬
‫الرعثاء‬ ‫رعث‬
‫الرعثة‬ ‫رعاث‬ ‫رعثة‬
‫الرعثة‬ ‫رعث‬
‫الراعد‬ ‫رواعد‬ ‫ذات‬
‫الرعد‬ ‫رعود‬
‫الرعديد‬ ‫رعاديد‬
‫الرعديدة‬ ‫رعاديد‬
‫الرعرع‬ ‫رعارع‬
‫الرعرع‬ ‫رعارع‬
‫الرعشاء‬ ‫رعش‬
‫الرعظ‬ ‫أرعاظ‬
‫الرعوفة‬ ‫أراعيف‬
‫الراعف‬ ‫رواعف‬
‫الرعل‬ ‫رعل‬
‫الرعلء‬ ‫رعل‬
‫الرعلة‬ ‫رعال‬
‫الرعيل‬ ‫رعال‬ ‫أرعال‬
‫المرعل‬ ‫مراعل‬
‫الرعم‬ ‫رعوم‬ ‫أرعام‬
‫رعن‬ ‫رعن‬
‫الرعن‬ ‫رعن‬
‫الرعن‬ ‫رعون‬ ‫رعان‬
‫الرعناء‬ ‫رعن‬ ‫عنب‬
‫الراعي‬ ‫رعاة‬ ‫رعيان‬ ‫رعاء‬
‫الراعية‬ ‫رواع‬ ‫راعية‬
‫الرعي‬ ‫أرعاء‬
‫الرعية‬ ‫رعايا‬
‫المرعى‬ ‫مراع‬
‫الرغاب‬ ‫رغب‬
‫الرغيب‬ ‫رغاب‬ ‫رغب‬
‫الرغيبة‬ ‫رغائب‬
‫المرغب‬ ‫مراغب‬
‫الرغوث‬ ‫رغاث‬ ‫رغائث‬
‫الرغيدة‬ ‫رغائد‬
‫المرغدة‬ ‫مراغد‬
‫الرغس‬ ‫أرغاس‬
‫الرغس‬ ‫أرغاس‬
‫الرغيف‬ ‫أرغفة‬ ‫رغفان‬ ‫رغف‬
‫الرغلة‬ ‫رغل‬
‫الرغول‬ ‫رغل‬
‫رغم‬ ‫رغماء‬ ‫رغام‬
‫المرغم‬ ‫مراغم‬ ‫مراغم‬
‫المرغمة‬ ‫مراغم‬
‫الراغية‬ ‫رواغ‬
‫الرغاوى‬ ‫دغاوى‬
‫الرغاوة‬ ‫رغاوى‬
‫الرغوة‬ ‫رغى‬
‫المرغاة‬ ‫مراغ‬
‫المرفأ‬ ‫مرافئ‬
‫الرافد‬ ‫رفاد‬ ‫رفد‬
‫الرفد‬ ‫أرفاد‬ ‫رفود‬
‫الرفد‬ ‫أرفاد‬ ‫رفود‬
‫الرفدة‬ ‫رفد‬
‫الرفود‬ ‫رفد‬ ‫رفائد‬
‫الرفيدة‬ ‫رفائد‬
‫المرفد‬ ‫مرافد‬
‫المرفد‬ ‫مرافد‬
‫المرفد‬ ‫مرافد‬
‫الرفرف‬ ‫رفارف‬
‫الرفرفة‬ ‫رفارف‬
‫الرفوس‬ ‫رفس‬
‫المرفس‬ ‫مرافس‬
‫رفش‬ ‫رفش‬
‫لرفش‬ ‫رفوش‬ ‫أرفاش‬
‫المرفشة‬ ‫مرافش‬
‫الرفصة‬ ‫رفص‬
‫الرفض‬ ‫رفوض‬ ‫رفاض‬ ‫أرفاض‬
‫المرفض‬ ‫مرافض‬
‫الرافعة‬ ‫روافع‬
‫الرفيعة‬ ‫رفائع‬
‫المرفع‬ ‫مرافع‬
‫المرفع‬ ‫مرافع‬
‫الرفغ‬ ‫أرفغ‬ ‫رفوغ‬
‫الرفغ‬ ‫أرفغ‬ ‫رفوغ‬
‫الرفافة‬ ‫رفائف‬
‫الرف‬ ‫رفوف‬ ‫رفاف‬
‫رفق‬ ‫رفقاء‬
‫الرفاق‬ ‫رفق‬ ‫أرفقة‬
‫الرفقة‬ ‫رفق‬ ‫رفاق‬
‫الرفيق‬ ‫رفقاء‬ ‫رفاق‬
‫الرفيقة‬ ‫رفائق‬
‫المرفق‬ ‫مرافق‬
‫المرفق‬ ‫مرافق‬
‫المرفقة‬ ‫مرافق‬
‫الرفال‬ ‫رفل‬
‫الرفل‬ ‫رفول‬ ‫أرفال‬
‫الرفل‬ ‫أرفال‬
‫المرفال‬ ‫مرافيل‬
‫المرفلة‬ ‫مرافل‬
‫رقب‬ ‫رقب‬
‫الرقبة‬ ‫رقب‬
‫الرقبة‬ ‫رقاب‬ ‫رقب‬
‫الرقيب‬ ‫رقباء‬
‫المرقب‬ ‫مراقب‬
‫المرقبة‬ ‫مراقب‬
‫الرقود‬ ‫رقد‬
‫المرقد‬ ‫مراقد‬
‫رقش‬ ‫رقش‬
‫الرقش‬ ‫رقوش‬
‫المرقص‬ ‫مراقص‬
‫المرقصة‬ ‫مراقص‬
‫رقط‬ ‫رقط‬
‫الرقط‬ ‫رقط‬
‫الرقط‬ ‫أرقاط‬
‫الرقطاء‬ ‫رقط‬
‫الرقطة‬ ‫رقط‬
‫رقع‬ ‫رقعاء‬
‫الرقع‬ ‫رقع‬
‫الرقعاء‬ ‫رقع‬
‫الرقعة‬ ‫رقع‬
‫المرقع‬ ‫مراقع‬
‫المرقع‬ ‫مراقع‬
‫الرق‬ ‫رقوق‬
‫الرق‬ ‫رقوق‬
‫الرق‬ ‫رقوق‬
‫الرقة‬ ‫رقاق‬
‫المرق‬ ‫مراق‬ ‫مراق‬
‫المرقاق‬ ‫مراقيق‬
‫الراقول‬ ‫رواقيل‬
‫الرقلة‬ ‫رقال‬ ‫رقل‬
‫المرقال‬ ‫مراقيل‬
‫الرقم‬ ‫أراقم‬
‫الرقم‬ ‫أرقام‬
‫المرقم‬ ‫مراقم‬
‫الراقن‬ ‫رواقن‬
‫الراقي‬ ‫رقاة‬
‫الرقوة‬ ‫رقا‬
‫الرقية‬ ‫رقى‬
‫المرقى‬ ‫مراق‬
‫المرقاة‬ ‫مراق‬
‫ركب‬ ‫ركب‬
‫الراكبة‬ ‫رواكب‬ ‫رواكب‬
‫الراكوب‬ ‫رواكيب‬ ‫رواكب‬
‫الركاب‬ ‫ركب‬ ‫ركائب‬
‫الركب‬ ‫أركب‬ ‫ركوب‬
‫الركب‬ ‫ركاب‬
‫الركبة‬ ‫ركب‬
‫الركوب‬ ‫ركب‬
‫الركوبة‬ ‫ركائب‬
‫المركب‬ ‫مراكب‬
‫المركوب‬ ‫مراكيب‬
‫الركح‬ ‫أركاح‬ ‫ركوح‬
‫الركحاء‬ ‫ركح‬
‫الركحة‬ ‫ركح‬ ‫ركح‬
‫المركاح‬ ‫مراكيح‬
‫الراكدة‬ ‫رواكد‬
‫الركز‬ ‫ركوزا‬ ‫أركاز‬
‫الركزة‬ ‫ركز‬ ‫ركاز‬
‫الركيزة‬ ‫ركاز‬ ‫ركائز‬
‫الركاس‬ ‫ركس‬ ‫أركسة‬
‫الركاسة‬ ‫ركائس‬
‫الركس‬ ‫أركاس‬
‫أركضت‬ ‫مراكض‬
‫المركض‬ ‫مراكض‬
‫المركض‬ ‫مراكض‬
‫المركضة‬ ‫مراكض‬
‫الرك‬ ‫أركاك‬ ‫ركاك‬
‫الركيك‬ ‫ركاك‬ ‫رككة‬
‫الركيكة‬ ‫ركاك‬
‫المركل‬ ‫مراكل‬
‫المركن‬ ‫مراكن‬
‫الركوة‬ ‫ركاء‬
‫الركية‬ ‫ركايا‬ ‫ركي‬
‫الرمث‬ ‫أرماث‬ ‫رماث‬
‫الرمح‬ ‫رماح‬ ‫أرماح‬
‫رمد‬ ‫رمد‬
‫الرمد‬ ‫رمد‬
‫الرماد‬ ‫أرمدة‬
‫الراموز‬ ‫رواميز‬
‫الرمز‬ ‫رموز‬
‫الراموس‬ ‫رواميس‬
‫الرامس‬ ‫روامس‬
‫الرامسة‬ ‫روامس‬
‫الرمس‬ ‫رموس‬ ‫أرماس‬
‫رمشت‬ ‫رمش‬
‫المرماش‬ ‫مراميش‬
‫رمصت‬ ‫رمص‬
‫رمضان‬ ‫رمضانات‬ ‫رماضين‬
‫الرمق‬ ‫أرماق‬
‫الرمكة‬ ‫رمك‬ ‫رماك‬
‫الرمل‬ ‫أرامل‬ ‫أراملة‬
‫الرمل‬ ‫رمال‬ ‫القطعة‬
‫الرمل‬ ‫أرمال‬ ‫أحد‬
‫الرمة‬ ‫رم‬ ‫رمم‬ ‫رمام‬
‫الرمة‬ ‫رمم‬ ‫رمام‬
‫الرمي‬ ‫أرماء‬ ‫أرمية‬ ‫رمايا‬
‫الرمية‬ ‫رمايا‬
‫المرمى‬ ‫مرام‬
‫الرانفة‬ ‫روانف‬
‫الرناء‬ ‫أرنية‬
‫الراهب‬ ‫رهبان‬
‫الرهابة‬ ‫رهاب‬
‫الرهدن‬ ‫رهادن‬ ‫رهادنة‬
‫المرهصة‬ ‫مراهص‬
‫الرهط‬ ‫أرهط‬ ‫أرهاط‬
‫الرهمة‬ ‫رهم‬ ‫رهام‬
‫الرهن‬ ‫رهان‬
‫الرهينة‬ ‫رهائن‬
‫الرهو‬ ‫رهاء‬
‫الرهوة‬ ‫رهاء‬
‫المرهاة‬ ‫مراه‬
‫الرائب‬ ‫روبى‬
‫الروبان‬ ‫روبى‬
‫المروب‬ ‫مراوب‬
‫الروث‬ ‫أرواث‬
‫روح‬ ‫روح‬
‫الرائحة‬ ‫روائح‬
‫الراحة‬ ‫راح‬
‫الروح‬ ‫أرواح‬
‫الروح‬ ‫أرواح‬
‫الريح‬ ‫رياح‬ ‫أرواح‬ ‫أرياح‬
‫الريحان‬ ‫رياحين‬
‫المرواح‬ ‫مراويح‬
‫المروح‬ ‫مراوح‬
‫المروحة‬ ‫مراوح‬
‫المروحة‬ ‫مراوح‬
‫الرائد‬ ‫رواد‬ ‫رادة‬ ‫رائد‬
‫الراز‬ ‫رازة‬
‫روش‬ ‫روش‬
‫الروضة‬ ‫روض‬ ‫رياض‬ ‫روضة‬
‫الروع‬ ‫روع‬
‫الروق‬ ‫روق‬
‫الراووق‬ ‫رواويق‬
‫الرواق‬ ‫أروقة‬ ‫روق‬
‫الروق‬ ‫أرواق‬ ‫أرواق‬
‫الراوول‬ ‫رواويل‬
‫الرون‬ ‫روون‬
‫روي‬ ‫رواء‬
‫الروية‬ ‫أراوي‬
‫الراوي‬ ‫رواة‬
‫الراوية‬ ‫روايا‬
‫الرواء‬ ‫أروية‬
‫الروية‬ ‫روايا‬
‫المروى‬ ‫مراو‬
‫المروي‬ ‫المراوي‬
‫الريبة‬ ‫ريب‬
‫الريد‬ ‫ريود‬ ‫أرياد‬
‫الريش‬ ‫أرياش‬ ‫رياش‬
‫الريع‬ ‫ريوع‬ ‫أرياع‬ ‫رياع‬
‫الريف‬ ‫أرياف‬ ‫ريوف‬
‫الريق‬ ‫أرياق‬ ‫رياق‬
‫الراية‬ ‫راي‬
‫الزبدية‬ ‫زبادي‬
‫الزبر‬ ‫زبور‬
‫الزبرة‬ ‫زبر‬
‫الزبور‬ ‫زبر‬
‫المزبر‬ ‫مزابر‬
‫الزبرج‬ ‫زبارج‬
‫الزبرقان‬ ‫زباريق‬
‫الزوبعة‬ ‫زوابع‬
‫الزبيل‬ ‫زبل‬ ‫زبلن‬
‫الزنبيل‬ ‫زنابيل‬
‫المزبلة‬ ‫مزابل‬
‫الزبية‬ ‫زبى‬
‫زج‬ ‫زج‬
‫الزج‬ ‫زجاج‬ ‫أزجاج‬ ‫زججة‬
‫الزاجل‬ ‫زواجل‬
‫الزجال‬ ‫زجالة‬ ‫ناظم‬
‫الزجل‬ ‫أزجال‬
‫الزجلة‬ ‫زجل‬
‫الزحف‬ ‫زحوف‬
‫الزحوف‬ ‫زحف‬
‫المزحف‬ ‫مزاحف‬
‫الزحلوفة‬ ‫زحاليف‬
‫الزحلوقة‬ ‫زحاليق‬
‫الزاخر‬ ‫زواخر‬ ‫زواخر‬
‫الزخرف‬ ‫زخارف‬
‫الزرب‬ ‫زروب‬
‫الزربية‬ ‫زرابي‬
‫الزريبة‬ ‫زرائب‬
‫الزرد‬ ‫زرود‬
‫المزرد‬ ‫مزارد‬
‫الزرزور‬ ‫زرازير‬
‫الزرع‬ ‫زروع‬
‫المزرعة‬ ‫مزارع‬
‫الزرافة‬ ‫زرافى‬ ‫زرافي‬
‫زرق‬ ‫زرق‬
‫الزرق‬ ‫زراريق‬
‫الزورق‬ ‫زوارق‬
‫المزراق‬ ‫مزاريق‬
‫الزعر‬ ‫زعر‬
‫زعم‬ ‫زعماء‬
‫الزعمة‬ ‫زعمات‬
‫الزعيم‬ ‫زعماء‬
‫الزعنفة‬ ‫زعانف‬
‫الزعنفة‬ ‫زعانف‬
‫الزغلة‬ ‫زغل‬
‫الزافرة‬ ‫زوافر‬
‫الزفر‬ ‫أزفار‬
‫زفرة‬ ‫زفر‬
‫الزقاق‬ ‫أزقة‬
‫الزق‬ ‫أزقاق‬ ‫زقاق‬
‫الزاقي‬ ‫زواق‬
‫الزكيبة‬ ‫زكائب‬
‫الزكرة‬ ‫زكر‬
‫الزلوج‬ ‫زلج‬
‫المزلج‬ ‫مزاليج‬
‫الزلزال‬ ‫زلزل‬
‫الزلزل‬ ‫زلزل‬
‫زلعت‬ ‫زلع‬
‫الزلفة‬ ‫زلف‬
‫المزلف‬ ‫مزالف‬
‫المزلفة‬ ‫مزالف‬
‫الزلقة‬ ‫زلق‬
‫الزليق‬ ‫زلقاء‬
‫المزلق‬ ‫مزاليق‬
‫المزلق‬ ‫مزالق‬
‫المزلقة‬ ‫مزالق‬
‫الزلقوم‬ ‫زلقيم‬
‫زل‬ ‫زل‬
‫الزلء‬ ‫زل‬
‫الزلية‬ ‫زللي‬
‫المزلة‬ ‫مزال‬
‫الزلم‬ ‫أزلم‬
‫الزامخ‬ ‫زمخ‬ ‫زوامخ‬
‫الزمرة‬ ‫زمر‬
‫الزمارة‬ ‫زمامير‬
‫الزمور‬ ‫زمر‬
‫الزمير‬ ‫زمار‬
‫المزمار‬ ‫مزامير‬
‫المزمور‬ ‫مزامير‬ ‫مزامير‬
‫الزمزمة‬ ‫زمزم‬
‫الزمزوم‬ ‫زمازيم‬
‫زمع‬ ‫زمع‬
‫الزمعة‬ ‫زمع‬
‫الزمعة‬ ‫زمع‬ ‫زماع‬ ‫أزماع‬
‫الزميع‬ ‫زمعاء‬
‫الزمل‬ ‫أزامل‬ ‫أزاميل‬
‫الزملة‬ ‫أزامل‬
‫الزميل‬ ‫أزاميل‬
‫الزاملة‬ ‫زوامل‬
‫الزمال‬ ‫زمل‬ ‫أزملة‬
‫الزمل‬ ‫أزمال‬
‫الزميم‬ ‫أزاميم‬
‫الزمام‬ ‫أزمة‬
‫الزمان‬ ‫أزمنة‬ ‫أزمن‬
‫الزمن‬ ‫أزمان‬ ‫أزمن‬
‫الزمن‬ ‫زمنى‬
‫الزمين‬ ‫زمناء‬ ‫زمنى‬ ‫زمنة‬
‫الزنبر‬ ‫زنابر‬
‫الزنبور‬ ‫زنابير‬
‫المزبرة‬ ‫مزابر‬
‫الزنجير‬ ‫زناجير‬
‫الزند‬ ‫زناد‬ ‫أزناد‬
‫الزنديق‬ ‫زناديق‬ ‫زنادقة‬
‫الزنار‬ ‫زنانير‬
‫الزناق‬ ‫زنق‬ ‫أزنقة‬
‫الزنق‬ ‫زنوق‬
‫الزاهد‬ ‫زهد‬ ‫زهاد‬
‫الزهيد‬ ‫زهدان‬
‫الزهر‬ ‫زهر‬
‫الزاهر‬ ‫زواهر‬
‫الزهر‬ ‫أزهار‬
‫الزهراء‬ ‫زهر‬
‫المزهر‬ ‫مزاهر‬
‫الزاهق‬ ‫زهق‬ ‫زهق‬
‫المزواج‬ ‫مزاويج‬
‫الزاد‬ ‫أزواد‬ ‫أزودة‬
‫المزود‬ ‫مزاود‬
‫زور‬ ‫زور‬
‫الزوار‬ ‫أزورة‬
‫الزور‬ ‫أزوار‬
‫الزوعة‬ ‫زوع‬
‫الزاغ‬ ‫زيغان‬
‫التزويق‬ ‫تزاويق‬
‫الزائلة‬ ‫زوائل‬
‫الزول‬ ‫أزوال‬
‫المزولة‬ ‫مزاول‬
‫الزامة‬ ‫زام‬
‫الزانة‬ ‫زان‬
‫الزون‬ ‫أزوان‬
‫الزاوية‬ ‫زوايا‬
‫الزيت‬ ‫زيوت‬
‫الزائدة‬ ‫زوائد‬
‫المزادة‬ ‫مزاد‬
‫الزيزاء‬ ‫الزيازي‬
‫الزيف‬ ‫زيوف‬ ‫أزياف‬ ‫زياف‬
‫الزيق‬ ‫أزياق‬ ‫زيقة‬
‫زيل‬ ‫زيل‬
‫الزيمة‬ ‫زيم‬
‫الزين‬ ‫أزيان‬
‫الزينة‬ ‫زين‬
‫الزي‬ ‫أزياء‬
‫السأب‬ ‫سؤوب‬
‫المسأب‬ ‫مسائب‬
‫السؤر‬ ‫أسآر‬
‫السؤرة‬ ‫سؤر‬
‫السؤال‬ ‫أسئلة‬
‫المسألة‬ ‫مسائل‬
‫السبوية‬ ‫أسابيب‬
‫السب‬ ‫سبوب‬
‫السببية‬ ‫سبائب‬
‫السبت‬ ‫سبوت‬ ‫أسبت‬
‫السبحة‬ ‫سباح‬
‫السبحة‬ ‫سبح‬
‫السبخة‬ ‫سباخ‬
‫السبيخة‬ ‫سبيخ‬ ‫سبائخ‬
‫السبد‬ ‫أسباد‬
‫السبد‬ ‫سبدان‬
‫السبار‬ ‫سبر‬
‫السبر‬ ‫أسبار‬
‫المسبار‬ ‫مسابير‬
‫السبرات‬ ‫سباريت‬
‫السبروت‬ ‫سباريت‬
‫السبريت‬ ‫سباريت‬
‫السبسب‬ ‫سباسب‬
‫الساباط‬ ‫سوابيط‬ ‫ساباطات‬
‫السبط‬ ‫سباط‬
‫السبط‬ ‫أسباط‬
‫السبوع‬ ‫أسابيع‬
‫السبع‬ ‫سباع‬ ‫أسبع‬ ‫سبوع‬
‫السبع‬ ‫أسباع‬
‫السبيع‬ ‫أسباع‬
‫المسبع‬ ‫مسابع‬
‫المسبعة‬ ‫مسابع‬
‫التسبغة‬ ‫تسابيغ‬
‫السبق‬ ‫أسباق‬
‫سبائك السبيكة‬
‫مسابك المسبك‬
‫سبل السبل‬
‫سوابل السابلة‬
‫سبل السبلء‬
‫سبال السبلة‬
‫سبل السبيل‬ ‫أسبلة‬
‫سوابي السابياء‬
‫سبي السبي‬
‫سبايا السبي‬
‫سبايا السبية‬
‫الست‬ ‫ستات‬
‫أساتير الستار‬
‫الستار‬ ‫ستر‬
‫ستائر الستارة‬
‫الستر‬ ‫أستار‬ ‫ستور‬ ‫ستر‬
‫ستلن الستل‬
‫مساتل المستل‬
‫سته‬ ‫سته‬
‫أستاه الست‬
‫السج‬ ‫مساج‬
‫سجح‬ ‫سجح‬
‫سجد سجدت‬
‫سواجد الساجدة‬
‫مساجد المسجد‬
‫سجر سجرت‬
‫سجر السجر‬
‫سجراء السجير‬
‫مساجر المسجرة‬
‫أساجيع السجوعة‬
‫سواجع الساجع‬ ‫سجع‬
‫أسجاع السجع‬ ‫سجوع‬
‫مساجع المسجع‬
‫سجف السجاف‬
‫أسجاف السجف‬ ‫سجوف‬
‫سجف السجفة‬
‫سواجيل الساجول‬
‫سجول السجل‬ ‫سجال‬
‫سجلت السجل‬
‫مساجيم المسجام‬
‫سجون السجن‬
‫سجايا السجية‬
‫سحب السحاب‬
‫مساحب المسحب‬
‫سحت السحت‬
‫أسحات السحت‬
‫سحاتيت السحتوت‬
‫سحاتيت السحتيت‬
‫مساحيج المسحاج‬
‫مساحج المسحج‬
‫سح السحاء‬
‫أسحار السحر‬ ‫سحور‬
‫أسحار السحر‬ ‫سحور‬
‫أسحار السحر‬
‫مساحط المسحط‬
‫سحف السحفة‬ ‫سحاف‬
‫سحف السحوف‬ ‫صوت‬
‫سحائف السحيفة‬
‫مساحف المسحف‬
‫المسحفة‬ ‫مساحف‬
‫المسحفة‬ ‫مساحف‬
‫السحق‬ ‫سحوق‬
‫السحوق‬ ‫سحق‬
‫السحيقة‬ ‫سحائق‬
‫المسحوق‬ ‫مساحيق‬
‫الساحل‬ ‫سواحل‬
‫السحل‬ ‫أسحال‬ ‫سحول‬ ‫سحل‬
‫المسحل‬ ‫مساحل‬
‫سحم‬ ‫سحم‬
‫السحمة‬ ‫سحم‬
‫المسحن‬ ‫مساحن‬
‫المسحنة‬ ‫مساحن‬
‫السحية‬ ‫أساحي‬
‫المسحاة‬ ‫مساح‬
‫المسخرة‬ ‫مساخر‬
‫السخل‬ ‫سخل‬ ‫سخال‬
‫السخلة‬ ‫سخل‬ ‫سخال‬ ‫سخلن‬
‫السخم‬ ‫سخم‬
‫السخين‬ ‫سخاخين‬
‫المسخنة‬ ‫مساخن‬
‫سخو‬ ‫أسخياء‬
‫السخاوية‬ ‫سخاوي‬
‫السخواء‬ ‫سخاوي‬ ‫سخاء‬
‫السادحة‬ ‫سوادح‬
‫الساد‬ ‫سدد‬
‫السد‬ ‫سدود‬ ‫أسداد‬
‫السد‬ ‫سدود‬ ‫أسداد‬
‫السدة‬ ‫سدد‬
‫السدر‬ ‫سدر‬ ‫سدرة‬
‫السدس‬ ‫أسداس‬
‫السديس‬ ‫أسداس‬ ‫السداسي‬
‫المسدع‬ ‫مسادع‬
‫السدف‬ ‫أسداف‬
‫السدفة‬ ‫سدف‬
‫السدفة‬ ‫سدف‬
‫السديف‬ ‫سدائف‬ ‫سداف‬
‫سدل‬ ‫سدل‬
‫السدل‬ ‫سدول‬
‫السدل‬ ‫أسدال‬ ‫سدول‬
‫السديل‬ ‫أسدال‬ ‫سدل‬ ‫سدائل‬
‫السدم‬ ‫أسدام‬ ‫عاشق‬
‫السدم‬ ‫أسدام‬ ‫سدام‬
‫السديم‬ ‫سدم‬
‫السادن‬ ‫سدنة‬
‫السدين‬ ‫أسدان‬
‫السدى‬ ‫أسداء‬ ‫أسدية‬
‫السرب‬ ‫أسراب‬
‫السرب‬ ‫أسراب‬
‫السرب‬ ‫سروب‬
‫السربة‬ ‫سرب‬
‫المسرب‬ ‫مسارب‬
‫المسربة‬ ‫مسارب‬
‫المسربة‬ ‫مسارب‬
‫السربال‬ ‫سرابيل‬
‫السراج‬ ‫سرج‬
‫السرج‬ ‫سروج‬
‫المسرجة‬ ‫مسارج‬
‫السرحان‬ ‫سراحين‬ ‫سراح‬
‫السروح‬ ‫سرح‬
‫السريحة‬ ‫سريح‬ ‫سرائح‬
‫المسرح‬ ‫مسارح‬
‫المسرح‬ ‫مسارح‬
‫المسرحة‬ ‫مسارح‬
‫المسرد‬ ‫مسارد‬
‫سر‬ ‫سر‬
‫السرارة‬ ‫سرار‬ ‫سرارة‬
‫السر‬ ‫أسرار‬ ‫سرار‬
‫السر‬ ‫أسرار‬
‫السرر‬ ‫أسرة‬ ‫أسرار‬
‫السرر‬ ‫أسرار‬
‫السرة‬ ‫سرر‬
‫السرية‬ ‫سراري‬
‫السرير‬ ‫سرر‬ ‫أسرة‬
‫السريرة‬ ‫سرائر‬
‫المسرط‬ ‫مسارط‬
‫سرع‬ ‫سراع‬ ‫سرعان‬
‫السروع‬ ‫أساريع‬ ‫أساريع‬
‫السرع‬ ‫سروع‬
‫السريع‬ ‫سرعان‬ ‫أحد‬
‫السرفة‬ ‫سرف‬
‫السارقة‬ ‫سوارق‬
‫سرو‬ ‫أسرياء‬ ‫سراة‬
‫السراة‬ ‫سروات‬
‫السراويل‬ ‫سراويلت‬
‫السارية‬ ‫سوار‬
‫السري‬ ‫أسرية‬ ‫سريان‬
‫السرية‬ ‫سرايا‬
‫المسطبة‬ ‫مساطب‬
‫السطح‬ ‫سطوح‬
‫المسطح‬ ‫مساطح‬
‫المسطح‬ ‫مساطح‬
‫الساطور‬ ‫سواطير‬
‫السطر‬ ‫أسطر‬ ‫سطور‬ ‫أسطار‬
‫المسطرة‬ ‫مساطر‬
‫سطع‬ ‫سطع‬
‫السطاع‬ ‫أسطعة‬ ‫سطع‬
‫سعد‬ ‫سعداء‬ ‫الماء‬
‫الساعد‬ ‫سواعد‬ ‫سواعد‬
‫السعيد‬ ‫سعد‬
‫سعر‬ ‫سعر‬
‫السعر‬ ‫سعر‬
‫الساعور‬ ‫سواعير‬
‫الساعورة‬ ‫سواعير‬
‫السعر‬ ‫أسعار‬
‫السعر‬ ‫سعرى‬
‫المسعار‬ ‫مساعير‬
‫المسعر‬ ‫مساعر‬
‫المسعور‬ ‫مساعير‬
‫المسعط‬ ‫مساعط‬
‫السعف‬ ‫سعوف‬
‫السعلى‬ ‫السعالى‬
‫السعن‬ ‫سعنة‬ ‫أسعان‬
‫السعنة‬ ‫سعن‬
‫الساعي‬ ‫سعاة‬
‫المسعاة‬ ‫مساع‬
‫سغب‬ ‫سغاب‬
‫السفتجة‬ ‫سفاتج‬
‫السفح‬ ‫سفوح‬
‫السفود‬ ‫سفافيد‬
‫السافر‬ ‫سفر‬ ‫سافرة‬ ‫سفار‬ ‫أسفار‬
‫السفر‬ ‫سفور‬
‫السفر‬ ‫أسفار‬
‫السفرة‬ ‫سفر‬
‫السفير‬ ‫سفراء‬ ‫أسافل‬
‫السفيرة‬ ‫سفائر‬
‫المسفار‬ ‫مسافير‬
‫المسفر‬ ‫مسافر‬
‫المسفرة‬ ‫مسافر‬
‫السفساف‬ ‫سفاسف‬
‫السفسافة‬ ‫سفاسيف‬
‫سفسفة‬ ‫سفاسق‬
‫السفط‬ ‫أسفاط‬
‫سفع‬ ‫سفع‬
‫السفع‬ ‫سفوع‬
‫السفعاء‬ ‫سفع‬
‫السفة‬ ‫سفف‬
‫السفيفة‬ ‫سفائف‬
‫السفكة‬ ‫سفك‬
‫السفل‬ ‫أسافل‬
‫المسفلة‬ ‫مسافل‬
‫المسفن‬ ‫مسافن‬
‫السقاب‬ ‫سقب‬
‫السقب‬ ‫أسقب‬ ‫سقوب‬ ‫سقاب‬ ‫سقبان‬
‫السقيبة‬ ‫سقائب‬
‫السقد‬ ‫أسقاد‬
‫السقدة‬ ‫سقد‬
‫الساقور‬ ‫سواقير‬
‫السقر‬ ‫سقور‬
‫السقرة‬ ‫سقرات‬
‫السقار‬ ‫سقارة‬
‫المسقار‬ ‫مساقير‬
‫الساقط‬ ‫سقاط‬
‫السقط‬ ‫أسقاط‬
‫السقط‬ ‫أسقاط‬ ‫سقطا‬
‫السقط‬ ‫أسقاط‬ ‫أسقاط‬
‫السقطة‬ ‫سقاط‬
‫السقيط‬ ‫سقط‬
‫المسقاط‬ ‫مساقيط‬
‫المسقط‬ ‫مساقط‬
‫المسقط‬ ‫مساقط‬
‫المسقطة‬ ‫مساقط‬
‫السقع‬ ‫أساقع‬
‫سقف‬ ‫سقف‬
‫السقف‬ ‫أساقفة‬ ‫أساقف‬
‫السقف‬ ‫سقوف‬ ‫أسقف‬ ‫سقف‬
‫السقيف‬ ‫سقف‬
‫السقيفة‬ ‫سقائف‬ ‫سقف‬
‫السقالة‬ ‫سقائل‬
‫السقيم‬ ‫سقم‬
‫المسقمة‬ ‫مساقم‬
‫الساقي‬ ‫سقاة‬
‫الساقية‬ ‫سواق‬
‫السقاء‬ ‫أسقية‬
‫السقي‬ ‫أسقية‬
‫المسقاة‬ ‫المساقي‬
‫المسقاة‬ ‫المساقي‬
‫السكبة‬ ‫سكاب‬
‫السكبة‬ ‫سكب‬ ‫سكاب‬
‫المسكبة‬ ‫مساكب‬
‫السكتة‬ ‫سكت‬
‫السكوت‬ ‫سكت‬
‫السكر‬ ‫سكور‬
‫السكور‬ ‫سكر‬
‫المسكعة‬ ‫مساكع‬
‫السكاف‬ ‫أساكفة‬
‫الساكف‬ ‫سواكف‬
‫سك‬ ‫سك‬
‫السكاكة‬ ‫سكائك‬
‫السك‬ ‫سكوك‬ ‫سكاك‬
‫السكاء‬ ‫سك‬
‫السكاك‬ ‫سكاكة‬
‫السكة‬ ‫سكك‬
‫الساكن‬ ‫سكان‬
‫الساكنة‬ ‫سواكن‬ ‫سكان‬
‫السكين‬ ‫سكاكين‬
‫السكن‬ ‫أسكان‬
‫السكن‬ ‫أسكان‬
‫السكنة‬ ‫سكن‬
‫المسكن‬ ‫مساكن‬
‫المسكين‬ ‫مساكين‬
‫السلء‬ ‫أسلئة‬
‫أسلب‬ ‫سلب‬ ‫سلئب‬
‫السلوب‬ ‫أساليب‬
‫السلب‬ ‫سلب‬
‫السلب‬ ‫سلوب‬ ‫أسلب‬
‫السلب‬ ‫أسلب‬
‫السلبة‬ ‫سلب‬ ‫سلب‬
‫السليب‬ ‫سلب‬ ‫سلبى‬
‫السلت‬ ‫سلت‬
‫السلتاء‬ ‫سلت‬
‫السليجة‬ ‫سلئج‬
‫السلجم‬ ‫سلجم‬
‫السلح‬ ‫أسلحة‬
‫السلح‬ ‫سلوح‬ ‫سلحان‬
‫السلح‬ ‫سلحان‬
‫المسلح‬ ‫مسالح‬
‫المسلحة‬ ‫مسالح‬
‫السلخ‬ ‫سلخ‬
‫السالخ‬ ‫سوالخ‬ ‫سلخ‬ ‫جرب‬
‫السلخ‬ ‫سلوخ‬ ‫أسلخ‬
‫المسلخ‬ ‫مساليخ‬
‫المسلخ‬ ‫مسالخ‬
‫السلس‬ ‫سلوس‬
‫السلسلة‬ ‫سلسل‬
‫سلط‬ ‫سلطاء‬
‫السليط‬ ‫سلط‬
‫السلطة‬ ‫سلط‬ ‫سلط‬
‫السليط‬ ‫سلطان‬
‫المسلط‬ ‫مساليط‬
‫السلطان‬ ‫سلطين‬
‫سلع‬ ‫سلع‬
‫السلع‬ ‫سلع‬
‫السلع‬ ‫سلوع‬ ‫أسلع‬
‫السلع‬ ‫سلوع‬ ‫أسلع‬
‫السلعة‬ ‫سلع‬
‫السلعة‬ ‫سلع‬
‫المسلع‬ ‫مسالع‬
‫سلغ‬ ‫سلغ‬
‫السلوفة‬ ‫أساليف‬
‫السالفة‬ ‫سوالف‬
‫السلف‬ ‫أسلف‬ ‫سلوف‬
‫السلف‬ ‫أسلف‬
‫السلف‬ ‫أسلف‬ ‫سلف‬
‫السلف‬ ‫أسلف‬
‫السلف‬ ‫سلفان‬
‫السلفة‬ ‫سلف‬
‫السلفة‬ ‫سلئف‬
‫السليف‬ ‫سلف‬
‫المسلفة‬ ‫مسالف‬
‫السالقة‬ ‫سوالق‬
‫السلق‬ ‫سلقان‬
‫السلق‬ ‫أسلق‬ ‫سلقان‬
‫السلقة‬ ‫سلق‬
‫السليق‬ ‫سلق‬
‫السليقة‬ ‫سلئق‬ ‫سلق‬
‫المسلق‬ ‫مساليق‬
‫المسلق‬ ‫مسالق‬
‫السلك‬ ‫سلوك‬ ‫أسلك‬
‫السلك‬ ‫سلكان‬
‫السلكة‬ ‫سلك‬
‫المسلك‬ ‫مسالك‬
‫السال‬ ‫سوال‬ ‫سلن‬
‫السلة‬ ‫سلل‬
‫السليل‬ ‫سلن‬
‫السليلة‬ ‫سلئل‬ ‫سلئل‬
‫المسلة‬ ‫مسال‬
‫السلمى‬ ‫سلميات‬
‫السلم‬ ‫سللم‬ ‫سلليم‬
‫السلم‬ ‫أسلم‬ ‫سلم‬
‫السلمة‬ ‫سلم‬ ‫سليم‬
‫السليم‬ ‫سلمى‬ ‫سلماء‬
‫السلهاب‬ ‫سلهيب‬
‫السلهب‬ ‫سلهب‬ ‫سلهبة‬
‫السلهم‬ ‫سلهم‬
‫المسلى‬ ‫مسال‬
‫السلى‬ ‫أسلء‬
‫السميج‬ ‫سمجاء‬ ‫سماج‬
‫السمحة‬ ‫سماح‬
‫المسماح‬ ‫مساميح‬
‫المسمح‬ ‫مسامح‬
‫السمحوق‬ ‫سماحيق‬
‫السماد‬ ‫أسمدة‬
‫سمر‬ ‫سمر‬
‫السمر‬ ‫سمر‬
‫السمر‬ ‫أسمر‬
‫السمير‬ ‫سمراء‬
‫المسمار‬ ‫مسامير‬
‫السمرج‬ ‫سمارج‬
‫السمسار‬ ‫سماسرة‬
‫السماسم‬ ‫سماسم‬
‫السمسم‬ ‫سماسم‬
‫السمسم‬ ‫سماسم‬
‫السماط‬ ‫سمط‬ ‫أسمطة‬
‫السمط‬ ‫سموط‬
‫السمط‬ ‫أسماط‬
‫السمطاء‬ ‫سمط‬
‫السامعة‬ ‫سوامع‬
‫السمع‬ ‫أسماع‬
‫المسمع‬ ‫مسامع‬
‫المسمعة‬ ‫مسامع‬
‫السميق‬ ‫أسمقة‬
‫السمك‬ ‫سموك‬
‫السمك‬ ‫سماك‬ ‫سموك‬ ‫أسماك‬
‫المسماك‬ ‫مساميك‬
‫السمل‬ ‫أسمال‬
‫السام‬ ‫سوام‬ ‫سام‬
‫السامة‬ ‫سوام‬
‫السم‬ ‫سموم‬
‫السم‬ ‫سموم‬ ‫سمام‬ ‫سموم‬
‫السمة‬ ‫سمم‬ ‫سمام‬
‫السموم‬ ‫سمائم‬
‫سمن‬ ‫سمان‬
‫السمين‬ ‫سمان‬ ‫أرض‬
‫السم‬ ‫أسماء‬
‫السماء‬ ‫سموات‬
‫السماوة‬ ‫سماء‬ ‫سماو‬
‫المسماة‬ ‫مسام‬
‫السنب‬ ‫سنوب‬
‫السنبوق‬ ‫سنابيق‬
‫السنبوك‬ ‫سنابيك‬
‫السنبل‬ ‫سنابل‬
‫السناج‬ ‫سنج‬ ‫أسنجة‬
‫السنجة‬ ‫سنج‬
‫السنجة‬ ‫سنج‬
‫السنيح‬ ‫سنح‬
‫السند‬ ‫أسناد‬
‫السند‬ ‫سنود‬ ‫أسناد‬
‫السند‬ ‫أسناد‬
‫المسند‬ ‫مساند‬
‫المسند‬ ‫مساند‬
‫السندل‬ ‫سنادل‬
‫السنور‬ ‫سنانير‬
‫السنسن‬ ‫سناسن‬
‫السنسنة‬ ‫سناسن‬
‫السنط‬ ‫سنوط‬ ‫أسناط‬
‫السنع‬ ‫سنع‬
‫السنع‬ ‫أسناع‬ ‫سنعة‬
‫السنيعة‬ ‫سنائع‬
‫السناف‬ ‫سنف‬ ‫أسنفة‬
‫السنف‬ ‫سنوف‬ ‫سنفة‬
‫السنيف‬ ‫سنف‬
‫المسناف‬ ‫مسانف‬
‫السنيق‬ ‫سنانيق‬
‫السنام‬ ‫أسنمة‬
‫السنمة‬ ‫سنم‬
‫السنان‬ ‫أسنة‬
‫السن‬ ‫أسنان‬ ‫أسن‬
‫السنة‬ ‫سنان‬
‫السنة‬ ‫سنن‬
‫السنة‬ ‫سنن‬
‫السنينة‬ ‫سنائن‬
‫المسن‬ ‫مسان‬
‫السنة‬ ‫سنوات‬ ‫سنون‬ ‫سنو‬
‫السنهاء‬ ‫سنة‬
‫السانية‬ ‫سوان‬
‫السهب‬ ‫سهوب‬
‫السهب‬ ‫سهوب‬ ‫سهوب‬
‫السهبة‬ ‫سهاب‬
‫الساهج‬ ‫سهج‬ ‫سواهج‬
‫السيهج‬ ‫سياهج‬
‫المسهج‬ ‫مساهج‬
‫المسهج‬ ‫مساهج‬
‫المسهاف‬ ‫مساهيف‬
‫المسهفة‬ ‫مساهف‬
‫المسهوف‬ ‫مساهيف‬
‫الساهكة‬ ‫سواهك‬
‫السهل‬ ‫سهول‬
‫السهل‬ ‫سهول‬ ‫أسهال‬
‫السهم‬ ‫أسهم‬ ‫سهام‬
‫السهمة‬ ‫سهم‬
‫السهوة‬ ‫سهاء‬
‫السوء‬ ‫أسواء‬
‫السوء‬ ‫أسواء‬
‫الساج‬ ‫سيجان‬
‫السياج‬ ‫أسرجة‬ ‫سوج‬
‫المسوجة‬ ‫مساوج‬
‫سود‬ ‫سود‬
‫السود‬ ‫سود‬ ‫سودان‬
‫السواد‬ ‫أسودة‬
‫السوداء‬ ‫سود‬
‫السيد‬ ‫سادة‬ ‫سيائد‬
‫المسودة‬ ‫مساود‬
‫السوذق‬ ‫سواذق‬
‫السوار‬ ‫أسورة‬
‫السوار‬ ‫أسورة‬ ‫أساور‬
‫السوار‬ ‫أسورة‬ ‫أساور‬ ‫سوار‬
‫السور‬ ‫أسوار‬ ‫سيران‬
‫السورة‬ ‫سور‬ ‫سور‬
‫المسور‬ ‫مساور‬
‫المسورة‬ ‫مساور‬
‫ساس‬ ‫ساسة‬ ‫سواس‬
‫سوس‬ ‫سوس‬
‫السائس‬ ‫ساسة‬ ‫سواس‬
‫السوط‬ ‫أسواط‬ ‫سياط‬ ‫سوط‬
‫المسواط‬ ‫مساويط‬
‫المسوط‬ ‫مساوط‬
‫المسياط‬ ‫مساييط‬
‫الساعة‬ ‫ساع‬ ‫سوا‬
‫المسياع‬ ‫مساييع‬
‫السواغ‬ ‫أسوغة‬
‫السوغ‬ ‫أسواغ‬
‫السائفة‬ ‫سوائف‬
‫الساف‬ ‫آسف‬
‫المسافة‬ ‫مساوف‬
‫سوق‬ ‫سوق‬
‫السائق‬ ‫ساقة‬
‫الساق‬ ‫سوق‬ ‫سيقان‬ ‫أسوق‬
‫السوقة‬ ‫سوق‬
‫السويق‬ ‫أسوقة‬
‫السيقة‬ ‫سيائق‬
‫المسوق‬ ‫مساوق‬
‫المسوقة‬ ‫مساوق‬
‫السواك‬ ‫أسوكة‬ ‫سوك‬
‫المسواك‬ ‫مساويك‬
‫سول‬ ‫سول‬
‫السائمة‬ ‫سوائم‬
‫السوي‬ ‫أسواء‬
‫السواء‬ ‫أسواء‬
‫السوية‬ ‫سوايا‬
‫السي‬ ‫أسواء‬
‫السائبة‬ ‫سوائب‬ ‫سيب‬
‫السيب‬ ‫سيوب‬
‫السيب‬ ‫سيوب‬
‫السائح‬ ‫سياح‬
‫السيح‬ ‫أسياح‬
‫المسياح‬ ‫مساييح‬
‫السيدانة‬ ‫سيدان‬
‫السائر‬ ‫سوائر‬
‫السير‬ ‫سيور‬ ‫أسيار‬ ‫سيورة‬
‫السيرة‬ ‫سير‬
‫المسيعة‬ ‫مسايع‬
‫السائفة‬ ‫سوائف‬
‫السيف‬ ‫سيوف‬ ‫أسياف‬ ‫سيف‬
‫السيف‬ ‫أسياف‬
‫السياف‬ ‫سيافة‬
‫السائل‬ ‫سوائل‬
‫السائلة‬ ‫سوائل‬
‫السيل‬ ‫سيول‬
‫المسيل‬ ‫مسايل‬ ‫مسل‬ ‫مسلن‬
‫شئم‬ ‫مشائيم‬
‫الشأم‬ ‫أشائم‬
‫الشأن‬ ‫شؤون‬ ‫شؤون‬
‫الشاب‬ ‫شبان‬
‫الشبة‬ ‫شبائب‬
‫المشبوب‬ ‫مشابيب‬ ‫مشبوب‬
‫الشبث‬ ‫أشباث‬ ‫شبثان‬
‫الشبح‬ ‫أشباح‬ ‫شبوح‬
‫الشبر‬ ‫أشبار‬
‫شبع‬ ‫شباع‬ ‫شباعى‬
‫الشبعة‬ ‫شبع‬
‫الشباك‬ ‫شبابيك‬
‫الشبكة‬ ‫شبك‬ ‫شباك‬
‫المشبك‬ ‫مشابك‬
‫الشبل‬ ‫أشبال‬
‫الشبين‬ ‫شبائن‬ ‫أشابنة‬
‫الشبه‬ ‫أشباه‬
‫الشبه‬ ‫أشباه‬
‫الشبهة‬ ‫شبه‬
‫الشبيه‬ ‫شباه‬ ‫أشباه‬
‫شباة‬ ‫شبا‬
‫الشت‬ ‫أشتات‬
‫الشتيت‬ ‫شتى‬
‫شتر‬ ‫شتر‬
‫الشتاء‬ ‫أشتية‬
‫المشتى‬ ‫مشات‬
‫الشجب‬ ‫شجوب‬
‫الشجب‬ ‫شجوب‬
‫الشجوب‬ ‫شجب‬
‫المشجب‬ ‫مشاجب‬
‫شج‬ ‫شج‬
‫الشجة‬ ‫شجاج‬
‫الشجار‬ ‫شجر‬
‫الشجر‬ ‫شجور‬ ‫أشجار‬
‫المشجر‬ ‫مشاجر‬
‫الشجاع‬ ‫شجعة شجعان‬
‫الشجيع‬ ‫شجاع شجعاء‬
‫الشاجن‬ ‫شواجن‬
‫الشجن‬ ‫شجون أشجان‬
‫الشحيح‬ ‫أشحة شحاح‬ ‫أشحاء‬
‫المشحذ‬ ‫مشاحذ‬
‫الشحم‬ ‫شحوم‬
‫الشحنة‬ ‫شحن‬
‫الشخبة‬ ‫شخاب‬
‫الشخت‬ ‫شخات‬
‫الشخص‬ ‫شخوص أشخاص‬
‫الشديد‬ ‫شداد‬
‫شدف‬ ‫شدف‬
‫الشدفة‬ ‫شدف‬
‫الشدق‬ ‫شدوق أشداق‬
‫أشدنت‬ ‫مشادن‬
‫الشادن‬ ‫شوادن‬
‫الشادي‬ ‫شداة‬
‫الشذب‬ ‫أشذاب‬
‫المشذب‬ ‫مشاذب‬
‫الشاذ‬ ‫شواذ‬
‫الشارب‬ ‫شراب‬
‫الشاربة‬ ‫شوارب‬
‫الشراب‬ ‫أشربة‬
‫الشرب‬ ‫أشراب‬
‫الشربة‬ ‫شرب‬
‫الشربة‬ ‫شرب‬
‫الشروب‬ ‫شرب‬
‫المشربة‬ ‫مشارب‬
‫المشربة‬ ‫مشارب‬
‫الشرج‬ ‫شراج‬
‫الشرج‬ ‫أشراج‬
‫الشريجة‬ ‫شرائج‬
‫الشريحة‬ ‫شرائح‬
‫الشارد‬ ‫شوار‬
‫الشرارة‬ ‫أشارير‬
‫الشر‬ ‫شرور‬
‫شرس‬ ‫شرس‬
‫الشرشرة‬ ‫شراشر‬
‫الشرط‬ ‫شروط‬
‫الشرط‬ ‫أشراط‬
‫الشريط‬ ‫شرط‬
‫الشريطة‬ ‫شرائط‬
‫المشرط‬ ‫مشارط‬
‫المشرطة‬ ‫مشارط‬
‫الشراع‬ ‫شرع أشرعة‬
‫الشرعة‬ ‫أشراع‬
‫المشرعة‬ ‫مشارع‬
‫المشروع‬ ‫مشروعات‬
‫شرف‬ ‫شرفاء‬ ‫أشراف‬
‫الشارف‬ ‫شرف شوارف‬
‫الشاروف‬ ‫شواريف‬
‫الشرف‬ ‫أشراف‬
‫الشرفة‬ ‫شرف‬
‫الشارق‬ ‫شرق‬
‫الشريق‬ ‫شرق‬
‫المشرق‬ ‫مشارق‬
‫المشريق‬ ‫مشاريق‬
‫الشرك‬ ‫أشراك‬
‫الشرك‬ ‫أشراك‬ ‫شرك‬
‫الشاري‬ ‫شراة‬
‫الشرى‬ ‫أشراء‬
‫الشريان‬ ‫شرايين‬
‫الشزيب‬ ‫شزوب‬
‫الشزن‬ ‫شزن‬ ‫شزون‬
‫الشسع‬ ‫أشساع‬ ‫شسوع‬
‫الشصب‬ ‫أشصاب‬
‫الشصيبة‬ ‫شصائب‬
‫الشاصرة‬ ‫شواصر‬
‫الشص‬ ‫شصوص‬
‫الشصوص‬ ‫شصائص‬ ‫شصاص‬
‫شاطئ‬ ‫شواطئ‬ ‫شطآن‬
‫الشطء‬ ‫شطوء‬ ‫أشطاء‬ ‫شطء‬
‫الشطيبة‬ ‫شطائب‬
‫الشاطر‬ ‫شطار‬
‫الشطر‬ ‫أشطر‬ ‫شطور‬
‫الشطير‬ ‫شطر‬
‫الشطيرة‬ ‫شطائر‬
‫الشط‬ ‫شطوط‬ ‫شطآن‬
‫الشطفة‬ ‫شطف‬
‫الشطن‬ ‫أشطان‬
‫الشظف‬ ‫شظفة‬
‫الشظية‬ ‫شظايا‬
‫شعب‬ ‫شعب‬
‫الشعب‬ ‫شعوب‬
‫الشعب‬ ‫شعاب‬
‫الشعبة‬ ‫شعب‬ ‫شعاب‬
‫المشعب‬ ‫مشاعب‬
‫شعر‬ ‫شعر‬
‫الشعر‬ ‫شعر‬ ‫أشاعر‬
‫الشاعر‬ ‫شعراء‬ ‫شعر‬
‫الشعار‬ ‫أشعرة‬
‫الشعر‬ ‫أشعار‬ ‫شعور‬
‫الشعر‬ ‫أشعار‬
‫الشعيرة‬ ‫شعائر‬
‫المشعر‬ ‫مشاعر‬
‫الشعاع‬ ‫أشعة‬ ‫شعع‬
‫الشع‬ ‫شعاع‬
‫الشعفة‬ ‫شعف‬ ‫شعاف‬ ‫شعوف‬
‫الشعفة‬ ‫شعاف‬
‫الشعلة‬ ‫شعل‬
‫الشعيل‬ ‫شعل‬ ‫شعائل‬
‫المشعال‬ ‫مشاعل‬
‫المشعل‬ ‫مشاعل‬
‫المشعل‬ ‫مشاعل‬
‫الشغاف‬ ‫شغف‬
‫الشغولة‬ ‫أشاغيل‬
‫الشغل‬ ‫أشغال‬
‫الشفر‬ ‫أشفار‬
‫محدثة‬ ‫شفار‬ ‫شفر‬
‫الشفير‬ ‫أشفار‬
‫الشفع‬ ‫أشفاع‬ ‫شفاع‬
‫الشفيع‬ ‫شفعاء‬
‫الشف‬ ‫شفوف‬
‫الشف‬ ‫شفوف‬
‫شفاف الشفيف‬
‫شفقاء الشفيق‬
‫الشفة‬ ‫شفاه‬
‫شفو الشفى‬
‫مستشفياتالمستشفى‬ ‫مشاف‬
‫مشاقئ المشقأ‬
‫مشاقئ المشقأ‬
‫شقح الشقح‬
‫شقاح الشقحة‬
‫الشقر‬ ‫شقور‬
‫مشاقر المشقر‬
‫شقاشق الشقشقة‬
‫شقاص أشقاص الشقص‬
‫مشاقص المشقص‬
‫الشاق‬ ‫شواق‬
‫الشق‬ ‫شقوق‬
‫الشقة‬ ‫شقق‬
‫أشقاء الشقيق‬
‫شقائق الشقيقة‬
‫مشاق المشقة‬
‫شواقيل الشاقول‬
‫أشقياء الشقي‬
‫شكارى شكرت‬
‫شكائر الشكارة‬
‫شكر الشكور‬
‫مشاكير المشكار‬
‫مشاكر المشكرة‬
‫الشك‬ ‫شكوك‬
‫الشكة‬ ‫شكك‬
‫شكك شكائك الشكيكة‬
‫مشاك المشك‬
‫شواكل الشاكلة‬
‫شكول أشكال الشكل‬
‫شكل الشكلة‬ ‫شكلت‬
‫شكاوى الشكوى‬
‫شكاء الشكوة‬ ‫شكى‬ ‫شكي‬
‫شكايا الشكية‬
‫شل‬ ‫شل‬
‫شلل الشلول‬
‫أشلة الشليل‬
‫مشال المشل‬
‫الشل‬ ‫أشلء‬
‫الشلو‬ ‫أشلء‬ ‫أشلء‬
‫شليا الشلية‬
‫شوامت الشامتة‬
‫شمذ الشامذ‬ ‫شوامذ‬
‫شمذ الشمذة‬ ‫شماذ‬
‫شماريج شمارج الشمرج‬
‫شماريخ الشمراخ‬
‫شمامسة الشماس‬
‫شمس الشموس‬
‫شمص الشموص‬
‫شمط الشمط‬
‫شماط أشماط الشمط‬
‫شماط أشماط الشمط‬
‫شموع الشمع‬
‫شمع الشموع‬
‫مشامع المشمعة‬
‫أشمل الشمال‬ ‫شمل‬ ‫شمائل‬
‫الشملة‬ ‫شمال‬
‫المشمال‬ ‫مشاميل‬
‫المشمل‬ ‫مشامل‬
‫الشملول‬ ‫شماليل‬
‫شم‬ ‫شم‬
‫الشنباء‬ ‫شنب‬
‫الشنج‬ ‫شنج‬
‫الشنشنة‬ ‫شناشن‬
‫الشنعاء‬ ‫شنع‬
‫الشنيع‬ ‫شنائع‬
‫الشنف‬ ‫شنوف‬ ‫أشناف‬
‫الشناق‬ ‫شنق‬ ‫أشنقة‬
‫الشنق‬ ‫أشناق‬
‫الشنقاء‬ ‫شنق‬
‫المشنقة‬ ‫مشانق‬
‫الشانة‬ ‫شوان‬
‫الشن‬ ‫شنان‬ ‫شن‬
‫الشنة‬ ‫شنان‬
‫الشهاب‬ ‫شهب‬ ‫شهبان‬ ‫أشهب‬
‫الشهب‬ ‫شهوب‬
‫الشهباء‬ ‫شهب‬
‫الشاهد‬ ‫شهود‬ ‫أشهاد‬ ‫شهد‬ ‫شهد‬
‫الشهد‬ ‫شهاد‬
‫الشهيد‬ ‫شهداء‬ ‫أشهاد‬
‫المشهد‬ ‫مشاهد‬ ‫مشاهد‬
‫الشهر‬ ‫أشهر‬ ‫شهور‬
‫الشهم‬ ‫شهام‬ ‫شهوم‬
‫الشيهم‬ ‫شياهم‬
‫الشهوان‬ ‫شهاوى‬
‫الشهوة‬ ‫شهوات‬ ‫أشهية‬ ‫شهى‬
‫الشائبة‬ ‫شوائب‬
‫الشير‬ ‫شوراء‬ ‫هن‬
‫المشار‬ ‫مشاور‬
‫المشوار‬ ‫مشاوير‬
‫شوس‬ ‫شوس‬ ‫أشاوس‬
‫الشوص‬ ‫شوص‬
‫الشوصاء‬ ‫شوص‬
‫الشوط‬ ‫أشواط‬
‫الشوع‬ ‫شياع‬
‫الشوق‬ ‫أشواق‬
‫الشوك‬ ‫أشواك‬
‫الشائل‬ ‫شول‬ ‫شوال‬
‫الشائلة‬ ‫شوائل‬
‫الشال‬ ‫شيلن‬
‫الشول‬ ‫أشوال‬
‫الشوال‬ ‫شواويل‬ ‫شواول‬
‫المشوال‬ ‫مشاويل‬
‫المشول‬ ‫مشاول‬
‫المشولة‬ ‫مشاول‬
‫الشونة‬ ‫شون‬
‫شوه‬ ‫شوه‬
‫الشوه‬ ‫شوه‬
‫الشاة‬ ‫شاء‬ ‫شياه‬
‫الشوهاء‬ ‫شوه‬
‫الشواية‬ ‫شوايا‬
‫الشوية‬ ‫شوايا‬
‫المشوى‬ ‫مشاو‬
‫المشواة‬ ‫مشاو‬
‫الشيب‬ ‫شيب‬
‫الشيح‬ ‫شيحان‬
‫الشيخ‬ ‫شيوخ‬ ‫أشياخ‬
‫الشيظم‬ ‫شياظم‬
‫الشائعة‬ ‫شوائع‬
‫الشيعة‬ ‫شيع‬ ‫أشياع‬
‫الشيع‬ ‫شيعاء‬
‫المشياع‬ ‫مشاييع‬
‫المشيعة‬ ‫مشايع‬
‫الشامة‬ ‫شام‬
‫الشيمة‬ ‫شيم‬
‫المشيمة‬ ‫مشايم‬
‫الصؤابة‬ ‫صؤاب‬ ‫صئبان‬
‫الصبب‬ ‫أصباب‬
‫الصبة‬ ‫صبب‬
‫المصب‬ ‫مصاب‬
‫صبح‬ ‫صبح‬
‫صبح‬ ‫صباح‬
‫الصبح‬ ‫أصباح‬
‫المصباح‬ ‫مصابيح‬ ‫مصابيح‬
‫المصبح‬ ‫مصابح‬
‫الصبر‬ ‫أصبار‬
‫الصبر‬ ‫صبور‬
‫الصبرة‬ ‫صبر‬ ‫صبار‬
‫الصبير‬ ‫صبر‬
‫الصبوع‬ ‫أصابيع‬
‫الصباغ‬ ‫أصبغة‬
‫الصبغ‬ ‫أصباغ‬
‫الصبغة‬ ‫صبغ‬
‫المصبغة‬ ‫مصابغ‬
‫الصبغي‬ ‫صبغيات‬
‫المصبنة‬ ‫مصابن‬
‫الصبي‬ ‫صبية‬ ‫صبيان‬ ‫صبيان‬
‫الصبية‬ ‫صبايا‬
‫الصاحب‬ ‫صحب‬ ‫صحاب أصحاب‬
‫الصحابي‬ ‫صحابة‬
‫الصحراء‬ ‫الصحارى‬
‫الصحفة‬ ‫صحاف‬
‫الصحيفة‬ ‫صحف‬
‫المصحف‬ ‫مصاحف‬
‫المصحاة‬ ‫مصاح‬
‫المصخدة‬ ‫مصاخد‬
‫الصخرة‬ ‫صخر‬ ‫صخور‬
‫الصدح‬ ‫صدحان‬
‫الصدرة‬ ‫صدر‬
‫الصديرة‬ ‫صدائر‬
‫الصدع‬ ‫صدوع‬
‫الصدعة‬ ‫صدع‬
‫الصدغ‬ ‫أصداغ‬ ‫أصدغ‬
‫المصدغة‬ ‫مصادغ‬
‫صدف‬ ‫صدف‬
‫الصدف‬ ‫أصداف‬
‫الصداق‬ ‫أصدقة‬ ‫صدق‬
‫الصدقة‬ ‫صدقات‬
‫الصديق‬ ‫أصدقاء‬ ‫صدقاء‬
‫الصدى‬ ‫أصداء‬
‫المصرب‬ ‫مصارب‬
‫صرح‬ ‫صرحاء‬ ‫صراح‬
‫الصرد‬ ‫صرود‬
‫الصريدة‬ ‫صرائد‬
‫المصراد‬ ‫مصاريد‬
‫الصارة‬ ‫صوار‬
‫الصرار‬ ‫أصرة‬
‫الصرة‬ ‫صرر‬
‫الصرصور‬ ‫صراصير‬
‫الصرع‬ ‫صروع‬
‫الصريع‬ ‫صرعى‬
‫المصراع‬ ‫مصاريع‬
‫الصرف‬ ‫صروف‬
‫الصيرف‬ ‫صيارف‬ ‫صيارفة‬
‫الصرم‬ ‫أصرام‬ ‫صرمان‬
‫الصاري‬ ‫صوار‬
‫المصطب‬ ‫مصاطب‬
‫المصطبة‬ ‫مصاطب‬
‫الصعب‬ ‫صعاب‬
‫المصعب‬ ‫مصاعب‬
‫الصعدة‬ ‫صعاد‬
‫الصعود‬ ‫أصعدة‬ ‫صعد‬ ‫صعائد‬
‫الصعيد‬ ‫صعدان‬ ‫صعد‬
‫المصعد‬ ‫مصاعد‬
‫الصعفق‬ ‫صعافقة‬ ‫صعافيق‬
‫الصعفوق‬ ‫صعافيق‬
‫الصعلوك‬ ‫صعاليك‬ ‫صعاليك‬
‫صغر‬ ‫صغار‬ ‫صغارا‬
‫الصغر‬ ‫أصاغر‬ ‫أصغرون‬
‫الصغيرة‬ ‫صغائر‬
‫الصفح‬ ‫صفاح‬ ‫أصفاح‬
‫الصفيحة‬ ‫صفائح‬ ‫صفاح‬ ‫صفيح‬
‫الصفد‬ ‫أصفاد‬
‫اصفر‬ ‫صفر‬
‫الصفصف‬ ‫صفاصف‬
‫الصف‬ ‫صفوف‬
‫الصفاق‬ ‫صفق‬
‫الصفق‬ ‫صفوق‬
‫الصفق‬ ‫صفوق‬ ‫أصفاق‬
‫المصفق‬ ‫مصافق‬
‫الصافن‬ ‫صفون‬ ‫صوافن‬
‫الصفن‬ ‫أصفان‬
‫الصفن‬ ‫أصفان‬ ‫صفنان‬
‫الصفاة‬ ‫صفا‬
‫الصفي‬ ‫أصفياء‬
‫المصفاة‬ ‫مصاف‬
‫الصقب‬ ‫صقوب‬ ‫صقاب‬
‫الصاقرة‬ ‫صواقر‬
‫الصاقور‬ ‫صواقير‬
‫الصاقورة‬ ‫صواقير‬
‫الصقر‬ ‫أصقر‬ ‫صقور‬
‫الصقاع‬ ‫صقع‬ ‫أصقعة‬
‫الصقع‬ ‫أصقاع‬
‫الصقيل‬ ‫صقال‬
‫الصيقل‬ ‫صياقل‬ ‫صياقلة‬
‫المصقلة‬ ‫مصاقل‬
‫الصك‬ ‫صك‬
‫الصك‬ ‫صكوك‬
‫الصلب‬ ‫أصلب‬ ‫أصلب‬
‫الصلب‬ ‫أصلب‬
‫الصليب‬ ‫صلب‬ ‫صلبان‬
‫الصليت‬ ‫أصاليت‬
‫الصلت‬ ‫أصلت‬
‫الصلتان‬ ‫صلتان‬
‫الصلجة‬ ‫صلج‬
‫الصولج‬ ‫صوالج‬
‫الصولجان‬ ‫صوالج‬ ‫صوالجة‬
‫الصالح‬ ‫صلحاء‬
‫الصليح‬ ‫صلحاء‬
‫المصلحة‬ ‫مصالح‬
‫الصلد‬ ‫صلد‬
‫الصلد‬ ‫أصلد‬
‫الصلود‬ ‫صلد‬
‫المصلد‬ ‫مصاليد‬
‫المصلدة‬ ‫مصاليد‬
‫الصلصل‬ ‫صلصل‬
‫الصلصل‬ ‫صلصل‬
‫الصلعة‬ ‫صلع‬
‫الصليع‬ ‫صلعاء‬
‫الصلف‬ ‫أصالف‬ ‫صلف‬
‫الصلفاء‬ ‫الصلفي‬
‫الصليف‬ ‫صلئف‬
‫الصلق‬ ‫أصلق‬
‫الصليق‬ ‫صلئق‬
‫المصلق‬ ‫مصالق‬ ‫مصاليق‬
‫الصلة‬ ‫صلل‬
‫الصلم‬ ‫صلم‬
‫الصلماء‬ ‫صلم‬
‫الصلمة‬ ‫صلم‬ ‫صلم‬
‫المصلة‬ ‫مصال‬
‫الصامت‬ ‫صموت‬ ‫صوامت‬
‫الصمتة‬ ‫صمت‬
‫الصماخ‬ ‫أضمخة‬ ‫صمخ‬
‫الصماد‬ ‫أصمدة‬
‫الصمادة‬ ‫صمائد‬
‫الصمد‬ ‫أصماد‬ ‫صماد‬
‫الصمدة‬ ‫صماد‬
‫المصماد‬ ‫مصاميد‬
‫الصمر‬ ‫أصمار‬
‫الصمير‬ ‫صمراء‬
‫الصمصام‬ ‫صماصمة‬
‫الصمصمة‬ ‫صمصم‬ ‫صماصم‬
‫الصمع‬ ‫صمع‬
‫الصمعاء‬ ‫صمع‬
‫الصومعة‬ ‫صوامع‬
‫الصمغ‬ ‫صموغ‬
‫الصم‬ ‫صم‬ ‫صمان‬
‫الصمام‬ ‫أصمة‬
‫الصمامة‬ ‫صمائم‬
‫الصمة‬ ‫صمم‬
‫الصنبر‬ ‫صنابر‬
‫الصنبور‬ ‫صنابير‬
‫الصنبر‬ ‫صنابر‬ ‫صنابر‬
‫الصنج‬ ‫صنوج‬
‫الصنجة‬ ‫صنج‬
‫الصنديد‬ ‫صناديد‬
‫الصندل‬ ‫صنادل‬
‫الصندلني‬ ‫صنادلة‬
‫الصانع‬ ‫صناع‬
‫الصناع‬ ‫صنع‬
‫الصنع‬ ‫أصناع‬ ‫صنوع‬
‫الصنع‬ ‫أصناع‬ ‫صنع‬
‫الصنيع‬ ‫صنائع‬
‫الصنيعة‬ ‫صنائع‬
‫المصنع‬ ‫مصانع‬
‫المصنعة‬ ‫مصانع‬
‫الصنف‬ ‫أصناف‬ ‫صنوف‬
‫الصنم‬ ‫أصنام‬
‫الصهب‬ ‫صهب‬
‫الصهر‬ ‫أصهار‬
‫الصهور‬ ‫صهر‬
‫المصهر‬ ‫مصاهر‬
‫الصهريج‬ ‫صهاريج‬
‫الصاهل‬ ‫صواهل‬
‫الصهوة‬ ‫صهاء‬ ‫صها‬
‫المصيبة‬ ‫مصائب‬
‫الصوت‬ ‫أصوات‬
‫الصاحة‬ ‫صاح‬ ‫صوح‬
‫الصاخة‬ ‫صاخ‬
‫صور‬ ‫صور‬
‫الصوار‬ ‫أصورة‬ ‫صيران‬
‫الصور‬ ‫صيران‬
‫الصور‬ ‫أصوار‬
‫الصاع‬ ‫أصوع‬ ‫صوعان‬ ‫صيعان‬
‫الصواع‬ ‫صيعان‬
‫الصيغة‬ ‫صيغ‬
‫الصوف‬ ‫أصواف‬
‫الصولة‬ ‫صول‬
‫المصول‬ ‫مصاول‬
‫المصولة‬ ‫مصاول‬
‫الصائم‬ ‫صوم‬ ‫صيم‬ ‫صوام‬ ‫صيام‬
‫الصوان‬ ‫أصونة‬
‫الصوة‬ ‫صوى‬ ‫أصواء‬
‫الصائحة‬ ‫صوائح‬
‫الصيد‬ ‫صيد‬
‫المصاد‬ ‫مصايد‬
‫الصيدلني‬ ‫صيادلة‬
‫الصيرة‬ ‫صير‬
‫الصيصة‬ ‫صياص‬
‫الصيصية‬ ‫صياص‬
‫الصائفة‬ ‫صوائف‬
‫الصيف‬ ‫أصياف‬ ‫صيوف‬
‫المصياف‬ ‫مصاييف‬
‫المصيف‬ ‫مصايف‬
‫الصيق‬ ‫صيق‬ ‫صيقان‬
‫الصينية‬ ‫صينيات‬
‫الضئضئ‬ ‫ضآضئ‬
‫الضائن‬ ‫ضأن‬ ‫ضئين‬
‫الضابئة‬ ‫ضوابئ‬
‫المضبأ‬ ‫مضابئ‬
‫الضب‬ ‫أضب‬ ‫ضباب‬ ‫ضبان‬
‫الضبة‬ ‫ضباب‬
‫الضبوب‬ ‫ضبائب‬
‫الضباث‬ ‫أضبثة‬
‫الضبارة‬ ‫أضابير‬
‫الضبارة‬ ‫ضبائر‬
‫الضبر‬ ‫ضبور‬
‫ضبط‬ ‫ضبط‬
‫الضابط‬ ‫ضوابط‬
‫الضابطة‬ ‫ضوابط‬
‫المضبطة‬ ‫مضابط‬
‫ضبعت‬ ‫ضباع‬ ‫ضباعى‬
‫الضبعان‬ ‫ضباعين‬
‫الضبن‬ ‫أضبان‬
‫الضبن‬ ‫أضبان‬
‫الضجور‬ ‫ضجر‬
‫الضجع‬ ‫ضجع‬
‫الضاجع‬ ‫ضواجع‬
‫الضحوكة‬ ‫أضاحيك‬
‫الضاحكة‬ ‫ضواحك‬
‫المضحكة‬ ‫مضحكات‬
‫الضحل‬ ‫أضحال‬ ‫ضحال‬ ‫ضحول‬
‫ضحى‬ ‫ضحى‬
‫الضحاة‬ ‫أضحى‬
‫الضحية‬ ‫أضاحي‬
‫الضاحية‬ ‫ضواح‬
‫الضحية‬ ‫ضحايا‬
‫الضخومة‬ ‫أضاخيم‬
‫الضخم‬ ‫ضخام‬
‫الضد‬ ‫أضداد‬
‫الضديد‬ ‫أضداد‬
‫الضرب‬ ‫أضراب‬ ‫أضرب‬ ‫ضروب‬
‫الضريب‬ ‫ضرباء‬ ‫أضراب‬
‫الضريبة‬ ‫ضرائب‬
‫المضراب‬ ‫مضاريب‬
‫المضرب‬ ‫مضارب‬
‫المضرب‬ ‫مضارب‬
‫الضريج‬ ‫أضاريج‬
‫المضرج‬ ‫مضارج‬
‫الضريح‬ ‫ضرائح‬
‫الضريحة‬ ‫ضرائح‬
‫الضرة‬ ‫ضرائر‬
‫الضرورة‬ ‫ضرائر‬
‫الضرير‬ ‫أضراء‬
‫المضرة‬ ‫مضار‬
‫التضريس‬ ‫تضاريس‬
‫الضرس‬ ‫أضراس‬ ‫ضروس‬ ‫ضرس‬
‫الضرع‬ ‫ضروع‬
‫الضرع‬ ‫ضروع‬
‫الضرعاء‬ ‫ضرع‬
‫الضروع‬ ‫ضرع‬
‫الضرغام‬ ‫ضراغم‬ ‫ضراغمة‬
‫الضاري‬ ‫ضوار‬
‫الضرو‬ ‫أضر‬ ‫ضراء‬
‫الضعوف‬ ‫ضعف‬
‫الضعيف‬ ‫ضعاف‬ ‫ضعفاء‬ ‫ضعفى‬ ‫ضعفة‬
‫الضغث‬ ‫أضغاث‬
‫الضاغط‬ ‫ضواغط‬
‫الضغيط‬ ‫ضغطى‬
‫المضغط‬ ‫مضاغط‬
‫الضيغم‬ ‫ضياغم‬ ‫ضياغمة‬
‫الضغن‬ ‫أضغان‬ ‫مجامع‬
‫الضغون‬ ‫ضغن‬
‫الضغينة‬ ‫ضغائن‬
‫الضاغية‬ ‫ضواغ‬
‫الضفدع‬ ‫ضفادع‬
‫الضفار‬ ‫ضفر‬
‫الضفر‬ ‫ضفور‬ ‫أضفار‬
‫الضفيرة‬ ‫ضفائر‬ ‫ضفر‬
‫الضف‬ ‫ضففة‬
‫الضفة‬ ‫ضفاف‬
‫الضفة‬ ‫ضفف‬
‫الضفوف‬ ‫ضفف‬
‫الضلع‬ ‫ضلع‬
‫الضالع‬ ‫ضوالع‬
‫الضلع‬ ‫أضلع‬ ‫ضلوع‬ ‫أضلع‬
‫الضليع‬ ‫ضلع‬ ‫هن‬
‫الضلولة‬ ‫أضاليل‬
‫الضال‬ ‫ضلل‬
‫الضالة‬ ‫ضوال‬
‫المضلة‬ ‫مضال‬
‫الضماد‬ ‫أضمدة‬ ‫ضمائد‬
‫الضمادة‬ ‫ضمائد‬
‫الضمد‬ ‫أضماد‬
‫المضمدة‬ ‫مضامد‬
‫الضامر‬ ‫ضمر‬ ‫ضوامر‬
‫الضمير‬ ‫ضمائر‬
‫المضمار‬ ‫مضامير‬
‫الضمضم‬ ‫ضماضم‬
‫الضمامة‬ ‫أضاميم‬
‫الضامن‬ ‫ضمان‬ ‫ضمنة‬
‫الضامنة‬ ‫ضوامن‬
‫الضمن‬ ‫ضمنى‬
‫الضمين‬ ‫ضمناء‬ ‫الضمين‬
‫المضمان‬ ‫مضامين‬
‫المضمون‬ ‫مضامين‬
‫الضنء‬ ‫ضنوء‬
‫الضناك‬ ‫ضنك‬
‫الضنين‬ ‫أضناء‬ ‫هن‬
‫الضني‬ ‫أضنياء‬
‫الضهباء‬ ‫ضهب‬
‫الضهر‬ ‫ضهور‬ ‫أضهار‬
‫الضاهلة‬ ‫ضواهل‬
‫الضهول‬ ‫ضهل‬
‫الضهوة‬ ‫أضهاء‬
‫الضوء‬ ‫أضواء‬
‫الضوج‬ ‫أضواج‬
‫الضورة‬ ‫ضور‬
‫الضوع‬ ‫أضواع‬ ‫ضيعان‬
‫الضيون‬ ‫ضياون‬
‫الضواة‬ ‫ضوى‬
‫الضائع‬ ‫ضيع‬ ‫ضياع‬
‫الضيعة‬ ‫ضياع‬ ‫ضيع‬
‫المضيعة‬ ‫مضايع‬
‫الضيف‬ ‫أضياف‬
‫المضيفة‬ ‫مضايف‬
‫المضيق‬ ‫مضايق‬
‫الضيم‬ ‫ضيوم‬
‫الطابع‬ ‫طوابع‬
‫الطبع‬ ‫طباع‬
‫الطبيعة‬ ‫طبائع‬
‫المطبعة‬ ‫مطابع‬
‫المطبعة‬ ‫مطابع‬
‫الطابق‬ ‫طوابق‬
‫الطبق‬ ‫أطباق‬
‫الطبقة‬ ‫طبق‬
‫الطبقة‬ ‫طبقات‬
‫الطبل‬ ‫طبول‬
‫الطبلية‬ ‫طبالي‬
‫الطابون‬ ‫طوابين‬
‫الطبنة‬ ‫طبن‬
‫الطبي‬ ‫أطباء‬
‫الطاجن‬ ‫طواجن‬
‫الطحال‬ ‫طحل‬
‫الطحلء‬ ‫طحل‬
‫الطحلب‬ ‫طحالب‬
‫الطاحنة‬ ‫طواحن‬
‫الطاحونة‬ ‫طواحين‬
‫المطحان‬ ‫مطاحين‬
‫المطحن‬ ‫مطاحن‬
‫المطحنة‬ ‫مطاحن‬
‫المطخة‬ ‫مطاخ‬
‫الطارئ‬ ‫طراء‬
‫الطارئة‬ ‫طوارئ‬
‫الطروب‬ ‫طراب‬
‫الطربال‬ ‫طرابيل‬
‫الطربيل‬ ‫طرابيل‬
‫الطروحة‬ ‫أطاريح‬
‫الطرحة‬ ‫طراح‬
‫الطروح‬ ‫طرح‬
‫الطريح‬ ‫طرحى‬
‫المطرح‬ ‫مطارح‬
‫المطرح‬ ‫مطارح‬
‫المطرحة‬ ‫مطارح‬
‫الطرد‬ ‫طرود‬
‫الطرد‬ ‫طرود‬
‫المطردة‬ ‫مطارد‬
‫الطر‬ ‫أطرار‬
‫الطرة‬ ‫طرر‬
‫الطرور‬ ‫طرر‬
‫الطراز‬ ‫طرز‬
‫الطرس‬ ‫طروس‬
‫الطرش‬ ‫طرش‬
‫الطرطور‬ ‫طراطير‬
‫الطراطير‬ ‫طراطير‬
‫الطروفة‬ ‫أطاريف‬
‫الطارفة‬ ‫طوارف‬
‫الطراف‬ ‫طرف‬
‫الطرف‬ ‫أطراف‬
‫الطرف‬ ‫طروف‬
‫الطرف‬ ‫أطراف‬
‫الطرفة‬ ‫طرف‬
‫الطرفة‬ ‫طرف‬
‫الطريف‬ ‫طرف‬
‫المطرف‬ ‫مطارف‬
‫الطارق‬ ‫طراق‬
‫الطارقة‬ ‫طوارق‬
‫الطرق‬ ‫طروق‬
‫الطرق‬ ‫أطراق‬
‫الطرقة‬ ‫طرق‬
‫الطريق‬ ‫طرق‬
‫الطريقة‬ ‫طرائق‬
‫المطراق‬ ‫مطاريق‬
‫المطرق‬ ‫مطارق‬
‫الطرمة‬ ‫طرم‬
‫الطري‬ ‫طراء‬
‫الطس‬ ‫طسوس‬
‫الطسة‬ ‫طساس‬
‫الطسة‬ ‫طساس‬
‫الطعام‬ ‫أطعمة‬
‫الطعم‬ ‫طعوم‬
‫الطعمة‬ ‫طعم‬
‫الطعمة‬ ‫طعم‬
‫الطعوم‬ ‫طعم‬
‫الطعومة‬ ‫طعائم‬
‫المطعام‬ ‫مطاعيم‬
‫المطعم‬ ‫مطاعم‬
‫الطاعون‬ ‫طواعين‬
‫الطعين‬ ‫طعن‬
‫المطعان‬ ‫مطاعين‬
‫المطعن‬ ‫مطاعن‬
‫المطعن‬ ‫مطاعن‬
‫الطغامة‬ ‫طغام‬
‫الطاغية‬ ‫طواغ‬
‫المطفئة‬ ‫مطافئ‬
‫الطفح‬ ‫طفوح‬
‫المطفحة‬ ‫مطافح‬
‫الطفطفة‬ ‫طفاطف‬
‫الطافة‬ ‫طواف‬
‫الطف‬ ‫طفوف‬
‫الطفل‬ ‫طفول‬
‫الطفل‬ ‫أطفال‬
‫الطالب‬ ‫طلب‬
‫الطلب‬ ‫أطلب‬
‫الطلب‬ ‫طلبات‬
‫الطلوب‬ ‫طلب‬
‫الطليب‬ ‫طلباء‬
‫المطلب‬ ‫مطالب‬
‫الطلح‬ ‫أطلح‬
‫الطلح‬ ‫أطلح‬
‫الطليح‬ ‫طلحى‬
‫الطلس‬ ‫طلس‬
‫الطلساء‬ ‫طلس‬
‫الطلسة‬ ‫طلس‬
‫الطيلس‬ ‫طيالس‬ ‫طيالسة‬
‫الطيلسان‬ ‫طيالس‬ ‫طيالسة‬
‫الطلسم‬ ‫طلسم‬
‫الطلطل‬ ‫طلطل‬
‫الطالع‬ ‫طلع‬ ‫طوالع‬
‫الطالعة‬ ‫طوالع‬
‫الطلع‬ ‫طلع‬
‫الطلع‬ ‫طلوع‬ ‫أطلع‬
‫الطليعة‬ ‫طلئع‬
‫المطلع‬ ‫مطالع‬
‫الطالق‬ ‫طلق‬
‫الطالقة‬ ‫طوالق‬
‫الطلق‬ ‫أطلق‬
‫الطليق‬ ‫طلقاء‬
‫المطلق‬ ‫مطاليق‬
‫الطل‬ ‫طلل‬
‫الطلل‬ ‫أطلل‬
‫الطلة‬ ‫طلل‬
‫الطليل‬ ‫أطلة‬
‫الطلمة‬ ‫طلم‬
‫الطل‬ ‫أطلء‬
‫الطلة‬ ‫طلي‬
‫الطلو‬ ‫أطلء‬ ‫طلء‬
‫الطلوة‬ ‫طلي‬
‫الطلى‬ ‫أطلء‬
‫الطلية‬ ‫طلي‬
‫الطامح‬ ‫طوامح‬
‫الطامور‬ ‫طوامير‬
‫الطمر‬ ‫أطمار‬
‫الطومار‬ ‫طوامير‬
‫المطمار‬ ‫مطامير‬
‫المطمر‬ ‫مطامر‬
‫المطمورة‬ ‫مطامير‬
‫الطامس‬ ‫طوامس‬
‫الطمع‬ ‫أطماع‬
‫المطماع‬ ‫مطاميع‬
‫المطمع‬ ‫مطامع‬
‫الطمل‬ ‫طمول‬
‫الطملة‬ ‫طمل‬
‫المطملة‬ ‫مطامل‬
‫الطمة‬ ‫طمم‬
‫الطنء‬ ‫أطناء‬
‫الطنابة‬ ‫أطانيب‬
‫الطنب‬ ‫أطناب‬
‫الطنيب‬ ‫طنباء‬
‫المطناب‬ ‫مطانيب‬
‫المطنب‬ ‫مطانب‬
‫المطنب‬ ‫مطانب‬
‫الطنج‬ ‫طنوج‬
‫الطنجير‬ ‫طناجير‬
‫المطنزة‬ ‫مطانز‬
‫الطنف‬ ‫أطناف‬
‫الطنفسة‬ ‫طنافس‬
‫الطن‬ ‫أطنان‬
‫الطاهر‬ ‫أطهار‬
‫الطهر‬ ‫أطهار‬
‫الطهر‬ ‫أطهار‬
‫المطهرة‬ ‫مطاهر‬
‫الطهمل‬ ‫طهامل‬
‫الطاهي‬ ‫طهاة‬
‫المطاح‬ ‫مطاوح‬
‫المطواح‬ ‫مطاويح‬
‫الطود‬ ‫أطواد‬
‫المطاد‬ ‫مطاود‬
‫المطادة‬ ‫مطاود‬
‫الطور‬ ‫أطوار‬
‫الطور‬ ‫أطوار‬
‫الطاووس‬ ‫طواويس‬
‫الطوس‬ ‫أطواس‬
‫المطواع‬ ‫مطاويع‬
‫الطائف‬ ‫طائفون‬
‫الطائفة‬ ‫طوائف‬
‫الطوف‬ ‫أطواف‬
‫الطاق‬ ‫أطواق‬
‫الطوق‬ ‫أطواق‬
‫طول‬ ‫طول‬
‫الطائل‬ ‫طوائل‬
‫الطائلة‬ ‫طوائل‬
‫الطولى‬ ‫طول‬
‫الطويل‬ ‫طوال‬
‫الطويلة‬ ‫طوال‬
‫طوي‬ ‫طواء‬
‫الطوي‬ ‫أطواء‬
‫الطوية‬ ‫طوايا‬
‫الطي‬ ‫أطواء‬
‫المطوى‬ ‫مطاو‬
‫الطيب‬ ‫أطايب‬
‫الطيب‬ ‫أطياب‬
‫المطيبة‬ ‫مطايب‬
‫الطائر‬ ‫طير‬
‫الطائش‬ ‫طياش‬
‫الطيف‬ ‫أطياف‬
‫الطين‬ ‫أطيان‬
‫الطينة‬ ‫طين‬
‫الظأب‬ ‫أظؤب‬
‫الظئر‬ ‫أظؤر‬
‫الظبظبة‬ ‫ظاظب‬
‫الظبي‬ ‫أظب‬
‫الظبية‬ ‫ظباء‬
‫الظرب‬ ‫ظراب‬
‫الظربان‬ ‫ظربى‬
‫الظر‬ ‫ظران‬
‫الظرف‬ ‫ظروف‬
‫الظعنة‬ ‫ظعن‬
‫الظعينة‬ ‫ظعائن‬
‫الظفور‬ ‫أظافير‬
‫الظفر‬ ‫أظفار‬
‫الظلف‬ ‫أظلف‬
‫الظليف‬ ‫ظلف‬
‫الظل‬ ‫ظل‬
‫الظل‬ ‫ظلل‬
‫الظلل‬ ‫أظلل‬
‫الظلة‬ ‫ظلل‬
‫الظليلة‬ ‫ظلئل‬
‫المظلة‬ ‫مظال‬
‫الظلم‬ ‫ظلوم‬
‫الظلم‬ ‫ظلوم‬
‫الظليم‬ ‫ظلمان‬
‫الظليمة‬ ‫ظلئم‬
‫المظلم‬ ‫مظاليم‬
‫المظلمة‬ ‫مظالم‬
‫الظمء‬ ‫أظماء‬
‫الظمى‬ ‫ظمى‬
‫الظن‬ ‫ظنون‬
‫الظنة‬ ‫ظنن‬
‫الظنين‬ ‫أظناء‬
‫مظنة‬ ‫مظان‬
‫الظهارة‬ ‫ظهائر‬
‫الظهر‬ ‫أظهر‬
‫الظهر‬ ‫ظهور‬
‫المظهر‬ ‫مظاهر‬
‫العباء‬ ‫أعبئة‬
‫العبء‬ ‫أعباء‬
‫العبء‬ ‫أعباء‬
‫المعبأ‬ ‫معابئ‬
‫العب‬ ‫أعباب‬
‫العابد‬ ‫عبدة‬
‫العبد‬ ‫عبيد‬
‫المعبد‬ ‫معابد‬
‫المعبد‬ ‫معابد‬
‫عبر‬ ‫عبارى‬
‫العبرة‬ ‫عبر‬
‫العبرة‬ ‫عبر‬
‫المعبر‬ ‫معابر‬
‫المعبر‬ ‫معابر‬
‫المعبرة‬ ‫معابر‬
‫العبيط‬ ‫عبط‬
‫العابل‬ ‫عبل‬
‫العبل‬ ‫عبال‬
‫المعبلة‬ ‫معابل‬
‫العتوبة‬ ‫أعاتيب‬
‫العتبة‬ ‫عتب‬
‫عت‬ ‫عت‬
‫العتاد‬ ‫أعتد‬
‫العتود‬ ‫أعتدة‬
‫العتيدة‬ ‫عتائد‬
‫العتيرة‬ ‫عتائر‬
‫العاتق‬ ‫عواتق‬
‫العتيق‬ ‫عتق‬
‫العاتكة‬ ‫عواتك‬
‫العتلة‬ ‫عتل‬
‫العتيل‬ ‫عتل‬
‫عتا‬ ‫عتاة‬
‫العاتي‬ ‫عتاة‬
‫العثة‬ ‫عث‬
‫العاثر‬ ‫عواثر‬
‫العاثم‬ ‫عثم‬
‫العيثوم‬ ‫عياثيم‬
‫العثان‬ ‫عواثن‬
‫العثن‬ ‫أعثان‬
‫العثى‬ ‫عثو‬
‫العثوة‬ ‫عثي‬
‫العجوبة‬ ‫أعاجيب‬
‫العجب‬ ‫عجوب‬
‫العجيب‬ ‫عجائب‬
‫المعجاج‬ ‫معاجيج‬
‫عجر‬ ‫عجر‬
‫العجار‬ ‫عجر‬
‫العجرة‬ ‫عجر‬
‫عجزت‬ ‫عجز‬
‫عجز‬ ‫عجز‬
‫عجزت‬ ‫عجز‬
‫العجز‬ ‫أعجاز‬
‫المعجاز‬ ‫معاجيز‬
‫عجف‬ ‫عجف‬
‫عجف‬ ‫عجفى‬
‫العجل‬ ‫عجول‬
‫العجلة‬ ‫عجل‬
‫العجول‬ ‫عجل‬
‫المعجال‬ ‫معاجيل‬
‫عجم‬ ‫عجم‬
‫المعجم‬ ‫معجمات‬
‫العجين‬ ‫عجن‬
‫العجينة‬ ‫عجن‬
‫المعجون‬ ‫معاجين‬
‫العجاوة‬ ‫عجا‬
‫العجي‬ ‫عجايا‬
‫العد‬ ‫أعداد‬
‫العدد‬ ‫أعداد‬
‫العدة‬ ‫عدد‬
‫العدة‬ ‫عدد‬
‫العديد‬ ‫أعداد‬
‫العديدة‬ ‫عدائد‬
‫العدل‬ ‫أعدال‬
‫العدل‬ ‫أعدال‬
‫العديل‬ ‫أعدال‬
‫العديم‬ ‫عدماء‬
‫المعدن‬ ‫معادن‬
‫العادي‬ ‫عداة‬ ‫عاديا‬
‫العادية‬ ‫عواد‬
‫العدوة‬ ‫عدى‬
‫العذاب‬ ‫أعذبة‬
‫العذب‬ ‫عذاب‬
‫العذبة‬ ‫عذب‬
‫العذار‬ ‫عذر‬
‫العذر‬ ‫أعذار‬
‫العذراء‬ ‫عذارى‬
‫العذرة‬ ‫عذر‬
‫العذير‬ ‫عذر‬
‫المعذرة‬ ‫معاذر‬
‫العذق‬ ‫عذاق‬
‫العذق‬ ‫أعذاق‬
‫عذله‬ ‫عذل‬
‫العاذل‬ ‫عذل‬
‫العذاة‬ ‫عذوات‬
‫العرب‬ ‫أعرب‬
‫العروب‬ ‫عرب‬
‫عرج‬ ‫عرج‬
‫العرجون‬ ‫عراجين‬
‫عر‬ ‫عر‬
‫العرزال‬ ‫عرازيل‬
‫العرس‬ ‫أعراس‬
‫العرس‬ ‫أعراس‬
‫العريس‬ ‫عرسان‬
‫العرش‬ ‫عروش‬
‫العرش‬ ‫أعراش‬
‫العريش‬ ‫عرش‬
‫العريشة‬ ‫عرائش‬
‫العرصة‬ ‫عراص‬
‫عرض‬ ‫عراض‬
‫العارض‬ ‫عوارض‬
‫العارضة‬ ‫عوارض‬
‫العرض‬ ‫عراض عروض‬
‫العرض‬ ‫أعراض‬
‫العرض‬ ‫أعراض‬
‫العروض‬ ‫أعاريض‬
‫العريضة‬ ‫عرائض‬
‫المعراض‬ ‫معاريض‬
‫المعرض‬ ‫معارض‬
‫عرف‬ ‫عرف‬
‫العارفة‬ ‫عوارف‬
‫العرف‬ ‫أعراف‬
‫العرفة‬ ‫عرف‬
‫العريف‬ ‫عرفاء‬
‫المعرفة‬ ‫معارف‬
‫العراق‬ ‫أعرقة‬
‫العراقة‬ ‫عراق‬
‫العرق‬ ‫عراق‬
‫العرق‬ ‫عروق‬
‫العرقة‬ ‫عرق‬
‫العرقة‬ ‫عرق‬
‫المعرق‬ ‫معارق‬
‫العرقوب‬ ‫عراقيب‬
‫العركي‬ ‫عرك‬
‫العريكة‬ ‫عرائك‬
‫المعرك‬ ‫معارك‬
‫المعركة‬ ‫معارك‬
‫عرم‬ ‫عرم‬
‫العرمة‬ ‫عرم‬
‫العرمة‬ ‫عرم‬
‫العرمة‬ ‫عرم‬
‫العريم‬ ‫عرمان‬
‫العرين‬ ‫عرن‬
‫العرو‬ ‫أعراء‬
‫العروة‬ ‫عرى‬
‫العري‬ ‫أعراء‬
‫العراء‬ ‫أعراء‬
‫العزب‬ ‫أعزاب‬
‫العزيب‬ ‫أعزاب‬
‫المعزف‬ ‫معازف‬
‫العزل‬ ‫عزل‬
‫العزل‬ ‫أعزال‬
‫العزلء‬ ‫عزالى‬
‫المعزال‬ ‫معازيل‬
‫العزمة‬ ‫عزم‬
‫العزيمة‬ ‫عزائم‬
‫العزة‬ ‫عزى‬
‫العسيب‬ ‫أعسبة‬
‫اليعسوب‬ ‫يعاسيب‬
‫عسر‬ ‫عسر‬
‫العاس‬ ‫عسس‬
‫العس‬ ‫عساس‬
‫العسيف‬ ‫عسفاء‬
‫العسكر‬ ‫عساكر‬
‫العاسل‬ ‫عسل‬
‫العسل‬ ‫عسلن أعسال‬
‫العسيل‬ ‫عسل‬
‫المعسلة‬ ‫معاسل‬
‫العسلج‬ ‫عساليج‬
‫العسلوج‬ ‫عساليج‬
‫عسمت‬ ‫عسم‬
‫العسم‬ ‫عسوم‬
‫العصابة‬ ‫عصائب‬
‫العصبة‬ ‫عصب‬
‫العصبة‬ ‫عصب‬
‫العصيدة‬ ‫عصائد‬
‫المعصد‬ ‫معاصد‬
‫العصار‬ ‫أعاصير‬
‫المعصار‬ ‫معاصير‬
‫المعصر‬ ‫معاصر‬
‫المعصرة‬ ‫معاصر‬
‫العصعوص‬ ‫عصاعيص‬
‫العصفور‬ ‫عصافير‬
‫عصل‬ ‫عصل‬
‫العصل‬ ‫أعصال‬
‫المعصال‬ ‫معاصيل‬
‫عصم‬ ‫عصم‬
‫العاصمة‬ ‫عواصم‬
‫العصام‬ ‫عصم‬ ‫أعصمة‬
‫المعصم‬ ‫معاصم‬
‫العصا‬ ‫عصي‬
‫عضب‬ ‫عضب‬
‫العضب‬ ‫عضب‬
‫العضد‬ ‫أعضاد‬
‫العضد‬ ‫أعضاد‬
‫العضاض‬ ‫عضض‬
‫العضوض‬ ‫عضض‬
‫العضة‬ ‫عضون‬
‫العضو‬ ‫أعضاء‬
‫المعطب‬ ‫معاطب‬
‫العطبل‬ ‫عطابل‬
‫العطبول‬ ‫عطابيل‬
‫العاطر‬ ‫عطر‬
‫العطر‬ ‫عطور‬
‫المعطار‬ ‫معاطير‬
‫المعطس‬ ‫معاطس‬
‫المعطشة‬ ‫معاطش‬
‫مو‬ ‫عطف‬
‫العطف‬ ‫أعطاف‬
‫المعطف‬ ‫معاطف‬
‫العطل‬ ‫أعطال‬
‫العطل‬ ‫أعطال‬
‫العطن‬ ‫أعطان‬
‫المعطن‬ ‫معاطن‬
‫العطاء‬ ‫أعطية‬
‫العطية‬ ‫عطايا‬
‫المعطاء‬ ‫معاط‬
‫العظور‬ ‫عظر‬
‫العظم‬ ‫أعظم‬
‫العظيمة‬ ‫عظائم‬
‫المعظم‬ ‫معاظم‬
‫العفيتة‬ ‫عفائت‬
‫العفج‬ ‫أعفاج‬
‫عفر‬ ‫عفر‬
‫العفر‬ ‫أعفار‬
‫العفر‬ ‫أعفار‬
‫العفر‬ ‫أعفار‬
‫اليعفور‬ ‫يعافير‬
‫العفريت‬ ‫عفاريت‬
‫العفيفة‬ ‫عفائف‬
‫عفلت‬ ‫عفل‬
‫العفن‬ ‫أعفان‬
‫العفو‬ ‫عفاء‬
‫العقاب‬ ‫أعقب‬
‫العقب‬ ‫أعقاب‬
‫العقب‬ ‫أعقاب‬
‫العقب‬ ‫أعقاب‬
‫العقبة‬ ‫عقب‬
‫العقبة‬ ‫عقاب‬
‫العقبول‬ ‫عقابيل‬
‫العقد‬ ‫عقود‬
‫العقد‬ ‫عقود‬
‫العقدة‬ ‫عقد‬
‫العقيدة‬ ‫عقائد‬
‫المعقد‬ ‫معاقد‬
‫العقار‬ ‫عقارات‬
‫العقر‬ ‫أعقار‬
‫العقر‬ ‫أعقار‬
‫العقار‬ ‫عقاقير‬
‫العقور‬ ‫عقر‬
‫العقير‬ ‫عقرى‬
‫العقيرة‬ ‫عقائر‬
‫العقرب‬ ‫عقارب‬
‫عقص‬ ‫عقص‬
‫العقاص‬ ‫عقص‬
‫العقصة‬ ‫عقص‬
‫العقصة‬ ‫عقص‬
‫العقيصة‬ ‫عقائص‬
‫المعقص‬ ‫معاقص‬
‫العقف‬ ‫عقف‬
‫العقيق‬ ‫أعقة‬
‫العقيقة‬ ‫عقائق‬
‫عقل‬ ‫عقل‬
‫العاقل‬ ‫عقال‬
‫العاقول‬ ‫عواقيل‬
‫العقال‬ ‫عقل‬
‫العقل‬ ‫عقول‬
‫العقيلة‬ ‫عقائل‬
‫المعقل‬ ‫معاقل‬
‫عقمت‬ ‫عقماء‬
‫العقاة‬ ‫عقا‬
‫العقوة‬ ‫عقاء‬
‫العقي‬ ‫أعقاء‬
‫عكب‬ ‫عكب‬
‫العكدة‬ ‫عكد‬
‫العكدة‬ ‫عكد‬
‫العكرة‬ ‫عكر‬
‫العكاز‬ ‫عكاكيز‬
‫العكة‬ ‫عكك‬
‫العكل‬ ‫أعكال‬
‫العكام‬ ‫عكم‬
‫العكم‬ ‫أعكام‬
‫العكوة‬ ‫عكا‬
‫العكوة‬ ‫عكا‬
‫العلب‬ ‫علوب‬
‫العلب‬ ‫علوب‬
‫العلباء‬ ‫العلبي‬
‫العلبة‬ ‫علب‬
‫العالج‬ ‫عوالج‬
‫العلج‬ ‫علوج‬
‫العلجوم‬ ‫علجيم‬
‫العلد‬ ‫أعلد‬
‫العلط‬ ‫أعلط‬
‫العلطة‬ ‫علط‬
‫العلف‬ ‫علوفة‬
‫العلوفة‬ ‫علف‬
‫العليف‬ ‫علئف‬
‫التعليقة‬ ‫تعاليق‬
‫العلقة‬ ‫علئق‬
‫العلق‬ ‫أعلق‬
‫العلقة‬ ‫علق‬
‫العلك‬ ‫علوك‬
‫العل‬ ‫علل‬
‫العلة‬ ‫علت‬
‫العلول‬ ‫علل‬
‫علم‬ ‫علم‬
‫العلومة‬ ‫أعاليم‬
‫العالم‬ ‫عوالم‬
‫العلمة‬ ‫علم‬
‫العلم‬ ‫علوم‬
‫العلم‬ ‫أعلم‬
‫العليم‬ ‫علماء‬
‫العيلم‬ ‫عياليم‬
‫العيلم‬ ‫عيالم‬
‫المعلم‬ ‫معالم‬
‫العلنية‬ ‫علنون‬
‫العالية‬ ‫عوال‬
‫العلوة‬ ‫علوى‬
‫العلية‬ ‫عللي‬
‫العلي‬ ‫عليون‬
‫العليا‬ ‫علي‬
‫العلي‬ ‫علية‬
‫المعلة‬ ‫المعالي‬
‫العميت‬ ‫أعمتة‬
‫العميتة‬ ‫عمت‬
‫العماد‬ ‫عمد‬
‫العمادة‬ ‫عماد‬
‫العمدة‬ ‫عمد‬
‫العمود‬ ‫أعمدة‬
‫العميد‬ ‫عمداء‬
‫العمارة‬ ‫عمائر‬
‫العمارة‬ ‫عمائر‬
‫العمر‬ ‫أعمار‬
‫العمر‬ ‫أعمار‬
‫العمر‬ ‫أعمار‬
‫العمرة‬ ‫عمر‬
‫العمروس‬ ‫عماريس‬
‫العماس‬ ‫عمس‬
‫العموس‬ ‫عمس‬
‫العميس‬ ‫عمس‬
‫عمش‬ ‫عمش‬
‫العمق‬ ‫أعماق‬
‫العامل‬ ‫عمال‬
‫العاملة‬ ‫عوامل‬
‫العمل‬ ‫أعمال‬
‫العميل‬ ‫عملء‬
‫المعمل‬ ‫معامل‬
‫العملق‬ ‫عماليق‬
‫العامة‬ ‫عوام‬
‫العمامة‬ ‫عمائم‬
‫العم‬ ‫أعمام‬
‫العمة‬ ‫عمات‬
‫العميم‬ ‫عم‬
‫عمه‬ ‫عمه‬
‫عمي‬ ‫عمي‬
‫العامي‬ ‫أعماء‬
‫المعمى‬ ‫معميات‬
‫العنب‬ ‫أعناب‬
‫العناج‬ ‫أعنجه‬
‫العنود‬ ‫عند‬
‫العنز‬ ‫أعنز‬
‫العنزة‬ ‫عنز‬
‫العناس‬ ‫عنس‬
‫العنس‬ ‫عناس‬
‫العنصوة‬ ‫عناص‬
‫العنفقة‬ ‫عنافق‬
‫عنق‬ ‫عنق‬
‫العناق‬ ‫أعنق‬
‫العنق‬ ‫أعناق‬
‫المعناق‬ ‫معانيق‬
‫المعنق‬ ‫معانيق‬
‫المعنقة‬ ‫معانق‬
‫العنك‬ ‫أعناك‬
‫العنيك‬ ‫عنك‬
‫العنكبوت‬ ‫عنكبوتات‬
‫العنان‬ ‫أعنة‬
‫العن‬ ‫أعنان‬
‫العنن‬ ‫أعنان‬
‫العنة‬ ‫عنن‬
‫عني‬ ‫عناة‬
‫العانية‬ ‫عوان‬
‫العنا‬ ‫أعناء‬
‫المعنى‬ ‫معان‬
‫العهد‬ ‫عهود‬
‫العهدة‬ ‫عهاد‬
‫المعهد‬ ‫معاهد‬
‫العاهن‬ ‫عواهن‬
‫العهن‬ ‫عهون‬
‫عوج‬ ‫عوج‬
‫العائد‬ ‫عوائد‬
‫العائدة‬ ‫عوائد‬
‫العادة‬ ‫عاد‬
‫العادي‬ ‫عاديات‬
‫العود‬ ‫أعواد‬
‫العيد‬ ‫أعياد‬
‫المعادة‬ ‫معاود‬
‫العوذة‬ ‫عوذ‬
‫المعاذ‬ ‫معاوذ‬
‫عورت‬ ‫عور‬
‫العور‬ ‫عور‬
‫العائرة‬ ‫عوائر‬
‫العارية‬ ‫عوار‬
‫العارية‬ ‫عواري‬
‫العوار‬ ‫عواوير‬
‫عوز‬ ‫عوز‬
‫المعوز‬ ‫معاوز‬
‫المعوزة‬ ‫معاوز‬
‫عوس‬ ‫عوس‬
‫عوص‬ ‫عوص‬
‫العوض‬ ‫أعواض‬
‫العوق‬ ‫أعواق‬
‫العوق‬ ‫أعواق‬
‫العولة‬ ‫عول‬
‫العيل‬ ‫عيال‬
‫المعول‬ ‫معاول‬
‫العام‬ ‫أعوام‬
‫العامة‬ ‫عام‬
‫العانة‬ ‫عون‬
‫العوان‬ ‫عون‬
‫العون‬ ‫أعوان‬
‫المعوان‬ ‫معاوين‬
‫المعونة‬ ‫معاون‬
‫العاب‬ ‫أعياب‬
‫العيب‬ ‫عيوب‬
‫العيبة‬ ‫عيب‬
‫المعاب‬ ‫معايب‬
‫المعابة‬ ‫معايب‬
‫العيدانة‬ ‫عيدان‬
‫العار‬ ‫أعيار‬
‫العيار‬ ‫عيارات‬
‫العير‬ ‫أعيار‬
‫المعيار‬ ‫معايير‬
‫العيس‬ ‫عيس‬
‫العيساء‬ ‫عيس‬
‫المعيشة‬ ‫معايش‬
‫عيط‬ ‫عيط‬
‫العائط‬ ‫عيط‬
‫العيقة‬ ‫عيقات‬
‫العيل‬ ‫عيال‬
‫العيمة‬ ‫عيم‬
‫عين‬ ‫عين‬
‫العين‬ ‫أعين‬
‫العيون‬ ‫عين‬
‫المعيان‬ ‫معايين‬
‫الغب‬ ‫أغباب‬
‫الغب‬ ‫أغباب‬
‫الغبب‬ ‫أغباب‬
‫غبث‬ ‫غبث‬
‫الغبيثة‬ ‫غبائث‬
‫غبر‬ ‫غبر‬
‫الغبر‬ ‫غبر‬
‫الغبر‬ ‫غبرات‬
‫الغبر‬ ‫أغبار‬
‫الغبران‬ ‫غبارين‬
‫غبس‬ ‫غبس‬
‫الغبط‬ ‫غبوط‬
‫الغبيط‬ ‫غبط‬
‫الغبغب‬ ‫غباغب‬
‫الغبقان‬ ‫غباقى‬
‫الغبوق‬ ‫غبائق‬
‫المغبن‬ ‫مغابن‬
‫الغبى‬ ‫غبي‬
‫الغبياء‬ ‫غبي‬
‫غتم‬ ‫غتم‬
‫غثر‬ ‫غثر‬
‫الغثر‬ ‫غثر‬
‫المغثار‬ ‫مغاثير‬
‫المغثر‬ ‫مغاثر‬
‫المغثور‬ ‫مغاثير‬
‫غثم‬ ‫غثم‬
‫الغثاء‬ ‫أغثاء‬
‫الغدد‬ ‫غداد‬
‫الغدة‬ ‫غدد‬
‫غدر‬ ‫غدر‬
‫الغدر‬ ‫أغدار‬
‫الغدرة‬ ‫غدر‬
‫الغدير‬ ‫غدر‬
‫الغديرة‬ ‫غدران‬
‫الغداف‬ ‫غدفان‬
‫الغادية‬ ‫غواد‬
‫الغداء‬ ‫أغدية‬
‫الغداة‬ ‫غدوات‬
‫الغدوة‬ ‫غدا‬
‫الغذمة‬ ‫غذم‬
‫الغذمة‬ ‫غذم‬
‫الغذاء‬ ‫أغذية‬
‫غرب‬ ‫غرباء‬
‫الغارب‬ ‫غوارب‬
‫الغراب‬ ‫غربان‬
‫الغرب‬ ‫غروب‬
‫الغريب‬ ‫غرباء‬
‫الغربيب‬ ‫غرابيب‬
‫الغربال‬ ‫غرابيل‬
‫الغرودة‬ ‫أغاريد‬
‫الغراد‬ ‫غراد‬
‫الغرد‬ ‫غراد‬
‫غر‬ ‫غر‬
‫غارت‬ ‫مغار‬
‫الغر‬ ‫غر‬
‫الغرار‬ ‫أغرة‬
‫الغرارة‬ ‫غرائر‬
‫الغر‬ ‫غرور‬
‫الغر‬ ‫أغرار‬
‫الغرة‬ ‫غرر‬
‫الغرير‬ ‫أغرة‬
‫التغريز‬ ‫تغاريز‬
‫الغرز‬ ‫غروز‬
‫الغريزة‬ ‫غرائز‬
‫المغرز‬ ‫مغارز‬
‫المغرز‬ ‫مغارز‬
‫الغرس‬ ‫غراس‬
‫الغرس‬ ‫أغراس‬
‫الغريسة‬ ‫غرائس‬
‫المغرس‬ ‫مغارس‬
‫الغريض‬ ‫أغاريض‬
‫الغارض‬ ‫غرضان‬
‫الغرض‬ ‫غرضان‬
‫الغرض‬ ‫أغراض‬
‫الغرفة‬ ‫غراف‬
‫المغرفة‬ ‫مغارف‬
‫الغرلة‬ ‫غرل‬
‫الغارم‬ ‫غرام‬
‫الغريم‬ ‫غرماء‬
‫المغرم‬ ‫مغارم‬
‫الغرانق‬ ‫غرانق‬
‫الغرنوق‬ ‫غرانيق‬
‫الغرا‬ ‫أغراء‬
‫الغزال‬ ‫غزلة‬
‫الغزالة‬ ‫غزالت‬
‫الغزل‬ ‫غزول‬
‫المغزل‬ ‫مغازل‬
‫المغزل‬ ‫مغازل‬
‫المغزى‬ ‫مغاز‬
‫المغزاة‬ ‫مغاز‬
‫الغس‬ ‫أغساس‬
‫الغسل‬ ‫أغسال‬
‫المغسل‬ ‫مغاسل‬
‫الغسم‬ ‫أغسام‬
‫الغسمة‬ ‫غسم‬
‫الغسنة‬ ‫غسن‬
‫الغشاء‬ ‫أغشية‬
‫الغصة‬ ‫غصص‬
‫الغصن‬ ‫غصون‬
‫الغضيض‬ ‫أغضاء‬
‫غضف‬ ‫غضف‬
‫الغضن‬ ‫غضون‬
‫الغطرس‬ ‫غطارس‬
‫الغطريس‬ ‫غطاريس‬
‫الغطريف‬ ‫غطاريف‬
‫المغطس‬ ‫مغاطس‬
‫غطش‬ ‫غطش‬
‫الغفارة‬ ‫غفائر‬
‫الغفر‬ ‫أغفار‬
‫الغفر‬ ‫أغفار‬
‫الغفر‬ ‫أغفار‬
‫المغفار‬ ‫مغافير‬
‫المغفر‬ ‫مغافر‬
‫المغفرة‬ ‫مغافر‬
‫الغافصة‬ ‫غوافص‬
‫الغفل‬ ‫أغفال‬
‫الغفى‬ ‫أغفاء‬
‫غلب‬ ‫غلب‬
‫الغلوج‬ ‫أغاليج‬
‫الغلصمة‬ ‫غلصم‬
‫الغلوطة‬ ‫أغاليط‬
‫الغلطة‬ ‫غلطات‬
‫غلظ‬ ‫غلظ‬
‫الغلغل‬ ‫غلغل‬
‫غلف‬ ‫غلف‬
‫الغلف‬ ‫غلف‬
‫الغلفة‬ ‫غلف‬
‫الغليق‬ ‫أغاليق‬
‫المغلق‬ ‫مغاليق‬
‫المغلق‬ ‫مغالق‬
‫الغال‬ ‫غلن‬
‫الغللة‬ ‫غلئل‬
‫الغل‬ ‫أغلل‬
‫الغلة‬ ‫غلت‬
‫الغلة‬ ‫غلل‬
‫الغليل‬ ‫غلئل‬
‫الغلم‬ ‫غلمان‬
‫الغلوة‬ ‫غلء‬
‫الغمد‬ ‫غمود‬
‫الغمر‬ ‫غمور‬
‫الغمر‬ ‫غمور‬
‫الغمر‬ ‫أغمار‬
‫الغمر‬ ‫غمور‬
‫الغمر‬ ‫أغمار‬
‫الغمرة‬ ‫غمر‬
‫الغمرة‬ ‫غمر‬
‫الغمير‬ ‫غمار‬
‫الغمر‬ ‫أغماز‬
‫المغمز‬ ‫مغامز‬
‫الغموس‬ ‫غمس‬
‫غمصت‬ ‫غمص‬
‫الغمض‬ ‫أغماض‬
‫غم‬ ‫غم‬
‫الغمامة‬ ‫غمائم‬
‫الغمامة‬ ‫غمائم‬
‫الغم‬ ‫غموم‬
‫الغمة‬ ‫غمم‬
‫الغماء‬ ‫أغمية‬
‫الغمى‬ ‫أغماء‬
‫الغنبة‬ ‫غنب‬
‫الغنوجة‬ ‫أغانيج‬
‫الغنم‬ ‫غنوم‬
‫الغنم‬ ‫أغنام‬
‫الغنيمة‬ ‫غنائم‬
‫المغنم‬ ‫مغانم‬
‫الغنية‬ ‫أغان‬
‫الغنية‬ ‫أغاني‬
‫الغانية‬ ‫غوان‬
‫المغنى‬ ‫مغان‬
‫الغيهب‬ ‫غياهب‬
‫المغوثة‬ ‫مغاوث‬
‫الغوج‬ ‫غوج‬
‫الغور‬ ‫غيران‬
‫الغائط‬ ‫غوط‬
‫الغاط‬ ‫أغواط‬
‫الغوط‬ ‫أغواط‬
‫الغيط‬ ‫غيطان‬
‫الغائلة‬ ‫غوائل‬
‫الغول‬ ‫أغوال‬
‫المغول‬ ‫مغاول‬
‫الغوية‬ ‫أغاوي‬
‫المغواة‬ ‫مغاو‬
‫الغابة‬ ‫غاب‬
‫الغيب‬ ‫غيوب‬
‫الغيث‬ ‫غيوث‬
‫غار‬ ‫غيارى‬
‫الغير‬ ‫أغيار‬
‫الغيضة‬ ‫غياض‬
‫الغيل‬ ‫أغيال‬
‫الغيل‬ ‫غيول‬
‫الغيم‬ ‫غيوم‬
‫غينت‬ ‫غين‬
‫الغاية‬ ‫غاي‬
‫الفؤاد‬ ‫أفئدة‬
‫الفأر‬ ‫فئران‬
‫الفأس‬ ‫أفؤس‬
‫الفأل‬ ‫أفؤل‬
‫الفئام‬ ‫فؤم‬
‫الفؤمة‬ ‫فؤم‬
‫الفئة‬ ‫فئات‬
‫الفت‬ ‫فتوت‬
‫الفتيتة‬ ‫فتائت‬
‫الفاتحة‬ ‫فواتح‬
‫الفتاح‬ ‫فتاتيح‬
‫الفتحة‬ ‫فتح‬
‫المفتاح‬ ‫مفاتيح‬
‫المفتح‬ ‫مفاتح‬
‫فتخ‬ ‫فتخ‬
‫الفتخ‬ ‫فتوخ‬
‫الفتخة‬ ‫فتخ‬
‫الفتر‬ ‫أفتار‬
‫الفتق‬ ‫فتوق‬
‫فتل‬ ‫فتل‬
‫الفتلة‬ ‫فتل‬
‫الفتيلة‬ ‫فتائل‬
‫الفتى‬ ‫فتيان‬
‫الفتوى‬ ‫فتاو‬
‫الفتي‬ ‫فتاء‬
‫المفتي‬ ‫مفتون‬
‫فج‬ ‫فج‬
‫الفج‬ ‫فجاج‬
‫الفاجر‬ ‫فجار‬
‫الفاجعة‬ ‫فواجع‬
‫الفجيعة‬ ‫فجائع‬
‫فجي‬ ‫فجو‬
‫الفجوة‬ ‫فجاء‬
‫الفحث‬ ‫أفحاث‬
‫فحج‬ ‫فحج‬
‫الفاحشة‬ ‫فواحش‬
‫الفحوص‬ ‫أفاحيص‬
‫المفحص‬ ‫مفاحص‬
‫الفحال‬ ‫فحاحيل‬
‫الفحل‬ ‫فحول‬
‫المفحمة‬ ‫مفاحم‬
‫الفحا‬ ‫أفحاء‬
‫الفحوى‬ ‫فحاو‬
‫الفاختة‬ ‫فواخت‬
‫فخت‬ ‫فخ‬
‫الفخ‬ ‫فخاخ‬
‫الفادحة‬ ‫فوادح‬
‫الفدر‬ ‫فدور‬
‫الفدرة‬ ‫فدر‬
‫الفدور‬ ‫فدر‬
‫الفدفد‬ ‫فدافد‬
‫فدم‬ ‫فدام‬
‫الفدم‬ ‫فدام‬
‫الفدان‬ ‫فدادين‬
‫الفدن‬ ‫أفدان‬
‫الفدائي‬ ‫فدائيون‬
‫الفدية‬ ‫فدى‬
‫الفذ‬ ‫أفذاذ‬
‫الفرث‬ ‫فروث‬
‫فرج‬ ‫فرج‬
‫الفرج‬ ‫فروج‬
‫الفروج‬ ‫فراريج‬
‫الفرخ‬ ‫أفرخ‬
‫الفرد‬ ‫أفراد‬
‫الفرد‬ ‫أفراد‬
‫الفردان‬ ‫فرادى‬
‫الفردة‬ ‫فردات‬
‫الفريد‬ ‫فرائد‬
‫الفردوس‬ ‫فراديس‬
‫الفرير‬ ‫أفاريز‬
‫الفرز‬ ‫أفراز‬
‫الفرزة‬ ‫فرز‬
‫الفارس‬ ‫فوارس‬
‫الفرس‬ ‫أفراس‬
‫الفريس‬ ‫فرسى‬
‫الفريسة‬ ‫فرائس‬
‫الفرسخ‬ ‫فراسخ‬
‫الفراش‬ ‫فرش‬ ‫أفرشة‬
‫الفراشة‬ ‫فراش‬
‫الفريش‬ ‫فرائش‬
‫الفرصة‬ ‫أفرصة‬
‫الفرصة‬ ‫فرص‬
‫الفريصة‬ ‫فريص‬
‫الفرض‬ ‫فراض‬
‫الفرضة‬ ‫فرض‬
‫المفراض‬ ‫مفاريض‬
‫المفرض‬ ‫مفارض‬
‫الفارط‬ ‫فراط‬
‫الفرط‬ ‫أفرط‬
‫الفرط‬ ‫أفراط‬
‫الفرطوسة‬ ‫فراطيس‬
‫فرع‬ ‫فرع‬
‫الفرع‬ ‫فرع‬
‫الفارع‬ ‫فرعة‬
‫الفرع‬ ‫فروع‬
‫الفرع‬ ‫فرع‬
‫فرعون‬ ‫فراعنة‬
‫الفراغ‬ ‫أفرغة‬
‫الفرغ‬ ‫فروغ‬
‫فرق‬ ‫فرق‬
‫الفارق‬ ‫فوارق‬
‫الفرق‬ ‫فروق‬
‫الفريق‬ ‫فرقاء‬
‫المفرق‬ ‫مفارق‬
‫الفرقود‬ ‫فراقيد‬
‫الفرن‬ ‫أفران‬
‫الفرنية‬ ‫فرني‬
‫الفرهود‬ ‫فراهيد‬
‫الفرو‬ ‫فراء‬
‫الفروة‬ ‫فراء‬
‫لفرية‬ ‫فرى‬
‫فزر‬ ‫فزر‬
‫الفزرة‬ ‫فزر‬
‫الفزرة‬ ‫فزر‬
‫الفز‬ ‫أفزاز‬
‫الفزع‬ ‫أفزاع‬
‫فسئ‬ ‫فسء‬
‫الفسحة‬ ‫فسح‬
‫الفسقية‬ ‫فساقي‬
‫الفسكول‬ ‫فساكيل‬
‫الفسل‬ ‫أفسل‬
‫الفسيلة‬ ‫فسيل‬
‫الفش‬ ‫فشاش‬
‫فشق‬ ‫فشق‬
‫فشل‬ ‫أفشال‬
‫الفشل‬ ‫فشول‬
‫الفيشلة‬ ‫فياشل‬
‫فصح‬ ‫فصاح‬
‫الفص‬ ‫فصوص‬
‫الفصفصة‬ ‫فصافص‬
‫الفاصلة‬ ‫فواصل‬
‫الفصيل‬ ‫فصلن‬
‫الفيصل‬ ‫فياصل‬
‫المفصلة‬ ‫مفصلت‬
‫المفصل‬ ‫مفاصل‬
‫الفضيحة‬ ‫فضائح‬
‫المفضخة‬ ‫مفاضخ‬
‫الفضة‬ ‫فضاض‬
‫الفضة‬ ‫فضض‬
‫الفاضلة‬ ‫فواضل‬
‫الفضل‬ ‫فضول‬
‫الفضلة‬ ‫فضلت‬
‫الفضيلة‬ ‫فضائل‬
‫الفضاء‬ ‫أفضية‬
‫فطئ‬ ‫فطء‬
‫الفطر‬ ‫فطور‬
‫الفطر‬ ‫أفطار‬ ‫فطور‬
‫الفطرة‬ ‫فطر‬
‫الفطيرة‬ ‫فطائر‬
‫فطس‬ ‫فطس‬
‫الفطيم‬ ‫فطم‬
‫الفطنة‬ ‫فطن‬
‫الفظ‬ ‫أفظاظ‬
‫الفعولة‬ ‫أفاعيل‬
‫الفعال‬ ‫فعل‬
‫الفعل‬ ‫فعال‬
‫الفعى‬ ‫أفاع‬
‫الفعوان‬ ‫أفاع‬
‫الفغرة‬ ‫فغر‬
‫الفقء‬ ‫فقوء‬
‫الفقاحة‬ ‫فقاح‬
‫الفاقرة‬ ‫فواقر‬
‫الفقارة‬ ‫فقار‬
‫الفقر‬ ‫مفاقر‬
‫الفقرة‬ ‫فقرات‬
‫الفقرة‬ ‫فقر‬
‫الفقرة‬ ‫فقر‬
‫الفقير‬ ‫فقراء‬
‫الفاقعة‬ ‫فواقع‬
‫الفقع‬ ‫أفقع‬
‫الفقاعة‬ ‫فقاقيع‬
‫فقم‬ ‫فقم‬
‫الفقيه‬ ‫فقهاء‬
‫الفكر‬ ‫أفكار‬
‫الفكرة‬ ‫فكر‬
‫الفكرى‬ ‫فكريات‬
‫الفك‬ ‫فك‬
‫الفاك‬ ‫فككة‬
‫الفك‬ ‫فكوك‬
‫المفك‬ ‫مفاك‬
‫الفكوهة‬ ‫أفاكيه‬
‫الفاكهة‬ ‫فواكه‬
‫الفلتان‬ ‫فلتان‬
‫فلج‬ ‫فلج‬
‫الفالج‬ ‫فوالج‬
‫الفلج‬ ‫فلوج‬
‫الفلج‬ ‫فلوج‬
‫الفلج‬ ‫فلجان‬
‫الفلوجة‬ ‫فلليج‬
‫فلح‬ ‫فلح‬
‫الفلح‬ ‫فلوح‬
‫الفلح‬ ‫فلحون‬
‫الفلذ‬ ‫أفلذ‬
‫الفلذة‬ ‫فلذ‬
‫أفلس‬ ‫مفلسون‬
‫الفلس‬ ‫فلوس‬
‫الفلقة‬ ‫فلق‬
‫الفلق‬ ‫فلوق‬
‫الفلقة‬ ‫فلق‬
‫المفلق‬ ‫مفاليق‬
‫الفلك‬ ‫أفلك‬
‫المفلوك‬ ‫مفاليك‬
‫الفلية‬ ‫فللي‬
‫الفيلم‬ ‫فيالم‬
‫الفيلم‬ ‫أفلم‬
‫الفلة‬ ‫فل‬
‫الفنجال‬ ‫فناجيل‬
‫الفند‬ ‫أفناد‬
‫الفانوس‬ ‫فوانيس‬
‫الفنطاس‬ ‫فناطيس‬
‫الفنيق‬ ‫فنق‬
‫الفنيقة‬ ‫فنائق‬
‫الفنون‬ ‫أفانين‬
‫الفن‬ ‫فنون‬
‫الفنن‬ ‫أفنان‬
‫الفناء‬ ‫أفنية‬
‫الفناة‬ ‫فنا‬
‫الفهد‬ ‫أفهد‬
‫الفهر‬ ‫أفهار‬
‫الفهقة‬ ‫فهاق‬
‫الفهم‬ ‫أفهام‬
‫الفوت‬ ‫أفوات‬
‫الفائجة‬ ‫فوائج‬
‫الفوج‬ ‫فؤوج‬
‫الفائدة‬ ‫فوائد‬
‫الفود‬ ‫أفواد‬
‫الفازة‬ ‫فاز‬
‫المفازة‬ ‫مفاوز‬
‫الفوطة‬ ‫فوط‬
‫فوق‬ ‫فوق‬
‫الفائق‬ ‫فوقة‬
‫الفوق‬ ‫فوق‬
‫الفوقة‬ ‫فوق‬
‫الفيقة‬ ‫فيق‬
‫فوه‬ ‫فوه‬
‫الفوه‬ ‫أفواه‬
‫الفوهة‬ ‫فوهات‬
‫الفيء‬ ‫أفياء‬
‫الفيتامين‬ ‫فيتامينات‬
‫الفيج‬ ‫فيوج‬
‫الفائدة‬ ‫فوائد‬
‫الفيشة‬ ‫فيش‬
‫الفيض‬ ‫فيوض‬
‫الفيفاء‬ ‫الفيافي‬
‫الفيل‬ ‫أفيال‬
‫الفيال‬ ‫فيالة‬
‫قب‬ ‫قب‬
‫القب‬ ‫أقب‬
‫القبة‬ ‫قباب‬
‫القبة‬ ‫قباب‬
‫القبة‬ ‫قباب‬
‫القبح‬ ‫مقابح‬
‫القبيح‬ ‫قباح‬
‫القبيحة‬ ‫قباح‬
‫القبر‬ ‫قبور‬
‫المقبرة‬ ‫مقابر‬
‫المقبس‬ ‫مقابس‬
‫قبص‬ ‫قبص‬
‫القابصة‬ ‫قوابص‬
‫المقبص‬ ‫مقابص‬
‫المقبض‬ ‫مقابض‬
‫القبط‬ ‫أقباط‬
‫القبطية‬ ‫قباطي‬
‫القابعة‬ ‫قوابع‬
‫القبقاب‬ ‫قباقيب‬
‫القابلة‬ ‫قوابل‬
‫القابول‬ ‫قوابيل‬
‫القبل‬ ‫أقبال‬
‫القبلة‬ ‫قبل‬
‫القبول‬ ‫قبائل‬
‫القبيل‬ ‫قبل‬
‫القبيلة‬ ‫قبائل‬
‫القبو‬ ‫أقباء‬
‫القتب‬ ‫أقتاب‬
‫القتب‬ ‫أقتاب‬
‫القتبة‬ ‫قتب‬
‫القتد‬ ‫أقتاد‬
‫القتر‬ ‫أقتار‬
‫القترة‬ ‫قتر‬
‫القترة‬ ‫قتر‬
‫القتل‬ ‫أقتال‬
‫القتول‬ ‫قتل‬
‫المقاتل‬ ‫مقاتلة‬
‫المقتل‬ ‫مقاتل‬
‫القتم‬ ‫قتم‬
‫القاتم‬ ‫قواتم‬
‫المقتوي‬ ‫مقاتية‬
‫القثوم‬ ‫قثم‬
‫القحب‬ ‫قحاب‬
‫القحبة‬ ‫قحاب‬
‫القح‬ ‫أقحاح‬
‫القحر‬ ‫أقحر‬ ‫قحور‬
‫القحف‬ ‫أقحاف‬
‫المقحفة‬ ‫مقاحف‬
‫القحم‬ ‫قحام‬
‫القحمة‬ ‫قحام‬
‫القحمة‬ ‫قحم‬
‫المقحمة‬ ‫مقحمات‬
‫القحوان‬ ‫أقاحي‬
‫القادحة‬ ‫قوادح‬
‫القدح‬ ‫أقداح‬
‫القد‬ ‫أقد‬
‫القد‬ ‫أقد‬
‫قدر‬ ‫قدر‬
‫القدر‬ ‫أقدار‬
‫القدر‬ ‫قدور‬
‫القدر‬ ‫أقدار‬
‫المقدار‬ ‫مقادير‬
‫قدم‬ ‫قدوم‬
‫قدم‬ ‫قدماء‬
‫القادم‬ ‫قوادم‬
‫القدم‬ ‫أقدام‬
‫القدوم‬ ‫قدم‬
‫القديم‬ ‫قدماء‬
‫القادية‬ ‫قواد‬
‫القذ‬ ‫قذ‬
‫القذاذة‬ ‫قذاذات‬
‫القذة‬ ‫قذذ‬
‫القاذورة‬ ‫قاذورات‬
‫القذر‬ ‫أقذار‬
‫القذفة‬ ‫قذف‬
‫القذيفة‬ ‫قذائف‬
‫المقذاف‬ ‫مقاذيف‬
‫المقذف‬ ‫مقاذف‬
‫القذال‬ ‫قذل‬
‫القذوم‬ ‫قذم‬
‫القذى‬ ‫أقذاء‬
‫القذى‬ ‫أقذاء‬
‫القذاة‬ ‫قذى‬
‫القرء‬ ‫أقراء‬
‫المقرأة‬ ‫مقارئ‬
‫أقربت‬ ‫مقارب‬
‫القارب‬ ‫قوارب‬
‫القراب‬ ‫قرب‬
‫القرب‬ ‫أقراب‬
‫القربان‬ ‫قرابين‬
‫القربة‬ ‫قرب‬
‫القريب‬ ‫أقرباء‬
‫المقربة‬ ‫مقارب‬
‫القربوس‬ ‫قرابيس‬
‫القارح‬ ‫قوارح‬
‫القراح‬ ‫أقرحة‬
‫القرح‬ ‫قروح‬
‫القرحة‬ ‫قرح‬
‫القريح‬ ‫قرحى‬
‫القريحة‬ ‫قرائح‬
‫القراد‬ ‫قردان‬
‫القرد‬ ‫أقراد‬
‫القردود‬ ‫قراديد‬
‫القردودة‬ ‫قراديد‬
‫القرديدة‬ ‫قراديد‬
‫القارورة‬ ‫قوارير‬
‫القرارة‬ ‫قرار‬
‫المقر‬ ‫مقار‬
‫القرش‬ ‫قروش‬
‫القرش‬ ‫قروش‬
‫القرشب‬ ‫قراشب‬
‫القارصة‬ ‫قوارص‬
‫القرص‬ ‫أقراص‬
‫القرصة‬ ‫قرص‬
‫المقرص‬ ‫مقارص‬
‫القرض‬ ‫قروض‬
‫المقراض‬ ‫مقاريض‬
‫القرضاب‬ ‫قراضبة‬
‫القرط‬ ‫أقراط‬
‫القرطاس‬ ‫قراطيس‬
‫قرع‬ ‫قرع‬
‫القرع‬ ‫أقارع‬
‫القارعة‬ ‫قوارع‬
‫القرعاء‬ ‫قرع‬
‫القريع‬ ‫قرعى‬
‫المقرعة‬ ‫مقارع‬
‫القرف‬ ‫قراف‬
‫القروف‬ ‫قرف‬
‫القرقرة‬ ‫قراقر‬
‫القرقور‬ ‫قراقير‬
‫القرام‬ ‫قرم‬
‫القرم‬ ‫قروم‬
‫القرمود‬ ‫قراميد‬
‫القرميد‬ ‫قراميد‬
‫القرماص‬ ‫قراميص‬
‫القرمص‬ ‫قرامص‬
‫القرموص‬ ‫قراميص‬
‫القرملة‬ ‫قرمل‬
‫قرن‬ ‫قرن‬
‫القران‬ ‫قرن‬
‫القرن‬ ‫قرون‬
‫القرن‬ ‫أقران‬
‫القرن‬ ‫أقران‬
‫القرين‬ ‫قرناء‬
‫القرناس‬ ‫قرانيس‬
‫القارية‬ ‫وار‬
‫القرا‬ ‫قروان‬
‫القرو‬ ‫أقراء‬
‫القري‬ ‫أقراء‬
‫القري‬ ‫أقراء‬
‫القربة‬ ‫قرابا‬
‫المقرى‬ ‫المقاري‬
‫المقرى‬ ‫مقار‬
‫القازحة‬ ‫قوازح‬
‫القزح‬ ‫أقزاح‬
‫قزل‬ ‫قزل‬
‫القزل‬ ‫أقازل‬
‫القزم‬ ‫أقزام‬
‫القزم‬ ‫أقزام‬
‫القزة‬ ‫قزات‬
‫القيسبة‬ ‫قيسب‬
‫القسور‬ ‫قساورة‬
‫القسورة‬ ‫قساور‬
‫القس‬ ‫قسوس‬
‫القسيس‬ ‫قساوسة‬
‫قسط‬ ‫قساط‬
‫قسطت‬ ‫قسط‬
‫القسط‬ ‫أقساط‬
‫القسطري‬ ‫قساطرة‬
‫قسم‬ ‫قسم‬
‫القسومة‬ ‫أقاسيم‬
‫القسم‬ ‫أقسام‬
‫القسم‬ ‫أقسام‬
‫القسمة‬ ‫قسم‬
‫القسمة‬ ‫قسمات‬
‫القسيم‬ ‫أقسماء‬
‫المقسم‬ ‫مقاسم‬
‫قشب‬ ‫قشب‬
‫القشب‬ ‫أقشاب‬
‫القشب‬ ‫أقشاب‬
‫القشر‬ ‫قشور‬
‫القش‬ ‫قشوش‬
‫القشاط‬ ‫أقشطة‬
‫المقشط‬ ‫مقاشط‬
‫القشعة‬ ‫قشاع‬
‫القشيم‬ ‫قشم‬
‫القشوة‬ ‫قشوات‬
‫التقصيبة‬ ‫تقاصيب‬
‫القاصب‬ ‫قصاب‬
‫القصب‬ ‫أقصاب‬
‫القصبة‬ ‫قصبات‬
‫القصبة‬ ‫قصب‬
‫القصابة‬ ‫قصاب‬
‫القصيبة‬ ‫قصائب‬
‫القاصد‬ ‫قواصد‬
‫القصدة‬ ‫قصد‬
‫قصر‬ ‫قصار‬
‫القصر‬ ‫قصور‬
‫القصرة‬ ‫قصر‬
‫القصيرة‬ ‫قصيرات‬
‫المقصرة‬ ‫مقاصر‬
‫المقصورة‬ ‫مقصورات‬
‫القصوصة‬ ‫أقاصيص‬
‫القصاصة‬ ‫قصاصات‬
‫القصة‬ ‫قصص‬
‫القصة‬ ‫قصص‬
‫القصيصة‬ ‫قصائص‬
‫المقص‬ ‫مقاص‬
‫القاصعاء‬ ‫قواصع‬
‫القصعة‬ ‫قصاع‬
‫المقصف‬ ‫مقاصف‬
‫القصاقص‬ ‫قصاقص‬
‫القصلة‬ ‫قصل‬
‫القصماء‬ ‫قصم‬
‫قصي‬ ‫أقصاء‬
‫القصى‬ ‫أقاص‬
‫القصي‬ ‫أقصاء‬
‫القضيب‬ ‫قضبان‬
‫قضف‬ ‫قضفاء‬
‫القضفة‬ ‫قضف‬
‫قضمت‬ ‫قضم‬
‫القضام‬ ‫قضاضيم‬
‫القضيم‬ ‫قضم‬
‫القاضي‬ ‫قضاة‬
‫القضاء‬ ‫أقضية‬
‫القضية‬ ‫قضايا‬
‫القطب‬ ‫قطوب‬
‫القطار‬ ‫قطر‬
‫القطر‬ ‫قطار‬
‫القطر‬ ‫أقطار‬
‫القطرة‬ ‫قطرات‬
‫القطرب‬ ‫قطارب‬
‫القطاط‬ ‫أقطة‬
‫القط‬ ‫أقطاط‬
‫القط‬ ‫قطاط‬
‫القطيطة‬ ‫قطائط‬
‫القطع‬ ‫قطع‬
‫التقطيع‬ ‫تقاطيع‬
‫القاطع‬ ‫قطع‬
‫القطع‬ ‫أقطاع‬
‫القطعة‬ ‫قطع‬
‫القطعة‬ ‫قطعات‬
‫القطيع‬ ‫قطعان‬
‫القطيعة‬ ‫قطائع‬
‫المقطع‬ ‫مقاطع‬
‫القطف‬ ‫قطاف‬
‫القطوف‬ ‫قطف‬
‫القطيفة‬ ‫قطائف‬
‫المقطف‬ ‫مقاطف‬
‫المقطلة‬ ‫مقاطل‬
‫المقطم‬ ‫مقاطم‬
‫القطن‬ ‫أقطان‬
‫القطنية‬ ‫قطاني‬
‫القطاة‬ ‫قطا‬
‫القعب‬ ‫قعاب‬
‫القاعد‬ ‫قواعد‬
‫القاعدة‬ ‫قواعد‬
‫القعدة‬ ‫ذوات‬
‫القعود‬ ‫أقعدة‬
‫القعيدة‬ ‫قعائد‬
‫المقعد‬ ‫مقاعد‬
‫القعر‬ ‫قعور‬
‫قعس‬ ‫قعس‬
‫القعقعة‬ ‫قعاقع‬
‫قعم‬ ‫قعم‬
‫القعمة‬ ‫قعم‬
‫القعو‬ ‫قعى‬
‫قفد‬ ‫قفد‬
‫القفر‬ ‫قفار‬
‫القافزة‬ ‫قوافز‬
‫القفاز‬ ‫قفافيز‬
‫القفيز‬ ‫أقفزة‬
‫قفس‬ ‫قفس‬
‫القفس‬ ‫قفس‬
‫قفص‬ ‫قفصى‬
‫القافصة‬ ‫قوافص‬
‫القفص‬ ‫أقفاص‬
‫قفع‬ ‫قفع‬
‫القفعة‬ ‫قفاع‬
‫القافلة‬ ‫قوافل‬
‫القفل‬ ‫أقفال‬
‫القفا‬ ‫أقفاء‬
‫قلب‬ ‫قلب‬
‫القليب‬ ‫قلب‬
‫المقلب‬ ‫مقالب‬
‫المقلب‬ ‫مقالب‬
‫القلت‬ ‫قلت‬
‫المقلت‬ ‫مقاليت‬
‫المقلتة‬ ‫مقالت‬
‫القلح‬ ‫قلح‬
‫القليد‬ ‫أقاليد‬
‫القلدة‬ ‫قلئد‬
‫القلد‬ ‫أقلد‬
‫القلد‬ ‫أقلد‬
‫المقلد‬ ‫مقاليد‬
‫المقلد‬ ‫مقالد‬
‫القلس‬ ‫أقلس‬
‫القلنسوة‬ ‫قلنس‬ ‫قلنيس‬
‫القلصة‬ ‫قلص‬
‫القلوص‬ ‫قلص‬
‫القلع‬ ‫قلع‬
‫القلع‬ ‫قلوع‬
‫القلع‬ ‫قلوع‬
‫القلعة‬ ‫قلع‬
‫القلعة‬ ‫قلع‬
‫القلوع‬ ‫قلع‬
‫المقلع‬ ‫مقاليع‬
‫قلف‬ ‫قلف‬
‫القلفة‬ ‫قلف‬
‫القلية‬ ‫أقليات‬
‫القلل‬ ‫قلل‬
‫القلة‬ ‫قلل‬
‫القلة‬ ‫قلل‬
‫القلية‬ ‫قللي‬
‫القليل‬ ‫أقلء‬
‫القالم‬ ‫قلمة‬
‫القلم‬ ‫أقلم‬
‫المقلم‬ ‫مقاليم‬
‫المقلم‬ ‫مقالم‬
‫المقلمة‬ ‫مقالم‬
‫القلية‬ ‫قليا‬
‫المقلى‬ ‫المقالي‬
‫المقلى‬ ‫المقالي‬
‫القميء‬ ‫قماء‬
‫القمر‬ ‫قمر‬
‫القمر‬ ‫أقمار‬
‫القمراء‬ ‫قمر‬
‫القمري‬ ‫قمر‬
‫القمزة‬ ‫قمز‬
‫القامسة‬ ‫قوامس‬
‫القماش‬ ‫أقمشة‬
‫القمش‬ ‫قماش‬
‫القمصة‬ ‫قمص‬
‫القميص‬ ‫أقمصة‬ ‫قمصان‬
‫القماط‬ ‫أقمطة‬
‫القمط‬ ‫أقماط‬
‫القماط‬ ‫قماط‬
‫القمطر‬ ‫قماطر‬
‫القمع‬ ‫أقماع‬
‫القمعة‬ ‫قمع‬
‫القميعة‬ ‫قمائع‬
‫المقمعة‬ ‫مقامع‬
‫القمقم‬ ‫قماقم‬
‫القمقمة‬ ‫قماقم‬
‫القملة‬ ‫القمل‬
‫القمامة‬ ‫قمام‬
‫القمة‬ ‫قمم‬
‫القميم‬ ‫أقمة‬
‫المقمة‬ ‫مقام‬
‫القمين‬ ‫قمناء‬
‫القنب‬ ‫قنوب‬
‫المقنب‬ ‫مقانب‬
‫القنبل‬ ‫قنابل‬
‫القنبلة‬ ‫قنابل‬
‫القنبلة‬ ‫قنابل‬
‫القنديد‬ ‫قناديد‬
‫القنديل‬ ‫قناديل‬
‫القنزعة‬ ‫قنازع‬
‫القنزعة‬ ‫قنازع‬
‫القنس‬ ‫قنوس‬
‫القونس‬ ‫قوانس‬
‫القانصة‬ ‫قوانص‬
‫القنطار‬ ‫قناطير‬
‫القنطرة‬ ‫قناطر‬
‫قنع‬ ‫قنع‬
‫القناع‬ ‫قنع‬
‫القنع‬ ‫أقناع‬
‫القنيف‬ ‫قنف‬
‫القنوم‬ ‫أقانيم‬
‫القنة‬ ‫قنن‬
‫القنة‬ ‫قنن‬
‫القنينة‬ ‫قناني‬
‫القناء‬ ‫أقناء‬
‫القناة‬ ‫قنوات‬
‫القنو‬ ‫أقناء‬
‫القهد‬ ‫قهاد‬
‫القهرة‬ ‫قهرات‬
‫القهقرة‬ ‫قهقر‬
‫القوب‬ ‫أقواب‬
‫القوبة‬ ‫قوب‬
‫القوت‬ ‫أقوات‬
‫قود‬ ‫قود‬
‫القائد‬ ‫قادة‬
‫المقود‬ ‫مقاود‬
‫قور‬ ‫قور‬
‫القارة‬ ‫قار‬
‫القوز‬ ‫أقواز‬
‫القوس‬ ‫أقواس‬
‫المقوس‬ ‫مقاوس‬
‫القاع‬ ‫أقواع‬
‫القاعة‬ ‫قاعات‬
‫القائف‬ ‫قافة‬
‫القال‬ ‫هذه‬
‫القول‬ ‫أقوال‬
‫القيل‬ ‫أقوال‬
‫المقول‬ ‫مقاول‬
‫القائم‬ ‫قوام‬
‫القامة‬ ‫قامات‬
‫القويم‬ ‫قوام‬
‫القيمة‬ ‫قيم‬
‫القواء‬ ‫أقواء‬
‫القوة‬ ‫قوى‬
‫القيد‬ ‫أقياد‬
‫المقيد‬ ‫مقاييد‬
‫المقياس‬ ‫مقاييس‬
‫القيصر‬ ‫قياصرة‬
‫القيضة‬ ‫قيض‬
‫القيظ‬ ‫أقياظ‬
‫القيقاءة‬ ‫القواقي‬
‫القين‬ ‫أقيان‬
‫القينة‬ ‫قيان‬
‫كبد‬ ‫كبد‬
‫الكبود‬ ‫كبابيد‬
‫الكبد‬ ‫أكباد‬
‫الكبد‬ ‫أكباد‬
‫كبر‬ ‫كبار‬
‫كبر‬ ‫كبار‬
‫الكبر‬ ‫الكابر‬
‫الكبر‬ ‫كبار‬
‫الكبيرة‬ ‫كبائر‬
‫الكباسة‬ ‫كبائس‬
‫الكبس‬ ‫أكباس‬
‫الكبش‬ ‫أكبش‬
‫الكبل‬ ‫أكبل‬
‫الكبينة‬ ‫كبائن‬
‫الكبا‬ ‫أكباء‬
‫الكباء‬ ‫كبا‬
‫الكاتب‬ ‫كتاب‬
‫الكتاب‬ ‫كتب‬
‫الكتاب‬ ‫كتاتيب‬
‫المكتب‬ ‫مكاتب‬
‫الكتد‬ ‫أكتاد‬
‫الكتد‬ ‫أكتاد‬
‫الكتع‬ ‫كتعان‬
‫الكتعة‬ ‫كتع‬
‫كتف‬ ‫كتف‬
‫الكتاف‬ ‫أكتفة‬
‫الكتف‬ ‫أكتاف‬
‫الكتيف‬ ‫كتف‬
‫الكتيفة‬ ‫كتيف‬
‫الكتلة‬ ‫كتل‬
‫الكتيلة‬ ‫كتائل‬
‫المكتل‬ ‫مكاتل‬
‫الكتوم‬ ‫كتم‬
‫الكثبة‬ ‫كثب‬
‫الكثيب‬ ‫أكثبة‬
‫كث‬ ‫كث‬
‫الكح‬ ‫أكحاح‬
‫الكحلة‬ ‫أكاحل‬
‫الكحول‬ ‫كحولت‬
‫المكحلة‬ ‫مكاحل‬
‫الكدح‬ ‫كدوح‬
‫الكدادة‬ ‫أكدة‬
‫كدر‬ ‫كدر‬
‫الكدرة‬ ‫الكدر‬
‫الكدس‬ ‫أكداس‬
‫الكدم‬ ‫كدوم‬
‫الكدن‬ ‫كدون‬
‫الكداة‬ ‫الكدى‬
‫الكدية‬ ‫كدى‬
‫الكذوبة‬ ‫أكاذيب‬
‫الكاذبة‬ ‫كواذب‬
‫الكذوب‬ ‫كذب‬
‫الكرابة‬ ‫أكربة‬
‫الكرب‬ ‫أكراب‬
‫الكرب‬ ‫كروب‬
‫الكربة‬ ‫كرب‬
‫الكربة‬ ‫كرب‬
‫الكرباس‬ ‫كرابيس‬
‫الكربال‬ ‫كرابيل‬
‫الكارثة‬ ‫كوارث‬
‫الكردوس‬ ‫كراديس‬
‫الكردوسة‬ ‫كراديس‬
‫الكر‬ ‫كرور‬
‫الكراز‬ ‫كرزان‬
‫الكرز‬ ‫أكراز‬
‫الكراسة‬ ‫كراس‬
‫الكرس‬ ‫أكراس‬
‫الكرسي‬ ‫كراسي‬
‫الكرسوع‬ ‫كراسيع‬
‫الكرش‬ ‫أكراش‬
‫الكرش‬ ‫أكراش‬
‫الكراع‬ ‫أكرع‬
‫الكركي‬ ‫كراكي‬
‫الكركرة‬ ‫كراكر‬
‫الكرم‬ ‫كروم‬
‫الكريمة‬ ‫كرائم‬
‫المكرمة‬ ‫مكارم‬
‫الكرناف‬ ‫كرانيف‬
‫الكريهة‬ ‫كرائة‬
‫المكره‬ ‫مكاه‬
‫الكرى‬ ‫أكراء‬
‫الكرة‬ ‫كرات‬
‫الكروان‬ ‫كروان‬
‫الكري‬ ‫أكرياء‬
‫المكاري‬ ‫مكارون‬
‫المكسب‬ ‫مكاسب‬
‫الكوسج‬ ‫كواسج‬
‫كسح‬ ‫كسح‬
‫الكسر‬ ‫أكسار‬
‫الكسر‬ ‫كسور‬
‫الكسرة‬ ‫كسر‬
‫كس‬ ‫كس‬
‫الكسعة‬ ‫كسع‬
‫الكسفة‬ ‫كسف‬
‫الكسوم‬ ‫أكاسم‬
‫الكساء‬ ‫أكسية‬
‫الكسوة‬ ‫كسا‬
‫الكشح‬ ‫كشوح‬
‫كشف‬ ‫كشف‬
‫الكظر‬ ‫كظار‬
‫الكظة‬ ‫أكظة‬
‫الكاظم‬ ‫كظم‬
‫الكظم‬ ‫أكظام‬
‫الكعب‬ ‫كعوب‬
‫الكعبة‬ ‫كعبات‬
‫الكعبرة‬ ‫كعابر‬
‫الكعبورة‬ ‫كعابير‬
‫الكفء‬ ‫أكفاء‬
‫الكفاء‬ ‫أكفئة‬
‫الكافر‬ ‫كوافر‬
‫الكافور‬ ‫كوافير‬
‫الكفر‬ ‫كفور‬
‫الكفاف‬ ‫أكفة‬
‫الكف‬ ‫كفوف‬
‫الكفة‬ ‫كفف‬
‫الكفة‬ ‫كفف‬
‫الكفل‬ ‫أكفال‬
‫الكفل‬ ‫أكفال‬
‫الكفيل‬ ‫كفلء‬
‫الكفن‬ ‫أكفان‬
‫الكفية‬ ‫الكفى‬
‫الكوكب‬ ‫كواكب‬
‫الكل‬ ‫أكلء‬
‫كلب‬ ‫كلبى‬
‫الكلب‬ ‫كلب‬
‫الكلب‬ ‫كلليب‬
‫الكلب‬ ‫كلليب‬
‫الكلع‬ ‫كلعة‬
‫كلف‬ ‫كلف‬
‫التكليف‬ ‫تكاليف‬
‫الكلفة‬ ‫كلف‬
‫الكلكلة‬ ‫كلكل‬
‫الكليل‬ ‫أكاليل‬
‫الكلة‬ ‫كلل‬
‫الكلم‬ ‫كلوم‬
‫الكليم‬ ‫أكلمة‬
‫الكلية‬ ‫كلى‬
‫الكمء‬ ‫أكمؤ‬
‫الكميت‬ ‫كمت‬
‫الكامح‬ ‫كمحة‬
‫الكامخ‬ ‫كوامخ‬
‫الكمزة‬ ‫كمز‬
‫الكمام‬ ‫أكمة‬
‫الكمامة‬ ‫كمائم‬
‫الكم‬ ‫أكمام‬
‫الكم‬ ‫أكمام‬
‫المكمن‬ ‫مكامن‬
‫الكمي‬ ‫أكماء‬
‫الكنارة‬ ‫كنانير‬
‫الكناز‬ ‫كنز‬
‫الكنز‬ ‫كنوز‬
‫الكناس‬ ‫كنس‬
‫الكنيسة‬ ‫كنائس‬
‫المكنسة‬ ‫مكانس‬
‫كنع‬ ‫كنع‬
‫الكنع‬ ‫كنع‬
‫الكنف‬ ‫أكناف‬
‫الكنوف‬ ‫كنف‬
‫الكنيف‬ ‫كنف‬
‫الكانون‬ ‫كوانين‬
‫الكنان‬ ‫أكنة‬
‫الكن‬ ‫أكنان‬
‫الكنة‬ ‫كنائن‬
‫الكنة‬ ‫كنان‬
‫الكنينة‬ ‫كنائن‬
‫الكنية‬ ‫كنى‬
‫الكهف‬ ‫كهوف‬
‫تكهل‬ ‫كواهل‬
‫الكهل‬ ‫كهول‬
‫كوب‬ ‫كوب‬
‫الكوب‬ ‫أكوب‬
‫الكودة‬ ‫أكواد‬
‫الكاذة‬ ‫كاذ‬
‫الكور‬ ‫أكوار‬
‫الكور‬ ‫أكوار‬
‫الكورة‬ ‫كور‬
‫الكوارة‬ ‫كوارات‬
‫الكوز‬ ‫كيزان‬
‫الكوساء‬ ‫كوس‬
‫الكاع‬ ‫أكواع‬
‫الكوع‬ ‫أكواع‬
‫الكول‬ ‫أكاول‬
‫الكوم‬ ‫أكوام‬
‫الكومة‬ ‫كوم‬
‫الكائنة‬ ‫كوائن‬
‫المكان‬ ‫أمكنة‬
‫الكوة‬ ‫كوات‬
‫كيح‬ ‫كيح‬
‫الكاح‬ ‫أكياح‬
‫الكيد‬ ‫كيود‬
‫المكيدة‬ ‫مكايد‬
‫الكير‬ ‫أكيار‬
‫الكيس‬ ‫كيوس‬
‫الكيس‬ ‫أكياس‬
‫المكياس‬ ‫مكاييس‬
‫الكيفة‬ ‫كيف‬
‫الكيل‬ ‫أكيال‬
‫الكيلة‬ ‫كيلت‬
‫الكيلجة‬ ‫كيالجة‬
‫المكيال‬ ‫مكاييل‬
‫الملك‬ ‫ملئك‬
‫اللؤلؤ‬ ‫للئ‬
‫لؤم‬ ‫لئام‬
‫اللئم‬ ‫ألم‬
‫اللمة‬ ‫لم‬
‫اللئيم‬ ‫لئام‬
‫اللمة‬ ‫لمات‬
‫اللي‬ ‫ألء‬
‫اللبأ‬ ‫ألباء‬
‫اللبؤة‬ ‫لبؤ‬
‫اللبوة‬ ‫لبوات‬
‫التلبيب‬ ‫تلبيب‬
‫اللبب‬ ‫ألباب‬
‫اللب‬ ‫ألباب‬
‫اللبة‬ ‫لبات‬
‫اللبيب‬ ‫ألباء‬
‫اللبد‬ ‫لبد‬
‫اللبد‬ ‫ألباد‬
‫اللبدة‬ ‫ألباد‬
‫اللبدة‬ ‫لبد‬
‫اللباس‬ ‫ألبسة‬
‫اللبس‬ ‫لبوس‬
‫اللبوس‬ ‫لبس‬
‫اللبيس‬ ‫لبس‬
‫الملبس‬ ‫ملبسات‬
‫الملبس‬ ‫ملبس‬
‫اللبن‬ ‫لوابن‬
‫اللبانة‬ ‫لبان‬
‫اللبن‬ ‫ألبان‬
‫اللبون‬ ‫لبن‬
‫اللثام‬ ‫لثم‬
‫الملثم‬ ‫الملثمون‬
‫اللثة‬ ‫لثات‬
‫اللجئ‬ ‫لجئون‬
‫اللجأ‬ ‫ألجاء‬
‫الملجأ‬ ‫ملجئ‬
‫اللجة‬ ‫لج‬
‫اللجح‬ ‫ألجاح‬
‫اللجاف‬ ‫ألجفة‬
‫اللجف‬ ‫ألجاف‬
‫اللجام‬ ‫ألجمة‬
‫اللجمة‬ ‫ألجام‬
‫اللجنة‬ ‫لجان‬
‫الملحج‬ ‫ملحج‬
‫الملحوجة‬ ‫ملحيج‬
‫لححت‬ ‫لح‬
‫اللحد‬ ‫ألحاد‬
‫الملحد‬ ‫ملحدون‬
‫الملحز‬ ‫ملحز‬
‫الملحس‬ ‫ملحس‬
‫الملحس‬ ‫ملحس‬
‫اللحاظ‬ ‫لحظ‬
‫الملحظ‬ ‫ملحظ‬
‫اللحاف‬ ‫لحف‬
‫اللحقة‬ ‫لواحق‬
‫الملحق‬ ‫ملحقات‬
‫اللحم‬ ‫لواحم‬
‫اللحم‬ ‫ألحم‬
‫اللحمة‬ ‫لحم‬
‫الملحمة‬ ‫ملحم‬
‫اللحن‬ ‫ألحان‬
‫اللحاء‬ ‫ألحية‬
‫اللحي‬ ‫ألح‬
‫اللحية‬ ‫لحى‬
‫اللخصة‬ ‫لخاص‬
‫اللخفة‬ ‫لخاف‬
‫لخي‬ ‫لخو‬
‫لد‬ ‫لد‬
‫اللد‬ ‫لدا‬
‫اللدود‬ ‫ألدة‬
‫اللديد‬ ‫ألدة‬
‫الملدس‬ ‫ملدس‬
‫الملدام‬ ‫ملديم‬
‫اللدينة‬ ‫لدائن‬
‫اللدة‬ ‫لدات‬
‫الملذ‬ ‫ملذ‬
‫الملذة‬ ‫ملذ‬
‫لزب‬ ‫لزاب‬
‫اللزبة‬ ‫لزب‬
‫اللزنة‬ ‫لزن‬
‫اللزنة‬ ‫لزن‬
‫لسن‬ ‫لسن‬
‫اللصبة‬ ‫لواصب‬
‫اللصب‬ ‫لصوب‬
‫لص‬ ‫لص‬
‫اللص‬ ‫لصوص‬
‫اللص‬ ‫لصوص‬
‫الملطاس‬ ‫ملطيس‬
‫الملطس‬ ‫ملطس‬
‫لطعت‬ ‫لطع‬
‫اللطع‬ ‫ألطاع‬
‫اللطعة‬ ‫لطع‬
‫لطف‬ ‫لطاف‬
‫اللطف‬ ‫ألطاف‬
‫اللطف‬ ‫ألطاف‬
‫اللطيفة‬ ‫لطائف‬
‫اللطيم‬ ‫لطم‬
‫اللطيمة‬ ‫لطائم‬
‫الملطم‬ ‫ملطم‬
‫اللطاة‬ ‫اللطى‬
‫اللعوبة‬ ‫ألعيب‬
‫اللعبة‬ ‫لعب‬
‫اللعوب‬ ‫لعائب‬
‫الملعب‬ ‫ملعب‬
‫لعست‬ ‫لعس‬
‫اللعوس‬ ‫لعاوس‬
‫اللعط‬ ‫ألعاط‬
‫الملعقة‬ ‫ملعق‬
‫اللعمظ‬ ‫لعامظ‬
‫اللعنة‬ ‫لعان‬
‫اللعنة‬ ‫لعن‬
‫اللعنة‬ ‫لعن‬
‫الملعنة‬ ‫ملعن‬
‫اللعو‬ ‫لعاء‬
‫اللغد‬ ‫ألغاد‬
‫اللغدود‬ ‫لغاديد‬
‫اللغديد‬ ‫لغاديد‬
‫اللغوزة‬ ‫ألغيز‬
‫اللغز‬ ‫ألغاز‬
‫اللغط‬ ‫ألغاط‬
‫اللغيف‬ ‫لغفاء‬
‫اللغم‬ ‫ألغام‬
‫الملغم‬ ‫ملغم‬
‫اللغن‬ ‫ألغان‬
‫اللغنون‬ ‫لغانين‬
‫اللغية‬ ‫اللواغي‬
‫اللغة‬ ‫لغى‬
‫اللفيئة‬ ‫لفايا‬
‫لفت‬ ‫لفت‬
‫اللفتة‬ ‫لوافت‬
‫اللفظ‬ ‫ألفاظ‬
‫الملفظ‬ ‫ملفظ‬
‫لف‬ ‫لف‬
‫اللفافة‬ ‫لفائف‬
‫اللف‬ ‫ألفاف‬
‫اللفيف‬ ‫ألفاف‬
‫اللفيفة‬ ‫لفائف‬
‫اللفق‬ ‫لفاق‬
‫اللفى‬ ‫ألفاء‬
‫اللقب‬ ‫ألقاب‬
‫اللقحة‬ ‫لقاح‬
‫اللقحة‬ ‫لقح‬
‫اللقاطة‬ ‫لقاط‬
‫اللقط‬ ‫ألقاط‬
‫اللقيطة‬ ‫لقائط‬
‫الملقاط‬ ‫ملقيط‬
‫الملقط‬ ‫ملقط‬
‫الملقط‬ ‫ملقط‬
‫الملقوط‬ ‫ملقيط‬
‫اللقلق‬ ‫لقالق‬
‫اللقلقة‬ ‫لقالق‬
‫اللقمة‬ ‫لقم‬
‫اللقوة‬ ‫لقاء‬
‫اللقية‬ ‫اللقي‬
‫اللقى‬ ‫ألقاء‬
‫الملقى‬ ‫الملقي‬
‫اللكيك‬ ‫لكاك‬
‫اللمجة‬ ‫لمج‬
‫التلميع‬ ‫تلميع‬
‫اللمعة‬ ‫لوامع‬
‫اللمعة‬ ‫لمع‬
‫اليلمع‬ ‫يلمع‬
‫اللمة‬ ‫لمام‬
‫اللمة‬ ‫لمم‬
‫اللمة‬ ‫لمات‬
‫لمي‬ ‫لمى‬
‫اللهب‬ ‫ألهاب‬
‫اللهزمة‬ ‫لهازم‬
‫اللهسم‬ ‫لهاسم‬
‫اللهم‬ ‫لهوم‬
‫اللهموم‬ ‫لهاميم‬
‫اللهميم‬ ‫لهاميم‬
‫اللهاة‬ ‫لهوات‬
‫اللهوة‬ ‫لها‬
‫اللهوة‬ ‫لها‬
‫الملهى‬ ‫الملهي‬
‫الملهاة‬ ‫الملهي‬
‫اللبة‬ ‫لبات‬
‫اللوبة‬ ‫لوب‬
‫لوث‬ ‫لوث‬
‫اللئحة‬ ‫لوائح‬
‫اللوح‬ ‫ألواح‬
‫الملواح‬ ‫ملويح‬
‫اللود‬ ‫ألواد‬
‫اللوذ‬ ‫ألواذ‬
‫اللئمة‬ ‫لوائم‬
‫اللم‬ ‫لمات‬
‫اللون‬ ‫ألوان‬
‫لوي‬ ‫لي‬
‫اللوى‬ ‫ألواء‬
‫اللواء‬ ‫ألوية‬
‫اللوية‬ ‫لوايا‬
‫اللية‬ ‫لوى‬
‫الليث‬ ‫ليث‬
‫الليث‬ ‫ليوث‬
‫الليثة‬ ‫ليثات‬
‫الليس‬ ‫ليس‬
‫الليط‬ ‫ألياط‬
‫الليطة‬ ‫ليط‬
‫الليلة‬ ‫ليال‬
‫اللين‬ ‫ألين‬
‫المئرة‬ ‫مئر‬
‫المأنة‬ ‫مأنات‬
‫المؤنة‬ ‫مؤن‬
‫المائة‬ ‫مئات‬
‫الماتة‬ ‫موات‬
‫المتوح‬ ‫متح‬
‫متشت‬ ‫متش‬
‫المتاع‬ ‫أمتعة‬
‫متن‬ ‫متان‬
‫التمتان‬ ‫تماتين‬
‫المتن‬ ‫متان‬
‫مثل‬ ‫مثلء‬
‫المثولة‬ ‫أماثيل‬
‫التمثال‬ ‫تماثيل‬
‫المثال‬ ‫أمثلة‬
‫المثل‬ ‫أمثال‬
‫المثلة‬ ‫مثلت‬
‫المثلة‬ ‫مثلت‬
‫المثيل‬ ‫أمثال‬
‫مجد‬ ‫أمجاد‬
‫المجلة‬ ‫مجال‬
‫المحل‬ ‫محول‬
‫المحنة‬ ‫محن‬
‫المخ‬ ‫مخاخ‬
‫الماخرة‬ ‫مواخر‬
‫الماخور‬ ‫مواخر‬
‫مخضت‬ ‫مخض‬
‫المخاض‬ ‫بنات‬
‫الممخضة‬ ‫مماخض‬
‫المخاط‬ ‫أمخطة‬
‫المدوحة‬ ‫أماديح‬
‫المدحة‬ ‫مدح‬
‫المديح‬ ‫مدائح‬
‫المداد‬ ‫أمدة‬
‫المد‬ ‫أمداد‬
‫المدة‬ ‫مدد‬
‫المديد‬ ‫مدد‬
‫المدرة‬ ‫مدر‬
‫مدش‬ ‫مدش‬
‫المدينة‬ ‫مدائن‬ ‫مدن‬
‫المدية‬ ‫مدى‬
‫المدي‬ ‫أمدية‬
‫المذية‬ ‫مذى‬
‫المذية‬ ‫مذاء‬
‫المرء‬ ‫رجال‬
‫المريء‬ ‫أمرئة‬
‫المرت‬ ‫أمرات‬
‫الممرث‬ ‫ممارث‬
‫المرج‬ ‫مروج‬
‫المريج‬ ‫أمرجة‬
‫المريخ‬ ‫أمرخة‬
‫مرد‬ ‫مرد‬
‫المارد‬ ‫مردة‬
‫المرداء‬ ‫مراد‬
‫المردي‬ ‫مرادي‬
‫المراد‬ ‫مراريد‬
‫المريد‬ ‫مرداء‬
‫مر‬ ‫مرار‬
‫المرارة‬ ‫مرائر‬
‫المر‬ ‫مرار‬
‫المر‬ ‫أمرار‬
‫المرة‬ ‫مرر‬
‫المرة‬ ‫مرائر‬
‫المرير‬ ‫مرائر‬
‫المريرة‬ ‫مرائر‬
‫المرز‬ ‫مروز‬
‫مرس‬ ‫أمراس‬
‫المرس‬ ‫أمراس‬
‫المرسة‬ ‫مرس‬
‫المرش‬ ‫أمراش‬
‫مرط‬ ‫مراط‬
‫المرط‬ ‫مروط‬
‫المرطاء‬ ‫مرط‬
‫المروعة‬ ‫أماريع‬
‫المرع‬ ‫أمرع‬
‫مرغ‬ ‫مرغ‬
‫المارق‬ ‫مراق‬
‫المرق‬ ‫أمراق‬
‫المارن‬ ‫موارن‬
‫المرن‬ ‫أمران‬
‫المرن‬ ‫أمران‬
‫المرهم‬ ‫مراهم‬
‫المري‬ ‫مرايا‬
‫المزاج‬ ‫أمزجة‬
‫المزر‬ ‫أمازر‬
‫المزعة‬ ‫مزع‬
‫المزعة‬ ‫مزع‬
‫المزقة‬ ‫مزق‬
‫المازي‬ ‫مزاة‬
‫المزية‬ ‫مزايا‬
‫المسح‬ ‫أماسح‬
‫المسوح‬ ‫أماسيح‬
‫التمساح‬ ‫تماسح‬
‫التمسح‬ ‫تماسح‬
‫المسح‬ ‫أمساح‬
‫المسحاء‬ ‫مساح‬ ‫مساحي‬
‫المسيح‬ ‫مسحاء‬
‫المسيحة‬ ‫مسائح‬
‫المسد‬ ‫مساد‬
‫المسك‬ ‫مسك‬
‫المسك‬ ‫مسك‬
‫المسكان‬ ‫مساكين‬
‫المسكة‬ ‫مسك‬
‫المسيل‬ ‫أمسلة‬
‫المسية‬ ‫أماسي‬
‫المساء‬ ‫أمسية‬
‫المشاشة‬ ‫مشاش‬
‫الماشطة‬ ‫مواشط‬
‫المشط‬ ‫أمشاط‬
‫الممشط‬ ‫مماشط‬
‫مشق‬ ‫مشق‬
‫المشق‬ ‫مشق‬
‫المشقة‬ ‫مشق‬
‫الماشية‬ ‫مواش‬
‫المصاد‬ ‫أمصدة‬
‫المصر‬ ‫مصور‬
‫المصور‬ ‫مصار‬
‫المصير‬ ‫مصران‬
‫المصعة‬ ‫مصع‬
‫المصل‬ ‫مصول‬
‫الماضغة‬ ‫مواضغ‬
‫المضغة‬ ‫مضغ‬
‫المضيغة‬ ‫مضيغ‬
‫الماضي‬ ‫مواض‬
‫المطر‬ ‫أمطار‬
‫المطيطة‬ ‫مطائط‬
‫المطا‬ ‫أمطاء‬
‫المطو‬ ‫مطاء‬
‫المطو‬ ‫أمطاء‬
‫المطية‬ ‫مطايا‬
‫المعدة‬ ‫معد‬
‫المعدة‬ ‫معد‬
‫الماعز‬ ‫مواعز‬
‫المعز‬ ‫أمعز‬
‫معط‬ ‫معط‬
‫المعى‬ ‫أمعاء‬
‫المعاء‬ ‫أمعية‬
‫المغل‬ ‫أمغال‬
‫المغلة‬ ‫مغال‬
‫المقاط‬ ‫مقط‬
‫المقط‬ ‫أمقاط‬
‫المقلة‬ ‫مقل‬
‫المكيث‬ ‫مكثاء‬
‫المكرة‬ ‫مكر‬
‫الماكس‬ ‫مكاس‬
‫المكس‬ ‫مكوس‬
‫المكوك‬ ‫مكاكيك‬
‫مكن‬ ‫مكناء‬
‫المكانة‬ ‫مكانات‬
‫المكن‬ ‫مكنات‬
‫المكنة‬ ‫مكنات‬
‫المكا‬ ‫أمكاء‬
‫المكاء‬ ‫مكاكي‬
‫ملؤ‬ ‫ملء‬
‫المل‬ ‫أملء‬
‫الملءة‬ ‫أملء‬
‫الملن‬ ‫ملء‬
‫الملج‬ ‫ملج‬
‫الملوج‬ ‫أماليج‬
‫الملج‬ ‫أملج‬
‫المليج‬ ‫ملج‬
‫ملح‬ ‫ملح‬
‫الملح‬ ‫أملح‬
‫الملحاء‬ ‫ملحاوات‬
‫الملحة‬ ‫ملح‬
‫المليخ‬ ‫ملخ‬
‫الملود‬ ‫أماليد‬
‫الملداء‬ ‫ملد‬
‫ملس‬ ‫ملس‬
‫المليسة‬ ‫أماليس‬
‫الملس‬ ‫ملوس‬
‫الملساء‬ ‫ملس‬
‫المملسة‬ ‫ممالس‬
‫أملصت‬ ‫مماليص‬
‫أملطت‬ ‫مماليط‬
‫الملط‬ ‫ملط‬
‫الملط‬ ‫أملط‬ ‫ملوط‬
‫المليع‬ ‫ملع‬
‫المالغ‬ ‫ملغ‬
‫الملغ‬ ‫أملغ‬
‫الملك‬ ‫ملوك‬
‫الملك‬ ‫أملك‬
‫الملك‬ ‫أملك‬
‫المليك‬ ‫ملكاء‬
‫المملوك‬ ‫مماليك‬
‫الملولة‬ ‫أماليل‬
‫الملة‬ ‫ملل‬
‫الملة‬ ‫مل‬
‫المليون‬ ‫مليين‬
‫المانع‬ ‫منعة‬
‫المنيع‬ ‫منعاء‬
‫المنة‬ ‫منن‬
‫المنا‬ ‫أمناء‬
‫المنية‬ ‫أماني‬
‫المنية‬ ‫منى‬
‫المني‬ ‫منى‬
‫المنية‬ ‫منايا‬
‫المهجة‬ ‫مهج‬
‫المهاد‬ ‫أمهدة‬
‫المهد‬ ‫مهود‬
‫المهدة‬ ‫مهد‬
‫المهر‬ ‫مهور‬
‫المهر‬ ‫أمهار‬
‫المهرية‬ ‫المهاري‬
‫المهمه‬ ‫مهامه‬
‫المهاة‬ ‫مها‬
‫الميت‬ ‫أموات‬
‫الميت‬ ‫أموات‬
‫الموج‬ ‫أمواج‬
‫الموسى‬ ‫مواس‬
‫المائق‬ ‫موقى‬
‫الموق‬ ‫أمواق‬
‫المال‬ ‫أموال‬
‫الموماة‬ ‫الموامي‬
‫المؤونة‬ ‫مؤونات‬
‫الماهية‬ ‫ماهيات‬
‫الماوية‬ ‫ماوي‬
‫الميثاء‬ ‫ميث‬
‫المائدة‬ ‫موائد‬
‫الميدان‬ ‫الميادين‬
‫الميسان‬ ‫مياسين‬
‫المائعة‬ ‫موائع‬
‫الميل‬ ‫أميال‬
‫المين‬ ‫ميون‬
‫النؤى‬ ‫نئي‬
‫النبأ‬ ‫أنباء‬
‫النبيء‬ ‫أنبياء‬
‫المنبت‬ ‫منابت‬
‫النابتة‬ ‫نوابت‬
‫النبوت‬ ‫نبابيت‬
‫الينبوت‬ ‫ينابيت‬
‫النبيثة‬ ‫نبائث‬
‫النبخة‬ ‫نباخ‬
‫المنبذة‬ ‫المنابذ‬
‫النبذ‬ ‫أنباذ‬
‫النبيذ‬ ‫أنبذة‬
‫النبار‬ ‫أنابير‬
‫المنبر‬ ‫منابر‬
‫النبر‬ ‫أنبار‬
‫النبز‬ ‫أنباز‬
‫النبوش‬ ‫أنابيش‬
‫المنبض‬ ‫منابض‬
‫المنبض‬ ‫منابض‬
‫النبط‬ ‫نبوط‬
‫المنبع‬ ‫منابع‬
‫النابعة‬ ‫نوابع‬
‫الينبوع‬ ‫ينابيع‬
‫النبيغ‬ ‫نبغاء‬
‫النبكة‬ ‫نبك‬
‫نبل‬ ‫للذكور‬
‫النابل‬ ‫نبل‬
‫النبل‬ ‫نبال‬
‫النبلة‬ ‫نبل‬
‫النبيل‬ ‫نبلء‬
‫النابه‬ ‫نبهاء‬
‫النبيه‬ ‫نبهاء‬
‫النبه‬ ‫أنباه‬
‫النبوة‬ ‫نبوات‬
‫المنتج‬ ‫مناتج‬
‫المنتوجة‬ ‫منتوجات‬
‫النتيجة‬ ‫نتائج‬
‫المنتح‬ ‫مناتح‬
‫النتح‬ ‫نتوح‬
‫النتفة‬ ‫نتف‬
‫أنتن‬ ‫مناتين‬
‫المنتن‬ ‫مناتن‬
‫المنثة‬ ‫مناث‬
‫المنجاب‬ ‫مناجيب‬
‫النجيب‬ ‫أنجاب‬
‫النجيبة‬ ‫نجائب‬
‫النجث‬ ‫أنجاث‬
‫النجخة‬ ‫نجخات‬
‫المنجاد‬ ‫مناجد‬
‫المنجدة‬ ‫مناجد‬
‫الناجود‬ ‫نواجيد‬
‫النجد‬ ‫نجود‬
‫النجد‬ ‫أنجاد‬
‫النجد‬ ‫أنجاد‬
‫النجدة‬ ‫نجدات‬
‫النجود‬ ‫نجد‬
‫النجيد‬ ‫نجد‬
‫الناجذ‬ ‫نواجذ‬
‫نجر‬ ‫نجارى‬
‫النجس‬ ‫أنجاس‬
‫النجس‬ ‫أنجاس‬
‫المنجع‬ ‫مناجع‬
‫النجع‬ ‫نجوع‬
‫النجف‬ ‫نجاف‬
‫النجفة‬ ‫نجف‬
‫النجيف‬ ‫نجف‬
‫نجل‬ ‫نجل‬
‫المنجل‬ ‫مناجل‬
‫النجل‬ ‫أنجال‬
‫النجلء‬ ‫نجل‬
‫المنجم‬ ‫مناجم‬
‫النجم‬ ‫نجوم‬
‫النجمة‬ ‫نجم‬
‫المنجى‬ ‫مناج‬
‫المنجاة‬ ‫مناج‬
‫الناجية‬ ‫نواج‬
‫النجو‬ ‫نجو‬
‫النجي‬ ‫أنجية‬
‫المنحات‬ ‫مناحيت‬
‫المنحت‬ ‫مناحت‬
‫المنحت‬ ‫مناحت‬
‫النحيتة‬ ‫نحت‬
‫المنحر‬ ‫مناحر‬
‫النحرير‬ ‫نحارير‬
‫النحير‬ ‫نحري‬
‫النحيرة‬ ‫نحائر‬
‫النحيزة‬ ‫نحائز‬
‫النحس‬ ‫نحوس‬
‫النحض‬ ‫نحوض‬
‫النحيل‬ ‫نحلى‬
‫الناحي‬ ‫نحاة‬
‫الناحية‬ ‫نواح‬
‫النحو‬ ‫أنحاء‬
‫النحوي‬ ‫نحويون‬
‫النحي‬ ‫أنحاء‬
‫المنخاب‬ ‫مناخيب‬
‫المنخوب‬ ‫مناخيب‬
‫النخيب‬ ‫نخب‬
‫النخ‬ ‫نخاخ‬
‫المنخر‬ ‫مناخر‬
‫المنخور‬ ‫مناخير‬
‫الناخر‬ ‫نخر‬
‫النخروب‬ ‫نخاريب‬
‫النخاس‬ ‫نخس‬
‫النخاف‬ ‫أنخفة‬
‫المنخل‬ ‫مناخل‬
‫النخلة‬ ‫نخل‬
‫النخيلة‬ ‫نخائل‬
‫الندأة‬ ‫ندأ‬
‫النادبة‬ ‫نوادب‬
‫الندب‬ ‫ندوب‬
‫الندب‬ ‫ندوب‬
‫المندوحة‬ ‫مناديح‬
‫الند‬ ‫أنداد‬
‫النديد‬ ‫ندداء‬
‫النادرة‬ ‫نوادر‬
‫النادس‬ ‫نوادس‬
‫الندس‬ ‫ندسون‬
‫المنداص‬ ‫مناديص‬
‫المندل‬ ‫منادل‬
‫المنديل‬ ‫مناديل‬
‫النادل‬ ‫ندل‬
‫النديم‬ ‫ندام‬
‫المندية‬ ‫منديات‬
‫النادي‬ ‫أندية‬
‫النادية‬ ‫نواد‬
‫الندى‬ ‫أنداء‬
‫النذر‬ ‫نذور‬
‫النذير‬ ‫نذر‬
‫النذيرة‬ ‫نذائر‬
‫المنزاح‬ ‫منازيح‬
‫النزح‬ ‫أنزاح‬
‫النزوح‬ ‫نزح‬
‫النزور‬ ‫نزر‬
‫النزير‬ ‫نزر‬
‫المنزع‬ ‫منازع‬
‫النازع‬ ‫نزعة‬
‫النزوع‬ ‫نزع‬
‫النزيع‬ ‫نزاع‬
‫النزيعة‬ ‫نزائع‬
‫النازغ‬ ‫نزغ‬
‫النازف‬ ‫نزف‬
‫النزفة‬ ‫نزف‬
‫النزوف‬ ‫نزف‬
‫المنزل‬ ‫منازل‬
‫المنزلة‬ ‫منازل‬
‫النازلة‬ ‫نازلت‬
‫النزل‬ ‫أنزال‬
‫النزلة‬ ‫نزلت‬
‫النزيل‬ ‫نزلء‬
‫المنزه‬ ‫منازه‬
‫النازه‬ ‫نزاه‬
‫النزه‬ ‫نزاه‬
‫النازية‬ ‫نواز‬
‫نسئت‬ ‫نساء‬
‫النسب‬ ‫أنساب‬
‫النسيب‬ ‫نسباء‬
‫المنسج‬ ‫مناسج‬
‫النسيج‬ ‫نسج‬
‫الناسخ‬ ‫نساخ‬
‫النسخة‬ ‫نسخ‬
‫المنسر‬ ‫مناسر‬
‫الناسور‬ ‫نواسير‬
‫النسيس‬ ‫نسس‬
‫النسيسة‬ ‫نسائس‬
‫النسع‬ ‫أنساع‬
‫النسعة‬ ‫نسع‬
‫الناسغ‬ ‫نسغ‬
‫المنسف‬ ‫مناسف‬
‫النسفة‬ ‫نسف‬
‫المنسك‬ ‫مناسك‬
‫الناسك‬ ‫نساك‬
‫النسيكة‬ ‫نسك‬
‫الناسل‬ ‫نسل‬
‫النسل‬ ‫أنسال‬
‫النسم‬ ‫أناسم‬
‫النسمة‬ ‫نسم‬
‫النسا‬ ‫أنساء‬
‫النسيء‬ ‫أنساء‬
‫المنشأة‬ ‫منشآت‬
‫الناشئ‬ ‫نشء‬
‫الناشئة‬ ‫نواشئ‬
‫النشئ‬ ‫نشأ‬
‫الناشب‬ ‫نشابة‬
‫النشاب‬ ‫نشاشيب‬
‫النشاب‬ ‫نشابة‬
‫النشيج‬ ‫نشج‬
‫النشوح‬ ‫نشح‬
‫النشودة‬ ‫أناشيد‬
‫النشيد‬ ‫أناشيد‬
‫المنشار‬ ‫مناشير‬
‫الناشرة‬ ‫نواشر‬
‫النشز‬ ‫أنشاز‬
‫النشاص‬ ‫نشص‬
‫النشوطة‬ ‫أناشيط‬
‫الناشط‬ ‫نشط‬
‫الناشغة‬ ‫نواشغ‬
‫النشغة‬ ‫نشغات‬
‫النشف‬ ‫نشاف‬
‫المنشق‬ ‫مناشق‬
‫النشقة‬ ‫نشق‬
‫المنشال‬ ‫مناشيل‬
‫النشاة‬ ‫نشا‬
‫النشوان‬ ‫نشاوى‬
‫نصب‬ ‫نصب‬
‫النصوبة‬ ‫أناصيب‬
‫المنصب‬ ‫مناصب‬
‫المنصب‬ ‫مناصب‬
‫الناصب‬ ‫نواصب‬
‫النصاب‬ ‫نصب‬
‫النصب‬ ‫أنصاب‬
‫النصب‬ ‫أنصاب‬
‫النصب‬ ‫أنصاب‬
‫النصيب‬ ‫أنصباء‬
‫النصيبة‬ ‫نصائب‬
‫النصاح‬ ‫نصح‬
‫النصيح‬ ‫نصحاء‬
‫النصيحة‬ ‫نصائح‬
‫الناصر‬ ‫نواصر‬
‫الناصور‬ ‫نواصير‬
‫النصراني‬ ‫نصارى‬
‫النصير‬ ‫أنصار‬
‫المنصة‬ ‫مناص‬
‫النص‬ ‫نصوص‬
‫النصة‬ ‫نصص‬
‫النصع‬ ‫أنصاع‬
‫الناصف‬ ‫نصاف‬
‫الناصفة‬ ‫نواصف‬
‫النصف‬ ‫أنصاف‬
‫النصف‬ ‫أنصاف‬
‫النصيف‬ ‫أنصفة‬
‫النصولة‬ ‫أناصيل‬
‫المنصل‬ ‫مناصل‬
‫النصل‬ ‫نصال‬
‫النصيل‬ ‫نصل‬
‫الناصية‬ ‫نواص‬
‫النصية‬ ‫نصي‬
‫المنضحة‬ ‫مناضح‬
‫الناضح‬ ‫نواضح‬
‫النضح‬ ‫نضوح‬
‫النضح‬ ‫نضوح‬
‫النضحة‬ ‫نضحات‬
‫النضيح‬ ‫نضح‬
‫المنضخة‬ ‫مناضخ‬
‫المنضدة‬ ‫مناضد‬
‫النضد‬ ‫أنضاد‬
‫النضيدة‬ ‫نضائد‬
‫النضر‬ ‫نضار‬
‫النضاضة‬ ‫نضاض‬
‫النضيض‬ ‫نضاض‬
‫النضيضة‬ ‫نضائض‬
‫النضو‬ ‫أنضاء‬
‫النضي‬ ‫أنضية‬
‫الناطحة‬ ‫نواطح‬
‫النطيح‬ ‫نطح‬
‫النطيحة‬ ‫نطحى‬
‫الناطر‬ ‫نطار‬
‫الناطور‬ ‫نواطير‬
‫النط‬ ‫نط‬
‫النطفة‬ ‫نطاف‬
‫النطفة‬ ‫نطف‬
‫المنطق‬ ‫مناطق‬
‫المنطقة‬ ‫مناطق‬
‫المنطلة‬ ‫مناطل‬
‫الناطل‬ ‫نواطل‬
‫النيطل‬ ‫نياطل‬
‫النطناط‬ ‫نطانط‬
‫النطنط‬ ‫نطانط‬
‫المنظر‬ ‫مناظر‬
‫الناظر‬ ‫نظارة‬
‫الناظرة‬ ‫نواظر‬
‫النظرية‬ ‫نظريات‬
‫النظير‬ ‫نظراء‬
‫النظيرة‬ ‫نظائر‬
‫النظام‬ ‫أناظيم‬
‫النظومة‬ ‫أناظيم‬
‫النظام‬ ‫نظم‬
‫النظيم‬ ‫نظم‬
‫النظيمة‬ ‫نظائم‬
‫النعوب‬ ‫نعب‬
‫المنعت‬ ‫مناعت‬
‫النعت‬ ‫نعوت‬
‫النعجة‬ ‫نعاج‬
‫الناعور‬ ‫نواعير‬
‫الناعورة‬ ‫نواعير‬
‫النعرة‬ ‫نعر‬
‫النعف‬ ‫نعاف‬
‫النعل‬ ‫نعال‬
‫النعامة‬ ‫نعام‬
‫النعم‬ ‫أنعام‬
‫النعماء‬ ‫أنعم‬
‫النعنع‬ ‫نعانع‬
‫الناعي‬ ‫ناعون‬
‫النعي‬ ‫نعايا‬
‫النغبة‬ ‫نغب‬
‫النغر‬ ‫نغران‬
‫النغمة‬ ‫أنغام‬
‫النغمة‬ ‫نغم‬
‫النغنغ‬ ‫نغانغ‬
‫النفثة‬ ‫نفثات‬
‫النافجة‬ ‫نوافج‬
‫النفيج‬ ‫نفج‬
‫النفيجة‬ ‫نفائج‬
‫النفحة‬ ‫أنافح‬
‫المنفحة‬ ‫منافح‬
‫نفخ‬ ‫نفخ‬
‫المنفاخ‬ ‫منافيخ‬
‫المنفخ‬ ‫منافخ‬
‫النفخاء‬ ‫نفاخى‬
‫النفيخ‬ ‫نفخاء‬
‫المنفذ‬ ‫منافذ‬
‫النافذ‬ ‫نوافذ‬
‫النافذة‬ ‫نوافذ‬
‫النفذة‬ ‫نفذ‬
‫النافر‬ ‫نفر‬
‫النفر‬ ‫أنفار‬
‫النفرور‬ ‫نفارير‬
‫نفست‬ ‫نفساوات‬
‫نفس‬ ‫نفاس‬
‫النفس‬ ‫أنفس‬
‫النفس‬ ‫أنفاس‬
‫النفصة‬ ‫نفص‬
‫النفوضة‬ ‫أنافيض‬
‫النافض‬ ‫نفضة‬
‫النفاض‬ ‫نفض‬
‫النفيضة‬ ‫نفائض‬
‫النافطة‬ ‫نوافط‬
‫النفاط‬ ‫نفاطة‬
‫المنفعة‬ ‫منافع‬
‫النفعة‬ ‫نفعات‬
‫النفي‬ ‫نفافي‬
‫النافقاء‬ ‫نوافق‬
‫النفق‬ ‫أنفاق‬
‫النفقة‬ ‫نفقات‬
‫النافلة‬ ‫نوافل‬
‫النفل‬ ‫أنفال‬
‫النفنف‬ ‫نفانف‬
‫نفهت‬ ‫نفه‬
‫المنفى‬ ‫مناف‬
‫النفية‬ ‫نفى‬
‫المنقبة‬ ‫مناقب‬
‫النقب‬ ‫أنقاب‬
‫النقبة‬ ‫نقب‬
‫النقبة‬ ‫نقب‬
‫النقيب‬ ‫نقباء‬
‫المنقدة‬ ‫مناقد‬
‫النقد‬ ‫نقود‬
‫النقد‬ ‫نقاد‬
‫النقيذ‬ ‫نقائذ‬
‫النقيذة‬ ‫نقائذ‬
‫المنقار‬ ‫مناقير‬
‫المنقر‬ ‫مناقر‬
‫المنقر‬ ‫مناقير‬
‫الناقر‬ ‫نواقر‬
‫الناقرة‬ ‫نواقر‬
‫الناقور‬ ‫نواقير‬
‫النقرة‬ ‫نقر‬
‫النقير‬ ‫أنقرة‬
‫النقريس‬ ‫نقاريس‬
‫الناقزة‬ ‫نواقز‬
‫النقاز‬ ‫نقاقيز‬
‫الناقوس‬ ‫نواقيس‬
‫النقس‬ ‫نقس‬
‫النقس‬ ‫أنقاس‬
‫المنقاش‬ ‫مناقيش‬
‫النقش‬ ‫نقوش‬
‫المنقصة‬ ‫مناقص‬
‫النقيصة‬ ‫نقائص‬
‫النقض‬ ‫أنقاض‬
‫النقيضة‬ ‫نقائض‬
‫المنقع‬ ‫مناقع‬
‫المنقع‬ ‫مناقع‬
‫النقع‬ ‫نقاع‬
‫النقيع‬ ‫أنقعة‬
‫النقيعة‬ ‫نقائع‬
‫المنقاف‬ ‫مناقيف‬
‫النقيف‬ ‫نقف‬
‫النقوق‬ ‫نقق‬
‫المنقلة‬ ‫مناقل‬
‫المنقلة‬ ‫مناقل‬
‫الناقلة‬ ‫نواقل‬
‫النقل‬ ‫أنقال‬
‫النقلة‬ ‫نقل‬
‫النقلة‬ ‫نقل‬
‫النقيلة‬ ‫نقائل‬
‫النقمة‬ ‫نقم‬
‫النقنق‬ ‫نقانق‬
‫النقنيق‬ ‫نقانيق‬
‫نقي‬ ‫نقاء‬
‫المنقية‬ ‫مناق‬
‫النقا‬ ‫أنقاء‬
‫النقاواة‬ ‫نقاوى‬
‫النقاوة‬ ‫نقا‬
‫النقاية‬ ‫نقايا‬
‫النقو‬ ‫أنقاء‬
‫النقى‬ ‫أنقاء‬
‫نكب‬ ‫نكب‬
‫النكب‬ ‫نكب‬
‫المنكب‬ ‫مناكب‬
‫النكباء‬ ‫نكب‬
‫النكب‬ ‫نكوب‬
‫النكبة‬ ‫نكبات‬
‫النكبة‬ ‫نكب‬
‫النكث‬ ‫أنكاث‬
‫نكد‬ ‫أنكاد‬
‫النكد‬ ‫نكاد‬
‫المنكور‬ ‫مناكير‬
‫النكر‬ ‫أنكار‬
‫الناكس‬ ‫ناكسون‬
‫النكس‬ ‫أنكاس‬
‫المنكاش‬ ‫مناكيش‬
‫المنكوش‬ ‫مناكيش‬
‫نكع‬ ‫نكع‬
‫النكوع‬ ‫نكع‬
‫النكفة‬ ‫نكف‬
‫النكل‬ ‫أنكال‬
‫نمر‬ ‫نمر‬
‫النمر‬ ‫نمر‬
‫النمرة‬ ‫نمر‬
‫النمرة‬ ‫نمر‬
‫النمس‬ ‫نمس‬
‫الناموس‬ ‫نواميس‬
‫الناموسة‬ ‫ناموس‬
‫النمس‬ ‫نموس‬
‫نمش‬ ‫نمش‬
‫النمص‬ ‫نمص‬
‫النمغة‬ ‫نمغ‬
‫النملة‬ ‫أنامل‬
‫النملة‬ ‫نمل‬
‫النمي‬ ‫نمامي‬
‫النميم‬ ‫نمائم‬
‫النميمة‬ ‫نمائم‬
‫النامية‬ ‫نوام‬
‫النماة‬ ‫نمى‬
‫النموذج‬ ‫نموذجات‬
‫النهب‬ ‫نهاب‬
‫النهبرة‬ ‫نهابر‬
‫النهبور‬ ‫نهابير‬
‫المنهاج‬ ‫مناهج‬
‫المنهج‬ ‫مناهج‬
‫النهج‬ ‫نهجات‬
‫الناهد‬ ‫نواهد‬
‫النهد‬ ‫نهود‬
‫المنهر‬ ‫مناهر‬ ‫مناهير‬
‫النهار‬ ‫أنهر‬
‫النهر‬ ‫أنهار‬
‫النهزة‬ ‫نهز‬
‫المنهس‬ ‫مناهس‬
‫النهسر‬ ‫نهاسر‬
‫الناهض‬ ‫نواهض‬
‫الناهضة‬ ‫نواهض‬
‫النهض‬ ‫نهاض‬
‫الناهق‬ ‫نواعق‬
‫الناعقة‬ ‫نواهق‬
‫المنهال‬ ‫مناهيل‬
‫المنهل‬ ‫مناهل‬
‫الناهلة‬ ‫نواهل‬
‫النهلن‬ ‫نهال‬
‫المنهام‬ ‫مناهيم‬
‫النهام‬ ‫نهم‬
‫التنهاء‬ ‫تناه‬
‫التنهاة‬ ‫تناه‬
‫المنتهى‬ ‫مناه‬
‫الناهية‬ ‫نواه‬
‫النهاة‬ ‫نهى‬
‫النهي‬ ‫أنهاء‬
‫النهي‬ ‫نهون‬
‫النهية‬ ‫نهى‬
‫النوء‬ ‫أنواء‬
‫النائب‬ ‫نواب‬
‫النائبة‬ ‫نوائب‬
‫النوبة‬ ‫نوب‬
‫النوبة‬ ‫نوب‬
‫النوتي‬ ‫نواتي‬
‫المناحة‬ ‫مناحات‬
‫المنارة‬ ‫مناور‬
‫النار‬ ‫نيران‬
‫النوار‬ ‫نور‬
‫النور‬ ‫أنوار‬
‫النور‬ ‫أنوار‬
‫النوار‬ ‫نواوير‬
‫النورج‬ ‫نوارج‬
‫الناووس‬ ‫نواويس‬
‫النوض‬ ‫أنواض‬
‫النائطة‬ ‫نوائط‬
‫النوط‬ ‫أنواط‬
‫النياط‬ ‫أنوطة‬
‫النوع‬ ‫أنواع‬
‫النوف‬ ‫أنواف‬
‫النائق‬ ‫نوقة‬
‫الناقة‬ ‫ناق‬
‫النوك‬ ‫نوكي‬
‫المنوال‬ ‫مناويل‬
‫النال‬ ‫أنول‬
‫النول‬ ‫أنوال‬
‫النون‬ ‫نونات‬
‫الناوي‬ ‫نواء‬
‫النوى‬ ‫أنواء‬
‫النيب‬ ‫نيب‬
‫الناب‬ ‫أنياب‬
‫النير‬ ‫أنيار‬
‫النيرنج‬ ‫نيرنجات‬
‫النيق‬ ‫أنياق‬
‫المهباب‬ ‫مهابيب‬
‫المهب‬ ‫مهاب‬
‫الهبة‬ ‫هبب‬
‫الهبر‬ ‫هبور‬
‫المهبطة‬ ‫مهابط‬
‫المهبط‬ ‫مهابط‬
‫الهبع‬ ‫هباع‬
‫الهبل‬ ‫هبل‬
‫الهباء‬ ‫أهبية‬
‫الهبوة‬ ‫أهباء‬
‫هتم‬ ‫هتم‬
‫الهتملة‬ ‫هتامل‬
‫الهتون‬ ‫هتن‬
‫الهتي‬ ‫أهتاء‬
‫الهجيج‬ ‫هجج‬
‫الهاجرة‬ ‫هاجرات‬
‫الهجير‬ ‫هجر‬
‫الهاجس‬ ‫هواجس‬
‫الهاجشة‬ ‫هواجش‬
‫هجف‬ ‫هجف‬
‫الهاجل‬ ‫هجول‬
‫الهجل‬ ‫أهجال‬
‫الهجيل‬ ‫أهجال‬
‫الهجم‬ ‫أهجام‬
‫الهجيمة‬ ‫هجائم‬
‫الهجين‬ ‫هجن‬
‫الهجهج‬ ‫هجاهج‬
‫الهجوة‬ ‫أهاجي‬
‫الهجية‬ ‫أهاجي‬
‫هدئ‬ ‫هدء‬
‫هدب‬ ‫هدب‬
‫الهدب‬ ‫هدب‬
‫الهدباء‬ ‫هدب‬
‫الهدب‬ ‫أهداب‬
‫الهدب‬ ‫أهداب‬
‫الهودج‬ ‫هوادج‬
‫الهادرة‬ ‫هوادر‬
‫الهدف‬ ‫أهداف‬
‫هدل‬ ‫هدل‬
‫الهدالة‬ ‫هدال‬
‫الهدم‬ ‫أهدام‬
‫الهدمة‬ ‫هدوم‬
‫الهدان‬ ‫هدون‬
‫الهدنة‬ ‫هدن‬
‫الهداهد‬ ‫هداهد‬
‫الهدهد‬ ‫هداهد‬
‫الهدهدة‬ ‫هداهد‬
‫الهادي‬ ‫هداة‬
‫الهادية‬ ‫هواد‬
‫الهدية‬ ‫هدايا‬
‫المهذار‬ ‫مهاذير‬
‫الهربذ‬ ‫هرابذة‬
‫الهرجة‬ ‫هرج‬
‫الهرجل‬ ‫هراجل‬
‫الهرجول‬ ‫هراجيل‬
‫الهر‬ ‫هررة‬
‫المهراس‬ ‫مهاريس‬
‫الهرط‬ ‫أهراط‬
‫الهرطة‬ ‫هرط‬
‫هرم‬ ‫هرمى‬
‫الهرم‬ ‫أهرام‬
‫الهرمول‬ ‫هراميل‬
‫الهراوة‬ ‫هراوى‬
‫الهرى‬ ‫أهراء‬
‫الهزبر‬ ‫هزابر‬
‫الهزج‬ ‫أهزاج‬
‫الهزة‬ ‫هزات‬
‫الهزيع‬ ‫هزع‬
‫المهزول‬ ‫مهازيل‬
‫الهزيل‬ ‫هزلى‬
‫المهزام‬ ‫مهازيم‬
‫الهازمة‬ ‫هوازم‬
‫الهزم‬ ‫هزوم‬
‫الهزمة‬ ‫هزم‬
‫الهزمة‬ ‫هزم‬
‫الهزمة‬ ‫هزم‬
‫الهزيمة‬ ‫هزائم‬
‫الهزهزة‬ ‫هزاهز‬
‫الهاشم‬ ‫هشم‬
‫الهشم‬ ‫هشوم‬
‫الهشيمة‬ ‫هشيم‬
‫الهضوبة‬ ‫أهاضيب‬
‫الهضبة‬ ‫هضب‬
‫الهاضوم‬ ‫هواضيم‬
‫الهضم‬ ‫أهضام‬
‫الهضوم‬ ‫هضم‬
‫الهضيمة‬ ‫هضائم‬
‫الهافية‬ ‫هواف‬
‫الهك‬ ‫أهكاك‬
‫هلب‬ ‫هلب‬
‫الهالب‬ ‫هوالب‬
‫الهلبة‬ ‫هلب‬
‫الهلوب‬ ‫هلب‬
‫الهالس‬ ‫هوالس‬
‫المهلكة‬ ‫مهالك‬
‫الهالكة‬ ‫هوالك‬
‫الهلكة‬ ‫هلك‬
‫الهلكة‬ ‫هلك‬
‫الهلل‬ ‫أهلة‬
‫الهلة‬ ‫هلل‬
‫الهليلة‬ ‫هلئل‬
‫الهمء‬ ‫أهماء‬
‫الهمج‬ ‫أهماج‬
‫المهمر‬ ‫مهامر‬
‫الهامز‬ ‫هماز‬
‫الهملج‬ ‫هماليج‬
‫المهم‬ ‫مهام‬
‫الهامة‬ ‫هوام‬
‫الهمام‬ ‫همام‬
‫الهم‬ ‫هموم‬
‫الهم‬ ‫أهمام‬
‫الهمة‬ ‫همم‬
‫الهميان‬ ‫هماين‬
‫المهنأ‬ ‫مهانئ‬
‫الهندوز‬ ‫هنادزة‬
‫الهندوس‬ ‫هنادسة‬
‫هنع‬ ‫هنع‬
‫الهنع‬ ‫هنع‬
‫الهانم‬ ‫هوانم‬
‫الهناة‬ ‫هنوات‬
‫الهنة‬ ‫هنات‬
‫الهوتة‬ ‫هوت‬
‫الهوجاء‬ ‫هوج‬
‫الهودة‬ ‫هود‬
‫الهور‬ ‫أهوار‬
‫الهورة‬ ‫هورات‬
‫الهواع‬ ‫هواعات‬
‫الهول‬ ‫أهوال‬
‫الهامة‬ ‫هام‬ ‫بنات‬
‫الهاوون‬ ‫هواوين‬
‫الهونة‬ ‫هون‬
‫الهوهاة‬ ‫الهياهي‬
‫الهوة‬ ‫هواء‬
‫الهوة‬ ‫هوي‬
‫الهاوي‬ ‫هواة‬
‫الهوى‬ ‫أهواء‬
‫الهواء‬ ‫أهوية‬
‫الهيئة‬ ‫هيئات‬
‫المهيع‬ ‫مهايع‬
‫الهيق‬ ‫أهياق‬
‫الهيم‬ ‫هيم‬
‫الهيام‬ ‫هيم‬
‫الوأب‬ ‫أوآب‬
‫الوؤرة‬ ‫وأر‬
‫الول‬ ‫الوائل‬
‫الولى‬ ‫الول‬
‫التوأم‬ ‫التوائم‬
‫الوبأ‬ ‫أوباء‬
‫الوباء‬ ‫أوبية‬
‫الوبر‬ ‫وبر‬
‫الوبر‬ ‫أوبار‬
‫وبل‬ ‫وبل‬
‫الميبل‬ ‫الموابل‬
‫الوبيلة‬ ‫وبل‬
‫الوتد‬ ‫أوتاد‬
‫الوتر‬ ‫أوتار‬
‫الوترة‬ ‫وتر‬
‫الموتمة‬ ‫مواتم‬
‫الواتن‬ ‫وتن‬
‫الوتين‬ ‫وتن‬
‫وثر‬ ‫وثار‬
‫الوثير‬ ‫وثار‬
‫الوثيرة‬ ‫وثائر‬
‫وثق‬ ‫وثاق‬
‫الموثق‬ ‫مواثق‬
‫الميثاق‬ ‫مواثيق‬
‫الوثاق‬ ‫وثق‬
‫الوثيقة‬ ‫وثائق‬
‫الوثيل‬ ‫وثائل‬
‫الوثن‬ ‫أوثان‬
‫الموجبة‬ ‫موجبات‬
‫الوجب‬ ‫وجاب‬
‫الوجد‬ ‫وجاد‬
‫الوجيد‬ ‫وجدان‬
‫الوجذ‬ ‫وجذان‬
‫الوجار‬ ‫أوجرة‬
‫الوجز‬ ‫وجاز‬
‫الوجع‬ ‫أوجاع‬
‫الوجعاء‬ ‫وجعاوات‬
‫وجل‬ ‫وجال‬
‫الوجم‬ ‫أوجام‬
‫الوجم‬ ‫أوجام‬
‫الميجنة‬ ‫مواجن‬
‫الوجين‬ ‫وجن‬
‫وجه‬ ‫وجاه‬
‫الجهة‬ ‫جهات‬
‫الوجه‬ ‫وجوه‬
‫الوجيه‬ ‫وجهاء‬
‫وجي‬ ‫أوجياء‬
‫الوحرة‬ ‫وحر‬
‫الوحش‬ ‫وحوش‬
‫الوحيش‬ ‫وحشان‬
‫الموحف‬ ‫مواحف‬
‫الوحفة‬ ‫وحاف‬
‫الوحل‬ ‫أوحال‬ ‫وحول‬
‫الوحواح‬ ‫وحاويح‬
‫الوحوح‬ ‫وحاوح‬
‫الوحي‬ ‫وحي‬
‫الوخش‬ ‫وخاش‬
‫الوخم‬ ‫وخام‬
‫الوخم‬ ‫أوخام‬
‫الوخوم‬ ‫وخم‬
‫الوخيم‬ ‫وخام‬
‫الوخي‬ ‫وخى‬
‫الودج‬ ‫أوداج‬
‫الود‬ ‫أود‬
‫الوديد‬ ‫أوداء‬
‫الميداعة‬ ‫موادع‬
‫الميدع‬ ‫موادع‬
‫الميدعة‬ ‫موادع‬
‫الوديع‬ ‫ودائع‬
‫الوديعة‬ ‫ودائع‬
‫الوديقة‬ ‫ودائق‬
‫التودية‬ ‫التوادي‬
‫الدية‬ ‫الديات‬
‫الوادي‬ ‫أوداء‬
‫الوذح‬ ‫وذح‬
‫الوذرة‬ ‫وذر‬
‫الوذيلة‬ ‫وذيل‬
‫الوذم‬ ‫أوذم‬
‫الوذمة‬ ‫وذم‬
‫الوذيمة‬ ‫وذائم‬
‫الميراث‬ ‫مواريث‬
‫المورد‬ ‫موارد‬
‫الورد‬ ‫ورد‬
‫وردان‬ ‫بنات‬
‫الورشان‬ ‫ورشان‬
‫الورطة‬ ‫ورطات‬
‫يرع‬ ‫أوراع‬
‫الورق‬ ‫ورق‬
‫الرقة‬ ‫رقات‬
‫الورق‬ ‫أوراق‬
‫الورق‬ ‫أوراق‬
‫الورقاء‬ ‫وراقى‬
‫الوراك‬ ‫ورك‬
‫الورك‬ ‫أوراك‬
‫الورك‬ ‫أوراك‬
‫الورك‬ ‫أوراك‬
‫الوزر‬ ‫أوزار‬
‫الوزرة‬ ‫وزرات‬
‫الوزير‬ ‫وزراء‬
‫الوازع‬ ‫وزعة‬
‫الوزغ‬ ‫أوزاغ‬
‫الوزغة‬ ‫وزغ‬
‫الوزيمة‬ ‫وزيم‬
‫الوزن‬ ‫أوزان‬
‫الوسب‬ ‫وسوب‬
‫الوسخ‬ ‫أوساخ‬
‫الوساد‬ ‫وسد‬
‫الوسادة‬ ‫وسادات‬
‫الوسط‬ ‫أواسط‬
‫الواسط‬ ‫أواسط‬
‫الوسوط‬ ‫وسط‬
‫الوسيط‬ ‫وسطاء‬
‫الميساق‬ ‫مياسيق‬
‫الوسق‬ ‫أوسق‬
‫الوسق‬ ‫أوسق‬
‫الوسيلة‬ ‫وسائل‬
‫وسم‬ ‫وسام‬
‫الميسم‬ ‫مواسم‬
‫الوسم‬ ‫وسوم‬
‫الوسن‬ ‫أوسان‬
‫الوشيجة‬ ‫وشائج‬
‫الوشاح‬ ‫وشح‬
‫الوشز‬ ‫أوشاز‬
‫الوشيزة‬ ‫وشائز‬
‫الوشيظ‬ ‫أوشاظ‬
‫الوشيظة‬ ‫وشائظ‬
‫الوشع‬ ‫وشوع‬
‫الوشيع‬ ‫وشائع‬
‫الوشيعة‬ ‫وشيع‬
‫الوشغ‬ ‫وشوغ‬
‫الوشيقة‬ ‫وشيق‬
‫الوشل‬ ‫أوشال‬
‫الوشم‬ ‫وشوم‬
‫الشية‬ ‫شيات‬
‫الواشي‬ ‫وشاة‬
‫الوشي‬ ‫وشاء‬
‫وصب‬ ‫وصابى‬
‫الوصب‬ ‫أوصاب‬
‫الوصيد‬ ‫وصد‬
‫الوصيدة‬ ‫وصائد‬
‫الوصر‬ ‫أوصار‬
‫الوصيرة‬ ‫وصائر‬
‫الوصع‬ ‫وصعان‬
‫الوصع‬ ‫وصعان‬
‫الوصيف‬ ‫وصفاء‬
‫الوصيفة‬ ‫وصائف‬
‫الموصل‬ ‫مواصل‬
‫الوصل‬ ‫أوصال‬
‫الوصل‬ ‫أوصال‬
‫الوصلة‬ ‫وصل‬
‫الوصيلة‬ ‫وصيل‬
‫الوصم‬ ‫وصوم‬
‫الوصواص‬ ‫وصاوص‬
‫الوصوص‬ ‫وصاوص‬
‫الوصاة‬ ‫وصى‬
‫الوصاية‬ ‫وصايا‬
‫الوصي‬ ‫أوصياء‬
‫الوصية‬ ‫وصايا‬
‫وضؤ‬ ‫أوضياء‬
‫الوضاء‬ ‫وضاءون‬
‫الموضحة‬ ‫مواضح‬
‫الوضح‬ ‫أوضاح‬
‫الوضيحة‬ ‫وضائح‬
‫الوضر‬ ‫أوضار‬
‫الموضع‬ ‫مواضع‬
‫الوضع‬ ‫أوضاع‬
‫الوضيعة‬ ‫وضائع‬
‫الوضم‬ ‫أوضام‬
‫الوضيمة‬ ‫وضائم‬
‫الميضنة‬ ‫مواضين‬
‫الوضين‬ ‫وضن‬
‫الوطيدة‬ ‫وطائد‬
‫الوطيس‬ ‫أوطسة‬
‫الموطن‬ ‫مواطن‬
‫الميطان‬ ‫مياطين‬
‫الوطن‬ ‫أوطان‬
‫الوطواط‬ ‫وطاويط‬
‫الوظيف‬ ‫أوظفة‬
‫الوظيفة‬ ‫وظف‬
‫الوعب‬ ‫وعاب‬
‫الوعث‬ ‫وعث‬
‫الموعد‬ ‫مواعد‬
‫الميعاد‬ ‫مواعيد‬
‫الوعر‬ ‫أوعر‬
‫الوعر‬ ‫أوعار‬
‫الوعير‬ ‫أوعار‬
‫الوعس‬ ‫وعس‬
‫الميعاس‬ ‫مواعيس‬
‫الوعس‬ ‫أوعس‬
‫الوعساء‬ ‫وعس‬
‫الموعظة‬ ‫مواعظ‬
‫الواعظ‬ ‫وعاظ‬
‫الوعل‬ ‫أوعال‬
‫الوعم‬ ‫وعام‬
‫الوعن‬ ‫وعان‬
‫الوعنة‬ ‫وعان‬
‫الوعوع‬ ‫وعاوع‬
‫الوعاء‬ ‫أوعية‬
‫الوغب‬ ‫أوغاب‬
‫الوغد‬ ‫أوغاد‬
‫الوغل‬ ‫أوغال‬
‫الوغم‬ ‫أوغام‬
‫الوفد‬ ‫وفود‬
‫الوفر‬ ‫وفور‬
‫الوفرة‬ ‫وفار‬
‫الوفز‬ ‫أوفاز‬ ‫وفاز‬
‫الوفز‬ ‫أوفاز‬
‫الوفاض‬ ‫وفض‬
‫الوفض‬ ‫أوفاض‬
‫الوفض‬ ‫أوفاض‬
‫الوفضة‬ ‫وفاض‬
‫الوفع‬ ‫أوفاع‬
‫الوفع‬ ‫وفعان‬
‫الوفاة‬ ‫وفيات‬
‫الوفي‬ ‫أوفياء‬
‫الوقب‬ ‫وقوب‬
‫الوقبة‬ ‫وقبات‬
‫الميقات‬ ‫مواقيت‬
‫الوقت‬ ‫أوقات‬
‫المستوقد‬ ‫مواقد‬
‫الموقد‬ ‫مواقد‬
‫الموقذ‬ ‫مواقذ‬
‫الوقيذ‬ ‫وقائذ‬
‫الوقيذة‬ ‫وقائذ‬
‫الموقر‬ ‫مواقر‬
‫الموقر‬ ‫مواقر‬
‫الوقر‬ ‫وقور‬
‫الوقر‬ ‫أوقار‬
‫الوقرة‬ ‫وقرات‬
‫وقص‬ ‫وقص‬
‫الوقط‬ ‫أوقاط‬
‫الوقيط‬ ‫وقطى‬
‫التوقيع‬ ‫تواقيع‬
‫الموقع‬ ‫مواقع‬
‫الموقعة‬ ‫مواقع‬
‫الميقعة‬ ‫مواقع‬
‫الواقع‬ ‫وقعه‬
‫الوقيع‬ ‫وقع‬
‫الوقيعة‬ ‫وقاع‬
‫الواقف‬ ‫وقف‬
‫الوقل‬ ‫أوقال‬
‫التقاة‬ ‫تقى‬
‫التقي‬ ‫أتقياء‬
‫الواقية‬ ‫أواق‬
‫الوقية‬ ‫وقي‬
‫المتكأ‬ ‫متكآت‬
‫الموكب‬ ‫مواكب‬
‫الوكتة‬ ‫وكت‬
‫الوكر‬ ‫أوكر‬
‫الوكرة‬ ‫وكر‬
‫وكع‬ ‫وكع‬
‫الميكعة‬ ‫ميكع‬
‫الوكاف‬ ‫وكف‬
‫الوكيل‬ ‫وكلء‬
‫وكن‬ ‫وكون‬
‫الواكن‬ ‫وكون‬
‫الوكن‬ ‫أوكن‬
‫الوكنة‬ ‫وكنات‬
‫المولج‬ ‫موالج‬
‫الولج‬ ‫ولج‬
‫الوليجة‬ ‫ولئج‬
‫اللدة‬ ‫لدات‬
‫المولد‬ ‫موالد‬
‫المولود‬ ‫مواليد‬
‫الولد‬ ‫أولد‬
‫الوليد‬ ‫ولدان‬
‫الوليدة‬ ‫ولئد‬
‫الوالع‬ ‫ولعة‬
‫الوليمة‬ ‫ولئم‬
‫الميله‬ ‫مواليه‬
‫وليه‬ ‫ولة‬
‫الولى‬ ‫الولون‬
‫المولى‬ ‫موال‬
‫الولي‬ ‫أولياء‬
‫الولية‬ ‫وليا‬
‫المومس‬ ‫ميامس‬
‫المينى‬ ‫موان‬
‫الموهبة‬ ‫مواهب‬
‫الوهتة‬ ‫وهت‬
‫أوهد‬ ‫أواهد‬
‫الوهد‬ ‫أوهد‬
‫الوهدة‬ ‫وهد‬
‫الوهز‬ ‫أوهاز‬
‫الوهط‬ ‫وهاط‬
‫الوهطة‬ ‫وهط‬
‫الوهق‬ ‫أوهاق‬
‫الوهم‬ ‫أوهام‬
‫الواهن‬ ‫وهن‬
‫الواهنة‬ ‫وهن‬
‫وهى‬ ‫للعاقل‬
‫الوهي‬ ‫أوهية‬
‫اليؤيؤ‬ ‫يآيي‬
‫اليبس‬ ‫أيابس‬
‫اليابس‬ ‫يبس‬
‫اليبس‬ ‫أيباس‬
‫اليبس‬ ‫أيباس‬
‫اليبسة‬ ‫يباس‬
‫أيتمت‬ ‫مياتيم‬
‫الميتمة‬ ‫مياتم‬
‫اليتيم‬ ‫أيتام‬
‫اليتيمة‬ ‫يتامى‬
‫اليد‬ ‫أيد‬
‫اليسر‬ ‫يسر‬
‫الموسر‬ ‫مياسير‬
‫الميسرة‬ ‫مياسر‬
‫الميسور‬ ‫مياسير‬
‫الياسر‬ ‫أيسار‬
‫اليسار‬ ‫يسر‬
‫اليسر‬ ‫أيسار‬
‫اليسرة‬ ‫أيسار‬
‫اليافوخ‬ ‫يوافيخ‬
‫اليافع‬ ‫يفعة‬ ‫أيفاع‬
‫اليفع‬ ‫أيفاع‬
‫اليفعة‬ ‫أيفاع‬
‫اليقظ‬ ‫أيقاظ‬
‫اليقظان‬ ‫يقاظى‬
‫ييل‬ ‫يل‬
‫اليم‬ ‫يموم‬
‫يمن‬ ‫ميامين‬
‫اليمن‬ ‫أيامن‬
‫الميمنة‬ ‫ميامن‬
‫الميمون‬ ‫ميامين‬
‫اليمنى‬ ‫يمنيات‬
‫اليمين‬ ‫أيمن‬
‫اليانع‬ ‫ينع‬
‫ييهم‬ ‫يهم‬