You are on page 1of 1

2.

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


MENENGAH (KSSM)

3. SAINS, TECHNOLOGY, ENGINERING


MATHEMATICS (STEM)

• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan


perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

• Menggunakan kaedah penilaian yang pelbagai

• Bersifat autentik dan holistic


3. HIGHLY IMMERSIVE PROGRAM

2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


(PBS / PBD)

1. DUAL LANGUAGE PROGRAM (DLP)

• Program ini diperkenalkan di bawah dasar Memartabatkan


Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

• Sekolah diberi pilihan untuk menggunakan bahasa Inggeris


sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP)
mata pelajaran Sains, Kejuruteraan, Teknologi dan
Matematik (STEM).