You are on page 1of 14

‫‪Dari Form I-589 Instructions‬‬

‫وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺴﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﮭﺎﺟﺮت آﻣﺮﯾﮑﺎ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی دﻓﺘﺮ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﺮور ﻣﮭﺎﺟﺮت‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداش ‪،I-589‬‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ‬
‫ھﺪف اﯾﻦ ﻓﻮرم ﭼﯽ اﺳﺖ؟‬
‫ھﺸﺪار ‪ -‬اطﻼع ﻣﮭﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻗﺒﻼ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫●‬ ‫ﺑﮫ ﻧﺎم "درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺗﺒﻌﯿﺪ"(‪ .‬اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ھﻢ ﺗﺒﻌﮫ‬
‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﯾﺎ درﯾﻎ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‬
‫اﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ھﻤﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬در زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل از آﻣﺪن ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع‪ ،‬ﯾﺎ ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺪارک در‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮداﺷﺘﯽ‬ ‫ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل‪) .‬ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪ ،C‬اطﻼﻋﺎت‬
‫ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪا رﻓﻊ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ V‬در ﻗﻄﻌﮫ ‪ 1‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫●‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ‪(.‬‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دروﻏﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر داﺋﻢ ﺑﺮای ﺳﻮد واﺟﺪ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻣﻠﯽ)‪.(INA‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﺮﺗﺎن و وﻻدﯾﻦ ﮐﮫ ‪ 21‬ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﮫ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ را در‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ھﺮ وﻻدﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوﻧﺪه‬
‫اﮔﺮﭼﮫ ﻧﻔﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت دروﻏﯽ روی‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯽ را ھﻤﺎن ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬وﻻدﯾﻦ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ 21‬ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و وﻻدﯾﻦ ﻣﺘﺎھﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫‪)208‬د()‪ INA (6‬و ﺗﯿﺘﺮ ‪ 8‬ﮐﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ )‪ (CFR‬ﻗﻄﻌﺔ‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﺮد ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 21‬ﺳﺎﻟﮫ ھﻢ در‬
‫‪ 208.20‬و ‪.1208.20‬‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم "‪ ، "730-I‬دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﻨﺎھﻨﺪه را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺴﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﮭﺎﺟﺮت آﻣﺮﯾﮑﺎ )‪،(USCIS‬‬ ‫●‬
‫ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺪادن ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )ﻣﺜﻞ اﺛﺮ‬
‫اﻧﮕﺸﺘﮭﺎ( و دﯾﮕﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ در زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ‪ :‬اطﻼﻋﺎت ارﺳﺎل و‬
‫ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺴﺮ‬ ‫ﭼﻄﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮدازش ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮد‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﮫ دو ﻗﻄﻌﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ‪:‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﯽ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮداﺷﺖ‬ ‫●‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﮫ اطﻼﻋﺎت ارﺳﺎل دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‬
‫ﮐﮫ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺧﻮب ﻗﺼﻮر ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﮭﺎ ﯾﺎ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دارد و ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺮ و ارﺳﺎل ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ را در زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ‪ USCIS‬ﺗﮭﯿﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﻄﻌﮫ ‪)208‬د()‪ (A)(5‬در ‪ INA‬و ﺗﯿﺘﺮ ‪ 8‬ﻗﻄﻌﺎت ‪،208.10‬‬ ‫ﻗﻄﻌﮫ دوم ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﻄﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮدازش ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮد ھﺎی ﻣﻮﻗﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ‬
‫‪ ،1208.10‬و‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪)1003.47‬د(‪.‬‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻄﻮر آن ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺳﻮاﻻت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﭼﻄﻮر ﻓﺮم را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ روﻧﺪ‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ‬
‫ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﺳﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪) .‬ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،IV‬ﺣﻘﻮق وﮔﯿﻞ‪ ،‬در ﻗﻄﻌﮫ‬
‫‪ 1‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﺒﯿﻦ‪(.‬‬

‫‪Page 1 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﻗﻄﻌﮫ ‪ .1‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﭘﺮ ﮐﺮدن…………………………………‪2.‬‬
‫ﻗﻄﻌﮫ ‪ .1‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و زﻣﺎن ارﺳﺎل…………‪2....‬‬
‫اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ…………………………………‪3..‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪ .A‬ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ…………………………………‪3......‬‬
‫‪I.‬ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و زﻣﺎن ارﺳﺎل‬ ‫‪ .B‬درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ…………………………‪3....‬‬
‫‪ .C‬ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از وﺿﻊ ﻣﮭﺎﺟﺮت‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ…………………………………‪4....‬‬
‫ﺷﻤﺎ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫‪ .D‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ………………‪4..‬‬
‫ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن……………………………………‪4.‬‬ ‫‪.III‬‬
‫ﺣﻘﻮق وﮐﯿﻞ………………………………‪4..…….‬‬ ‫‪.IV‬‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم………………………………‪5‬‬ ‫‪.V‬‬
‫در زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل از آﻣﺪن ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫‪ .A‬اﻋﻄﻼع ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫‪ .B‬ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل‪ .‬ارﺳﺎل ﻧﮑﺮدن‬ ‫‪ .C‬اطﻼع ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻓﺮم "‪ "I-589‬در ﯾﮏ ﺳﺎل از آﻣﺪن ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‬ ‫‪ .D‬اطﻼع درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﺑﺮای اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه اﺷﻐﺎل را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .E‬ﺧﻂ ﺷﻤﺎ‬
‫‪ .F‬ﺧﻂ ﻧﻔﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪون ھﻤﺮاه ﻣﮭﺎﺟﺮ )‪ (UAC‬ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫‪ .G‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ .H‬در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻤﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﻻزم‬
‫ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﮫ ﺗﺒﻌﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ 18 ،‬ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و ھﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺎھﺒﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد‪ ،‬ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﮕﺎھﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻻزم و ﺷﻤﺎره روﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل‬ ‫‪.VI‬‬
‫ﻧﮕﺎھﺒﺎن ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ‪ 6‬ﮐﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ‪)279‬گ()‪ .(2‬دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪8..‬‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ‪ UAC‬دارد‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ‪ UAC‬ﮐﮫ در‬ ‫ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫‪.VII‬‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫‪.VIII‬‬
‫ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ‪ ،UAC‬ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ‪ USCIS‬ﺑﺎزدﯾﺪ‬ ‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺎس‬ ‫‪.IX‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪www.uscis.gov/humanitarian/refugees- :‬‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫‪.X‬‬
‫‪asylum/asylum/minor-children-applying-asylum-‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ‬ ‫‪.XI‬‬
‫‪themselves‬‬ ‫ﮐﺠﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫‪.XII‬‬
‫ﻗﻄﻌﮫ ‪ .2‬اطﻼع راﺟﻊ ﺑﮫ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫‪.‬‬ ‫‪.I‬‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﺮای ‪ UAC‬در ﻗﻄﻌﮫ ‪1‬‬ ‫روﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫‪.II‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ XII‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‬ ‫‪.III‬‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﺮون از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫‪.IV‬‬
‫اﮔﺮ ﻗﺒﻼ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ رد ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻗﺼﺎب ﻣﮭﺎﺟﺮت ﯾﺎ ھﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﺠﺎز اﺷﺘﻐﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‬ ‫‪.V‬‬
‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎز اﺷﺘﻐﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه‬ ‫‪.VI‬‬
‫ﺣﺪی ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ‪USCIS‬‬
‫ﻓﺮﻣﮭﺎ و اطﻼﻋﺎت ‪USCIS‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎزات…………………………………………………‪14.‬‬
‫اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺼﺎب ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ روﯾﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ‬ ‫ﻻﯾﺤﮫ ﮐﺎھﺶ ﮐﺎﻏﺬ…………………………………………‪14.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ‬ ‫ﻣﮑﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﺮم "‪........................................................."589-I‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ﭘﯿﺶ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ‪ 48‬ﮐﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ‪)1806‬آ()‪ ،(7‬اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ دارﯾﺪ‬
‫ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﮫ ‪ 2030 1‬ﺑﺮای‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم "‪ ،"589-I‬درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺮای درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای‬
‫ﺣﺎﻓﻆ از ﺑﺮداﺷﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪Page 2 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﺗﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪن ﺑﺮای درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺨﺶ ‪INA‬‬
‫)‪ (3)241(b‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺟﺎن ﯾﺎ آزادی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ‬
‫ﻗﻄﻌﮫ ‪ .1‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮ ﮐﺮدن )اداﻣﮫ(‬
‫دﻟﯿﻞ ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺬھﺐ‪ ،‬ﻣﻠﯿﺖ‪ ،‬ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺣﺬف ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .II‬اﺳﺎﺳﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‬
‫‪ .A‬ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫اﮔﺮ دﺳﺘﻮر درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺎن ﯾﺎ آزادی ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﺎت ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬
‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺎن ﯾﺎ آزادی ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آزار و اذﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺮس ﻣﻌﻘﻮل آزار‬
‫ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﺪارد‪ .‬درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در اﯾﻦ‬ ‫و اذﯾﺖ از ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺬھﺐ‪ ،‬ﻣﻠﯿﺖ‪ ،‬ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻈﺮ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﻎ ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺬھﺐ‪ ،‬ﻣﻠﯿﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺮداﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﯾﻎ ﮐﺮدن‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آزار و اذﯾﺖ‬
‫ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﺎزه داده ﺑﺸﻮﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را‬ ‫ﯾﺎ ﺗﺮس آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪) .‬ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،INA 208‬ھﺸﺖ ‪CFR‬‬
‫ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ 208‬و ‪ 1208‬را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪(.‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺷﻤﺎ و ھﻤﮫ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬ ‫ﮐﮫ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر‬
‫ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻦ داﺋﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ )‪ (DHS‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ‬
‫ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ‪ ،‬ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﯾﺎ درﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫روی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از‬
‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در آن ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ‬
‫درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎرت ‪ 3‬در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬ ‫‪ .B‬درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ‬
‫اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ھﻢ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ‬
‫"ﺷﮑﻨﺠﮫ" در ‪ 8‬ﺑﺨﺶ )‪ CFR 208.18 (a‬و ‪ (a) 1208.18‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‬ ‫ﺧﺎطﺮ ﻗﺴﻤﺖ ‪)241‬ب()‪ ،INA (3‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح‪ .‬ھﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﮐﺲ در‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ﻣﺎده ‪ 1‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ ‪ 1‬ﭼﮏ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﻤﮑﻦ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﻎ ﮐﺮدن‬
‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻮاھﺪ و‬
‫ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪارک ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ درد و رﻧﺞ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺰ ﺷﻮد‪) .‬ھﺸﺖ ‪ CFR‬ﻗﺴﻤﺖ ‪)108.13‬س()‪ (1‬و ‪)1208.13‬س()‪(1‬‬
‫اﯾﺠﺎد درد و رﻧﺞ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(‪ .‬اﮔﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ‬
‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اھﺪاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ اﻗﺮار‪ ،‬ﻣﺠﺎزات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ او ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ‬
‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب آن اﺳﺖ‪ ،‬ارﻋﺎب ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﻎ ﮐﺮدن‪ ،‬ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮای درﯾﻎ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ از ھﺮ ﻧﻮع‪.‬‬ ‫ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ‪:‬‬
‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ‬ ‫‪ .1‬ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﻧﺎزی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ در ﻧﮋادﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬
‫ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﺪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺎﻣﻞ درد ﯾﺎ رﻧﺠﯽ‬ ‫‪ .2‬ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ آزار و اذﯾﺖ ﮐﺮدﯾﺪ‬
‫ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ذاﺗﯽ آن اﺳﺖ ﯾﺎ‬ ‫‪ .3‬ﺑﮫ ﺟﺮم ﺟﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ‪ ،‬و ﺑﺮای‬
‫ﻋﺎرﺿﮫ ﺑﺎ آن اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮﭼﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد‬ ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ‬ ‫‪ .4‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺟﺮم ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی ﺑﯿﺮون‬
‫ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ طﺒﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای ﻣﻨﻊ اﺧﺮاج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﯾﺪ‪،‬‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای‬ ‫‪ .5‬ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻊ اﺧﺮاج ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد‪ ،‬ﻓﺮم ‪-I‬‬ ‫)ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ‪)241‬ب()‪ ،INA (3‬ھﺸﺖ ‪ CFR‬ﻗﺴﻤﺖ ‪208.16‬‬
‫‪ 589‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﻊ اﺧﺮاج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫و ‪(1208.16‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬ ‫درﯾﻎ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺨﺶ)‪(3) INA 241(b‬‬
‫ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪Page 3 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺨﺶ ‪) (3)(b)(3) INA، 8 USC 1231(b)241‬در‬ ‫ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدداری از ﺣﺬف ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻣﻮرد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺧﻮدداری از ﺣﺬف(‪.‬‬ ‫ﮐﺎدر ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ ‪ 1‬درﺧﻮاﺳﺖ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﺮم ‪ 589-I‬را ﺑﮫ‬
‫طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋﻨﻮان ‪ 8‬از ﺑﺨﺶ ھﺎی ‪ 208 ،103.2 CFR‬و ‪ ،1208‬و‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا از ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ در‬
‫ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ‪.‬در ﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ .‬ﺳﻮال ‪ 4‬ﻗﺴﻤﺖ ‪B.‬‬

‫‪ .5‬ﻣﺎده ‪ 3‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ‪،‬‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ھﺮ‬
‫ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ‪) 2242‬ب( ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﮭﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬
‫اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ‪ 1998‬و ‪CFR 8‬‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ 208‬اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻗﻀﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮت و ھﯿﺌﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﮑﻨﺠﮫ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ‪64 ،‬‬ ‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ‪ ،‬اﺧﺮاج را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫‪ 19) 8492-8478 FR‬ﻓﻮرﯾﮫ ‪) (1999‬ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ‪22‬‬ ‫داده اﯾﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺑﺘﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﻣﺎرس ‪ 23) 138881 FR 64 .(1999‬ﻣﺎرس ‪;(1999‬‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪ INA 208‬و ﻋﺪم اﺧﺮاج طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪b)(3) )241‬‬
‫‪ INA‬ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪208‬‬
‫‪ .6‬ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪ 1967‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫‪ INA‬ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺮاج طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ‪ (b)(3) INA241‬ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن؛‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ‬
‫ﮐﺸﻮری ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪ .‬ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫‪ .7‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ‪ 1951‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن؛ و‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 3‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را از اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ در آن اﺣﺘﻤﺎل‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫‪ .8‬دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ‬
‫ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ راھﻨﻤﺎی روﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در آن ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان‬
‫)ژﻧﻮ‪.(1992 ،‬‬
‫ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ در آن ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ .‬ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه‬
‫‪ .III‬ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن‬ ‫ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻓﻖ دھﯿﺪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای‬
‫آوردن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﺑﺪھﯿﺪ‪.‬‬
‫اطﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫‪ .C‬ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺧﺮاج ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ‬ ‫اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮری ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ‬
‫)ﻓﺪرال‪ ،‬اﯾﺎﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻠﯽ و‪/‬ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ( ﺑﺮای اھﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدداری از ﺣﺬف ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺬف ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ‪ 8‬ﺑﺨﺶ‬
‫در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﯿﻔﺮی و‪/‬ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻀﺎوت‬ ‫)‪ CFR 208.17(a‬و ‪ 1208‬ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬
‫در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ اراﺋﮫ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺣﺬف ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ اﯾﺎﻻت‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ھﯿﭻ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ از آن ادﻋﺎی‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه و ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آزادی از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬
‫ﺗﺮس از آزار و ﺷﮑﻨﺠﮫ دارﯾﺪ‪ ،‬اراﺋﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺮرات در‪8‬‬ ‫ﺣﺬف ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﮫ آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﺬف ﻣﻨﻮط ﺑﮫ‬
‫‪CFR‬ﺑﺨﺶ ‪ 208.6‬و ‪ 1208.6‬از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ در‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺣﺬف ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﯾﺎ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﺑﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪ .D‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫‪ .IV‬ﺣﻖ وﮐﯿﻞ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪ ، (b)(3) INA241‬و‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ‬
‫ﺧﻮدداری از ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺧﺮاج ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺧﺮاج ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬وﮐﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و در‬
‫ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺪارﯾﺪ‪.‬‬
‫طﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮم و ﺗﮭﯿﮫ اظﮭﺎرات ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‬
‫ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ از طﺮف وﮐﻼ )راﯾﮕﺎن( و‪/‬ﯾﺎ آژاﻧﺲ‬ ‫‪ .1‬ﺑﺨﺶ ‪(42)(a)(42) INA، 8 USC 11101(a)101‬‬
‫ھﺎی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آژاﻧﺲ ھﺎی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون‬ ‫)ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﭘﻨﺎھﻨﺪه"(‪.‬‬
‫ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و وﮐﻼی ﻣﻮﺟﻮد‬
‫در ﻟﯿﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫‪ .2‬ﺑﺨﺶ ‪) 1158 INA، 8 USC 208‬در ﻣﻮرد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻼً از ‪ USCIS‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻟﯿﺴﺘﯽ از وﮐﻼ‬ ‫ﺑﻮدن ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ(‪.‬‬
‫و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪1-‬‬
‫‪800-870-3676‬ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )‪،(DOJ‬‬
‫‪Page 4 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ )‪) (A-Number‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد(‪ ،‬ﻧﺎم )دﻗﯿﻘﺎ ً‬ ‫دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬وب‬
‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ AI‬ﻓﺮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‪ ،‬اﻣﻀﺎ‪ ،‬و ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ )‪ (EOIR‬در‬
‫ﺧﻮد را در ھﺮ ﺑﺮﮔﮫ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و روی ﺻﻔﺤﮫ ﺟﻠﺪ اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار‬ ‫‪www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-‬‬
‫دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪providers-map .‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )‪(UNHCR‬‬
‫ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و در ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺎ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت و‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،RefWorld .‬ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ‪ ،USCIS‬ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 14‬روز‬ ‫در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﯾﺎ‬
‫ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪی را اراﺋﮫ‬ ‫در ‪ ، www.refworld.org‬اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر را از‬
‫دھﯿﺪ‪ .‬ﺗﻤﺪﯾﺪات ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺷﻮاھﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ‪ USCIS‬ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ‪ UNHCR‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎری اﻋﻄﺎ ﺷﻮد‪ .‬ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫‪ 1800‬ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﺖ ‪500‬‬
‫ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز‬ ‫واﺷﻨﮕﺘﻦ‪ ،‬دی ﺳﯽ ‪20036‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .8 CFR‬ﺑﺨﺶ ‪ 208.7‬را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪202-296-5191 :‬‬
‫اﯾﻤﯿﻞ‪usawa@unhcr.org :‬‬
‫ﺑﺨﺶ اطﻼﻋﺎت ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ‬ ‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.unhcr.org :‬‬
‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اطﻼﻋﺎت اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ‬
‫)‪ (A-Number‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ‪ USCIS‬ﺷﻤﺎ اﺷﺎره دارد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻼً‬ ‫ﺗﻤﺎس از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ و زﻧﺪان ھﺎ‪ .‬ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ و‬
‫ﺷﻤﺎره ‪ A‬ﻧﺪارﯾﺪ‪ USCIS ،‬ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺪان ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ‪ 566#‬ﯾﺎ ‪1-888-272-1913‬در‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد )آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ‪ ،‬ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ‪ ،‬از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ )ﺑﮫ‬
‫ﺧﻮد( در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در ﺑﺨﺶ ‪ ،AI‬ﺳﻮال ‪ ، 8‬درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫وﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ راﯾﮕﺎن ‪ UNHCR‬ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آدرس ﭘﺴﺘﯽ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺎ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬در ﺳﻮال ‪ 9‬اراﺋﮫ دھﯿﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ را‬
‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم آن‬
‫‪ .V‬اﺧﺬ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم‬
‫ﺷﺨﺺ را در ﻗﺴﻤﺖ "در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از" در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال ‪ 9‬وارد‬ ‫‪ USCIS‬ﻓﺮم ھﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن از طﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ‪USCIS‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ‪ .‬اﮔﺮ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ آن آدرس را‬ ‫اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه‪ ،‬ﭼﺎپ ﯾﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮمھﺎی ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از آﺧﺮﯾﻦ‬
‫در ﺳﻮال ‪ 9‬و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ آدرس ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ‬ ‫ﻧﺴﺨﮫ ‪ Adobe Reader‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت‬
‫در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮال ‪. 8‬‬ ‫راﯾﮕﺎن در ‪ http://get.adobe.com/reader/‬داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﻣﺮﮐﺰ‬
‫در ﺳﻮال ‪ 13‬از ﻧﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از ﻧﺎمھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎس ‪ USCIS‬اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫دھﺪ‪ .‬ﺑﺮای ‪) TTY‬ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪1-800-767-1833‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﻓﺮم ‪ 94-I‬ﮐﮫ در ﺳﻮال ‪b19‬‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ای اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮم ‪ ،94-I‬ﺳﺎﺑﻘﮫ ورود‪-‬ﺧﺮوج‪،‬‬
‫ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻮال ‪،c 19‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ ﺳﯿﺎه در ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و وﺿﻌﯿﺖ را ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻓﺮم ‪ 94-I‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ وارد‬ ‫ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮم ھﺎی‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺮم ‪ 94-I‬را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ »ھﯿﭻ«‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺪون‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ‬
‫ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت وارد ﺷﺪه اﯾﺪ‪ ،‬در ﺳﻮال ‪ c19‬در‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎص درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﺑﺨﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ‪" ،‬ﺑﺪون ﺑﺎزرﺳﯽ" ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺎن را اراﺋﮫ دھﯿﺪ و ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻧﻤﯽ‬
‫‪ A.II‬ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫داﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﮫ »ھﯿﭽﮑﺪام«‪» ،‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا« ﯾﺎ »ﻧﺎﺷﻨﺎس« ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ اراﺋﮫ دھﯿﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮ و ھﻤﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺗﻨﯽ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫دھﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﮔﻤﺸﺪه ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻣﺘﻮﻓﯽ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ‪،‬‬ ‫آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﺺ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ‪ ،‬اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫دارﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮم ‪ ،589-I‬ﺿﻤﯿﻤﮫ ‪ A‬ﯾﺎ ‪) B‬ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(‬
‫ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫و‪/‬ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫ)ھﺎی( اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎره)ھﺎی( ﺳﻮاﻟﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ دادن‬
‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﺴﺘﯿﺪ را ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮐﯿﺪا ً از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اظﮭﺎرات ﻣﮑﺘﻮب و اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ‬
‫ﺑﻌﻼوه‪ ،‬اﮔﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﺮ و‪/‬ﯾﺎ ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪی‬ ‫ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اظﮭﺎرات ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﮐﮫ زﯾﺮ ‪ 21‬ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ و ازدواج ﻧﮑﺮده اﻧﺪ‪ ،‬در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬ ‫روﯾﺪادھﺎ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﺎھﻞ و‪/‬ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ‪ 21‬ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪Page 5 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا‬ ‫اراﺋﮫ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺧﻮد ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫ﻣﺪارک اوﻟﯿﮫ )ﻣﺜﻼً ﮔﻮاھﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ازدواج( در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ھﻤﺴﺮ و‪/‬ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫دﻻﯾﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺷﻮاھﺪ اوﻟﯿﮫ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ‪ ،589-I‬ﻣﮑﻤﻞ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ‪ USCIS‬ﯾﺎ ‪ EOIR‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫‪ B‬ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏﺬ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﺑﮫ ﺷﻮاھﺪ ﯾﺎ‬ ‫ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ‪ ،‬ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان‬
‫اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮم ‪ ،589-I‬ﻣﮑﻤﻞ اﻟﻒ را ﺑﺮای ھﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮزﻧﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت و اﺳﻨﺎد اﺿﺎﻓﯽ را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ‬
‫ھﻤﺎن اطﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ‪ A.II‬را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬از ﻓﺮم ‪-I‬‬ ‫اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪھﯿﺪ‪،‬‬
‫‪.589‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﮫ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪھﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .A.III‬اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﻤﺎ‬
‫ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ‬
‫ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ‪ 5-1‬ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺆال را‬ ‫دھﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ اﺿﺎﻓﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد و‬
‫اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ .‬ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺪارک اوﻟﯿﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از‬
‫ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﮑﻮس‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬و ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در‬
‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﮔﺮ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ .B‬اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫داده اﯾﺪ‪ ،‬ﺳﮫ ﻧﺴﺨﮫ از ﮔﻮاھﯽ ازدواج ﺧﻮد و ﺳﮫ‬
‫ﻧﺴﺨﮫ از ﻣﺪرک ﻓﺴﺦ ازدواج ﻗﺒﻠﯽ را اراﺋﮫ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺆاﻻت ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪،‬‬ ‫دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪) 241‬ب( )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺮای‬ ‫‪ .2‬اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺮد زﯾﺮ ‪ 21‬ﺳﺎل را در‬
‫ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﯾﺪ‪ ،‬ﺳﮫ ﻧﺴﺨﮫ از‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﻮال ‪ ، 1‬ﮐﺎدر)ھﺎی( ﮐﻨﺎر دﻟﯿﻞ)ھﺎی( را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺆاﻻت‪» ،‬ﺑﻠﮫ« ﯾﺎ‬
‫»ﺧﯿﺮ« را در ﮐﺎدر اراﺋﮫ ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﻧﺪارﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ‬
‫اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﺆاﻟﯽ »ﺑﻠﮫ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯿﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم‬ ‫اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ .‬ﺷﻮاھﺪ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ‬
‫‪ ،589-I‬ﻣﮑﻤﻞ ‪ B‬ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫھﺎی ﮐﺎﻏﺬ اﺿﺎﻓﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ھﺮ‬
‫روﯾﺪادی ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت آن دارﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ای از ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ‬ ‫ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اراﺋﮫ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ھﺴﺘﯿﺪ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ‬
‫را ﺑﮫ وﺿﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ آﺳﯿﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺑﯿﺎن آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮار‬ ‫ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ‪:‬‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی‬
‫در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ‬ ‫‪ .1‬ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ روﯾﺪاد)ھﺎی( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﮫ دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ‬ ‫ﺷﺮح دھﯿﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺷﺨﺺ از روﯾﺪاد)ھﺎ( آﮔﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ در ﯾﺎدآوری ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ‬
‫دارﯾﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫در زﻣﺎن روﯾﺪاد)ھﺎ( زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ‬
‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و‬ ‫از روﯾﺪاد)ھﺎ( دارﻧﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ازدواج و‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮه( ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت آن دارﯾﺪ‪ .‬و‬
‫‪ .3‬ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬آدرس و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ھﺮ ﯾﮏ از‬
‫ﺑﺨﺶ ‪ .C‬اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و ھﺮ‬
‫در ﮐﺎدر اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺆال‪» ،‬ﺑﻠﮫ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺮ« را ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ را‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﺆاﻟﯽ »ﺑﻠﮫ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯿﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫از ﻓﺮم ‪ ،589-I‬ﻣﮑﻤﻞ ‪ B‬ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫھﺎی ﮐﺎﻏﺬ اﺿﺎﻓﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫دھﯿﺪ‪.‬‬

‫‪Page 6 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده )ھﻤﺴﺮ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﻮال ‪" 5‬ﺑﻠﮫ" اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا در‬
‫ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ(‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاده‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ E‬اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ را اراﺋﮫ‬ ‫اﯾﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات‬
‫دھﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ‪ ،‬و ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫از درﺧﻮاﺳﺖ زودﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﭙﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺷﮭﺎدت دروغ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ‬
‫ﺗﻤﺎم اظﮭﺎرات در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬
‫ﺷﮭﺎدت دروغ‪ ،‬درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ‬
‫ﻏﯿﺮ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺗﮭﯿﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ‬ ‫‪ .1‬ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺷﮭﺎدت دروغ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﻀﺎی‬ ‫از زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ‬ ‫‪ .2‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را‬
‫در ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی‬ ‫ظﺮف ‪ 1‬ﺳﺎل ﭘﺲ از ورودﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم‪ ،‬آدرس‪ ،‬و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و‬ ‫‪ .3‬ﻗﺒﻼ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ E‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺪم اﻣﻀﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از روﯾﺪادھﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ واﺟﺪ‬
‫اﮔﺮ ‪ USCIS‬ﯾﺎ ‪ EOIR‬ﺑﻌﺪا ً ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ‪ ،CFR 8‬ﺑﺨﺶ ھﺎی ‪ 208.4‬و ‪1208.4‬‬
‫اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و‬
‫ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﻋﻤﺪا ً در اﻣﻀﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ‬
‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ‪ 1‬ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان ‪ ،18‬ﮐﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )‪ ،(USC‬ﺑﺨﺶ ‪ ،(a) 1546‬ﺑﺨﺸﯽ از آن را‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاده اﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ‬
‫اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪:‬‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪،‬‬
‫ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﺎزات ﺷﮭﺎدت‬ ‫اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج‬
‫ﮐﺬب طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪ 1746‬ﻋﻨﻮان ‪ 28‬ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﺪا ً در ھﺮ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ‪.‬‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .D‬اﻣﻀﺎی ﺷﻤﺎ‬
‫واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس آن‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺣﺎوی‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ D‬اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﭼﻨﯿﻦ اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﮫ‬ ‫ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 10‬ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ھﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺪد‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ ﺑﮫ ‪ 25‬ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﮭﻮده ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫اﮔﺮ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اراﺋﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺤﺖ ‪ INA‬ﻣﺤﺮوم‬
‫اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ‪) .‬ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪ (d)(6) INA208‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪(.‬‬
‫ﻋﻨﻮان‬ ‫طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ‪ 8 CFR‬ﺑﺨﺶ ‪ 208.20‬و ‪ ،1208.20‬اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از‬
‫‪ 18 USC‬و ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺨﺶ ‪ C274‬از ‪INA، 8‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی آن ﻋﻤﺪا ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﮭﻮده‬
‫‪ USC 1324c‬ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ‪ 8 CFR‬ﺑﺨﺶ ‪ 270‬و ‪ 1270‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ ) .‬اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪ ،IV‬ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ‬
‫‪ 1‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ (.‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﯿﮭﻮده‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .F‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ‬
‫ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪،‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ F‬اﻣﻀﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ‪ .‬از‬ ‫اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﭘﺎﯾﺎن‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .E‬اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﻓﺮم را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ D‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪Page 7 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪاد‪ ،‬ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ و ﺷﻤﺎره ‪) A‬در ﺻﻮرت‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .G‬در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﺟﻠﺴﮫ ﺣﺬف ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد‬
‫وﺟﻮد( را در ﭘﺸﺖ ھﺮ ﻋﮑﺲ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ G‬اﻣﻀﺎ‬
‫‪ .5‬دو ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﺪارک ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ )ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ( ﮐﮫ در‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ ‪ .‬در ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و دو ﮐﭙﯽ از ھﺮ ﻣﺪرک ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم‬ ‫ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ،94-I‬ﺳﻮاﺑﻖ ورود و ﺧﺮوج‪ ،‬ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﮐﮫ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﮐﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ از‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ D‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫اراﺋﮫ اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺳﻔﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ طﻮر‬
‫ﺧﺎص درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﮭﻮده ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دادهاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ واﺟﺪ‬
‫‪ .6‬اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ )ﻣﺜﻼً ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ‪ ،‬ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺤﺖ ‪ INA‬ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪) .‬ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪(d)(6) 208‬‬
‫ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه(‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دو ﻧﺴﺨﮫ را‬ ‫‪ INA‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪(.‬‬
‫ھﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻞ)ھﺎ( را ھﻤﺮاه ﺧﻮد در‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬ ‫طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ‪ 8 CFR‬ﺑﺨﺶ ‪ 208.20‬و ‪ ،1208.20‬اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی آن ﻋﻤﺪا ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﮭﻮده‬
‫ﮐﭙﯽ ھﺎ‪ .‬اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﺪدا ً‪ ،‬ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﯿﮭﻮده ﺻﺮﻓﺎ ً‬
‫ﺑﮫ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺪھﯿﺪ‪ USCIS ،‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ‬
‫آن ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﮕﮫ ﺑﺪھﺪ‪.‬‬ ‫اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪،‬‬
‫اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫دﻗﯿﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ او ﺻﻼﺣﯿﺖ از زﺑﺎن‬
‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﺮﺟﻤﮫ دارد‪.‬‬ ‫‪.VI‬اﺳﻨﺎد ﻻزم و ﺷﻤﺎره روﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫‪ . VII‬ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ار ﺳ ﺎ ل ﮐ ﻨﯿ ﺪ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎ‪ .‬ھﺮ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ‪USCIS‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاھﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را اراﺋﮫ دھﯿﺪ ﮐﮫ )‪ (1‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮری‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ آن‬
‫را ﮐﮫ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬و )‪ (2‬ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ‬
‫را ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن دھﺪ‪.‬‬
‫اﺳﻨﺎد زﯾﺮ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮدداری‬
‫از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ در دﺳﺘﺮس‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪی را اراﺋﮫ ﻧﻤﯽدھﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫‪ .1‬ﻧﺴﺨﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ اﺿﺎﻓﮫ در ﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﻓﺮم ‪ ،589-I‬ﻣﮑﻤﻞ ‪ B‬ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫھﺎی ﮐﺎﻏﺬ اﺿﺎﻓﯽ‪ ،‬دﻟﯿﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫ﻓﺮم ‪ I-589‬و ﻧﺴﺨﮫ اﺻﻠﯽ و اﺿﺎﻓﯽ ورق ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎ از ھﺮ ﻋﻀﻮ‬
‫دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ای ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ .‬اﮔﺮ اراﺋﮫ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﮫ را ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫ﺑﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ‪ ، VII‬ﺷﻮاھﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در‬
‫ﺷﻮاھﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﮫھﺎ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫھﺎی‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ 1‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﺎ ﻧﺴﺨﮫ از ھﺮ ﻣﺪرک ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮭﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و‪/‬ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ‪ ،‬اظﮭﺎرات‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺎن را ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺰﺷﮑﺎن‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﺎت‪ ،‬ﻣﺠﻼت‪ ،‬ﮐﺘﺎبھﺎ‪ ،‬ﻋﮑﺲھﺎ‪ ،‬اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﯾﺎ اظﮭﺎرات‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت زﻧﺪه از ﺷﮭﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ آن‬
‫‪ .2‬ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ اﺿﺎﻓﮫ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎن ﻓﺮم ‪ I-589‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﺿﺎﻓﯽ‪،‬‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ھﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن را در ﺑﺨﺶ ‪.A.II‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ در ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺒﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ‪،‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫‪ .3‬دو ﺗﺎ ﮐﭙﯽ ﺷﻮاھﺪ اوﻟﯿﮫ ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻼ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﯾﺎ‬
‫اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﺗﺎن‪ ،‬ﮔﻮاھﯽ ازدواج ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ طﻼق ﺑﺮای ھﺮ اﻋﻀﺎ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن را در ﺑﺨﺶ ‪ .A.II‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ . VIII‬ھﺰﯾﻨﮫ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ آن را‬
‫ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖ ‪ A.II‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،1‬ﻗﺴﻤﺖ‬
‫‪ ،V‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪(.‬‬
‫‪ . IX‬ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺲ ھﺎ‬
‫‪ .4‬ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺧﻮد و ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫‪ .1‬ﻗﺮار ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‪ .‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ A.II‬ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﻠﯿﮫ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی داده اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻋﮑﺲ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 30‬روز ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه‬
‫‪Page 8 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫‪ .2‬ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺴﻤﺖ ‪ D‬ﻣﻨﮕﻨﮫ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ‪ ،DHS‬وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ‪ ،‬ﻋﮑﺲ و‪/‬ﯾﺎ اﻣﻀﺎ(‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ‬
‫در ﭘﺸﺖ ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ‪ ،I-589‬ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫‪ USCIS‬ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‪،‬‬
‫از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺪرال‬
‫‪ .1‬ﯾﮏ ﻓﺮم ‪ ،G-28‬اﻋﻼﻣﯿﮫ ورود ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ ،‬اﻣﻀﺎ‬ ‫)‪ (FBI‬ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫اﻧﺠﺎم دھﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫اﯾﻦ اﻟﺰام داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ )‪(ASC‬‬
‫‪ .2‬اﺻﻞ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺻﻮرت‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ا‬ ‫ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺿﺎﻓﯽ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺎ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎ‪ .‬ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﮑﻮم‬


‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در‬
‫‪ .4‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺮد‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬آورﯾﻞ ‪ 1997‬ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‬
‫زﯾﺮ ‪ 21‬ﺳﺎل ﮐﮫ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد آورده اﯾﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد‪ .‬و‬ ‫در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه از ﺗﻤﺎم ﮔﺰارش ھﺎی دﺳﺘﮕﯿﺮی‪،‬‬
‫‪ .5‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ در ﺑﺴﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺰ‬
‫ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ‬ ‫اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه‪ ،‬اﺳﻨﺎد ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮطﮫ اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫‪ .3‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه‪ .‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮ‬
‫ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺴﺘﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را‬ ‫ﻣﻮﺟﮫ در ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ھﺎی‬
‫ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮم ھﺎی‬
‫ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎز‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رد‬
‫‪ .1‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ‬
‫اراﺋﮫ ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ A.II،‬ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ‬
‫ﺳﺒﮏ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ درج ﺷﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪﻣﺎت‬
‫ﮔﻮﺷﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﮕﻨﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای‬
‫‪ .2‬ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از ﻓﺮم ‪ ،G-28‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ اﻧﺼﺮاف از درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ﺑﮫ رد ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد‪ 8) .‬ﺑﺨﺶ ‪ (CFR 208.7 (a) (I) (v‬و‬
‫اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﯾﮏ‬
‫ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫‪ (d) 1003.47‬را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(‪.‬‬
‫ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام دارای اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ھﺮ ﺻﻔﺤﮫ اﺿﺎﻓﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﭼﺎﭘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ )دﻗﯿﻘﺎ ً‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ VI‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻌﺪاد‬
‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ A.I‬ﻓﺮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‪ .‬اﻟﻒ‪ -‬ﺷﻤﺎره )در‬ ‫ﮐﭙﯽ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در‬
‫ﺻﻮرت وﺟﻮد(‪ ،‬اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ 1‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ . XI‬درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫‪ . X‬ﺳ ﺎز ﻣ ﺎﻧﺪ ھ ﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻣ ﮫ ﺷ ﻤ ﺎ‬


‫‪ USCIS‬ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ‪CFR 8 103‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﮐﺎﻣﻞ را‬
‫ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﮏ رﺳﯿﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ‪ USCIS‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫را رد ﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﻼن رد ﮐﮫ دﻻﯾﻞ رد را ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﺪ )در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﮔﯿﺮه ھﺎی ﭼﺴﺐ و ﻧﻮارھﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ‬
‫ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮاﻗﺺ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ(‪:‬‬
‫ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ً ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ‪USCIS‬‬
‫ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در وب ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ‪ 589-I‬ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه‪ ،‬و درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫‪ USCIS‬ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ D‬و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه در‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .E‬و‬
‫‪Page 9 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫‪USCIS Nebraska Service Center‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ‪ USCIS‬دوره ‪365‬‬
‫‪Defensive Asylum Application with Immigration‬‬ ‫روزه ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای‬
‫‪Court‬‬ ‫ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬
‫‪P.O. Box 87589‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد‪ ،‬دوره ‪ 365‬روزه ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺪدا ارﺳﺎل‬
‫‪Lincoln, NE 65501-7559‬‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد و ‪ ،USCIS‬درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪) .‬ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﺑﺮای ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪ .V‬ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ‪ 2‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ‬
‫ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺳﮫ ﻣﻮرد در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ‪ USCIS‬ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ‪ ،‬ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(‪.‬‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد‪:‬‬
‫‪ . XII‬ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟‬
‫‪ .1‬اﻋﻼﻣﯿﮫ رﺳﯿﺪ ‪ USCIS‬ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ‪ USCIS‬ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺷﻤﺎ‬
‫را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬و‬ ‫اﮔﺮﭼﮫ ‪ USCIS‬ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻓﺮم ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد از‬
‫‪ .2‬ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ‪ ASC‬ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﺮ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ )درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه(‪.‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺷﻤﺎ ﮐﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ھﺮ اﻋﻼن‬
‫‪ ASC‬ﺷﻤﺎره رﺳﯿﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻓﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﮔﺮ در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬
‫ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺪون ھﻤﺮاه )‪ (UAC‬درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ‪ ،‬اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و اﻣﻀﺎی ﺷﻤﺎ( ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮار‬
‫ﻣﻼﻗﺎت در ﯾﮏ ‪ ASC‬در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ‪ ،‬اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬ ‫اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ )اﮔﺮ ﻓﺮم‬
‫و اﻣﻀﺎ( ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ‪ ،‬ﺑﺎ ‪5283-375-800-1 (TTY: 1-800-767-‬‬ ‫‪ 221-I‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮم ‪ 122-I‬دﺳﺘﻮر اراﺋﮫ ﭘﺮوﻧﺪه و‬
‫‪ (1833‬ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫اطﻼﻋﯿﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ‪ ،‬اﺧﻄﺎر ﺑﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع‬
‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت؛ ﻓﺮم ‪ ،862- I‬اطﻼﻋﯿﮫ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻓﺮم ‪-I‬‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬اﮔﺮ طﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی اراﺋﮫﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ‪ DHS‬در ﺟﻠﺴﮫ‬ ‫‪ ،863‬اﻋﻼﻣﯿﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت(‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺧﻮد را‬
‫ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل اﻣﺪادی ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را دارد‪ ،‬ارﺳﺎل‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دو اﺧﻄﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهھﺎی رﺳﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ھﺮ دو اﻋﻼﻣﯿﮫ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی را‬
‫ﺑﮫ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ‪ ASC‬ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﺟﻠﺴﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ‪ ،‬ﻣﺸﺎور ‪ DHS‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اراﺋﮫ‬
‫اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﮫ ‪ USCIS‬اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از‬
‫ﺷﻤﺎ )و ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ(‬ ‫آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در‬
‫ﺑﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪www.ucis.gov/laws/immigration-benefit-eoir-removal-‬‬
‫‪ proceedings‬ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ‬
‫‪ .1‬در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ‪ ASC‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک‬ ‫را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ASC‬ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬و‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺧﻮد در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت و اراﺋﮫ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ‬
‫‪2.‬ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮫ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ‪ ASC‬ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻠﯽ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت و‬
‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه‬ ‫ﮔﻤﺮک )‪ ،(ICE‬ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬اﮔﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﺳﮫ ﺻﻔﺤﮫ اول‬ ‫ﺳﮫ ﻣﻮرد زﯾﺮ را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ‪ USCIS‬ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ‪ USCIS‬ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر‬
‫درﯾﺎﻓﺖ اﺧﻄﺎر درﯾﺎﻓﺖ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ‪ ASC‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی‬ ‫‪ .1‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ واﺿﺢ از ﺳﮫ ﺻﻔﺤﮫ اول ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﮐﮫ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ در اﺳﺘﺎد ارﺷﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫دﯾﮕﺮی از رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ .‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه را دﻧﺒﺎل‬ ‫آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ‪ ،‬آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ‪ A-Number‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﯿﭻ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﻼﻣﯿﮫ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺳﮫ ﺻﻔﺤﮫ اول ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ‪ 589-I‬ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ASC‬را ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻓﺮم ‪ ،G-28‬اﻋﻼﻣﯿﮫ ورود ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬
‫‪ .1‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ‪ ،‬اﺧﺮاج ﯾﺎ اﺧﺮاج‪ ،‬و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬و‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ‪ ،CFR 8 1003‬ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر‬ ‫‪ .3‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ‪ DHS‬ﮐﮫ در‬
‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ؛ ﯾﺎ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﺳﺘﻤﺎع ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در روﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﮭﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﮐﺮده اﯾﺪ‪.‬‬
‫‪Page 10 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫‪ .2‬در دادرﺳﯽ ﺗﺤﺖ ‪ 8‬ﺑﺨﺶ ‪ (CFR 208.2 (c‬و ‪ (c) 1208.2‬و ﭘﺲ‬
‫از ﻓﺮم ‪ ،863-I‬اطﻼﻋﯿﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه و‬
‫اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻤﯿﻞ زﯾﺮ‬ ‫اﻧﺤﺼﺎری در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺪون‬
‫ھﻤﺮاه )‪(UAC‬‬
‫‪USCIS Texas Service Center‬‬ ‫آﻻﺑﺎﻣﺎ‪ ،‬آرﮐﺎﻧﺰاس‪ ،‬ﮐﻠﺮادو‪ ،‬ﻧﺎﺣﯿﮫ‬
‫‪Attn I-589‬‬
‫‪6046 N Belt Line Rd‬‬
‫ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻮرﯾﺪا‪ ،‬ﺟﻮرﺟﯿﺎ‪ ،‬ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬف و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ‪UAC‬‬
‫‪STE. 589‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ‪،‬‬ ‫ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ آدرس ارﺳﺎل ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪Irving, TX 75038-0018‬‬ ‫ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ‪ ،‬ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ‪،‬‬
‫اوﮐﻼھﻤﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻏﺮﺑﯽ )در‬
‫ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ‬
‫ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ(‪ ،‬ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ‪ ،‬ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی‬ ‫‪USCIS Nebraska Service Center‬‬
‫ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ ،‬ﺗﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺗﮕﺰاس ‪ ،‬ﺟﺰاﯾﺮ‬ ‫‪UAC I-589‬‬
‫وﯾﺮﺟﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬ﯾﻮﺗﺎ‪،‬‬ ‫‪P.O. Box 87589‬‬
‫وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ‪ ،‬وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ‬ ‫‪Lincoln, NE 68501-7589‬‬
‫واﯾﻮﻣﯿﻨﮓ‬

‫‪USCIS Nebraska Service Center‬‬ ‫آﻻﺳﮑﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ*‪،‬‬


‫‪P.O. Box 87589‬‬
‫‪Lincoln, NE 68501-7589‬‬
‫آﯾﺪاھﻮ‪ ،‬اﯾﻠﯿﻨﻮی‪ ،‬اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ‪ ،‬آﯾﻮوا‪،‬‬
‫ﮐﺎﻧﺰاس‪ ،‬ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ‪ ،‬ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎ‬
‫ﻣﯿﻨﮫﺳﻮﺗﺎ‪ ،‬ﻣﯿﺴﻮری‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ‪،‬‬
‫ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ‪ ،‬ﻧﻮرﺗﻢ ﻧﻮادا* )در ﺣﻮزه‬ ‫ﺟﺮت‪ ،‬ﺑﺮﮔﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ از وﮐﯿﻞ ‪ DHS‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺴﺨﮫ‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﺻﺤﺮاﯾﯽ رﯾﻨﻮ(‪،‬‬ ‫ای از اﺳﻨﺎد اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ‬
‫داﮐﻮﺗﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬اوھﺎﯾﻮ‪ ،‬اورﮔﺎن‪،‬‬ ‫اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن )‪ (ORR‬دارﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ‬
‫ﺟﻨﻮﺑﯽ داﮐﻮﺗﺎ‪ ،‬واﺷﻨﮕﺘﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ‪ UAC‬در ﺑﺎزداﺷﺖ ‪ ORR‬ﺑﻮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ارﺟﺎع اوﻟﯿﮫ‬
‫وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ‬ ‫‪ UAC‬ﯾﺎ ﻓﺮم ﺗﺄﯾﯿﺪ ‪ ORR‬از اﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ ً آن اﺳﻨﺎد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮫ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪USCIS California Service Center‬‬ ‫آرﯾﺰوﻧﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ ،‬ﮔﻮام‪،‬‬
‫‪P.O. Box 10881‬‬
‫‪Laguna Niguel, CA 92607-0881‬‬ ‫ھﺎواﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻮادای ﺟﻨﻮﺑﯽ* )در‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ‪ UAC‬ھﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺴﺘﮫ‬
‫ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻻس‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﯽ ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﮔﺮ در دادﮔﺎه‬
‫وﮔﺎس(‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ﯾﺎ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ« ارﺳﺎل‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪USCIS Vermont Service Center‬‬ ‫ﮐﺎﻧﮑﺘﯿﮑﺎت‪ ،‬دﻻور‪ ،‬ﻣﯿﻦ‪،‬‬
‫‪Attn: Asylum‬‬
‫‪75 Lower Welden Street‬‬ ‫ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻧﯿﻮھﻤﭙﺸﺎﯾﺮ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺴﺘﯿﺪ‪:‬‬
‫‪St. Albans, VT 05479-0589‬‬ ‫ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ‪ ،‬ﻧﯿﻮﯾﻮرک‪ ،‬ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ‬
‫ﺷﺮﻗﯽ )در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻓﺘﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن‬
‫ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ(‪،‬‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ‪ 8‬ﺑﺨﺶ ‪ 1003.2 CFR‬و ‪ 1003.8‬ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم اوﻟﯿﮫ ‪ 589-I‬را ﻓﻘﻂ در‬
‫*ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻧﻮادا و ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﮭﺎﺟﺮت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﯿﺌﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف‬
‫ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻠﯽ ‪ USCIS‬ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و‪/‬ﯾﺎ ﺧﻮدداری‬
‫ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫از اﺧﺮاج را ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪5283-375-800-1 :‬‬ ‫اﮔﺮ در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﺌﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪:‬‬
‫‪ :TTY‬ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ‪1833-767-800-1:‬‬
‫ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ‪ 589-I‬و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ را ھﻤﺎﻧﻄﻮر‬
‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﻧﻮادا‬ ‫ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ‪ USCIS‬اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ‬
‫دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ‪8000-808-714:‬‬ ‫ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ‪1234-293-415:‬‬
‫‪www.uscis.gov/i-589‬‬
‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ‬
‫‪Page 11 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ اداره‬ ‫دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ آرﻟﯿﻨﮕﺘﻮن‪4100-235-703:‬‬
‫اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﮭﺎﺟﺮت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )‪ (ICE‬ﮐﮫ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ در‬ ‫دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﻮآرک‪0555-531-201:‬‬
‫ﺑﻨﺪر ورودی اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ‬
‫دﻓﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوره ‪ 10‬روزه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺧﻮب ﺗﻤﺪﯾﺪ‬ ‫اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﯿﻠﺪ ﻓﺮم ‪-I‬‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬ﺑﮫ آدرس‪www.uscis.gov‬‬
‫‪ 863‬را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻗﺒﻼً درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دادهاﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ‪ USCIS‬رد ﺷﺪهاﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﮔﺮ‬
‫ﻗ ﻄ ﻌ ﮫ ‪ .2‬ا ط ﻼ ﻋ ﺎ ت ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ط ﺑ ﮫ ا ﻟ ﺰ ا ﻣ ﺎ ت ﭘ ﺲ ا ز ﺗ ﺸ ﮑ ﯿ ﻞ‬ ‫ﻗﺒﻼً در درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫دﯾﮕﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮم‬
‫ﭘﺮ و ﻧ ﺪ ه‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ )ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ اداره‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .1‬اﻟﺰاﻣﺎت اﻋﻼن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آدرس ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ‪ www.uscis.gov/asylum‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ (.‬ﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑﮫ‬
‫اﮔﺮ آدرس ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮض ‪ 10‬روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً‬
‫طﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ‪ USCIS‬اطﻼع دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده اﯾﺪ و رد ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ دھﯿﺪ‪ .‬در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن واﺑﺴﺘﮫ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ظﺮف ‪ 10‬روز ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺧﻮد‪ ،‬اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را‬ ‫ﺑﻮدﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻓﺮم ‪ ،11-AR‬ﮐﺎرت ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و‬
‫دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑﮫ ‪ USCIS‬اطﻼع دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫آدرﺳﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻋﻼن ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را دارد‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ‪:‬‬
‫آدرﺳﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ‪ USCIS‬ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪ .1‬ﺷﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ .‬ﯾﺎ‬
‫ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻋﻼنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن آدرس ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ را‬ ‫‪ .2‬ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً در درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻖ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮارد‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ‬
‫زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﻓﺮم ‪ ،122-I‬اطﻼﻋﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮاردی‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ‬
‫اﺳﺘﻤﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت؛ ﻓﺮم ‪ ،221-I‬دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن‬ ‫و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ‬
‫ﻋﻠﺖ‪ .‬ﻓﺮم ‪ ،862-I‬اطﻼﻋﯿﮫ ﺑﺮای ظﺎھﺮ ﺷﺪن؛ ﻓﺮم ‪ ،863-1‬اطﻼﻋﯿﮫ‬ ‫دھﯿﺪ‪ ،‬اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ .‬و ﻓﺮم ‪ ،860-I‬اطﻼﻋﯿﮫ و دﺳﺘﻮر ﺣﺬف‬
‫ﺳﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮫ ھﺎی زﯾﺮ از اﻓﺮاد ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫اﮔﺮ ﻗﺒﻼً در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دادﮔﺎه‬ ‫‪ USCIS‬را ﻧﺪارﻧﺪ‪:‬‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﻓﺮم ‪ ،IC EOIR/33‬ﻓﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺧﺎرﺟﯽ‪/‬دادﮔﺎه‬ ‫‪ .1‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ؛‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت‪ ،‬از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ظﺮف ‪ 5‬روز ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس‬ ‫‪ .2‬ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻌﯿﻦ;‬
‫اطﻼع دھﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼن را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫‪ .3‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ وﯾﺰا ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش;‬
‫ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را دارد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ‪ USCIS‬را در ﻓﺮم‬ ‫‪ .4‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻟﻐﻮ روادﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺎﻗﻀﺎن وﺿﻌﯿﺖ‪.‬‬
‫‪ ،11-AR‬ﮐﺎرت ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و دارای‬ ‫‪ .5‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ‪ 235c INA‬ﺑﮫ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﻮر‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ظﺮف ﻣﺪت ‪ 10‬روز ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺬف داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و‬
‫‪ .6‬ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪) a)(15)(S) INA)101‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎھﺪان و‬
‫ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ( وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ‪ S‬اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .2‬ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‬
‫اﮔﺮ در دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ‪ USCIS‬از‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺧﺎص ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت‬
‫زﻣﺎن‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮑﺎن )آدرس( ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع‬ ‫‪ USCIS‬ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ‪ USCIS‬ظﺎھﺮ‬
‫ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮم ‪ ،863-I‬اﻋﻼن ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫‪ USCIS‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از‬ ‫و ﺑﺮای ﺟﻠﺴﮫ دادﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮم ‪ I-589‬ﺧﻮد را ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺗﺎن را‬ ‫اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ھﻨﻮز ﻓﺮم ‪ 863-I‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی‬ ‫اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ‪ USCIS‬ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را دارد‪ ،‬ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮم ‪ 863-I‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ‪) .‬ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ‪ ،IV‬ﺣﻖ‬ ‫را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ (.‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎھﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ در ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻓﺮم ‪ 589-I‬و ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﺧﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﮭﺎدت دھﻨﺪ‪.‬‬ ‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎز وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬
‫اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ‪،‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﮭﻮده ﺑﮫ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ 10 ،‬روز ﻓﺮﺻﺖ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﮫ ‪ USCIS‬ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و‬
‫‪Page 12 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .5‬ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ روان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ‬
‫ﺻﺮﻓﺎ ً اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ :‬وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺷﺎھﺪی ﮐﮫ از‬
‫ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫طﺮف ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ‪.‬‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ‪ 365‬روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ در ‪ USCIS‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ‪ 365‬روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ‪ USCIS‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت آن را‬
‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﺬرد و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ‪ ،765-I‬درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﺪم‬
‫ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬ﺑﮫ ‪ CFR 8‬ﺑﺨﺶ ‪ (a)208.7‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز‬
‫ﮐﻨﯿﺪ(‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ ﺷﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رد ﺷﻮد ﯾﺎ‬
‫اﮔﺮ ‪ USCIS‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی دوره‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت ارﺟﺎع ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 365‬روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ رد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮا ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﮫ‬
‫دھﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﺲ از ‪ 365‬روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ھﻨﻮز درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در‬ ‫زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻣﺤﺾ‬
‫‪ USCIS‬ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ اﺧﻄﺎرﯾﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ‬
‫ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ را دارد‪ ،‬ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اداره‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ در‬ ‫اطﻼع دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ‬
‫ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺘﻮان از ﻗﺒﻞ اﺳﮑﺎن داد‪.‬‬
‫‪ USCIS‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام را رد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ)ھﺎ(‪،‬‬
‫ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﻓﺮم ‪ ،94-I‬ﺳﺎﺑﻘﮫ ورود و ﺧﺮوج‬
‫ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ و‬
‫ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ‪) 208.4‬ج(‬ ‫ﻗﺒﻼً ھﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﮑﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﮫ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﮫ ﻧﺴﺨﮫ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ‬ ‫اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ‪،‬‬
‫‪ (d)208.9‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺪارک ھﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎ‬
‫‪ .3‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺷﻮاھﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 14‬روز ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ را ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ‪ (e) 208.9‬ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .3‬وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ‬
‫ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ‪ USCIS‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ‪(1)(b)208.10‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ‬
‫ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬
‫‪ .5‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺠﺪد ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﺪی‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪INA، 237‬‬
‫‪ .6‬درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ‪ ،‬از‬ ‫‪ ،1227 .8 U.S.C‬ﯾﺎ طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪ ،1182 .INA، 8 U.S.C 212‬اداره‬
‫ﺟﻤﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺷﺎرژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ دادﮔﺎه‬
‫‪ .7‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮت ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺮاج ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻋﺪم اراﺋﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ‪ .‬و‬
‫‪ .9‬ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﮫ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .4‬ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ‪ ،‬ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶ از آزادی ﻣﺸﺮوط از ‪، USCIS‬اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را‬
‫ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ‪.‬‬
‫ھﺎی ﻓﺮم ‪ 765-I‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از آزادی ﻣﺸﺮوط ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد آزار و‬
‫ﮐﺮده اﯾﺪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرک‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را رھﺎ‬
‫ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ‪ 765-I‬ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺘﺘﺎن ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﭙﯽ ھﺎﯾﯽ از ﻓﺮم ‪ 765-I‬را ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ‪USCIS‬‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای آزادی ﻣﺸﺮوط ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ‪ 1-800-375-5283‬ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬ﺑﮫ آدرس‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬از ‪ InfoPass‬در وبﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪ www.uscis.gov‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ‪ USCIS‬ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ آزادی ﻣﺸﺮوط از‬
‫طﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬ﺑﮫ آدرس ‪ www.uscis.gov‬در دﺳﺘﺮس‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Page 13 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬
‫ﺟﺮﯾﻤﮫ ھﺎ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ .6‬ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ‬
‫اﮔﺮ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻤﺪا ً ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﺎدی را ﺟﻌﻞ ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ‬ ‫ﺷﻮد‬
‫ﺑﺎ ﻓﺮم ‪ 589-I‬اراﺋﮫ دھﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﺮم ‪ 589-I‬ﺷﻤﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ )ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن( ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر در‬
‫اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ دﯾﮕﺮ را رد ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺷﺪﯾﺪی روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد داﺷﺘﮫ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ‪ EAD‬را طﺒﻖ ﺑﺨﺶ ‪a.12(a)(5) 8 CFR274‬‬
‫ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﺨﺶ ‪ E‬در ﺑﺨﺶ ‪ ،1‬ﺑﺨﺶ ‪ .V‬اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‪DHS‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ :‬اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺷﻮاھﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ‪ ،‬ﺗﺤﺖ‬
‫آژاﻧﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اطﻼﻋﺎت را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ھﺎی ‪ ،208 ،103‬و ‪ ،(3)(b)241‬و ‪ 8‬ﺑﺨﺶ ‪ ،208 ،103 CFR‬و‬
‫و ﻓﺮد ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫‪ 1208‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻣﻠﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﮐﻨﺘﺮل ‪ OMB‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دھﺪ‪ .‬ﺑﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ھﺪف‪ :‬ھﺪف اﺻﻠﯽ از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮم‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اطﻼﻋﺎت ‪ 12‬ﺳﺎﻋﺖ در ھﺮ ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ زﻣﺎن‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺧﻮدداری از ﺣﺬف اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﻓﺮم‪ ،‬ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺮات‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺧﺮاج‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﺎ ھﺮ ﺟﻨﺒﮫ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اطﻼﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬
‫از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﺑﺎر را ﺑﮫ‪ :‬ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮوﻧﺪی و‬ ‫اﻓﺸﺎ‪ :‬اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻋﺪم اراﺋﮫ‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی‪ ،‬ﺑﺨﺶ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ‬ ‫اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ‪ ،‬و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺷﻮاھﺪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ‪ ،Capital Gateway Drive 5900 ،‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ ،2140‬ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﻤﭗ اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ‪MD 20588-0009; OMB ،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی روﺗﯿﻦ‪ DHS:‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ‬
‫ﺷﻤﺎره ‪ .0067-1516‬ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ‪ 589-I‬ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ آدرس ﭘﺴﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺰاﯾﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال‪ ،‬اﯾﺎﻟﺘﯽ‪،‬‬
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد‪ DHS .‬از‬
‫ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻓﺮم ‪589-I‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﻓﺮم ‪ ،I-589‬ﻣﮑﻤﻞ ‪ - A‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ ‪.A.II‬‬ ‫ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ] ‪DHS/ USCIS-001 - Alien File, Index,‬‬
‫‪and National File Tracking and DHS/USCIS-010 -‬‬
‫ﻓﺮم ‪ ،I-589‬ﻣﮑﻤﻞ ‪ - B‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ‪ B‬و ‪ C‬و‬ ‫‪ [Asylum Information and Pre-Screening‬ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ‬
‫اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ‪ www. dhs.gov/privacy‬و ‪ ،001-EOIR‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫اطﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮاﺑﻖ‪ 69 ،‬ﻓﺪرال رزرو‪ 11) 179 ,26 Reg .‬ﻣﮫ‬
‫‪ (2004‬ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آن‪ DHS .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪،‬‬
‫اطﻼﻋﺎت را ﺑﺮای اھﺪاف اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک‬
‫ﺑﮕﺬارد‪.‬‬

‫ﻓﺮم ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ‪USCIS‬‬


‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ھﺎی ‪ USCIS‬و اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت را در وب‬
‫ﺳﺎﯾﺖ ‪ USCIS‬ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ www.uscis.gov‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ھﺎی ‪ USCIS‬را ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﺗﻤﺎس ‪ USCIS‬ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ‪ 1-800-375-5283‬ﺳﻔﺎرش دھﯿﺪ‪) .‬ﺑﺮای‬
‫‪) TTY‬ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪ 1-800-767-1833‬ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(‪.‬‬
‫اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮدداری از اﺧﺮاج در وب ﺳﺎﯾﺖ‬
‫‪ USCIS‬ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ www.uscis.gov/asylum‬و وب ﺳﺎﯾﺖ ‪EOIR‬‬
‫ﺑﮫ آدرس ‪ www.usdoj.gov/eoir‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Page 14 of 14‬‬
‫‪This is an unofficial translation of USCIS Form I-589 instructions, which is provided by PARS Equality Center for‬‬
‫‪reference purposes only.‬‬