You are on page 1of 101
SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

SSKKAAKKAAVVAACC

SADRŽAJ:

VVOOLL IIIIII

BBRROOJJ 33

AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE

SIDERALNA ASTROLOGIJA

ASTRALNA ISTRAŽIVANJA - TAU, ŠIN, QUOF I REŠ

A.'.A.'. KONSTELACIJE

DOBROČINSTVO

LIBER ARARITA + KOMENTARI

LIBER CADI + KOMENTARI

PEVANJA DZIJANA

LIBER 49

KNJIGA MEONA

KNJIGA BA NEB TET

KNJIGA POVRATKA KROZ NOĆ

KNJIGA ŠUPLJEG DRVETA

LIBER DOZMIT

KNJIGA ZASENJIVANJA PEROM MAAT

MUDROST SILBE

LIBER OMONOIA

SSeerriijjaall 33 // BBrroojj 33 PPrriivvaattnnoo eelleekkttrroonnsskkoo iizzddaannjjee SSvvii tteekkssttoovvii ssuu vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa PPrroolleeććnnii EEkkvviinnoocciijj 22001111 ee vv

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE

Soror Sagitta

O HRABROSTI KAO POKRETAČKOJ VRLINI

Usuditi se - smeti - je prva, inicijalna vrlina tragaoca. To je vatrena strast, koja dolazi iz srca aspiranta

i čiji plamen (Luč njegove Zvezde, Svetlostini odraz Krune) inicijalno osvetljava njegov Put - i kontinuirano ga dalje vodi, svojim sjajem, na svakom koraku tog Puta. Ova hrabrost dolazi iz magnetske Ljubavi aspiranta prema njegovom Svetom Anđelu Čuvaru.

’’Ne boj se ničega’’ kaže pouka majstora i ova vrlina srčanosti je najjače oružje koje aspirant ima u borbi sa strahovima i senkama; to je njegova neugasiva baklja, Sunce njegovog sistema. Usuditi se znači osmeliti se i zakoračiti u tamu, nepoznato, slediti Eros-Tanatos - zažareno ići tamo i tako kuda- kako srce nalaže.

O TIŠINI KAO VRLINI PRIJEMČIVOSTI

Ćutanje za aspiranta misterija predstavlja mudrost ispravnog ekonomisanja svojim snagama. Kroz rad

u tišini, on se uči da bude otvoren - da oseća i prima bez otpora, da teče rekom života i ume da poput ribe plovi najdubljim morima.

Ova tišina ne odnosi se samo na spoljašnju tišinu, ’’držanje jezika za zubima’’, već i na razvoj sposobnosti unutrašnje tišine - negovanje vrline mirnog promatranja, neometenog beskrajnim brbljanjem uma (unutrašnjeg razgovora). Razvijanjem vrline Tišine, aspirant uči da umiri nemirne talase misli i raspoloženja i postepeno, uči kako da okrene pažnju svesti ka unutra, a ovo tiho posmatranje vodi do prepoznavanja sile Ljubavi koja teče uvis i naniže centralnim energetskim kanalom aspirantovog bića.

O ZNANJU KAO VRLINI SAMOOSLOBAĐANJA

Vrlina znanja predstavlja gipkost i svestrani razvoj aspirantovog uma. To je sposobnost refleksije, kojom on udaljava sebe od svakog objekta koji percipira, čineći sebe ne-vezanim, tako da kroz iskustva u Svetu može razaznati sebe kao slobodno biće, kao ’deo’ samog sveta koji je ujedno izvan- sveta.

U praktičnom smislu, razvijanje ove vrline ne predstavlja samo puko sakupljanje znanja i sposobnost

diskriminacije kao takvu, već uviđanje veza i odnosa među fenomenima, kojim aspirant postiže suštinsko razumevanje Mnoštva i konačno kako se ono svodi na Dva a ovo Dva na Ništa.

O VOLJI KAO VRLINI POSTOJANJA

Volja je vrlina povezana sa odnosom aspiranta prema njegovom fizičkom telu i materijalnom univerzumu uopšte i predstavlja tajno gorivo, nevidljivu suspstancu od koje i kojom aspirant čini svoje postojanje, izgrađuje samog sebe svojim Radom. Budući Volja dinamička sila koja kontinuirano stvara-i-razara Univerzum, aspirant se uči razvijanju vrline Hteti kroz prepoznavanje ove iskonske Volje u sebi samom i delanje koje je usaglašeno sa njom.

Budući Volja /Hteti aktivni, dinamički vid od Postojanje/Biti, kroz usaglašenost sa ovom silom u sebi (i time u Svemu) aspirant konačno može doći do ostvarenja onog najvećeg zadatka koji kao čovek ima

-

spoznati samog sebe.

O

SFINGI KAO SVEMU OVOME - KOJE JE NEŠTO VIŠE OD TOGA

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Važno je napomenuti da bilo koja i svaka od ove četiri vrline uzeta zasebno je samo stihijska sila (grč. Stoiheon - element, osnovni sastavni deo) i kao takva - slepa, stoga je ključna poruka Sfinge upravo uravnoteženo ujedinjenje sve četiri vrline, čega je Sfinga kao biće simbol. Sfinga = živi Univerzum. Krst elemenata koji je Jedno i U Pokretu (IRE).

U praktičnom smislu, Sfinga daje uputstvo za upotrebu sopstvene elementalne prirode (delova naše

prirode koji su analogni Elementima): da bi Išao, treba da u ravnoteži Hoćeš, Smeš, Znaš i Ćutiš.

Raspodela snaga je ključna - Ravnoteža je osnova ovog svega. Kada uravnotežene ove moći, to je Sfinga, kada neuravnotežene - to je ljudsko biće ’vozano’ unaokolo elementalima = nesvesno (Nešto više od životinje a manje od boga, istinski oba ali bez Znanja o tome, bez Smelosti da to Zrači, bez Volje da to Jeste i Tišine da u tome Tvori).

U Petom, nevidljivom, IRE, je drugi ključ (’’a unutra sam ja, kao beba u jajetu’’) - a ovo Ići = Biti u

Svesnosti.

To je Kretanje kao osovina Točka - u njoj se paoci sažimaju, iz nje radijalno šire. Kao tačka u krugu, osovina Kotača Univerzuma, u odnosu na šta bi se ona mogla kretati? Mi vidimo kretanje paoka, koji stvaraju obod kružnice u toj svojoj kretnji, i kažemo ’’tačka se kreće’’. Nije li dužina paoka (krakova krsta) ono što će finalno definisati obim našeg Oboda, naše kružnice - širinu našeg Univerzuma?

Kruna je u Kraljevstvu - Sferični Krst Malkuta kreće se oko Tačke Ketera, ’’the World goes round’’.

Sfinga nas uči kako da ’ovladamo’ Krstom, paocima, kako bismo svesno bili u Tački.

Svedi mnoštvo na 4 a 4 na 2 - nisu li oni Jedno, čudesni Pan?

Rogata je i vesela ova Sfinga, skakuće unaokolo i svira u frulu u svojoj mirnoj Tišini!

Poskoči, poskoči! Zapleši u njenom ritmu! Ne otkriva li svaki spiralni pokret bezbroj čudesnih odraza?, bezbroj kristalnih prelamanja uvek-bivajuće Lepote njenog tajnovitog jezgra!

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

SIDERALNA ASTROLOGIJA - šta je to ustvari ?

D.J.V.

Kada vas upitaju ‘šta ste u horoskopu’ i vi odgovorite npr. ‘Rak’, pod ovim se u uobičajenom popularnom, tropsko-astrološkom shvatanju podrazumeva da se Sunce za vreme rođenja nalazilo ‘u’ tom znaku (‘znaku Raka’ u našem primeru). Međutim, istini za volju, kada bismo u to tačno vreme pogledali u nebo, mi zapravo ne bismo videli zvezde iz Sazvežđa Raka! Ono što bismo najverovatnije videli (ukoliko je moguće videti zvezde, s obzirom na sjaj Sunca, dakle npr. u ranu zoru ili tik po zalasku) jeste Sazvežđe Blizanaca.

Kako je ovo moguće?

Termin ‘Zodijak’ odnosi se na 12 Sazvežđa Ekliptike, svako od po 30°, koje su još stari Egipćani obeležili i posmatrali vezu položaja Sunca i Meseca naspram njih i fenomena-dešavanja na zemlji. Ovako je astrologija nastala i kroz praktična posmatranja i beleženja se razvijala.

Zvezde su vekovima ostale (i gledano sa zemlje, ostaju – budući da njihovo gigantsko kretanje jedva da primećujemo na Zemlji) tu gde jesu, ali se povezanost njihove vidljivosti spram linija horizonta i meridijana i godišnjih doba ciklično menja-okreće. Ovaj fenomen je poznat kao ‘precesija ekvinoksa’ i povezan je sa blagim osciliranjem zemljine ose, usled kojeg dolazi do cikličnog menjanja poklapanja ‘prolećne tačke’sa delovima Ekliptike. Jedan ceo ovakav ciklus traje oko 26 000 godina, tako da na svakih oko 2000 godina ‘prolećna tačka’ tj. stepen koji se rađa na istoku u trenutku prolećnog Ekvinoksa, prelazi iz jednog Sazvežđa u drugo. Tako se sada npr. ‘nalazimo’ na kaju Sazvežđa Riba i krećemo se lagano ka ulasku u sazvežđe Vodolije. (Sled ovog pomeranja prolećne tačke je ‘unazad’ u odnosu na godišnje kretanje Sunca ‘kroz’ Sazvežđa)

Fenomen precesije nije nikakva tajna i stari Grci su znali za njega (a moguće i Egipćani i Kaldejci), ali on nije igrao nikakvu ulogu u njihovim računanjima, zato što se njihov astrološki rad (računanje, posmatranje, prognoze) bazirao na zvezdama.

U vreme početka širenja astrologije na Zapad, prenošenjem egipatskih i vavilonskih (kaldejskih)

znanja u grčke gradove – tadašnje edukativne centre, tj. u doba oko II do I.veka pre nove ere [period pojave tzv.’helenističke astrologije’, čijim daljim razvojem je nastalo ono što danas znamo kao ‘natalna astrologija’], ‘prolećna tačka’ poklapala se sa početnim stepenovima Sazvežđa Ovna.

U ovim ranim vekovima zapadne astrologije, živeo je i radio poznati helenistički astrolog-astronom 1

Ptolomej (I-II vek Nove ere), na čijem se radu (posebno knjizi “Tatrabiblos”) u velikoj meri bazira dalji razvoj astrologije. Ptolomej je poznavao fenomen precesije, ali je – kao i svi njegovi savremenici –

smatrao da su zvezde (sfera ‘fiksnih zvezda’) ono što se okreće/rotira, dok su ekvinocijske tačke fiksirane - budući su tada svi astronomski fenomeni bili razumevani iz geocentrične vizure.

U periodu neposredno posle Ptolomeja, i oslanjajući se na Ptolomeja, oni koji su učili od njega i

nadovezali se na njegov rad jednostavno su prepisali da ‘Zodijak počinje na 0° Ovna’ - što je upravo i

bilo tačno za njegovo vreme, ali što je bila referenca Sazvežđa prema tropima (početak proleća), a ne

odrednica o tome gde ‘počinje Zodijak’! 2 Tako je nastala astrološka tradicija koju danas zapadni svet ima, tzv tropska astrologija, koja svoj astrološki, dakle zvezdo-znalački rad, bazira ne na zvezdama, već na - godišnjim dobima!

Na Zapadu je ova razvedenost astro-logije od zvezda trajala i opstala vekovima. Ono što je iznenađujuće je to da ovakvo ‘fiksiranje’ ekvinocijskih tačaka, a razumevanje zvezdanih jata kao onih

1 tada nije bilo razlike među ovim pojmovima, tj. postojao je samo termin ‘astrolog’ koji je podrazumevao i ono što danas mislimo pod ‘astrologom’ i ‘astronomom’ (naravno, uz veliku razliku saržaja tog pojma, s obzirom na razvoj čoveka i nauke od početka prethodnog milenijuma do sada)

2 Zodijak je, po starim Egipćanima, počinjao Sazvežđem Taurusa, tj. Bika, i to posmatrano od sredine ovog Sazvežđa, koju su odredili prema položaju fiksne zvezde Aldebaran

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

koji se okreću nije prestalo ni posle Kopernikovog otkrića (XVI vek) - otkrića da je zapravo Zemlja ta koja se okreće!

U praktičnom smislu, svoj opstanak ovakva astrološka koncepcija ima da zahvali ne malim delom i

tome što je veliki deo praktičnog, konkretnog astrološkog rada (bio i jeste) baziran na ne toliko Zodijaku, već pre svega analizi planetarnih principa i njihovih međusobnih ugaonih odnosa =

aspekata, kao i mundanih položaja – polja horoskopa.

“Pa, ako su razultati u praksi pozitivni, ma kojim imenom alatku nazivali, zašto bi uopšte bilo važno kako ćemo je zvati?”, može neko – i ne bez prava - upitati. Radi se zapravo o smislenoj upotrebi imena, i o tome da određenje nečega posebnim pojmovima i terminima, kao i precizno definisanje tih pojmova koji se upotrebljavaju, određuje (filozofski definiše) u celini ono što zovemo naukom.

Istinski problem u držanju za tropski okvir astrološkog razmišljanja jeste u onemogućavanju na taj način da se astrologija eksperimentalno zasnuje na osnovu empirijskih činjenica i počne se upotrebljavati na najplodniji mogući način u korist napretka čoveka – kao alatka koja pomaže da se čovek uskladi sa samim sobom i svime u Prirodi, Univerzumu koji ga okružuje i čiji je deo.

Sideralna astrologija može sa nepogrešivom preciznošću do u dan prognozirati događaje, uz pomoć samo najjednostavnijih tehnika kao što su tranziti, Solarni i Lunarni povratci i njihovo progresiranje, dok iz perspektive tropske astrologije Solarni povratak zbog vremenskog odstupanja (budući ovde ‘Zodijak’ orjentisan na Ekvinoks a ne Zvezde) kao tehnika potpuno gubi smisao, te takođe i sve progresije bazirane na ovom i pripadajućim ciklusima, dok tranziti vremenom pokazuju odstupanja u danima od egzaktnog prelaza!

U natalnoj astrologiji, gde baratamo sa više ‘subjektivnim’ i time teže proverljivim činjenicama, takođe

se pokazuje prednost realne, zvezdane, perspektive sideralne astrologije u praksi: dok današnja tropska astrologija barata bezbrojnim tehnikama, gubeći se u maglovitosti pokušaja objašnjenja nekog fenomena trivijalnim faktorima, sub-divizijama divizija, arapskim tačkama, ‘umetnutim kućama’ i sl., sideralna svoju interpretaciju bazira na svega nekoliko esencijalnih faktora, analizom kojih tumač dobija jasnu i celovitu sliku karaktera - bez ikakve potrebe da se dovija, posežući za sve novim i novim dodatnim ‘tehnikama’ i ‘cepkanjima’ karte.

Do ponovnog otkrića i revitalizacije znanja o astrologiji kakva jeste – sa Zodijakom 12 Sazvežđa Ekliptike, došlo je početkom XX veka zaslugom modernih pionira sideralne astrologije, Sirila Fagana (Cyril Fagan) i Donalda Bredlija (Donald A. Bradley aka Garth Allen). Njihov rad praćen je i podržan do danas svega nekolicinom autora, koji su uglavnom svojim individualnim naporima i istraživanjima, doprinosili korak-po-korak sve većem rasvetljavanju ovog važnog astrološkog ‘problema’ . 3 NMožemo slobodno reći da jihovoj otvorenosti uma, istrajnosti i hrabrosti danas svi mi – kako astrolozi, tako i oni koji to nisu – tragači za istinom i borci za nju, dugujemo veliku zahvalnost.

’Šta’ sam ja u horoskopu i da li / zašto bi to uopšte bilo važno?

Postavka sa kojom astrologija barata u osnovi jeste da, zbog sinhronicitetske osobine veza između

Mikro i Makro – kosmosa, svaka stvar, biće ili proces , ukratko svaki fenomen, nosi ’obeležja’ trenutka

u kome se rodio, tj. kao specifično takav se prvi put pojavio; a ta ’obeležja’ na koja se astrologija

posebno osvrće jesu ’stanje’ neba onako kako se videlo sa Zemlje u datom vreme-prostoru (koordinatama na planeti), i to pre svega (mada ne isključivo) položaji planeta našeg Solarnog sistema u odnosu na Ekvatorijalna sazvežđa, položaji Sunca i Meseca u odnosu na ista, te položaji tih tela međusobno (uglovi, njihovi odnosu u krugu od 360°) i u odnosu na linije Horizonta i Meridijana. Posmatranjem ovih faktora stanja neba za dati vremeprostor ’momenat’, astrolog dobija simboličnu sliku suštinskih obeležja nastalog (rođenog) fenomena.

Složeni fenomen pojedinačnog ljudskog bića, njegove specifične osobine, njegov karakter i ’sudbinu’ (snažnu tendenciju životnog toka shodno svim predispozocijama, stečenim i urođenim) nemoguće je

3 Evo male internet bibliografije http://home.comcast.net/~siderealwest/biblio.htm

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

opisati na jedan jednostavan način – ne bez puno uopštavanja i krajnjih pojednostavljenja, a što bi opet vodilo gubitku tog bića kao takvog, pojedinačnog, iz vida.

Iz

ovoga vidimo sav besmisao toga da konkretnu osobu jednostavno označimo kao ’Raka’ ili ’Blizance’

ili

sl. „u horoskopu“, kako se na žalost odomaćilo u popularno-astrološkom mišljenju. Ipak, iako

krajnje pojednostavljena, ovakva odrednica nosi izvesnu vrednost u sebi – kao važan faktor, značajan deo, celovitije i kompleksne slike koju nam individualna natalna karta može dati o nekoj osobi: to je faktor koji govori o individualnom položaju Sunca u odnosu prema Zvezdama, opštije rečeno, prema jednom od Sazvežđa u Ekliptičkoj Dvanaestorici 4 .

Ovako posmatrano, zvezdani položaj Sunca neće nam reći sve o nekoj osobi, i daleko od toga da će nam naznačiti neke lične intimne detalje i pojedinosti njegovog/njenog života, ali će nam dati opis o nekim opštim, suštinskim karakteristikama koje ima opšti ton osnovne inidividualne volje, životne

energije (pomislite samo koliko je to široko!

Sunce budući simbolično u natalnoj karti predstavlja životodavca, sam život najšire uzev (!), kreativnu silu u pojedincu (i Sazvežđe oslikava tip te kreativne sile, među 12 ’tipova’ odnosno različitih vidova njenog prizmatičnog grananja), te centar individualne svesti i izvor pojedinačne volje, analiza njegove ’pozicioniranosti’ u Sazvežđu može nam dati opis osobe u ovom smislu.

a opet, osnovno za svakog od nas) te osobe.

Poznavanje položaja i simboličnih osobina individualnog natalnog Sunca: značaj/smisao toga

Sunce je fizički i bukvalno izvor, centar i ’bog’ nas samih, našeg postojanja i takvog konkretnog opstojanja nas kao bića i čitavog planetarnog sistema (Sunčevog sistema) na kome živimo. Ono je Zvezda koja omogućuje život onakav kakav nam je poznat, na ovoj planeti u ’okrilju’ Sunca, na kojoj boravimo.

U metafizičkom i simboličnom smislu, Sunce je takođe centar i izvor onoga što zovemo sobom –

centar naše svesne volje, osovina našeg individualnog postojanja. Premda je astrološki Sunce okarakterisano kao ’muško’ – i to posebno u okviru odnosa sa Lunom, kao ’ženskom’ – ono je zapravo neutralno u svom polu, i najbolje ga opisuje slika, metafora deteta.

Polno još neizdiferencirano, otvoreno ka svakom iskustvu bez ’predrasuda’, ’zidova’, i bilo kakvih čvrstih formi misli i isećanja u koja će ’klasifikovati doživljajne fenomene pri susretu, dete je onaj deo nas samih koji je iskonski stvaralački, i čije suštinsko obeležje je igra. Potreba za igrom, kao imitacija, ali i kao kreiranje/oformljavanje, su osnovna obeležja sunčane iskre našeg bića, sunčanog ’dela’ nas samih.

Ono je ono večno i isto u promenljivostima i mnoštvenosti pojavnog sveta. Bukvalno i simbolično, ono

je centar postojanja nas samih i njegova sila drži na okupu sve ostale ’delove duše’ tj. ’delove’-

osobine-psihološke funkcije našeg bića. Stoga nije nikakvo čudo što su drevne kulture obožavale Sunce, i što isto to obožavanje, premda prikriveno (odeveno) u simbolički jezik specifične dogme, nalazimo i danas u skoro svim svetskim mitologijama i religijskim simboličnim pričama: univerzalni

Heroj, koji se bori sa preprekama (suočava sa tamom u sebi/svetu) i na kraju osvaja slobodu - Svest

o svojoj besmrtnosti,

potpunosti, o Zvezdanosti svoje prirode 5 .

On je Oziris, on je Buda, on je Isus – vidimo njegovo Sjajno lice u svim mitološkim i istorijskim Spasiteljima i Herojima širom sveta, kroz priču o kojima, i veru u koje, i ljubav ka kojima, je ljudski rod satkivao sebi zlatne stepenice ka dosezanju, svesno ili nesvesno, tog Jedinstva i Večnosti /Svetlosti/Života koje Sunce predstavlja.

Analiza, dakle, Sunčevog sazvežđa neće nam dati svu kompleksnost i detaljnost celovite slike o osobinama, karakteru, životu neke pojedinačne osobe – ovo možemo zadobiti tek uvidom u celu natalnu kartu, i to naravno tek ukoliko imamo tačan podatak o vremenu rođenja, da bismo tu kartu

4 ukoliko posmatramo iz perspektive Sideralne astrologije, naravno. iz okvira Tropskog sistema, takva informacija nema nikakve veze sa zvezdama, nego sa sub-deobom kretanja Zemlje oko Sunca u odnosu na godišnja doba severne hemisfere i to posebno i samo onih krajeva u kojima važi klima od 4 godišnja doba! 5 vidi npr. studiju „Heroj sa hiljadu lica“ Džozefa Kembela

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

sačinili . Ali ono što nam Sunčano Sazvežđe otkriva jeste skup osobina koje se odnose na sam vitalni princip našeg bića – kakava je naša energija, na šta teži da uopšte bude usmerena (na kakav tip

stvari), i time – kroz kakav tip iskustava možemo najdirektnije sagledati/doživeti/iskusiti svoju zvezdanu/večnu prirodu.

U psihologiji, zahvaljujući radu izvanrednog psihologa, alhemičara i mistika Karla Junga, postoji termin

individuacija’. Jung je pod ovim podrazumevao iskustveni put koji osoba prolazi u cilju osvešćenja specifičnosti, potpunosti i jedinstvenosti svoje prirode – ukratko, ostvarenja sebe kao potpunog bića i svesti o istinskom sebi, Sopstvu. Simboličnim rečnikom alhemije, to je proces pretvaranja grube materije u zlato; a jezikom astrologije i psihologije, možemo reći da je to proces „pretvaranja“ svih ’nižih’, nepotpunih, neusklađenih delova našeg bića u Jednu Celinu. Sunce, psihološki-astrološki- alhemijski itd (u svakom mogućem jeziku simbola) označava ovu Jednost, i silu koja nas ka toj Centriranosti i Jednosti vuče.

’Gde’ je moje Sunce među Sazvežđima?

Većina ljudi je upoznata sa svojim ’Sunčanim znakom’ u okviru Tropskog sistema; ti znaci ( = podeoci Zemljine putanje oko Sunca) ostaju manje-više fiksni iz godine u godinu, budući fiksirani za ’tačku’ Prolećne Ravnodnevice. Ukratko rečeno, lako ih je ’locirati’ u odnosu na kalendar koji većina zapadnog sveta (i pripadajuća kultura) ima u upotrebi.

Zbog blagog osciliranja Zemljine ose (precesija Ekvinoksa), prolećna tačka tokom vremena ’šeta’ kroz zodijačka Sazvežđa (i to u smeru suprotnom onom kojim se Sunce kreće tokom godine kroz ista), pa tako dužim posmatranjem i beleženjem (oko 26 000 godina za ceo krug!) primećujemo da prolećna tačka (i počeci ostalih godišnjih doba) ’padaju’ u toku različitih vremenskih momenata u različita Sazvežđa.

U ovo naše doba (u oko 50 godina pre i posle sadašnjeg trenutka), ta razlika između ’položaja’

Istočne Tačke u tropskom Zodijaku (= fiksnih 0° Ovna po ovom sistemu) i realnog zodijačkog ’stanja’ iznosi oko - 24° lučnih. To znači, da ukoliko ste rođeni posle 1950 godine, oduzmite 24° od stepena-položaja vašeg Sunca u Tropskom zodijaku i dobićete položaj svog Sunca u real-zodijaku, tj. Sazvežđu Zodijaka 6 . [ovo naravno možete učiniti i sa svakom planetom iz vašeg tropskog horoskopa, kao i stepenovima Ascendenta, MC-a itd – polja tj. kuća horoskopa, kako biste dobili njihov Sideralni položaj]

S obzirom da se Sunce ’kreće’ oko 1° dnevno (tj. da se Zemlja kreće tom brzinom po svojoj ’putanji’ oko Sunca), možemo okvirno naznačiti i kalendarske datume tokom kojih se, u današnje vreme, Sunce nalazi u pojedinim Sazvežđima:

Ovan: 15.april – 15.maj Bik: 15.maj – 16.jun Blizanci: 16.jun – 17. jul Rak: 17. jul – 18. avgust Lav: 18. avgust – 18. septembar Devica: 18. sept. – 18. oktobar Vaga: 18. okt. – 17. novembar

6 preciznije, Ayanamsa za pojedinačne dekade rođenja od 1900 do 2010 iznosi:

1900 : - 23° 20’ 38’’ 1910: - 23° 28’ 48’’ 1920: - 23° 37’ 40’’ 1930: - 23° 45’ 39’’ 1940: - 23° 54’ 19’’ 1950: - 24° 02’ 31’’ 1960: - 24° 10’ 56’’ 1970: - 24° 19’ 24’’ 1980: - 24° 27’ 34’’ 1990: - 24° 36’ 17’’ 2000: - 24° 44’ 13’’ 2010: - 24° 53’ 07’’

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Škorpija: 17. nov. – 17.decembar Strelac: 17.dec. – 15. januar Jarac: 15. jan. – 14. februar Vodolija: 14. feb. – 15. mart Ribe: 15. mart – 15. april 7

Osnovne odrednice za razumevanja značenja – simbolike svakog od zodijačkih Sazvežđa nalazimo kako u mitovima s njima u vezi, tako i kroz uvid u prirodu vladajućih i egzaltiranih planeta svakog od Sazvežđa, tekstove starih i mnoga simbolična i ezoterijska predanja. A nadasve, kroz posmatranje sebe i ljudi iz okoline, dakle kroz sopstvene empirijske uvide.

’Osobine’ Sazvežđa – naznake za tumačenje:

Ovan:

borbenost, prodor, neposrednost, konkretno iskušavanje stvarnosti, praktičnost, izvršiteljska sposobnost, nestrpljenje, naglost, nasrttljivost; traga za izazovima – kako bi prvi prodro u Novo; potreba da se bude glavni vladajuća planeta: Mars, egzaltirana ’planeta’ : Sunce, po savremenoj atribuciji i Pluton

Bik:

smirenost, čulnost, umetnički duh, senzualnost i senzitivnost, orjentisanost ka zadovoljstvima u životu, odnosima sa drugima i posebno pronalaženju trajnog emotivnog partnerstva; ljubav ka jednostavnim stvarima, težnja ka lepoti u svakom smislu vladajuća planeta: Venera, egzaltirana ’planeta’ : Mesec

Blizanci:

unutrašnji nemir u stalnoj potrazi za znanjem; pričljivost i orjentisanost ka razmeni informacija; misaonost kao opšta osobina; trgovina, putovanja; okretnost te uklopivost u sve društvene situacije; ljubav prema učenju i podučavanju vladajuća planeta: Merkur (nema egzaltirane planete)

Rak:

ogledalska priroda, orjentisana ka refleksiranju okoline, veoma nežnih i dubokih osećanja, umetnički nadarena; otvorenost ka drugima u toplom, majčinskom smislu, težnja ka negovanju i brizi, osnivanju ’gnezda’ itd. vladajuća ’planeta’: Mesec, egzaltirana planeta: Jupiter

Lav:

sjajeća-zračeća priroda, orjentisana ka centriranosti u najširem smislu; snaga, vitalnost, volja; kreativnost u smislu pokretačke, inicijatorske snage; grandioznost u nastupu i pompa u pristupu svetu, dramatičnost u doživljavanju stvari, kraljevskost vladajuća ’planeta’: Sunce (nema egzaltirane planete)

Devica:

teži usmerenosti na Jedno u mnoštvu iskustvenog toka, posvećena, orjentisana ka održavanju čistoće (mentalno, emotivno, fizički); rafinirana, intelektualna, praktična, volje okrenute ka pročišćavanju i uravnotežavanju okoline kroz služenje i pomaganje vladajuća planeta: Merkur, egzaltirana planeta: Merkur

Vaga:

teži ravnoteži, volja orjentisana ka balansiranju suprostvaljenih fenomena kroz umno sagledavanje i dubinsko razumevanje njihove prirode; najadekvatnije nalazi svoju funkciju u okviru društva kroz posao u kome treba puno komunicirati sa ljudima; izvrsna u odnosima jedan-na-jedan, premda odlična i u javnim nastupima; umetnički nadarena; duboka potreba za Mirom kao vodeći motiv svih borbi i svih akcija generalno vladajuća planeta: Venera, egzaltirana planeta: Saturn

7 ovo su datumi ulaska i izlaska Sunca – prolaska kroz – Sazvežđa za ciklus od Ovna do Ovna u godini 2010 – 2011.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Škorpija:

teži prodoru u tamnu stranu stvari, borbi i suočavanju sa Smrću kroz sva iskustva Života; hrabrost, ratnički duh, život usmeren ka traženju suštine, filozofska dubina uma, vatreni nemir osećanja vladajuća planeta: Mars, Pluton; egzaltirana planeta: Uran (savremena atribucija, po tradicionalnoj nema)

Strelac:

okrenutost Najvišem, u društvenom, intelektualnom, duhovnom itd pogledu – izabiranje jednog cilja i usredsređenost ka njemu mirnim koracima tokom dugo vremena, do postignuća (retko koji Strelac ne ostvari svoj društveni cilj); avanturizam u smislu uživanja u izazovima (ne kao fasciniranost novim, već kao pobuđenost teškoćom zadatka/ daljinom Cilja) vladajuća planeta: Jupiter (nema egzaltirane planete)

Jarac:

zasnivajuće-orjentisana volja; graditeljstvo, rad, stabilnost težnji; interesovanje ka misterijama, poznavanju Čoveka i Ljudskog kroz razumevanje prošlosti, korena, prirodnih nauka itd.; zanimanje za mistične, okultne, duhovne teme; nezavisan um koji se oslanja na sopstveni rad-istraživanje a ne važeće dogme, ali ipak snažna vezanost za tradiciju i sopstveni put ne pronalazi u radikalno novom već kao nastavljač neke postojeće ’linije’ nasleđa vladajuća planeta: Saturn; egzaltirana planeta: Mars

Vodolija:

orjentisanost ka Ljudima i Ljudskom u najširem smislu; potreba za Slobodom motiviše sve akcije; duh vođen žudnjom za znanjem (koje treba da oslobodi!); naučni um, osećanja stabilna ali izražavaju se na ne-uobičajen način, zato često ’otpadnik’ od društva (tj. od ’mainstream’ morala, mišljenja, javnog mnjenja itd); originalnost, kreativnost, orjentacija ka budućem vladajuća planeta: Uran; egzaltirana planeta: Neptun (savremena atribucija, po tradicionalnoj nema)

Ribe:

senzitivna, umetnička priroda, duboka osećanja, potreba za pronalaženjem jednog Ideala koji će se u život slediti; ’lutajuća’ nastrojenost u smislu žeđi za što većom raznolikošću iskustva; tendencija vezivanju (za konkretne osobe, situacije, mesta, supstance itd) i razvijanju nezdravih odnosa, boemska duša vladajuća planeta: Neptun; egzaltirana planeta: Venera

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

ASTRALNO ISTRAŽIVANJE STAZA TAU, ŠIN, QUOF, REŠ,

Prepis iz dnevnika Sorror Sagitta

Staza TAV

12.avgust 2009.ev

21:06 - :10 MTRP 21:11 - :17 Srednji Stub 21:17 - :28 Šavasana (opuštanje, u Nidra-stilu) 21:34 - :54 Astralno istraživanje Staze TAV (simboli za ulaz: slovo TAV, Božansko Ime AB, boja indigo; prolaz – iz Tajnog Hrama). iskustvo:

po prolazu kroz kamena vrata sa velikim slovom indigo boje na njima, našla se u prostoru čija priroda je Dubina i Praznina, bez vidljivih 'stvari' ili ičega, ali sa nekom Dubinom-Visinom nalik višestrukom ambisu. posle mantranja AB i želje da dobijem vodiča, vizija delfina, simetrično su uranjali i izranjali iz velike horizontalne ravne vodene površine. (p.s. pre pojave delfina, dok stajala u Tau položaju i vibrirala bož.Ime AB, najpre sam bila kao magnet-polje sile ka kome se survavaju, kao ka nekom središtu, fenomeni/stvari; potom je proces išao u suprotnom smeru – od mene radijalno, i uz to ptice su letele na sve strane od mene okolo) zatim je predeo dobio formu tla na površini Zemlje i pojavio se vodič – čovekoliko biće u odeći majstora-graditelja; gledam ga i postaje Sfinga, zatim mladi goli čovek sa kopljem u ruci, koji me vodi kroz predele ravnice ka nečemu što je odgovor na moju izraženu volju da upoznam suštinu ove Staze; najpre su tu ljudi koji obrađuju zemlju, potom samo trava, potom žito koje se talasa na vetru; stižemo do zamka, braon boje spolja, u gotskom stilu, masivan, sa uzanim špicastim kupolama; ulazim unutra, sada sama. stepenice sa desne strane u tom holu vode gore, gde je Kraljica; penjem se tuda – spiralno uvis (ne pamtim smer!) – i dospevam do mesta gde je ona - sasvim mala prostorija na vrhu. ona mi pokazuje sadejstvo Elemenata (vidim ih u 'fizičkoj' formi, kako se manifestuju u prirodi); dižem pogled ka njenom licu i vidim žuto-ružičasto lice detinjeg izraza, iz čije glave na sve strane sjaje zraci – ovo je Sol – i onda ona postaje Zmija koja pleše sa Devicom na karti XXI; vidim da je ova Zmija Falus i da je to 'muška' strana Zemlje – manifestovanog Univerzuma, a da je njena ženska polovina SVE što okružuje ovu figuru – Zmiju-Falus-Kraljicu-Sunce – sve to je Virgo u plesu; zahvaljujem joj na poduci i pitam za uputstvo do izvora saznanja o Vremenu; pokazuje da uđem u jedna vrata malo niže od nivoa gde je ova njena odaja, druga vrata po redu kad krenem spiralnim stepenicama dole. ulazim tu i neki ljudi se kartaju za polukružnim – lučnim stolom; dolazi biće koje ne vidim ali znam da je starac i nosi nešto u rukama; to isprva doživljavam kao vetar ali posle on postaje vidljiv i shvatam da su mu u ruci mali satni mehanizmi – zupčanici i krugovi; pitam ga šta je to vreme, šta je suština Vremena; te stvari u njegovim rukama postaju kristal-kamenčići i on ih baca uvis, po prostoru tom; potom odgovara: vreme je kretanje - promena u fizičkom univerzumu - zabeležena u svesti kao iskustvo [ne pamtim tačnu formulaciju, ovo je parafraza]; zahvalila sam na poduci i dao mi je jedan ljubičasto-crveni kamen, postavio mi ga u Muladaru.otišla iz te prostorije i na izlazu iz hola zamka opet se pojavio onaj majstor-radnik; dok me vodio ka vratima izlaza iz sfere ove staze, rekao je o sebi da je on Merkur-tipa biće (i da su svi vodiči u sfere Drveta takvi!) ali sa specifičnim osobinama sfere u kojoj postoji; on je Graditelj i Majstor-pomoćnik i takođe u svojoj prirodi nalik zodijačkoj Virgo - Vazduh + Zemlja; objasnivši ovo, rekao je da on - zajedno sa onim što predstavljaju Kraljica i Starac - jedna od 3 faze ove sfere; ta 3 zajedno čine osnovu TAV kao principa. zahvalila sam mu se, pa prošla kroz kamena vrata i nazad u Tajni Hram, pa u fiz.Hram, fiz.telo.

p.p.s. kod Kraljice, kad se pokazala kao Zmija-Falus, kad sam pitala šta je Devica sa kojom pleše na tarot karti, i ona pokazala Sve što nas okružuje u Zamku, pokazala su se potom jedna vrata crne boje, sa 2 vratnice, koja se otvaraju ka unutra (u odnosu na posmatrača!) - i ona je objasnila da je ovo priroda ''žene'', Yin, Device sa karte i svega o-formljenog, svega što postoji kao takvo oko nas, u Zamku. takođe, kad se prikazala kao falus, osetila sam jako uzbuđenje. ovaj falus je bio zelene boje, sa spiralnim šarama neke svetle boje (sive ili oker nijanse).

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Staza QUOPh

17.avgust 2009.ev

21:57 - 22:03 MTRP 22:03 - :09 S.S. 22:10 - :17 šavas. 22:20 - :49 astralno istraživanje staze Kof:

najpre posmatranje karte ATU XVIII, potom meditativno stanje (=smirenje uma) i ulazak u Kof kroz vrata u T.Hramu; brojni utisci-doživljaji, prilično difuzni i bez jasne linije koja bi govorila o jedinstvenom kretanju; upečatljivo, čini mi se važno:

- vozač drvenog čamca, na moru, tamni čovečuljak sa zračeće crvenim očima; ovde sam se obrela -

sa njim - kad shvatila da je priroda Staze odnos Zemlje/Kraljevstva spram Necaha/Pobede. išlo smo - plovili ka nečemu, i posle nekih prekida ovog doživljaja, opet tu - sada kod tog nečega, ka čemu plovili - a što je zamak; on, taj vozač-vodič, nije govorio, već je kad otvori usta ispuštao oštar, prodoran, jednoličan - dug zvuk, bez promene i prekida.

- žensko biće nalik Princezi Pehara donekle, ali zračeće i sasvim providno i viđeno samo maglovito, u nekoliko navrata; uvek kao figura iznad tla, koja lebdi

- moja promenljivost oblika, i smrt u jednom segmentu;

- 2 prekretnice - tačke 'oslobađanja'/inicijacije: jednom kad u nekom crnom dugom mantilu-kaputu

došla pred Velike Čuvare na karti, otvorila ogrtač i iz mene izletelo jato crnih ptica; druga kad se nešto slično dogodilo, samo nisu ptice - ne sećam se, ali posle ovoga (ili pre?) sam shvatila da se krećem poput vazduha

- putovanje u čamcu, sada ne na otvorenoj pučini već kroz nešto poput tunela u stenama i na drugom

kraju je nešto u vidu tačke koja zrači jako; kad sam prišla, to je kugla koja emanira sjaj - belo-žut sa blagim, blagim primesama plavičastog u odsjaju samog zračenja

- bila sam tokom celog ovog putovanja: sirena; skarabej kratko, posle sirene; pas koji usamljeno stoji

na nečemu nalik mesecu -neb.telu, samo je ono toliko malo, srazmerno mom telu i manje

vetar; biće sa krunom na glavi, ima 7 zrakova ta kruna, a takođe je i u mom srcu slična, samo ovde je 2 suština; biće bez forme

; vazduh-

- čini se da najvažnije iskustvo (posle ovoga završetak istraživ.): shvatam da ne smem dozvoliti

besciljno lutanje i usmeravam volju na uviđanje-razumevanje suštine Staze; zamišljam prizor sa karte i sve se to rastočuje - postaje jasno da su to što vidim siluete - da su to prikaze u ogledalu! mog

vlastitog lika koji pokušavam videti! potom se prizor raščišćava i ogledalo ima jasnu površinu -

pokušavam razaznati svoj lik, ali - moj lik ne postoji kao takav, kao fiksan! šta je to što radi ovo ogledalo? - pitam. i sjaj koji se odbija o površinu ogledala tada postaje usmeren ka figuri u sredini,

i ta figura biva - 'izbombardovana' svetlošću (i izgleda da je taj sjaj

zapravo iz nje same!) i explodira - expandira na sve strane u trenutku 'prepunjenja'. shvatam ovaj odgovor (sada ne mogu artikulisati! ali bilo tad potpuno jasno - suština Staze, u odnosu na kretanje sile iz 7 u 10 i obratno, i uopšte u odnosu na učešće ove staze u Kreaciji, gledano na nivou cele

strukture postojećeg=Drveta)

koja sam ja-posmatrač (

)

23:02 - 23:06 MTRP

Staza Shin

25. avgust 2009.ev

22:51 - :56 MTRP (Arhanđeli uspravni i visoki, poput Stubova) 22:57 - 23:08 S.S.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

23:09 divinacija Ji Đing (zdravstveno pitanje) 23:15 - :47 astralno istraživanje staze Šin.

opuštanje u sukhasani, potom So-Ham 40-ak puta u polulotosu i zatim disanje kroz Ađnu, u kojoj smešteno slovo Šin. povremeno spontane projekcije - svesnost o svom astr.telu ili vizije vatre - ali ništa trajnije; zatim se fokusirala voljno i izašla iz f.tela, te formirala oko sebe Tajni Hram, te vrata na jugu sa slovom Šin i kroz njih prošla. Vatra i toplota ( - bez toplote) tj. emaniranje beličastog sjaja; pojavilo se neko kao razdvajanje - ili lepljenje? - dva sloja materije, poput dva palačinkasta sloja i neke lepku-nalik niti su među njima; ovo pomeranje vrše neka bića; iz tih lepko-idnih struktura izlaze nova bića - rađaju se odatle; ovi slojevi su Zemlja i Nebo?, pitam. onda shvatam da imam sve vreme sagovornika kog ne primećivala - to je biće u formi konja, i kad ga bolje pogledam to je biće prirode Kirona - moj je učitelj ovde, ali i inače! potom mu sedam na leđa, ima krila i letimo zajedno. potom nisam sa njim i shvatam da treba da idem uvis, što i činim - uzdižem se činom volje do tačke kad kao

da sam ispod neke zadnje granice, da ne mogu više dalje uvis. ovde bez posebnog krajolika i bez

ičega osim doživljaja čistine (ne vizuelno); pomišljam-tražim: bića Vatre, stanovnici ove Staze, dajte

mi oči da vas mogu videti. ipak, sve kao da posmatram kroz neku skramu i dalje. naprežem se da išta

zapazim i shvatam da sam u prostoru vasione, a ujedno u tom vatreno-belom prostranstvu iznad koga

su neke plave kristalne strukture, kao neka međa - gornja granica ovog sveta. fokusiram se na

prostor u vasioni i pokazuje se zvezda u emanaciji energije i svetlosti - kao da je tek nastala i posmatram proces pojačavanja zračenja. shvatam da mogu voljno ući u slike-figure sa ATU XX i činim ovo; postajem beba HPK u jajetu, beba sa prstom na ustima, tiho i potentno biće; formiram pred sobom veliku figuru Horusa i ulazim u nju - preuzimam ovu formu. ova karta je simbol Volje koja preko uma direktno deluje na materiju i shvatam vezu figura sa ove karte sa smislom-značenjem Staze; takođe, značenje imena Horus: onaj koji pogledom određuje granicu. potom izlazim iz ove forme i u ljudskom obličju posmatram celinu figura sa ATU-a pred sobom; crveni krug pada u oči (? vidi gde je on na karti), on je u podnožju sedećeg Horusa, ulazim - leteći glavom napred jako brzo - u njega i ovo postaje užarena lopta-disk, koja je sa obe strane o-kriljena (krila zlatne boje) i iz koje

naniže ide štap, oko koga su upletene dve zmije; ovaj štap je centralna energija bića, zmije - polarnosti, crveni krug je Hadit - samosvesnost - sopstvo. zatim pokušavam da okom i umom zahvatim Nuit, da je doživim celovito - najpre kao sveobjumjujući svod, zatim da sagledam celinu Njenog Tela - ah! kakav posao! odustajem i odlučujem se vratiti u f.svet; spust naniže brzo i ka zemlji-planeti, odozgo kroz krov zgrade pravo pred f.telo; ulazak u njega i sažimanje svesnosti ovde, kroz Ađnu. nbb: re konj - u povratku shvatam da je on povezan sa konjem iz onog sna

p.s. kad sam tek ušla kroz vrata iz Tajnog Hrama, bio je tamo i jedan gorući Hrist na krstu - telo u plamenu. p.p.s. konj - kad mu sedoh na leđa, boja mu plavičasto-bela i vrlo prozirna. ceo je jako nežan - to mu je važna odlika.

Staza Resh

19. decembar 2009. ev

19:22

sada u Hramu

osećam želju da uradim AP staze Reš večeras, ali i ambivalenciju neku s s ovim u

vezi. počinjem sa PY (pranajamom), pa ću videti kako ću se osećati kasnije u vezi AP. 19:28 - :38 PY (36 ciklusa daha; ritam 6:6)

19:38 - 20:05 redom, bez ustajanja iz asane: MTRP ment (kao poslednjih dana [= redosled Bož.Imena: Vatra,Voda,Vazduh,Zemlja], lunarni smer isto), pa So-Ham (unazad od 40 do 1 brojanje) i zatim koncentracija na Ađnu, gde smestih slovo Reš narandžasto. zatim metod ‘uzdizanja’ i projekcija ovako (od Terre do posle-Daath prostora, gde prolaz za Sferu Resh). čudna uspelost u projekciji ali ne i viziji. najpre doživlja da prolazim kroz neka mala vrata, kao Alisa u Zemlji čuda; zatim je vreme- prostor zakrivljeno i sve je krivulja; potom se nalazim u kočiji - sjaj i bogata detaljima, vozač = Princ Štapova; potom ova kočija shvatam da ima krila, jer mi letimo i nalazimo se iznad neke velike ‘kotline’, sve je zeleno - kao velika udubljena zaravan na zemlji. potom poremećaj - utisci/zvuci iz fiz.sveta i pri pokušaju da se vratim, mala lučna kapija sa 2 stražara; shvatam ovo kao test i koncentrišem se na Tifaret u svom telu i ovo čini da postanem raspršenost-sa-centrom (to je središnja

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

tačka), koja ‘lebdi’ u praznom prostoru Vasione. doživljaj je grandiozan. “ja sam Sol” javlja se misao- uvid. svesnost Besmrtnosti - bezvremenosti. zatim šaltanje pažnje-svesnosti - čas u ovom prostranstvu Univerzuma čas u fiz.telu u sobi na Zemlji; odluka vratiti se - putem kako dođoh, samo unazad.

zaključak: ometenost zvucima ukućana, emotivna uznemirenost zapravo. ponoviti istraživanje u boljim okolnostima.

10. januar 2010. ev

20:23

u Hramu. uradiću uobičajene rituale i zatim istraživanje Staze Reš - prolaskom kroz vrata/kapiju sa Slovom, prethodno iscrtavši prizivni hex.Sunca sa glifom !. 20:25 - :54 astralno MTRP i SS (u Kraljevoj skali), potom istraživanje Staze Reš:

iscrtala prizivni hexagram i doživljaj da se prostor talasa vizuelno, ta ravan u kojoj je hex., kao voda. setila se imena AB za Stazu i počela vibrirati, uz formiranje velikog slova, prvo u ružičastoj boji, zatim postalo jarko bledo-žuto. onda su me neke ruke uhvatile i povukle za desnu ruku - krenula sam pratiti biće ne sasvim definisano, esencijalno doživljeno kao Mlado; pogled na proplanak u nekom blagom ‘udubljenju’, poput plitkog kratera, ‘platoa’; u daljini ogromni starac zračeće glave, sa bradom i krunom koja je Sunčani Obruč Zrakova; ceo je žuto-oker boje; to je Stari Kralj Sunce; do njega stigoh leteći; izdaleka izgleda kao planina, toliko je veliki. ima u desnoj ruci skiptar. kao da nismo ništa govorili, a opet, imam sad retrospektivno utisak da jesmo i da se tu nešto dogodilo; sećam se da mi je dodirnuo crce i dao uputstvo da taj centar treba da me vodi dalje; potom se nađoh na konju, noć i ništa, idemo u tačno opozitnom smeru od mesta gde je Stari Kralj; stigli smo do ulaza u nešto poput pećine, sa dva čuvara ispred, visoke i izdužene figure; to je ulaz za Jesod, rekli su - bez verbalnog govora; zatim sam se opet našla među veselim bićima deco-likim (taj je duh živost-veselje), pri pomisli da ne želim u Jesod već istražiti ovu Stazu; uhvatili su mi obe ruke i našli se u kolu, ogromnom, u tom ‘platou’, na zelenoj travi; pogledala sam uvis dok skakala u ritmu (pesma je išla nešto poput “JE-O”) i kao spiralno a opet pravolinijski plameno-nešto uletelo je i palo na tlo u centar našeg kruga-kola i tu ostalo kao vatra koja gori; i mi imamo ovakve vatre - svako ima po jednu sada; želim znati suštinu ove staze, pomislih, i tada se nađoh u čamcu koji ruke ovih bića guraju u neku reku (premda je površina vode ogromna, poput okeana); sama sam u malom čamcu na površini ogromne vode; shvatam da je Sol kao ova barka - ono je neka vrsta TELA za energiju života, koja je kao ova voda - okean Univerzuma; Sunce/Zvezda je Vozilo, nosač takoreći; posle ovog uvida našla se opet među vesele ljude; zatim je počelo nešto kao rastakanje-i-uzdizanje mog tela i našla sam se - premda ne znam šta je tačno ovo ‘ja’ bilo - u prostranstvu Vasione; uzbuđenje i blagi strah, poput zabrinutosti; fokusirala se na prostor oko sebe birajući objekat proučavanja; jedna bela zvezda relativno blizu me privukla i - ne mogu reći ‘letela’, već time već u njoj sam; dosetila se da pokušam uspon uvis - najviše što mogu - zaletela se, telo opet tu; zarila se uvis ‘iz petnih žila’, svom silinom i našla u Suncu - zapravo u Belom Suncu koje je Sjaj i na granici sa Ništa; pretočila pozornost na ovo sol - postala ono: moje kretanje je kao ples! shvatam da je to Sol = barka, i da su planete = deca Sol, mala tela u ovoj barci; posmatram zvezde Zodijačkih jata u velikom obruču/pojasu oko sebe; ceo Univerzum je ŽIV! Sol = Bog za Zemljane i direktan kanal ka udaljenim Zvezdama, u svom ‘putu’ kroz Konstelacije gledano sa Zemlje. (Sol je ustvari ‘’Bog’’ sistema, ne samo za Zemlju već za sve planete koje ga okružuju; mi plešemo zajedno sa njim). posle ovoga vratih se u fiz. svet.

p.s. ! sad se setih da: posle povratka od Starog Kralja, a pre noći-kiše-puta na konju, opet među veselim ljudima i tu se pojavio neki Kralj narandžaste boje, sasvim prozračan, u kočiji, i on je desnu ruku digao uvis, tako da pokazuje taj pravac na Drvetu - i ovo je značilo nešto poput “8=3” ili “3=8” ili sl. - zapravo, nešto poput “ovo ovde Analogno je Binahu” ali sam ja to povezala i sa Hodom, tj. opšti utisak je da ova Staza Reš ima svoj Koren, svoju ‘liniju’ nasleđa iz Binaha.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

A.'.A.'. KONSTELACIJE

Fr. Alion.'.Aiwass'.'

Svemir je sva materija koja postoji i sav prostor u kojem se neprekidno odvijaju različiti procesi. Deo svemira koji može da se vidi ili ispita obično se naziva poznati svemir ili vidljivi svemir. Pošto širenje svemira uklanja iz našeg vidokruga njegov ogroman deo, većina kosmologa prihvata stanovište da je nemoguće osmatrati ceo svemir te koriste izraz naš svemir da naglase da se radi samo o onom delu ljudima dostupnom za ispitivanje.

Hermetistima je dobro poznato učenje o Magičkom Krugu - u kojem je domet Inicijatove Volje, Znanja, Ideja i doživljaja - svega što postoji u Krugu. Kako Krug predstavlja Jednog čoveka, tako Hram ili pak Okultna Loža simbolišu Svemir.

Hermetisti pak ne smatraju da je vidljivi i ljudskim čulima osetmi svemir, sva materija i sav prostor, u tom smislu, baš sve što jeste Svemir. Materijalni svemir je tek deo Univerzuma koji Hermetisti poznaju.

U terminologiji fizičke kosmologije, svemir se smatra konačnim ili beskonačnim prostorno-vremenskim kontinuumom u kojem postoje sva materija i sva energija. Neki naučnici podržavaju hipotezu da bi svemir mogao biti deo sistema brojnih drugih svemira.

Hram se prostire od Istoka do Zapada, od Severa do Juga, Od Visina do dubina, bilo da ga filozofski smatramo Kockom, Sferom, ili nekim prigodnim "trodimenzionalnim" telom ne postoji način merenja i određivanja "veličine" te se dimenzija u prostorno-vremenskom smislu oslanja na kabalistički izraz Ain-Sof - Beskraj.

"Unutar" Beskraja i Beskrajnog Svetla može postojati neograničen, ili pak beskrajan "broj" manifestovanih Univerzuma, koji mogu i ne moraju imati "veze" i interakcije sa bilo kojim drugim svemirom.

No, sam ovaj "naš" svemir je toliko "velik", bivajući i sam gotovo beskrajan, da nas postojanje drugih svemira gotovo i ne mora zanimati (u ovom momentu).

Svemir se grubo rečeno sastoji od zvezdanih sistema (zbir milona zvezda), praznog prostora, i međuzvezdane tvari. Zvezdani sistemi su organizovani u zvezdane populacije, zvezdane asocijacije i zvezdana jata i superjata.

Hermetisti su tokom vekova "poznate" i "nepoznate" istorije civilizacije težili da klasifikuju i sačine kategorizacije sačinitelja poznatog i skrivenog Univerzuma. Svi sačinioci su određeni prema određenim elementarnim karakteristikama, koje se definišu pojedinim "pravcima" hermetičke nauke, odnosno Školama Misterija koje su se razvijale na površini (ili ispod) ove male planete Zemlje.

Ljudi su od pamtiveka promatrali Zvezde, izučavali njihova kretanja i njihove uticaje na Bića i okolnosti postojanja Bića na planeti Zemlji, dovodeći jasno i naučno precizno određene pokrete Neba i nebeskih tela sa događajima i osobenostima svega što je rođeno na Zemlji.

Astronomija i Astrologija su Jedna nauka koja se iz praktičnih razloga formulisala kao Dve, ali se pod uticajem određenih "naučnih" shvatanja rascepila te ne prate u potpunosti sadejstvo Znanja i Shvatanja nauke o Nebu i Svetlostima koje titraju na svodu prostranstva.

Galaksije su osnovni elementi vasione. Za sve vasionske objekte tipično je da su rastojanja između njih znatno veća od dimenzija samih objekata. Međugalaktički prostor ispunjen je praktično samo zračenjima čiji su izvor uglavnom zvezde u galaksijama, kao i određenom količinom veoma razređenog međugalaktičkog gasa. Galaksije nisu ravnomerno raspoređene u prostoru. One se grupišu u jata galaksija - sisteme koji mogu da sadrže od nekoliko desetina do nekoliko hiljada

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

članova. Tek su ovakva jata galaksija statistički ravnomerno raspoređena u prostoru. Osnovne osobine vasione jesu njena homogenost i izotropnost.

Ono što je osnovna tema ovog eseja jeste određeno shvatanje, proisteklo iz Gnoze Aeona - Knjige Zakona, koje objašnjava da:

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

U tom smislu celokupnu "priču" o Zvezdama, naučno ispričamu, treba shvatiti u kontekstu postojanja Zvezda i njihovih međusobnih odnosa i sadejstava.

Ako posmatramo razne oblasti vasione uvek iste velike zapremine, u svakoj od njih ćemo, u proseku naći isti broj galaksija. U tome se sastoji homogenost vasione. Ako pak iz bilo koje tačke u vasioni vršimo posmatranje u različitim pravcima u svakom pravcu ćemo, u proseku, sresti isti broj galaksija. Drugim rečima u vasioni ne postoji ni jedno mesto i ni jedan pravac koji bi se po ma čemu razlikovao od ostalih: svako se mesto ravnomerno može smatrati centrom vasione ili što je isto centar vasione ne postoji.

Naše učenje objašnjava da "postoji" određeni vanjski Beskraj (svesti, energija, materije, sfera i procesa) koji nazivamo imenom Boginje Beskrajnog prostora i Bezbroj Zvezda u njemu - NUIT, dok "posmatrajući" ka nedefinisanom središtu, dakako beskrajno maloj tj. neodređenoj Tački, koju nazivamo HADIT, vidimo da je Univerzum emanacija ili pak Manifestacija interakcije ova "dva" Beskraja.

Neophodno je da se svako podrobno upozna sa Poukama i Dogmom Zakona Teleme, kako bi sa samog Izvora Gnoze konzumirao Sakramente Svetlosti - izučavanje Knjige Zakona i lično iskustvo stečeno proveravanjem i shvatanjem Istine koja je zapisana u rečima Aiwass-a jeste osnova svakog izučavanja i shvatanja Nauke Zvezda - a samim tim i tog Velikog Belog Bratstva, koje nazivamo Redom Srebrne Zvezde.

Našem posmatranju dostupan je samo određeni deo vasione, taj deo vasione nazivamo meta galaksija. Vasiona za nas, dakle nije beskonačna. Za posmatrače na zemlji postoji definisan svojevrsni horizont vasione koji je od nas podjednako udaljen u svim pravcima. Možemo se donekle slobodno izraziti i reći da je vasiona sastavljena od beskonačno mnogo metagalaksija koje se preklapaju i u proseku ne razlikuju jedna od druge.

Dok naučnici koji koriste grublje i finije aparate, uređaje koji efikasnije ili doslednije mogu sagledati "materijalni" univerzum - koji je očito najvećim delom sačinjen iz manifestovanih Zvezda (i prostora gravitacije koje iz na svoje načine "povezuje"), sami hermetisti koriste svoja čula, suptilna, energetska, astralna, mentalna, same receptore duše i Svesti kako bi pronikli u sačinioce Ljudskog Bića i Božanskog Beskrajnog Bića.

Ti si Jedna Zvezda, oko tebe se širi uticaj i sadejstvo sa porodicom, sugrađanima,

sedam milijardi telesno

inkarniranih zvezdanih bića, koja povremeno podignu pogled ka nebu i - danju vide svog Sjajnog Gospoda - Sunce, dok noću vide mnoštvo milijardi zvezda rasprostrtih u samom

najbližem galaktičkom okruženju koje sjaje svetlošću milijardi zvezda

prostora" unutar Ničega / kako kabalisti zovu AIN - Ništa.

Beskrajno Svetlo se Beskrajno širi u beskraju "Praznog

sunarodnicima, zvezdanom grupom naroda planete Zemlje

koje je "misteriozno" povezano sa milijardama galaksija

Vasiona koja se širi je u određenom trenutku svoje prošlosti to širenje morala i da počne i to iz stanja u kojem je gustina materije bila izuzetno velika. U početnom trenutku ove faze širenja morao je da se odigra neki proces koji je materiji saopštio početne razine koje i danas opažamo. Taj proces nazivamo Veliki prasak.

Naučnici, astronomi, astro-fizičari, teoretičari, istraživači kvantnih i drugih haotičnih i sličnih teorija vrše izvestan "proboj" na intelektualnom planu shvatanja "postojanja" Univerzuma. Sve teorije do kojih su do sada došli u savršenom su skladu sa Okultnim Naukama i

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Dogmama koje su inicijatima Škola Misterija znane iz nepoznatih davnina vremena i prostora. Videti Početak i Kraj, kao težnja za shvatanjem Svemira konstantno donosi nova sagledavanja onoga što je Manifestovano, postojeće i razjašnjava tu Manifestaciju na nove načine.

Dosta je muke ljudskim mozgovima zadala teorija relativiteta, zatim kvantna fizika, te teorije koje su dosegle do objašnjavanja m-brana, teorija struna, desetostrukih i jedanaestostrukih dimenzija univerzuma - što se sve sagledava u korespodenciji sa učenjem Misterija o tzv. "Drvetu Života".

Naravno, doći će vreme kada će pasti i postojeće naučne teorije o "velikom prasku", kada će ograničenja koja i sama nauka postavlja biti prevaziđena zarad opšteg dobra i intelektualne i duhovne dobrobiti.

Iako su iz određenih razloga i same škole misterija izgubile segmente znanja zasnovanog na istraživanju materije, tako je i "suv", naučni pristup ograničio sebe od sposobnosti da sagleda specifične osobenosti energija i svesti koje su sa druge strane već znani.

Tako dolazimo do pouke o Naučnom Iluminizmu kojim sebi dajemo slobodu da koristimo sve moguće izvore Nauke i Duhovnosti kako bi sami shvatili svoju Zvezdanu prirodu i kako bi shvatili neodvojivost svesti i "prostora" u kojem se sve Zvezde kreću, kako na svojim putanjama, tako i u međusobnim interakcijama, privlačenjima i odbijanjima, čineći manja i veća "jata", galaksije, klastere zvezdanog prostora i prostranstva.

Važna osobina vasione jeste i njen elementarni sastav. Ogroman eksperimentalni materijal svedoči da masu vasione čini oko 70% vodonika, oko 29% helijuma i samo oko 1% svih ostalih težih elemenata zajedno.

Nauka o materiji svemira nam, takođe, daje zanimljive korespodencije kojih možemo biti svesni - jer materijalno je odraz duhovnog, a mitologije i religije sveta nam jasno daju pouku - koju sada možemo lako da sklopimo kao celinu - Vodonik i helijum od kojih su nastali "Zemlja" i "Nebo", nisu niko drugi do Šu i Tefnut, koji su stvorili Nut i Geb-a, pa i ostale "Bogove" svemira u kojem obitavamo, a kako su nas poučili egipatski hermetisti.

Konačno se nauka i duhovnost mogu povezati na jasnoj relaciji Spoznaje Svemira i poznavanja njegove stvarne Prirode.

Za Plotina, svemir je jedinstveno biće kojim vlada simpatija (simpatheia), suosjećaj koji međusobno prožima i povezuje sve. To znači da se svako delovanje, ma gde bilo, oseća i prenosi i na druge delove svemira.

Simpatija ili pak saosećaj je energetsko sadejstvo "gravitacionih" polja Zvezda, kao i prirode svesti samog Prostora. Ova simpatija nije ništa do Ljubav - Agape, koja je "vezivno" polje Svega postojećeg.

Kosmos (grč. Κόσμος — svet, vasiona) je pojam koji je prvobitno označavao red, lepotu, harmoniju. Zbog harmonije sveta ovaj naziv je Pitagora preneo za naziv sveta uopšte u kom smislu su ga upotrebljavali i grčki filozofi. U srednjem veku alhemičari su čoveka smatrali malim svetom, mikrokosmosom, a spoljašnji svet — velikim, makrokosmosom.

Čovek i Žena jesu Zvezda, generatori Moći Elemenata i Lepota ispoljavanja Sjaja, a ujedno i "odraz" Velikog prostranstva kojim se preliva kontinualni tok sjaja i prožimanja svih Zvezda koje u prošlosti i sadašnmjosti Sijaju i prenose svoj zvezdani sjaj na celokupan Manifestovani Univerzum.

Sve je prožeto svetlošću Zvezda. Svetlost je u širenju. Univerzum svetlosti je u širenju.

Kosmologija (grč. κοσμολογία; od κόσμος — kosmos i λογία — logija) je nauka koja proučava i pokušava da objasni nastanak i evoluciju svemira.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Knjiga Zakona jasno prenosi nauk da je Boginja NUIT razdvojena radi Ljubavi, radi mogućnosti sjedinjenja. Kosmologija se stoga u duhovnom smislu odražava kroz shvatanje Nauke Knjige Zakona, kroz shvatanje emanacija i Manifestacija Beksrajnog prostora u ljubavnom sadejstvu sa Plamenom Tačkom sveprisutnog Središta - Hadita.

Knjiga Zakona je stoga koren duhovne Kosmologije Aeona.

Staroegipatski hramovi, kao i hramovi Slobodnih Zidara svoje tavanice, kao simbolične predstave najviših duhovnih sfera kite nebesko plavom bojom dubine prostora i mirijadama zvezda. Nebeski svod nadkriljuje sva događanja i radove u hramu - univerzumu - koji je čovek.

U prvoj polovini 20. veka, reč „kosmos“, odnosno „univerzum“, korišćena je za označavanje svega što čini prostor-vreme u kojem se nalazimo, kao i sve materije sa energijom u njoj. Kosmologija je nauka koja se razvila iz astronomije i fizike, sa ciljem proučavanja i razumevanja svemira. U drugoj polovini 20. veka, razvija se, i iz kosmologije izdvaja, osmatračka kosmologija, koja se naziva i fizičkom kosmologijom.

Na izvestan način moderna nauka ima "problem" u sagledavanju vremenskih ciklusa i određivanja vremena u samoj Manifestaciji univerzuma. Sagledavanja kosmosa se vrše na osnovu grubljih i suptilnijih materijalnih i elektro-magnetnih fenomena i zračenja dok s druge strane apsolutno ne postoji ideja da je u "toku" vremena moguća cirkulacija i prožimanje suptilnih duhovnih/energetskih uticaja sa "materijalnim". Za naučnike kosmos je kontinuum, od 13,7 milijardi godina dalekog "Velikog praska" koji po većini predstavlja nastanak univerzuma, do neznanog kraja, koji je nemoguće definisati i odrediti jer su materijalna odmeravanja postojanja univerzuma toliko suptilna da se i sama materijalnost podčinjava uticajima misli onoga koji posmatra kosmos i deo je irelevantnosti i nepouzdanosti samih "mernih uređaja".

Psihotroničari, istraživači duhovnih sfera i Inicijati su u svojim Znanjima posedovali i određena znanja o "vremenu" i ciklusima "postojanja" kosmosa. Ovo su čudesne odrednice uticaja Aeona, kosmičkih agregata svesti, svetlosti i energije koji se prožimaju sa Manifestovanim kosmosom i deluju kroz ciklično-sferično emaniranje "istorije" kosmosa.

Zvezdani sistem ili stelarni sistem je mali broj zvezda koje orbitiraju jedna oko druge, i koje su vezane gravitacionom silom. Veliki broj zvezda koje su vezane gravitaciono mogu biti otvorena zvezdana jata, zatvorena zvezdana jata ili galaksije. Strogo gledano, i ovi nabrojani objekti su takođe zvezdani sistemi. Međutim, kad kažemo zvezdani sistem, mislimo prvenstveno na sistem zvezda koje su članovi i većih skupova zvezda, ali i unutar njih su članovi drugog manjeg sistema zvezda.

Zvezdani sistem, za nas, koji o ovim kosmičkim manifestacijama razmišljamo na delimično drugačiji, ili pak korespodentan način, gde razmatramo relacije Mikrokosmosa-Čoveka, sa Makrokosmosom-Univerzumom-"Božanskim", predstavlja i specifičnu skupinu u našem vlastitom okruženju. Zvezdani sistem, sačinjen od individua, jedinki, inkarniranih Zvezda, jeste i sama porodica, krug prijatelja, poslovno okruženje, duhovna grupa inicijata - moguće je razmatrati čitav niz različitih "zvezdanih jata" koji su se određenom kravitacionom i energetskom silom privukla i koja sadejstvuju u svojoj egzistenciji u prostoru kosmosa.

Određene zvezdane konstelacije čine grupe sazvežđa, koja pak imaju određene veze i interakcije sa drugim sazvežđima - sve u relaciji sa energetskom povezanošću spram prirode tih zvezda, a koje se po svojoj Volji i Prirodi "uključuju" i bivaju uključene ili privučene zajedničkim sa-dejstvom i prirodom grupe zvezda. Naravno, poznato je da mnoštva sazvežđa sudeluju u energetskom egzistencijalnom toku koji je povezan sa celom formom galaksije, koja je pak u sadejstvu i "vezi" sa lokalnim galaktičkim jatom, te sa drugim misterioznim fluxovima kosmosa.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Izraz zvezdani sistem se ponekad koristi i za sistem koji čine zvezda zajedno sa svojim planetarnim sistemom. Zvezdani sistemi se dele na dvojne zvezde i višestruke zvezde.

Planetarni sistem, sam po sebi predstavlja "telesnost" jedne Zvezde, te oformljene "planete" čine materijalni medijator prirodnih osobenosti Zvezde. Poznato je da Zvezde mogu imati različit "broj" ili "tip" planeta formiranih u svom energetskom-gravitacionom okruženju, te spram toga svaka Zvezda ima energetske karakteristike spram kojih ispoljava svoju prirodu i kroz koje poznaje sebe i svoju emenaciju u kosmosu.

Naravno inkarnirana populacija Zvezda na maloj planeti Zemlji je pod snažnim uticajem "planeta" koje su u okruženju Sunca, Zvezde koja je naš materijalni i duhovni Kreator i Iluminator, te sve inkarnirane Zvezde na tlu ovog "Kraljevstva" usklađuju sebe (u najvećoj meri) sa energetskim osobenostima Sunca i dominantnih Planeta.

Kao što svaka Zvezda ima svoje materijalne odrednice koje su pred-uslovljene sa-dejstvom planeta i same Zvezde, tako i svaka Zvezda, spram "količine" i osobenosti materije i energije koju je inkorporirala u svoje Biće ima slične ili različite duhovne osobenosti spram drugih Zvezda. Otuda i postojanje privlačnosti ili pak odbojnosti određenih Zvezda na njihovim putanjama, te okolnosti pod kojima se određene skupine zvezda sakupljaju u Sazvežđa i Zvezdana jata.

Dvojne zvezde su zvezdani sistemi od dva člana. Neke dvojne zvezde su bile poznate još u antička vremena, kao što su Mizar i Alkor u sazvezđu Velikog Medveda.

Ideja o dvojim zvezdama najlakše se može usporediti sa ljubavnim parom Zvezda koje su se susrele u svojim putanjama, te uskladile svoje interakcije i prirode u cilju zajedničke Ljubavi (pod Voljom) i emanacije razmene energija sa isijavanjem zajedničkog kosmičkog uticaja.

Naravno zvezdani par ne "mora" biti određen samo sexualnim odnosom sparivanja Zvezda koje imaju odgovarajuće polarnosti koje omogućavaju zajedničko kretanje jedne oko druge. Čitav niz ljudskih osobenosti i mogućih kombinacija "razloga" za povezivanje postoji - kao što postoje i određeni uslovi pod kojima se zvezde sjedinjuju u kosmičkoj eksploziji i uništenju, ili u sjedinjenju zarad kreacije drugačije zvezde ili pak razdvajanju obe kada svaka krene dalje ka kosmičkim prostranstvima tragajući za drugim iskustvima i stanjima sadejstva Zvezdanih emanacija i tvari kosmosa.

Višestruke zvezde ili sistemi su sistemi zvezda sačinjeni od više od dva člana. Poznati su sistemi od čak šest članova. Npr., zvezda Kastor u sazvežđu Blizanaca je šestostruka zvezda. Drugi poznati višestruki sistemi su: zvezda Severnjača koja je trostruka zvezda. Alfa Kentauri koja je sistem sastavljen od tri zvezde, od kojih je Proksima Kentauri najbliža zvezda Suncu.

Od davnina Mudri pretci koji su "promatrali" Nebo i koji su svojom dušom pojmili kosmičke uticaje - i to ne samo materijalne - sačinili su mape neba i okarakterisali mnoge Zvezde i njihove uticaje i sadejstva sa nama inkarniranim Zvezdama na tlu ove male planete. Uticaji tih Zvezda su opisani jezikom Misterija i simbola, alegorijama, mitovima i legendama, naizgled fantastičnim i nemogućim opisima događaja kosmičkih razmera koji su preneti na geografiju ovog podneblja.

Rasejano ili otvoreno zvezdano jato je grupa mladih zvezda nastalih gotovo istovremeno iz istog molekularnog oblaka. Ovakva jata mogu sadržavati od desetak do nekoliko hiljada zvezda koje su međusobno vezane gravitacionom silom.

Zvezdana jata, naravno, nastaju od određene količine "materije" tj. elemenata koji se "nalaze" u određenom prostranstvu kosmosa. Ta materija i elementi su sačinioci pojedinačne prirode svake Zvezde koja je određenu "masu" materije privukla svojim središnjim dejstvom sile gravitacionog Centra-Tačke, nukleusa energetskog potencijala prirode Zvezde. Kako su neke zvezde sačinjene od materijala i osobenosti istog "oblaka" tako imaju i određene

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

sličnosti i privlače se po svojim prirodama, te formiraju "jato" - bilo da ih je desetak, ili hiljadu, postoje određene definitivne sličnosti i identičnost, kao što postoji i individualna jedinstvenost svake Zvezde.

Ne možemo zaobići ni ideje o naučnim tumačenjima da je kosmos sačinjen od Plazme, ili pak od čiste Električne energije - teorije koje su dosta doslednije Duhovnim konceptima. Iz tih teorija proizilazi da Univerzum nema početak ni kraj, da je svaka Galaksija centar svemira za sebe - ujedno sposobna i da kreira - Generiše nove centre moći koji uspostavljaju svoju materijalnu i duhovnu strukturu - koji se emaniraju iz nevidljivog središta.

Rasejana zvezdana jata se nalaze samo u nepravilnim galaksijama i u diskovima spiralnih galaksija, jer se samo u njima formiraju nove zvezde. Zvezde nastaju grupno u molekularnim oblacima, i po formiranju one zajedno obrazuju otvoreno zvezdano jato. Zbog toga se metaforički kaže da su molekularni oblaci zvezdana porodilišta, a otvorena jata da su zvezdane jasle.

Različiti su stadijumi konstituisanja Zvezda, sazvežđa, pa i prethodnih stanja iz kojih proističe nastanak zvezda. "Oblaci" materije i elemenata se i sami generišu i okupljaju od one materije koja je isijana ili odbačena od drugih zvezda ili pak od zvezda i sistema koji su postojali, a zatim okončali svoju egzistenciju emanacijom celokupnog svog sadržaja materije i energije (svesti i svetlosti) u uže i šire okruženje. Nije li vizuelno fascinantno videti snimke i obličja emaniranih sila u kontinualnom smenjivanju stadijuma Manifestacije - gde iz raznolikih formi sile međusobnim dejstvom same materije ona generiše dovoljno energije da bi se neznani centar energetski probudio i započeo svoje uslovljavanje formiranja zvezde iz dostupnog elementalnog potencijala.

Većina rasejanih jata je mlađa od sto miliona godina. Razlog je to što su ovakva jata slabije gravitaciono vezana, pa se vremenom raspadaju usled interakcije i bliskih prolazaka sa drugim jatima i molekularnim oblacima, a gube članove i zbog međusobne interakcije, tj. bliskih prolazaka među samim zvezdama u jatu.

Za ljude, inkarnirane zvezde, vremenske odrednice kosmičkih razmera su nebulozne i besmislene. Ipak, za zvezdanu svest ne postoje barijere i odrednice, niti uslovljenosti da pretakanjem kroz spirale vremena iskusi sve moguće stadijume emanacije Zvezda i beskrajnog prostora.

Nastanak zvezda jeste u sadejstvu sa mnogim drugim zvezdama, okolnostima, materijom, energijama i promišlju kroz koju svaka Zvezda ima nameru da sebe Stvori. Sistemi koji su "mladi" imaju ne potpuno određene i uspostavljene energetsko-gravitacione odnose i "veze" te su moguća razilaženja, odvajanja, i priključivanje drugim zvezdanim jatima, sa kojima se tokom kretanja kroz prostor dolazi u sadejstvo i sa-znavanje.

Sve zvezde u jatu su približno iste starosti i istog hemijskog sastava. Pa se zato ostali faktori koji utiču na zvezdanu evoluciju mogu proučavati lakše nego kad se posmatraju pojedinačne zvezde (koje ne pripadaju nekakvom zvezdanom jatu).

Zvezdani sistemi, o kojima mi govorimo kao sistemima duhovnosti, Misterijskim Školama, Okultnim redovima i iluminističkim društvima, predstavljaju "odraz" ovakvog usaglašavanja energija i principa određenih materijalnih i suptilnih uslova koji postoje u okruženju tog "zvezdanog jata". Iz tog razloga se i nastanak zvezda u lokalnom okruženju povezuje sa onim zvezdama koje su sličnije energetski, kao što i sama privlačnost grupe zvezda deluje na pojedine zvezde u širem okruženju. Interakcija energija i nadopunjavanje, dublje saglasje postoji među zvezdama koje su bliskije grupnim regijama manifestacije njihovih priroda i inkarnacija.

Najsjajnije grupe zvezda poput Plejada poznate su od davnina. Neka druga jata su bila poznata kao magličasti objekti. Plejade su još u stara vremena bile poznate kao sedam sestara, jer se sedam najsjajnijih zvezda lako uoče i golim okom. Arat iz Sola 260. god. p. n. e. u svojoj poemi Fenomeni, opisuje Prezepe kao „mali oblak“, jer se pojedinačne zvezde ne mogu videti slobodnim okom.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Stari Mudraci, kao i oni koji su osluškivali glasove i uticaje naših bliskih zvezdanih rođaka, braće i sestara iz okruženja su pojmili neposredne uslove Zvezdanog okruženja lokalnog dela prostora. Stoga su i znali da je naše Sunce u bliskoj vezi sa "sedam sestara", te da je samo

Sunce osma "sestra" tj. Osam i Jedan u Osam

kako kaže naš sveti spis Aeona.

Sve zvezde su gotovo nastale u molekularnim oblacima i potom bile članovi nekog otvorenog jata. Molekularni oblak koji sadrži gas i prašinu mase od nekoliko desetina Sunčeve mase urušava se i formira više zvezda, a ne samo jednu zvzedu.

"Naše" Sunce je sazdano iz Jednog "oblaka" zvezdane kosmičke tvari koju je "delilo" sa drugim Zvezdama sa kojima čini Porodicu Zvezda, sa nekima bliskija, a od nekih dalja, zajedno dele i razmenjuju kosmička zračenja i svest, koristeći sklad materije kao osnovu za komunikaciju dubokim tokovima pod-svesti.

Formiranje otvorenog jata počinje urušavanjem dela molekularnog oblaka, koji mogu imati masu i do nekoliko hiljada puta veću od Sunčeve. Različiti faktori mogu izazvati promenu gustine u oblaku što će izazvati zgrušavanje njegovih pojedinih delova, što pokreće i formiranje zvezda. To mogu biti udarni talasi od obližnje eksplozije supernove ili sudar ili samo blizak prolazak sa drugim molekularnim oblakom. Tada se stvara različit broj zgrušnjenja u samom oblaku i to će odrediti broj zvezda koje će se formirati. Veruje se da u našoj Galaksiji u proseku svakih nekoliko hiljada godina nastane jedno otvoreno jato.

Nastanak Zvezda nije neodređena Misterija, ona ima svoje preduslove i uslove, konstante, sačinioce, elemente, ali inicijalna svest i potpaljivanje iskre Života dolazi dejstvom moćnih uticaja Svesti Svetlosti koji talasaju Akašu prostora preko koje se nad-svešću pokreće Naum i Volja da se kroz Ljubav pokrenu i stvore Zvezde i Manifestacije Aeona u bespuću prostora kosmosa.

Zvezdani vetrovi masivnih zvezda i pritisak zračenja oduvavaju ostatke oblaka iz jata. Tipično, posle desetak miliona godina otvoreni skup će doživeti prvu eksploziju supernove koja će ubrzati izbacivanje gasa iz jata. Nakon više desetina miliona godina u otvorenom jatu gotovo neće više biti gasa. Na formiranje zvezda se potroši tek deseti deo mase početnog molekularnog oblaka. Moguće je čak i da više rasejanih jata nastanu iz jednog istog molekularnog oblaka. Pretpostavlja se da su Hijade i Prezepe, dva velika otvorena jata relativno blizu nas, nastale iz istog molekularnog oblaka pre nekih 600 miliona godina.

Nemoguće je, a da se ne uvidi da cela galaksija, koju nazivamo "Mlačni Put" na ovaj način okuplja celokupnu srodnu emaniranu elementalnu materiju i kosmičku svest koja je u sadejstvu od raspršenih oblaka do manjih i većih sazvežđa, pa do kraka koji čine spiralu galaksije sa svojih dvesto milijardi zvezda.

Kolika je pak sila koja drži u formi jednu Zvezdu i čini njenu prirodu (njen planetarni sistem i njenu zvezdanu ognjenu tvar), kolika je Moć koja sadejstvuje među Zvezdama, kolika je Sila koja povezuje sve Zvezde sazvežđa u kontinualni let oko Središta Svega.!?

Možemo li uskogrudim gledanjem svog okruženja sagledati sebe, makar svoj mali svet u kojem smo se inkarnirali - koliko je potrebno da budemo Zvezdani ljudi zvezdane svesti da bi smo uživali u zvezdanim tokovima svesti među zvezdama i galaksijama!?

Među rasejanim jatima moguće je naći primere sa svega nekoliko zvezda razbacanih na velikom prostoru ili kao suprotnost, guste skupove od nekoliko hiljada članova. Tipičan skup se sastoji od središta gde ima najviše zvezda, i korone gde su zvezde ređe raspoređene.

Međusobna dinamika i sadejstvo grupe zvezda zavisi od prirode materije koja je korišćena za kreaciju, kao i dejstvo naboja energije svesti koja je utisnula svoj pečat na njihovu Genezu. Količine elemenata mogu varirati, ali je suština u tome da raspršeni oblaci prethodno "umrlih"

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

zvezda bivaju, delovanjem drugih zvezdanih upliva, pokrenuti i angažovani u nov "životni" ciklus.

Gravitacioni elektro-magnetni uticaji, zračenja, su fizički nosioci delovanja suptilnih duhovnih sila i svesti - iz čega proističe stvaranje prostornih sfera, koje se kroz svoje sadejstvo usaglašavaju i u koje se unosi životna sila - Stelarna Svest Sopstva Svemira. U središtu svake zvezde je Tačka, Nulta sila oko koje Sve gravitira, dok se u prostoru sve prožima sa prostornim bespućem Beskraja.

Postoji oko 1.000 poznatih otvorenih jata u našoj Galaksiji, ali njihov stvaran broj možda je i deset puta veći. U spiralnim galaksijama rasejana jata se mogu pronaći samo u disku galaksije u spiralnim krakovima, gde je gustina gasa i prašine najveća, pa i intenzitet formiranja zvezda. Rasejana jata su snažno koncentrisana u ravni diska s visinom u odnosu na galaktički ekvator od 180 svetlosnih godina, što je neznatno u odnosu na prečnik galaksije koji iznosi 100.000 s.g.

Da li "naša" galaksija, u kojoj smo se na tako čudesan i fantastičan način oformili, inkarnirali, ima predrasuda spram nas, malih tačkica materije, spram ogromnih skupova zvezda i prostora kojim se sve kreće oko zajedničkog središta? Svi i sve jeste sačinjeno od iste kosmičke tvari, sadejstvom elemenata i kosmičkih energija i svesti.

Šu i Tefnut, pokrenuti kreacionističkim impulsom Amona, kroz obličje Ptaha, Velikog stvaratelja svemira, daju elemente koji se ugrađuju u zvezdano tkivo postojanja, nakon čega se bude elektro-magnetne "polarnosti" Izide i Ozirisa, te usporavanje i hlađenje do pojavnosti materije, koje se ostvaruje kroz Seta i Neftis.

Struktura "postojanja" svemira, univerzuma, se može objasniti kako naučnim jezikom, tako i mističnim - i oba načina sada mogu da se shvate ispravnim - kada se uvidi da e "oba" načina savršeno prožimaju i nadopunjuju - materijalno i duhovno.

Čovek, kao fizičko i duhovno biće sazdan je kroz kosmičke zakone i od zvezdane tvari. Kao što je struktura Univerzuma znana da može da e objasni kroz kabalistički sistem Drveta Života, tako i sam čovek jeste sažeta projekcija celog Univerzuma.

Pre samog nastanka Univerzuma, "on" je bio "osmišljen" u ne-umu Praznine Beskraja, odakle je projektovan u Beskrajno Svetlo kroz koje su emanirane bezbrojne zvezde i galaksije materijalnog univerzuma. Čovek, slika i prilika kabalističkog Adama Kadmona - arhetipskog čoveka, je sačinjen po liku, nazoru, Božanskog androgina, kojeg su kabalisti zvali Abraxas.

A

- Beskrajni Prostor / Opna Plerome-Meona / NUIT / Jaje Duha (iz toga proističe:)

B

- Primordijalni HAOS elemenata (iz toga proističe:)

R

- Zvezdana Svest Duha / Solarni Logos (iz toga proističe:)

A

- Suština i "osovina" u Tački - HADIT (iz toga proističe:)

X

- Točak Univerzuma / Lunarni odraz Svega (iz toga proističe:)

A

S

- Prožimanje Duha sa Svime (iz toga proističe:)

- Svetlost u Širenju / Konx Om Pax / RA-HOOR-KHUIT

manifestovani Univerzum.

Iz "Njega", ABRAXAS-a nastaje Misao/NOUS - prva "pozitivna" ideja

"Gnostici" naveli. ABRAXAS je stoga prožimanje Ketera sa AIN-SOF-AUR-om. Kada bi Pleroma imala svoje "Biće" ABRAXAS bi bio "njena" manifestacija. On je Božanski androgin koji je oblik pre oblika, lik pre lika.

itd

kako su to već i

Multiverzum je naziv za hipotetičku zamisao da postoji više univerzuma, koji zajedno čine jednu celinu svega postojećeg. Različiti univerzumi nazivaju se paralelni univerzumi. Postoje različite hipoteze o stanju u multiverzumu, kakvog je oblika, tipovi univerzuma, hijerarhijski model

Mogućnost postojanja više od jednog univerzuma postavlja mnoga pitanja u filozofiji, nauci, i teologiji.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Mogućnost "postojanja" multiverzuma se odražava u ideji da manifestovano Drvo Života "može" kroz proširenu svest, kroz Beskrajnu Svetlost velova "oko" sebe, doći u kontakt, interakciju sa drugim manifestovanim, a ipak "odvojenim" Univerzumima koji postoje u Beskraju Ništavila AIN-a i AIN SOF-a.

U nepravilnim galaksijama, otvorena jata su nasumično razbacana mada je njihova koncentracija

najveća uz guste oblake prašine i gasa. U eliptičnim galaksijama formiranje zvezda je prestalo u davnoj prošlosti, pa one ne sadrže rasejana jata, tj. jata su imala dovoljno vremena da se potpuno raspadnu.

Tokom vremena dolazi do ustrojavanja hijerarhije sadejstva zvezda i sistema u kojima one "žive". Kosmička fizika, dinamika, dovodi do određenog ustaljivanja tog sadejstva, tako da zvezde dolaze u kontinualno i gotovo nepromenljiv odnos sa drugim zvezdama u svojoj porodici, tako da stabilnost sistema ne doživljava nikakve dramatične događaje, kolebanja u egzistenciji, postojanju, niti dolazi do konflikata i sudara zvezda, koje remete postojeću vidnu harmoniju.

Ipak, kako je dinamika nastanka, kreacije jednog zvezdanog sistema imala svoj proces, tako i kontinuitet postojanja može imati svoje mirnije ili burnije faze - što naposletku, u svakom slučaju, tokom Aeona, može da iziskuje promenu, bilo putem lične atrofije, samouništenja ili sudara galaktičkih svetova - prilikom čega dolazi do rasformiranja postojećih jata i sazvežđa i stvaranja preduslova za genezu Novoga.

Hermetisti su nam, kao jednu od osnovnih lekcija, naveli da određene fizičke forme i položaji čoveka, kroz smisao tih aspekata predstavljaju energetsku materijalnu projekciju suptilnijih razina univerzuma. Ovo je naznačeno raznolikim bogo-obličjima, ali i specifičnim položajima samog tela čoveka, kojima se odražava svaka od pojavnih sfera. Ti položaji se nekada nazivaju "znaci rangova", gde sami rangovi predstavljaju specifičan denzitet i stanje emanacije univerzuma. Na taj način, materijalni univerzum je predstavljen fizičkom prilikom egipatskoh boga Seta, suptilniji svetovi generišu svoje uticaje i svest u položajima Šu-a, koji pridržava nebeski svod, zatim boginja Tum-Eš-Neit i Auramot, koje su duhovni principi vode i vatre. Nakon toga svest preuzima na sebe ideje o ličnom prolasku kroz velove i pristupanje misterijama viših božanskih sfera, te je kroz legendu o Ozirisu i Izidi data naznaka o odnosu polarnosti, kosmičkih principa pozitivnog i negativnog, muškog i ženskog, kroz kohje dolazi i pouka o pretakanju sfera iz Materijalno-razumskih ka suptilnim-Duhovnim - između kojih postoji "jaz", koji predstavlja odvojenost solarnog sistema od kosmičkih prostranstava. Hermetisti su naznačili da najviša sfera sebe projektuje u saglasju sa fizičkim obličjem "uzdignutog Ozirisa" tj. Uskrslog i Preporođenog, koji je Plamena Zvezda, tj. Pentagram Horusa - Ra-Hoor-Khuit-a. U toj Kruni je sažeto svo Jedinstvo univerzuma i u tom stanju ne postoji odvojenost svesti između bilo kog dela beskraja - kroz medijum prožimanja Beskrajne svetlosti.

U našoj Galaksiji mlađa otvorena jata se nalaze više bliže središtu, gde su plimske sile Galaksije jače i

molekularni oblaci gušći, pa je i stopa formiranja veća, ali i disperzija jata je veća. Starija jata se više nalaze u spoljnim delovima diska Galaksije. Jata u perifernijim delovima imaju sporiju disperziju.

Postoje reciprociteti i formule sadejstva zvezdane materije i svesti u prostoru postojanja. Određeni principi su prožeti kroz gravitacionu povezanost određenih jata zvezda sa kojima su u dinamici postojanja od samog pokretanja ciklusa geneze.

Hijerarhija je dinamički centrirana i uslovljena višom silom. Elementalni oblaci se pokreću spoljim uticajima zvezda, materijalni diskovi se usaglašavaju sa središtem lokalnog sistema u kojem u određenom vremenu biva formirana Zvezda - središte jednog sistema, ili pak biva formirano mnoštvo zvezda, koje i tako imaju određeno gravitaciono "središte" koje ih sve povezuje. Tako se hijerarhijski sistemi usaglašavaju sa onim što je centralna sila Galaksije - misteriozno središte koje svojom tamnom materijom i energijom, drži u svom okruženju svu materiju i svu zvezdanu svest koje su kreirane od srtane tog "galaktičkog" središnjeg božanstva.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Rasejana jata se raspadnu pre nego što zvezde u njima dosegnu naprednije evolutivne stadijume, pa u rasejanim jatima uglavnom dominira svetlost mladih, plavih zvezda. To su i najmasivnije zvezde, pa je njihov život vrlo kratak, tek nekoliko desetina miliona godina. Starija otvorena jata zato sadrže manje, većim delom žute zvezde.

Tako je i sa ljudima. U rasejanju i nepovezanosti sa drugim zvezdama ne mogu da održe konstantnu vezivnu silu koja bi ih odvela na naprednije evolutivne stadijume. Mlade zvezde koje teže da upravljaju rasejanim sistemom brzo sagore, dok sazrevanje (koje je u međuvremenu dovelo i do sazrevanja svih uključenih zvezda) omogućuje da i labilna sazvežđa imaju relativno ne smetan razvoj.

Kada zvezda potroši sav vodonik koji održava nuklearnu fuziju u njoj, zvezde male ili srednje mase odbacuju spoljašnje slojeve i tako stvaraju planetarnu maglinu. Ono što ostane od zvezde je beli patuljak koji se polako hladi. Jedno od mogućih objašnjenja je da crveni džin kad odbacuje spoljne slojeve od kojih nastaje planetarna maglina, zbog asimetrije mase koja se izbaci može da dobije dodatnu brzinu od par kilometara u sekundi što je dovoljno da napusti sistem.

Stare zvezde, usled ličnog sazrevanja i iskorišćenja svoje lične životne energije, odbacuju određenu "količinu" materije - ne samo da isijavaju i dalje svoju svetlost u prostor, već kreiraju "magline" koje daju njihovoj svetlosti drugačije "izglede" i uticaje na okruženje. Kao što je materija iz haotičnog oblaka iskorištena za kreiranje centralne zvezdane sile, tako se i na kraju ciklusa postojanja zvezde materija otpušta u prostor, pripremajući okruženje, najavljujući promenu.

Kako sve zvezde iz jednog jata imaju sličan sastav, jer su nastale iz istog oblaka gasa i prašine, rasejana jata su odličan poligon za posmatranje evolucije zvezda. Takođe sve zvezde u jatu se nalaze na gotovo istoj udaljenosti od Zemlje, pa je razlika u njihovom međusobnom sjaju direktno vezana samo za njihovu masu. Time dobijamo da su određeni parametri vezani za celo jato, što olakšava proučavanje drugih promenljivih u zvezdanoj evoluciji.

Inkarnirane zvezde na planeti Zemlji imaju istu zajedničku materiju od koje su stvorene, identičan energetsko astralni impuls je udahnuo život "ljudima" - postoje određene "različitosti" u toj mnogostrukoj materijalnoj kombinatorici kreacije postojanja, tako da "vizuelno" postoje različite "rase" koje po nekim osobenostima zvezda povezuju određene grupacije u svoja veća "jata".

Unutar tih jata se određene druge grupacije zvezda povezuju međusobnim sadejstvom i afinitetima, u jata koje nazivamo nacije, države, partije, organizacije, plemena, društva, firme, kompanije, porodice.

No, iako "naša" jata inkarniranih zvezda povremeno ili stalno obitavaju u samouverenju da su različita i bitno odvojena od ostalih jata/rasa, inteligentna svest i razum onih koji žive nauku i duhovnost (hermetizam) znaju nepobitno da inkarnirane zvezde čine samo jednu rasu - ljudsku rasu.

Mnoga otvorena jata su nestabilne formacije. Sa masom koja je dovoljno mala da brzina oslobađanja (brzina potrebna da bi zvezda napustila sistem) manja od prosečne brzine zvezda u jatu. Takva jata teže da se brzo raspadnu i traju samo nekoliko miliona godina. Takođe, ostaci oblaka iz kojeg se jato stvorilo se izbacuju iz jata i time se dodatno smanjuje masa i time ubrzava njegova disperzija.

Usled određene potrebe, usled samo nama znanog razloga, bitno je da se ovo celokupno izlaganje shvati u relaciji sa hermetizmom i duhovnošću, koji su tokom kratkog perioda primili određene impulse zvezdane, kosmičke svesti sa informacijama o sili Aeona koji trenutno utiče na inkarnirane zvezde. Stoga je cela ova pouka simboličan prikaz duhovnog ljudskog postojanja u odnosu na samo sebe i na celokupno okruženje.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Mnogi duhovni sistemi su došli, ili su pak sami sebe doveli, u stanje otvorenosti jata i vrlo su nestabilne formacije. Inercija i neaktivnost ovih jata ima tendenciju da rasprši i raspadne ta jata, prilikom čega će ona "izgubiti" svoju prirodnu vezu i identitet koji nose u sebi prvobitnom genezom.

Izgleda da je ovo neumitno kao sled događaja. Individualnost buđenja zvezda, gde je pod uticajem svesti Aeona, svaka za sebe počela da se budi i osvešćuje svoju prirodu i individualnu volju, dovodi do toga da se veze u sazvežđima labave i mnoge zvezde bivaju disfunkcionalne i nemaju mogućnost da ostvare i ispolje svoje potencijale.

Velikom Zvezdanom Bratstvu nije u cilju sveopšti haos i nesaglasje - potrebno je podosta vremena i drugih aktiviranja uticaja da bi se raspadnuta jata usaglasila sa sveopštim galaktičkim tokovima i kretanjima.

Jata sa dovoljno mase da zadrže zvezde ostaju cela i nekoliko desetina miliona godina i posle perioda kada se masa naglo smalji zbog izbacivanja ostataka početnog oblaka, ali kroz vreme i njih rasprši kombinacija unutrašnjih i spoljnih uticaja. U unutrašnje faktore se ubrajaju bliski prolasci pojedinih zvezda, koji mogu uzrokovati izbacivanje jedne od zvezda.

Stoga je promisao i naum ukazati zvezdama da, čak i iz otvorenih jata i sazvežđa ona imaju mogućnost da se usaglase sa većim zvezdanim klasterima kojima cirkuliše čista svest neuslovljena materijalnim trenjem i sagorevanjem elemenata.

Zvezdana jata, čak i tako neuslovljena, imaju mogućnost da se gravitaciono usaglase sa središtem svega i time da prime opunomoćenje da koriste i potencijale samog središta za ispoljavanje svoje prirode.

Izbacivanje zvezda iz lokalnih grupacija se događa iz mnoštva razloga, svaki od tih razloga i ima i nema smisla, potreban je i nije neopodan - ako bi zvezdano jato postalo svesno da je prednost u povezivanju sa većom skupinom ono bi imalo rešenje za gubitak potencijala.

Spoljašnji uticaji na jato su sudari ili bliski prolasci sa drugim jatima ili molekularnim oblacima. U proseku svakih pola milijarde godina rasejano jato se sudari s molekularnim oblakom. Gravitacione plimske sile nastale usled sudara uzrokuju disperziju jata. Od jata na kraju ostane niz zvezda, nedovoljno bliskih da budu smatrane kao jato, ali se sve kreću u istom smeru i sličnim brzinama. Vreme u kojem će se jato održati zavisi od početne gustine zvezda u jatu. Koncentrisanija jata duže odolevaju uticajima.

Sadejstva zvezda sa drugim zvezdama, jata sa drugim jatima su prirodna stvar - ovakvi "sudari" u svemiru dovode do toga da zvezde preuzimaju zajedničko kretanje - i tako, u svakom slučaju one su podložne jačim ili slabijim uticajima više hijerarhije - zvezdanog ili galaktičkog središta, koje usmerava sve emanirane zvezde da se kreću u skladu sa promišlju, namerom i voljom suštinskog i najjačeg emisara kosmičkih duhovnih i materijalnih sila.

Sve je uvek onako kako treba da bude. Planete se okreću oko svog sunca, sunce-zvezda se "okreće" u svom lokalnom jatu, grupe sazvežđa se kreću u skladu sa zajedničkim gravitacionim tokom, dok milijarde zvezda u takvom skladno-haotičnom redu teče u saglasju sa silom koja ih iz samog središta sve povezuje u jedno zvezdano strujanje.

Kada se otvoreni skup raspadne iza njega će ostati grupa zvezda s sličnim smerom kretanja i brzinama. Takve grupe zvezda se zovu zvezdane asocijacije. Pet od sedam najsjajnijjih zvezda u sazvežđu Veliki Medved primer su takve grupe. Tačnije ova zvezdana asocijacija je značajno veća i sadrži zvezde koje se prostiru od sazvežđa Cefej do sazvežđa Južni Trougao. Sunce se nalazi blizu oboda ove zvezdane asocijacije, ali joj ne pripada. Sunce je starije od ovih zvezda čak oko deset puta. Ono se prosto tokom svog kretanja približilo ovim zvezdama.

Hermetisti iz naših davnih dana, drevni mudraci, znajući da je nauka posmatranja svemira samo deo Znanja o Svemiru koristili su svoju svest da bi shvatili i poznavali celokupan svemir

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

oko nas. Tako su, upoznavajući se sa prirodom pojedinih, ali i mnogih zvezda, kao i prirodom mnogih sazvežđa, bili u stanju da nam simboličkim jezikom prenesu znanje o njihovoj prirodi. Tako su imenovane zvezde i sazvežđa, tako su ispričane priče o njihovim likovima, karakterima, dogodovštinama i njihovim putešestvijama i avanturama tokom njihovog života u bespućima svemira.

Kalisto, lepa kći arkadskog kralja Likaona postala je jedna od pratilja u lovu Artemide (Dijane) boginje lova. Artemida (Dijana) je tražila od svojih pratilja da budu savršeno čedne, kao što je i sama bila. Međutim Zevs (Jupiter), gospodar bogova i ljudi, zaljubi se u Kalisto, obljubi je i sa njom dobi sina Arkada. Besna Artemida (Dijana) zbog prekršenog obećanja, pretvori Kalisto u medvedicu i pusti je šumom da luta.

Mnogo godina kasnije Arkad u lovu ubi medvedicu ne znajući da je to njegova majka. Ovu zlu sudbinu Zevs (Jupiter) ovekoveči tako što Kalisto prenese na nebo u vidu Velikog Medveda, a sina Arkada prenese na nebo u vidu Malog Medveda.

Gnevna i ljubomorna Zevsova (Jupiterova) žena i sestra Hera (Junona) boginja brakova i porođaja, zbog toga nagovori Okeana da ne dozvoli ovim sazvežđima da silaze do njegove vode i osveže se posle noćnog putovanja. Od tada kaže legenda, ova sazvežđa su postala vidna preko cele godine.

Prema slovenima centar neba je Polarna zvezda oko koje se okreće zvezdano nebo, ili kako su ga oni nazivali Kolo Svaroga. Tu se nalazi put koji vodi ka božanskim svetovima. Upravo u ovoj tački nalazi se vrh planine Alatir, u vedama poznata kao Meru planina. Na njenom vrhu nalazi se stablo jabuke sa zlatnim plodovima, a onaj ko uspe da ih okusi postaje vladar sveta. Oko ove jabuke kreću se sazvežđa Mali i Veliki Medved.

Tradicionalno se smatra da je osnivač astronomije i astrologije egipatski Bog Tot koji je dao podelu Zodijaka i nazive nebeskih tela. Zna se i da podela na dvanaest Kuća potiče iz starog Egipta. Jedan od značajnih astroloških spisa Kalendar srećnih i nesrećnih dana potiče iz vremena Novog carstva oko 1500. godine pre n.e. Svaki sat, svaki dan je bio pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. Sveštenici znali su da određuju položaj zvezda i sazvežđa kao što su Sirijus, Orion, Kasiopeja, Veliki medved i dr. Sve zvezde su delili na dve grupe. Prva je grupa "ikhemousek" (neuništivih) tj. onih koje su uvek mogli videti, a druga grupa je "ikhemou-o-ruz" (neumorne), odnosno one koje su neprestalno lutale nebom po svojim putanjama tj. planete. Sve u svemu 36 zvezda je vladalo, svaka jednom od 36 dekada, godinom od 360 dana koja je počinjala kada se Sirijus nađe na horizontu.

Prvobitno jato u kojem je nastalo Sunce, pre oko 4,6 milijardi godina, se potpuno raspalo i zvezde iz tog jata su rasute u disku Galaksije, bez načina da se razlikuju od svog galaktičkog okruženja.

Haldejska astrologija se smatra prvom astrologijom, a Haldejskim hermetistima je dugo vremena pripisivano otkriće astrologije. Haldejska astrologija je pre svega mundalna astrologija koja se bavila problemima države, naroda u celini, gradova a posebno prirodom, tj. vremenskim problemima. To je i razumljivo jer individualizam nije bio razvijen u tom smislu kao

u kasnijim periodima a pogotovo ne kao danas posebno izraženi otuđeni individualizam. Ljudi su živeli potpuno svesni zajednice pa je otuda i razumljivo određenje ove astrologije kao deskriptivne astrologije.

Od prvih proučavanja neba koja su vršili Sumerci i Asirci, pre oko 6000 godina, proteklo je mnogo vremena do postavljanja teorije celine koju su oko 2500. pre n.e. formulisali haldejski hermetisti. Oni su verovali da se jednog dana div Tijamat rodio iz prvobitnog okeana koji je prekrivao kako Nebo, tako i Zemlju. Tvorac Bel ga je udarcem mača isekao na dva dela i od svake polovine napravio po jedan svod, jedan ispod drugog, nebeski i zemaljski. I jedan i drugi su bili nepokretni. Na nebeskom svodu su se nalazila sva tela, zvezde, koje su bogovi vodili po tačno označenom putu pod svemoćnim Belovim nadzorom. Druga tela, planete, koje se nisu kretale tačnom putanjom koju je odredio Bel, bile su podređene Anuu, sveopštem ocu. Bilo ih

je pet:

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

1. Dapinou (Jupiter), kojim upravlja Bog Marduk

2. Kilbat (Venera), kojim upravlja Boginja Ištar

3. Kaimaou (Saturn), kojim upravlja Bog Ninib

4. Bibbou (Mars), kojim upravlja Bog Nergal

5. Moustabarou (Merkur), kojim upravlja Bog Nebo

Tu su još i dva svetla:

1. Sin (Mesec)

2. Šamaš (Sunce)

Ova teorija nebeskog ustrojstva koja je u korenu celokupne astrologije je mitološka. Sedam zvezda - tj. "planeta" podređenih Anuu otkriva buduće događaje i tumači ljudima blagonaklone namere Bogova.

Na ovaj način vidimo da su stari hermetisti detaljno znali sačinioce prostora telesnosti Solarnog sistema. Zračenje sunca u prostor i gravitaciono sadejstvo sa "planetama" određuje prenos unutarnjih i spoljašnjih uticaja. Postoje određene sile koje deluju u neposrednom okruženju unutar solarnog sistame, kao što postoji i prenos spoljnih uticaja drugih, spoljnjih sazvežđa i galaksije na sam lokalni sistem - prilikom čega se spoljnji uticaji u interakciji sa solarnom silom formulišu kao kombinacija četiri elementalne prirode u vibratornom naboju sa trostrukim principom (IAO) pokretanja sila, kontinuiteta i smirivanja (prelaska).

Prividno kretanje Sunca kroz ekliptiku pokazalo je Haldejskim astrolozima da se ono svakog meseca kreće kroz drugo sazvežđe. Ovo posmatranje je u osnovi Zodijaka podeljenog na dvanaest delova od kojih svaki nosi ime pređenog sazvežđa. Grci koji su sistematizovali sva znanja astrologije su sazvežđima dali druga imena, koja odgovaraju njihovoj mitologiji, ali su mesopotamijski astrološki znaci dosta slični ovim nama poznatim.

1. Kuzarikut (Ovan) je prvi znak Zodijaka koji je prelazna faza jer zvezde iz sazvežđa Ribe i Kit

figuriraju u ovom delu Zodijaka. U pravom smislu reči to je znak poljoprivrede.

2. Te-Te (Bik) predstavlja drugi znak a prikazan je kao životinja slična biku upregnuta u kočije

koje je Boginja Ištar upotrebila da bi pobedila Gilgameša.

3. Tua-mu ili Mas-Masu (Blizanci) odgovaraju dvojici božanske braće Nabou i Marduku koje su

Grci nazvali Kastor i Poluks. Dvostruka priroda ovog znaka proizilazi iz borbe između dva brata neprijatelja.

4. Nangaru ili Al-Lul (Rak) je znak koji obiluje simbolizmom a znači štipaljka krabe i podseća na

Mlad Mesec koji je i vladar ovog znaka.

5. A-ru (Lav) je bio poistovećen sa zvezdom Regulus koja se pojavljuje kada je Sunce jako kao

i lav, kralj životinja.

6. Ši-ru ili Ki (Devica) čije haldejsko ime znači uvo života je simbol majke u pravom smislu.

Ovaj znak predstavlja kult braka.

7. Zibanitu ili Nuru (Vaga) označava ravnotežu između dana i noći kao i između života i smrti.

8. Akrabu (Škorpija) koja odgovara jesenjoj ravnodnevici, predstavlja čoveka zmiju koji je

pomogao Tijamatu da se odupre napadima Bela stvoritelja.

9. Pabilsag (Strelac) je nastavak predhodnog znaka jer strela koju drži je žaoka Škorpije.

10. Sakhu ili Enzu (Jarac) je dosta postojan znak koji je imao tumačenje isto kao i danas 11. Gu ili Mulugula (Vodolija) znači veliki čovek i predstavlja sazvežđe Gilgameš koje su Grci nazvali Herkules 12. Nunu ili Zib (Ribe), dvanaesti i poslednji znak Zodijaka, zatvarao je lunarnu godinu Haldejaca, sa umiranjem prirode pre prolećnog uskrsnuća.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3 Zbijeno (ili globularno, kuglasto, zatvoreno) zvezdano jato je sferoidan skup zvezda koji orbitira oko

Zbijeno (ili globularno, kuglasto, zatvoreno) zvezdano jato je sferoidan skup zvezda koji orbitira oko središta galaksije kao njen satelit. Zvezde u zbijenim jatima su čvrsto vezane gravitacijom što daje jatima njihov karakterističan sferoidan oblik. Zbog uticaja gravitacije, koncentracija zvezda u jatu je velika i raste prema središtu.

Veza Sunca sa emaniranim zvezdama koje imaju zajedničko materijalno poreklo možda deluje prekinuta, može se steći utisak da se ta veza, upravo zbog sumraka duhovnosti planete tj. inkarniranih i "uspavanih" zvezda koje niti imaju pojma o sebi, niti o svom nebeskom poreklu, tako odajući utisak o usamljenosti i beznadežnosti koja hita gašenju ili pak samouništenju.

Jasno je da duhovna znanja nisu izgubljena, ona su u svojim delovima sačuvana u manjim zvezdanim jatima - inkarniranim duhovnim grupacijama, dok neke grupacije poseduju latentne moći kojima u određenom momentu imaju sposobnost da osveste "ljude" u njihovu istinsku povezanost sa Zvezdanim Nebom.

Ova duhovna sila je neko vreme bila skrivena, neko vreme je generisala svoju moć, vršila pripreme, tražila sazvežđa kroz koja može da ostvari uticaj na svet. Ova duhovna sila ima "punomoć" svog zvezdanog okruženja da prenese ovu mističnu pouku, koja podseća podsvest ljudi na Aeone svetlosti koji mogu da se prožmu sa ljudskom svešću.

Gravitaciona sila središta - središnje stanice lokalnog duhovnog galaktičkog okruženja sada

odašilje svoje impulse svim zvezdama i sazvežđima kako bi ih osvestilo u zajedničku interakciju

i probuđeno sadejstvo u zajedničkom kretanju. Samo središte je oko sebe okupilo moćne

Zvezde, one oko sebe drže celokupne sisteme zvezdanih konstelacija, te se u prostoru i

vremenu zajednički usklađuju uticaji gravitacioni elektro-magnetni tokovi među svim zvezdama

- uvek kružeći oko Središnje stanice.

Zbijena jata prosečno sadrže stotine hiljada starih zvezda. Većinom se nalaze u halou galaksije i mnogo su starija, veća i gušća od otvorenih jata u disku galaksije. Oko Mlečnog puta dosad ih je

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

otkriveno oko 158 i postoji još možda 10 ili 20 neotkrivenih. Veće galaksije, poput Andromedine galaksije sadrže i po 500 jata. Džinovske eliptične galaksije poput M87 sadrže i do 10.000 zbijenih jata. Ova globularna jata orbitiraju na velikim udaljenostima oko matične galaksije, čak preko 131.000 svetlosnih godina od središta.

Svaka zvezdana skupina, sazvežđe, jato, maglina, galaksija i klasteri galaksija imaju svoju jedinstvenost. Sve je "podređeno" određenim fizičkim kvantnim zakonima i duhovnim i energetskim obeležjima, ali svaka zvezda je individualno originalna, specifična i neuobičajena. Postoji faktor beskrajnosti u varijacijama i kombinacijama svega postojećeg.

Mlade zvezde se okupljaju oko starijih, kao što gravitacija velikih i starijih Zvezda privlači mlađe zvezdane konstelacije. Ipak, sve je uvek usaglašeno sa gravitacionim zračenjima središnje stanice.

Svaka galaksija značajnije mase u Lokalnoj grupi sadrži barem nekoliko zbijenih jata u svom halou. Čini se da patuljasta galaksija Strelac i patuljasta galaksija Veliki pas upravo daju svoja globularna jata Mlečnom putu.

Specifični su uticaji i iz spoljnjeg okruženja na samu galaksiju. Središte oko sebe jeste ustrojilo milijarde zvezda i fluktuiše međusobne uticaje na svim nivoima, pa ipak uticaji spolja, putem projekcije iz okruženja neminovno utiču na galaksiju.

Važnost sazvežđa Strelca, kao i Velikog psa je utoliko specifičnija što preko sebe ne samo da unose energije u lokalno okruženje već zbog specifičnih "ličnih" osobenosti prijau uticaje spolja čime uspostavljaju relaciju naše galaksije sa galaksijama čije se linearno prostiranje sile zakrivljuje ka Mlečnom putu kroz opne među-bez-prostora koji ne-sadrži ništa zvezdano, već anti-materijsko, prostorno, polje tamne materije i energije koje skriveno održavaju celokupno postojanje Svega.

Nije li Strelac uperio svoju strelu u samo središte galaksije i nije li Veliki Pas naš vodič duhovnim stazama? Njihova uloga u lokalnom zvezdanom okruženju je više nego važna - ne samo zbog "blizine" u prostornom smislu, već i zbog zrelosti i smisla koji su prepoznati od strane mudrih hermetista i okultista.

Iako zbijena jata sadrže neke od najstarijih zvezda u galaksiji, njihovo poreklo, kao i uloga u galaktičkoj evoluciji još nije jasna. Čini se da se zbijena jata značajno razlikuju od patuljastih eliptičnih galaksija i da su stvorena u procesu stvaranja zvezda u matičnoj galaksiji, a ne zasebno kao poseban skup zvezda.

Mnoge su misterije zaboravljene. Um ljudske rase daleko je od razvijenog. Tek poneki istraživači, naučnici i okultisti naziru stvarnu kosmičku harmoniju, koja sprovodi Univerzalnu Volju kroz svoje postojanje.

Ipak, skriveno, tajno, misteriozno Središnja Stanica je ka "našem" sunčevom sistemu od samog početka postojanja uspostavila relaciju, energetski duhovni protok fluida, plazme, kosmičke svesti, koja je primereno zrelosti sistema delovala na inkarnirane zvezde i njihovo struktuiranje i uspostavljanje međuodnosa.

Kako je znano, fokalna tačka, leće za galaktičke uticaje ka solarnom sistemu se nalazi u Sirijusu, koji je poznat i kao Veliki Pas, koji "prati" ratnika Oriona. Ovo duhovno središte, znano je, sebe naziva Srebrnom Zvezdom i kao takvo daje solarnom sistemu svoje impulse i duhovno vođstvo.

Srebrna Zvezda, Sirijus, je središnja stanica za lokalni deo galaksije, oko kojeg se okreće određeni skup Zvezda koje pripadaju istoj duhovnoj porodici, jatu.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Kao što Srebrna Zvezda ima svoju suverenu vlast, ona pak omogućava da svaka zvezda i sazvežđe koje su gravitaciono usaglašene međusobno sa centrom ispoljavaju i dele individualne specifičnosti vlastite svetlosti i prirodnog eterskog zraćenja.

Do danas je poznato ukupno 151 zbijenih jata u Mlečnom putu.

Koliko god da jada formiraju lokalne grupacije, ona su usaglašena sa snažnijim centrima koji pak, svi zajedno, gravitiraju oko Središta Glakasije.

Kao što je Srebrna Zvezda duhovni centar našeg okruženja i kao što se određena količina zvezdane materije usaglašeno kreće oko tog centra, tako postoje i konstelacije koje se kreću širim poljem prostora i privremeno dolaze u interakciju sa poljem dejstva Srebrne Zvezde, nadahnjuju se, a zatim nastavljaju svojom putanjom. Kompleksni sistemi imaju različite gravitacione centre i svoje šeme duhovnog prenosa moći.

Veruje se da neka zbijena jata s veoma gustim jezgrima sadrže crne rupe. Prema posmatranjima Hablovog teleskopa, čini se da zbijeno jato Mesije 15 u svom središtu skriva crnu rupu 4000 puta veće mase od Sunca. U kuglastom jatu Mayall II u galaksiji Andromeda verovatno se nalazi crna rupa mase 20.000 veće od Sunčeve. Iks zraci i radio-talasi koji dolaze iz jata su sličnog intenziteta koji emituje i crna rupa srednjih dimenzija.

Postoje određene misterije hermetizma koje su do sada objavljene, neke koje trebaju još da se shvate, neke koje čekaju da umovi zvezda budu dovoljno razvijeni, a tela dovoljno snažna da podnesu takvu Zvezdanu Gnozu.

Kao što nam je "poznato" da vidimo i poznajemo mnoštvo vidnih Svetlih Zvezda jasno je da postoje i određene Tamne tj. Crne Zvezde koje imaju svoju ulogu i smisao u sveopštem "postojanju" Univerzuma.

Te iako naučnici mogu da premere određene osobenosti pojavnog univerzuma određeni uticaji i priroda određenih segmenata univerzuma nemaju fizičke odrednice. Kako imamo Emaniranu Svetlost, tako "postoji" i izvesna Tamna anti-svetlost koja je nadopuna i podloga Postojanju.

Naučnici su već shvatili da u središtu galaksije Mlečni Put postoji Crna Zvezda (nazivaju je "crnom rupom") - oko koje gravitira sva emanirana svetlost i energija lokalnog okruženja. Crna Zvezda putem Tamne Svesti, Tamne Misli, Tamne Energije i Tamne Materije usklađuje sve što je iz Svetlosti emanirano sa elementalnim obeležjima. No, ovo su misterije koje će se razotkriti i usaglasiti sa shvatanjima hermetista.

Zbijena jata sadrže i druge egzotične objekte poput, pulsara i dvojnih zvezdi male mase koje su izvor iks zraka. Zvezde plave lutalice nastaju kada dve zvezde sudare i spoje. Zvezda koja tada nastane ima veću temperaturu nego zvezde s sličnim sjajem.

Stvorena Svetlost, koja je oformila suptilnu materiju postojanja, izvela je to kroz stadijume konkretizacije Svetlosti/Svesti u Misao, Misli u Energiju, Energije u Materiju - ovo je recipročno i nasuprotno u "polarnosti" sa Tamnim aspektima anti-postojanja. Čudesna interakcija dovodi do sudara, rotacija, izbijanja, eksplozija i specifičnih izboja Svetlosti Zvezda.

Sve zvezde u zbijenim jatima su otprilike na jednakoj udaljenosti od nas tako da se svim zvezdama prividni sjaj razlikuje od aposlutnog sjaja za jednak iznos.

Emanacija Svetlosti dopire do sunčevog sistema usaglašeno i usklađeno spram sposobnosti sunčevog sistema da primi spoljašnje uticaje.

Kada zvezde nastanu one počnu gravitaciono uticati jedna na drugu. Rezultat toga je stalno menjanje brzina zvezda u jatu. Zbog tih interakcija nastanak planeta u kuglastom jatu je malo verovatan.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Zbijena jata se generalno gledajući čine sfernim, ali često su eliptične zbog plimskih sila koje na njih deluju.

Kako zvezde nastaju iz polja raspršene materije, kretanjem u prostoru, zagrevanjem, ubrzanjem i kroz potpaljivanje Vatre putem spoljašnjeg uticaja Zvezdanih izboja - koje odaslanim spermatozoonima svesti/svetlosti oplođuju ovum potencijala postojanja - odakle započinje bujanje života Zvezda.

Materija biva usaglašena sa prirodom zvezde, telesnost biva oformljena spram prirode i količine elementalnih sačinioca od kojih je zvezda sazdana - ipak kroz snažna sadejstva neke zvezde nemaju planete kao svoju telesnost, one su materiju upile u svoju Vatru Svetlosti, tako da sama zvezda biva generator, transformator i prenosioc ličnih i spoljnih zračenja.

Sjaj jata se pravilno smanjuje udaljavajući se od jezgra i udaljenost na kojem je sjaj pao za pola smatra se radijusom jezgra. Radijus pola mase je onaj radijus u kojem je sadržano pola mase jata.

Nama, inkarniranim zvezdama u solarnom sistemu, predstavlja bitnu činjenicu da je Sunce davaoc života, ali da je i ono oplođeno iz galaktičkog okruženja, od strane Srebrne Zvezde, od koje je došao krunski uticaj kosmičke svesti i svetlosti koji su kreirali jedinstveno lokalno okruženje.

Skupina zvezda našeg okruženja čini splet i sazvežđe koji su u direktnoj vezi i sadejstvu sa duhovnim centrom koji je naša Srebrna Zvezda. Prostorno, udaljavajući se ka drugim prostranstvima galaksije dolazi se u polja dejstva drugih moćnih duhovnih središta. Iako zvezde imaju mogućnost da poprime i osećaju duhovne blagodeti drugih sistema i sazvežđa, neizostavno je naglasiti da dominacija Srebrne Zvezde u našem okruženju ima imperativ.

Ne možemo reći da zvezde koje su svoje duhovne nazore uskladile sa daljim zvezdanim segmentima galaksije žive i opstoje u "grehu", ali jesu ograničile sebe od direktnog i najjasnijeg duhovnog uticaja - Srebrne Zvezde.

Galaksija je masivni gravitacijom vezan skup zvezda, međugalaktičog gasa, plazme i nevidljive tamne materije. Galaksije se po veličini dele na na one najmanje (patuljaste) koje sadrže oko 10 miliona zvezda do enormno velikih koje sadrže i do bilion zvezda. Pretpostavlja se da u vidljivom delu univerzuma postoji preko stotinu milijardi galaksija. Većina galaksija u prečniku ima od hiljadu pa do stotinu hiljada parseka (par desetina hiljada pa do par stotina hiljada svetlosnih godina). Galaksije su jedna od druge često udaljene više miliona parseka (ili megaparseka). Galaksije su međusobno povezane gravitacijom i kao takve čine skup ili galaktičko jato, koja zajedno mogu formirati i superjato. Pretpostavlja se da 90% materije u galaksiji čini takozvana tamna materija. Podaci prikupljeni posmatranjem govore da većina galaksija sadrži barem po jednu supermasivnu crnu rupu u svom centru. Vrlo je verovatno (kažu naučnici) da naša galaksija, Mlečni put poseduje jedan takav objekat.

Postoji misterija koja se nazire, a koja upućuje na to da preko duhovnih središta Sirijusa solarni sistem i cela galaskija direktno dobijaju uticaje drugih spoljnih galaksija sa kojima je naša galaksija u gravitacionoj vezi.

Ne može se zaboraviti da taj među-zvezdani i među-galaktički prostor čini Tamni N.O.X. dok Zvezde i njihovi planetarni sistemi čine Svetli L.V.X. to su skrivene misterije koje naučnici naziru, a Magovi ne mogu da objasne - usled ne postojanja adekvatnog medija na grubljim razinama postojanja.

Reč „galaksija“ potiče od grčke reči „galaksijas“ („γαλαξίας“) odnosno „kiklos galaktikos“ i u prevodu znači „mlečni krug“ jer takav izgled imaju pojedine galaksije kada su posmatrane pod vedrim nebom.

Dve staze Drveta Života koje čini strukturu duhovnog sistema Srebrne Zvezde, koje se nazivaju Zain i He, predstavljaju tokove "mleka" između solarnog sistema i samog tamnog prostora i beskrajnog mnoštva zvezda u njemu.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Postoje skrivene barijere i polja sila između emaniranih prostornih domena sunca i njegovog planetarnog sistema u odnosu na "vanjski" prostor i interakciju sa drugim zvezdama i sazvežđima.

Ipak, kako nad svima bdi Veliki Pas, Srebrna Zvezda, svako duhovno kretanje može da bude usaglašeno sa čistim tokovima zvezdanog vodiča.

Galaksije se dele na tri glavna tipa: eliptične, spiralne, i neregularne.

Iako solarni sistem i zvezde inkarnirane u materijalna tela imaju svoje lokalno elementalno okruženje on kroz polje "zodijaka" prima spoljne energetske uplive. Koliko se pretaču zračenja spolja ka unutra, toliko postoji i odraz postojanja solarnog sistema na okruženje.

U neku ruku, sadašnji zadatak uticaja Srebrne Zvezde jeste da osvesti duhovnu povezanost zvezda na našoj maloj planeti - u cilju prevazilaženja haotičnosti proistekle iz shvatanja egoistične jedinstvenosti i originalnosti svakog pojedinačnog uma i duše.

Postojeći duhovni sistemi imaju određene kvalitete, ali i zavaravajuće mane koje sputavaju Zvezde - Ljude Zemlje da su slobodno i neuslovljeno otvore za interakciju sa zračenjima Srebrne Zvezde. Utoliko je zvazdano jato inkarnirano na Zemlji u opasnosti što od umišljenih aveti lažnih spasitelja i devijantnih dogmi ne poznaje ni samo Sunce za svog najsvetlijeg Božanskog emisara.

Eliptične galaksije dele se na sedam klasa u zavisnosti od nivoa eliptičnosti: gotovo sferičnog oblika, elipsastog oblika. Ovakve galaksije sadrže relativno malu količinu međuzvezdane materije. Takođe je utvrđeno da je formiranje novih zvezda retka pojava u ovakvim galaksijama. To znači da takvim sistemima dominiraju stare zvezde koje orbitiraju oko lokalnog centra gravitacije u proizvoljnom pravcu. To im daje veliku sličnost sa globularnim jatima. Najveće galaksije su u većini slučajeva gigantske eliptične galaksije. Veruje se da je većina eliptičnih galaksija formirano nakon kolizije i spajanja više galaksija u jednu. Kada se uporedi sa spiralnom, veličina takve jedne galaksije je enormna. Takve galaksije se obično mogu naći u centru galaktičkog jata.

Spoznaj Samoga Sebe. Kraljevstvo Nebesko je u Vama. Svaki muškarac i svaka žena je

behu poneke pouke prenešene glasovima okultista, emisara Zvezdanog ustrojstva -

koje malo ko sluša. Vaša priroda je zvezdana, zlo je samo u bolesnom i ograničenom umu, koji trpi usled loše osmišljenih projekcija želja - usled ne poznavanja slobode zvezdanog leta duše.

zvezda

Vidite! Zvezda visoko iznad Vas! Sunce je Vaša zvezda - sledite sunce - sjedinite se dušom sa njim. U toj svetlosti nestaće sve nejasnoće i pošasti ropstva koje ste nametnuli sebi. Vidite! Noćnim nebom hodi bezbroj zvezda - i sve ih Vama okreće Srebrna Zvezda.

Vidite! Veliko Belo Bratstvo, kao skup hermetista i okultista, prenosi pouke i Silu Svesti Srebrne Zvezde. Koji "razlog" imate da se upravo ovde i sada ne usaglasite sa Zvezdanom svešću, kakvo ograničenje još držite oko sebe da odbijate da budete svesni deo sazvežđa Srebrne Zvezde?!

Spiralne galaksije se sastoje od rotirajućeg diska koji sačinjavaju zvezde i međuzvezdanih gasova, dok se pri centru nalazi skupina starijih zvezda.

Oko Srebrne Zvezde gravitiraju određene "starije" Zvezde koje najjasnije prenose kosmičke uticaje našeg duhovnog središta. Oko njih gravitiraju skupine, sazvežđa zvezda koje su dovoljno osnažile da se približe Srebrnoj Zvezdi, a razvijaju se da bi u određenom vremenu- prostoru same bile upijene u polje dejstva direktnog uticaja Srebrne Zvezde.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Planetarni sistem sadrži sve nezvezdane objekte koji orbitiraju oko jedne zvezde. Objekti koji mogu da sačinjavaju planetarni sistem su planete, prirodno sateliti, asteroidi, komete, meteoridi i prašina. Centralna zvezda ne pripada samom planetarnom sistemu.

Planetarni sistem je telo zvezde. Određene elementalne formacije su se približile usled zajedničkog kretanja i slične prirode i formirale "zbijene" mase - planete. Ove planete su i spoljni energetski centri Zvezde oko koje se kreću. Svaka Zvezda može imati toliko planeta i materijalnih pojaseva i oblaka koliko je sadržano u prvobirnom haotičnom polju iz kojeg je rođena Zvezda. Indiidualnost zvezde je neuslovljena i nesputana, ali pod uticajem spoljašnjih dejstava sila Zvezda i sazvežđa u kojima zvezda postoji.

Sunce sa svojim planetarnim sistemom, u kojem se nalazi i planeta Zemlja, čini Sunčev sistem. Planetarni sistem može da se odnosi i na sistem objekata oko jedne planete zajedno sa njom. Recimo, Jupiterov planetarni sistem čine Jupiter i svi objekti koji kruže oko njega. To su sateliti, prstenovi, prašina i povremeno neka planetarna sonda sa Zemlje.

Od davnina je hermetistima poznata priroda planeta - bez korišćenja naučnih aparata - upravo jer su im duše bile slobodne da istražuju suptilnost energetskih prožimanja sunčevog sistema. Dejstvo energetskih zračenja "planeta" međusobno je izloženo u nauci zvanoj Astrologija, dok su okultisti i magovi posedovali i drugačije "ključeve" za povezivanje svesti sa planetama i daljim zvezdama.

Svo to Znanje je preneto preko Bratstva Srebrne Zvezde, kao i drugih bratstava, emisara drugih zvezdanih jata i grupacija koji su sarađivali u zajedničkom duhovnom poduhvatu - sazrevanju solarne svesti i buđenje polja zvezdane inteligencije i saosećaja u zajedničkom zvezdanom okruženju.

Uobičajeno mišljenje je da planetarni sistemi nastaju prilikom stvaranja zvezda. Od protozvezde nastane zvezda, a od protoplanetarnog diska, akrecijom, nastaje planetarni sistem. Još jedna mogućnost je nastanak planetarnog sistema prilikom slučajnih bliskih susreta zvezda.

Procesi i prirode stadijuma postojanja su znani, a Bratstvo Srebrne Zvezde je to izložilo u učenju o Drvetu Života - kako je bilo primereno preneti Gnozu geocentričnom sloju ljudi koji su se razvijali i budili ka nebu i zvezdama.

Sada već možemo da objasnimo da "šema" Drveta Života ne objašnjava naš bliži i dalji Univerzum na potpuno adekvatan način - objašnjava ga geo-centrično i helio-centrično, ali su kosmički uticaji i svest spoljnjeg zvezdanog prostora gotovo nepoznati - usled pospanosti ljudi i duša koje su njihovi vlastiti nosači zvezdane iskre.

Usled toga, prozborili smo Vam o zvezdama, sazvežđima, zvezdanim jatima i galaksijama, kako bi kroz simboliku i bliske alegorije mogli da nazrete da je solarni sistem - jedna zvezda sa svojim planetama (telom) u opštoj interakciji sa zvezdama i sazvežđima koji gravitiraju oko zajedničkog duhovnog i energetskog centra - Srebrne Zvezde.

Zvezda je nebesko telo koje zrači sopstvenu svetlost. Zvezda je telo sferoidnog oblika koje se sastoji od vodonika i helijuma (i mali deo drugih elemenata) u stanju plazme (visoko jonizovanog gasa na velikoj temperaturi). Zvezda stvara energiju u svom jezgru termonuklearnim reakcijama; ta energija se prenosi u okolni prostor putem konvekcije i elektromagnetnog zračenja i čestica.

Ti si Zvezda, Ti zračiš svoju Zvezdanu Svetlost! Ti živiš u interakciji i gravitacionim sadejstvima sa drugim zvezdama. Sazdan/a si od prvotnih, primordijalnih elemenata od kojih je sačinjeno celo nebo i zemlja, u tebi su svi Elementi i duhovna svest i Svetlost koji se prožimaju u kontinuumu Beskrajne Svetlosti sa svim emaniranim sadržajima Univerzuma.

Većina atoma hemijskih elemenata težih od helijuma koji trenutno postoje u vasioni, kao i svi elementi teži od litijuma su nastali u središtima zvezda preko procesa nukleosinteze.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Sve je nastalo iz Šua i Tefnut, a sam Ra je živeo i umirao bezbroj puta, na bezbroj mesta i u beskrajnom vremenu, toliko da sačini sve postojeće Elemente, suptilne i grube. Nema ni jednog dela Tebe koji nije Zvezdanog porekla, koji ne potiče iz primordijalne Beskrajne Svetlosti i koji se upravo ovde i sada prožima sa svom ostalom Svetlošću i energijama postojanja, a ujedno i sa Tamnom tvari Etera Akašičkog Ne-Postojanja.

Najbliža zvezda Zemlji je Sunce, izvor svetlosti, toplote i života za našu planetu. Ostale zvezde (sa izuzetkom pojedinih supernovih) su vidljive samo tokom noći, kao sjajne tačke na nebu koje trepere usled efekta Zemljine atmosfere.

Iz sunca smo otelotvoreni, Sunce nam je Pan-Genetor, Pan-Kreator, Najbliži emisar Božanskog. Ipak, poukom rotacije, tama noći podučava i prikazuje daleke zvezde i sazvežđa. Poznajemo ih, pozdravljamo i slavimo zajedničko poreklo.

Nebom, pak, hodi naš duhovni vodič, Srebrna Zvezda - Sirijus, praćen svitom svojih sledbenika, saradnika, učitelja, slugu i prijatelja.

U našoj Galaksiji procenjuje se na ima oko 200 milijardi zvezda. Tokom istorije, brojni filozofi, pesnici, pisci, slikari, i muzičari su bili inspirisani zvezdanim nebom pri stvaranju svojih dela.

Svaka inkarnirana zvezda na zemlji poseduje čula i receptore za suptilne kosmičke uticaje i nebesko nadahnuće. Pitanje je ograničenosti i vezanosti za samosvojnost i samodovoljnost, sebičnost i egoizam koliko je jaka barijera kroz koju ne dopiru uticaji, tj. koje čovek neće da čuje jer u zabludi misli da ne može da ih čuje.

Prema mišljenju astronoma zvezde nastaju u molekularnim oblacima, tj. veliki područjima neznatno velike gustine materije (mada još manje gustine od zemaljske vakuumske komore) i koje nastaju zbog gravitacione nestabilnosti unutar ovih oblaka koje pokreću udarni talasi iz supernove.

Kosmička tvar, oblaci, prvotno su sačinjeni od okultnog Jod-a koji je kroz mnoštvo interakcija formirao druga specifična elementalna-energetska polja - "slova" kojih u našem okruženju prepoznajemo da ima dvadeset i dva. Od ovih 22 daljim sadejstvom, generisanjem sile kreirane su sfere, razine postojanja, od najsuptilnije, vatrene, do materijalne "zemljane".

Gravitacija N.O.X.-a (AIN) je dejstvom na L.V.X. (AIN SOF AUR) uspostavilo sistem i hijerarhiju postojanja Univerzuma koji su hermetisti nazvali "Drvetom Života" - okultnom strukturom koja sadrži sve sfere i sve procese postojećeg lokalnog Univerzuma.

Sada možemo spomenuti i čudesnu Misteriju koja se tiče anti-materije i skrivene ne pojavne svetlosti.

Kako su hermetisti dali pouku o fizičkim položajima koji predstavljaju emanirani univerzum, poznajući čak i ono "onostrano" iz ne-pojavnog anti-univerzuma - iznad Drveta Života u "velovima" Beskraja i Ništavila, oni su nam naznačili da određene fizičke, umno simboličke posture predstavljaju odraz ne-pojavnog iz kojeg se skriveno "upravlja" manifestovanim. Moderni naučnici su u skorije vreme počeli da primećuju određene uticaje, koji su fizički nevidljivi, ne merljivi aparatima, ali evidentni i dokazivi umnim spekulacijama i formulama odnosa postojanja i sadejstva univerzuma. Naučnici danas naziru postojanje tek dve, od pet, "tamnih" ne-emanacije kosmičkih uticaja Crne Akaše.

Puela - Tamna Materija - ima odraz kroz Neftis u univerzumu Puer - Tamna Energija - ima odraz kroz Set-a u univerzumu Vir - Tamna Misao - ima odraz kroz Oziris-a u univerzumu Mulier - Tamna Svetlost - ima odraz kroz Izis u univerzumu Mater Triumphans - Tamna Svest - NUIT - daleka dubina pozadinskog zračenja kosmosa kao najdalja i najstarija "Majka" koja neguje svoje "dete" - univerzum.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Iz toga PTAH je atomska sila kreacije - iz Hadita/Keter/ gde sila Abraxasa pokreće Ptaha, koji sa Crne strane manifestuje Sve na Svetlu stranu. Ovo je u relaciji sa "bogovima" Siona - SION.

Čak i Masonska misterija "trećeg stepena" u sebi sadrži pouku na ovu drevnu kosmičku Istinu

- Sveta reč Majstora Masona u svom suštinskom smislu predstavlja, ne samo Izidu koja drži u naručju dete Horusa, već i Boginju Nuit koja u naručju, na svojim grudima drži dete - Univerzum.

Crna sunca su medijatori onostrane sile Akaše u svet emaniranih elemenata iz kojih su nastale Zvezde koje isijavaju LVX. Crna sunca su Tačke Geneze novih središta kosmosa, i iz njih su emanirane galaksije i sva materija koja postoji na "pozitivnoj" pojavnoj strani - upravo jer Plazma Akaše jeste "neutralna" i po nameri Baskrajnog Svetla prelazi iz dimenzije u dimenziju, čineći ravnotežu materije i anti-materije, LVX-a i NOX-a. Plazma Akaše je neutralni "agens", polje tvari i svesti na nivou Aciluta Drveta Života, u samom Keteru.

Male zvezde, koje se nazivaju crvenim patuljcima sagorijevaju svoje gorivo vrlo sporo za najmanje od sto do bilion godina. Na kraju svojih života postaju sve tamnije i tamnije i potom postaju crni patuljci.

Evolucija Zvezda se odvija na raznolike načine. Neke se gase, rasipaju, neke se sudaraju sa drugim zvezdama, neke se re-generišu, neke eksplodiraju pri čemu stvaraju nove potencijale kreacije, neke iz toga izlaze osnažene, neke unorne i posrnule, neke spokojne, neke pulsiraju, zrače, postaju svetionici u prostoru, neke počinju da isijavaju drugačije svetlo, neke postaju crveni džinovi, neke beli patuljci, neke prelaze na tamnu stranu, pri nekim smrtima zvezda one same imaju takav prelazak da omoguće "pojavljivanje" Crnog sunca, tzv "crne rupe".

Razni tipovi zvezda imaju i različite spektre. Oni su jedan od glavnih izvora podataka o zvezdama. Zvezde srednjih tipova imaju mnogo više težih elemenata, a crvene zvezde (koje su prema zvezdanim merilima stare zvezde) imaju puno linija koje odgovaraju molekulama kao što je titanijum-oksid.

Svaka zvezda je individualna i jedinstvena. Svaka je odraz univerzalnosti kosmičkog ustrojstva. Interakcija otelotvorenog, ličnog, individualnog je u harmoniji sa velikim prostranstvom pojavnog beskraja.

Svaka Zvezda teži da ispolji svoju istinsku prirodu, te svaka isijava zračenja u posebnim bojama spektra. Hermetisti su odavno naznačili da svaka zvezda treba prvo da spozna sama sebe - da pronađe tu istinsku i jedinstvenu prirodu koja je krasi i da onda ispolji tu prirodu i volju u potpunosti.

Raznolika učenja su predavana narodima sveta, težeći da uputi mase, ali i nadarene

pojedince, u cilju sveopšteg razvoja i evolucije. Tokovi duhovnosti su pokretani, razvijali su se

i gašeni su, nestajali, uspavljivali se. Sada je došlo vreme, da pod budnim svevidećim okom Srebrne Zvezde ljudi povežu u bratski lanac svetlosti, vođeni poukama i sistemom rada i znanja Velikog Belog Bratstva.

Srebrna Zvezda je svojom moćnom gravitacionom silom već privukla određene moćne zvezde, upućujući ih u Tajne i Misterije Svetla i Tame, te moćne razvijene zvezde su oko sebe, svojom ličnom gravitacionom silom privukle druge zvezde, voljne i željne svetlosti Aeona. Te konstelacije su jasne i pojavne u svetu ljudi.

Sazvežđe ili konstelacija zvezda je deo zvezdanog neba u kojem grupa zvezda bliskih jedna drugoj zajedno obrazuju neki imaginaran lik kad se međusobno spoje zamišljenim linijama. U običnom govoru, sazvežđe predstavlja ono što astronomi nazivaju asterizam: grupu nebeskih tela, najčešće zvezda, koja izgledaju tako da obrazuju određeni lik na nebu ili su barem vizuelno povezana jedna za druge.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

U astronomiji, ipak, sazvežđe je jedan deo neba koji sadrži sva nebeska tela koja se u njemu nalaze. Podela neba po sazvežđima ima istorijsku osnovu, ali su moderna sazvežđa precizno odvojena jednih od drugih poznatim granicama među njima.

Srebrna Zvezda - A.'.A.'. je središte jedne zvezdane spiritualne galaksije oko koje su određene snažne zvezde poprimile uticaje središnje sile A.'.A.'. te su velike zvezde krenule da gravitiraju oko središnje A.'.A.'. stanice, a ujedno su krenule da privlače "manje" zvezda tako da postoje

neka sazvežđa se kreću

zvezdane konstelacije/sazvežđa koje se kreću oko središta A.'.A.'

bliže, neka dalje, nekad se približavaju, a nekad odaljuju na svojim putanjama, ali i dalje

gravitiraju oko A.'.A.'. središnje stanice

neka sazvežđa koja i nisu direktno povezana sa

A.'.A.'. ponekad "prolete" kraj A.'.A.'. uticaja, pa prime određenu energiju, te nastave svoje

dalje putovanje

veoma širokoj orbiti (kao Kupijerov pojas, ili Ortov oblak oko solarnog sistema) idu putanjama

oko A.'.A.'., ali se nisu približili ni izvoru, niti direktnim uticajima sazvežđa.

recimo mnoštvo ljudi, je osetilo A.'.A.'. uticaje, dakle, oni su zvezde koje u

Dakle svaka A.'.A.'. "linija" (kako to neki vole da nazivaju) nasleđa predstavlja jedno A.'.A.'. sazvežđe - sa specifičnim odnosima Zvezda koje su se "povezale" usled sadejstva energija, gravitacije, duha, zajedničke volje ili pak "subdine". Moguće je da, zaista, postoji sedam "glavnih" A.'.A.'. sazvežđa, te da one kanališu uticaje A.'.A.'. u šire okruženje.

Ovakvo tumačenje A.'.A.'. preciznije određuje međusobne odnose, pomiruje različitosti, čak "opravdava" "otpadanje" od A.'.A.'. (tada zvezde svojom energijom sebe odvoje od uticaja gravitacije sazvežđa i nastave svojom putanjom - u kojem god kosmičkom smeru), čak i asimilacija manje zvezde u veću zvezdu, raspad zvezde, rotiranje zvezda-parova, sve poprima smisao koji nam mnogo više "odgovara" kao tumačenje nego što je to simbolizam "grananja" i "linija nasleđa". Bitno je shvatiti tu Zvezdanu prirodu Najmoćnijeg duhovnog centra sa energetskim uticajem na svakog pojedinca i grupu Zvezda.

Međunarodna astronomska unija je napravila listu od 88 modernih sazvežđa, sa tačno poznatim granicama tako da svaka tačka neba pripada samo jednom sazvežđu. Veliki broj sazvežđa - njihova imena i priče, mitovi i legende koje ih prate potiču još iz Mesopotamije i Stare Grčke.

Sazvežđa se dele po godišnjim dobima kada se najbolje vide na prolećna sazvežđa, letnja sazvežđa, jesenja sazvežđa i zimska sazvežđa. I postoje još dve posebne grupe sazvežđa, cirkumpolarna i anticirkumpolarna. Cirkumpolarna su ona koja se vide uvek sa određene tačke na Zemlji, dok su anticirkumpolarna ona sazvežđa koja se nikad ne mogu videti sa određene tačke na planeti.

Dvadeset i dve korenske emanacije, spiritualnog "alfabeta" su na taj način dobile relaciju sa zvezdanim prostranstvima i četvorostrukom elementalnom projekcijom širom nebeskog svoda koji nas okružuje - u protoku zračenja među sferama, kroz 88 posebnih projekcija nebeskog, božanskog duha u umove i duše inkarniranih ljudi.

Naš Red, iliti "linija" ili pak "lokalna A.'.A.'. zvezdana konstelacija" ima svoje specifičnosti - spram Zvezda koje čine ovo naše sazvežđe i spram gravitaciono-energetskih sila koje deluju između nas. Sadejstvo sa drugim A.'.A.'. sazvežđima postoji u manjem ili većem obimu, ali svako to "A.'.A.'. sazvežđe" se okreće oko "Središnje Stanice A.'.A.'. " tj. centralnog A.'.A.'. izvora i osovine Zvezdanog okruženja koje je gravitaciono-energetski "povezano" sa A.'.A.'

Na ovaj način, čudnim malim spisom u kojem su pomešane naučne činjenice i okultna tumačenja, možete da nazrete interakciju materijalnog i duhovnog, ličnog i opšteg - sve kroz asociranje Vaših misli i njihovo usmeravanje ka nebeskom svodu i Boginji NUIT.

Nije li ovo poziv na buđenje ka Zvezdanoj svesti - odlučite sami, po Vašoj Volji Vladajte Vlastitim Univerzumom. No, kao što je Zakon Teleme objavljen suštinski u trostrukoj Knjizi Zakona, tako Vam i mi koji smo prihvatili Svetlost Srebrne Zvezde poručujemo: Zakon je za sve.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3 36
SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

DOBROČINSTVO

Fr.Libero

Dobročinstvo u Slobodnom Zidarstvu potiče od devet vrlina, koje su simbolisane našim osnovnim znamenjima.

Kecelja predstavlja vrlinu opreznosti. Čekić predstavlja vrlinu odmerenosti. Dleto predstavlja vrlinu pravičnosti. Poluga predstavlja vrlinu snage. Libela predstavlja vrlinu dobročinstva. Visak predstavlja vrlinu nade. Uglomer predstavlja vrlinu vere. Šestar predstavlja vrlinu inteligencije. Lenjir predstavlja vrlinu znanja. Mistrija predstavlja vrlinu transcedencije.

U starim Obrednicima Masonerije XVIII i XIX veka tri vrline su nazivane – Fides, Spes i Caritas. Vera, Nada i Dobročinstvo su temelj ostalim Vrlinama: 3X3 !

Vera i Nada kao vrline čine jedna drugoj Ravnotežu, te kako ih Slobodni Zidar integriše u sebi one predstavljaju relaciju unutarnjeg ostvarenja koje mora imati emanaciju u spoljnjem svetu kroz Vrlinu i nesebičnost Dobročinstva – koje nikada ne sme i ne može biti korišteno za ličnu Dobrobit, već za Dobrobit Sveta i svih ljudi.

Dobročinstvo kao «Caritas» nikako nije i ne predstavlja «milostinju» - Čak i Učenici Slobodnog Zidarstva bivaju podučeni da prvo trebaju dobro čine svojoj Loži, dok Pomoćnici razvijajući svoju inteligenciju i veštine Zanata deluju kao podrška Majstorima – čiji je zadatak sveopšta Dobrobit – unutar i izvan Lože.

«Caritas», kao milostinja unižava onoga koji prima, a uzvišuje onoga koji daje – to je čista sebičnost. Stoga su Slobodni Zidari oprezni da u svom Dobročinstvu budu vrlo tihi i diskretni, oprezni i nenametljivi. Dela Dobročinstva ne smeju biti razmetljiva dela taštine. Dobročinstvo se takođe ne može nametati, niti treba da bude sprovedeno zarad osećaja Dužnosti.

Kako su Masoni «dobri ljudi, na dobrom glasu» s tim uverenjem kao podlogom kvaliteta ličnosti, kulture i morala oni poseduju vrline koje se ispoljavaju u njihovom okruženju – samo kao Dobročinstvo. Svako drugo delovanje nije Masonsko. Od Slobodno Zidarskog znanja i same organizacije Svet mora da ima Dobrobiti – i to je jedan od razloga za diskreciju i «tajnost» naše organizacije – da bi Dobročinstvo bilo sa merom i nenametljivo Moć Bratstva ne nameće dela dobročinstva – ona se sprovode po uvidima i promislima Braće koja su kadra i raspoložena da pomognu Svetu.

Dobročinstvo donosi utehu unesrećenima, mir i olakšanje onima koji pate, a sam dobročinitelj ne traži naknadu, niti pohvale. Svetlost Istine Slobodnog Zidarstva je naša najveća nagrada – iz tog Svetla mi delamo i dobro činimo u Svetu.

Šta je to «Dobročinstvo»? To je saosećaj i Ljubav za svoje bližnje, svoj narod, za ljudsku rasu, to je osnova humanizma i ispoljavanje altruizma. Ovu Ljubav usadio je u ljude sam Božanski dah Tvorca – kroz čije pouke smo upućeni da «volimo bližnje». Ljudska ljubav za bližnje, koja se ispoljava kroz nesebično dobročinstvo je nadahnuta božanskom Ljubavlju koja se osnažuje Svetlom Istine Slobodnog Zidarstva.

Iza ljudske osobine dobročinstva deluje Božanska Milost i Ljubav – AGAPE.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

LIBER DCCCXIII VEL ARARITA

sa komentarima Fr.A.'.

אראריתא

אחד ראש אחדותו ראש יחודו תמורהזו אחד

Ova knjiga predstavlja tumačenje Zlatnog Heksagrama i izvesnog načina njegovog "svođenja"

u Jednotu Tačke i iza, što samo po sebi predstavlja poseban proces Inicijacije.

ARARITA je ime Boga sastavljeno kao notarikon rečenice phrase "Achad Rosh Achdotho Rosh Ichudo Temurahzo Achad" - "Jedan je Njegov početak, Jedno je Njegovo postojanje, Njegova promena je jedna" ili kako je u Kuranu zapisano: "Qol: Hua Allahu achad; Allahu assamad: lam yalid walam yulad; walam yakun lahu kufwan achad." - On je Jedini Bog, Bog Večni! On nema početak, niti je započet, Niti ima ikoga nalik Njemu!"

Elifas Levi je naznačio da je "ARARITA" u stvari Neizgovorljiva Reč mudraca aleksandrijske škole, a koju su hebrejski kabalisti pisali kao JHVH a predstavljali kao zvučno ARARITA čime su predstavljali dualizam u smislu i izraženoj vibraciji, koji izvire iz Jednoga - čime je "oformljeno" Trojstvo.

ARARITA dajući smisao kroz sintezu tri reči predstavlja i AR-ARIT-A - "Sunčeva Kapija Duha"

u čemu je AR - Sunce, Zlatni Heksagram, ARIT - Kapija, A je Jaje Duha. Takođe, projektujući se na

Heksagram, koji je "sačinjen" kao Simbol, od dva isprepletena Trougla, u kojem je uspravan, aktivan i "muški" (Šestar), a spuštajući je pasivan i "ženski" (Uglomer) - Sjedinjeni Vatra i Voda. Sam po sebi heksagram je simbol Sunca i Anahata čakre, jedan od simbola "Svetog Anđela Čuvara".

Ovaj Sveti Heksagram, projektovan na Drvo Života, a u vezi sa smislom Imena "ARARITA" daje sledeće veze i relacije kroz koje deluje to Ime Boga.

A

- Hod - Merkur

R

- Geburah - Mars

A

- Binah - Saturn

R

- Hesed - Jupiter

I

- Tifaret - Sunce

T

- Jesod - Mesec

A

- Necah - Venera

Korišćenje ovog Imena i "formule" je u tome da se izjednači i identifikuje svaka ideja sa njenom nasuprotnošću, čime se oslobađa od opsesije mišljenja o bilo kojem obliku kao "istinitom" (i zbog toga vezujućem), na taj način se povlačeći iz sfere Ruaha. Svaki stih jednog poglavlja se može uporediti sa korespodentnim stihovima ostalih poglavlja. Na taj način, sledeći stih za stihom, treće poglavlje izvlači kvintesenciju ideja, nakon čega se u poglavlju četiri oni povlače u ono iza. U petom poglavlju oni nestaju u samom metodu-načinu, dok se u šestom poglavlju ponovo pojavljuju u Obličju koje je određeno Voljom Adepta. Na kraju, u sedmom poglavlju oni se rastaču, u nizu, jedan za drugim stihom, u Vatri Kadoša, Suštini Realnosti.

A

- Merkur

daje osnovnu pozitivnu ideju

R

- Mars

daje negaciju, nasuprotnost ideji

A

- Saturn

prevazilazi polarnosti ideja

R

- Jupiter

ideje se povlače u novo stanje

I

- Sunce

način transformacije ideja

T

- Mesec

pojava u skladu sa Voljom

A

- Venera

rastakanje svega u Vatri Kadoša

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

I

א

0. O moj Bože! Jedan je Tvoj Početak! Jedan je Tvoj Duh, i Tvoja Promena Jedna!

AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR "O" - Nula, Ništa - AIN. "Sve" što se manifestuje ima skrivenu nemanifestovanu

potenciju u AIN-u. To se sažima u Jedno, a Jedno je Beskrajno, Sve nemanifestovano ima "telesnost" Beskrajnog Svetla. Ovaj stih upućuje na to da formula, i Ime Boga koje "znamo" kao IAO ima svoj ekvivalent i "iznad" Drveta Života.

I

- Jedan je Njegov početak - Spuštajući trougao, takođe,

A

- Jedan je Njegov Duh - A je Plamteća Zvezda (pet "slova" A)

O

- Jedna je Njegova promena - Uzdižući trougao (kao simbol).

U

ovome se "nazire sjedinjenje Pentagrama i Hexagrama u Jedanaest

(ABRAHADABRA), koji sa prvobitnim "usklikom" slavljenja Boga, daju Dvanaest Zraka Krune.

1. Daj da veličam Tvoja savršenstva pred ljudima.

A.KETER/Hod-Merkur On, Jedan, Najviši u Kruni se u manifestovanom univerzumu "prikazuje" jasnom viđenju Adepta kao savršenstvo upravo svakog "dela", pojavnog činitelja Univerzuma. Adept promatra Krunu i "vidi", pojmi Savršenstvo Svega koje je sažeto (i prostrto) u Jednome. Ljudi su "mnoštvo", i Sve se ispoljava iz Jednoga - Savršenstva Svega.

2. U liku Šestokrake Zvezde koja plamti praznim Svodom, daj da razotkrijem Tvoja Savršenstva.

B.HOKMAH/Hod-Merkur "ARARITA" je jedna od formula neznanog Magusa kabaliste, kojim je On objasnio Univerzum i sve u njemu sažimajući svu Gnozu u Jednu Reč Aeona kako ga je pojmio.

On je shvatio savršenstva Univerzuma, telo Boga, kroz formu i smisao Šestokrake

Zvezda, koja je fokus Sila Svetlosti, iz koje se prostire emanacija Gnoze njegove Mudrosti.

3. Ti mi se ukaza kao jedan stari Bog, poštovani Bog, Gospod Vremena, koji nosi oštar srp.

R.BINAH/Hod-Merkur

Hronos, "Gospodar vremena" se i ovde u trećem stihu "prikazuje" kao trojstvo.

I

- Stari Bog

Drevni, koji je "bio" pre Svega pojavnoga.

A

- Poštovani Bog

Makrokosmos koji je oličio Čoveka.

O

- Gospodar Vremena

koji je iznad toka Vremena i samog Prostora.

Stih takođe opisuje i "glif" Saturna.

4. Ti mi se ukaza kao radostan i rumen Bog, pun Dostojanstva, Kralj, Otac u svoj svojoj snazi. Nosio

si skiptar Univerzuma, okrunjen Točkom Duha.

A.HESED/Hod-Merkur - Merkur - TOTh se ovde prikazuje kao Inteligencija koja je

Kreirala Univerzum. Skiptar Univerzuma, sa točkom Duha je Kaducej, sjedinjen sa Jupiterovom Silom kretanja. To su sjedinjeni Vreme i Prostor.

I

(I)- Radostan i rumen Bog - Jahus

N

- pun Dostojanstva - Nun - beskrajni okean / prvobitni Haos.

R

(A)- Kralj - Sol Invictus.

I

(O)- Otac - Jod Tetragrammaton-a.

5. Ti mi se ukaza sa mačem i kopljem, ratnički Bog u plamenom oklopu, među Tvojim konjanicima.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

H.GEBURAH/Hod-Merkur

Mač - oružje Inteligencije, Koplje - oružje Generacije i Kreacije, Geneze. Ratnički Bog je Mars / Ares. On se prikazuje među "konjanicima" - oni "koriste" jupiterovsku silu Heseda, kao svoju potporu za delovanje i prenos svoje emanacije.

I

- (ukazuje se) sa mačem i kopljem - probojna, aktivna Sila

A

- u plamenom oklopu - barijera između onoga "unutar" i onoga "spolja"

O

- među konjanicima - spoljašnji manifestatori i emisari Sile Geburaha -Marsa.

6. Ti mi se ukaza kao mladi i blistavi Bog, bog muzike i lepote, baš kao mladi i snažni bog koji svira na

liri.

A.TIFARET/Hod-Merkur - Prikazivanje identiteta i lepote Tifareta - Sunca.

I

- mladi i blistavi Bog - SOL.

A

- Bog muzike i lepote - OM.

O

- mladi i snažni Bog - svira na liri - Orfeus - ON.

7. Ti mi se ukaza kao bela Okeanska pena skupljena u udove belje od te pene, udove čuda od žene,

kao boginja krajnje ljubavi koja nosi pojas od zlata.

D.NECAH/Hod-Merkur

Bog mu se na različitim ravnima i sferama prikazuje "drugačiji", tako da svaka Sfera ima drugačije poimanje Boga. U nekim Sferama Adept je Panteista, u nekima je

Gnostik, u nekima Agnostik, u nekima Teista, Deista, a u nekima Ateista

ravni Boga shvata i pojmi ga kao Veneru - Afroditu, koja je ženska materijalizacija Velikog Okeana - Binaha, čime je ona spoljna pojava Boginje NUIT.

na ovoj

8. Ti mi se ukaza kao mladi dečak nestašan i ljubak, sa Tvojim krilatim globusom i njegovim zmijama

postavljenim na štap.

A.HOD/Hod-Merkur Ovo je uobičajen rikaz Merkura sa Kaducejem. Ukazuje na to da je um čoveka "nestašan", ali "ljubak", tj. zanimljiv za istraživanje i korišćenje za Spoznaju, a njegov uzvišeni aspekt projektovan iz Aciluta je sagledavanje "Kaduceja" tj. Srednjeg Stuba Drveta Života / Sušumna nadi, sa isprepletanim "zmijama" koje su Ida i Pingala nadi. To je i simbol budne svesti i uzdignuća Kundalini - Bog je drži u ruci - znači da je koristi po svojoj Volji i Naumu.

9. Ti mi se ukaza kao lovkinja među Tvojim psima, boginja devičanski čista, kao mesec među svelim

hrastovima šume godina.

B.JESOD/Hod-Merkur Dijana lovkinja - Jedna među mnoštvom; psi su totemska bića Meseca, pripitomljeni oblik šakala; "Mesec među svelim hrastovima šume godina" - Kteis. Bog je ovde "pasivan" tj. "ženski" u svom ispoljavanju, ali ima svoju dinamiku jer se pojmi kao "lovkinja" - vreba, lovi, cilja, upravlja mnoštvom "pasa" koji tragaju za plenom; "ona" je devičanski čist odraz Boga.

10. Ali nije me obmanulo ništa od toga. Sve to sam odbacio vičući: Odlazi! Tako da je sve to iščezlo iz moje vizije.

R.MALKUT/Hod-Merkur On shvata da su sve vizije samo "nesavršena" obličja Onoga kojeg je hteo da slavi u svim mogućim aspektima i emanacijama Savršenstva. Ta obličja imaju svoje uzvišene epitete i smisao, ali Adept "tera" sve te odraze iz svog Uma, tražeći da pojmi samo "najuzvišenije" Ništa. On nije vezan i "obmanut" tim obličjima "Bogova" koji su razložena poimanja Jednog Boga - on ne traži spoznaju i sjedinjenje sa nekim od tih "prikaza", on teži Najvišem - poništavanje vizija je gašenje njegovim funkcija koje

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

izazivaju njihovo pojavljivanje - vizije iščezavaju jer nestaju želje i nestaju misli o pojedinačnim emanacijama Boga.

11. I skovao sam zajedno Plamteću Zvezdu i Šestokraku Zvezdu u kovačnici moje duše, i gle! nova

zvezda 418 koja je nad svim ovim.

A. U ovome je prva naznaka da se sva obličja slivaju u "odnos" Mikrokosmosa - Pentagrama sa Makrokosmosom - Heksagramom. On je to "skovao" znači da je sve to shvatio kao odnose Boga spram njega samoga i odnos Boga spram Univerzuma - ta relacija je povezana i neodvojiva. Nova zvezda 418 - gde je 418 broj staze Het, kao i Reči Aeona Majstora Teriona.

12. Čak ni to me nije obmanulo; jer kruna ima dvanaest zraka.

ABRAHADABRA Sva ta obličja, ideje, simboli, vibratorne vrednosti su samo odrazi i talasanja Svetlosti koja izvire iz Jednoga - a Kruna ima 12 zraka, a 12 je broj "Anđela" HUA.

13. A tih dvanaest su jedno.

Jedan je Njegov Početak! Jedan je Njegov Duh, i Njegova Promena je Jedna! Bog je Jedan, a dvanaest izboja Svetlosti iz Krune emaniraju Sav Univerzum u svojim "daljim" materijalizacijama kroz ravni postojanja. Nema razlike, niti odvojenosti Univerzuma od Jednoga, Sve stvoreno iz Jednoga nije izvan Jednoga - Jedno je Sve.

II

ר

0. Zatim videh ove stvari izopačene i zle; a one nisu bile, baš kao što Ti jesi Ne.

AIN / KVEMETIEL. Gomila bogova umesto Ničeg. AIN SOF / BELIA'AL. Bezvrijednost umesto Bezgraničnog. AIN SOF AUR / A'ATIEL. Neizvesnost umesto Bezgraničnog Svetla. Bog je NE tj. Ništa i Sve pozitivno i negativno se prožima sa "njim" - Sve je Ništa, kao što je i Bog Ništa - AIN. Mnoštvo je Ništa. Ništa nema karakteristike stoga je Bezvredno. Ništa nema ispoljavanje u sebi - stoga bez početka i trajanja nema ni izvesnog "pojavljivanja" u Ništa.

1. Videh glave bliznakinje koje se uvek bore jedna protiv druge, tako da su sve njihove misli zbrka.

Videh Tebe u njima.

A.KETER/Geburah-Mars TAUMIEL. Blizanci boga - Janus - umesto Jedinstva. Svaka emanacija na svakoj ravni jeste emanacija Boga - svidelo se to nekome ili Ne - Adept u Svemu pojmi Boga.

2. Videh one koji zatamnjuju mudrost, poput crnih majmuna koji krešte podle besmislice. Videh Tebe

u njima.

B.HOKMAH/Geburah-Mars GHAGIEL. Oni koji ometaju umesto Mudrosti - "crni majmuni" koji su animalnost koja "nosi" Inteligenciju i Mudrost Boga - bez sile koja ga "prenosi" Bog ne ispoljava svoju uzvišenost - stoga su Mudrost i majmunluci Uma u ravnoteži. Prevaga kreštanja i besmislica jeste gubljenje harmonije - Adept i u tome vidi Boga.

3. Videh proždrljive majke Pakla koje su jele svoju decu - O vi koji ste bez razumevanja! Videh Tebe u

njima.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

R.BINAH/Geburah-Mars SATARIEL. Oni koji skrivaju Razumijevanje. Majke pakla - Binah se ogrnuo užasima Geburaha i proždire Misli Adepta, uništavajući ih, da bi bez njih čista Svest Majstora bila medijum Razumevanja. Bog je i u tome, bez razlike.

4. Videh nemilosrdne i nedostojanstvene koji su poput gramzivaca što se otimaju za svoju odvratnu

hranu. Videh Tebe u njima.

A.HESED/ Geburah-Mars GHA' AGŠEBLAH. Onaj koji lomi umesto Milosti - Heseda.

I - Nema milosti - zatvorenost ega i okrenutost samome sebi - Egu.

A - Nema dostojanstva - nema sjaja koji izvire iz Veličine Oslobođenosti Adepta.

O - Gramzivci (otimaju se za odvratnu hranu) - halapljivost za elementalnim

nadražajima.

5. Videh one što izgorevaju, divove poput vulkana koji povraćaju crni izbljuvak ognja i dima u svom

besu. Videh Tebe u njima.

H.GEBURAH/Geburah-Mars GHOLAHAB. Plameni, oni koji pale, poput vulkana. Izbijanje "podzemnih" erupcija Sile

i energije, bez kontrole i pod pritiskom nesvesnih naboja.

I - Divovi poput vulkana - Nije jedan "I" već je "I" predstavljen silinom Velikana- mnoštva.

A

- Povraćaju crni izbljuvak ognja i dima - Plamteća zvezda ne sila Svetlost.

O

- u svom besu - stanje "Divova".

Adept je stalno svestan da Sve manifestovano u Univerzumu (spolja i unutar njega) jeste Bog.

6. Videh bedne, svadljive, sebične, - bili su poput ljudi, O Gospode, bili su sasvim nalik ljudima. Videh

Tebe u njima.

A.TIFARET/Geburah-Mars TAGIRION. Parničenje, svađalice umesto Lepote Tifareta. Opisuje i Svet Ljudi po "Tibetanskom" učenju.

I

- bedni (ljudi) - nasuprotnost Uzvišenosti Boga / Ljudi.

A

- svadljivi (ljudi) - nasuprot toleranciji za Istinsku Volju Boga / Ljudi.

O

- sebični (ljudi) - nasuprot dobronamernosti i darežljivosti Boga / Ljudi. "Videh Tebe u njima".

7. Videh gavranove smrti koji su leteli promuklo kričući nad zemljom posutom lešinama. Videh Tebe u

njima.

D.NECAH/Geburah-Mars

A'ARAB ZARAK

suprotstavljene golubu, vrapcu, itd.) Gavran stoji nasuprot Pobedi.

Gavran koji ometa pažnju (klifoti Venere su ptice lešinarke, kao

I

- Gavranovi smrti / leteli / Nasuprotnost prijatnosti Venere i užitku prijatnosti.

A

- promuklo kričući nad

/ Izbijanje izobličenih vibracija bez lepote i prefinjenosti.

O

-

zemljom posutom lešinama / mrtvilo, telesna vezanost za materiju.

Ako čovek u sebi prepoznaje opisane segmente Bića, vidi ih u svim mogućim

pojavnim obličjima - pozitivnim i negativnim - jer su upravo sve moguće varijacije

emanacije Jednoga Boga, koji je Ništa

On je u Svemu manifestovanom.

8. Videh lažljive duhove poput žaba na zemlji, i na vodi, i na pokvarenom metalu koji korodira sve stvari i ne opstaje. Videh Tebe u njima.

A.HOD/Geburah-Mars

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

SAMAEL. Lažno optužuju, varalice / lažljivci nasuprot Sjaju Merkura. Ovo je klifot Merkura. Voda je Hod, žaba je biće - "simbol" uma koji izvodi "skokove". Korozija je dejstvo vazduha u ("vatrenoj") reakciji vode i metala.

Lažljivi duhovi su jasna nasuprotnost Inteligenciji i Razumu, brzini, Merkura - dejstvo "laži" na zemlji, vodi, kroz vatru i vazduh ih razgrađuje i poništava njihove kvalitete

Bog je i u

tako da ništa ne opstaje. Ipak tome

i to je odraz Božanske energije i namere

9. Videh bestidne, bikove-ljude vezane u bezdanu putrefakcije, koji grizoše jezike jedan drugome od bola. Videh Tebe u njima.

B.JESOD/Geburah-Mars

GAMAMIEL, Bestidni magarac, opscenost nasuprot Temelju / njegova požuda

uništava užitak sjedinjenja u Strasti.

Devijacija ili pak izobličenost "prirodnih" sila koje protiču kroz Čoveka odražava se u bestidnosti, koja nije hrabrost niti odvažnost, već drskost egoizma, koji konzumira odnose sa elementima do iznemoglosti, a ne do poništenja u sjedinjenju. Ipak, odraz ovog odraza, je odraz čoveka-bika i univerzuma ispod Ponora, koji su u neshvaćenom odnosu sadejstva i saglasja koje doživljavaju kao konflikt, a ne kao privlačnost Sile

strasti i ljubavi

"i videh Tebe i njima".

10. Videh Ženu. O moj Bože, spazih tu priliku, baš kao ljupki lik koji prikriva crnog majmuna, baš kao

oblik koji svojim rukama vuče male ljudske prilike dole u pakao. Videh da je od glave do pupka žena, od pupka do stopala njenih muškarac. Videh Tebe u njoj.

R.MALKUT/Geburah-Mars

LILIT, Žena noći, nasuprot Kraljevstvu, ona je ustala protiv nebeskog kraljevstva na

vezanost

čoveka za materijalna obličja i zamisli o nečemu, pa i Bogu, personifikuje se u sili koja ga ograničava da živi i obitava u "paklu" - a pakao je vezanost i potčinjenost silama. Postoji određena "sjedinjenost" muškog i ženskog principa, gde je odraz toga da do Tifareta Čovek biva aktivan, a iznad toga pasivan - što je samo obličje koje je iluzorna polarnost sjedinjenosti u Bogu - neostvareno i ne realizovano, već fantazirano

sjedinjenje.

zemlji. Njen lik skriva crnog majmuna, vuče ljudske "sene" dole u pakao

Nakon svakog od stihova sledi: "Vidjeh Tebe u njima." To je relacija sa stihom 47 u "Cordis Cincti Serpente" koji kaže: "Luč se drži luči, a prljavština prljavštine; jedna oholo prezire drugu. Ali ne i ti, koji si sve i s one strane toga; koji si oslobođen razdora senki."

11. Jer moja beše lozinka Zatvorene Palate 418 i moje uzde Kočije sa Sfingama, crnom i belom. Ali

nije me obmanula nijedna od svih tih stvari.

A.

Upućuje da je izvesna Misterija staze Het, povezane sa Vizijom Kočija u stvari "izlaz" iz Vizija Heksagrama. Crna i bela sfinga prikazuju sve prethodno navedene polarnosti i nasuprotnosti - kojima Kočijaš mora upravljati (a ne da ga one slepo vuku "napred"

po njihovom ćefu). Adept drži uzde - znači da on upravlja Silom Sfinge, energijama i smislom Elemenata (kako se oni emaniraju u njemu i Univerzumu "oko" Njega). Zaista postoji izvesna "lozinka" kojom se stupa Zatvorenoj Palati 418, preko čijih "stepenica" se stupa u Razumevanje. Oni koji znaju ovu lozinku (moraju je znati - i neće je dobiti od svojeg Anđela!) su Majstori koji ne mogu pasti u Ponor. Majstori nisu obmanuti, niti poremećeni delovanjem raznolikosti Vizija i pojavama Boga.

12. Nego sam ih svojom suptilnošću rasprostro u Dvanaest Zraka Krune.

ABRAHADABRA

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Na nebu, među Zvezdama, duhovne sile su prožete sa svojim nasuprotnim prirodama

i emanacijama koje kroz fluid prostora deluju na Heksagram, na Ruah.

Čovek, sačinjen od Elemenata, prožet je silama Planeta, ali i prima spoljašnje uticaje Zodijaka. Kroz "suptilnost" Razumevanja iz Krune se emanira "Zodijak", isijavanje Svetlosti koje prožima Univerzum u svom "kardinalnom", "fiksnom" i "promenljivom" dejstvu kroz

Elemente, prožimajući tako Sve, koje je Jedno, koje je Ništa.

13. A tih dvanaest zraka behu Jedno.

Sve se spoznaje kao Jedno. 12=1. Zodijak je NUIT.

III

א

0. Reci da je On Bog jedan; Bog je Večan; i On nema nikoga njemu Jednakog, niti ikakvog Sina, ni

ikakvog Pratioca. Ništa neće stati pred Njegovo lice.

AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR Bog je Jedan. - konstatacija, jasna, "stroga" i odsečna, bez dileme. Bog je Večan. - Kontinuitet vremena, beskraj očitovan kroz Hronosa/Saturna. On nema nikoga njemu Jednakog. - Jedno sadrži Sve i sve "polarnosti" su sjedinjene, nema Dvojstva u Najvišem - nema Boga i Đavola, nema Dva Najviša. "Iznad" Jednoga je Ništa, nema "razlike" ni dovojednosti Jednoga od Ništa. Nema Sina. - On se ne prikazuje ljudima kao "Sin" (Vau Tetragramatona), on nije emanirani Spasitelj u "nižim" sferama pojavnog Univerzuma - on je uvek Jedan. Nema ikakvog Pratioca. - Proroci i Mudraci, ljudi, mnoštvo ga ne slede - Sve je u Njemu. On ne "vidi" razliku i odvojenost od Univerzuma.

Ništa neće stati pred Njegovo lice. Veliko i Malo Lice (po kabalistima) su dva oblika pojavnosti Boga - ipak, za konačnu realizaciju i sjedinjenje nemoguć je "odnos" Maga

i Boga - "Oni" jedino mogu biti Jedno, bez razlike i bez ograničenja - Mudrac koji vidi Lice Boga nije edno sa Njim, a kada se Sjedini ne vidi odvojenost od Njega. Sve je Bog, Sve je Jedno - Ništa.

1. I pet stotina i jedanaest puta noću tokom četrdeset i jednog dana uzvikivao sam naglas Gospodu

potvrdu Njegovog Jedinstva.

A.KETER/Binah-Saturn Sada objašnjava jednostavnost "načina" i "metoda" pomoću kojega Čovek sebe

rastače kroz Heksagram u Jednoga - a metod je u uzvikivanju tj. objavljivanju na glas da je Bog Jedan - Potvrditi Gospodu njegovo Jedinstvo.

511 je AIN

511 = 7x73 - Ceo Heksagram se stapa na stazu Gimel. Na drugi način emanacija Reči Aeona ARARITA se iz Hokmaha pojavljuje u sferi Ruaha. 41 je MA - Majka; ALI - Bog.

Ništa

Alef+Jod+Nun

237

Zain+Lamed+Reš

2. Takođe sam slavio Njegovu mudrost, kojom je On načinio svetove.

B.HOKMAH/Binah-Saturn Nastavlja se obraćanje Bogu, kojim se aktivno iskazuju njegovi uzvišeni "kvaliteti" i smisao koji emanira iz Njegovog Jedinstva. Bog je Mudrost - Hokmah - Phallos - kojim je sačinio svetove - Bog je Sve Stvoritelj.

3. Da, veličao sam Ga zbog Njegove jasne suštine, kojom je univerzum postao svetao.

R.BINAH/Binah-Saturn

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Jasna suština se sagledava kroz Razumevanje Binaha - "postao svetao" znači da je shvaćen, a da Svest nije zamagljena, već Jasnovideća u praznini uma koje nadahnjuje Razumevanje.

4. Zahvaljivao sam Mu zbog Njegove mnogostruke milosti; obožavao sam Njegovu veličanstvenost i

dostojanstvo.

A.HESED/Binah-Saturn Slavi Boga, nastavljajući (nizom korespodentnim prvom poglavlju) da definiše uzvišene Božanske osobine koje se emaniraju na ravnima pojavnog Univerzuma. Slaviti, obožavati i potvrđivati ove Božanske osobine dovodi Čoveka u jasnu relaciju sa Bogom, potvrđuje čovekom "odnos" i neodvojivost sa Bogom, da bi se naposletku sve "spomenuto" i slavljeno slilo u Jednu silu, jedno slavljenje Jednoga Boga sa kojim

je Čovek Sjedinjen u Svetlosti.

5. Drhtao sam pred Njegovom moći.

H.GEBURAH/Binah-Saturn Čovek priznaje Moć Boga (i ne živi u zabludi da Čovek, ili nekakvo drugo biće, može biti uzvišenije od Boga).

6. Uživao sam u Harmoniji i Lepoti Njegove Suštine.

A.TIFARET/Binah-Saturn Kao Adept on se zanosio i uživao u Harmoniji i Lepoti pojavljivanja Boga u Tifaretu kroz Lik Svetog Anđela Čuvara.

7. U Njegovu Pobedu progonio sam Njegove neprijatelje; da, nagnao sam ih niz strminu; stropoštao

sam se za njima u najdublji bezdan; da, tu sam imao udela u slavi mog Gospoda.

D.NECAH/Binah-Saturn Adept je sve misli, osećanja, stavove, namere, težnje, uskladio sa svojom aspiracijom "ka" Najvišem. Sve je stavio u službu Velikog Priziva Jedinstva sa Bogom.

8. Njegov Sjaj je sijao na me; obožavao sam Njegov divni sjaj.

A.HOD/Binah-Saturn Na nižim ravnima Adept je prihvatao sjaj Boga i koristio ga za svoje Usavršavanje. Postoji određeni "odnos" polarnosti Čoveka i Boga - u kojem Čovek prima Božanske uticaje, gde (na nižoj ravni) on nije svestan istinskog Jedinstva sa Bogom.

9. Odmarao sam se diveći se Njegovoj Postojanosti, kako podrhtavanje Njegovog Univerzuma,

disolucija svih stvari, Njega neće pokrenuti.

B.JESOD/Binah-Saturn Jesod je "temelj" Postojanosti Boga tj. univerzuma kao Njegove astralne Manifestacije. I - Postojanost

A

- Podrhtavanje Univerzuma

O

- Disolucija svih stvari

"Njega neće pokrenuti", jer on je Jedan i svi ovi procesi i emanacije su u Njemu. Bog je "Šadai El Hai".

10. Da, zaista, ja Gospod Namesnik Njegovog Kraljevstva, ja, Adonai, koji govorim mom služitelju V.V.V.V.V.-u vladam i upravljam umesto Njega.

R.MALKUT/Binah-Saturn

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

"Adonai Ha Arec" - Sveti se Anđeo Čuvar (kao "niža" pojavna emanacija Boga) vlada Kraljevstvom. Bog ukazuje da se radi vođstva, protoka svesti, energije i ideja (koje vode inicijata ka finalnom posvećenju) prikazuje Majstoru kao "Adonai" i sa njim na taj način "komunicira" kako bi ga Adept mogao slaviti, a kako bi Majstor što dublje kroz Razumevanje shvatio Njegovu Mudrost i Savršenstvo Jedinstva.

11. I još sam uobličio reč dvostruke moći u Glasu Majstora, upravo reč 418.

A.

Reč dvostruke moći je ABRAHADABRA

Dvostruka Moć se odražava u tome da postoje pet "A" vibracija Plamene Zvezde Mikrokosmosa, koja je sjedinjena sa šest vibracija Heksagrama. 418 je Het, čije je ABRAHADABRA i MAKAHAŠANAH - koje su Jedna Reč sa Dve Moći.

Magus je objavio Reč svojeg Aeona.

BR je Reč, ABIR je Moćan

12. I sve te stvari me nisu obmanule, nego sam ih svojom suptilnošću rasprostro u Dvanaest Zraka

Krune.

ABRAHADABRA Jedanaestostruka Zvezda postavlja dvanaestu Zraku u središte, te ona nema prostorno vremenske odrednice, tu su dvanaest zraka Krune, Jednoga Boga. Majstor nije vezan ni za metod obožavanja Boga, niti za Reč kojom je objasnio Boga, već je Sve (koje je 12) "rasprostro" u Jednu Svetlost.

13. A tih dvanaest zraka behu Jedno.

"On Bog je jedan; Bog je Večan; i On nema nikoga njemu Jednakog, niti ikakvog Sina, ni ikakvog Pratioca. Ništa neće stati pred Njegovo lice." "O Gospode, potvrđujem Tvoje Jedinstvo! Slavim Tvoju Mudrost kojom si sačinio svetove. Veličam Tvoju jasnu suštinu, kojom je univerzum postao svetao! Zahvaljujem ti se za Tvoje mnogostruke milosti, obožavam Tvoju veličanstvenost i dostojanstvo. Drhtim pred Tvojom moći. Uživao sam u Harmoniji i Lepoti Tvoje Suštine! Za Tvoju Pobedu progonio sam Tvoje neprijatelje, nagnao sam ih niz strminu, sleteo sam za njima u najdublji bezdan - gde imam udela u Tvojoj slavi, O Bože! Tvoj sjaj me prektriva! Obožavam Tvoj divni sjaj! Odmaram se diveći se Tvojoj Postojanosti, podrhtavanju Univerzuma, disoluciji svih stvari - koje Tebe ne pokreću! O Bože! O Adonai! Ti si Gospod Kraljevstva u kojem sam uobličio Reč dvostruke Moći! ABRAHADABRA! " "Jedan je Tvoj početak, Jedno je Tvoje postojanje, Tvoja promena je jedna"

IV

ר

0. Onda malo dete, ljubavnik Adonai-ev, baš V.V.V.V.V., odražavajući sjaj Adonai-a, uzdiže svoj glas i

reče:

AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR Malo Dete je V.V.V.V.V. - ljubavnik Adonaijev, koji odražava Njegov Sjaj.

1. Slava Bogu i Hvala Bogu! Samo je Jedan Bog, i Bog je neizmerno velik. On je oko nas i ne postoji

snaga do u Njemu uzvišenom, velikom.

A.KETER/Hesed-Jupiter

Odnos slavljenja i hvale Bogu predstavlja ekspresiju o Spoljnjem i Unutarnjem ushitu. Sledeći "par" iskaza konstatuje da je Bog Jedan i neizmerno velik - samim tim je jsano da Jedno podrazumeva Sve. Bog je PAN, Sve, kao što je i Jedno.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Keter je Jedan. Predstavlja misterioznu relaciju i sjedinjenje Tačke i neizmerno velikog Kruga. Nema nijednog dela "nas" koji nije sačinjen od Boga, od njegove "telesnosti", njegove svesti, svetlosti, energije i materije.

2.

Tako V.V.V.V.V. posta lud, i nag hodaše okolo.

 

B.HOKMAH/Hesed-Jupiter Majstor je na stazi ALEF, koja snosi svoje "uticaje" na Hokmah. Nagost je čistota, nevinost i neuslovljenost "odećom" niti "aurom" ("maskom") koja se prikazuje svetu On nije vezan za lično ispoljavanje, On je Luda, Duh Aetira - Logos Aeona.

3.

I

sve

te stvari iščezoše, jer

on

ih

je razumeo sve, da one behu samo poput starih rita na

Božanskom Savršenstvu.

R.BINAH/Hesed-Jupiter Sve stvari - AL. Iščezoše - LA. Binah je prostor Svesti u kojem se "kreću" Zvezdane sile, sam prozor nema karakteristike, sem prostranstva i svesnosti o Razumevanju "sebe" i "Svega". Sve manifestovano je (samo) spoljni odraz Božanskog Savršenstva - to se pojmi iznad

Ponora - i Majstor nije "vezan" za stare rite koje je "spalio", kao što se oslobodio i

svog Ega

koji ne-postoji.

4. I žalio ih je sve, jer one bejahu samo iskrivljeni odrazi.

A.HESED/Hesed-Jupiter Majstor, lud i nag, ispoljava svoje utiske primereno pojavljivanju u određenoj sferi. "On" shvata da su Sve stvari "iskrivljeni odrazi" jer ima jasan uvid i poimanje stvarne Istine i realnosti koja je suština svih spoljašnjih obličja.

5. I udarao je po njima, da ne bi imale vlast nad pravednim.

H.GEBURAH/Hesed-Jupiter On ih u sferi sile silom usmerava i organizuje da sprovedu i ispolje svoju Volju - u sferi Geburaha, lepa reč i molba nemaju uticaja, tu je potrebno adekvatno dejstvo da bi energije bile usaglašene sa Velikim Planom. Adept, pravedni, podnosi sve to i prihvata udarce Majstora sa shvatanjem da kroz silu i snagu izvršava To što je Namera Pravednika.

6. I uskladio ih je u jednu sliku, predivnu za gledanje.

A.TIFARET/Hesed-Jupiter Majstor, koji u sebi ima Reč Aeona, na ovoj razini sve sile i znanje formira kao "jednu sliku" - koja se sagledava u Tifaretu. Ta jedna slika je vizuelni prikaz Reči - jedna Vibracija Gnoze se prostire kroz Sfere i prikazuje umovima ljudi, pa i Adepata, kao "predivna za gledanje".

7. I pošto ih je tako pokorio, ostade nekakva čarolija svetosti usred šuplje sfere spoljašnjeg sjaja.

D.NECAH/Hesed-Jupiter

Njegova Volja je jasna i uspostavio je u harmoniji središta odakle ona "vlada" nad svim "nižim" sferama bića.

I - Pokorio

delovanje Samotnika Teleme.

A

- čarolija svetlosti

Ljubavnik obliven Svetlošću NUITe.

O

- šuplja sfera spoljašnjeg sjaja

Čovek zemlje sadrži u sebi Sve To.

8. Tako da sve posta sjajno.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

A.HOD/Hesed-Jupiter

Hod

se sagleda inteligencijom koja pojmi fantastične zakonitosti i uređenje Kosmosa.

sjaj

Jupiter, kao Demijurg, je pokretačka sila Svega, a Sve je "Sjajno" kada

9. I pošto ih je čvrsto utvrdio u redu i poretku,

B.JESOD/Hesed-Jupiter

Majstor je čak i svom "nižem sopstvu" uspeo posredovati i preneti saznanja i Razumevanje Svega, time je utvrdio svoju Gnozu u astralnim sferama Jesoda, gde se odražava prikaz hijerarhije i međupovezanosti i međudejstva sfera.

10. On proglasi savršenstvo, nevestu, užitak Boga u Njegovom stvaranju.

R.MALKUT/Hesed-Jupiter

Nevesta je He Tetragramatona, telesnost Oca, Majke i Sina - kao i oni, ona je savršenstvo i predstavlja realizaciju i materijalizaciju svih Božanskih promisli, namera i težnji, te samim tim što je "stvorena" predstavlja izvršenje Volje Boga i "On" uživa u Misteriji te Kreacije.

11. Ali premda je tako radio, on je uvek proveravao svoj rad Zvezdom 418.

A.

Reč Aeona svakog Magusa jeste univerzalna formula koja predstavlja Boga i Sve, shvaćeno kroz svest Majstora, te je svaki Majstor u stanju "proveriti" upravo kroz svoju Reč Aeona, da li je proces inicijacije ispravan i da li je Gnoza koja teče u Svet usaglašena sa univerzalnim principima Duha. Na taj način Majstor Terion je uvek u

stanju da sagleda da li su Reči, Misli i Dela koji se emaniraju kroz Njega u skladu sa Rečju Duha koji je ukorenjen u Njegovoj Duši - upravo Zvezdom 418, koja je ABRAHADABRA, na stazi Het Drveta Života, kako je on pojmio Mudrost Aeona. Njegova svetlost vodilja se sažima u Svetlost Zvezde 418 i on emituje uticaje u svet kroz tu suštinu kojoj je posvetio svoj život.

12. I to ga nije obmanulo; nego je svojom suptilnošću rasprostro sve to u Dvanaest Zraka Krune.

ABRAHADABRA Majstor-Magus, koji je "Sam Svoje Sopstvo", nije "vezan" čak ni Rečju kojom je objasnio Univerzum, On sve pojmi kao emanaciju dvanaest zraka Svetlosti koji pletu energije iz Jednog Izvora - Krune.

Fr.A.Th.:"Duh je otkrio ideje suprotnosti i izrazio ih u Dobru (bogovi) i Zlu (klifoti), u ispravnoj i u pogrešnoj akciji. Zatim je pronašao Formulu Agape koja ih spaja i oplođuje, tvoreći bezbroje preljeva. No svi oni su se dešavali samo u njegovom umu, jer nije zaista postojalo nikakvo gore i dolje, nikakvo lijevo i desno, nikakvo naprijed i natrag, kao ni nikakvo središte u kom bi se stvari mogle manifestirati. Tek sa pojavljivanjem Djevice on je sa zanimanjem okrenuo svoje Oko u njenom smjeru i pokrenu uspavane energije iz beskonačnog sna, postajući spreman voljeti."

13. A tih dvanaest zraka behu Jedno.

12=1. HUA=12; (HeH+VaV+ALeF - 133 - Gimel+Lamed+Quof).

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

V

י

0. Umesto krsta nevidljiva tačka koja nema osobine ni delove niti veličinu. Niti zaista ima položaj,

budući da je izvan prostora. Niti ima postojanje u vremenu, jer ona je izvan Vremena. Niti ima uzrok

ni posledicu, budući da je njen Univerzum na svaki način beskonačan, i nema ništa sa ovim našim koncepcijama.

AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR

Krst "prošlog" Aeona se smenjuje nevidljivom Tačkom - Krst je upravo "grublji" odraz i aluzija na Tačku, ali sadrži druge asocijacije i smisao za koje je sama Tačka još dublja suština. Krst predstavlja elemente, ravnotežu, harmoniju, odnose, li tačka nema ni jednu dimenziju. Nema čak ni poziciju, budući da je odsustvo "količine" i "dimenzije" definiše kao Ništa. Tačka nema prostorno-vremenske odrednice, nema "ono" iz čega je nastala, stoga nije proizvod nečega i reakcija na "neko" dejstvo. Tačka je identična bilo kojoj drugoj Tački koja je bilo koje "drugo" središte beskraja. Ova Tačka je Hadit - koji je "objašnjen" u Liber AL vel Legis.

1. Tako je pisao Ou Mh, Oslobođeni Adept, i ne zbuni ga smeh Majstora Hrama.

A.KETER/Tifaret-Sunce Oslobođeni Adept shvata smisao svakog dela univerzuma i pred-postavlja smisao Najviših Misterija - kojima pristupa metafizički i naučno dosledno, definišući

Univerzum spram svih svojih uvida i iskustava, ne vezujući se (lično) ni za ikoju ideju i

tvrdnju. Njegov "zadatak" je da objavi tu Istinu i Znanje koje proističe iz Njega, Majstor Hrama zaista obitava u svesti koja pojmi stvarnu Realnost Univerzuma. Oslobođeni Adept se ne zbunjuje usled dejstva "viših" uticaja.

ali

2. Niti se postidi slušajući smeh malih paklenskih pasa.

B.HOKMAH/Tifaret-Sunce Psi razuma ne mogu pomutiti, niti uzdrmati stavove i shvatanja Oslobođenog Adepta, jer je on sebe utvrdio u svim sferama i ono u njemu što se suprotstavlja ili "ruga" (smeje) Njegovom sve-opsežnom sagledavanju Istine ne umanjuje "značaj" toga da iza tog smeha stoji Tišina. Oslobođeni Adept se ne stidi onoga "nižega" u sebi.

3. Jer on je bio na svom mestu, a njegova laž bi istina na njegovom mestu.

R.BINAH/Tifaret-Sunce Fr.A.Th.:"On se međutim zalaže za pravo da se ispolji u skladu sa svojom voljom i sa svojim postignućem. Na taj način on brani doktrinu Krune da nema ničeg osim točke gledišta, jer je to jedina realnost koje smo mi svjesni i samim tim po kojoj se možemo ravnati." Upućuje na to da je Oslobođeni Adept direktno "pod" uticajem Magusa (stazom Vau - "Hijerofanta") i stoga iz Reči Magusa proističe "objašnjenje" Univerzalne Istine koja se projektuje kroz njegovo Biće.

4. Mali psi ga ne mogu ispraviti, jer oni ne mogu ništa sem da laju.

A.HESED/Tifaret-Sunce Fr.A.Th.:"On je i sam u stanju uvidjeti da mali psi imaju svoje viđenje, koje nije točno, budući da nisu ništa u stanju uraditi, osim brbljajući o svojim stavovima pokušavati ih naturiti drugima." Razum i misli mogu da se prikazuju u mnogim obličjima shvatanja sveta, ali Oslobođeni Adept nema sumnju u To što je definisao kao Istinu - bitno je pojmiti da

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

je nulti stih suštinska projekcija formule ovog Libra u relaciji sa Tačkom - te nema razlike "između" ARARITA-e, Tačke i AIN-a tj. Ništa - koji su i Ništa i Jedno i ispoljeni u Mnoštvu.

5. Majstori ga ne mogu ispraviti, jer oni kažu: Dođi i vidi.

H.GEBURAH/Tifaret-Sunce Majstori se ne raspravljaju, oni samo ukazuju na sled neophodnih koraka u duhovnom razvoju. Oslobođeni Adept je shvatio (svim svojim osobinama i potencijalima) smisao Istine - samo mu je preostalo da shvati da to nije "on" koji to shvata već da shvatanje ne postoji već je stanje Istine prisutno u Tački. Oni ga pozivaju da se uveri da Istina postoji kao takva u Tački koja ne-postoji kad nestane Oslobođeni Adept.

6. I ja dođoh i videh, da, ja, Perdurabo, Filozofus Spoljašnjeg Kolegijuma.

A.TIFARET/Tifaret-Sunce Filozofus, koji je na sebe primao "uticaje" Oslobođenog Adepta je automatski "uveden" u stanje Spoznaje, onda kada je Majstorstvo osvanulo u Gradu piramida, kada je poništen Oslobođeni Adept. Bitna relacija Filozofusa sa Oslobođenim Adeptom jeste što Filozofus shvata funkcionisanje Univerzuma (i Čoveka, neodvojivo), a Oslobođeni Adept to produbljuje do krajnje granice - koja se jedino može izgubiti u Beskraju samo-poništenjem. On je "izdržao do samoga kraja" i sila Razumevanja je preneta putem Milosti na Čoveka Zemlje. Ovaj stih potvrđuje realizaciju njegovog Majstorstva koje "potom" deluje i na niže "delove" Bića, ne čineći da On obitava samo u Najvišem, već da aktivno prenese dejstvo Duhovne Svesti u sve segmente Života.

7. Da, baš ja, čovek, videh ovo čudo.

D.NECAH/Tifaret-Sunce Fr.A.Th.:"Postavši Majstor Hrama, spoznao je mehanizam svih planeta, kako pojedinačno, tako i njihovog međusobnog djelovanja (ovo se također odnosi na Ruach), čime je spoznao makrokozmos, vidjevši njegove veličanstvene oblike u tajanstvenoj riječi Ararita. Postavši Bog, ipak si nije dozvolio da ga opčara vlastito dostignuće, već je odabrao da je prije svega bude svjestan vlastite ljudskosti. Sve ostalo bi ga pretvorilo u Crnog Brata." Razumevanje se postignućem prenosi na sve ravni, utvrđujući da čak i "čovek" u svojoj ljudskosti biva oplemenjen i evoluiran u to "čudo" i da živi shodno shvatanju i tom Razumevanju koje ga je proželo.

8. I ne mogu ga posredovati.

A.HOD/Tifaret-Sunce Postoji mogućnost prenosa shvatanja o stanjima i procesima koji se odvijaju u Univerzumu i Čoveku - ali ne može se posredovati tj. "preneti" samo Direktno Iskustvo Istine - to svako neizostavno "mora" da ostvari i doživi sam za sebe.

9. Ono što me uspostavilo je nevidljivo i nespoznatljivo u svojoj suštini.

B.JESOD/Tifaret-Sunce Čula čovečija, um, misli i osećanja, celokupna mašinerija energija i sila, suptilnih i grubljih, nemaju u svojem receptivnom smislu kapacitet niti senzitivnost za "onostrano" tj. za To što je iznad Ponora. To se "možda" "može" "doživeti" i Razumeti, ali se o tome ne može izreći ništa što stvarno predstavlja tu Istinu. Svaka definicija je Laž, utoliko koliko je i samo slovo ili reč koja je vibracija, čime poseduje

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

prostiranje i vreme, a Tačka Istine (spomenuta u nultom stihu) nema ništa sa ljudskim konceptima poimanja.

10. Samo oni koji znaju ONO mogu biti znani.

R.MALKUT/Tifaret-Sunce

Samo "oni" koji su To doživeli i u "čemu" ne-obitavaju mogu znati To stvarno, takođe, ako oni "znaju" To, onda su oni podređeni u obitavaju u Znanju, stoga mogu biti Znani - takođe, oni koji Razumeju pojme paraqdoks pozitivnosti i negativnosti ovog ne-smisla i po promisli bezličnog Razumevanja mogu proizvoljno biti skriveni u Tišini (ačke) ili pak emanirani kroz Znanje u "niže" sfere Drveta Života.

11. Jer oni imaju genij moćnog mača 418.

A.

Kočijaš (Het) na Putu Razumevanja "deluje" moćnom silom uništenja i razlučivanja, mačem (Zain) koji razobličava ne-znanje i Znanje i koji to saseca u Ništa

Razumevanja.

12. A oni nisu obmanuti nijednom od ovih stvari; nego su ih svojom suptilnošću sve rasprostrli u

Dvanaest Zraka Krune.

ABRAHADABRA

Fr.A.Th.:"Cjelokupna je razlika što se sada koristi množinom, što je osobito poželjno kada se bavimo problematikom Sunca, kako ne bi bili uhvaćeni u mreže ega, to jest kako ne bi pomislili da je to što doživljavano iskustvo koje smo jedino mi u stanju

doživjeti.

Prethodnom poglavlju je izvrsno obavilo svoju zadaću kreacije Nuinog aspekta Univerzuma. Sada se prešlo na prikaz samoga Duha. Sljedeće poglavlje pojašnjava na koji način se oni sjedinjuju i predstavlja nam plod njihova odnosa onako kako je ovaj manifestiran u sefirotima." Majstor Hrama nije vezan, niti ga je moguće obmanuti nijednim pojedinačnim delom, niti "grupom" sila manifestovanog Univerzuma - jer on pojmi neodvojivost i prožetost Svega, koje obitava u sadejstvu ustrojeno formulom Istine koju je objavio iz svog Razumevanja, a kako ga je podučio Magus, tj. kako mu je projektovao silu Reči Aeona u Duh oslobođene svesti Bića.

13. A tih dvanaest zraka su Jedno.

Majstor je sve Razumeo kao projekciju sadejstva Dvanaest zraka Krune i neuslovljeno obitava u toj realnosti koja nema svoju nasuprotnost, niti odraz, već je Svetlost Sopstva Jednoga.

VI

ת

0. Dublje, sve dublje u mulj stvari! Dalje, sve dalje u beskrajno Prostranstvo Bezdana.

I

- Dublje

- Dalje

- AIN SOF AUR

A

- Sve dublje

-

sve dalje

- AIN SOF

O

- u mulj stvari

- u beskrajno Prostranstvo Bezdana

- AIN

Prostiranje svesti u svim "pravcima" (dublje, dalje), sferično, ekspanzijom iz Tačke, pojmi Sve manifestovano, beskrajno, od najdubljeg "ne-svesnog" do beskraja bez- limita Univerzuma, beskrajnog Bezdana kosmičke Svesti NUIT.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

1. Velika boginja koja se svija preko Univerzuma je moja ljubavnica; ja sam krilati globus u njenom

srcu.

A.KETER/Jesod-Mesec On se identifikuje sa Haditom i jedini "odnos" Tačke sa Beskrajem jeste Ljubav - NUIT je njegova Ljubavnica. Ovde se sve povezuje sa Misterijama Knjige Zakona.

2. Ja se uvek sažimam kao što se ona uvek rasprostire;

B.HOKMAH/Jesod-Mesec Dvojstvo sažetog beskraja - Hadit i prostrtog beskraja - Nuit, u kretanju, u delovanju kojim je potvrđena njihova bit. Jedno se "skuplja", drugo se "širi", njihovim prožimanjem opstoji njihova ljubav. Objašnjava da Najviša Misterija "polarnosti" predstavlja odnos Tačke i beskrajne Kružnice.

3. Na kraju je sve to jedno.

R.BINAH/Jesod-Mesec Hadit, koji je Jod po smislu "formule" je Jedno sa Nuit, koja je He. Ipak Jod i He, su sile koje definišu odnose pojavnog univerzuma, a ovde su iskorišćeni jedino radi asocijacije. Jedno koje je "nastalo" od ovih "dvoje" nije samo Vau, Sin, već "simbol" Tačke u Krugu, Sunce, Heru-Ra-Ha - ali i Jedno koje je Keter.

4. Iz naših ljubavi izrodi se Otac i Tvorac svih stvari.

A.HESED/Jesod-Mesec Otac, tvorac, je Demijurg, IAD Balata; koji je oličen u Suncu, Solarnom Logosu koji je Dete i Otac "solarnog sistema" Bića - svih stvari. Univerzum i Sila koja ga održava "su" stvoreni sadejstvom Hadita i Nuite.

5. On je uspostavio elemente: etar, vazduh, vodu, zemlju i vatru.

H.GEBURAH/Jesod-Mesec

Exarp, Hcoma, Nanta i Bitom su elementi koje prožima Duh - "oni" su Elementi koje

je sačinio IAD Balata, koji "vlada" nad njima.

6. On je uspostavio lutajuće zvezde u njihovim putanjama.

A.TIFARET/Jesod-Mesec Svaka Zvezda ima svoju "putanju" po nebeskom svodu. Unutar svake je skriven Hadit, koji generiše silu života Zvezde, koja obasjava prostranstva beskraja kojima "luta".

7. On je orao svojim Plugom od sedam zvezda, tako da se Sedam zaista može kretati, a da ipak uvek

pokazuje na nepromenljivo Jedno.

D.NECAH/Jesod-Mesec Sedam zvezda - Plejade; predstavljaju "povezani" kompleks i "jato" zvezda koje

sudejstvuju u prostoru. Sedam je i "beoj" Venere, koja je spoljna emanacija i prikaza Velike BABALON.

O - (orao) plugom od sedam zvezda

na polju materije - ARARITA ima svoju materijalizujuću Silu.

A - da se Sedam zaista može kretati

I - (pokazuje na) nepromenljivo Jedno Ništa.

svaka Zvezda ostavlja trag svoje egzistencije

ARARITA je dinamički proces, Sila inicijacije. Jedno je "uvek" forma koja "skriva" Tačku i

8. On je uspostavio Osam Pojaseva, kojima je opasao globuse.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

A.HOD/Jesod-Mesec

Osam je "broj" inteligencije i uma (Merkura/Hod-a). Osam Pojaseva "mozga"-globusa/sfera su:

1. The Bio-Egzistencijalni Pojas (dah svesnosti)

2. The Emocionalno-Teritorijalni Pojas (frojdovski ego)

3. The Dekstro-Simbolički Pojas (racionalni um)

4. The Etičko-Socijalni Pojas (odrasla personalnost)

5. The Neuro-Somatski Pojas (povezanost uma i tela)

6. The Meta-Programski Pojas (psiho elektronski um)

7. The Neuro-Genetički Pojas (morfogenetički monadički um)

8. The Ne-Lokalni Pojas (kvantni nad-um)

9. On je uspostavio Trojstvo Trijada u svim stvarima, nagoneći vatru u vatru, i uređujući sve stvari u Stalnom Boravištu Kraljeva Egipta.

B.JESOD/Jesod-Mesec

Fr.A.Th.:"Ovo je glif Mjeseca i time cjelokupna izjava znatno dobiva na težini, jer se time direktno upozorava da je ovdje dano razrješenje sustava našeg psihičkog života. Trojstvo trijada ukazuje na nadsvijest, svijest i podsvijest. To se putem sefirota očitava na sljedeći način: božanski sefiroti (prva tri), ljudski (sljedeća tri, oni između Bezdana i Paroketa), te demonski ili životinjski (konkretno Necah, Hod i sam Jesod). Po teoriji u Malkutu i tako ne egzistira psihizam, jer on je čista materijalnost (tijelo bez duše), pa se sistemu mora priznati određena uokvirenost. Stalno boravište kraljeva Egipta su piramide (sfingama čuvane) koje je lako zbog njihovog faličkog izgleda povezati sa Jesodom, Temeljom, pri čemu nalazimo vezu

kako između modernog Bijelog Bratstva i negdašnjih misterija, tako i upozorenje da su sve tajne u nama i da njihovo otkrivanje ovisi o tome hoćemo li dozvoliti vlastitoj kreativnosti da se slobodno izrazi."

3x3=9; Jesod (Tet). Tri ogleda data na tri načina u Hijerofantskom zadatku Knjige Zakona. Vatra u Vatru - Jod Joda - krajnje iskre suštinskog Ognja - Izboj suštinskog potencijala koji se emanira iz Tačke Duha - to se Sve manifestuje u "stalnom boravištu Kraljeva Egipta", u Khemu, Malkutu Univerzuma. Zakon trijada prožima sve sfere postojanja. I - uspostavljeno trojstvo trijada - "On" tj. "I" je to učinio.

A

- vatra u vatri - Plamteća Zvezda.

O

- sve stvari uređene u Khemu.

10. On je uspostavio Svoju vlast u Svom kraljevstvu.

R.MALKUT/Jesod-Mesec

Otac i Tvorac svih stvari - IAD Balata, Gospod pravednosti, "vlada" u Svom kraljevstvu - kao što je Čovek u sebi tvorac svoje Volje i "sudbine" koju sprovodi i kojom vlada svojim Životom. "Ol sonuf vaoresaji gohu IAD Balata "

11. Ipak se i Otac pokorava Moći Zvezde 418 i stoga

A.

Tvorac univerzuma ga je sačinio prema određenim principima i zakonitostima i

postojanje takvog univerzuma ne sadrži elemente koji nisu integrisani u "celinu" tj.

Jedno.

Stvoreni univerzum funkcioniše po hijerarhiji i redu uspostavljenom između svih njegovih "delova" - Stvoritelj, "Veliki Neimar Svih Svetova" nad sobom "ima" Ono što je Svetlost "iznad" Svega - To što je iznad manifestovanog Univerzuma, koje je Svetlost Zvezde Hadita na stazi Het, kojom potpaljuje Vatru Geburaha, Vatru Zvezde.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Sila Reči Aeona određuje i objašnjava sve aspekte Univerzuma i Onoga koji ga je začeo, održava i koji ga uništava, uništavajući sebe. Moć Zakonitosti ARARITA-e kojom je Otac formirao univerzum, je "podređena" Reči Aeona ABRAHADABRA, tj. "nova formula" objašnjava umu Čoveka Misterije koje su "iznad" manifestacije univerzuma.

12. Njegovom suptilnošću On sve to rasprostire u Dvanaest Zraka Krune.

ABRAHADABRA

Reč Aeona uzdiže svest Majstora do Krune u kojoj on pojmi sebe "kao" HUA - Svoje Sopstvo Svetlosti. Reč ARARITA određuje sfere i procese sedam sfera, ali "planetarne" karakteristike Heksagrama jesu samo "deo" veće celine Mudrosti Logosa Aeona.

13. A tih dvanaest zraka su Jedno.

Na posletku

Sve je Jedno.

VII

א

0. Zatim sam si u moći Lava uobličio tu svetu i bezobličnu vatru, QaDoŠ, koja je strelovito jurila i

sevala kroz dubine Univerzuma.

AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR I - U moći Lava uobličio

A

- svetu i bezobličnu vatru, Kadoš,

strelovito jurila i sevala

O

- kroz dubine Univerzuma.

Lav je lični simbol Majstora Teriona, njegova manifestacija u Svetu, Oganj njegove Volje je oformljen u tom glifu, koji je i glif reči ARARITA na svetom Heksagramu. Kadoš je "Sveti oganj" Inicijacije, probuđena Kundalini sila. 0°=0

1. Na dodir Qadosh Vatre zemlja se rastopi u tečnost bistru poput vode.

A.KETER/Necah-Venera Pretakanje energija i svesti iz Zemlje u Vodu (iz Muladare u Svadistanu). 1°=10

2. Na dodir Qadosh Vatre voda ispari u proziran vazduh.

B.HOKMAH/Necah-Venera Prelazak svesti iz Vode u Vazduh. 2°=9

3. Na dodir Qadosh Vatre vazduh se zapali, i posta Vatra.

R.BINAH/Necah-Venera Prelazak iz Vazduha u Vatru. 3°=8

4. Na dodir Qadosh Vatre, O Gospode, Vatra se rasu u Prostor.

A.HESED/Necah-Venera Vatra se rastače u Akaši. 4°=7

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

5. Na dodir Qadosh Vatre, O Gospode, Prostor se rastvori u Dubinu Uma.

H.GEBURAH/Necah-Venera

Akaša se integriše u identitet Atmana. Svest Svetlosti se ukazuje kao "Sveti Anđeo
Čuvar".

5°=6

6. Na dodir Qadosh Vatre Um Oca nesta u sjaju našeg Gospoda Sunca.

A.TIFARET/Necah-Venera

Atman se sjedinjuje sa Bramanom. 6°=5

7. Na dodir Qadosh Vatre Briljantnost našeg Gospoda se apsorbovala u Ništavilu naše Dame čije Telo

je od Mlečnih Zvezda.

D.NECAH/Necah-Venera

Sunce se predaje BABALON. 7°=4

8. Qadosh Vatra zgasnu tek onda kada Ulazeći bi odagnan s praga,

A.HOD/Necah-Venera

Sve nestaje. Horus, gospod Geburaha, ne prelazi granice svoje emanacije. Prag ponora je "granica" pred Binahom, koji je Veliko More Razumevanja. 8°=3

9. I kada se Gospod Tišine uspostavi na Lotosovom cvetu.

B.JESOD/Necah-Venera

Hoor-Paar-Kraat. Padmasambava na lotosu. Celokupni Oganj, sila Ra-Hoor-Khuita se smiruje u konačnom postignuću. 9°=2

10. Tada bi dovršeno sve što se trebalo dovršiti.

R.MALKUT/Necah-Venera

Svemu je kraj. Direktno upućuje i na Malkut kao mesto manifestacije postignuća. Doživevši Sve, preostalo je Ništa za "živeti". 10°=1

11. I Sve i Jedan i Ništa bejahu ubijeni kada je ubijen Ratnik 418,

A.

Smrt je kruna svega. 0°=0 / 11°=0

Ratnik 418 - Kočijaš je "uništen" da bi mogao biti privučen Binahom (samo je stazom Het mogao prenositi pouke Misterije izložene u ovom Libru), da bi postao njegova Beba, ubijena je i ideja ničeg, svega i jednog, stopivši se do neraspoznatljivosti. Kao što su se sve energije i lične karakteristike rastvorile, poništile, utihnule, tako je i um ućutao i svest je postala Tišina, nema je

12. Kada je ubijena suptilnost koja je sve ove stvari rasprostrla u Dvanaest Zraka Krune,

ABRAHADABRA Nestani kao reč Utihni

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Reč Aeona se povlači i nestaje, utihnjuje njena vibracija Istine.

13. Koji se ponovo vratiše u Jedno, i iza Jednoga, sve do vizije Lude koji u svojoj ludosti čaraše s rečju Ararita, i iza Reči i Lude; da, iza Reči i Lude.

Sve se "povlači" u Jedno, zamahom sile koja je pokrenula Sve, prelazeći i "iza" u Ono sa čime se Luda igra, šta je samo Luda u svojoj razigranosti i razbibrigi iskazivala,

objavljivala istinito i lažno, sa smislom i bez,

svih iskustava prestaje sa ikakvom egzistencijom i nestaje u Jednom, nestaje i Luda, čija je Reč Mudrosti utihnula, jer Reč ne može ukazati ništa, o "onom" iza Jednoga, koje je Ništa Besmisleno je govoriti išta o "tome" iza i iznad Krune.

sva Svest "uništenog" Čoveka, nakon

"Dođi i vidi".

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

LIBER CADDI VEL HAMUS HERMETICUS sa komentarima

Fr.Sigma

0. U Ime Gospoda Inicijacije, Amen.

Hoor je Gospod koji inicira. Ovo je staza Vatre i Horusa. Kao što samo slovo Cadi ima dva Jod-a u svom vrhu, koji određuju polarnost tako i ovaj Liber ima dva puta dvadesetdva stiha koji kroz sebe iznose i objavljuju uticaj Gospoda koji prenosi Inicijaciju Vatre. AMEN je četiri, potvrda i materijalizacija Petog – Duha Plamene Zvezde Horusa. Ovo je objava Vatrene iluminacije sa staze Cadi na kojoj Gospod ima dominantan uticaj. Amen = nma = 91. 1 je Duh, 90 je Cadi - Vatra njegove vladavine.

1. Ja letim i sljećem poput sokola, moja moćna krila su od smaragda.

On objavljuje svoje obličje, on je "poput" ali ne i identičan. On je "više" od samog obličja, ipak obličje služi da prenese utisak i pouku o njegovoj prirodi. Njegovo obličje je tradicionalno obličje Horusa-Sokola. "Leti i sleće" ukazuju na dve produžene linije - kosu i horizontalnu - slova Cadi. Njegovo obličje se ispoljava iz Ketera - 1. Odatle se on pojavljuje. Leteti = jrb = 212.

ALEF

leti i sleće kroz VAZDUH

2. Obrušavam se na crnu zemlju, i ona se zelenilom obraduje mojem dolasku.

Crna zemlja je Khem, on se spušta ka Malkutu, materijalizaciji mnoštva i svih polarnosti. Zelenilo ukazuje na plodnost i bujanje materije pod njegovim uticajem.

BET

KUĆA Sveta

3. Djeco Zemlje! Radujte se! Radujte se neizmjerno; jer vaše spasenje je na dohvat ruke.

Deca Zemlje - ljudi, mnoštvo, kojem objavljuje učenje Radosti, a ne Patnje (kako su to mnoštvu preneli inicijati starog doba). Spasenje je ulazak i življenje Radosti.

Obrnuti sled posmatranja slova Cadi - horizontalna linija je Zemlja, kosa linija koja se uzdiže je ushit Radosti, a dva Jod-a su spasenje i ruka koja ga doseže. Radujte se = lyg = 43 (vidi 43. stih)

GIMEL

Put Spasenja, veza Krune i Lepote.

4. Stiže kraj tuge; ja ću vas uznjeti u moju neopisivu radost.

On ukida i poništava stara shvatanja objavom novog učenja. On jeste Radost i oni koji stupe

izvan Tuge ulaze u Njega. U sjedinjenje s njim. To je inicijacija. Promena, transformacija i ulazak u novo stanje, novu svest. Tuga = lba = 33 ("Avelj")

DALET

Onaj je Zadovoljna, a ne tužna Velika Majka. Priroda se menja u procesima energetskih dominacija Aeona.

Tuga Carice, Velike Majke

se menja u Radost.

5. Ja ću vas poljubiti, i odvesti na vjenčanje; pripremiću gozbu za vas u kući sreće.

Usta - Phe; venčanje - Zain; kuća sreće - Beth+Kaf. Poljubac je spoljašnje pristupanje svojoj polarnosti Čoveka Zemlje. Venčanje je proces sjedinjenja Ljubavnika. Gozba u kući sreće - u njoj obitava Samotnik. Poljubac = hqycn = 465

HE

Zvezdana ljubav.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

6. Ne dolazim da vas kudim, niti da vas porobim.

Nema opravdanja i besa za "greške" one su nametnuta ograničenja kroz inkarnaciju u materijalnom svetu. Horus ne osuđuje svet, on daje novi tok Gnoze i otvara Put ka Inicijaciji Radosti Vatre. Horus ne porobljuje, ne nameće silom svoj Zakon. Robovi mogu da služe i žive

u ograničenju, on objavljuje Radost i izvesnost "mogućnosti" Spasenja za one čija je to Volja. Porobiti = šwd = 310

VAU

Hijerofant i Inicijator. On ne kažnjava, već podučava, prenosi Mudrost Logosa Aeona.

7. Ne tražim da odbacite svoje sladostrašće, svoju ljenost, svoje gluposti.

Sladostrašće ("mana" vode), lenjost ("mana" vzemlje), gluposti ("mana" vazduha) će se jednostavno transformisati (i nestati) prihvatanjem novog shvatanja o Radosti. Sladostrašće - mana Samotnika. Lenjost - mana Ljubavnika. Glupost - mana Čoveka Zemlje. Ipak postoji i mesteriozna inverzija ovih "mana".

ZAIN

su sjedinjene.

nema kajanja, nema poricanja "greha", nema pravdanja - Bratske Polarnosti osobina

8. Već donosim radost vašem zadovoljstvu, mir vašoj radosti, mudrost vašoj gluposti.

Novo stanje radosne i ekstatične svesti nadopunjuje zadovoljstvo (vode), što je ujedno i mir i utelovljenje (zemlja) toj radosti, a nova svest prožima svojom Mudrošću inteligenciju (koja je glupost ako je samo organ i alat uma). Tri Ranga Reda Telemita se i ovde prikazuju sa osobinama. Viši element nadopunjuje trostrukost manifestacije Reda. Plezir, zadovoljstvo = dd = 8.

HET

unapređenje osobina, nadopuna, usavršavanje kvaliteta kroz Razumevanje i Rad.

9. Sve što činite ispravno je, ako u tome uživate.

Najjednostavniji prikaz i ukaz kako se odražava i ispoljava Novi Aeon u čoveku. Patnja starog doba, robovanje u stegama starih moralnih, religioznih i društvenih odrednica je obeležje

ograničenosti - novi Aeon osnažuje i daje drugi smisao egzistenciji i Radu. U Radu treba da se pojmi užitak (kakva god da je svrha Rada ima neki viši smisao), a ne da se doživljava kao breme i sputavanje.

TET

Užitak Strasti.

10. Ja dolazim protiv tuge, protiv zamora, protiv onih koji žele da vas porobe.

On objavljuje da se suprotstavlja starim učenjima i stavovima koji su nametnuti ljudima. Tuga, zamor i porobljavanje su opet tri "negativne" osobine elemenata, a samim tim i Rangova. Samotnik, iako prvo stupa u Binah ne pojmi Tugu. Ljubavnik, koliko god da izgara u svom Velikom Radu, u tome treba da uživa, a ne da oseća Zamor. Čovek Zemlje je rob ako se nije otisnuo na Duhovnu Stazu sa Vatrom u srcu.

JOD

Centrum in Trigono Centri

11. Natočiću vam blistavog vina, koje daje užitak i u sumrak i u zoru.

Pokretanje Prane, Pra-NU u suptilnom telu, kroz polarnosti Istoka i Zapada, tj. Sunca i Meseca, sila koje "ujutro" daju snagu za Rad, a "uveče" smiraj i odmor telu i umu Inicijata. Vino = nyy = 70

KAF

Kretanje Dana, Života,

daje užitak u inkarnaciji.

12. Pođite sa mnom, i daću vam sve što se može poželjeti na zemlji.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

On poziva. Okretanje Duhovnoj Vatri daje "vlast" nad željama Zemlje. Ovo je Hermetička Udica, Poziv skrivenog, Okultnog. On je objavio novi zakon Radosti, zove Ljude, poziva mnoštvo.

LAMED

zadovoljenje u harmoniji.

13. Jer vam dajem ono od čega su Zemlja i njezine radosti samo sjenke.

Duhovna Vatra je suština svega.

MEM

Prenosi Svetlost.

14. One iščeznu, ali moja radost ostaje sve do kraja.

Manifestacija Univerzuma se menja, ali radost-ekstaza Duhovne Vatre opstoji "iznad" pojavnosti, do samog potpunog nestanka Svega i uviranja u Ništa / AIN.

NUN

Sve se menja, podložno je promeni, ali srž Svega je sveprisutna.

15. Sakrio sam se iza maske; ja sam Crni i Strašni Bog.

Ljudi, mnoštvo se plaše Horusa, poimajući ga kao Boga Rata i Osvete, Boga koji donosi Uništenje, razaranje i smrt. To je maska Strašnog Boga. To je maska za one koji ne shvataju da promena iz postojećeg stanja u kojem obitava čovečanstvo predstavlja gnusnost

nesavršenosti i ograničenja, a da uništenje, razaranje i "smrt" toga starog "Zakona" dovodi Čovečanstvo u svest novog Aeona - kroz Inicijaciju Vatre.

(0)

Strašan Bog = mway + la = 88

SAMEK

On je misteriozna praznina šupljega Stuba.

16. Sa hrabrošću koja pobjeđuje strah vi ćete mi prići: položićete svoje glave na moj oltar, išćekujući

udarac mača.

Hrabrost nasuprot straha, spremnost da se umre radi spasenja iz Tuge ovog sveta - to otvara Put ka Inicijaciji u Duhovnu Vatru Aeona. Postoji strah od uzdizanja Zmije, hrabrost pokreće Dah i kretanje Prane uvis; glava na oltaru je uzdizanje svesti do mesta odluke, predaje Najvišem. Mač - Zain je prelazak Bezdana, "mesto" gde se preseca ograničenje Tuge i otvara Put sjedinjenju sa Radošću.

(1)

Strah = ary = 211.

AJIN

Hrabrost pobeđuje i istrajava ka Inicijaciji.

17. Ali prvi poljubac ljubavi zablistaće na vašim usnama; i sva će se moja tama i užas pretvoriti u

svjetlo i radost.

On opet objavljuje da mu smrt ljudi i inicijata nije cilj, već obitavanje svesti čovečanstva na novom stadijumu "postojanja". Sledi Inicijacija i Iluminacija koja sve "staro" pretvara u Novo Svetlo i Radost.

(2)

Usna = hpc = 385

PHEI

Kula starog doba se ruši i osviće Hram Svetlosti Aeona.

18. Samo oni koji se boje neće uspjeti. Oni koji su povili vratove u jaram ropstva tako da se više ne

mogu ispraviti; njih ću prezrijeti.

Strah je vezivo neuspešnosti. Robovi i oni koji se voljno povinuju i služe starom dobu i njegovim zakonima zaslužuju prezir Boga.

(3)

CADI

Biti Car, ili biti potčinjen Caru.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

19. Ali vas koji ste iskušali Zakon, vas koji ste pobijedili pronicljivošću ili snagom; vas ću ja uzeti k

sebi, da, ja ću vas uzeti k sebi.

Gospod Inicijacije napominje da oni koji su izučavali novi Zakon i koji su ga iskušali u svojim shvatanjima i životima, koji su asimilirali povoljnosti nove Gnoze, inteligencije i snage novog Zakona Ognja, oni mogu stupiti k njemu. On insistira na tome da se Čovek ne povinuje slepo i pokorno novom Zakonu. On traži da svako za sebe sagleda implikacije Novog Zakona - kako bi bio otvorenog uma i volje da u tome živi svoj Život i ispoljava svoju Prirodu. Nema robovanja novom zakonu - ili ga živiš ili ga nisi prihvatio - nema nadanja u "bolje" (od toga staroga kojeg ophrvava Tuga i Patnja), ili si siguran u to što primenjuješ kao svoj Kodeks življenja i živiš u sigurnosti svog domena ispoljavanja Duhovnosti.

(4)

Zakon = td = 404.

QUOF

Iskušenja i iskušavanja, iskustva, intuicija i pronicljivost.

20. Molim vas da ništa ne žrtvujete na mojem oltaru, ja sam Bog koji daje sve.

Ne naređuje, već umoljava - nema potrebe za vulgarnostima, bizarnostima, nakaradnostima, izigravanju dostojanstva podaništva, nema ponizne odanosti pred oltarom Boga. Nema nijednog dela Univerzuma koji nije od Njega. Duhovni Oganj je u srži sveg postojanja i iz Njega je iznedren i Kreiran Svet - Sve, PAN. On samo hoće da delove sebe usmeri ka novim

mogućnostima i potencijalima po kojima mogu bolje, efikasnije i primerenije ispoljavati svoju Volju, funkciju, smisao inkarnacije.

(5)

REŠ

Sunce daje Sve.

21. Svjetlost, Život, Ljubav; Silu, Maštu, Vatru; to vam donosim, moje su ruke prepune toga.

Ovo je Plamena Zvezda Inicijata Hermetista. To su savršenosti Pet elemenata, koji se prožimaju se Šest. On daruje Izobilje. Vatra Sunca-Horusa hrani Život, osnažuje ga, usavršava, daje mu smisao, snagu - i Radost postojanja.

(6)

Svetlost = ra = 201 Život = hyj = 23 Ljubav = hbha = 13 Sila = lya = 41 Mašta = hmz = 52 Vatra = ša = 301 631 = atwoynxd = Skrivena Misterija

ŠIN

Bogovi Aeona blagosiljaju Inicijate Iluminacijom.

22. Postoji radost na polasku; postoji radost na putovanju, postoji radost na cilju.

Čovek Zemlje, Ljubavnik i Samotnik - obitavaju u Radosti Aeona.

(7)

Cilj = hrfm = 254

TAU

Trojstvo manifestovano kroz Krst Elemenata.

23. Samo ako ste tužni, umorni ili ljuti, ili neraspoloženi; tada možete znati da ste izgubili zlatnu nit,

onu nit kojom vas ja vodim posred gajeva Eleuzine.

Tuga, umor, ljutnja, neraspoloženost su obeležja neuspeha, ograničenosti elemenata Čoveka. Zlatna nit je vodilja Duha u Hramu Inicijacije.

(8)

ALEF

glupost inferiorne vazdušaste inteligencije ne rešava "probleme" i ludost

predubeđenja o stavovima i konceptima društvene moralnosti i prikazivanja određenih osobenosti deluju da čovekov ego i svest budu zarobljeni u nezadovoljstvu i ne ispunjenošću stvarnih elemenata i potreba duše, što se prikazuje i projektuje u spoljašnjem izražaju kao

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

tuga, umor, ljutnja i neraspoloženost. Alef je slobodan Duh koji vodi Čoveka nadahnućem i inspiracijom koja je Zlatna Nit koja povezuje sve Zvezde u sazvežđa Svetlosti.

24. Moji učenici su ponosni i ljepi; oni su jaki i brzi; oni osvajaju svoj put poput moćnih osvajača.

"Pozitivne" osobine elemenata. Oni osvajaju kroz Horusovu snagu koju su spoznali kao svoju

vlastitu. Oni Idu, oni su Bogovi na Zemlji. Osvajaju svaki region svojih osobenosti, saznaju, upoznaju, pročišćuju, usaglašavaju, učvršćuju, usavršuju, usmeravaju i uspostavljaju na Tron Svetlosti Sunca Svoje Volje i Jedinstvenosti.

(9)

Lep

= han = 56

Jak = rwbg = 211 Brz = rqš = 404

671!

:Y:N:D:A

BET

ponosan i lep, jak i brz božanski Hermes koji prodire u sve regione uma i svesti.

25. Slabi, plašljivi, nesavršeni, kukavički, bijedni, plačljivi oni su moji neprijatelji i ja dolazim da ih

uništim.

Imate li ove osobine u sebi? Shvatite da one ne služe Vašoj Istinskoj Volji i Prirodi. Uništite to! Slabost je mana zemlje i volje. Plašljivost je mana vode i vazduha. Nesavršenost je umišljaj vazduha, beda je mana zemlje, plačljivost je mana vode U kome su te osobine ispoljene taj ne vlada sobom, niti se poznaje suštinski. Uništite to u sebi i pronađite Sveti Oganj Duha koji Vas vodi.

(10)

"Svjetlost, Život, Ljubav; Silu, Maštu, Vatru; to vam donosim" nasuprot " Slabi, plašljivi, nesavršeni, kukavički, bijedni, plačljivi"

GIMEL

proboj Misteriozne Svetlosti iz Krune ka Suncu Lepote predočava i razotkriva ikakve

postojeće nesavršenosti u čovečijoj duši. Ta staza ne može biti budna i energetski uspostavljena dok se ikoja senka i neusavršenost osobenosti prikazuje kroz aspiranta.

26. I to je sažaljenje; kraj bolesti zemlje. Istrebljivanje korova, zaljevanje cvijeća.

Korov je bilje (osobine čoveka) koje koristi neophodne sadržaje plodnog tla na uštrb Biljke/Cveta (volje) koja je "posejana".

Višnji se "sažalio" na ljude i ukazao im koje ljudske osobine su beskorisne i kako iskoreniti taj "korov" koji sputava puno cvetanje Istinske Prirode čoveka.

(20)

DALET

Velika Majka Priroda se u svojoj Ljubavi sažali na svoju Decu, te upravo kroz

negovanje "bašte" duhovnih bića ona leči zemlju i materijalne osobenosti - darujući Svest o Razumevanju.

27. O djeco moja, ljepši ste od cvijeća; vi ne smijete da venete tokom svog godišnjeg doba.

Stvarnost je iznad simbolike. Stvarne osobine čoveka su dublje i jače energetske tvorevine nego li se to može prikazati simboličkim pripovedanjem i poukama. Deca Sunca, Eona Horusa su "lepša" (Tifaret) od cveća koje je samo ukras tla kojim deca trče

Spoznajom, Volja tj. čovek, ne gubi svoju snagu i ne "vene" na svom Putu - jer pojmi Najviši ishod tog Puta.

(30)

HE

Cvet je simbol, prikaz Sjaja Zvezde.

28. Volim vas, poškropiću vas božanskom rosom besmrtnosti.

Istrebljivanje "korova" i sputavanja materijalnih (ljudskih) nesavršenstava su preduslov za Božansku intervenciju, tj. upliv sa "viših" sfera - koje ne troše svoju "rosu" za napajanje i hranjenje neurednog polja i plodova koji gube snagu zbog zagušenosti "manama" (korovom).

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

Oni koji se pripreme u punoj svesti koje mane čine disfunkcionalnost određenih elemenata i prirodnih osobina, njima će Bogovi izaći u susret i voditi ih Svetom Stazom.

(40)

Rosa = lt = 39

VAU

Uticaj Mudrosti Logosa na razum Čoveka

kroz Ljubav.

29. Ta besmrtnost nije uzaludna nada poslje groba; ja vam nudim sigurnu svijest o blaženstvu.

Smrt je staza Drveta Života, užitak i Duhovna spoznaja koji se stiču Gnozom Aeona su "iznad"

toga. Grob je materijalni svet Malkuta, a slobodna svest može da obitava svuda i bilo gde bez razlike i ograničenja.

(50)

ZAIN

premošćuje Ambis, ide "posle groba" i predočava Svest o Blaženstvu.

30. Nudim vam to odmah, na zemlji; prije nego što sat otkuca, vi ćete biti sa Mnom u Staništima koja

su izvan Truljenja.

Ovo nije fantazija, bajka, niti utopija. Sat označava 60 "minuta" staze Samek. Ona je prva dalje od Smrti staze "Nun".

(60)

HET

Kočije se kreću nad energijama i silama, ali i uz pomoć njih, na svojem Putu po Zemlji,

vodeći dušu čoveka ka "višim" Staništima koja su ispunjena Vatrom i Razumevanjem Aeona.

31. I još vam dajem moć zemaljsku i radost zemaljsku; bogatstvo i zdravlje, i dug život. Obožavanje i

ljubav će prijanjati uz vaše noge, i obavijati se oko vašeg srca.

Moć i radost zemaljske su od staze Ajin, to su Moći "Đavola" kontinuitet izdržljivosti.

(70)

Ova snaga osnažuje čovekovu istrajnost na Putu i osnažuje Srce (Tifaret/Anahata) inspiracijom Svetlosti.

bogatstvo, zdravlje,

TET

Moć i radost zemaljska osnažene Ofidijanskom Silom. Srce ovijeno Zmijom.

32. Samo će vaša usta piti izvrsno vino - Vino Jakhovo; ona će dosegnuti čak do rajskog poljupca

Predivnog Boga.

Usta su Phe; Kula Božija je od ove staze Boga".

(80)

JOD

predivni Bog Merkur.

ta usta dosežu "do rajskog poljupca Predivnog

33. Otkrivam vam veliku misteriju. Vi stojite između ponora visine i ponora dubine.

Poput Cara, koji je Oganj Zvezda čovek mora svojim plamenom i individualnošću da bude samosvestan i utvrđen u svojoj ravnoteži, skoncentrisan na svoje postojanje i savršenstvo koje pojmi Gnozom Aeona. Ponor visine su nebesa Nuite, područja Bogova i Etira, a Ponor dubine su mutne regije klifota.

(90)

Ponor = nyht = 451

KAF

Točak Sreće je Univerzum, a on je Jedno sa Čovekom.

34. U svakome od vas čeka jedan Pomoćnik, a taj Pomoćnik ste Vi Sami.

"Pomoćnik" čovekov je samo njegov vlastiti odraz i "prisustvo" u tom Višem i Nižem Ponoru. Ti si i tu gde jesi, prisutan svojim osobinama i na Nebu i u Paklu.

(100)

LAMED

Uravnoteženost i harmonija "gore" i "dole" - u tebi.

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

35. Ne možete imati nikakvog drugog Pomoćnika.

Zakon novog doba ne uči ljude da se povinuju drugima, niti ljudima, niti anđelima, niti

bogovima. Čovek mora da iznađe svoj vlastiti Put i sam je sebi "pomoćnik", vodič, čuvar,

gospodar,

Sam

je svoj Majstor

(200)

MEM

Sam Svoja Svetlost.

36. Mnogi su se podigli, budući mudri. Oni su govorili " Potražite blistavi Lik na mjestu vječito zlatnom, i sjedinite se s njim."

Osnaženi Ognjem Aeona inicijati preporučuju spoznaju Zlatne sfere Sunca koje je zaodenuto Vatrom Duha.

(300)

NUN

Smrt vodi ka Zlatnom Suncu.

37. Mnogi su se podigli, budući glupi. Oni su govorili " Spustite se u svijet tamne svjetlosti, i vjenčajte

se s tim Sljepim Stvorom od Mulja."

Osnaženi materijalnim moćima neki inicijati su pojmili snagu zemlje i prirode, čak i sila koje su mračne i skrivene u nesvesnim regijama izgubljenih sećanja

(400)

SAMEK

Spušta se iz Sunca ka senkama Meseca.

38. Ja koji sam iznad Mudrosti i Gluposti, uzdižem se i kažem vam: ostvarite oba vjenčanja! Sjedinite

se s oba!

Spoznati SVE, to je cilj Puta. To se doseže spoznajom Sebe i spoznajom Univerzuma koji nas

okružuje - spoljašnji i unutarnji Put sjedinjeni kao prožimanje Visina i Dubina, najsjajnijeg i najtamnijeg - totalnost sjedinjenja svih Polarnosti - poništenje odvojenosti i ograničenja.

(500)

AJIN

Dva sjedinjeno u Jednom Đavolu - Bafometu.

39. Pazite, pazite, kažem vam, da dok budete tražili jedno ne izgubite drugo!

Vezivanje za neku osobinu je ograničavanje od drugih osobina, sve one služe Jednoj Svesti, Jednoj Volji, Jednoj Svetlosti koja prožima i čoveka i Univerzum.

(600)

PHEI

Pad kule vezanosti i ograničenosti.

40. Moji Adepti stoje uspravno; njihove su glave povrh nebesa, njihova stopala su ispod pakla.

Shin+Thau sjedinjuju i Vatru neba i materiju Kraljevstva. Punina staze NUN predstavlja i transcedentno poimanje kontinuiteta inkarnacija u Paklu koji se zove niz "zemlajskih" života, kao što predstavlja i poimanje suštine Toga što prožima sve "postojanje". Onaj koji to realizuje kao Gnozu Aeona stoji "uspravno", on je Božanski Phallos.

(700)

CADI

Car stoji uspravno u Sili i Snazi Gospoda koji Inicira.

41. Ali pošto jednog prirodno privlači Anđeo, a drugog Demon, neka prvi ojača tu nižu vezu, drugi

neka se čvršće pripije uz višu.

Punina staze Phe / Marsa - Vatra Horusa Kao "Anđeo" on je izbavitelj, spasitelj od ljudskih mana i ograničenosti, kao "Demon" on uništava upravo te loše osobine koje sputavaju Čoveka (inicijata) da se preda Duhovnom i Spozna Sebe. On oba ova procesa u svakom slučaju mora asimilirati u sebi, doživeti ih i ostvariti Gnozu iz koje proističe "Spasenje" u Vatri Sunca.

(800)

SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC 3.3

QUOF

Glif "Pisces" prikazuje vezu Anđela i Demona

kao odvojenost i kao povezanost.

42. Tako će ravnoteža biti savršena. Ja ću pomoći mojim učenicima; što brže postižu tu uravnoteženu

moć i radost, to ću ih brže gurati.

Cadi

novi Zakon, saživeo se sa svojom Voljom i Iskrom Svetla koja mu je ukazala koje osobenosti ne služe njega kao Gospodara svoje vlastite Sudbine.

(900)

REŠ

Car, vladar Ognja ima tu unutarnju ravnotežu - jer je poslušao ovaj Liber, iskušao je

Glif "Libra" prikazuje rađanje Sunca u ravnoteži

Ono je Sila koja gura Inicijate.