You are on page 1of 57

www.minber.

ba
MUŠKA IMENA

ABADIN - vidi: Abidin

ABAS, ABAZ (ar) - lav, veoma namršten

ABDIJA - vidi: Abdullah

ABDULADL (ar) - rob Pravednog

ABDULLAH (ar) - Allahov rob, Allahov sluga Izv.: Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo

ABDULAHIR (ar) - rob Onoga koji de biti zadnji

ABDULALIM (ar) - rob Sveznajudeg

ABDULLATIF (ar) - rob Dobrog

ABDULAZIZ (ar) - rob Modnog

ABDULBAKIJ (ar) - rob Vječnog

ABDULBASIT (ar) - rob Onoga koji u izobilju dijeli svoje darove

ABDULBATIN (ar) - rob Skrivenog

ABDULBEDI’ (ar) - rob Tvorca, rob Stvoritelja

ABDULDŽELIL (ar) - rob Uzvišenog, rob Veličanstvenog

ABDULEHAD (ar) - rob Jednog Jedinog

ABDULEVVEL (ar) - rob Onoga koji je uvijek prvi

ABDULFETTAH (ar) - rob Onoga koji otvara vrata dobra i srede

ABDULGANIJ (ar) - rob Imudnog

ABDULGAFFAR (ar) - rob Onoga koji mnogo prašta

ABDULHABIR (ar) - rob Onoga koji je o svemu obaviješten

www.minber.ba
ABDULHADI (ar) - rob Onoga koji upuduje

ABDULHAJJ (ar) - rob vječno Živog

ABDULHALIM (ar) - rob Dobrodudnog

ABDULHAKK (ar) - rob Istinitog, rob Pravednog

ABDULHAMID (ar) - rob Hvaljenog

ABDULKADIR (ar) - rob Modnog

ABDULKAVIJJ (ar) rob Jakog, rob Neovisnog

ABDULKERIM (ar) - rob Plemenitog

ABDULKUDDUS (ar) - rob Svetog

ABDULMEDŽID (ar) - rob Časnog, rob Plemenitog, rob Slavnog

ABDULMELIK (ar) - rob Vladara

ABDULMUMIN (ar) - rob Onoga koji daje sigurnost

ABDULMUHEJMIN (ar) - rob Onoga koji štiti

ABDULMUKTEDIR (ar) - rob Onoga koji sve može

ABDULVEHHAB (ar) - rob Onoga koji mnogo dariva

ABDULVAHID (ar) - rob Jedinog

ABDULVEKIL (ar) - rob Povjerljivog

ABDULVEDUD (ar) - rob Voljenog

ABDURRAB (ar) - rob Gospodara

ABDURRAHIM (ar) - rob Milostivog

ABDURRAHMAN (ar) - rob Blagog, rob Svemilosnog

ABDURREZAK (ar) - rob Onoga koji opskrbljuje i daje nafaku

ABDUSSABUR (ar) - rob Onoga koji je najstrpljiviji

ABUSSAMED (ar) - rob Onoga kome se svako obrada, rob Onoga koji je utočište svakom

ABDUSSELAM (ar) - rob Onoga koji je čist od svake mahane i ograničenja, rob Onoga koji daje sigurnost

www.minber.ba
ABDUSSEMI’ (ar) - rob Onoga koji sve čuje

ABDUSSETAR (ar) - rob Onoga koji pokriva mahane i grijehe

ABEDIN - vidi Abidin

ABID (ar) - pobožan

ABIDIN (ar) – pobožni, Izv.: ABADIN, ABEDIN

ABUDIM - vidi Abidin

AĆIF - vidi: Akif

ADALET (ar) - pravedan, čestit

ADEM (st.hebr.) - zemlja, zemljin prah

ADEMDIN (ar) - sastavljeno od Adem – zemlja i Din - vjera

ADIL (ar) - pravedan, pošten, čist. Izv.: Ado

ADNAN (ar) - ime praoca Arapa, ime arap. plemena iz Hidžaza

ADO - vidi: Adil

ADVAN (ar) - brz, skakač

ADUL (tur- per) - bijela ruža, bijeli cvijet

AFAN (ar) - čestit, pošten, čedan, pun vrlina

AGAN (izv.od turc. aga) – gospodar, prvak, zapovjednik, veleposjednik, gazda Izv.: Aganlija, Ago, Agica

AGANLIJA - složeno ime od Agan i Alija

AGIB (izv. od ar. riječi Adžib) - divan, čudesan, neobičan

AGO - vidi: Agan

AHMED (ar) - pohvaljeni Izv.: Ahmica, Ahmid, Ahmedan, Ahmo

AID (ar) - posjetilac, gost

AJAS (ar) - lav

AJDIN (tur) - sjajan, svijetao, jasan, sretan. Izv.: Hajdin

AJETULLAH (ar) - Allahov znak

www.minber.ba
AJNIJA (ar) - pravi , nepotvoreni, izvorni

AJNUR (tur-ar) - mjesečev sjaj, svjetlost

AVAZ (tur) - glas

AKIF (ar) - povučen, samotan, privržen, marljiv, uporan, ustrajan

AKIL (ar) pametan, razuman

ALADOZ (ar-tur) – sastoji se od Ali – visok i Doz - oko

ALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandžaku

ALAUDDIN (ar) - uzvišenost vjere

ALADIN (ar) – uzvišenost vjere, slava vjere

ALEM (ar) - velikan, glavni, putokaz, zastava

ALEMDAR (ar-tur) - bajraktar, zastavnik

ALI - vidi: Alija

ALIDŽAN (ar-per) sastoji se od Ali – visok i Džan- duša

ALIJA (ar) - visok, prvorazredan, izvrstan, odličan, plemenit Izv.: Ale, Ali, Aljo, Aljuš

ALIJUDIN (ar) - visok, vrstan (u vjeri)

ALIM (ar) - učenjak, koji je visoko obrazovan

ALIOSMAN – dvojno ime: Alija i Osman

ALIRIZA – dvojno ime: Alija i Riza

ALISIRAH (ar) - visokog morala. odgojen, vaspitan

ALIŠAH (per) - uzvišeni car, vladar

ALJO - vidi: Alija

ALMAS, ELMAS (ar) - dijamant, dragulj

ALMIR (ar) - zapovjednik, princ, vladar

AMMAR (ar) - dugoživotni, graditelj

AMEL (ar) - rad, aktivnost, djelo

www.minber.ba
AMIL (ar) radnik, trudbenik

AMIR (ar) - zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujan

AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdraviji

ARIF (ar) - razborit, oštar, poznat, upuden

ARSLAN (ar) - lav, heroj, junak

ASAD (ar) - najsredniji, najuspješniji

ASAF, ASIF (ar) - tužan, osjetljiv, koji se često kaje

ASIM (ar) - zaštitnik, branilac, koji svoju neporočnost čuva

ATAULLAH (ar) - dar Božiji

ATIF (ar) - milostiv, saosjedajan Izv.: Ato, Tifo

ATIK (ar) - plemenit, pušten na slobodu

AVAM (ar) - plivač, koji dobro plovi, pliva

AVDIJA - vidi: Abdullah

AVDULAH - vidi: Abdullah

AZAM (ar) – najvedi, najznačajniji

AZAUDIN (ar) - utjeha vjere

AZEM (ar) - velik, ogroman

AZER (ar) - vatra, oganj

AZIB, AZEB (ar) - neženja, neoženjen

AZIM (ar) - onaj koji odlučuje, odlučan

AZIZ (ar) - modni, dragocjeni, omiljeni

BADRAUDIN (ar) - sjaj vjere

www.minber.ba
BADEM (per) - drvo i plod iz porodice ruža

BAHIR (ar) mornar, mornarski. Izv.: Bahro

BAHRIJA (ar) - pomorac, mornar

BAHRO – vidi: Bahrija

BAHRUDIN (ar) - onaj čije je znanje o vjeri veliko poput mora

BAHTIJAR (per) – sretan čovjek, sredko. Izv.: Bahtija, Bahto

BAJAZIT (ar) - otac onoga koji se povedava - koji raste

BAJEZID (tur) - otac Jezidov – koji raste

BAJRAM (tur- per) - praznik

BAJRO - vidi: Bajram

BAKIR (ar) - ranoranilac, proučavalac, oštar

BALABAN (tur) – krupan, nezgrapan čovjek

BALI (ar) - pametan, uman, starinac, star

BARAK (ar) – blještav, prozračan, sjajan

BARIZ (ar) – istaknut, javan, vidan. Izv.: Beriz

BEKIR, BEĆIR (ar) – ranoranilac, prvo dijete, prva proljetna kiša

BEDRIJA (ar) – pun mjesec, uštap, preteča nečega

BEDRUDIN (ar) - punilo vjere

BEHADIR (per) - hrabar, smion, snažan

BEHAIJA – krasni, ljepotan

BEHADIL (per) – ljepota srca, ljepota duše

BEHAUDDIN (ar) – ukras vjere (Islama) Izv.: Behudin

BEHDŽET (ar) – ljepotan, ljepota, sjaj Izv.: Behdžo

BEHLUL (ar) – nasmijan, darežljiv, veseo

BEHMEN (per) - prijatelj

www.minber.ba
BEHRAM (per) - Mars (planeta)

BEKTAŠ, BEGTAŠ (per) - vršnjak Izv.: Begtan, Bekto

BENJAMIN (st. heb) - sin srede i radosti

BERIN (per) – najbolji, najviši

BERIZ (ar) - jasan, istaknut, ugledan

BESIM (ar) - nasmijan, veseo

BEŠARET (ar) – veselost, radovanje, nagovještaj radosne vijesti

BEŠIR (ar) – onaj koji donosi radosnu vijest

BILAL (ar) – svježina, voda, mlijeko, sastajalište

BURHAN (ar) – jasan dokaz, očit dokaz, ono što se neda osporiti

BURHANUDDIN (ar) – dokaz vjere

ĆEMAL, ĆAMIL (ar) - potpun, savršen, zreo Izv. od riječi KEMAL, KAMIL

ĆAZIM (ar) – staložen, šutljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potišten Izv. od riječi KAZIM, KEZIM

DANI (ar) - bliski

DARIS (ar) - učenik

DAMAD (per) - mladoženja, zet

DAUT - ime Božijeg poslanika (Davud)

DEDAGA - vl. ime nastalo od dedo i aga

www.minber.ba
DELIL (ar) – uputa, dokaz

DEMIR (tur) - gvožđe, željezo

DILAVER (per.) - hrabar, vrijedan, odvažan

DILBER (per.) - dražestan, dragi, voljeni

DURAK (tur) - stalan, čvrst

DŽABIR (ar) – onaj koji namješta (kosti), onaj koji ublažava ili previja ranu

DŽAFER (ar) – mala rijeka, potok Izv.: Džafo

DŽAHID (ar) - marljiv, oprezan

DŽANAN (per) - voljen, ljubljen, drag

DŽAVID (ar) - darežljivi

DŽELALIJA (ar) – veličanstveni, veliki, modni. Izv.: Dželal

DŽELALUDDIN (ar) – veličanstvo vjere, uzvišenost vjere (Islama)

DŽENAN (ar) - srce, duša

DŽEMAL (ar) - ljepota

DŽEMALUDDIN (ar) - ljepota vjere Izv.: Džemal, Džemo

DŽEMIL (ar) - lijep, krasan, ljubak

DŽEMŠID (per) – sjajni, divni

DŽEVAD (ar) - darežljiv, velikodušan, plemenit

DŽEVDET (ar) - dobrota, izvrsnost, kvalitet

DŽEVLAN (ar) – lutalica, čovjek koji je svakome od koristi

www.minber.ba
DŽIHAD (ar) - borba, sveti rat

DŽIHAN (per) - svijet

DŽUHEJR (ar) - koji glasno govori, podidi glas

DŽUNEJID (ar) - vojnik

ĐULIZAR (per) – ružičnjak

ĐUZEL (tur) – lijep, ugodan Izv. od tur. riječi Guzel

EDAH (ar) – vršenje, obavljanje, interpretacija

EDBER (ar) - najčvršdi, najsnažniji, jedar

EDHEM (ar.) - crn, vran, crnkast

EDIB (ar.) - odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnik

EDDIN (ar) – vl. ime izvedeno od Din=vjera, autoritet Izv.: Edin, Aldin

EFRAIM (st.heb) – rodan, plodan

EJJUB (star.Hebr.) - koji se kaje, pokajnik, progonjen

EKREM (ar) - najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji

ELDAR (azer-per) - vladar, gospodar

www.minber.ba
ELMAS - dijamant, dragulj

ELMEDDIN (ar) - građanin, kulturan, vjeri odan Izv.: Elmedin

ELVEDDIN (ar) - dar, poklon, dobročinstvo vjere Izv.: Elvedin

EMANULLAH (ar) - Božija milost, Božija sigurnost

EMIN (ar) - vjeran, miran, siguran, pouzdan, čestit

EMIR (ar) - vođa, princ, vladar

ENES (ar) - druželjubiv, prijatan, ljubazan

ENIS (ar) - drug, prijatelj

ENSAR (ar) – pomagači, pomodnici, pristalice

ENVER (ar) - lijep, sjajan, blistav, jasan

ERMIN – izv. od Jermen

ESAD (ar) - najsredniji, najuspješniji

ESED (ar) – lav. Izv.: Asad

ESMIN – vidi: Jasmin

ESVED (ar) – crn, tamne boje

EŠREF (ar) – najugledniji, cijenjen

EZHER (ar) - čovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitiji

EZIB (ar) - visok , vitak

FADIL (ar) - izvrstan, odličan, zaslužan, istaknut Izv.: Fadlan, Fazlija

FAHIM (ar) - koji razumije, koji shvata

FAHIR (ar) - ponosan, gord, hvalisav Izv.: Fahro, Fahrudin, Fahrija

FAHRET (ar) - ponos, slava, čast

www.minber.ba
FAID (ar) - siguran, darežljiv

FAIK (ar) - odabran, izabran, nadmodan, superioran

FARIK (ar) - onaj koji razlikuje dobro od zla

FARIS (ar) - jahač, konjanik, vitez

FARUK (ar) - koji zna razlikovati istinu od laži, uviđajan

FEHD (ar) - leopard

FEHIM (ar) - razuman, bistar Izv.: Fehmija

FEJLEM (ar) - gorostas, duge kose, velika vojska

FEJSAL (ar) - sudac, vladar, britka sablja

FEJRUZ (per) - pobjeda, spas, uspjeh

FERHAD (ar) - koji pobjeđuje, bistar, pametan

FERHAT (ar) - radost, veselje

FERID (ar) - posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv

FERIK (ar) - general, komandant divizije

FERIZ (ar) - sretni, sredko

FETAH (ar) - osvajač, sudac

FEVZIJA (ar) - spašeni, sretni

FIKO - vidi: Šefik

FIKRET (ar) - misao, ideja, pojam, utisak

FIKRIJA (ar) - pametan, mudar

FUAD (ar) - srce, um, razum, duh, duša

www.minber.ba
G

GALIB (ar) - koji savlađuje, pobjednik, dominantan

GANIM (ar) - obogaden obilnim plijenom

GANIJA (ar) - bogat, imudan Izv.: Gano

HABIB (ar) - drag, voljen, ljubimac

HAFIZ (ar) - koji čitav Kur`an zna napamet, zaštitnik

HAIM (ar) - ludo zaljubljen

HAJDAR (ar) - lav

HAJDIN - vidi: Ajdin

HAJRIJA (ar) - dobri, sretni

HAJRO, HAJRUDDIN (ar) - dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreda vjere

HAJRULLAH (ar) - Božije dobro

HAKIJA (ar) - istinit, pravi, strog

HAKIM (ar) - sudac, guverner, odlučan

HALID (ar) - trajan, krepak, snažan, čio.

HALIL (ar) - vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja. Izv.: Halko

HALIM (ar) - blag, strpljiv, obazriv

HALIS (ar) - iskren, istinit

HAMDIJA, HAMED (ar) - hvaljen, pohvaljen Izv.: Hamdo

HAMID (ar) - Bogu zahvalan

HAMO - vidi: Muhammed

www.minber.ba
HAMZA (ar) - lav

HANEFIJA (ar) - pravovjeran

HARIS (ar) - čuvar, nadzornik, ratar

HARKAN (ar) - budan, koji bdi nodu

HASAN (ar) - lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv.: Hase, Haso, Hasko

HASIB (ar) - cijenjen, poštovan, uvažen, ugledan, plemenit

HAŠIM (ar) - onaj koji drobi, onaj koji mrvi hljeb

HAZIM (ar) - razborit, pouzdan, odlučan, čvrst

HAZIR (ar) - oprezan, budan

HIDAJET (ar) - onaj koji upuduje na pravi put, uputa

HIFZIJA (ar) - sačuvan, zaštiden Izv.: Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, Himzo

HIKMET (ar) - mudrost

HILMIJA (ar) - blag, obazriv, strpljiv Izv.: Hilmo

HIŠAM (ar) - darežljiv

HULUSIJA (ar) - iskreni, čisti

HUREM (per) - veseo, sretan, dobar

HUSEJIN (ar) - ljepuškast, ljubak Izv.: Huso, Husika, Husin, Husica

HUSNIJA (ar) – ljepotan Izv.: Husno

HUSREF, HUSREV (Per) - vladar, car

IBRAHIM (ar) - otac naroda, mnoštva. Ime Božijeg poslanika. Izv.: Ibro, Ibrica, Ibran

IBRIŠIM (tur) - svilen konac, svila

IDRIS, IDRIZ (ar) - pronicatelj, apokaliptičar. Ime Božijeg vjerovijesnika

www.minber.ba
IFET (ar) - nevin, žedan

IHSAN (ar) - milost, dobročinstvo

IKBAL (ar) - sreda, uspjeh

ILDERIM (tur) - munja Izv. od tur. riječi Yıldırım

ILHAMIJA (tur) - sugestija, nadahnude, inspiracija

ILHAN (ar) - melodija, kompozicija

ILJAS, ILIJAS - Ime Božijeg vjerovijesnika

IMADUDIN (ar) - stub vjere, oslonac vjere

IMRAN (ar) - dug vijek življenja, dug život

IMŠIR (per) - brat po mlijeku

IRFAN (ar) - poznavalac, onaj koji je upuden

IRHAD (ar) - čist, opran

ISA - ime Božijeg poslanika Izv.: Iso

ISAM (ar) - čist, suzdržljiv od mahana

ISAMUDIN (ar) - čistoda vjere

ISHAK, ISAK (ar) - ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.

ISLAM (ar) - odanost, predanost, vjeri odan

ISMAIL, ISMAJIL (ar) - Bog čuje, uslišio je. Ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s. Izv.: Smail, Smajo

ISMET (ar) - nevin, sačuvan od grijeha

ISO - vidi: Isa

IZEDIN - vidi: Izuddin

IZET (ar) - mod, sila, ugled, uticaj, slava. Izv.: Izo

IZUDDIN (ar) – snaga vjere, slava vjere. Izv.: Izedin, Izudin

www.minber.ba
J

JAHJA (ar) – onaj koji živi, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.: Jahija

JAKUB (ar) – ime oca Jusufa, a.s.

JAKUT (per) - rubin, safir

JASIN (ar) - naziv 36. kur'anske sure

JASIR (ar) - mali, neznatan, lahak, jednostavan

JASMIN (per) - vrsta cvijeta. Izv.: Esmin

JAŠAR (tur) - živjeti

JESAR (ar) - bogatstvo, udobnost, lijeva strana

JEZID (ar) – uvedan, povedati

JUNUZ, JUNUS - onaj koji je tužan, ime Božijeg vjerovijesnika

JUSUF - ime Božijeg vjerovijesnika

KADIR (ar) - sposoban, modan, jak

KADRIJA (ar) - sposoban, vrijedan, predodređen, vezan za sudbinu

KAHRIMAN (per) - junak

KAHRO - vidi: Kahriman

KAID (ar) - vođa, zapovjednik

KAPLAN (tur) - tigar

KASEM (ar) - zakletva

KASIM (ar) - djelitelj, raspoređivač, planer

www.minber.ba
KAZANFER (ar) - lav, junak. Pravilno: Gadanfer

KEBIR (ar) - velik, ogroman

KEMAL, ĆEMAL (ar) - savršen, zreo Izv.: Kemo, Ćemo, Kemica

KEMALUDDIN (ar) - savršenstvo vjere

KENAN (ar) - skriveni, tajni

KERIM (ar) - plemenit, velikodušan, srdačan

KJAMIL - vidi: Damil

KJAZIM - vidi: Dazim

KURT (tur) - vuk

KURTALIJA - dvojno ime: Kurt i Alija

LATIF (ar) - fin, nježan, drag, blag, srdačan

LEBIB (ar) - pametan, pronicljiv

LUKMAN - ime starog mudraca pomenutog u Kur’anu

LUTFIJA, LUTVO (ar) – dobrodudni

MADŽID (ar) - slavan, plemenit, velikodušan. Izv.: Medžid

MAHFUZ (ar) - zapamden, sačuvan

MAHIR (ar) - vješt, spretan, okretan, iskusan

MAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) - pohvaljen, hvale vrijedan

www.minber.ba
MAID (ar) - sofra, jelo, gozba

MAKBUL (ar) - simpatičan, prihvatljiv, sasvim mogud

MAKSUD (ar) – traženi, željeni, cilj, značenje

MALIK (ar) - posjednik, vladar Izv.: Malić, Malkan

MAŠO - vidi: Mahmud

MAZHAR, MASHAR (ar) - prikazivanje, spoljašnjost, izgled, manifestacija

MEBRUK (ar) - blagoslovljen

MEDAGA - Izv. od hip. Medo(Ahmed) i aga

MEDUBESER (ar) - dalekovidi

MEDŽID - vidi: Madžid

MEHDIJA (ar) - vođa, voditelj

MEHMED (ar) - mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen

MEMDUH (ar) - hvaljen

MEMIJA, MEMO - vidi: Mehmed

MEMUN (ar) - sretan, uspješan, na kojeg se može osloniti

MEMNUN (ar) - zadovoljan, priznat, blagodaran

MEMSUD (ar) - jak, vitak, lijep

MENSUR (ar) - pobjednik, pobjedonosan, pomod

MERDAN (per) - hrabar, odvažan, plemenit

MERDŽAN (ar) - korali, biseri

MERSAD (ar) - plemenit, osmatračnica, zamka

MERSUDIN (ar) - luka vjere

MERZUK (ar) - opskrbljen, koji ima sve što mu je neophodno

MERVAN (ar) - stanovnik pokrajine Merv

MESRUR (ar) – veseo, radostan

www.minber.ba
MESUD (ar) - sretan, blažen, uspješan Izv.: Mesudija, Sudo

MEŠA, MEŠKO - vidi: Mehmed

METIN (ar) - čvrst, jak, trajan

MEVLUDDIN (ar) - prijatelj vjere, rođenje vjere Izv.: Mevludin

MEVSUD (ar) - čvrst, solidan

MEZID (ar) - višak, povedan, uvedan

MIDHAT (ar) - pohvaljeni Izv.: Midho, Midhad

MIRALEM (ar) - zapovjednik na Zemlji

MIRAT (ar) - ogledalo

MIRZA (pak) - princ, pisar, sekretar, obrazovan

MIRSAD - vidi: Mersad

MUAMER (ar) – dugovječan, koji dugo živi

MUAZ (ar) - zaštiden

MUBAREK (ar) - blagoslovljen

MUBEDŽEL (ar) - veličanstven, poštovan, cijenjen

MUDŽAHID (ar) - borac na Allahovom putu

MUDŽAVID (ar) - darežljiv, susretljiv

MUDŽIB (ar) - onaj koji se odaziva

MUFID (ar) - koristan, unosan, probitačan

MUGDIM, MUKDIM (ar) - hrabar, smio, odvažan, preduzetan

MUHAMMED (ar) - mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen

MUHAREM (ar) - zaštiden, nepovrjediv, sačuvan, sveti, prvi mjesec muslimanskog kalendara

MUHIDIN - vidi: Muhjidin

MUHJIDIN (ar) - preporoditelj, onaj koji oživljava vjeru

MUHIB (ar) - koji voli, ljubitelj

www.minber.ba
MUHSIN (ar) - dobročinitelj

MUJAN, MUJO, MUJICA, MUJKAN - vidi: Mustafa

MUJESIR (ar) - uspješan, onaj koji olakšava

MUKELEF (ar) - obavezan, zadužen

MUKEREM (ar) - počašden

MUKIM (ar) – postojan, stanovnik

MUKRIM (ar) - onaj koji poštuje, onaj koji cijeni

MULAGA - ime se sastoji od Mula-učen čovjek, teolog i Aga

MULAIM (ar) - podesan, zgodan, povoljan

MUMIN (ar) - vjernik

MUNEVVER (ar) - sjajan, svijetao, osvijetljen Izv.:Munever

MUNIB (ar) - onaj koji se Bogu posvetio, pokajnik

MUNIR (ar) - sjajan, obasjan, svijetao

MUNSIF (ar) - ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan

MUMTAZ (ar) - izvanredan, odličan

MURADIF (ar) - drug, saputnik

MURAT, MURAD (ar) - poželjan, namjeravan, ono što se želi

MURID (ar) - učenik

MURIZ, MURIS (ar) - onaj koji nešto ostavlja u naslijeđe

MURSEL (ar) - izaslanik

MURTEZA (ar) - odabrani Izv.: Murtezan, Murto

MURUVET, MURVET (ar) - uljudan, čovječan, human

MUSA - ime Božijeg poslanika

MUSAIB (ar) - miljenik, blag, drug

MUSANIF (ar) - pisac, autor

www.minber.ba
MUSAFIR (ar) - putnik, gost

MUSEBBIH (ar) - onaj koji slavi Boga Izv.:Musebih

MUSLIHUDDIN (ar) – reformator vjere, popravljač vjere Izv.: Muslija

MUSLIM (ar) - predan Bogu

MUSTAFA (ar) - odabran, odlikovan

MUŠIR (ar) - savjetnik, feldmaršal

MUVEDET (ar) - ljubav, naklonost

MUVEHID (ar) - monoteista

MUZAFER (ar) - koji uspjeva, pobjedonosan

MUZEJEN (ar) – ukrašen, okiden

NADIJA (ar) - nježan

NADIL (ar) - pobjednik

NADIM (ar) - pokajnik

NADIR (ar) - rijedak

NAFIZ (ar) - prodoran, djelotvoran

NAIB (ar) – zamijenik, zastupnik, predstavnik

NAIL (ar) - dobitnik, koji je postigao željeni cilj

NAIM (ar) - mekan, nježan, bezbrižan

NAKIJ (ar) - čist

NAKIB (ar) - branilac, zaštitnik

www.minber.ba
NAMIK (ar) - koji ukrašava, koji dekoriše, lijepo piše Izv.: Namko

NASAF (ar) – pravičan, pravedan

NASER (ar) - pomagač, zaštitnik

NASIB - vidi: Nesib

NASIF (ar) - sluga, poslužitelj

NASIH (ar) - savjetnik

NASIR (ar) - pomagač, koji pomaže drugome

NASRUDDIN (ar) - pomod vjere Izv.: Nasrudin

NAŠID (ar) - pjesnik, onaj koji poznaje

NAZIF (ar) - čist, uredan

NAZIH (ar) - dalek, udaljen

NAZIM (ar) - priređivač, organizator, pisac

NAZIR (ar) - inspektor, kontrolor

NAZMIJA (ar) - poetičan, pjesnički sređen

NEDIB (ar) - koji oplakuje

NEDIM (ar) - prisni prijatelj, pokajnik

NEDŽAD (ar) - spas, izbavljenje, sigurnost. Izv.: Nedžo

NEDŽIB (ar) - plemenitog roda

NEDŽIM (ar) - zvijezda, svjež, mlad

NEDŽMIJA, NEDŽMO - vidi: Nedžmudin

NEDŽMUDDIN (ar) - zvijezda vjere Izv.: Nedžmudin

NEDŽVET (ar) - sigurnost, sloboda

NEFIS (ar) - skup, dragocjen, tražen

NEHRUDIN (ar) - rijeka vjere

NEKIB (ar) - starešina, glava, predsjednik

www.minber.ba
NERIMAN (per) - junak

NERKEZ (per) - narcis, vrsta cvijeta

NERMIN (ar) - hrabar, junak, vitez

NESIB (ar) - sreda, udio, sudbina, plemenit Izv.: Nasib

NESIM (ar) - povjetarac, vjetrid

NESKO - vidi: Nezir

NESUH (ar) - otmen, iskren, čist

NEŠAT (ar) - snažan, odlučan

NEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) - novorođenče

NEVRES (per) - mlad, svjež

NEZIM, NEZO (ar) - uredan, ljubak

NEZIR (ar) - propovjednik, koji opominje

NIHAD (ar) - karakter, narav, priroda

NIHAZ (ar) - napredak

NIJAZ (per) - onaj koji želi, molba, potreba Izv.: Nijazija

NISFET (ar) - polovina

NIZAM (ar) - red, poredak, sistem

NUH - ime Božijeg poslanika Izv.: Nuhan, Nuho

NUMAN (ar) - crven, krv Izv.: Numo

NURIF (ar) - sjajan, svijetao

NURIJA (ar) - svijetao, blistav Izv.: Nurkan, Nurko

NURUDDIN (ar) – svjetlo vjere

NURULLAH (ar) – Allahovo svjetlo

NUSRET (ar) - pomod, pobjeda

www.minber.ba
O

OMER (ar) - ime drugog halife

ORHAN, OHRAN (tur) - car utvrđenja

OSMAN (ar) - ime tredeg halife

PAŠA (tur) - visoki dostojanstvenik Izv.: Pašo

PERTEF, PERTEV (per) – sjaj, svjetlost

PIRIJA (per) - čovjek u godinama, starac

RAGIB (ar) - koji žudi, koji čezne, teži za nečim

RAHIM (ar) - koji je milostiv, sažaljiv

RAIF (ar) - samilostan, blag, dobrodudan

RAMADAN (ar) - sveti mjesec Ramazan Izv.: Ramo

RAMIZ (ar) - okretan, figurativno se izražava

RASIM (ar) - pisar, belježnik, slikar

RAŠID (ar) - na pravom putu, pravovjeran, pobožan

REDŽA, REDŽO, REDŽAD (ar) - nada, očekivanje

REDŽAIJA (ar) - koji se nada

www.minber.ba
REDŽEP (ar) - redžeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)

REDŽIB (ar) - koji uvažava, koji poštuje

REFIK, REFKO (ar) - pratilac, saputnik, prijatelj

REHAD (ar) - blag, nježan, mekan

REIF (ar) - milostiv, blag, dobrodušan

REJHAN (ar) - mirisna biljka, bosiljak

REKIB (ar) - stražar, kontrolor, nadzornik

REMZIJA (ar) - figurativan, simboličan Izv.: Remzo

REŠAD (ar) - ispravnost, razboritost, spoznaja Izv.: Reško, Rešo

REŠID (ar) - pametan, koji je vođen pravim putem

REUF (ar) - milostan, saosjedajan, blag

RIFAT (ar) - visok položaj, visost, čast

RIJAD (ar) - vježbanje, treniranje

RIZVAN, RIDVAN, RIZO (ar) - zadovoljstvo

RUSTAN, RUSTEM (per) - najvedi persijski junak, snažan

RUVEID (ar) - tiho, cvjetna zelena livada

RUŠDIJA (ar)- razborit, pravilan, ispravan

SABAHET (ar) – ljepotan, ljubak

SABAHUDDIN (ar) – zora vjere, osvit vjere Izv.: Sabahudin

SABIR (ar) - postojan, strpljiv na nedade

www.minber.ba
SABIT (ar) - čvrst, jak, stabilan

SABRIJA (ar) - strpljivi, suzdržan

SADIJA (ar) - sretni Izv.: Sado

SADIK (ar) - iskren, istinit, vjeran

SADUDDIN (ar) - sreda vjere Izv.: Sadudin

SADRUDDIN (ar) – srce vjere, srž vjere, načelo vjere Izv.: Sadrudin

SADŽID (ar) - onaj koji se klanja, divi, Bogu sedždu čini

SAFAUDDIN (ar) - čistoda vjere Izv.: Safaudin

SAFER (ar) – drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Sefer

SAFET (ar) - najbolji dio, elita, jezgro, srž, suština Pravilno: Safvet

SAHIB (ar) - kolega, prijatelj, vlasnik

SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) - gospodar, glavar, koji obedava sredu

SAKIB (ar) - prodoran, oštrouman, sjajan

SALAHUDDIN (ar) - ispravnost vjere, dobro vjere Izv.: Salahudin, Saladin

SALIM, SALEM (ar) - zdrav, čitav, potpun, pravilan

SALIH (ar) - dobar, čestit, uredan, bogobojazan Izv.: Salko, Salkan

SALIM (ar) – zdrav, čio Izv.: Salem

SAMED (ar) - prvak, koji podnosi glad i zeđ

SAMID (ar) - čvrst, trajan, koji gordo drži glavu

SAMIJA (ar) – uzvišen, visok

SAMIR (ar) - sagovornik, pripovjedač, nodobdija, koji nodu ne spava

SAMIT (ar) – koji šuti

SAUD (ar) – muško vlastito ime

SEAD (ar) - sretni, dobar predznak, uspjeh Izv.: Sejo

SEDAD (ar) - ispravan, tačan

www.minber.ba
SEFER (ar) - put, putovanje, zora

SEID, SEJID (ar) - sretan, blažen, uspješan

SEJFUDDIN (ar) - mač vjere, sablja vjere Izv.: Sejfudin, Sejfo, Sejfija

SEJFULLAH (ar) - Allahova sablja Izv.: Sejfulah

SELAM (ar) – spas, mir

SELIM (ar) - zdrav, čist, neokaljan

SELMAN (ar) – zdrav Izv.: Selmo

SELVET (ar) - utjeha, mir

SEMIN (ar) - skupocjen, vrijedan, dragocjen

SEMIR (ar) - koji se nodu zabavlja, nodobdija. Isto kao i Samir

SENAD, SENADIN (ar) – sjaj, veličina vjere.

SENAID (ar) - oslonac, autoritet

SERVET (ar) – bogatstvo, izobilje, čempres

SIDIK (ar) - veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan

SIFET (ar) - svojstvo, osobina, iskren prijatelj

SINAN (ar) - snaga, mod, sila, željezni šiljak na koplju

SINANUDDIN (ar) – oštrica vjere, koplje vjere Izv.:Sinanudin

SIRADŽ (ar) - svjetiljka

SIRADŽUDDIN (ar) – svjetiljka vjere Izv.: Siradžudin

SIRIJA (ar) – tajanstveni, mistični

SMAIL, SMAJIL, SMAIĆ, SMAJO – vidi: Ismail

SUAD (ar) - sretan, koji ima srede Izv.: Sudo

SUBHIJA (ar) – zora, svanude Izv.: Subho

SULEJMAN (ar) – mudrac, miroljubiv, ime Božijeg poslanika Izv.: Suljo, Suliman

SULHIJA (ar) – onaj koji je naklonjen miru, pacifista

www.minber.ba
SULTAN (ar) – car, vladar

SUNULLAH (ar) – Božija lasta

ŠABAN (ar) - osmi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Šabo

ŠAĆIR, ŠAKIR (ar) - koji se Allahu često zahvaljuje, zahvalan

ŠAHBAZ (per) – sivi soko

ŠAHIN (per) - soko

ŠAHSIVAR (per) - konjanik, vješt i okretan jahač

ŠAHSUDDIN (per-ar) - čovjek vjere Izv.: Šahzo

ŠEBIB (ar) - mlad

ŠEFIK (ar) - saosjedajan, brižljiv, nježan Izv.: Šefko, Šefkija, Fiko

ŠEFKET, ŠEFĆET (ar) - samilost, brižljivost, nježnost

ŠEHAB (ar) – meteor, plamen, baklja Isto kao: Šihab

ŠEMSO, ŠEMSUDDIN (ar) - sunčevo svjetlo, zlato, Sunce vjere

ŠERIF (ar) - ugledan, čestit, plemenit

ŠEVAL (ar) - deveti mjesec muslimanskog kalendara

ŠEVKET (ar) - bojna sila, jačina, hrabrost, mod, snaga

ŠEFKIJA (ar) - onaj koji čezne za nečim Izv.: Šefko, Ševko

ŠINAS, ŠINAZ (per) - onaj koji zna Izv.:Šinasija

ŠIRMERD (per) - čovjek-lav

ŠUAJB - ime Božijeg vjerovijesnika

ŠUKRET (ar) - zahvala, pohvala, priznanje

www.minber.ba
ŠUKRIJA, ŠUĆRIJA (ar) – zahvalan Bogu Izv.: Šućo, Šućro, Šukro

TADŽUDDIN (ar) – kruna vjere Izv.: Tadžo

TAHIR (ar) - čist, neporčan, nevin Izv.: Tale, Tajko

TAHBIN (ar) - omiljen

TAIB, TAJIB (ar) – dobar, ugodan, izvrstan Izv.: Tajko

TAKSIM (ar) – zakletva, podjela

TALAT (ar) – uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik

TALIB (ar) - učenik, student, koji traži znanje

TARIK (ar) - zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost

TEUFIK (ar) - naklonost, milost, pomod od Allaha Izv.: Tufo

TIFO (ar) - vidi: Atif

TIMUR (tur) - željezo, gvožđe

TOSUN (tur) – zdrav, jedar momak

UBEJD (ar) - ropčid

UBEJDULLAH (ar) - Allahov ropčid

ULFET (ar) - ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo

UVEJS (ar) - vuk Izv.: Veis, Veiz, Vejz

UZEIR, UZEJIR - pomod, ime Božijeg vjerovijesnika

www.minber.ba
V

VADŽID (ar) - imudan, zaljubljen

VAHDET (ar) - jedinac, sam, samostalnost

VAHID (ar) - jedinstven, neuporediv, jedini

VAHJUDDIN (ar) - otkrovenje vjere

VAKIJA (ar) - čuvar, zaštitnik

VAMIK (ar) - voljeni, drug

VASIF (ar) - onaj koji opisuje

VASIL (ar) - koji spaja, povezuje

VEDAD (ar) - ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija

VEDŽID (ar) - ravnica, ravan

VEFIK (ar) - skladan, podesan, prijatelj

VEHAB (ar) - onaj koji poklanja, daruje

VEHBIJA (ar) - Bogom dato, od Boga darovani, nadaren, talentovan

VEHID (ar) - jedinstven, usamljen, jedini

VEHIDUDDIN (ar) - jedinstvo vjere

VELID (ar) - dječak, novorođenče

VELIJA (ar) - prijatelj, pristalica, pomodnik

VELIJUDDIN (ar) - blizak vjeri

VEZIR (ar) - ministar, pomodnik

VIDŽDAN (ar) - saznanje, savjest, strast, intuicija

VILDAN (ar) - novorođenčad, djeca

www.minber.ba
Z

ZAFER (ar) - pobjeda, trijumf

ZAHID (ar) - uzdržljiv, odan Bogu

ZAHIR (ar) - vidljiv, ispoljava osjedanja, otvoren prema drugima

ZAID (ar) - koji se povedava, raste

ZAIM (ar) - vođa, starešina, predvodnik Izv.: Zajim, Zajkan, Zajko, Zajčo

ZAKIR (ar) - onaj koji zikr čini, koji pominje Božije ime

ZARIF (ar) - ljubak, nježan, elegantan, dosjetljiv, oštrouman

ZEHRUDIN (ar) - cvijede vjere

ZEKIR, ZEĆIR (ar) - ugledan, slavan, koji ima jaku memoriju

ZEJNIL (ar) - ukras poklonika Skr. od: Zejnulabidin

ZEJNUDDIN (ar) - ukras vjere, nakit vjere

ZEKERIJAH (ar) - onaj koji se sjeda Boga, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.:Zekerija

ZEKIJA (ar) - čist od grijeha, nevin, bistar, dobar

ZERIN (tur) - zlatan, pozladen

ZEHRUDDIN (ar) - cvijet vjere Izv.: Zihro

ZENBER (ar) - lav

ZIHNIJA (ar) - talentovani, umni

ZIJAUDDIN (ar) - svjetlo vjere Izv.: Zijad, Zijah, Zija, Zijo

ZIJAD (ar) - iznad svega, suviše Vidi: Zijaudin

ZIKRIJA (ar) - onaj kojeg pominju, onaj kojeg se sjedaju

ZIKRET (ar) - uspomena, sjedanje, slava

www.minber.ba
ZIRO - vidi: Nezir

ZUBEJR (ar) - cjelokupan, ljepotan, pismo

ZUFER (ar) - junak, darežljiv čovjek

ZUHDIJA (ar) - uzdržan, pobožan

ZUHEJR (ar) - cvjetid

ZULFIKAR (ar) - oličenje junaštva Izv.: Zulfo, Zulko, Zuko

Napomena:

( Ispravno je reći ALLAHU EKBER jer je značenje EKBER (ar) – najvedi; a EGBER (ar) – najprašnjaviji,
prašnjav, prolazan, izbrisan )

www.minber.ba
ŽENSKA IMENA

ABBASA (ar) - lavica, namrgođena, surova Izv.: Abasa

ABIDA (ar) - pobožna

ADALETA (ar) -pravedna, čestita

ADEMIJA (ar) - ljudska, čovječna

ADIBA (ar) - priređivačica gozbe, domadica

ADILA (ar) - pravedna, poštena

ADLA - vidi: Adila

ADLIJA (ar) - stručnjak pravosuđa

ADVIJA (ar) - brza, hitra

AFA - vidi: Afifa

AFIFA (ar) - skromna, čedna, čestita, puna vrlina

AIBA (ar) - pokajnica

AIDA (ar) - povratnica, posjetilac, gost

AIŠA (ar) - živa, postojana, koja udobno živi

AJLA (tur) - mjesečinom obasjana

AJETA (ar) - znak, odlomak ili rečenica u Kur'anu

AJKUNA - vidi: Aiša

AJNIJA (ar) - prava, izvorna

AJNA - vidi: Ajnija

AJŠA - vidi: Aiša

www.minber.ba
ALMA, ELMA (tur) - jabuka

ALEMA (ar) - svijet, mir

ALIJA (ar) - otmjena, uzvišena

ALMASA (ar) - dijamant, dragulj

ALMEDINA - vidi Elmedina

ALTUNA (tur) - Zlata, zlatna

AMBERA (ar) - palata, saraj

AMELA (ar) - posao, rad, trud

AMILA (ar) - radnica, činovnica

AMINA (ar) - sigurna, pouzdana, vjerna

AMIRA (ar) - nasljednica, domadica

AMRA (ar) - život, dugovječna

ANESA (ar) - druželjubiva, prijatna, ljubazna

ANIDA (ar) - uporna, prkosna

ANISA (ar) - dobrodušna, mlada dama, gospođica

ARIFA (ar) - razborita, oštra, upudena

ARZA - vidi: Arzija

ARZIJA (per) - željena

ARMINA, ERMINA - izv. od Jermenka

ASIFA (ar) - žestoka, jaka, burna

ASIJA (ar) - ljekarka, stub, temelj

ASIMA (ar) - koja čuva, koja štiti

AŠIDA, EŠEDA (ar) - stroga, jaka, žestoka

AŠIRA (ar) - deseta

ATA - vidi: Atija

www.minber.ba
ATIFA (ar) - milostiva, saosjedajna

ATIJA (ar) - dar, poklon

AVNIJA (ar) - pomod

AZEMINA (ar) - pouzdana, sigurna, vjerna

AZIRA (ar) - pomagačica, zaštitnica

AZIZA (ar) - modna, dragocjena, omiljena

AZRA (ar) - djevica, nevina, čista djevojka

BADEMA (per) - drvo i plod iz porodice ruža, badem

BAHA - vidi: Sabaheta

BAHIRA (ar) - lijepa, divna, sjajna

BAHRIJA (ar) - ona koja pripada moru, morska

BAHRA - vidi: Bahrija

BAKIRA (ar) - ranoranilica, mnogo znana

BARAJETA (ar) - oslobođenje, opravdanje, nevina

BEDIJA (ar) - čudesna, rijetkost, krasnorječiva

BEDRIJA (ar) - pun Mjesec

BEGAJETA (ar-tur) - plemidki znak

BEGANA (tur) - izvedena od ‘beg’

BEGEMINA (tur-ar) - nastala spajanjem ‘beg’ i ‘Emina’

BEGZADA (tur-per) begovsko dijete, plemkinja

BEGZA - vidi: Begzada

BEGZIJA - vidi: Begzada

www.minber.ba
BEJZADA - vidi: Begzada

BEHARA (ar-per) - proljetni cvat voda

BEHAUDINA (ar) - ukras vjere (Islama)

BEHDŽA - vidi: Behdžeta

BEHDŽETA (ar) - ljepota, sjaj, radost

BEHIDŽA (ar) - blještava, radost, ljepota

BEHIJA (ar) - lijepa, ljupka, otmjena, dražesna

BEHIRETA (ar) - poštovana gospođa

BEHKA - vidi: Behija

BEHUDINA - vidi: Behaudina

BEJDA (ar) - čistoda, bjelina, svjetlo dana

BEJHA (ar) - opažena

BEJZA - vidi: Begzada

BELKA - vidi: Belkisa

BELKISA - ime kraljice od Sabe

BERAJETA (ar) - nevinost, nedužnost, čistoda

BERINA (per) - najviša, najbolja

BESIMA (ar) - nasmijana, vesela

BIBA - vidi: Habiba i Muniba

BINASA (ar) - ona koja ima uvojke iznad čela

www.minber.ba
Č

ČELEBIJA (tur) - gospođa, otmjena

ĆAMILA, KAMILA (ar) - savršena, potpuna

ĆAMKA - vidi: Damila

ĆATIBA, KATIBA (ar) - pisarka

ĆERIMA, KERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, ljubazna

ĆIMA - vidi: Dimeta

ĆIMETA - vrijedna

DELILA (ar) - znak, oznaka, vodič

DERVIŠA (per) - siromašna, skromna

DERVA - vidi: Derviša

DERVIJA - vidi: Derviša

DEVLA (ar) - položaj, sudbina, slava

DEVLETA (ar) - država, imperija, imovina

DIBA - vidi: Ediba

DIKA - vidi:Sadika

www.minber.ba
DILA - vidi: Adila

DILKA - vidi: Adila

DILRUHA (per-ar) - srce i duša

DINA (ar) - poslušnost, dugotrajna kiša

DIZARA (ar) - zid, bedem

DUDA - vidi: Dudija

DUDIJA (per) - papagaj

DUNJAZADA (ar-tur) - uzvišene vjere

DŽAHIDA (ar) - trudbenica, oprezna, marljiva

DŽANA (ar) - duša, život

DŽANFEZA (per) - ona koja srce razveseljava

DŽELALUDINA (ar) - veličanstvo vjere, uzvišenost vjere

DŽELILA (ar) - poštovana, slavna, uzvišena

DŽEMALUDINA (ar) - ljepota vere

DŽEMILA (ar) - lijepa, krasna, dražesna, ljupka

DŽENANA (per) - voljena, srce, duša

DŽENETA, DŽENITA (ar-per) - raj, bašta

DŽESIMA (ar) - velika, ogromna, uzvišica

DŽEVADA (ar) - velikodušna, sjajna, izvanredna

DŽEVAHIRA (per) - dragulj

DŽEVDETA (ar) - dobrota, izvrsnost

www.minber.ba
DŽEVHERA (ar-per) - dragi kamen, suština, bit

ĐULA (per) - cvijet, ruža

ĐULBEHARA (per) - ružica

ĐULESMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Esma"

ĐULFATMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Fatima"

ĐULIZARA (per) - ružičnjak

ĐULZULEJHA - dvojno ime "Đula" i "Zulejha"

ĐUZELA (tur) - lijepa, ugodna

ĐUZIDA (per) - izabrana, probrana

EDIBA (ar) - odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana

EDINA (ar) - izvedeno od arap. riječi Din - vjera

EHLIMANA (ar) - vjernica

EJUBA (ar) - koja se kaje, pokajnica, progonjena

EKREMA (ar) - veoma plemenita, najplemenitija

ELIFA (ar) - prijateljica, drugarica

ELMA - vidi: Alma

ELMEDINA (ar) - građanka, kulturna, vjeri odana

www.minber.ba
ELVEDINA (ar) - dar, poklon, dobročinstvo vjere

EMINA (ar) - povjerljiva, pouzdana, sigurna, vjerna

EMIRA (ar) - vladarka, vođa

ENESA (ar) - društvena, prijatna

ENISA (ar) - drugarica, prijateljica

ENIKA (ar) - elegantna

ENVERA (ar) - veoma sjajna, jasna

ERMINA - izv. od Jermenka

ESMA (ar) - najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

ESMERA (ar) - smeđa, tamna

ESVEDA (ar) - crna, tamnobojna

EŠREFA (ar) - cijenjena, ugledna

EZREMA (per) - stidljiva, skromna, čedna

FADILA (ar) - izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna

FAHIMA (ar) - koja razumije, koja shvata, pametna

FAHIRA (ar) - ponosna

FAHRA - vidi: Fahreta

FAHRETA (ar) - slavna, veličina, sjaj, ponos

FAHRIJA - vidi: Fahira

FAIDA (ar) - sigurna, darežljiva, korist

FAIZA (ar) - pobjednica

www.minber.ba
FAKETA - vidi: Ifakata

FAKIHA (ar) - razborita, oštroumna, učena žena

FARAH, FEREH (ar) - radost, veselje, vedrina, zadovoljstvo, sreda

FATA - vidi: Fatima

FATIMA (ar) - ona koja odbija dijete od dojenja, ime Muhammedove, a.s., derke

FAZILA (ar) - vrlina

FAZLIJA (ar) - vrijedna, vrsna

FEHIMA - veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna

FEHMA - vidi: Fehima

FERHIJA (ar) - vesela, radosna

FERIHA (ar) - vesela, sretna, zadovoljna

FERHANA (ar) - radosna, sretna

FERIDA (ar) - jedina, jedinica

FETHIJA (ar) - osvajačica, pobjednica

FIKA - vidi: Šefika

FIKRETA (ar) - misao, ideja, pojam, utisak

FILDUZA - vidi: Firdevsa

FIRDEVSA (ar) - raj, džennet

FIRDUSA - vidi: Firdevsa

FIRUZA, FEJRUZA (per) - sretnica, pobjednica

FUADA (ar) – srce

www.minber.ba
G

GALIBA (ar) - pobjednica

GANIMA (ar) - obogadena bogatim plijenom, uspješna

HABIBA (ar) - draga, voljena

HADŽERA, HADŽIRA (ar) - majka Ismaila, a.s.

HAFA - vidi: Hafija, Hanifa

HAFIJA (ar) - skrivena, tajna

HAFIZA (ar) - zaštitnica, zna napamet Kur’an,

HAJRA - vidi: Hajrija

HAJRIJA (ar) - dobra, sretna

HAJRUNISA (ar) - dobra žena

HAJRUŠA - vidi: Hajrija

HALIDA (ar) - trajna, krepka, snažna, čila

HALILA (ar) - vjerna prijateljica, simpatizer, koplje

HALIMA (ar) - blaga, dobrodudna, uviđajna, pažljiva

HALISA (ar) iskrena, istinita

HAMIDA (ar) - koja je Allahu zahvalna

HANA (tur-per) - carica, vladarka

HANKIJA - vidi: Hana

HANIFA (ar) - pravjoverna, iskrena, nevina

www.minber.ba
HANUMICA (tur) - gospođica

HASENA (ar) - lijepa, ljupka

HANIJA (ar) - nježna, brižljiva majka

HANKA (ar) - razumijevanje, iskusna, pametna žena

HANSA (ar) - lavica, prdava nosa, nadimak arapske pjesnikinje

HARISA (ar) - čuvarka, ratarka

HASIBA (ar) - cijenjena, poštovana, uvažena

HASNA (ar) - lijepa žena, ljepotica

HASIJA (ar) - izuzetna, specijalne vrijednosti

HASIMA (ar) - koja spor razriješava

HAŠIJA (ar) - ponizna, skrušena

HATIDŽA, HADIDŽA (ar) - prije vremena rođena, ime Poslanikove žene

HATEMA (ar) - konačna, krajna

HAVA (ar) - žena Adema, a.s.

HAVKA - vidi: Hava

HAZIMA (ar) - razborita, pouzdana

HAZIRA (ar) - oprezna, spremna, gotova

HEDIJA (ar) - dar, poklon

HIDAJETA (ar) - ona koja upuduje na pravi put

HIKMETA (ar) - mudra

HURIJA (ar) - dženetska (rajska) ljepotica

HURMA (ar) - datula, žena

HUSNA (ar) - ljepota, izvrsnost, čari, vrlina

www.minber.ba
I

IBRIŠIMA (tur) - svila, svilen konac

IFAKATA (ar) - rastrežnjenje, dodi k sebi

IFETA (ar) - nevinost, čednost, čistoda

IKBALA (ar) - sreda, uspjeh

ILDUZA - vidi: Jilduza

ILHANA (ar) - melodija, nadahnude

ISMA - vidi: Ismeta

ISMETA (ar) - nevina, od grijeha sačuvana

ISMIHANA (ar-per) - carica, vladarica

IŠA - vidi: Aiša

IZA - vidi: Izeta

IZETA (ar) - mod, sila, utjecaj

JAKUTA (per) - safir, rubin

JASMINA (ar) - cvijet jasmina, proljede

JEMINA (ar) - sretna, napredna, blagostanje, zakletva

JILDUZA (tur) - zvijezdana

www.minber.ba
K

KADA - vidi: Kaduna

KADIRA (ar) - koja je sposobna

KADRA - vidi: Kadrija

KADRIJA (ar) - cijenjena, sudbinska

KADUNA (tur) - gospođa, ugledna žena

KAJDAFA (ar) - ona koja zahvata (vodu)

KANA - vidi: Kanita

KANITA (ar) - poslušna, pokorna Bogu, koja klanja

KASEMA (ar) - zakletva, prisega

KERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, milostiva

KEVSERA (ar) - obilje, izobilje

KIJA - vidi: Zekija

KIMETA (ar) - vrijedna

KINANA (ar) - tobolac

KUMRIJA (ar) – grlica

LAMIJA (ar) - sjajna, svijetla, blistava

LATIFA (ar) - fina, nježna, blaga

LEBIBA (ar) – pametna

LEJAN (ar) - blagost, nježnost, mekoda

www.minber.ba
LEJLA (ar) - nod, veče

LEZETA (ar) - slast, zadovoljstvo

LIDA - vidi: Halida

LINA, LEJINA (ar) - nježna, blaga, popustljiva, mekana

LUTFIJA (ar) - dobrodudna, ljubazna, stasita, vitka

MADŽIDA (ar) - slavna, plemenita, velikodušna

MAHIRA (ar) - vješta, okretna, spretna

MAIDA, MAJDA (ar) - sto sa gozbom, trpeza, jelo

MAKBULA (ar) - simpatična, prihvatljiva, primljena

MAKSUMA (ar) - nevina, sudbinom određena

MALKUNA (ar) - koja trpi nepravdu

MEBRURA (ar) - nepatvorena, istinita, dobra

MEBRULA (ar) - dobra, od Boga primljena

MEDIHA (ar) - pohvalna, hvalevrijedna

MEDHIJA (ar) - hvaljena

MEDINA (ar) - zadužena, obavezna, dužnica

MEHRIDŽANA (per) - proslava, jesenja ravnodnevica

MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) - uporna, gorka, majka Isa, a.s.

MELA - vidi: Meliha

MELAHATA (ar) - ljepota

MELEKA (ar) - melek, anđeo

www.minber.ba
MELIHA (ar) - ljepotica

MELIKA (ar) - vladarica, kraljica

MELKA - vidi: Meleka

MEMNUNA (ar) – zadovoljna

MEMSUDA (ar) - čvsta, jaka, solidna

MENSURA (ar) - potpomognuta

MERDIJA (ar) - prijatna, ugodna, pohvalna, dopadljiva

MERDŽA - vidi: Merdžana

MERDŽANA (ar) - koral

MERSA - vidi: Mersija

MERSIJA, MERSIHA (ar) - pristanište, luka

MERVANA (ar) - žiteljka pokrajine Merv

MERZUKA (ar) - opskrbljena

MESUDA (ar) - sretna

MESRURA (ar) - vesela, obradovana

MEŠHURA (ar) - poznata, slavna

MEVDUDA (ar) - voljena

MEVDŽIDA (ar) - osjedanje

MEVLA - vidi: Mevlida

MEVLIDA, MEVLUDA (ar) - rođenje, rođendan

MEVEDETA - vidi: Muvedeta

MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) - pohvaljena

MIHRA (per) - istaknuta, spretna

MIHRIDŽANA - vidi: Mehridžana

MINA - dolina blizu Mekke

www.minber.ba
MINETA (ar) - velikodušna, milostiva

MIRSA - vidi: Mirsada

MIRSADA (ar) - mjesto posmatranja

MIRZETA (per) - princeza

MISALA (ar) - primjer, količina, sličnost

MUAMERA (ar) - koja dugo živi

MUBAHA (ar) - dobro djelo, požrtvovanje, ljubav (prema roditelju)

MUBINA (ar) - jasna, nesumnjiva

MUBEDŽELA (ar) - veličanstvena, poštovana, cijenjena

MUBERA (ar) - dobro djelo, dobročinstvo

MUEDIBA (ar) - učiteljica, odgajateljica

MUFIDA (ar) - korisna, unosna, probitačna

MUHEDINA (ar) - preporoditeljica vjere

MUHIBA (ar) - ona koja voli

MUHTEREMA (ar) - uvažena, poštovana

MUJESIRA (ar) - koja olakšava

MUKADESA (ar) - sveta, neprikosnovena, čistog duha

MUKELEFA (ar) - zrela, punoljetna, obavezna, opteredena

MUKEREMA (ar) - poštovana, počašdena

MUALIMA (ar) - ona koja podučava

MUNEVERA (ar) - svijetla

MUNEZEHA (ar) - čista, očišdena

MUNFISA (ar) - vrijedna, važna, velika, mnogobrojna

MUNIBA (ar) - pokajnica, ona koja se Bogu obrada

MUNIRA (ar) - sjajna, blistava, svijetla

www.minber.ba
MUNSIFA (ar) - ispravna, pravedna, karakterna, nepristrasna

MURADA, MURADIJA (ar) - želja, cilj, namjera

MURTIJA (ar) - odabrana, probrana

MURADIFA (ar) - partnerka

MURUVETA, MURVETA (ar) - humana, čovječna, uljudna

MURISA (ar) - ona koja ostavlja nešto u naslijeđe

MUSLIMA (ar) - predana Bogu

MUVEDETA (ar) - ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena

MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) - ona koja veruje u jednog Boga, monoteistkinja

MUZAFERA (ar) - koja uspjeva, pobjedonosna

MUZEJENA (ar) – ukrašena, okidena

NADIJA (ar) - darežljiva, orošena, svježa

NADIRA (ar) - rijetka, neobična, izvrsna, skupocjena

NADŽIDA (ar) - pobjednica, zaštitnica

NADŽIHA (ar) - uspješna, koja je položila ispit, afirmisana (u praksi)

NAFA, NAFIJA (ar) - korisna

NAFIZA (ar) - uticajna

NAHIDA (ar) - aktivna, energična

NAHLA (ar) - pčela, palma

NAIDA (ar) - čista, lijepa

NAIFA, NAJFA (ar) - visoka, uzvišena

www.minber.ba
NAILA, NAJLA (ar) - dobitnica

NAIMA (ar) - mekana, nježna, fina

NAKIJA (ar) – čista

NAMIRA (ar) - ljuta, srdita

NAMKA (ar) - ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)

NASIHA (ar) - savjetnica

NAZA, NAZIJA (per) - nježnost, blaženost, ugodnost

NAZIFA (ar) - čista

NAZIMA (ar) - pjesnikinja

NAZMIJA (ar) - poetična, pjesnički obdarena

NEDIMA (ar) - drugarica, pouzdana prijateljica

NEDRETA (ar) - rijetkost

NEDIMA (ar) - drugarica

NEDŽDA (ar) - pomod, potpora, podrška, hrabrost, smjelost

NEDŽADA (ar) - hrabrost, smjelost, odvažnost, srčanost

NEDŽMA (ar) - zvijezda

NEDŽVA (ar) - nečujna molitva, tajni razgovor, došaptavanje

NEDŽIBA (ar) - plemenita

NEDŽLA (ar) - dijete lijepih krupnih očiju

NEMLA (ar) - mrav

NEFA, NEFIJA (ar) - ona koja poriče (negira)

NEFISA (ar) - dragocjena, tražena, dopadljiva

NEJIRA, NEJRA (ar) - blistava, svijetla

NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar-tur) - junakinja

NESIBA (ar) - poznatog porijekla, iz fine porodice

www.minber.ba
NESIMA (ar) - povjetarac

NEVRESA (ar) - morski galeb

NEVZETA, NEVZA (ar) - ugodna, novorođenče

NEZAFETA (ar) - čista, uredna

NEZAHETA, NEZIHA (ar) - poštenje, čestitost

NEZIRA (ar) - ona koja opominje

NIHADA (per) - ona koja ide naprijed

NIJAZA (per) - blagostanje, želja

NISVETA (ar) - žena

NIZAMA (ar) - uređena, red

NUDŽEJMA (ar) – zvijezdica, mala zvijezda

NUNA - vidi: Memnuna

NURIJA, NURA, NURKA (ar) - svjetlost

NUSRETA (ar) - pomod, pobjeda

NUTFETA (ar) - čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao

NUZHA (ar) - čednost

PAKIZA (per) - nevina, lijepa

PEMBA (per) - pamuk

www.minber.ba
R

RABIJA, RUBIJA (ar) - proljede, proljetna kiša

RADŽIJA (ar) - ona koja moli, koja se nada

RAHIMA (ar) - milostiva, sažaljiva, saosjedajna

RAIFA (ar) - milostiva, dobrodudna

RAMIZA (ar) - koja se simbolički izražava

RASIMA, RASEMA (ar) - pisac, slikarka

RAŠIDA (ar) - pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela

RAZIJA, RAZA (ar) - zadovoljna, saglasna

REFIJA (ar) - visoka, uzvišena, nježna

REFIKA, REFKA (ar) - saputnica, drugarica

REJHANA (ar) - bosiljak

REFIJA (ar) - visoka, lijepa

REFIKA (ar) - drugarica

REMIZA (ar) - ugledna, cijenjena, poštovana

REMZIJA (ar) - simbolična, figurativna

RESMIJA (ar) - zakonita, oficijalna

REŠIDA (ar) - koja ide pravim putem

RUKIJA (ar) - napredovanje

RUVEJDA (ar) - tiha, lagana

www.minber.ba
S

SABAHETA (ar) - ljepota, ljupkost

SABIHA (ar) - očita, svježa, jasna, nova

SABIRA (ar) - strpljiva

SADETA (ar) - sreda

SADIJA (ar) - sretna

SADIKA, SADKA (ar) - iskrena, prijateljica

SADRUDINA (ar) - srce (prsa) vjere

SADŽIDA (ar) - ona koja pada na sedždu

SAFA (ar) - bistrina, vedrina

SAFERA (ar) - ona koja putuje

SAFETA (ar) - čista

SAFIJA (ar) - čista, prava

SAHIBA (ar) - koleginica, prijateljica, vlasnica

SAIDA (ar) - poglavarka, koja obedava sredu

SAIMA, SAJMA (ar) - koja posti

SAKIBA (ar) - sjajna, oštroumna

SALIHA (ar) - dobra, čestita, uredna

SALIMA (ar) - zdrava, potpuna

SAMIJA (ar) - visoka, uzvišena

SAMIRA (ar) - sagovornica, pripovjedačica, nodobdija, koja nodu ne spava

SAMIMA (ar) - prava, istinska

SAMRA (ar) - garavuša, crnoputa

SANIDA (ar) - koja podržava, koja podupire

www.minber.ba
SANIJA (ar) - lijepa

SEZBERA (ar) - časna, odlikovana, dostojna

SEADA, SEADETA (ar) - sretna

SEFIRA (ar) - ambasadorka, veleposlanica

SEHIJA (ar) - velikodušna

SEIDA (ar) - sretna, blažena, uspješna

SEJIDA, SEJDA (ar) - gospođa

SELMA, SELIMA (ar) - zdrava

SELVA, SELVETA (ar) - utjeha

SEMIJA (ar) - uzvišena

SEMIHA, SAMIHA(ar) - tolerantna, velikodušna, koja oprašta

SEMINA (ar) - skupocjena

SENADA, SENA (ar) - sjaj

SENIHA (ar) - ukras

SENIJA (ar) - visoka, uzvišena, blistava

SEVDA, SEVDAHA (ar) - crna, garava, ljubav

SEVDIDŽANA (tur) - ono što duša voli, ono što je srcu drago

SEVLA, SEVLIJA (per) - čempres

SIBA - vidi: Nesiba

SIDIKA (ar) - veoma iskrena, pouzdana

SIFETA (ar) - iskrena prijateljica

SUADA (ar) - sretna, koja ima srede

SUBHIJA, SUBHA (ar) - zora

SUKEJNA (ar) - staložena, smirena

SULTANA, SULTANIJA (ar) - princeza

www.minber.ba
SUNDUSA (per) - fina svila, saten

SURURA (ar) – radost

ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) - zahvalna

ŠADIJA (per) - vesela

ŠAHA, ŠAHIDA (ar) - svjedokinja

ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo

ŠEFIKA (ar) - suosjedajna, sažaljiva, ljubazna

ŠEHIDA (ar) - šehid, mučenica, žrtva

ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) - princeza

ŠEHERZADA (ar-per) - slobodna, plemenitog porijekla-roda

ŠEMSA (ar) - Sunce

ŠEJLA (ar) - primorski bor

ŠERIFA (ar) - ugledna, poznata, slavna

ŠEVALA (ar) - deseti mjesec muslimanskog kalendara

ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) - mod, sila, žestina

ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) - glasovita, popularna

ŠUKRIJA (ar) - koja se zahvaljuje Bogu

TADŽIDA (ar) - krunisana

TAHIRA (ar) - čista, neporočna, nevina

www.minber.ba
TAIBA (ar) - pokajnica, koja se kaje

TAIDA (ar) - čvrsta

TAJIBA (ar) - dobra, ugodna, lijepa

TALIBA (ar) - učenica, studentkinja, ona koja traži znanje

TEFIKA, TEFA (ar) - naklonost, milost

TEVHIDA (ar) - vjerovanje u jednodu Stvoritelja

TEMIMA (ar) - puna, savršena

TENZILA (ar) - spuštanje

TEVABA (ar) - ona koja se puno kaje

TIDŽA - vidi: Hatidža

ULFETA (ar) - ljubav, prijateljstvo

ULVIJA (ar) - uzvišena

URFETA (ar) – pješčani brijeg, uzvišenje

VAHDETA (ar) - samoda, jedinstvo

VAHIDA (ar) - jedna, sama, jedinstvena

VALIDA (ar) - majka, porodilja

VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) - opisna

VEDA - vidi: muvedeta

VEHBIJA, VEHBA (ar) - od Boga darovana

www.minber.ba
VELIDA (ar) - novorođenče, derka

VESIMA (ar) - lijepa, ljupka, simpatična

VEZIRA (ar) - ministarka

VIDŽDANA (ar) - strasna, osjedajna, koja šuti

VILDANA (ar) - djeca

ZAHIDA (ar) - pobožna, umjerena, skromna

ZAHIRA (ar) - vidljiva, očita, jasna

ZAIDA (ar) - povedana, velika

ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) - koja često spominje Boga, koja pamti

ZARIFA (ar) - pametna, duhovita, ošroumna, dosjetljiva

ZEHRA (ar) - cvijet

ZEJNA (ar) - ljepota, ukras

ZEJNEBA, ZEJNEB (ar) - plašljiva, bojažljiva

ZEKIJA (ar) - bistra, oštroumna

ZINETA (ar) - nakit, ukras

ZIBA, ZIBIJA (ar) - lijepa, divna, nagizdana

ZILHA, ZILHIDŽE (ar) - dvanaesti mjesec muslimanskog kalendara

ZIKRA, ZIKRETA (ar) - sjedanje, uspomena

ZUBEJDA (ar) - neven, biled (bot. Calendula officinalis)

ZUMRETA, ZUMRA (ar) - smaragd izv. od arapske riječi Zumurrud

ZULFA (ar) - blizina, ugled, čast, dostojanstvo

www.minber.ba