You are on page 1of 55

SKAKAVAC 2.

0
SKAKAVAC 2.5

SKAKAVAC 2.5 - VISHUDI

S ADRŽ AJ :

ZAVJET LJUBAVI
DJECA MESECA

O KREATIVNOM NIHILIZMU
O UZALUDNOSTI

33 STEPEN - 5312 KRUŽENJA SVETLOSTI

POSEIDONSKA BAJKA
ODAVDJE DO VEČNOSTI

ALION TAROT

BOLON TIKU
O ELEMENTALNIM OGLEDIMA ZAKONA

VOĐENA VIZUALIZACIJA KROZ SEDAM SFERA


ZAVET MAJSTORA HRAMA
VELIKI RITUAL BABALON

S er ijal - 2. Br o j 5. P r iv atn o elek tro n sk o izd an je.


S v i tek stov i su  v lasn ištv o au to r a.
22.d ec emb ar 20 08. e.v .

1
SKAKAVAC 2.5

ZAVJET LJUBAVI
Lu

hodat ću prema tebi u zasljepljujućem svjetlu


hodat ću prema tebi i tvojoj ljubavi bosonoga
po goloj, svježoj, mirisnoj i snažnoj Majci Zemlji
preko uplakanih livada
i raskošnog cvjetnog tepiha
plesat ću prema tebi u sjajnim vrtlozima
obasuta titravim zvijezdama
preko gorućih pustinja
i meditativnih, paperjastih snježnih padina
za tebe ću oploviti sva mora
preletjeti sve začarane planete
i vratiti kući Tajno Blago
zbog naše ljubavi pronaći ću
izgubljeno Zlatno Runo
i riješiti zagonetku težu od Sfingine

zagrizi u Božansku Jabuku, moj Adame Kadmone


ne boj se, ja sam tvoja Lilith
moja ljubav zauvijek će gorjeti u tebi
ja ću biti zauvijek uz tebe

2
SKAKAVAC 2.5

DJECA MJESECA
Lu

on stiže sav u Bijeloj Svjetlosti


njegova krila su raščupani vatreni plamenovi
koji ližu moje slomljeno, zatim iscijeljeno srce

o bože, koliko sam ga čekala


skamenjena u Vremenu
koliko sam ga čekala
začarana strašnim sudbinskim činima
vjekovi pobješnjeli prohujali
ali ja sam ostala
nas dvoje prašnjavim mostovima vremena razdvojeni
ali ja sam ostala
nepokolebljiva u izvjesnosti njegovog dolaska
ja sam ga čekala
zagonetno zamišljena nad ponorom poludjelog svjetskog toka

dragi, ja sam bezbroj puta cijela polomljena bila


dragi, ja sam se bezbroj puta iznova u Svetoj Vatri rađala
dok su drugi muškarci tutnjali kroz mene kao izvoženi vlakovi
zanimljivi i lijepi ali neupotrebljivi antikviteti mojih snova
mojih slatkih čežnji i gorkih nadanja
oni nisu bili moja vrsta
ja sam oduvijek čekala Tebe- Dijete Mjeseca

dragi, ja sam bezbroj puta cijela pregažena bila


ja sam se cijela u nedefiniranu čežnju pretvorila
ja sam cijela u ludoj strasti izgarala
dok sam čekala da mi te Više Sile vrate
dok sam čekala da se kao blagoslov spustiš na mene
iz Kraljevstva Sreće

u božanski svijet Trajnog Uskrsnuća-


tamo nam je poći u tijelu Dvojnika
nakon što odigramo još i ovu predstavu za Kazalište Sjena

o drevni Anđele Svjetla, sveti ljubavniče moje duše!


sjećaš li se još uvijek da naša ljubav nije sa ovoga svijeta?
jesi li priznao sebi da me tvoje srce prepoznalo?
nikada me nemoj zaboraviti
nikada me nemoj zatajiti

Pankozmički Ljubavniče…
ti si onaj Odabrani
ti si onaj Jedini…

3
SKAKAVAC 2.5

O KREATIVNOM NIHILIZMU
FR. I.M.A.D. LVX

Na koji način ova teorija koja promoviše stanje u kojem se ne veruje ni u šta, ili po kojoj ne postoje bilo
k akvi ciljevi može biti kreativna? Odmah da raskrstimo sa tim da nihilizam nije uperen protiv i jedne vere ili
skupa apsolutnih vrednosti koje neko podržava. Nihilzam je jednostavno odsustvo bilo kakvih ciljeva ili vere u
bilo šta. Gorgija iz Leontina se pojavljuje kao prvi filozof koji iskreno sumnja u postojanje prirode ili bilo čega,
(poznat je njegov spis ’O prirodi ili o nepostojećem’) ali to nije nihilizam. Nihilizam pre svega ima jasnu svrhu,
kao i haos čija je svrha skrivena iza njegovog pojavnog vela. Naravno ovde se neću laćati proizvoljnog smisla
nihilizma, već su se truditi da pokažem kako nihilizam zapravo predstavlja nesvesni pokušaj da se prevaziđe,
odnosno transcedentira uobičajeni način razmišljanja i pogleda na svet koji nužno donosi sa sobom razdor
kontradikcije. Kreativni nihilizam podseća na jedan zapravo poznati termin, iako se u izvesnim detaljima
razlikuje od njega, a to je nirvana. Nirvana prema budističkom učenju predstavlja stanje savršenstva ili
blaženstva. Ovo stanje je zasnovano na obamrlosti svih želja i strasti. U budizmu ono se odnosi na
transcedentiranje zasebne egzistencije bića. Ovde se ne radi o jednom takvom činu, već o jednoj veštini koju
treba praktikovati i usavršavati vremenom. Ona ne iziskuje da se bilo ko odvoji od sveta i povuče u samoću,
niti da čovek uskrati sebi ona stalna osećanja i radosti koje oseća, već je pre obuke karaktera; kontrola
elementarnih sila pomoću kojih čovek komunicira sa svetom, a to su sposobnosti asocijacije i disocijacije.
Asocijacija, kako je neuro-lingvističko programiranje razume, jeste sposobnost uživljavanja, ’doživljavanja stvari
srcem’, bilo lepih ili ružnih, a disocijacija bi najkraće mogla biti opisana kao sposobnost distanciranja od
osećanja i stvari. Ovo je dobra definicija tih sila; drugim rečima bi ih mogli nazvati njihovim univerzalnim
imenom, pošto se radi o fenomenu koji se ispoljava na različitim planovima, a to su imena sila električnosti i
magnetičnosti. Ovo su dve univerzalne sile koje se ispoljavaju kao odnos aktivnih i pasivnih elemenata. Ove sile
koje se zasnivaju na prostoj fizičkoj pojavi širenja i skupljanja predstavljaju ekvivalent asocijaciji i disocijaciji na
planu komunikacije.

Nihilizam bi bio protest, otpor ovim dvema silama koje teraju čoveka da im se pokori. Ovaj protest bi
imao za cilj ne transcedentnost bića, kao kod nirvane, već jačanje volje; vežbanje sposobnosti koja je istinski
potrebna čoveku, a to je balans. Idealna ravnoteža se u okviru ovih termina ogleda u sposobnosti voljne
asocijacije na lepe, a disocijacije od ružnih stvari. Ovo težnja je u korenu čovekovog ponašanja i nazvana je
često hedonizmom. Međutim, hedonizam nije zapravo moguć kao trajno stanje, zbog same čovekove prirode
koja teži usavršavanju i promeni – adaptaciji. Hedonizam ako se i pojavi u svom trajnijem obliku predstavlja
patološki oblik neprilagođenosti. Sam hedonizam nema puno veze sa balansom o kome se ovde govori. Kada
čovek dospe u to stanje balansa ili ravnoteže, on (kako se može pomisliti) ne počinje da stagnira, već da raste.
Hedonija je u svom izvornom značenju podrazumeva da je sama sebi cilj. U ravnoteži raste čovekova volja za
moć i on prirodnim putem stremi višem nivou razumevanja i postojanja. Dakle, čovek u ravnoteži dostiže uvid u
ono što već zna - on doživljava razumevanje. Ovo se odnosti samo na svesnu težnju ka ravnoteži, a postoji i
prirodna (neintencionalna) ravnoteža, odnosno spoj harmonije spolja koja izaziva i podražava harmoniju
iznutra. Vežbanje i uobličavanje volje koja bi svesno nametnula svoj tempo prilagođavanja sredini isto je što i
reprogramiranje sistema za primenje i obradu informacija spolja, tako bitnih za unutrašnji život. Ovaj mahom
nesvesni - mahom intuitivni napor da se prevaziđe bezdan paradoksa je profan način rešavanja neuobičajenih
problema.

Poznato je da čovekov odbrambeni sistem uvek nudi kakvu takvu zaštitu, odnosno rešenje neke krize, ono
može nekada biti na uštrb nekog organa ili centra u organizmu, ali to samo kad se radi o ekstremnim
slučajevima.

Dakle, kreativni nihilizam nije puno različit od razumnog, ’zdravog ’, i ne rušilačkog skepticizma. Kreativni
nihilizam je samo jedna veština koja vodi kroz totalnu disocijaciju ka voluntanoj asocijaciji – disciplinovanje bića
u pokušaju da se prevaziđe ponor kontradikcije i zadrži pozitivan stav. Ovo bi bila samo jedna moguća
varijanta. Druga varijanta je totalna asocijacija koja bi postepeno vodila ka delimičnoj i na kraju voljnoj
disocijaciji. Ova podela podseća na dva puta, jogu i tantru gde se prva zasniva na odricanju i suzdržavanju, a
druga na prepuštanju i uživljavanju. Primera radi, kreativni nihilizam bi bio jogistički tip puta, sa druge strane
kinistički pristup bi bio tantrički.

4
SKAKAVAC 2.5

O UZALUDNOSTI
FR. I.M.A.D. LVX

Ovo pitanje je postavljano mnogo puta i mnogo puta su na njega pokušali odgovoriti razni sistemi duha
i filozofije. Otkud nam uopšte predstava o tome? Otkud potreba da se ikada postavi to pitanje? Na ovom mestu
ću se poslužiti jednim mitom, kao što su i mnogi ljudi koje mrzi da odgovaraju na hiljadu zašto i hiljadu zato,
jednostavno preuzeli nešto što je već odavno neko drugi napisao. (Ovo se neki filozofi mogu drznuti da nazovu
ravnodušnošću prema istini, jer ako izbegnem sve moguće implikacije koje vuče sama tema zamera mi se na
nesistematičnosti, koju je, usput budi rečeno, i Niče tako mnogo voleo.) Ovo je, po mom mišljenu, legalna
metoda razmišljanja jer čim je nešto uopšte moguće misliti ono je primat samo po sebi i ne treba mu dodatno
objašnjenje. No, o tome kasnije. Da se vratimo temi. Reč je o mitu o Sizifu. To je svima dobro poznat mit, a
naročito egzistencijalistima. Oni su se prevashodno bavili tim skoro mističnim arhetipom. Dakle, imamo Sizifa,
glavnog lika koji u ovom mitu ne radi ništa posebno (zapravo se i u samom mitu ništa posebno ne dešava), ali
on je eto osuđen od strane bogova na večno ponavljanje istog – kotrljanje kamena. Može se reći da je ovaj mit
vrlo skoro došao u centar pažnje. Postavlja se pitanje: zašto? Zašto su se ljudi poistovetili sa jednim ovako
pesimističnim mitom? Za polaznu osnovu odgovaranja mi moramo uzeti neku teoriju o čovek ovoj prirodi, pa
dobro, neka to bude ona najrasprostranjenija – Platonova. Šta kaže ta teorija? Pa ona kaže vrlo glasno i jasno
(Država, 505 d-e ) da svi ljudi teže dobru, i da niko u principu ne želi sebi zlo. Izuzetci su, bar oni koje pravi
Platon, da ev entualno neka osoba ne zna šta je dobro, pa čino sebi i drugima zlo; da misli da čini dobro, a da
čini zlo itd. U svakom slučaju, ljudi su po prirodi dobri i teže dobru, u suprotnom njihovo ponašanje nije
objašnjivo. Ovo je jedno vrlo optimistička slika. No, želim dokazati da ne samo da je slučaj obrnut, već da je
ovakvo uskogrudo shvatanje čovekove prirode upravo ono što je dovelo do situacije da toliki broj duhovno
tradicionalnih ljudi nađe u ćorsokaku velikog arhetipa Bezdana. Lični utisak koji sam stekao posmatrajući sve te
napore da se opiše, prevaziđe i pobedi zlo, neznanje, tama i ostali demoni, jeste da je uzrok tome jedno veliko
razočarenje. Razočarenje čoveka koji je krenuo jednom stazom i tek posle dugog vremena pešačenja otkrio da
staza ne vodi tamo gde je on mislio, i pitanje je da li ima vremena i da li zna da se vrati tamo odakle je pošao.
Platonova teorija, tj. ’pozitivna teorija’(moj lični naziv) dakako daje delimično objašnjenje čovekove prirode i baš
zbog toga što ima delić istine u sebi uopšte postoji, no ona sama po sebi ne daje celovite rezultate. Ljudi mogu
dugo verovati i služiti se ovom teorijom, a da nikada ne posumnjaju u njenu ispravnost, čak i da ih sam život ne
dovede u situaciju da je istinski preispitaju (ako su te sreće!). Ali, danas da: Zašto? Zato što smo već odavno
prešli tačku na stazi na kojoj smo uvideli da ovo nije TA staza (o tome da li uopšte TA staza postoji, kasnije), no
mi i dalje patimo za nostalgijom Istine. Danas više nego ikada se potencira na savršenstvu u pogledu
tehnologije, telesnog izgleda, izražavanja, rasta profita, itd. Danas kao nikada pre ljudi žive pod okriljem
globalnog radnog vremena od devet do pet, ustaljenih rutina, dosadnih ’života’ i standarda. Recimo, da smo u
našoj ignoranciji ipak stigli negde na toj stazi, uspeli smo dosta toga no, po koju cenu. Ljudi nisu nikada bili, niti
će biti bez razloga nezadovoljni. Dosta SVETLA, doba prosvetiteljstva je prošlo, znanje je preuzelo tron veri
posle srednjeg veka, ali kako? Da li ovo doba znanja i napretk a ka svetlu daje željene rezultate? Nemojte biti
konformisti govoreći da IPAK daje NEKE rezultate. Sa time se svi slažu, ali to nije ono gde su svi MISLILI da su
se uputili. A gde je to? Bez odlaganja ću reći Raj. I to onaj praiskonski, hedonističko nastrojeni raj, protiv koga
verujte nemam nikakve predrasude, već samo pitam kao deo upravo tog poretka stvari, da li smo stigli tamo?
Možemo upotrebiti naziv Obećana Zemlja, Raj, Savršenstvo, Nebo svejedno je. Veliko slovo samo naglašava da
se ne radi o običnoj upotrebi tih reči. Cilj nam je pre svega nešto za šta ne postoji pandan u rečniku, nešto što
je u svakom slučaju više teoretskog nego li praktičnog, tj. konkretnog oblika. Mi svi patimo (uslovno rečeno,
naravno) od hroničnog nezadovoljstva, a da nam pritom nije jasno šta to nije uredu. Šta nije uredu?
Posmatrajući prirodu ne verujem da bi iko, dovoljno obučen da razmišlja bar bez osnovnih predrasuda (iako je
sam pojam neraspetljivo problematičan), uvideo kako je ona sklona da manje ili više pravi razliku između
životinje i čoveka, da je toliko svesna da bude naklonjena ikome, a kamoli da pravi razliku između onog što su
moderni filozofi dobro okarakterisali kao ’etički’ problem, bez neke konkretne veze sa svojstvima stvari. Dakle
kao što je dobro, svetlo, napredak itd. nešto što karakteriše jedan isključivi stav prema ontološkoj osnovi stvari,
tako je druga krajnost okupirana zlim, tamnim, pesimističnim. Šta se dešava ako čovek provede veći deo
vremena okupiran samo jednim delom sebe, ako pokušava da konstantno zadrži pogled na onom poznatom, da
zaboravi ono ružno i neprijtno i boravi samo u lepoti? To da biva prirodom stvari suočen sa svojom
suprotnošću. Nažalost, ako ne milom, onda silom, jer ako mu je prioritet opstanak, čovek mora biti fleksibilan i
celovit, a ne krut i delimičan. Priroda je dakle i nemilosrdna! Kakav paradoks za zapadnog čoveka. Pa, on je
odrastao u skladu i harmoniji Evrope ili Amerike, ne u džungli Amazona ili nekoj azijskoj pustinji. Ogroman

5
SKAKAVAC 2.5

intenzitet razočarenja i patnje koju je čov ek doživeo ovim uvidom je glavna osobina onih koji imaju široku
duhovnu aspiraciju, ali na nesreću konformističke poglede na svet. Pojam uzaludnosti prestravljuje modernog
čoveka koji sve više pokušava da pobegne od bilo kakvih manifestacija pomenutog principa: dosade koja ga
ubija, besmisla koji ga muči, usamljenosti koju uprkos svemu oseća.Teški postaju momenti buđenja, momenti
posla zatupljujući, trenutci zabave retki, a od kreativnosti ni traga ni glasa itd. (ovo uveličavanje je čisto u svrhe
dramatizacije). Verujem da je uzaludnost jedna od bitnih svojstava stvari, inače bi nam bilo dozvoljeno da se
udavimo u sopstvenoj iluziji. Ovo već jeste vid milosrđa prirode, ali ne milosrđa prema čoveku, već je to krajnje
normalna osobina univerzuma – da on kontroliše stvari! Ako nismo u skladu sa njim mi nestajemo; ali ne i on,
tako da se radi isključivo o nama. Univerzum je tako paradoksalan da je zaštićen od zloupotrebe neznalica.
Dakle, uzaludnost je neophodna, kao i svrhovitost, tajna je u tome što mi ne možemo zamisliti istovremenu
postojanost oba ova principa, dok zapravo već živimo sa i pod njima.

Naravno da sam Platon nije kriv za ovakav ishod stvari. Ali ono što je on pokušao zapravo „ne ide“
jedno sa drugim. Iako se aktivno koristio umom (nasuprot razumu, koji se više bavio veštinama kao
matematikom itd.) kao vodičem ka svetu Ideja (tj. Duhovnoj sferi, kabalistički rečeno) koji je sam po sebi
nesklon direktnoj spoznaji, on je ipak napravio jednu, kako se ispostavilo za nas danas, kobnu grešku. Ona se
sastoji u ideji Dobra. Sama ideja Dobra je kako on kaže „najviša među idejama“, i ovo čini presudni trenutak
njegove filozofije, budući da skreće sa staze uma i razuma u oblast religije, tj. vere. Dobro je nešto što se
pripisuje Bogu. I ne samo to nego ne bi pogrešili ako bi najednom svi umesto Bog koristili reč Dobro. Platon
intuitivno razume da je univerzum dobar i naklonjen čoveku po prirodi, i da zahvaljujući tome čovek i uspeva da
se oslobodi okova iz „pećine“ i izađe na svetlost dana. Platon je predodredio ono što danas nazivamo Bogom,
da bude zapravo samo jedan od kvaliteta sveta Ideja koji spominje. Mogao je odabrati da to bude Lepota,
Istina ili Jednistvo (ili još bolje rečeno na engleskom jeziku, Wholness), što su sve kvaliteti Duhovne sfere.
Budući da se on odlučio za religioznu varijantu (Lepota bi bila umetnička, Istina- naučna, Celovitost- magička
varijanta) neminovno je redukovao svoju poziciju sa naučne, na religioznu. Ni sama naučna strana ne bi mogla
dalje da nastavi put ka svetu Ideja, a da se ne transformiše u jedan širi i sveobuhvatniji sistem stvarnosti, ali
glavna zamerka, tj. moja glavna zamerka, bi bila upravo ta što nije odabrao magičku varijantu, koja bi ga
poštedela mnogih kritika i nedoslednosti (a, sa druge strane bi ih i ohrabrila). Naime, naučni pristup
podrazumeva ideju kauzalnosti i objektivnosti (kamen spoticanja svake slične ambiciozne teorije), on želi jedan
apsolutni svet u kojem istina sedi na prestolu i odlučuje na ime svih. Ovo je na žalost samih naučnika jedan
teško dostižan cilj i trka se mora obustaviti objavljivanjem poraza nauke. Racionalistički nazor nije sposoban da
objasni svog tamnog brata blizanca, a u svetu apsoluta i istine iracionalnost je neželjeni gost. Nažalost, svi smo
svesni činjenice da koliko postoji red u ovome svetu, postoji i haos. Religija sa druge strane porobljava čoveka i
uslovljava njegovo verovanje na način na koji bi ga i nauka uslovila. Ona uzima jedan etički kvalitet i daje mu
primat nad ostalima iz svoje i drugih vrsta. Naime, svi znamo bezbroj primera gde nam je uskraćeno bilo kakvo
stvarno utešno objašnjenje za činjenicu da je jedno vrlo malo i nevino dete stradalo na samom rođenju ili koju
nedelju posle toga. Sve što možemo da uradimo tada, ako svet gledamo iz jednog religioznog okvira, jeste da
se tešimo da Bog „zna šta radi“, i da „radi za dobrobit svakog od nas“. Sam Đavo, za koga tvrdim da je ljudska
kreacija, je impuls, ili ideja ako hoćete, iz te iste sfere iz koje dolazi i Dobri Bog. Budući da je dobrota oduvek
cenjena i prihvaćena osobina logično je da Bog bude dobar. Ali, ponekad se čini da počinioci određenih zlodela
nikada neće biti kažnjeni, i to izaziva bes i očaj u srcima ljudi. Oni traže Božiju Pravdu i spremni su da joj
pripreme teren preventivno „zatvarajući i mlateći“ (figurativno rečeno) te iste zločince, u nestrpljenju da možda
za života neće stići da se naslade patnjama tih grešnih ljudi. Put Dobrote ponekad je prečica ka nacionalizmu,
diktaturi i jednoumlju, tiraniji i teroru. Nije da nije bilo ovakvih pokušaja u istoriji, ali ono što stvarno šokira
današnjeg čoveka nisu brojne žrtve koje su podnešene pred oltar ovog krajnje opskurnog ideala, već više
njegova lična psihička teskoba i nelagoda čisto egzistencijalističkog tipa. On je, kao što sam na početku već
rekao, izgubljen i smeten, njegovom racionalnom svetu preti smrtna opasnost, njegov svet će se promeniti, a
svaka promena je neprihvatljiva. Današnji čovek će pre doživeti nervni slom nego što će prihvatiti ma koliko
malu promenu svog vrednosnog sistema. Nelogičnosti i diskrepancije muče svakog iole obrazovanog i
racionalnog čoveka. Današnji čovek nije ni religiozan, on je napustio tu vrstu ideja i vratio se nazad na umni
nivo, gde mu se sve još činilo jasnim i prikazivim. Zatim je još jednom zakoračio ka apsolutu verujući sada u
svoja promatranja i logiku, uzdajući se u napredak i otkriće sveta da bi tamo našao dokaz da je zaboravio nešto
na početku i time bio priteran u ćošak svog savršenstva.

Uzaludnost je tipični arhetip ovog čoveka koji duboko u sebi oseća da je udario granice svoje spoznaje i
da se od tada pa nadalje jednostavno vrti u krug, jer ne zaboravite da je ideal nauke isto tako Duhovnog
karaktera, kao i religiozni ili umetnički ideal, i da on podrazumeva kvalitativnu promenu čovekove svesti, koja

6
SKAKAVAC 2.5

izostaje pored svih inovacija kojima se okružio. Da li je moguće da potraga za srećom podrazumeva nesreću,
potraga za dobrim zlo, za lepim ružno itd.? Pa, zar nije očigledno. Magička perspektiva univerzuma nije dublji,
ali je sigurno širi uvid u ono što smo nazvali Duhovnom sferom, a Platon svetom Ideja. U jednom takvom svetu
istina je relativna, verovanje neuslovljeno, objektivnost i kauzalitet nisu potrebni, a glavni cilj jeste Celovitost, tj.
Jedinstvo. Ona nas uči kako da uglavimo Đavola, paradokse i nelogičnosti u našu svest, a da pritom ne
doživimo poremećaj mentalne ravnoteže ili doživimo manično-opsesivni osećaj nesigurnosti. Ona nam daje
direktan uvid u sam osećajni deo našeg bića koji stvara iracionalne predstave, i daje nam oruđe za rad sa
njima, a to su simboli. Ljudi se osećaju nesigurni upravo zato što su poverovali naučnoj predstavi koja kaže da
je svet još neosvojeno prostranstvo. Svako se plaši nepoznatog i dok se ne istraži svaki kutak tog nepoznatog
niko se neće smiriti. Kada se uzme u obzir ograničenost same naučne postavke univerzuma, lako je prepoznati
paniku na njihovim licima kada shvate da neke delove NIKADA neće istražiti! Magički svet je svet u kome je sve
već tu, čak i više. „Čovek mnogo više zna, nego što razume.“, upozorio nas je Adler. Ono što imamo treba
razumeti, a za to imamo i sav potreban alat. Magika dopušta i dobrog i zlog boga, pa i ružnog, pitanje je samo
da li vi u to stvarno verujete? Šta znači to da je u magici verovanje neuslovljeno? To znači da je vera, samo
alat. Svaki magičar koji je u jednom trenutku počeo da istinski veruje u ono što zapravo koristi kao izabrani,
odgovarajući sistem kroz koji može delovati na sebe i svet oko sebe i koji je (ne daj Bože) počeo sebi da odaje
pohvalu zbog nadnormalnih sposobnosti i moći, zna se gde je završio. Iskušenja nisu laka. Opsesija je najveća
opasnost ovde. Ali sa druge strane magičar ne pati od poriva ka objektivnosti ili kauzalitetu, njega ne muče
etički problemi, iako on vrlo dobro zna šta je etika. On je moralan, upravo zato što je prozreo moralne kodekse i
odbacio ih. On je svativši da je slobodan da čini šta mu je volja naslutio onaj unutrašnji moral, toliko bitan. On
nije prinuđen da se opravdava, ili dokazuje on jednostavno verifikuje činjenice. On sve priznaje kao iluziju i
upravo pokušava da racionalno izađe na kraj sa tim, koristeći sve te iluzije za svoje i opšte dobro. Tamo gde
naučnik priznaje svoje ograničenje, tamo magičar upošljava iracionalno i dolazi do rešenja. Tamo gde današnji
čovek vidi uzaludnost, tamo magičar vidi odličan materijal za promenu svesti. Sama magija je tehnika pomoću
koje ljudski um pokušava da kontroliše stvari i dela u svetu, a sama magija je prvenstveno tu zbog
komunukacije sa drugim ljudskim bićima. U tu svrhu ona obuhvata ne samo fizički svet već i sve fenomene,
subjektivne i objektivne koji ne podležu direktnoj kontroli. Magika koristi „energije i misteriozne sile“, tamo gde
se nauka koristi „poznatim zakonima“.

Magičar nikada nije izgubljen, a i ako zaluta on je sposoban da sam sebi obezbedi smisao i istinu,
nezavisno od bilo koga ili bilo čega drugog. Po promatranju magika je slična nauci, ali nadalje ona daje primat
osećanjima sa kojima je lakše raditi, i zato se njeni zaključci nauci čine smešnim, a religiji bogohulnim, dok
umetnik stoji zbunjen simbolima, ali ipak bezbrižan. Da je Platon na umu imao magiku, uspeo bi da osnuje
jedan konzistentniji sistem koji bi mu pričinio veće zadovoljstvo, ali je zasigurno to da bi bio manje popularan
nego što jeste

7
SKAKAVAC 2.5

33 STEPEN - 5312 KRUŽENJA SVETLOSTI


Frater Libero

Postoje tri stvari koje su važne za znati i ne zaboraviti ih nikada - Ko smo, odakle potičemo i kuda
idemo - i koje su nam obaveze u tome.

Mi smo slabašna bića, naš život je samo tračak između dve večnosti, prisustvo u momentu između
beskrajne prošlosti i beskrajne budućnosti. Pa ipak, mi posedujemo sposobnost da razlikujemo između dobra i
zla i posedujemo Veru i Nadu, koje su dve velike dobrobiti podarene ljudima.

Naša tela su sačinjena od elemenata, a naše duše dolaze iz velikih izvora svega postojanog.

Mi putujemo ka grobu i odatle u večnost.

Tri esencijalne tačke samo-spoznaje na koju je Masona pozvao Prvi stepen tj. Ritual Prijema u Slobodno
Zidarstvo potiču od reči "Spoznaj Samoga Sebe!". Kao ljudi mi se razvijamo u svoj svojoj malenkosti spram
nezamislive grandioznosti Univerzuma. Čovek je samo Tačka u Beskrajnom prostoru, iskra svetlosti koja ima
svoju telesnost kao tračak elemenata u beskraju. Pa ipak i ta Tačka, taj tračak poseduje svesnost i energiju
koja ga ispunjava Životom povezujući ga sa sveobuhvatnošću Postojanja.

No, sve što je nastalo, što postoji, to će i nestati - tome je Mason podučen od samog početka, on je
primljen u Bratstvo, novo-rođen je u Masonskom Svetlo, Živeo je vredan život radno i posvećeno, da bi
poistovećujući se sa Velikim Majstorom Hiramom Abifom na posletku i umro.

Naša dužnost je da strpljivo izdržimo nedaće, pod svim uslovima da postupamo pravedno. Plemeniti i
najveći princip Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Obreda u svoj svojoj očuvanoj čistoti jeste da širi sferu svog
blagorodnog uticaja.

Postojanje u materijalnom univerzumu ima svoje pogodnosti i nezgode, svoje lepe i loše stvari. Ceo
Univerzum je preplitanje raznolikih energija i talasa svesti i tvari koje teku harmonično i koje se sudaraju,
previrući, bujajući, rastući i opadajući - svesni čovek, onaj koji je primio pouke mnogih znanja može u miru i
postojano da stoji i spram lepog i spram ružnog, u strpljenju obitavajući u duhovnom koje je iznad i Iza nedaće,
u onim Misterijama koje su Iza Masonerije.

Godine Braće Suverenih Velikih Generalnih Inspektora se računaju da ih je 75 i oni počinju radove u
zoru u vreme oslobađanja ljudi i preporađanja naroda.

Broj 75 se povezuje sa Lučonošom, Nosiocem Svetlosti koji se uzdiže u zoru, tik pre Sunca na
horizontu, koji je u stvari Planeta Venera. S tim je u vezi i brojna povezanost sa Boginjom Beskrajnog prostora
Univerzuma, koju su stari egipćani zvali Nuit.

Simbol preporađanja je Mistična Ruža postavljena na Krst.

Mistična Ruža poseduje lepotu i užitak mirisa i izgleda cveta, kao što poseduje i trnje na stabljici na
kojoj cvet raste. Krst je simbol patnje, rada i trudbeništva, kao što je i simbol Svetlosti. Sjedinjene polarnosti se
ujedinjuju u Jedinstveni simbol Duhovnog.

Ruža i Krst sami po sebi jesu sjedinjena polarnost kojima je spoljašnja slika u materijalnom svetu
prikazana alatima uglomera i šestara, koji takođe isprepletani i same Učenike Masone podsećaju na prožimanje
duhovnog i materijalnog.

Ruža i Krst u sebi sažimaju i sadrže sve niže stepene - postavljene u odnosu na ovaj 33 i najviši stepen
Škotskog Reda. Preporađanje samo po sebi predstavlja potpunu asimilaciju energija i smisla celokupne
hijerarhije i izvesnu "promenu" koja nadilazi celokupnu strukturu uvodeći svest k andidata u njegovoj duhovnoj
aspiraciji - u novo, preporođeno stanje.

8
SKAKAVAC 2.5

Kandidat za prijem u ovaj najviši stepen Škotskog Obreda je Kadoš Vitez i Suvereni Princ Kraljevske
Tajne - on je na svom prijemu u ovaj stepen obučen u crno, bez Masonskih obeležja, a lanac mu je okružio
vrat, te drži krajeve svojom desnom rukom. Njega predstavljaju, pri ulasku u Hram Obreda, kao iskreno odanog
Redu i posvećenog Domovini, u želji da se uputi u Slobodno Zidarska Učenja i da ih, hodajući u tami, radeći
posvećeno prenese u korist radosti čovečanstva.

Duboka posvećenost uzvišenim idejama i principima postoji u inicijatu, njegova shvatanja su već
utvrđena u smislu stepena kojeg sada otvoreno prima na sebe i u sebe kao duhovnu silu.

On je izučio sa velikom samouverenošću, kroz bol i nadu, dosezanje usavršavanja - ne tražeći nikakvu
nagradu.

Prošao je kroz Ložu Usavršavanja i stepene Ruže i Krsta koji su ga usmerili ka širenju uvida i
produbljivanju potrebe da kroz saznanja i spoznaju emanira specifične i esencijalne zrake Škotskog Znanja. Bol
potiče od napora i prisavijanja na krst patnje, a nada potiče od poimanja da je Krst Svetlost i znak inicijacije,
takođe, ružine bodlje probadaju površinu kože, kada ruka posegne ka preuzimanju lepote Ruže. Čovek ne traži
nagradu - jer nagrada nije sa "ove" strane već je Duhovna.

On je opterećen lancima - jer lanci su narod, koji je potlačen duhovnom ili materijalnom tiranijom,
ljudskog srca paralizovanog despotizmom, sa dušom koja žudi za istinom koja je progonjena fanatičnošću i
netolerancijom - duša je rob strastima.

Ali, ti lanci su toliko laki da ih čak i dete može strgnuti. To je stoga jer narod je slab, jer ne zna svoju
snagu, jer je ropsko samo zato što nema hrabrosti da bi se oslobodio, jer treba naučiti da narod može postati
gospodar svoje strasti ako samo imaju volju da to ostave - da se izbore dovoljno da pruže otpor.

Lanci, sačinjeni od metalnih alki su povezane spone, krugovi životnih sklopova, ljudi i zajednica -
sveukupno naroda. Narod je generalno i potpuno "profan" tj. nije primio Svetlost Slobodnog Zidarstva i zato se
drži drugačijim čvrstim vezama u odnosu sa celokupnom zajednicom i čovečanstvom. Lanci, koliko čvrsti
povezioci života ujedno su i simbol stege i opterećenosti i ograničavanja. Sve to zavisi od sposobnosti da čovek
otvori oči i gleda, da razmišlja svojim umom, da sam donosi odluke, da misli, govori i dela spram uzvišenih
ideala slobode - a ne pod opterećenjem i prihvatanjem sužanjstva i robovanja. Dovoljno je pružiti otpor
tiranima i zora slobode počinje da sviće - kroz život ili kroz smrt.

Da bi čovek promislio o svojim obavezama spram Velikog Arhitekte Univerzuma putuje poput kružnice
sunca oko središta Hrama - na Prvo Veliko Putovanje.

Putovanje koje pokreće sva ostala proističu iz duhovnog odnosa spram Boga, tj. Velikog Neimara
Univerzuma. Nijedan drugi poriv nema tu kvalitetnu i moćnu podlogu kao duhovni zov i stremljenje. Samo je
duhovni Put ka božanskom ispravan pokretač svih ostalih životnih stremljenja.

Prvi krug: Slobodno Zidarstvo nema dogmi koje nameće, već samo osnovne principe, koji su osnova
Drevnim i Preuzetim Škotskim Ritualima. Ono veruje u Boga - Velikog Arhitektu Univerzuma i besmrtnost duše.

Drugi krug: Bog, kojeg prikazuje Slobodno Zidarstvo nije načinjen po čovečijem liku, nema ljudske
slabosti, niti ljudske strasti. Ono ga ne opisuje, niti kao osnovu za besmrtnost duše. Ono daje svakome slobodu
da to učini u skladu sa svetlošću koja dolazi iz vlastitog razuma i u skladu sa ličnom savešću. Ovo je primena
motoa Vrhovnog sav eta: "Deus meum que ius" - Bog i moja prava.

Treći krug: Slobodno Zidarstvo ne postavlja ograničenja u potrazi za istinom, a na posletku, samo se
sloboda garantuje - od svih ona zahteva toleranciju. Narodu, kojem religija nudi najveću utehu, ona poručuje
da joj se posveti, sva učenja Masonerije su sadržana u prelepom pravilu "voli bližnjega svojega".

Četvrti krug: Ljudi optužiše Masoneriju za opscenosti. Masonska moralna učenja su čista i najzdravija
moralna učenja - ona se zasnivaju na čovečanstvu.

9
SKAKAVAC 2.5

Peti krug: Čujete li ovo? Razumete li to? Promišljate li o tome? Može li se ko obavezati da ispuni to što
je na ovim putovanjima preporučeno? Ko je u stanju to da čini taj oseća tugu i žaljenje sa velikim masama
čovečanstva - koje je roblje nesavršenosti i bezvrednosti koje je čovek načinio od božanstvenosti. Treba se
raditi da bi se narod prosvetlio, da bi se prednosti iskoristile u cilju popravljanja grešaka.

Pet kruženja definitivno imaju relaciju sa Pet tačaka zajedništva Bratstva, sa Plamenom Zvezdom, sa
Imenom Boga koje je krunisano Duhovnim Svetlom - Pentagramom, koji je savršeni simbol Čoveka i samo-
spoznaje lične božanstvenosti.

Osnovni postulat je odsustvo dogmi - što je i baza za najčistije posvećenje Bogu, koje jedino može da
proističe iz ličnog shvatanja i iskustva, a ne kroz nametnute vodilje i religiozne usmerivače. Dogme ukalupljuju
ljudski um i ne daju mu slobodu mišljenja i aspiracije ka Bogu. Besmrtnost duše se ne može shvatiti kroz
dogmu, jer jedno je pisana reč i pouka, a drugo je Lično i direktno Iskustvo Istine.

Nemoguće je definisati i opisati Boga, svaka odrednica, opis, epitet, kvalitet, smisao definiše "ga" u
ljudskom kontekstu. Univerzum je toliko velik, nepojmljivo bezgraničan - k ako se onda može opisati Ono što ga
je stvorilo i kreiralo, To što nazivamo Velikim Arhitektom Univerzuma.

Ljudski um je srazmerno nesavršen alat koji može da obavlja važne životne funkcije ali ne može da
pojmi stvarnu Duhovnu veličinu Tvorca - Održavatelja i Uništitelja Univerzuma.

Srećna okolnost je da se sistem znanja i principa Masonerije tako ustrojen da ne postavlja definicije i ne
određuje modele mišljenja pa je sloboda ka ličnom i opštem prosperitetu otvorena ka svakoj strani sveta.
Moralni kodeks je sistem slobode i vrednovanja vrline kao potencijala svih mogućih ostvarenja - bez nametanja
odluka i lanaca ropstva. Iskrenost je preduslov pristupa svakom odnosu, svakoj relaciji među ljudima.

Posvećenost idealu služenja napretku čovečanstva jeste veliki teret, odatle tuga i žaljenje što ljudi i
dalje popuštaju pred silom a ne predaju se Duhu.

Drugo Veliko Putovanje tokom kojeg čovek promišlja o svojim obavezama prema Redu čine tri
kruženja.

Iz uma Velikog Neimara prvo je iznedren Plan i Red kojim je sazdan Univerzum. Shvatanje ove
strukture, hijerarhije po kojoj je kreiran Univerzum jeste preduslov saživljaja sa svakom sferom i aspektom
samo-realizacije. Čovek je projekcija Božanskog, u njemu je inkorporirana struktura kojom je utelovljen
Univerzum.

Ovo Veliko Putovanje je obeleženo brojem Tri - jer je Trojstvo sadržano u svakom elementu i činitelju
Univerzuma. Iz Jednog se odelilo Dva, u kojima deluje trojstvo, te formulišu četiri u svim trostrukostima. Jedno
je Veliki Neimar, Dva su njegove sveprisutne polarnosti u svakoj trunki i tački manifestovanog svemira, tri su
sile koje sve stvaraju, održavaju i menjaju.

Prvo Veliko Putovanje je ispoljavanje Univerzuma u svojim elementima okrunjenim Duhom, dok je
drugo putovanje pokretanje strukture Univerzuma procesima i principima koji usmeravaju energije ispoljavanja i
emanacije.

Prvi krug: Treba besprekidno raditi šireći istinske osnovne postavke Škotske Masonerije. Uspostaviti ih u
svakodnevici i u konverzaciji sa dobrim ljudima. Treba podržati dobre zakone Masonerije, povinovati se i biti
pouzdan ka barjaku Reda. Boriti se moramo, bilo u profanom životu, bilo među sobom - uvek protiv neznanja,
protiv zla i lutanja.

Drugi krug: Lična vrednovanje se ustaljuje kroz vrednovanje Reda u životu. Masonerija sadrži okolnosti
za napredak lične osobenosti i važnosti.

Treći krug: Znaš li to? Razumeš li to? Promišljao si o važnosti učenja ovog Putovanja? Uskladi se
potpuno, slobodno i bez ustručavanja - budi vodič i budi vođen kao Mason. Tvoja je dužnost u dugoj životnoj
borbi da spaseš Brata od neznanja i ponižavanja i neka ovo uvek bude poriv da ispuniš prenose osvedočene

10
SKAKAVAC 2.5

iznad čiste nezainteresovanosti. Teži bez prestanka da postaneš dobrotvor čovečanstvu i da služiš kao primer
svojoj ravnopravnoj Braći.

Neznanje i mistifikovanje su neprijatelji Istine. Čovek se treba uputiti na duhovni Put, na stazu
saznanja, da stekne "Škotsko" Znanje - jer ono je struktuirano po promisli Velikog Neimara, a ta struktura je
kristalisana Misao Tvorca, jedna Reč koja je svojom zvonkom vibracijom ispunila prazninu prostora u času
Geneze. Čak i najprofaniji sadržaji života jesu neizostavni delovi beskrajno velike "slike" univerzuma, ništa se ne
može izostaviti - čovek služi i sebi i porodici i zajednici i čovečanstvu, ali najpre kroz posvećenost Velikom
Neimaru i to k roz poimanje njegovih promisli o stvaranju i funkcionisanju Univerzuma. Sistem Škotskih stepena
definišu "filozofski" tu struktuiranost Univerzuma.

Saznanje dolazi od Drveta Života, od Drveta poznavanja Dobra i Zla - Dva - koja su Jedno.

1° Učenik 10,9,8,7 B. Malkut


2° Pomoćnik 6,5,4 J. Tau
3° Majstor 3,2,1 M. Šin
4° Tajni Majstor Malkut Malkut Jesod
5° Savršeni Majstor Jesod Jesod Kof
6° Intimni Sekretar Hod Hod Reš
7° Predsednik i Sudija Necah Necah Hod
8° Intendant Zgrada Tifaret Tifaret Peh
9° Izabranik Devetorice Geburah Geburah Cadi
10° Slavni Izabranik Petnaestorice Hesed Hesed Oin
11° Uzvišeni Izabrani Vitez Binah Binah Samek
12° Veliki Majstor Arhitekta Hokmah Hokmah Necah
13° Kraljevski Svod Solomona Keter Keter Nun
14° Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar Malkut Ain Sof Aur Tifaret
15° Vitez Istoka i Mača Jesod Vazduh Mem
16° Princ Jerusalima Hod Zemlja Lamed
17° Vitez Istoka i Zapada Necah Voda Geburah
18° Suvereni Princ Ružinog Krsta Tifaret Vatra (Duh) Kaf
19° Veliki Sveštenik Geburah Ribe Jod
20° Časni Veliki Majstor Svih Loža Hesed Ovan Tet
21° Noahit Pruski Vitez Binah Bik Hesed
22° Vitez Kraljevske Sekire Hokmah Blizanci Zain
23° Šef Tabernakla Keter Rak Het
24° Princ Tabernakla Malkut Lav Binah
25° Vitez Medene Zmije Jesod Devica He
26° Princ Zahvalnosti Hod Vaga Vau
27° Suvereni Zapovednik Hrama Necah Škorpija Dalet
28° Vitez Sunca , Prosveceni Princ Tifaret Strelac Hokmah
29° Škotsi Vitez Svetog Andreje Geburah Jarac Gimel
30° Vitez Kadoš Hesed Vodolija Bet
31° Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Binah O Alef
32° Svetli Princ Kraljevske Tajne Hokmah A Keter
33° Suvereni Veliki Generalni Inspektor Keter I Ain Sof Aur

Lanci padaju sa Putnika i on kreće na novo Veliko Putovanje - Treće.

Spoznaja donosi oslobođenje.

Mason održava svoju čast za domovinu, spreman je da umre da bi branio njena prava, on radi za
narode da bi se primakli zakonitoj slobodi, bez straha, skrivanja i neizgovaranja istina - bez traženja isprazne
slave. Mason se opterećuje kako bi podučio ljude, prosvetlio ih, učinio ih boljima, bez pretnji i zastranjivanja,
11
SKAKAVAC 2.5

niti da mu služe kao oruđa. On nikada ne podržava nezakonite postupke među narodom, ne podržava zlo, ne
opravdava greške, ne skriva istinu skrivenom kada ona nečemu odgovara ili zbog posebnih interesa. On se
ponaša časno i ispravno kao građanin. Mason smatra sebe braniteljem javnog morala, sagledava tirane i
demagoge kao jednako opasne za slobodu savesti. Njegov je moto Sloboda sa redom, Jednakost sa čašću za
zakonit autoritet, Bratstvo sa pravdom.

Škotski Mason je emisar Svetlosti u svojoj zajednici, u svom celokupnom okruženju. On ne deluje samo
na nivou vidljivih odnosa i relacija - njegova životna energija na suptilnim nivoima dodiruje ljude iz okruženja
pokrećući njihove energetske kanale i centre da se usklade sa čistim fluidima svetlosti. Škotski Mason je
epicentar potresa uništenja trulih i zarušenih kreacija ljudske nesavršenosti, on je središte pošasti koja nagriza
trulež maloumlja, on je kiselina koja spira prljavštinu zla perverzije i mrzovolje.

Sa ovim u srcu i obećanjem na jeziku on ide na Četvrto Veliko Putovanje, koje podučava da je obilje
moći koja je dosegnuta kroz postupke koje unižavaju domovinu poput plodova mrtvog mora - služiti domovinu
bez pogovora i nezainteresovanosti, težiti da se brani njena čast.

Prvi krug: Rade Slobodni Zidari na spasenju čovečanstva u krugu gde se njihov uticaj može ispoljiti. Oni
se trude da poduče ljude svoje rase i da ih uzdignu podučavajući ih obavezama i pravima, ali posebno
dužnostima. Oni koji su neprijatelji i ometači, koji ometaju mržnjom nikada ne mogu biti saveznici, niti
pomagači čak ni da se iskoriste posredno ili nesvesno. Masoni veruju i uče, častan rad donosi više nego
opuštenost kojom se prikupljaju plodovi. Ljudi se ne mogu smatrati nižima ako se nalaziš iznad njih, a dobro se
uvek mora razvijati i unositi u ljudsku prirodu, boreći se protiv svega što nagoni i navodi na zlo. Ljudsko srce
treba hraniti svetom vatrom časti, nezavisnosti, veličine, ljubavlju za domovinu i narod, a u javnoj svesti
podsticati pravednost i istinu. Ko se može spremiti dovoljno i posvetiti časnom životnom zadatku Škotske
Masonerije?! I to kroz potpunu nepristrasnost, bez nade za nagradom.

Drugi krug: Mason je svestan da svet često slavi svoje dobrotvore - ali zna da su oni češće bili vređani i
proganjani, njihove osude su bile proizvoljne i plodovi su neznanja, nedorečenosti, pristrasnosti i strasti. Aristid,
Miltiades i Sokrat nisu usamljeni primeri prema kojima je ispoljena nezahvalnost i nepravda. Gotovo svako doba
ima svoje grupacije koje se srozavaju u rulju i krdo i presuđuju proizvoljno u odnosu na istinu. Istorija govori o
našem spuštanju u grob, kraljevom polaganju skiptra, Papinom štapu, polaganju blaga bogatih i odbacivanju
dronjaka siromašnih. Obratite pažnju, jer među ovim simbolima je ubica ljudi - onaj koji sve vraća opštoj
ravnopravnosti. To nam uzima čast, od naše sudbine, od naše slave, od našeg bogatstva, od naše veličine, ali
on ne može uticati na nas uništavanjem dobra i zla, jer ishod i posledice naših dela i naših reči su večni.

Lično žrtvovanje je ultimativni akt koji proističe iz neminovnosti i posvećenosti Višem Smislu
egzistencije. Duša je besmrtna - nema smrti i zaborava - ako nestajanje jednog ega i tela može pomoći
sveopštem napretku taj život nije beznačajna žrtva. Neko je otrovan, neko udavljen, neko razapet na Krstu,
neko spaljen, neko proboden mačem - ipak životna sila i Reč Istine je prodrla u narod i pokrenula točkove
evolucije i napretka - zajedničkog, kolektivnog razvoja.

Škotska Masonerija je Pehar Smrti, ali ne onaj od užasa i zaborava, već od besmrtnog eliksira - jer ono
ne veruje da večni san sledi u smrti, niti uništenje duše. Ako služenje Redu, Domovini ili čovečanstvu to zahteva
Škotski Mason je spreman da iskapi taj pehar i time pokaže da je vredan i uzdignut Mason.

Skelet smrti pruža ovaj Pehar i Prinčevi Kraljevske Tajne, upravo Sveti Vitezovi Kadoša ispijaju naiskap
to vino u ispunjenu pravednosti i u svedočenju i za dokaz volje da daju život za slobodu savesti, za sigurnost
Reda i za čovečanstvo.

Mora se shvatiti da je ceo sistem Škotskih stepena i Rituala ovaj Pehar Smrti - simbolično i filozofski
tako definisan. Svi stepeni i rituali, pouke, dramaturgija, simboli i alegorije su izmešane u to Jedno Vino koje
Inicijat Duha, upravo Suvereni Mason najvišeg Ranga konzumira i koje transformiše u sebi u silu Duha koja
blagosilja sveopšti život kroz njega - radom u životu ili poukom smrti. U toj smrti je prenos sile na čovečanstvo,
dok duša stiče oslobođenje i preporađanje u Višu Svetlost među Zvezdama koje je Veliki Neimar Univerzuma
okrunio na nebeama.

12
SKAKAVAC 2.5

Kako bi sav svoj život posvetio služenju napretka čovečanstva Škotski Mason pere svoje ruke u vrelom
usijanom olovu koje skida linije njegovog života sa dlanova skidajući njegovu ličnu sudbinu i poništavajući svaku
egoističnu želju, strast i ideju o individualnom smislu. Sav život čoveka je prožet sveopštim životom
Univerzuma. Dva su Jedno. Dlan bez linija ne odražava ličnost, on je samo površina moćne ruke koja sprovodi u
delo veliki plan Velikog Neimara Univerzuma - upotpunjenje Kreacije, zarad volje slova "G".

Pri ulasku u Hram Vrhovnog Saveta Škotski Mason je mogao da vidi, pojmi istinsko Ime Boga, sada je
on poništio sebe u predaji Toku kosmičke sile koja čini postojanost tog Imena.

Jod - He - Vau - He !

Svi polažu ruku na Veliku Knjigu Konstitucija, zavetujući se Redu, a Braća Suvereni Veliki Generalni
Inspektori ih podržavaju u krugu koji formiraju oko Oltara u središtu Hrama.

"U prisustvu Velikog Neimara Univerzuma, u časti mi i poštenju kao valjanog čoveka, Ja
obećavam da ću čuvati i biti odan tajnama 33 stepena, najvišim zakonima, kako bih održao služenje,
očuvanje i odbranu Velikih Konstitucija Drevnih i Preuzetih Škotskih Rituala, bez želje da ih menjam,
osim u zakonitoj formi. Ja obećavam da ću dosledno ispuniti sve svoje dužnosti koje mi nalaže ovaj
stepen, kao i sve dužnosti koje steknem kao Generalni Inspektor, bezrezervno, bez pristrasnosti i bez
lične koristi. Ja obećavam da nikada, ni pod kojom okolnošću, neću podržati nepravdu nad pravdom,
niti laž nad istinom, niti loše nad ispravnim i da ću raditi iskreno sa meni jednakima, mojom Braćom
k ako bih pomogao i voleo svoju zemlju."

Masoni 33 stepena se zavetuju i Barjaku Reda.

"Ja obećavam da ću biti veran barjaku Reda. Istrajaću i braniću doklegod imam moći da to
činim, kao što je to slučaj i sa velikom slobodom čovečanstva. Ako treba Ja ću umreti za ovaj barjak da
bih odbranio njegovu čast."

Mason 33 stepena se zavetuje barjaku držeći mač u ruci.

"Ovim mačem, simbolom časti, Ja obećavam da ću uvek biti iskreno odan zemlji kojoj dugujem
svoju pokornost kako u miru tako i u ratu, Ja ću služiti sa odlučnošću i postojanošću. Ja ću smatrati ovu
čast i nezavisnost od veće važnosti nego vlastiti život. Ja ću braniti ovaj barjak od svih opasnosti i
pustiću ga samo smrću, koja je smrt najčasnija od svih smrti."

Knjiga Konstitucija i Barjak su Memorija Zakonika i Progresivna inspiracija Zakona - Slobode. Ova dva
su od Jednog - od Slobode. Mač je oružje Istine - "Samo nas zakon čini slobodnim".

Puno Posvećenje 33 stepena se prenosi polaganjem Mača na glavu Masona, čime se potvrđuje da je on
ispunio sve svoje dužnosti, kao Generalni Inspektor, Kapetan i Komandir Siromašnih Vojnika Hrama. Nadalje on
ima prava i privilegije da komanduje Braći, da ih vodi i upućuje, da bude prvi u napadu i poslednji kod
povlačenja, revnosan u službi Redu i domovini. Počasti potiču samo od rada i opasnosti i nema druge
plemenitosti u Slobodnom Zidarstvu. Primanjem prstena, koji se nosi na malom prstu desne ruke, prenosi se
podsećanje na zakletve i obaveze. Njemu se predaje i mač, koji je ranije imao, oružje koje je sveto u služenju
Redu, u borbi za oslobađanje potlačenog čovečanstva - koji se ne poteže nikada bez dobrog razloga i za koji se
radije umire nego da se obeščasti.

Mason 33 stepena je ukrašen belom lentom, zlatne ivice, sa zlatnim trouglom. Belo je boja pravde i
poštenja, koji ga vode u svim postupcima, zlatni trougao predstavlja Velikog Neimara Univerzuma i takođe 33
stepen, čiji svetlost i život predstavljaju najviše Masonsko telo u svetu. Mačevi koji su usmereni ka središtu
trougla predstavljaju ujedinjene poduhvate koji svojim principima bratstva ostvaruju trijumf.

Belo je boja koja samo približno i stoga jedino moguće "može" da opiše čistotu onog Svetla iz kojeg se
emanira Volja i Inteligencija Velikog Neimara Univerzuma. Zlato jedino, kao metal, može da prikaže telesnost i
čistotu fizičke pojavnosti Univerzuma.

13
SKAKAVAC 2.5

Prvi znak se daje klečeći, ruku prekrštenih na grudima, sa prstima na ramenima, a tela pognutog ka
zemlji. Drugi znak je uzimanje mača i poklekivanje na levo koleno, sa levom rukom na srcu. Treći znak se daje
ljubeći oštricu mača tri puta.

Prvi znak je predstava spuštanja Plamene Zvezde na Zemlju - tj. manifestacija duhovnih i elementalnih
sačinitelja materijalizacije Univerzuma. Drugi Znak je Istina koja obitava u Srcu Inicijata. Treći Znak je potpuno
usklađivanje sa Istinom i načelima Slobode.

Prva Lozinka je "Žak de Molej", druga "Hiram Abif", treća je "Frederik II", a četvrta "Kralj Prusije".
Velika Lozinka 33 stepena je "Nekam-Makah-Bealim" - na šta se odgovara: "Adonai".

Velikani dadoše od svoje Svetlosti Svetu, svojom žrtvom, svojom posvećenošću, svojom promišlju. Na
njihovim idejama se zasniva Škotski Obred.

Velikog Generalnog Inspektora samo je istrajnost i posvećenost uzdigla na ovaj stepen. On poseduje
Lozinke za ulazak u ovaj Hram Vrhovnog Saveta u kojem je pri prvom ulasku opazio Ime Velikog Arhitekte
Univerzuma, čija objava je jedan od principa Škotske Masonerije. On zna da Skelet, lobanje i kosti predstavljaju
one izgubljene, koji su se posvetili odbrani čovečanstva. On je video pet svetlosti na Istoku, tri na Zapadu,
Jednu na Severu i dve na Jugu, a to predstavlja 5312 godinu u kojoj je uništen Red Hrama. On zna da različita
putovanja ovog rituala predstavljaju moralne pouke, politiku, filozofiju i religije, te da ga ona podsećaju na
kvalitete istinskog Masona - na pravednost, istinitost, toleranciju, ljubav, oprost uvredama. On zna da ulazak
gole glave i bez obeležja podsećaju na vreme kada je prvi put stupio na tlo Lože, na život sa njegovim
pobedama, težnjama, pobunama i borbama, iščekivanjima i strahovanjima i strepnjama, uz ljubav i mržnju i
konačno na svaku sreću i tugu koji opstoje u vremenu učenja koje ga priprema za Misiju koja ga sleduje. On
zna da Škotski Obred ima veliki broj stepena - jer kada bi bilo samo tri, koja se mogu proći u rasponu od
nekoliko sati, a koji u stvarnosti zaista uređuju razumevanje za početak na najbolji način, bilo bi manje
vrednosti u delanju ka velikom radu preporađanja čovečanstva. Napredak ljudske rase ka bilo kojoj istini je
težak i naporan, a ostvaruju se jedino kruženjem. Potrebno je vreme da bi čovek pronašao ključeve znanja i da
bi otključao portale prelepe palate koja sadrži riznice Mudrosti svih vekova.

Na istoku se pojavljuje Plamena Zvezda, ona je rođenje Života, u osvit Zlatne Zore. Na zapadu opstoji
Zlatna Delta Svetlosti Sunca koje silazi u vode posmrtnog sveta. Samo jedno svetlo bdi noću, na severu, ono je
odraz istinskog svetla, to svetlo je od Meseca. Na Jugu su dva svetla - Jedno vidno, kao svetlost lične zvezde
vodilje i drugo sjajno kao vodilja čovečanstvu.

Broj 5000 predstavlja Plamenu Zvezdu umnoženu i materijalizovanu Duhom kreacije.


Broj 300 jeste broj Ognja i Duha, broj Strašnog suda i broj preporađanja i uskrsnuća.
Broj 10 je broj točka sudbine i broj semena Duha Inteligencije i Gnoze.
Broj 2 je broj Mudrosti i ispoljene polarnosti Velikog Neimara Univerzuma.
Broj 11 koji je Suma ovih cifri jeste broj sjedinjenja Čoveka i Boga.

5312 godina jeste tačka u vremenu i prostoru kada je uništen Red Hram, to je polazna tačka na kojoj
se zasniva "Osveta" protiv svih oblika Laži, Tiranije, Gramzivosti i Besa - koji su potpomogli da Red bude
uništen, opljačkan, a Braća pobijena i progonjena i čiji oblici i negativne sile prožimaju svet. Veliki Majstori su
dali svoju Svetlost kako da se ta "Osveta" sprovede, kako ta Borba da se vodi protiv ovih zala, a njihovi
naslednici Suvereni Veliki Generalni Inspektori, Masoni 33 stepena, prenose dalje tu Silu, koja je predodređena
da stane na put i uništi svako ograničenje - koje jeste istinski Greh ljudi. Oni koji se predaju ograničenjima koja
sputavaju slobodu čovečanstva, oni su izdajnici čovečanstva i Škotski Masoni će promišlju Velikog Neimara
izvojevati pobedu Svetla nad Tamom - bilo da ona potiče od religiozne tame, tame vlasti ili tame gramzivosti i
egoizma.

Na posletku Brat 33 stepena se podseća da celo čovečanstvo zaslužuje naklonost Masonerije i da se


ublaživanje patnje nesrećnika ostvari kroz saosećaj, da se pali uzdignu kroz sažaljenje, da se kroz Masoneriju i
veze Slobodnog Zidarstva prenose veze i uticaji na sve - bilo da su profani ili članovi Reda, a da se bratske veze
ne mogu prekinuti i da se dobročinstvo postavi nasuprot greškama i uvredama, tolerancija nasuprot političkih i
religioznih mišljenja. Masoni 33 stepena poseduju Moć, koja im je darivana, koja se mora ispoljiti sa
pravednošću i savesno.

14
SKAKAVAC 2.5

Škotski Red je sveprisutan među ljudima. Ako bi se planeta Zemlja usporedila sa telom čoveka,
čovečanstvo bi bilo njegov mozak i nervni sistem, a Masonerija bi bila upravljački centar koji deluje iz sive zone
zatiljka, tiho i skriveno, ali kroz tamu izvodeći Svetlo izlazeći u Novi Dan. Trideset i tri su velika nerva koji
prožimaju telo čovečanstva. Masonerija prožima čovečanstvo svojim Bratskim Lancem, energijom svog rada,
dobročinstva - i celo čovečanstvo je telesnost te kreacije koja izvire iz slova "G".

Na kraju rada rituala 33 stepena se objavljuje da je svetlost obasjala zapadnu stranu Saveta, a Vrhovni
Komandir Reda proglašava:

"Koliko zraka sunca su zaklonjeni oblacima; hoće li se uzdići u ružom obojenu zoru; tako može
biti i narodu, gde sunce slobode nestaje u suzama i krvi..."

"Okupimo se ponov o i neka uvek bude potpuna harmonija među nama u bratskim odnosima,
neka uvek budemo korisni Redu i da služimo našoj zemlji sa čašću. Idimo u miru"

15
SKAKAVAC 2.5

POSEIDONSKA BAJKA
Lu

u njegovom predivnom imenu nastanilo se obožavano More


kada ga šapućem, tiho tiho
za sebe
(kao staru, zaboravljenu čaroliju)
prvo čujem kako po mene dolazi Sjeverni Vjetar
odnosi me na njegove zabačene pustinjačke obale
u njegovim očima čudesa plivaju i iz njih pjeva
pjesma grmljavine
u njima ronim kroz Poseidonove tajnovite svjetove
k ada sam s njim postajem morska vila
mala sirena
sa biserom u srcu
tako snolika, za svijet daleka
za svijet svetica

s tobom ja sam cjelina


ti si moja izgubljena i ponovno nađena
Mjesečeva Polovica
reci mi, iz koje smo to bajke izašli?
iz čijeg se mita nanovo rodili?
nas dvoje u Prvobitnom Jednom
lotos eatersi

i plamen svijeće osjeća noćas moje glasne misli


veselo pleše u ritmu moje ljubavi
it was written in the stars above:
you and me, baby, we are meant to be

no, ako još uvijek ne vjeruješ


ask your god within
i ako ikada posumnjaš, Jedini
to je tvoja mračna zabluda:
grijeh protiv boga naše ljubavi

16
SKAKAVAC 2.5

ODAVDJE DO VJEČNOSTI
Lu

dok šećem kroz šarenu eksploziju jesenjeg lišća


(tripoidne boje pijem širom otvorenim prozorima zjenica)
postajem alisa u vlastitoj zemlji čudesa

otkako si ušao u moj život


čini mi se kao da sam jednim dijelom sebe umrla za Zemlju
i sada živim na Rajskoj Planeti
otkako si ušao u moj život
on je još više nalik vilinskom snu
osjećam kako nepogrešivo opsjedaš i rasvjetljavaš
svaku sobu mog Tajnog Dvorca
preplavljuje me ekstatična plima usijanih valova
ovo je vanzemaljska ljubav
sveta Agape

iščupala bi srce iz grudi i tako ga


krvavog i okupanog zvjezdanom prašinom
poklonila tebi za rođendan
ukrasila ga smiješnim točkastim vrpcama
stavila ga u Kutiju Snova
i predala tebi
ti si Čudnovati Kralj moga srca:
cijelo moje biće je pod vlašću ove
strašne i najljepše čarolije

ti i ja kao postmodernistički tristan i izolda


ja i ti kao postmodernistički bonnie & clyde

mi smo dvoje u jednom


mi smo čudna zagonetka
i živi dokaz da drevni svjetovi još uvijek postoje
(kao neki skriveni paralelni svijet)
dok me dotičeš, dok strujiš kroz mene
orgazmične električne zmije jure kroz sve moje atome
(morrison je pjevao: love hides in molecular structure…)

naša svjetlosna tijela su vatrene strijele


koje putuju daleko kroz svemirske svjetove
naša svjetlosna tijela prožimaju se duboko
poput burnih, uzbudljivih valova
u oceanu blaženstva
osjetljive niti naših duša isprepletene
(kao naši zaigrani prsti u najnježnijem milovanju)
od iskona u beskraju
odavdje do vječnosti
moja besmrtna ljubavi

17
SKAKAVAC 2.5

ALION TAROT
Frater ALION

Ne bivajući sposoban da nacrta bolju verziju Tarot karata nego što je špil koji su načinili To Mega
Therion i Sr.’. Tzabba, ali kao iskreni student Tarota, Fr.’. Alion je odlučio po savetu mudrih da načini svoj
vlastiti špil za dobrobit Univerzuma i Bogova sa trona,sledeći deo rečenice iz Knjige Zakona:

“ Ti ćeš naći nove simbole s kojima ćeš ih dovesti u vezu. “

Tako on uzdiže svoj glas i reče:

“ Moja je istinska volja da načinim Tarot koji će biti šema Univerzuma, prikazana kao jedinstvo
raznovrsnog okultnog znanja.” Tako je on uključio u ovaj Tarot mnoštvo spiritualnih pravaca znanih njemu i
drugima.Tako sada vi možete primetiti da se na ovim kartama pojavljuje mnogo različitih simbola :
kabalističkih, enohijanskih , egipatskih , grčko - rimskih, tibetansko - budističkih, kao i mnogih drugih - ali
prvensveno telemitskih.

Mnoge zanimljive korespodencije se mogu videti ovde, ali radi lakšeg razumevanja ( jer
jednostavnost je odeća savršenstva ) to može biti opisano sa nekoliko magičkih formula koje su dali mudraci,
da spomenemo nekoliko:

LASHTAL , THELEMA , IAO , AGAPE , ABMN , i naravno ABRAHADABRA.

Takođe su i imena Bogova od velikog značaja:

NUIT , HADIT i RA - HOOR - KHUIT.

Pošto je Tarot izveden iz šeme Drveta života, glavni sistem znanja koji je uključen ovde je hebrejski i
celo kabalističko učenje je od vrhunske važnosti i sigurno veliki ključ onoga što se zove MISTERIA - MISTICA
- MAXIMA.

Sada možete videti da pred vama leži kompletna knjiga Tota , kompletna ali nesavršena, jer svaki
iskreni student mora da učini svoj korak da spozna Univerzum i da ispuni svoje Veliko Delo , bilo da je ono u
delima, rečima, mislima, osećanjima ili u tišini luči, ili u tišini nepoznatog, iza tame i svetlosti, iz svega u
ničemu...

18
SKAKAVAC 2.5

LUDA

Velika tarot Arkana zvana “Luda” je dodeljena elementu v azduha i hebrejskom slovu Alef. To je prva
staza koja povezuje sefirote Keter i Hokmah.
Srednjevekovni tvorci tarota su prikazivali kao čoveka sa štapom i vrećom punom ludosti koga prati
pas i koji hoda rubom provalije.Sa modernim -naučnim-pristupom okultnom svetu Luda je prepoznata kao
zvezdana konstelacija Oriona koju prati “pasija” zvezda Sirius i sazvežđe Zeca. On hoda prema reci Eridanus -
zvezdanoj reci. Krokodil Sebek ,koji je podudaran zmiji Ouroboros,je prikazan kao Mebijusova Traka sa
znacima Zodijaka ,njome vlada princip sedmostruke zvezde ženskog principa -BABALON. Mebijusova Traka se
može rastvoriti i ona je takođe glif Nule -vazduha. Prikazani bik je Apis -koji je Asar -Oziris-Asar Un Nefer.
Luda je takođe egipatski Bog Hoor-Paar-Kraat koji u svojoj ruci drži štap-falus boga Ozirisa koji je on
pronašao meditirajući u tišini pored reke.
“MCTBCM” je moćna i tajna magička formula povezana sa moćima Piramide.
Piramis-piramida je u pozadini i u bazi su joj pentagram , heksagram , i dve sedmostruke zvezde -
ženskog i muškog principa. U vrhu je jedanaestostruka zvezda ABRAHADABRA. Cela piramida predstavlja
unutarnji “Nemiron” i “Zotirijansku Imperiju” koji utiču na Zemlju novom magičkom strujom ka bržem
Zemljinom Duhovnom prosvetljenju.

19
SKAKAVAC 2.5

MAGUS

Ovo je jedna “inteligentna” karta, ona je povezana sa Merkurom ,Hermesom i Totom -Bogovima
Mudrosti. Glavni objekat na karti je Kaducej - Merkurov štap sa zmijama i krilatim globusom. On je sačinjen od
žene koja u svojim rukama drži u harmoniji i muške i ženske aspekte -ona je velika boginja Gnostika-
TrinoSofija.
Iznad nje je egipatski bog Tot koji blagosilja umetnost “TORA-e”. Oni su okruženi dvema zmijama koje
predstavljaju dva energetska toka ,dva Nadija u ljudskom telu,to su Ida i Pingala. Sam štap je središnji stub-
energetski tok -Sušumna.
Ceo Kaducej je takodje i glif Drveta života. Na vrhu štapa je krilati disk- HADIT ,
Dva-Ujedinjeno-U-Jedno, Sunce i Mesec sjedinjeni . Krila su takodje kosa Boginje čije je lice skriveno
,ono je sačinjeno od Meseca-na dnu -i zvezda ,svetlosni zraci izbijaju iz njenih očiju da predstave njenu kreaciju
i njenu dominaciju u celom Univerzumu.Ona je NUIT.
“Magus” je kod hebreja povezan sa slovom “Bet” što znači “Kuća” .Na ovoj karti dva stuba sa
pentagramima na kapitelu su ulaz u Hram Velike Boginje Zvezda i Mudrosti . Zvezda ABRAHADABRA predstavlja
njen skriveni i upotpunjujući uticaj na ovoj stazi.
Velika Magusova Reč je Reč Zakona -THELEMA , to je formula Istinske Volje koja je dominantna u
tekućem Aeonu . Sama Magusova Knjiga Mudrosti je zapečaćena rečju CHAOS ,koja je Bog .

20
SKAKAVAC 2.5

PRVOSVEŠTENICA

“Isis-Artemis” sedi na mesečevom-kupastom Tronu . Njena slava je u obliku Yoni, ona je Velika
Boginja i lovkinja ,ona je -”A GAPE” i tajni uticaj Telemitske struje “93” .Podržavaju je dve sedmostruke
zvezde jer je ona Sveštenica Srebrne Zvezde -” ASTRUM ARGENTUM “ .Ona inspiriše srce što je uticaj Ketera
na Tifaret . Ona proklamuje Vrhovni Zakon Teleme držeći u svojim uzdignutim rukama dve sfere - Alef i
Lamed -” AL “. Dva su stuba iza nje , jedan je aktivan drugi pasivan ,ali se to menja u progresiji nagore .
Krećuća Svastika i mirni Krst , tri lotosova štapa na svakom stubu i krilato Jaje i Zmija i uzdižući Feniks su tu .
Dve Sfinge predstavljaju veliku vladavinu Elemenata ,ali su oni ovde tihi zbog moćnog Duhovnog uticaja
Prvosveštenice . Mesec i dva stuba u pozadini su ulaz u naj svetiji Hram . Iznad Prvosveštenice je
jedanaestostruka zvezda ali je reč koju ona predstavlja skrivena u tišini njene Luči.
NUIT je iznad svega ,ali je ovo samo njeno simboličko pojavljivanje, njeno istinsko Biće je iza Svega -
Noćno Zvezdano Nebo.
Prvosveštenica je vidljiva Iluminacija koja skriva Vrhovno Savršenstvo, njena jasna svetlost je svetlost
Prečistog i Uzvišenog Meseca - sjaj Ketera - ali i Veo Svetlosti jer Keter je odista Tačka. Ona je Velika ženska
Inicijacija Boginje.

21
SKAKAVAC 2.5

CARICA

U naj očitijoj formi Carica je Venera Boginja ljubavi ,ali kao hebrejsko “Dalet” ona predstavlja “ Vrata
“ Svetilišta Mudrosti. Ona je prikazana u obliku znaka Venere - Krug na Krstu ,što je takođe i egipatski Ankh,
simbol večnog života, uzvišenog i pročišćenog .Svuda oko nje su simboli Planeta postavljeni u formi Drveta
života, znaci su jednostavnih obličja i progresivno izražavaju Sefirote koji su sjajne sfere svetlosti . Iza svega
je Zvezdano Noćno Nebo - NUIT.
Carica je u položaju Velike Plodne Majke Univerzuma ,njen KTEIS zrači sa sedam zraka , a njene grudi
su Mesec i Sunce . Njeno telo je Srce i Ankh , ona ima rogove i kuglu na glavi poput Izide .Cela njena pojava je
lice Mudrosti , ali za onoga ko dolazi do nje , to je lice Ludog Varvarina i Uništitelja. I ona i on imaju otvoreno
“Treće Oko” . Oko nje su reči obožavanja date u Tajnom Ritualu posvećenom njoj koja je odista BABALON .Reči
su:
“Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo!”
Od toga dobijamo Ime ,uzimajući prva slova Obožavanja,Ime Boga Uništitelja:
“ ABADDON !” Koji poziva :” Dođite u Luč!” , i konačno :
“ La Ahebah Babalon !”
Iznad cele slike su zvezde Naše Dame BABALON i Zveri koju Ona jaše, ali je u središtu
jedanaestostruka Zvezda ABRAHADABRA koja označava njihovo sjedinjenje i proglas je Mudrosti Reči novog
Aeona Horusa.

22
SKAKAVAC 2.5

CAR

Car je Aries-Ovan, Gospod Vatre - Mars - Horus, on je takođe i Šiva kod Hindusa . On dominira nad
četiri Elementa i “ABRAHADABRA” je njegova
nagrada. On sedi u svojoj Božanskoj asani iznad dve sfinge ( dve od četiri ) i iznad Mandale Elemenata sa
dominantnim uzdižućim trouglom Vatre što je navala Vatre sa Nebesa . Znak Ovna budi unutarnji Oganj , on je
Sunce ( Tačka u Krugu ) u akciji. On poseduje rogove probuđene Božanske Ađna čakre . U svojih šest ruku (
dve predstavljaju njegovu meditativnu tišinu ) On drži kocku ,štap,kuglu i plamen
- Elementalne sile takođe .Ponad njega je Horovo Oko u Trouglu , što je dominacija Trojstva nad
četvorstvom. I ovde se pojavljuju zvezde Gospe i Zveri da prikažu finalni ekvilibrijum Svega. Tu su i Golub i
Zmija - dva Puta u Duhovnom učenju i životu. Njegova pojava je stabilna , snažna i moćna :”HOOR u svom
Tajnom Imenu i sjaju je Gospod koji inicira” - a to ime je :” Q.U.I.F.” , što znači “ Qvid Voles Ilud Fac “ - čini
što ti je volja !
Sa ove tačke možete videti da je nebo iznad i u pozadini obojeno u krvavo crvenu Horusovu boju.

23
SKAKAVAC 2.5

HIEROFANT

Hierofant je Taurus -Apis- Ozirisov Bik, on stoji u znacima L.V.X.a , a ispred njega je Velika Sveštenica-
njegova “Skerletna žena “u kojoj su sve misterije date . Ova karta je posvećena Egipatskoj Misterijskoj Drami
Buđenja Ozirisa, ovde je on uzdignut na svom stubu ,i oboje su jedno - PHALLOS . njega podržava njegova
žena Izida i sin Horus .Velika Formula ove karte je I.A.O.:Iacchus-Asi-Orus,ili:Isis-Apofis-Oziris formula.Ovo su
takođe i znaci L.V.X.a:”L” je Svastika,”V” je Trozubac i”X” kao Krst i Plamteća Zvezda : Pentagram. Izgleda ( na
ovoj karti ) da su Hierofanti ,bilo muški ili ženski -ravnopravno živi nosioci Bogova koji su ovde više nalik
Kipovima -k ao tihi
posmatrači svojih vlastitih Božanskih Misterija .
U hebrejskom sistemu ovo je slovo “Vau” koje je Sin u TETRAGRAMMATONu , Majka i Otac sjedinjeni ,
Bik Sunca , Zver 666 , THERION i Eros .Značenje ovoga je da Magičar - Adept mora predati sebe svojem
unutarnjem biću - sv om Svetom Anđelu Čuvaru.
Bogovi na ovoj karti takođe predstavljaju i formulu “ Tri-U-Jednom” koja je Bog -” TRIUNE” koji je znan
kao SOL-OM-ON ili na drugi način JAH-BUL-ON što je izvesna formula Heksagrama , tako da je kroz sve ovo na
svojstven način razotkriveno Jedinstvo Pentagrama i Heksagrama - Mikro i Makro Kosmosa.
Na ovoj slici su Bogovi,Muškarac i žena - Jedno. U Svetlosti.

24
SKAKAVAC 2.5

LJUBAVNICI

Ovaj Tarot Adut , takođe zvan i “Braća” ,je u potpunosti posvećen učenju o ABRAHADABRA Formuli po
S.G.L.U.X.u -”Gnostičkom Pokretu Svetla” .
Dve osobe ,žena i muškarac , treba da se venčaju i ujedine u Božanskom braku - to je sjedinjenje
dve nasuprotne strane Duše . Oni drže svoja oružja - štap i pehar . U samom središtu je stub - PHALLOS koji
prodire u Kosmičku KTEIS. On je Inicijator-Hierofant koji slavi Nebesa i blagosilja Sve ispod. On venčava
nasuprotnosti , On je Više Biće -Božansko . U telu Majstora je razotkriven izvesni Sigil -” ABRAHADABRA” .
Prva sfera-slovo na čelu Majstora je posvećena Suncu Solarnog sistema , druge su dodeljene sledećim
Planetama po prirodnom redosledu :

Merkur,Venera,Zemlja,Mars,Jupiter,Saturn,Uran,Neptun i Pluton. Poslednja sfera “A” je Had ili Sunce


iza Sunca- što je povezano sa Trostrukom Zvezdom -Sirius. Ceo Sigil je Vatrena Zmija a sfere su Centri
Magičkih Moći THELEMAe koja vlada Solarnim Sistemom tokom ovog Aeona . Finalno “A” je veza preko
“Nul-prostora” sa Božanskim vladarima Galaksije i Univerzuma .
Lav i Orao su Alhemijski simboli za muško i žensko , za Crvenu i Belu Tinkturu , Telo i Krv Boga i
konačno - Lingam i Joni u Najvišoj Misteriji : oni se venčavaju da postanu Jedno -da postanu Ni-Jedno i da
daruju novo seme Božanskog Influksa Univerzumu . Ovde se pojavlju i Zmija i Golub i Sedmostruke Zvezde
Naše Dame BABALON i Zveri čiji su brojev i 156 i 666.
Ali “Moj broj je Jedanaest i svih onih koji su od nas.” ABRAHADABRA je 11 , što odista jeste sjedinjenje
polariteta , a kao broj to je 11=1+1=2 što je “2=O” .

25
SKAKAVAC 2.5

KOČIJE

Ova Tarot Arkana je posvećena znaku Raka i njegovom vladaru Mesecu, što je oblik Kočije koju vuku
ujedinjene siline četiri Kerubima Elemenata.
Kočijaš je Ratnik u oklopu , On/a je u meditativnoj pozi Duhovnog razvoja , a oklop je snažni sjaj
Aure koji nemože biti oštećen , taknut , niti uznemiren. On/a je čuvar GRAILa i kontemplira ga : To je
Misterija - spolja -Svetog Grala -Ulazak u ovu veličanstvenost je putem jahanja kroz Veo Duge ponad zamka
sa šest kula - što je Heksagram, sedma kula - Sunčeva je skrivena iza Raka na Ratnikovoj glavi .
Ponad Falusnih Kula se pojavljuje - razotkrivajući dominantnu žensku silinu Dame koja vlada odgore -
BABALON , a to bi radi kabalističkih analiza moglo biti razloženo kao : “BAB-A L-ON” ili” BABA-LON” ili čak “
BAB-OLUN”. Ona je Vladarka Grada Piramida ,Ona je iza Kapije i ovo je sfera njenog pojavljivanja , Njen štit
ponad kula u plamenu - Geburaha - penjući se ka sefiri Binah ili u padu i materijalizaciji akcije Vatre . Sama
Vatra je pročišćujuća - ona uništava Zidove Abiegnija - svete planine Rozenkrojcera . Iza scene u akciji
upozadini je tihi Grad Piramida pod Zvezdanim Nebom NUITe - “pod Noći PANa”.

26
SKAKAVAC 2.5

URAVNOTEŽENJE

Ova karta je u potpunosti posvećena Misteriji MAAT Magike .Cela njena koncepcija je data u Liber
Pennae Praenumbra što je Knjiga Zasenjivanja Perom .
Boginja vaga nasuprotnosti , Sve je u ekvilibrijumu i Pero i Srce , Božansko i Ljudsko . Ona je živuća ,
ispunjujuća i zadovoljna , ne postoji Vaga kao objekat , Ona vaga , i stoji u znaku Majke Boginje . Ona je Istina
. Ona takođe ne drži Mač , njena presuda biva izvršena Crnim Plamenovima ( AIN-SOF-AOURa ). Iza nje su dva
stuba Dualnosti , sa Zmajem- Ouroborosom Kreatorom Univerzuma i Mračnim Lešinarom - Uništiteljem
.Egzistencija je prikazana u središtu kao Ankh .
Formula u Pentagramu je “IPSOS” :- IPSE-OS što znači “Istim Ustima” ,to je specifična Formula
Knjige MAAT , kojom ova Boginja pomaže onima koji su na Stazi . Usta se pojavljuju na ovoj karti što je tajna
veza sa “Phe” slovom Marsa i Horusa .Pojavljuju se i satna stakla i maske iz Rituala Plesa Maski . Svaka sefira
i staza na Drvetu života ima svoju jedinstvenu Masku.
Pčela je povezana sa Košnicom koja je Misterija Geštalt Svesti ljudske (i ne-ljudske ) Rase . Boginja
MAAT je Ona-Koja-Se-Kreće jer ravnoteža je u kretanju , u promeni . Ona je Istina Prirode , briljantnost , ali iza
svega je NUIT . Dvoje je uravnoteženo , ujedinjeno u Jedno , Jedno je Uništeno , nestalo u ne - postojanju
Ničega - AIN .

27
SKAKAVAC 2.5

PUSTINJAK

Pustinjak je “Jod” ,Prvi-Otac TETRAGRAMMATONa ,Vatra , Kreator , Vitez . On je Jedan-iz-Dva , iz


Mudrosti Hokmaha , On je Devica kojom vlada Merkur - Božanski Logos -”LOGOS AIONOS THELEMA” .
On je uzdignut iznad dualizma prikazanog dvema kružnim sferama niže . On je iznad Misterije Kerbera -
Troglavog Psa koji čuva ulazak u Pakao - Nepoznato . Ovaj Pas je simbolično Mnoštvo - Mi,Vi,Oni,Nas,Mene... ,
Pustinjak je iznad toga, ograničenja su nestala , unjegovoj Ruci ( “Jod” ) On drži Lampu koja je skriveno Sunce
Heksagrama , Tajna Iluminacija njegovog postignuća . Svetlost Lampe je Zodijačka - dvanaest zraka u
Jednom ili recimo 13 =31=AL=LA . Zraci Zodijaka dosežu granice Univerzuma . U svojoj skrivenoj ruci On drži
Štap , taj Štap je Seme , sam Pustinjak je Jedan Štap - PHALLOS .
On se uzdiže kroz i iznad svih Velova, najviša Nebesa su KTEIS Boginje , On se uzduže da se sjedini sa
njom i on uživa u njenoj ljubavi i slavi . Dve Zvezde su harmonizovane i on je svestan te Inicijacije ali je tih u
svojoj Iluminaciji.
On je “ Oterao” sve Elemente , celokupni Heksagram , Znak e i Sefirote i “On “ je Jedan : Jedna Tačka u srži
Zvezde koja je “ON” koja je bio ,jeste i biće -Savršen.
Uspravno stoji iščekujući poljubac , finalnu Ekstazu u Boginji . Jedan Veliki “JOD” se proteže preko
cele Arkane , a krilato Jaje ovijeno Zmijom je Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom čuvarem , ova staza je tiho
i pasivnije uživanje u tom postignuću . Ovde Merkur donosi znanje i Mudrost Logosa koji je Jednom Rečju
kreirao Sfere Univerzuma .

28
SKAKAVAC 2.5

SREĆA

Ovo je Točak Sveta , života , DHAMMAe , Univerzuma , Sreće i Nesreće , Karme . Broj je “10” čiji je
vladar Jupiter koji je “4” -ovo znači da 4 vlada nad 10.
Ovo je Zakon ispod Ambisa . Božanski par je prikazan u jedinstvu , Ekstazi stvaranja Univerzuma , Oni
su “2” :” Savršen i Savršen su Jedan Savršen , ne Dva, Ne , Ništa su!” Ovo je Formula “2=0” . Njihove glave su
spojene krakom Trougla čije središte skriva Jagnje na vrhu Točka . Tu se pojavljuje Krilati Disk - HADIT , NUIT
je skrivena iza svetlosti Univerzuma . Točak je stvoren Munjama Ekstaze i Zmija je Uzdignuta . Golub donosi
inspiraciju od Bogova . Točak pokreće Ruka (“Jod”) , osovina je HADIT, obod je NUIT , tu su i dva Pentagrama
, jedan uspravan , drugi obrnut , to su 10 Tačaka - 10 Sefirota Drveta života .
Na Točku su Jagnje , Gavran i Vuk , aspekti Elemenata ,tri Gune kod Hindusa :Satvas,Radžas i Tamas -
Vatra,Voda i Vazduh ( Zemlja je njihova Manifestacija : Duh je njihova suština u Božanskom). Ovo je takođe
Formula Tri-u-Jednom :I.A.O.:”Bog TRIUNE”:”ABRAXAS-MEITHRAS-IAO-SABAO!”Ili drugačije rečeno :
“ CENTRUM IN TRIGONO CENTRI “ .
Jupiter je ovde AMON koji vlada znanim i ne znanim ali u odeljenom svetu dualnosti on je Gnostički
Bog “Jaldabaot”, Demijurg , Tvorac , Najviši neprijatelj “Pneumatika” - Duhovnih ljudi - što je i povezano sa
Misterijom čistote Jagnjeta .
On je Sin Trino-Sofije ,Majke Mudrosti koja je dozvolila svom sinu da načini malu grešku u Igri - Pa evo Nas !

29
SKAKAVAC 2.5

STRAST

Ova Velika Arkana sadrži Misteriju BABALON i Zveri Sjedinjenih .Ona kroti divlju Zver , Pasivno prima
Aktivno i konzumira Njegovu snagu i moć . Ona jaše na Lavu a njihovo sjedinjenje oslobađa silinu Sunca u
fontani ekstatičke Ljubavi . Zver je Lav -Kuća Sunca , THERION- 666 , Ona je Naša Dama koja čuva Misteriju
GRAILa - Što je njen KTEIS ispunjen Krvlju Svetaca .Vrhovna Formula je ABRAHADABRA :418 . U Peharu
vidimo Krunu Izide sa Božanskim Okom -jer je “ISIS” -”aspekt” BABALONe -sa 7 zraka . Ovde vidimo Štap i
Pehar ujedinjene , Snaga Lava je u Štapu ,dva Heksagrama obuhvaćena spiralom -”8”- oslobađaju Silinu koja
stremi ka “3” -Štitu Boginje u obličju YONI , koja drži sedmokraku Zvezdu . Ceo prikaz gori u plamenovima
čineći sferu Duha podržanu sa četiri Pentagrama na četiri kraja Univerzuma .
Hebrejsko slovo ove staze je “Tet” - Zmija - koja se uzdiže u Slavi na ovoj Arkani . Muškarac je Sunce ,
žena Mesec ,on je Magičar , ona Skerletna žena .
“Za njega je uvek Krilati Globus , a za nju Zvezdana Tajna Nebesa “ . Staza Strasti Lava-Sunca je staza
pojave RA-HOOR-KHUITa Krunisanog i Pobedničkog Deteta.

30
SKAKAVAC 2.5

OBEŠENI ČOVEK

Ovo je proboj svetlosti u tamne sfere Iluzije . Element ove karte je Voda , slovo “Mem” , broj 40 .Ova
staza probija Veo PAROKETa . Obešeni čovek je Rozenkrojcer , njegove noge su Krst , ruke Trougao : On je
Božanski Influx , Spasitelj palih : ali i samo-žrtvujući . On ima ožiljke na svojim udovima . Na mestu gde mu
se prekrštaju noge ( iza ) vidimo Tablu Unije : Enohijansku Tablu Duha i Jedinstva Elemenata :Krst ukazuje
na to , ali su okolo četiri Velike Kule Osmatračnice :Table 4 Elementa . Oko njih je stilizovano Drvo života
:Sefiroti su Lotosi - oni rastu na Vodi . Sa obe strane su Krstovi ,jedan sa Pentagramom, drugi sa
Heksagramom , što je Ekvilibrijum.Obešeni čovek dodiruje vodeni polumesec a iza je Zmija sa muškom i
ženskom Zvezdom u ravnoteži . Vidimo i uspravni Pentagram , ali za njega je on obrnut . On ima dva roga
koji predstavljaju sposobnost percepcije i regeneracije , smirenosti i depresije . Iznad ovog prizora se nalazi
Ankh - Znak živućih Bogova -na ulazu u Nebesa iza koga su skriveni Krugovi 30 Etira Misterija Duha i Tela
Boginje NUIT.
Nema Boga Iznad -Ovde je On Obešen.

31
SKAKAVAC 2.5

SMRT

“Smrt je Kruna Svega “- kaže Zakon . Skelet sedi u svetom meditativnom položaju sa ornamentima
čakri kao ukrasima na sedam Svetih tački Mističnih sfera Univerzuma . Kap koja se uzdiže je “Otpuštanje Duha”
. Smrt je Kositelj , on kosi “ staro” da napravi novu Sudbinu . Drška kose je u obliku Krsta ,a oštrica je Kriva jer
košnja čini da Univerzum bude Spiralan .Ova Arkana je dodeljena znaku SCORPIO - škorpiji koji je vladar
Seksualnog centra i genitalija , tako da su oni ovde prikazani u potpunom sjedinjenju u čijem podnožju je
četvorostruka Mandala sa skrivenim centrom . Ona se doseže i otvara Smrću -seksualnim sjedinjenjem .
Energija se uzdiže kao PHALLOS da se sjedini sa Božanskom KTEIS , “On” je Jedno ,Njegovo
Jedinstvo je rezultat unije muškog i ženskog principa - Sedmostruke Zvezde u sferama -BABALON i
THERION , oni su Jedno koje se uzdiže :Oni su Ni-Jedno!
Pri finalnom sjedinjenju se pojavljuje konačna Smrt - Ona je Boginja KALI kod Hindusa i ona uništava
ne samo Manje nego i Veće -Ona je čuvar najviše Istine -koja je prikazana njenim oblikom , za Spoljnje-Iluziju
je užasna i destruktivna , za Unutarnje je meka utroba Kosmičke Majke .Kapiju takođe čuvaju i dva besana
stražara koji su Majstori Reda ASTRUM ARGENTUM. Kali drži lobanje sa krvlju i razna oružja uništenja . Na četiri
Ugla su prikazani simboli slova “Nun” -”Riba” i aspekata njene prirode niže i više : škorpija , zmija i orao. Ovo je
Riba koja je odista progutala Ozirisov PHALLOS . Istinski PHALLOS je skriven u Njoj , u njenoj suštini . Iza nje je
mala kap koja je produkt Jedinstva i Smrti, ta kap je SPERMATOZON -seme -Istinski Tvorac Univerzuma ,
Medicina Metala i Napitak Besmrtnosti .

32
SKAKAVAC 2.5

UMETNOST

Ovo je putanja Strele .Hebrejsko “SaMeKh” što znači “Stub” , on je prikazan na slici ali u skrivenom
smislu i podržava Svod Boginje ,ili da kažemo - prodire u nju .Njegov Sjaj je u obliku Drveta života na
kojem su formirani sefiroti . Anđeo izvodi Umetnost Alhemije ( AL-KHEM znači “ Alova Hemija” ili” AL je Bog
Crne Zemlje” ili još pravilnije “ Vrhovni Bog Je PHALLOS” ). Ona sjedinjuje Pehar i Štap i proizvodi Sedam
Božanskih Kapljica - Seme za njen Mistični Kazan Duha u kojem je “V.I.T.R.I.O.L.” -”Kiselina” koja “razlaže
Sve do Srži” . To Jedinstvo sjaji i proizvodi Strelu koja se uzdiže i prolazi Velove , preko njenih grudi kojih je
sedam koje su Sveti i Plodni Heksagram Majke . Ona je krilati anđeo koji ujedinjuje Ljubavnike i
nasuprotnosti : Lava i Orla , Krug i Krst , BABALON i THERIONa . To biće ima Krunu od dva Meseca ,
oživljenu Ađna čakru i sa vrha njene glave se uzdiže Božanska Kap :
“DIATHARNA THORON!” -”Gle! Izbijanje semena Besmrtnosti !”
Ovim sjedinjenjem se doseže Nerođena Duša . Ova staza povezuje Sunce i Mesec, Tifaret i Jesod , na
srednjem je stubu i vodi postignuću Znanja i Razgovora Svetog Anđela čuvara uzdizanjem uvis vetikalnom
kretnjom kao što “ Stub stoji u Praznini” .

33
SKAKAVAC 2.5

VRAG

Ovo je Djavo koga se sve Robovske Religije plaše , jer One se boje svoje vlastite senke i jer znaju da
se Vrhovno doseže jedino kroz sjedinjenje nasuprotnosti a ne time da se bude “ Drag Dobrom Bogu” .
Njegovo lice je muško , telo žensko ,njegovo Treće Oko je otvoreno i izaziva da se Spiralni Rogovi
protežu beskrajno uvis - što je kretanje Univerzuma .
Djavo sedi u Asani , koren je skriven ali se odatle uzdiže Kaducej - glif Univerzuma , štap je
Sušumna , dve Zmije su Nadiji , Krilati Globus je Keter : Štap obuhvata i stubove Drveta života . Ispod je sjaj
Formule I.A.O. i Jedanaesostruki Pečat Hierofanta . Božanski par u seksualnom sjedinjenju je prikazan u
dualizmu kao da se gledaju u Ogledalima , Njih Dvoje koji su Jedno su “4” iluzijom odeljenih površina . Tu se
pojavljuju i dva Pentagrama - Uspravni i Obrnuti .
Celo Jedinstvo je prikazano kao Uzdignuti BAPHOMETH - Djavo Templara - Uzdignuti PHALLOS -koji je
Ceo Univerzum što probija Velove “Negativne Egzistencije “- Boginje .
Djavo pokazuje da je “ kako gore , tako i dole “ što je i Formula “ SOLVE et COAGULA” . Golub i Guja
Dolaze do svojih odredišta , “Bog” je Niže a “Boginja “ Više , Oni su Sve i Ništa , Oni su Jedno i Ni- Jedno .
Taj Vrag ima Krunu sa Okom u Pentagramu , oko je “ Ajin” -hebrejsko slovo . Stoga je ovo Jedinstvo
“I” i “O” u ekstazi “A” što proizvodi Univerzum - koji je Djavo.

Napomena Fr. ALIONa: Naziv “VRAG” je odabran zbog svoje brojne vrednosti .
V+R+A+G=6+200+1+3=210 .

34
SKAKAVAC 2.5

ALION KULA

Ova Tarot Arkana je posvećena nadmoćnosti Telemitskog učenja nad drugim starim učenjima Sveta .
Ovo je prikaz kako novi Aeon Horusa deluje u svetu i Univerzumu . čovek je ujedinjen sa Bogom-Horusom i
Nema Boga osim čoveka . Oko je potpuno otvoreno u zračenju Munja , Vatre i Uništenja . To Oko Šive je
takođe i Usta ( “Phe” ) , Oko odašilja dok usta primaju Siline ( “ Ljubav Šive i Šakti ) . čovek je dosegao
unutarnje Biće , sagradio Tajni Hram u Srcu .
Stare Kule , Svetilišta Starih Verovanja i Opsena Velikog čarobnjaštva se raspadaju zbog svog ne
savršenstva , one su dva puta po četiri kule , ali Vrhovna Silina , Kula Vatrenog Duha (Tišine) stoji uspravno i
ne poremećeno . čovek je u Kupi Snage u Krugu na Svetoj Mandali Heksagrama . Lav-Zmija se uzdiže a Golub
leti slobodno , muško i žensko su u ekvilibrijumu ,jedino su čovekovi niži aspekti posvećeni Obrnutom
Pentagramu kao veza suptilnog i materijalnog .
Svest Horusa je u potpunosti Probuđena i na Vlasti nad polarnostima , višeg i nižeg , odgore i odole
,čovek je u ravnoteži i ispunjen Iluminacijom . On/a je manifestacija AL-a u njegovoj Vatrenoj-Spiritualnoj-
Solarnoj Moći :” ALION “ - što znači : “Nebeski-Prvobitni-Uzvišeni čovek” i “Sastanak sa Večnim “ .
Naravno ova karta prikazuje uništenje nesavršenstva i “prljavštine” Ega čoveka samog , Niko nemože
doseći Nebesa dok ne bude pročišćen Svetim Ognjem .

35
SKAKAVAC 2.5

ZVEZDA

Ova Zvezda pripada AQUARIUS-u. Ona je NUIT u mnogim manifestacijama . Prikazana je kao žena ,
kao BABALON, ona drži Sedmostruku Zvezdu , nosi Krunu Izide i Ćup NUIT-e . Naj očitije ona je NUIT-
BABALON-ISIS ( čije je Drevno ime NAXYR ;koja je kasnije znana kao Demetra, Afrodita i Venera...).Ona
stoji iznad jezera Vazduha sa Lotosom i Ružom . Iz Ćupa ističe jedan mlaz Zvezdane vode i hrli nadole
ispunjavajući Pehar Boginje kojeg ona drži u levoj ruci , iz tog pehara dva nasuprotna mlaza teku dole - u
materijalizaciju dualizma iluzije . Zvezda BABALON-e predstavlja Vrhovni ženski uticaj u Univerzumu , dok je
Zemlja uzdignuta na nivo Tifareta .
Sedmostruka Zvezda THERION-a je mesto BOLESKIN koje je Izvor Telemitske Struje “93” .
NUIT je simbolički nadkriljena nad Zemljom i Nebesima ali istinska ona je Zvezdano Nebo Noći
bezobličnog “ Ništa “ .Između Zemlje i Boginje je Beskrajni Ambis , ali ona sama je uticaj čiste Inspiracije od
Neba Zemlji . Njena kosa je spiralna kao što su spiralni i tokovi zvezdane vode , jednostavno zato što je ona -
Univerzum - Spiralna .Na pojasu nadkriljene NUIT je Reč Zakona - THELEMA , dok žena nosi simbol Krilatog
Globusa na svome čelu , jer Ona je postigla HADIT.
Ona je Savršena i iznad toga - ona “Nije”.

36
SKAKAVAC 2.5

MESEC

Mesec vlada zodijačkim znakom PISCES - Ribe . Formula koja je dominantna ovde je “AUMGN” jer je
“Coph”(znači “zatiljak”)=100 , a specifično po sistemu AIQ BKR : 100=10=1 je ispoljen tajni uticaj Pustinjaka i
Lude (1=Alef=Keter ) . Mesec je prikazan na nekoliko različitih mesta i nivoa a samim tim i sa višim i sa nižim
značenjima . Dve žene su Stubovi i one stoje na dva meseca sa dva polumeseca kao Krunama i Spiralnim
Tokovima na gore . Tu su i dva čuvara -ANUBIS Tamne Noći Bog snova , iluzije i vodič Pozemnog Sveta . Nad
ekvilibrijumom simbila YIN-YANG , koga podržava ABRAHADABRA polu -mesec projekcije u”Ne-Realnom” se
uzdiže Kefra ( K+P+RA=KTEIS i PHALLOS ujedinjeni i izraženi kao Bog Sunca RA ) koji gura Solarni Disk
(Tačka u Krugu ): Sunce se uzdiže iz najtamnijeg časa Noći , ovo je Sunce u Ponoć što je povezano sa
Tifaretom “jer Ponoćno Sunce je uvek Sin .”
U barci se nalaze muška i ženska prilika - dve strane Duše , ujedinjene u Suncu porađaju Dete. Pošto je
ovo specifično povezano sa Uranom ta beba je rođena u Ambisu , Ono je Božansko .Iznad Svega su dve
Božanske Zvezde - muška i ženska u ravnoteži , a Oko u Trouglu dominira sa Visina . To je Horusovo Oko , on
je Soko - ptica Ketera - on leti slobodno u Etirima . To je naj čistija pojava u ovoj celoj Atmosferi Noći .
Univerzum dualizma i iluzije je unutar Ambisa a ovo su Velovi oko istinskog Svetilišta žene - “ Ribe “ .

37
SKAKAVAC 2.5

SUNCE

Sunce je Istinski Bog , Vladar Makro-Kosmosa ,kao što je PHALLOS Vladar Mikro-Kosmosa . Ovaj
Tarot Adut je ekspresija Jedinstva Ruže i Krsta sa zračenjem Zodijačke Svetlosti . Krst je Štap -muško , dok je
Ruža - Pehar -žensko , sjedinjeni oni sijaju Misterijom Sunca , za “Spoljašnje” to je Formula I.A.O.- Adepata
I.N.R.I. ( što znači :” Jesus Nazareus Rex Judaeorum” ili “Ignis Natura Renovata Integra” ili”Intra Nobis
Regnum deI” ili”Isis Natura Regina Ineffabilis” ) što je povezano sa Formulom “ARARITA” , ali je ovde data
jedna veoma Tajna Reč- “JAHBULON” za Heksagram Sunca .Jedno slovo za svaki krak , a u središtu je Ime
Egipatskog Boga Sunca -Reč “ON” .
Ružin Krst stoji na vrhu zida na planini ABIEGNUS - Rozenkrojcerskoj Svetoj planini Inicijacije . Zodijak
ima dvanaest zraka koji simbolično opisuju Telo Boginje NUIT , Sunce je u središtu - Bog , On je Zvezda -
KHABS ,u čijem središtu je HADIT , samo Sunce je RA-HOOR-KHUIT .Svaki Zodijački Znak ima svoj
četvorostruki sjaj ,za svaki Element , a svaki zrak doseže do Jedne Tačke - Tačke Jedinstva - SAMADHI . Par
je prikazan u obožavanju i par u dečijoj igri , treći par su Bog i Boginja - Beskrajni Prostor i Tačka ,”Oni” ne
mogu biti viđeni kao “osobe” , dva para su njihove niže manifestacije .
Suncu je pripisano hebrejsko slovo “Reš” i ima brojnu vrednost 200 , po sistemu 200=20=2 to je veza
sa Merkurom , Logosom - Reš povezuje Jesod i Hod - Mesec i Merkur . Tako je on Logos , Davalac Zakona,
Vladar i Kreator .
Evo malo i Kabalističke Gematrije : Sunce(200) je Gospod (I) koji Rečju (2) k ao Logos (II) kreira
Univerzum (20=“X”-silina Jupitera: IAO-PATER) , tako da je Svet (“X”=10=Malkut ) pod vladavinom
“Boga”(Jedan-Bog=“I”=1=Keter ) , što sve jednostavno znači da su Boginja i Bog , Ujedinjeni , Uništeni ,
Ponovo stvoreni u sjajnoj Svetlosti njihovog Sina Sunca -Tifareta , čija je reč
“JAHBULON” i koji je odista : HERU-RA-HA.

38
SKAKAVAC 2.5

AEON

Tarot Adut “Poslednji Sud” je promenjen u “AEON” jer se Suđenje starom Eonu upravo odigrava i
Sokoglavi Gospod Dvostrukog Štapa je zauzeo svoje mesto na Tronu tokom Ekvinocija Bogova . Horus je
zauzeo Ozirisovo mesto , Sin je nasledio i pobedio svog Oca , sada pročišćujući Božanskim Ognjem stara
verovanja i običaje . Zemlja je u Plamenu i mi smo svedoci rađanja nove Duhovne Svesnosti .
Na ovoj karti se pojavljuje Adept - Rozenkrojcer koji daje Znake Vazduha, Vode, Vatre i Otvaranja i
Zatvaranja Vela . On je dosegao Viziju Bogova , ali simbolično , vreme potpunog Prosvetljenja i Oslobođenja tek
treba da dođe , pa ipak sa druge strane On je Izabran da proklamuje Univerzalni Zakon i da ga širi po Svetu .
Adept stoji na slovu “Šin” Vatre i Duha . Dve sfere sedmostrukih Zvezda su u ravnoteži i dodiruju ih ruke i
stopala Boginje NUIT koja Iznad Svega i U Svemu . Ceo Nebeski Svod je u plamenu i Oganj se spušta dole u
obliku Reči ABRAHADABRA - koja je Kruna i Reč Aeona . Dva brata blizanca HOOR-PAAR-KRAAT i RA-HOOR-
KHUIT su poput dva Oka na Licu Jednog Boga , jedan je aktivan -poput Sunca , drugi pasivan kao Mesec .
Između njih je Krilati Globus - HADIT . Cela nam Vizija prikazuje Lice - za stari Eon to beše lise Hrista , ali sada
je to Lice Zveri - Nesputanog Sopstva . Staro je zastrašeno ali mi Vidimo da :
“ Nema ni delića mene koji nije od Bogova !” . Aeon je takođe i prikaz Stele
Otkrovenja , zvane : “Gnusnost Pustošenja” čiji je broj 718 ! :
“ AKA DUA TUF UR BIU
BIA ČEFU DUDU NUR AF AN NUTERU ! “

39
SKAKAVAC 2.5

UNIVERZUM

Evo slike Celog Univerzuma kako nas uče Mudri . S obzirom da je “ Tau “ - Krst tu je mnoštvo simbola
dato u smislu TETRAGRAMMATON-a : “ J-H-V-H “, četiri Sveta , četiri Elementa , četiri Ugla , četiri kraka Krsta .
Drvo života raste iz Ružinog Krsta do Vrhovnog simbola Tačke u Krugu , svaka Sefira ima svoj Zakon povezan
sa drugim Sefirotima ( na dobro znan način ) , tu su geometrijski simboli i simboli Svetih Planeta. Pojavljuju se
i Velovi Svetova , a Zmija se uzdiže uvis okružujući Boginju čije Telo daje Znak Zemlje - Manifestacije
Univerzuma ( s obzirom da ova staza pripada i Saturnu to je i Znat SET-a ). Celo Drvo života je u Obliku Boginje
- YONI , a Ona je ispunjena silinom Krsta - koji je Bog -koji je LINGAM .
Na četiri Ugla se nalaze Enohijanski Pečati Elementalnih Kraljeva koji predstavljaju simboličnu
dominaciju nad četiri Kule Sražare - 30 Etira Božanskog Duha su iza Svega ali utiču na svaki Elemenat
Univerzuma .
Iako ovim Adutom vlada i Saturn , koga laici nazivaju Mračnim i Zlim ( jer ne poznaju ozbiljnost ,
disciplinu i rad ), ovde nema Mračnih i Užasnih uticaja - Univerzum je Mnogostruk u Pojavi , Plodan i
Veličanstven u Promenama i Stabilnosti -Strah od Tame se javlja iz neznanja - Univerzum je Božanski .

40
SKAKAVAC 2.5

BOLON TIKU
Frater Vulpis

Bolon Tikui su ¨Priziv moći broja devet, devet Gospodara vremena i sudbine koji vladaju moćima
vremena u nesvesnom¨. (Bolon=devet; Tiku= gospodari, bogovi ili transcendentna bića) Bića nesvenog, Bolon
Tikui su takođe povezani i sa Noći vremena: Devet stražara noći kao i devet nivoa nesvesnog. Postajući svesni,
devet Gospodara su čuvari Celokupne Noći vremena. Zbog toga, Bolon Tikui su označeni kao Gospodari
vremena i sudbine. Kao što nesvesno razvija sva dešavanja, tako i niti sudbine su utk ani u nesvesnom. Bolon Ik
je Beli Solarni Vetar, dah duha Kinič Ahaua, koji ima nameru da prenese poruku Bolon Tikua iz Velikog
Nesvesnog u prvobitno nesvesno Pakal Votana, mudraca i proroka brojeva devet i trinaest, koji će poruku
osvestiti kao proročanstvo.

U Ćilam Balamovom ¨Stvaranju sveta¨, Bolon Tiku su prikazani u svetlu borbe za moć, svađe i
konflikta. Ovde, kao moći koje vladaju nesvesnim, oni daju snagu dinamici istorije kao objašnjenje Pada: Bolon
Tikui donose prvobitni Pad u Prvobitnom kosmosu pre vremena. Čineći to, oni postaju koegzistentni sa
dinamičkom motivacijom univerzalnog ili kosmičkog nesvesnog da bi manifestovali svet kao evolutivni spektar
greha, pravljenja oruđa i istorije- uključujući pohlepu za moći i vlašću, požudu i zloupotrebu užitka.

Unutar kripte Pakal Votana u Palenkeu, na zidovima koji okružuju sarkofag, nalaze se izvrsne osetljive
statue devet Gospodara vremena i sudbine. U njihovoj manifestaciji moći i dostojanstva, ne samo da su Vladari
Pozemnog sveta, devet Gospodara čeka i svoje iskupljenje u vremenu. ¨Pripitomljeni¨od strane Pakala, devet
Gospodara vremena i sudbine osnaženi su da proročanski budu probuđeni umetnošću datuma Dugog računa,
9.13.0.0.0.- jedinoj tački u ciklusu kad se ovaj datum desio, 692. godine- 1260 godina pre 1952. kada je
grobnica otvorena i 1320 godina do 2012, kad je Zatvaranje ciklusa. Jedino tokom sedam prstenova - 2004-
2011, Gospodari prstena mogu biti probuđeni.

Odlukom Pakala 9.13.0.0.0., moć Ošlahun Tiku trebala je biti preneta u trinaest rajskih (nebeskih)
ciklusa od po 52 godine, 8443- 1519, a isto tako Bolon Tiku u devet paklenih ciklusa, 1519- 1987. Od 1987 do
2012 traje vreme proročanstva. To je vreme ponovnog buđenja moći brojeva 13 i 7 ili 13:20, i dolaska
Začaranog sna 13 luna, Zakona vremena, Telektonona i na kraju, kulminirajućeg proročanstva svega ovog,
Misterije kamena i Sedam prstena Srednjeg vremena, iskupljeničkog uzdizanja Bolon Tikua, koje započinje sa
sedam Gospodara prstenova.

Drevne Maje su definisale protok vremena po vremenskim ciklusima Baktuna čime su objasnili
karakteristike civilizacije.

Magnetska luna slepog miša, luna svrhe- baktun Zvezdanog zasađivanja,-3113 - -2718 gpne.
Lunarna luna škorpiona, luna izazova- baktun Piramida, -2718- -2324 gpne.
41
SKAKAVAC 2.5

Električna luna jelena, luna služenja- baktun Točka, - 2324- -1930 gpne.
Samo-postojeća luna sove, luna forme- baktun Zapadne planine, -1930- -1536 gpne.
Intonirana luna pauna, luna sjaja- baktun Kuće Šeng, -1536- -1141 gpne.
Ritmička luna guštera, luna jednakosti- baktun Pečata imprije, 1141- -747 gpne.
Rezonantna luna majmuna, luna usklađenja- baktun Umnih učenja, -747- - 353 gpne.
Galaktička luna sokola, luna integriteta- baktun Onog koji je pomazan, -353 gpne.- 41 gne.
Solarna luna jaguara, luna namere- baktun Gospodara u crvenom i crnom, 41- 435 gne.
Planetarna luna psa, luna manifestacije- baktun Maja, 435- 830 gne.
Spektralna luna zmije, luna oslobađanja- baktun Svetih ratova, 830- 1224 gne.
Kristalna luna zeca, luna saradnje- baktun Skrivenog semena, 1224- 1618 gne.
Kosmička luna kornjače, luna prisustva- baktun Transformacije materije, 1618- 2012 gne.

Kako se sedam karmičkih slojeva Prstena istorije budu rastvarali Prsten po Prsten unutar
petodimenzionalnog svetlosnog kola, potpuno uzdignuta, Zemlja će se vratiti svojim prvobitnim sedam
Gospodarima Zore, Gospodarima prstenova Srednjeg vremena. Za vas, da bi svoju dušu uzdigli, treba da
sklonite njene omotače, koru po koru, što je prvi stepen pročišćenja i pripreme za Drugu kreaciju. Sedam
prstena svih, i kola istorije više biti neće. Sedam slojeva duše bez kora, kola vaše unutrašnjeg
petodimenzionalnog sopstva upaljeni unutar vas, i bićete slobodni. Oslobođena će Zemlja biti od veštačkog
nervnog sistema 12:60. Slobodna će biti za Drugi dolazak kosmičke kreacije - silazak Nebesa na Zemlju,
putovanje u Unutrašnje vreme. Ali da bi postigli najviše, morate se u potpunosti identifikovati sa procesom
buđenja Bolon Tikua.

Svaki od devet Bogova Podzemlja ima svoju posebnu odliku. Ima ih devet, a četiri su ženska lika i pet
muških i komuniciraju sa svojim izabranicima kroz snove prenoseći profetske poruke. Njihovo pojavljivanje se
može osetiti u snovima gde su tiho prisutni, a komuniciranje se odvija bez reči. Njihov kult je generalno zapao u
zaborav i tek od "skoro" ponovo izranja iz dubina skrivene civilizacijske svesti.

Majanski model shvatanja predstavlja Zemlju kao jedan od tri univerzuma koji uporedo postoje. Gornji
svet, Podzemlje - Ksibalba i svet ljudi. Ove tri ravni su sjedinjene u liku Drveta Sveta koje je kapija između
ljudskog i ostala dva univerzuma. Postoje četiri Bakaba koji su poput Atlasa i pridržavaju svet ljudi odole, četiri
velika drveta, koja stoje na četiri strane sveta pridržavaju gornji svet. Ošlankuntiku - trinaest Bogova obitavaju
na "nebu" dok devet Bogova - Bolontiku obitavaju u podzemlju. Svet ljudi počiva na leđima kornjače (mada se
nekada prikazuje i krokodil) koja pliva na jezeru prekrivenom ljiljanima.

Ciklus od devet godina, koji je započeo 2004.e.v. godinom Plave Rezonantne Oluje predstavlja ciklus
devet godina buđenja Bolontikua. Oni se bude iz Noći Vremena, iz devet nivoa nesvesnog stanja svesti. Oni su
čuvari Sudbine.

Nakon što se završio ciklus trinaest Rajeva, događajem nasilnog dolaska konkvistadora među narode
Severne Amerik e, započeo je period devet paklova - koji je označio sunovrat civilizacije u okove materijalizma i
netolerantne religiozne dogme. Devet Bogova je "proterano", proglašen je jedan lažni spasitelj i njegova crkva
za emisara i uterivača duhovne promisli, a Zemlja i ljudi koji je nastanjuju je morala da trpi nepovoljne uticaje
povlačenja svesti Devet Bogova koji su se povukli sa druge strane Vela.

Tokom devet godina buđenja, u ciklusima izbijanja uticaja Devet Bogova Podzemlja dolazi do
prožimanja njihovih uticaja sa sponama koje drže ovaj svet i civilizaciju ljudi.

Proteklih 5200 godina, do njihovog isteka računanja 2012.godine lako se po učenju Maja moglo
sagledati sa svojim vremenskim intervalima - pogotovo kroz Colkin koji predstavlja Kod broja 260 - to je
galaktički Kod koji množi 20 solarnih projekcija svesti sa 13 talasa kosmičke svesti. U projekciji na godine Kod
260 se prožima sa vremenom planete Zemlje na 20 solarnih stadijuma i posebnih uticaja Solarnih Kinova. Jasno
se da sagledati u ciklusima od 260 godina kako je "istorija" čovečanstva doživljavala sebe i svoju Planetu.

Fraktalnim sagledavanjima i prepoznavanjem projekcije uticaja vidi se izvesno sažimanje "istorije" u


konačnim sekvencama - ovo dolazi zbog sakupljene memorije i "karme" ljudske svesti koju je potrebno
"pročistiti" tj. probuditi i rastvoriti do samog momenta "nulte tačke" vremena. Na ovaj način ciklus od 260.000
godina se projektuje u ciklus od 260 godina. Ciklus od 260 godina se projektuje u ciklus od 26 godina - koji se

42
SKAKAVAC 2.5

pak projektuje u žižu od 26 meseci i naposletku u 26 dana do Nulte tačke. Istorijski gledano događaji se
ponovo bude u ljudskoj svesti i doživljavaju na nov "način" sagledavajući svoje civilizacijske postupke ljudi
imaju mogućnost da prihvate sebe u svojim vrlinama i manama i to ponište u ravnoteži svega.

Proteklih 5200 godina je tako bilo "podeljeno" na 22 "dela" tj. dodeljeno na upravu Bogovima kojih je
22, trinaest Svetlih i 9 Tamnih Bogova su rasporedili svoje uticaje, a kroz to ljudska rasa i svest ljudi imaju
mogućnost da evoluiraju. Ovo je jedno od mnogih čudesa Arkturijanske Misije.

Sve ovo je na misteriozan način povezano i sa kabalističkim Drvetom Života koje ima 22 staze od kojih
su 13 iznad, a devet ispod nivoa Vela u čijem središtu sija Sunce našeg sistema. Vremenski period vezanosti
civilizacije za uticaje nižih "staza" je dovelo za snažno vezivanje za Malkut, krajnju manifestaciju sveg
postojanja, a ostale "više" veze su se polako gasile i behu korišćene samo do određenog nivoa - ljudi su u
izuzetnom malom broju bili sposobni da se povežu sa središtem svog Bića, a u još manjem da dosegnu
shvatanje Trinaest Bogova koji obitavaju na Nebesima.

Čudesno je i evidentno da ranija shvatanja tog "Drveta Života" imaju tendenciju menjanja - Drvo Života
je "dinamičan model" postojanja, podložan promenama, kako svoje strukture tako i restruktuiranja i menjanja
svojih uticaja i prenosa spoljašnjih uticaja. U ranijim vremenima, kada ljudi nisu bili u stanju da sagledaju
celokupne uticaje i "staze" koje postoje na Drvetu poimali su samo najsnažnije pojave koji su se projektovali
kroz "Planete" solarnog sistema, kroz prostor u kojem se sve manifestuje i daleke Zvezde koje titraju na
nebesima. Tokom vremena shvatano je da postoji jedna "sfera" koju učenjaci i mistici nisu bili u stanju jasno da
predstave, definišu i objasne sa njenim čudnim uticajima.

Kako je vreme proticalo uticaji te sfere su postajali sve evidentniji, intenzitet i količina Znanja koja se
budi u umu čovečanstva postaje izuzetna i kroz to se prelamaju uticaji na sve druge sfere postojanja i življenja.
Neki ovu misteriju povezuju sa navodnim postojanjem još jedne velike planete u solarnom sistemu, kao i
postojanjem još jednog tamnog/skrivenog patuljasto-crvenog sunca koje je "parnjak" našem vidljiv om Suncu na
nebu.

Čak su i izvesni magovi današnjih dana dobili jasne naznake o periodičnom buđenju i gašenju ove sfere
iliti "čakre" ljudske svesti. Udaljavanjem ove misteriozne planete, koju su u starom Sumeru nazivali Nibiru (i
njenih planeta satelita) uticaji sfere Daat na Drvetu Života slabe, ali se cikličnim okretanjem na svojoj putanji
približavanjem ova sfera sve više budi kako se planeta približava Solarnom sistemu, a pogotovo Zemlji, gde
ljudi dramatično doživljavaju njene uticaje.

43
SKAKAVAC 2.5

"Sve ovo formira kocku, kocku Večnosti, kocku Prašine, čiji broj je dvadeset sedam.
Prelazeći Ambis, ti ćeš razumeti kako dvadeset sedam postaje trideset tri.
Srce Bafometa je Ambis, iz kojeg se uzdiže Zver sa težnjom da uništi Drvo i sebe.
Drvo Kraja menja njegov izgled.
Ambis postaje stvaran i razotkrivajući, inkarnira se kao jedanaest.
Staza Gimel, koja je prethodno povezivala Keter sa Tifaretom, sada postaje Staza od Ketera do Daat.
Od Ambisa se počinju emanirati šest zraka – šest zraka Srca Bafometa.
Samo jedan od tih zraka vezuje Kreaciju sa njenim Izvorom. To je Gimel – Prvosveštenica, čiji veo vezuje Haos.
Ostalih pet Staza su kraj čoveka i trijumf pet završnih slova.
Ambis je rezultat impregnacije Majke sa semenom Oca; tako da je otvoren pod njima, ali je iznad Tifareta.
Za čoveka i za Zvezdu završno Mem obuhvata Sefiroet Binah i Daath.
Geburah i Daath ujedinjeni su u završnom Peh.
Tifaret i Daath ujedinjeni su u završnom Kaph, što je kulminacija Sreće.
Hesed i Daath obuhvataju završno Tzaddi.
Tako, Srce Bafometa počinje da emanira šest zraka; jedan od njih povezuje čoveka sa njegovim Izvorom, dok
ostali vode ka čovečijoj kulminaciji, blaženoj smrti.
Staza završnog Mem zjapi nad Ambisom, - oplođeno Majkom semenom Oca.
Staza završnog Peh je moć Razdvojenosti.
Staza završnog Kaph je put žrtvovanja Svetog Anđela Ćuvara Ambisu.
Staza završnog Nun je put odricanja tela radi Oslobađajuće Gnoze.
Staza završnog Tzaddi je udica pecaroša, ona daje ribama priliku da pojme božanski Daath.
Tako se dvadeset dva trasformiše u dvadeset sedam pod okriljem Bafometa, formira kocku, pod Bafometovim
nogama i kocku za koju je Bafomet vezan vezom, čiji je ključ skriven u formuli IAO.
Tako je IAO misterija, koja čuva celovitost kocke, što je takođe kvardat Yesod, tinktura dinamičke večnosti,
sadržana u jedinstvu svega u Suštini."

EVOKACIJA AIWAS-a
"Reči Bafometa"
fra Absurd

Postaje evidentno da se uticaji koji dopiru iz svegalaktičkog Izvora, koji kabalisti nazivaju Krunom,
prolaze kroz posebnu sferu koja postaje sve jača prizma novih uticaja koji deluju na svet. Nema više direktnog
uticaja Krune na Sunce, uticaj se kroz Daat "filtrira", približabanjem ove velike "pokretne" sfere dolazi do

44
SKAKAVAC 2.5

prelamanja uticaja i iz drugih "sefirota" te broj staza koje u ovom periodu imaju svoju primetnu i specifičnu
prirodu sada već biva 27 (sa dejstvom od 1987.e.v. kada se okončalo vreme devet paklova), a u momentu
Nultog odbrojavanja će se aktivirati sve 33 staze - pri čemu ta 33 staza upućuje svest čak i dalje od
svegalaktičkog izvora, koje su Maje nazivale Hunab Khu.

Dvadeset i dve staze dobijaju svoju ekspanzivnu prinovu sa jedanaest staza koje se bude u Čoveku i
Solarnom sistemu. Jedanaest kao broj Magike i formule koja budi čovekove uspavane Moći Prirode deluje na
Kocku, tj. bazu i postojanost ljudske prirode koja je bila evidentna u svojoj oformljenosti. Buđenje jedanaest
uspavanih "staza" iliti "nadija" - energetskih kanala se oslanja na magičko dejstvo prizivanja Bafometa -
misteriozne svesti koja ujedinjuje sve religiozne i duhovne polarbnosti, prikazujući se kao ujedinjeno mnoštvo, a
bivajući u stvari maska bezličnog duhovnog savršenstva. Jedanaest takođe biva prepoznato i kao sjedinjenje
delovanja Pentagrama i Heksagrama, Makrokosmosa i Mikrokosmosa - čiji je odraz ovo buđenje Znanja, tj.
Gnoze o vezama materijalne sfere sa duhovnim "visinama".

Formula IAO takođe prenosi pouku o transformaciji od 22 do 27 do finalnih 33, gde je inicijalno 22
staze, kao kreirana podloga matrice univerzuma - pripisano slovu i vibraciji "I". Tu je i prelazna faza buđenja i
razvoja "A" koja delovanjem Pentagrama budi još pet staza, do 27, a celovitost sistema i kolektivitet probuđenih
"staza" se ogleda pod uspostavljanjem "vibracije" slova "O" kada celokupan sistem biva potpuno prožet
međusobnim uticajima i vezama, sa 33 spone kroz koje je Božanstvo vezano sa Kockom - Čovekom.

Od momenta promene "vremenskih polova" i otpočinjanja novog ciklusa računanja uticaji će se "opet"
smirivati i vlast će preuzeti 22 Boga, trinaest Bogova Svetla i devet Bogova Tame, koji upravljaju ovim delom
Univerzuma po promisli Kinič Ahaua - našeg Sunca.

45
SKAKAVAC 2.5

O ELEMENTALNIM OGLEDIMA ZAKONA


Fr.Pelicanus

Čini šta ti je volja će biti sav zakon.

Jedan od najzanimljivijih Ogleda (koji se sastoji iz četiri dela) je dat u kratkom komentaru na Knjigu
Zakona.

a) "Izučavanje ove knjige je zabranjeno" - prvi ogled, Scire / Znati


b) "Ko god da zanemari..." - drugi ogled, Audere, Usuditi se
c) "Oni koji raspravljaju o sadržaju ove knjige..." - treći ogled, Tacere, Ćutnja
b) "Sva pitanja Zakona..." - četvrti ogled - odnosi se na Volju, Telemu.

Ovo je o četiri, Peti je Duh, nevidljiv kao Beba u Jajetu.

To je oganj Svetlosti Inicijacije.

AMEN!

Uživajte u ovim ogledima jer oni su uvek sa Vama, na svakom koraku, na svakom Rangu - osim kad
dosegnete Peti.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

46
SKAKAVAC 2.5

VOĐENA VIZUALIZACIJA KROZ SEDAM SFERA


FR.: I.M.A.D. LVX

(Onaj koji vodi ovu vizualizaciju izgovara ili čita ovaj tekst dok druga osoba sedi opuštena, zatvorenih očiju i
prati uputstva.)

Postoji sedam čakri. Kao što ti je poznato svaka čakra predstavlja određeni energetski centar koji se
simbolično nalazi na određenom delu tela. Ovo nisu statični energetski centri, već dinamični izvori koji teku i
slivaju se jedan u drugi poput vodopada. Sve čakre su povezane među sobom uskim kanalom kroz koji
energija, kao reka, protiče od jedne do druge čakre, od jednog do drugog bazena i tako do samog kraja.
Problem nastaje kada se neki od tih kanala zapuše i kada energija prestane da kruži.

I sfera:

Sada ćemo se skoncentrisati na prvu čakru. Ona se se nalazi u samom dnu tvoje kičme. Hoću da sada
zamisliš ovu sferu kao bazen bistre vode iz kojeg ide jedan kanal ka drugom bazenu. U centru bazena je mali
vir koji je usmerava vodu kroz kanal do drugih centara. Vir predstavlja snagu ove čakre. Njena glavna funkcija
je instinkt samoodržanja. Instinkt preživljavanja. Ona je zadužena za tvoju fizičku i opštu dobrobit. Ona štiti
od nepoznatog spoljašnjeg uticaja, od iznenadnih opasnosti i sasvim je samostalna u svom delovanju, ti toga
čak nisi ni svestana. Ova čakra predstavlja element Zemlje. Ona predstavlja vitalnost i životnu snagu, a
blokira je strah. (pauza)
Sada želim da se vratiš u prošlost i setiš se svoji velikih strahova koje si imao do danas. Svih situacija koje
su ostale urezane u tvom pamćenju kao loše i posle kojih si se osećao preplašeno, izgubljeno, bespomoćno.
Situacije koje i dan danas mogu da te nateraju da se tako osetiš. Razmisli dobro i neka tvom umu, sledeće
pitanje postane kristalno jasno: Čega se najviše plašiš? (pauza)
Sada pusti da ti se slika tvojih najvećih strahova odvija kao film u bioskopu. Ti sediš udobno u bioskopskoj
fotelji i gledaš sebe i svoje strahove na velikom platnu. Na platnu se prikazuju razne situacije u kojima si imao
strahove, male i velike, bitne i nebitne, strahove iz detinjstva koje nosiš danas, kao i strahove koje si pokupio u
svom zrelijem dobu. Ti sediš i gledaš sa strane. Kako ti oni izgledaju sada iz ove perspektive? Ako se osećaš
dobro dok gledaš ovaj film podigni OVAJ prst (palac). (pauza)
Shvati da tvoji strahovi blokiraju tvoju vitalnost i uskraćuju ti iskustvo sigurnosti i samopouzdanja, oni su
prepreka za tvoje mentalno i fizičko zdravlje. Zamisli sebe kako živiš bez svojih strahova, (pauza) kako situacije
koje se odigravaju van tebe uzrokuju u tebi stanje sigurnosti, poverenja i samopouzdanja. (pauza) Kakav bi tvoj
život bio? (pauza)
Strahovi su poput lišća koje pada u bazen i zatvara prolaz ka drugim bazenima. Moraš pustiti ove strahove
da prođu niz kanal do drugog centra i oslobode energiju koja se nalazi u ovom prvo bazenu mudrosti. Skloni
lišće iz bazena i pusti da strahovi skroz nestanu iz tvog uma.

II sfera:

Sada idemo na drugu sferu. Ova sfera predstavlja element Vode. Ona se nalazi u u tvom stomaku. Ona je
zadužena za uživanje i zadovoljstvo, a blokira je krivica i griža savesti. Dakle, zapitaj se: Za šta najviše
okrivljujem sebe? Kada ti odgovor postane jasan podigni OVAJ prst (dodirni kažiprst) (pauza).
Univerzum je savršena celina. Pogledaj samo kako on funkcioniše. Materija je neuništiva, ona samo kruži,
menja oblik i agregatna stanja. Planine, reke, doline se rađaju i gase, ljudski život dolazi i odlazi. Univerzum je
neuništiv. Svaki njegov deo je živa iskra ove celina. Ali potrebno je mnogo iskri da bi se zapalila vatra. Jedna
iskra nema moć da to uradi sama. Čovek je deo univerzuma, stoga on je samo jedna iskra, koja je sama po
sebi nedovoljna i nesavršena da bi bila celina za sebe. Čovek je dakle nesavršen. Sklon greškama,
predrasudama, podložan iskušenjima. Čovek je biće koje je savršeno samo dok dela za dobrobit svih ljudi i
celog univerzuma. Ali čovek zaboravlja svoje poreklo. On se ponaša sebično i samodovoljno. Povređuje druge i
pati kada je povređen. On pokušava da se takmiči sa drugima i da osvoji svet sam. Svi mi pravimo greške i svi
47
SKAKAVAC 2.5

mi ispaštamo zbog njih. Niko nije izuzet od ovog pravila. Zapravo je u našoj prirodi da grešimo. Grešeći, mi
učimo, mi savladavamo prepreke. A pošto ne možemo da prestanemo da grešimo, mi ne možemo da
prestanemo da napredujemo i usavršavamo se. Svaki neuspeli naučni experiment je neka vrsta greške, ali zato
jednom kada uspe on prelazi u trajno znanje i pozitivno iskustvo. Ovaj bazen prestavlja bazen zadovoljstva i
uživanja u sebi, drugima i životu uopšte, krivica predstavlja lišće koje blokira ovo pozitivno iskustvo. Slušaj
pažljivo: Krivica sprečava učenje iz grešaka, ona teži da fiksira naš pogled na jednu stranu i promeni našu
realnost u patnju, jer greške su u prošlosti, a prošlost je nepovratna. Vezivanje za prošlost i greške u prošlosti
predstavlja na neki način odbijanje evolucije, degradiranje i bolest. Ovo je velika mudrost. Samooproštaj je
ključ napretka. A za greške koje ćemo počiniti u budućnost bićemo spremni i iskoristićemo njihovo nezamenljivo
iskustvo. Skloni lišće iz bazena i pusti da krivica skroz nestane iz tvog uma. Još jedan bazen je čist.

III sfera:

Treća sfera je sfera Vatre. Nalazi se u između stomaka i rebara. Ovaj takođe bitan bazen je centar
naše snage. On predstavlja Volju, a blokira se osećanjem srama. Pogledaj duboko u sebe i postavi ovo
pitanje: Čega se najviše stidiš? Kada ti odgovor bude jasan kao slika u glavi podigni OVAJ prst (doditnuri
srednji prst).
Ako si ikada uradio nešto da povrediš druge, ako si ikada preterao u nečemu, ako si ikada uradio nešto
što je na kraju povredilo tebe ili tebi bliske osobe, onda znaš o čemu je reč. Samorazočarenje i pad sopstvenih
etičkih i životnih normi je proizvod osećanja sramote. To je surov način na koji mi kažnjavamo sami sebe zbog
naše tvrdoglavosti. Ovo je je još jedan vid učenja na greškama, samo što su ove greške duboko povredile naše
sopstveno mišljenje o sebi. Mi ne očekujemo da naše akcije imaju takve posledice. Mi čak radimo stvari za koje
znamo da ne bi trebali ili smeli, i uspevamo da držimo posledice dalje od nas, ali ne zadugo. Posledice ne
moraju uvek biti spoljašnje, najteže padaju posledice koje trpimo iznutra. Koliko god čudno zvučalo cilj ovakvog
ponašanja je jednostavno da promeni naš pravac delovanja i da nas natera da usmerimo svoju snagu volje u
pravom smeru. Razočarenjem u sebe i osećanjem sramote mi u neznanju pokušavamo da ugušimo našu volju,
misleći da ćemo tako rešiti probleme. Vatra je moćan element i kada ga okrenemo protiv nas samih možemo
napraviti veliku štetu. Mi osuđujemo sebe poništavajući sopstvenu vrednost. Ovaj bol nas tera da u afektu
govorimo sebi da smo ovakvi ili onakvi, ali istina je sasvim drugačija. Čak šta više uzaludno je boriti se protiv
nje, jer Vatra u nama nikada neće prestati da gori, mi nikada nećemo izgubiti svoj individualni duh. Umesto
toga mi ćemo iznova pokušavati da svoju volju razvijemo, istaknemo i iskoristimo tamo gde mislimo da treba.
Treba samo znati gde je usmeriti. Ako je usmerite na kažnjavanje sebe dobićete osećanje stida, ako je usmerite
na usavršavanje sebe dobićete rezultate. Kao i kod osećanja krivice, osećanje stida je pogrešno usmerena
kritika na naše ponašanje, koja dolazi od našeg nerazumevanja naše prirode. Mi smo ljudi, stoga grešimo.
Suočimo se sa tim. Imajući ovu lekciju u vidu. Skloni lišće iz bazena i pusti da stid i samorazočarenje skroz
nestanu iz tvog uma. I ovaj bazen je čist.

IV sfera:

Ova sfera je sfera Vazduha. Ovaj bazen je bazen najveće mudrosti Ljubavi. Nalazi se u samom centru grudi.
Ljubav je najrasprostranjenija pojava na svetu. Suština ljubavi je spajanje. Spajanjem većih suprotnosti rađa se
veća ljubav. Svi smo imali iskustvo ljubavi. Ljubav dolazi u raznom obliku, jer smo mi sposobni da volimo
različite stvari i ljude na različite načine. Nužno sa ljubavlju dolazi i predstava o prestanku ljubavi. Ljudi se
zaljube, pa se odljube. Ljudi prestaju da vole ili zavole druge ljude. Ljudi vole stvari koje nestaju, ljude koji
umiru i pate kada izgube objekat svoje ljubavi. Ovo je normalni vid ljudske komunikacije. Ali nekada tuga za
izgubljenim objektom ljubavi može da blokira ovaj dragoceni centar. Ljudi ponekada venu bez svojih objekata
ljubavi, godinama tugujući i misleći na to kako ih više nema ili kako su ih izgubili. Oni pričaju o izgubljenim
ljubavima, dok ljubav čeka. Mi se svi ponašamo ovako zapravo, jer smo vaspitani u materijalističkoj kulturi u
kojoj je naša ljubav projektovana na površinski sloj stvari – novac, kola, telo neke osobe, izgled neke osobe. Mi
mislimo da kada umre i telo i ljubav mora umreti, ali to nije tačno. Mi tugujemo jer mislimo da više nećemo biti
objekti ljubavi, da više nećemo pružati ljubav – tj. da je ljubav stvar koja može umreti kao i telo. Istina je da
ljubav prema izgubljenim stvarima, osobama, prilikama nikada neće prestati da postoji. Ljubav je u našim

48
SKAKAVAC 2.5

srcima, ali obuhvata ceo jedan svet. U našim srcima mi možemo voleti do samog kraja. Ovo nije uteha. Zapitaj
se još jednom iskreno i duboko: Za kim/čim najviše žališ?.
Razmisli, svaki put kada si izgubio nekoga ili nešto, tvoja ljubav je ponovo dobila novi oblik u vidu neke
nove drage osobe i nove stvari. Nikada nećemo izgubiti naše voljene dokle god ih imamo u srcu. Zapitaj se
koga voliš sada? Gde je sada tvoja ljubav usmerena? Kada u glavi budeš imao odgovor na ovo pitanje, podigni
OVAJ (domali) prst. Sada zamisli svoju ljubav kako raste i raste i kako obuhvata sve što si ikada volela i sve što
sada voliš. Skloni lišće iz bazena i pusti da žaljenje nestane iz tvog uma.Bazen je ponovo čist.

V sfera:

Ovo više nisu sfere elemenata. Ova sfera je sfera Zvuka. Nalazi se u našem grlu i njena funkcija je Istina.
Njena blokada su laži, najviše laži koje govorimo sebi.
Meditiraj na ovu sferu i zvuk istine. Nauči da ne lažeš sebe i druge, nauči da prihvatiš istinu. Ako
možete nabroj što više stvari oko kojih najčešće zavaravaš sebe i stavi ih na papir posle ove vežbe. Što
temeljnije i iskrenije ovo uradiš, efekat će biti bolji. Nađite primarnu korist ovakvog ponašanja. Šta je ono što
dobijaš ovakvim ponašanjem? Od čega te tvoje laži čuvaju? Sve naše radnje, pa i laži su usmerene ka našoj
dobrobiti. Možda nismo spremni da čujemo istinu, možda bi nas istina pretrpala krivicom, možda je istina
jednostavno dosadna... Šta god da je u pitanju kada shvatiš pravi uzrok laži – ono od čega te ta laž štiti -
shvatićeš da postoji više načina da zaštitiš sebe i da laž samo grubo ograničava tvoje iskustvo, bez tvog udela u
tome. Izostavljajući nekada lepe delove tog istog iskustva iz kojih možeš mnogo naučiti. Možeš postati iskren
prema sebi ukoliko stvarno obratiš pažnju na mnoštvo načina na koje možeš da zadovoljiš sve svoje potrebe i
zaštitiš se od stvari koje ti ne prijaju. Laž ograničava, istina slobađa. Jedini greh koji postoji je ograničenje.

VI sfera:

Ova sfera se nalazi na sredini našeg čela. Ona je Svetlo i zadužena je za Uvide. Blokiraju je Iluzije. Najveća
iluzija, koja je uspela da zavara celo čovečanstvo jeste iluzija diskriminacije.

Mi smo u iluziji odvojenosti. Mi doživljavamo našu realnost kao realnost odvojenih bića. Sve što vidimo i
osećamo našim čulima jesu razne celine – oblici, boje tonovi, varijacije. Ali mi ne vidimo vezu između tih celina.
Mi zaboravljamo ono što nam je zajedničko. Naše saosećanje dopire onoliko koliko nam ova iluzija dozvoljava, a
mnogi među nama su bezosećajne mašine. Ukoliko pristanemo na činjenicu da smo svi potekli od iste stvari, da
smo svi zapravo Jedno, isto koliko smo i odvojene celine, mi nužno dolazimo do shvatanja da u našoj interakciji
sa drugim ljudima, bićima i stvarima mi u stvari vidimo svoj sopstveni odraz. Upravo ovo je za čoveka
zastrašujuće, jer njegov odnos sa drugima je površan, konfiktan i retko iskren. Takvi smo i prema sebi. Naučiti
da živimo sa drugim bićima znači naučiti da živimo sa sobom. Društvo, priroda i čovek su u konstantnoj
međusobnoj interakciji jer su uvek bili i biće Jedno. Upravo zato čovek ne može postati (iako se pojedini jako
trude) potpuno asocijalan, potpuno zao, ili potpuno nebrižan, a da pritom potpuno i polako ne uništava u isto
vreme i samog sebe.

VII sfera:

Ovo je zadnja sfera i na neki način ona je deo čoveka i deo kosmosa. Ovo govorim zato što se ona ne bavi
samo čovekom, već i pitanjima koja prevazilaze čovekovu moć poimanja. Ova sfera se nalazi iznad fontanele na
glavi. Ona predstavlja Misao. Ona kontroliše kosmičku energiju i čovekov kontakt sa Božanskim. Jednom rečju
to je kosmička energija. Ona može biti blokirana našim zemaljskim vezama. Misao je apstraktna. Ona živi
u svetu objektivnog i potpuno racionalnog univerzuma. U ovom univerzumu, koji se nalazi u našoj glavi, mi
dobijamo ideje, rešenja, mi bivamo izlečeni, dobijamo uvide, shvatamo veličinu kosmosa i našu majušnost,
učimo simboličke zakone fizičkog univerzuma. Setite sa da pre nego što je čovek stvorio bilo šta, prvo je morao
da ga zamisli u svojoj glavi. U ovom svetu nema mesta za ništa drugo osim simbola. Nema mesta emocijama.
Poznati naučnici kao što su Nikola Tesla, Ajnštajn i mnogi filozofi i mislioci su morali da se odvoje od

49
SKAKAVAC 2.5

svakodnevne realnosti kako bi mogli neometano istraživati ovaj nepoznati univerzum. Ovakvo istraživanje
iziskuje izvesne žrtve dakle. Ukoliko želimo da otvorimo i ojačamo ovaj neiscrpni centar kreativnosti,
neizvesnosti, i mogućnosti, moramo biti spremno da pustimo sve naše zemaljske veze koje nas drže u ovom
specifičnom stanju svesti. Moramo biti spremni na ovaj potez. Ponekad je ova žrtva neophodna. Ukoliko ste
upoznati sa kabalističko-mističnim pojmom Bezdana (sefira Daat) onda možete ovo iskustvo poistovetiti sa ovo
sferom. Potpuno trezveno postavi sebi pitanje: Šta voliš najviše na svetu? Nabroj te stvari u sebi i stavi ih
na papir. Zatim ih ponovo pročitaj i pusti. Pusti ih da odu od tebe.

Vežbu je preporučeno izvoditi bar jednom u mesec dana ili za vreme i posle nekog burnog događaja u životu
neke osobe, pošto je savršen za čišćenje klifotičnih emotivnih ljuski.

50
SKAKAVAC 2.5

ZAVET MA JSTORA HRAMA KRATKI KOMENTAR

„ I Ja, O.M., itd., deo Božijeg Tela, Jedno sa "Bogom"... Univerzum prosperira kada neko
Ovim se obavezujem u korist Celog ispunjava ove uslove. Korist celog univerzuma je "Ruža".
Univerzuma,
"Krst patnje" je fizička manifestacija.
Baš kao što smo sada mi fizički vezani za ovaj
krst patnje:
II. - čist život - Hokmah. Služitelj Reda - kroz Mudrost.
II da ću voditi čist život, kao odani služitelj
Reda:
III. Binah - Razumevanje "svega" - AL/Univerzum
III da ću razumeti sve stvari:
IV. Voli sve - Milost Heseda. AHBH
IV da ću voleti sve stvari:
V. Izvršavati sve i podnositi sve - vršenje istinske volje i
V da ću izvršavati sve stvari i podnositi sve Veliki Rad.
stvari:
VI. - Adeptus Minor u Tifaretu. LVX.
VI da ću istrajati u Znanju i Razgovoru svog
Svetog Andjela Čuvara: VII. Necah - bez "privrženosti" (ne pristrasnost i ne
odbojnost);
VII da ću raditi bez privrženosti:
VIII. - Istina Hoda... Istina-Maat nad umom.
VIII da ću raditi u istini:
IX. - Sam svoj Temelj. Jesod.
IX da ću se oslanjati samo na sebe:
X. Ništa nije slučajno. Sve je povezano. Sve ima smisla.
X da ću tumačiti svaku pojavu kao Odnos Boga sa magom uvek postoji. Treba to shvatiti i
pojedinačan odnos Boga sa mojom dušom. živeti SVESNO.

Ako toga nema piramida nije uništena - ona postoji ali


I ako ne uspem u tome, neka moja piramida "inicijat", aspirant nije "probudio" i aktivirao određeni
bude profanisana, i neka se Oko zatvori za stepen. "profanisana" - podložna spoljnim "ljudskim"
mene.“ uplivima i uticajima...

Nema tu prokletstva, preskakanja preko Bezdana, nema


tu "pada" ako se ne izvrši (jer tu nema "gravitacije");

"OKO" i nije otvoreno za onoga ko još nije postigao ove


inicijacije... ako neko da ovaj zavet daje ga za svoj
stepen... i sam zavet se "aktivira" kako se neko duhovno
razvija.

Prelazak bezdana je transfiguracija sopstva... rastakanje


ega i budna svest...

Otvoreno oko je "budnost"... "budastvo...

51
SKAKAVAC 2.5

VELIKI RITUAL BABALON


Frater P.'.o.'.V.'.

Na crnom oltaru je velika crna sveća; crna posuda sa vodom u kojoj plivaju sedam malih sveća; pred tim je
Pečat A.'.A.'.; mirisi; drago kamenje; u krugu je iscrtana sedmokraka zvezda, na podu Hrama; Oko toga su
razasute sve tarot karte - ili pečati/talismani svih elemenata, planeta i znakova zodijaka;
Mag izvodi Ritual Zlatne Zvezde, zatim Preliminarni Priziv Babalon - umesto toga može da izvede meditaciju
opisanu u Liber Kaaba.

Pali mirise.
Priziv :
" O vi , nebesa koja boravite u beskrajnome , a imate moć nad zemljom , gde izvršavate presude najvišeg ,
vama je rečeno : Pogledajte lice svog Boga , početak utehe čije oči su svetlost nebesa koja su vas ovlastila da
vladate nad zemljom i njenom neizrecivom raznovrsnošću , dajući vam moć razumevanja , tako da možete
urediti sve stvari prema zamisli Onoga koji sedi na Svetom tronu , što ustade na početku , govoreći , Neka
zemljom vladaju njeni delovi i neka se u njoj izvrši podela tako da njena slava uvek bude ekstaza i nadražaj
orgazma . Njen put neka kruži sa nebesima , i kao služavka neka im služi . Jedno doba neka smenjuje drugo i
neka ni na njoj ni na njemu nema istoga bića . Neka se svi njeni delovi razlikuju po svojim osobinama i neka ni
jedno stvorenje ne bude jednako drugom . Razumna stvorenja na zemlji i ljudi , neka uznemiravaju i
iskorenjuju jedno drugo , a njihova boravišta neka zaborave njihova imena . Delo čoveka i njegov sjaj neka
budu osramoćeni . Njegova kuća , neka bude pećina za Zver sa Polja . Osujeti njeno razumevanje tamom . Jer ,
ono me je radovalo u sa Devicom i Muškarcem. Neka neko vreme bude poznata , a zatim nepoznata , jer ona
je postelja bludnice i boravište onoga koji je pao . Vi nebesa , uzdignite se , neka vam niža nebesa , koja su
ispod vas , služe .
Vladaj onima koji koji vladaju ; zbaci one koji padaju ; stvaraj one koji se uvećavaju ; i uništi pogane . Neka
ni jedno mesto ne ostane u jednom broju . Sabiraj i oduzimaj dok se zvezde ne prebroje .
Ustani ! Pokreni se ! i Pojavi se ! pred zavetom njegovih usta koja nam je pokazao u svojoj pravdi . Otvori
misterije sveg stvaranja i pruži nam čisto znanje !

Pali veliku crnu sveću.


Jedinstvo najviše iskazano !
Obožavam moć daha Tvog ,
Najviši i užasni Boze ,
Koji teraš smrt i bogove
Pred Tobom da drhte :
Ja , Ja te Obozavam !!!

Zatim peva krećući se sedam krugova solarno :


Aka dua tuf ur biu bia ce fu du du ner af an Nuteru !

Zatim peva krećući se sedam krugova lunarno :


BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON!

(Pre svakog dela litanije pali malu sveću koja pluta na vodi).
Litanija :

52
SKAKAVAC 2.5

I. Ko je taj koji dolazi iz Bezdana sa mesta poderanih haljina , boravišta onoga koji je samo ime? Ko je taj
koji hoda po zraku svetlosti , večernjoj zvezdi .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

II.Ko je taj koji putuje u gomili , koji je postavljen na ivicu Etira krilima Mauta ? Ko je taj koji traži Kuću
Device ?
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

III. Ko je onaj koji se odrekao svoga imena . To je onaj čija je krv skupljena u pehar BABALON. To je onaj koji
sedi , gomilica suve prašine , u gradu Piramida .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

IV. Dok svetlost sveopšteg Oca ne rasplamsa tu smrt . Dok dah ne dodirne tu suvu prašinu. Dok se Ibis ne
otkrije Krabi , i šestostruka Zvezda postane sjajni Trougao .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

V. Blagosloven nisam ja , niti ti , niti on , Blagosloveni bez imena ili broja koji je uzeo azur noći i kristalizovao
ga u čisti safir-kamen , koji je uzeo zlato sunca i iskovao od njega beskrajni prsten i u njega stavio safir ,
i stavio ga na svoj prst .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

VI. Otvori širom svoje dveri , O grade Bogova , jer ja ti dovodim Ni-jednog . Spusti svoje mačeve i svoja
koplja u znak pozdrava , jer Majka i Čedo su moji pratioci . Neka se pripremi gozba u palati Kraljeve kćeri .
Neka se upale svetla ; Zar mi nismo deca tvoje svetlosti ?
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

VII. Jer ovo je ključni kamen palate Kraljeve kćeri . To je Kamen Filozofa . To je kamen koji je skriven u
zidovima bedema . Mir , Mir , Mir Onome koji je krunisan !
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove
ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava mačevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri ,
četvorostrukom , mističnom , divnom !

Zatim peva iscrtavajući sedmokrake zvezde nad oltarom (sa znakom ulazećeg i znakom tišine):
BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON!

( Počinje stimulaciju Falusa )


Govori :
Tišina ! mesec prestaje ( da se kreće ) i to beše slatko
u vazduhu , u vazduhu , u vazduhu !
Ko volju će steći ! Ko volju će steći !
Po Mesecu , po meni i po Andjelu Gospodnjem !
Sada Tišina prestaje, a Mesec slatko nadolazi ;
( To je čas ) Inicijacije , Inicijacije Inicijacije !
Meden je poljubac Izide ; Moja sopstvena Volja je okončana , Jer stigla je Volja .
Pogledaj kako dete-lav pliva ( na nebu ) a mesec se okreće :

53
SKAKAVAC 2.5

( To si ) Ti! ( To si ) Ti! ( To si ) Ti !
Trijumf ; Volja se iskrala ( kao lopov ) , Jaka Volja koja se uzdrmala pred Ra Hoor Khuitom ! Haditom ! Nuitom
!
Bogu OAI Neka je hvala na kraju i na početku !
I neka ne padne ni jedan koji stekne Volju , Mač , Terazije , Krunu !

Izvodi Priziv Štapa pevajući:


... BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! BABALON! ...

Neka se sve završi meditacijom tišine do samog kraja...

54