MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011

BAB 4

MODUL CEMERLANG SEJARAH
TINGKATAN 4
2011
BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
DI MAKKAH
NAMA
TINGKATAN
NAMA GURU
TARIKH
: ___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
: ___________________________________________
1

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

Item Berstruktur
Buku Teks ( ms 100)
1
Zaman sebelum Islam di Tanah Arab dikenal sebagai Zaman Jahililiah. Zaman ini juga dikenali
sebagai Zaman Kegelapan.
a
Namakan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah?
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
b
Mengapakah Zaman Jahiliah juga dianggap zaman kegelapan?
i
ii
c
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
Senaraikan dua bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
d
Jelaskan tiga corak kehidupan masyarakat Jahiliah dari aspek sosial.
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
e
Apakah yang akan terjadi jika semangat assabiah menebal dalam kalangan masyarakat di
negara kita?
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
2

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

Buku Teks [m.s.102-105]
2
Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuakpuak dan berkelompok. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya tersendiri dan
diketuai oleh seorang syeikh.
(a)
Berikan dua syarat perlantikan seorang syeikh dalam sesebuah kabilah
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(b)
Berikan maksud semangat assabiah
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
(c)
Nyatakan tiga punca bagaimana semangat assabiah muncul dalam kehidupan masyarakat
Arab Jahiliah
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
(d)
Namakan peperangan antara kabilah berpunca daripada perkara yang kecil yang memakan
masa selama 40 tahun
……………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(e)
Namakan dua puak Arab Jahiliah yang terlibat dalam peperangan di atas
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
3

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

3
Nabi Muhammad s.a.w. berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati
oleh kabilah Arab yang lain. Datuk baginda Abdul Muttalib telah
menamakan baginda Muhammad yang bermaksud terpuji
(a)
Berikan dua sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(b)
Berikan maksud al-Amin yang digelar oleh orang Arab Quraisy kepada Nabi Muhammad
s.a.w
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(c)
Namakan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai tokoh
pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(d)
Berikan tiga sifat kepimpinan dan pengasih Nabi Mubi Muhammad s.a.w. sebagai ketua
keluarga
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
(e)
Berikan satu contoh sifat kebijakasaan Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyelesaikankan
masalah
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(f)
Berikan satu contoh sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w.
_______________________________________________________________________
[1 markah]
4

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

4
Sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi Muhammad s.a.w. sering mengasingkan diri dari
masyarakat dengan cara bertahannuth kepada Allah.
(a)
Namakan tempat Nabi Muhammad s.a.w. bertahannuth kepada Allah
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(b)
Berikan dua sebab mengapa Nabi Muhammad s.a.w. bertahannuth
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(c)
Namakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(d)
Berikan dua sebab mengapa amalan membaca sangat penting dalam Islam
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(e)
Berikan dua kepentingan wahyu kedua dalam perkembangan Islam
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(f)
Namakan dua tokoh terawal memeluk Islam
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
5

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

Buku Teks [ m.s. 108 – 111 ]
5.
Rajah berikut menunjukkan cara penyebaran Islam di Makkah.
Secara rahsia
Penyebaran Islam di Makkah
Secara terbuka
(a)
Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara terbuka.
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(b)
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berdahwah secara rahsia?
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(c)
Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan oleh Nabi
Muhammad s.a.w.?
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
(d)
Pada pendapat anda, apakah pendekatan dakwah Rasulullah s.a.w. yang boleh dicontohi?
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
6

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

Buku Teks
6
(ms 111-112)
Penentangan terhadap Islam oleh orang Arab Quraisy


Nabi Muhammad s.a.w. diganggu semasa beribadat
Benda-benda kotor diletakkan di tengkuk Nabi
Muhammad s.a.w. semasa baginda bersembahyang
a
Bagaimanakah faktor perbezaan kepercayaan antara orang Arab Quraisy dengan umat
Islam membawa kepada penentangan?
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
b
Mengapa orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan dalam Islam?
i
_______________________________________________________________________
[1 markah]
c
Apakah anggapan orang Arab Quraisy terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w.?
i
ii
d
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
Nyatakan dua penentangan yang digunakan oleh orang Arab Quraisy untuk menentang
ajaran Islam
i
ii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
e
Nyatakan tiga bentuk pemulauan terhadap keluarga Nabi Muhammad s.a.w.
i
ii
iii
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[3 markah]
7

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
BAB 4

Item Esei
Buku Teks ms 102-106
1.
Pelantikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh
alam sejagat
a
b
Jelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. sebelum menjadi rasul.
[ 10 markah]
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. diberi gelaran Al-Amin?
[ 4 markah]
cCeritakan peristiwa peletakan semula Hajar Aswad.bagi membuktikan kepemimpinan Nabi
Muhammad s.a.w,
[ 6 markah]
Buku Teks ms ms 111-113
Wahyu kedua : Surah al-Muddasir, Ayat 1-7
mengisytiharkan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasulullah dan
wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia
2.
Ayat al-Quran di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk menyebarkan Islam
tetapi ditentang oleh orang Arab Quraisy .
a
Bagaimanakah Nabi Muhammad saw. menyebarkan ajaran Islam pada peringkat
awal di Makkah?
[ 8 markah]
Terangkan penerimaan masyarakat Arab terhadap Islam pada peringkat awal di
kota Makkah
[ 6 markah]
Nyatakan cara-cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad
s.a.w.
[6 markah]
b
c
Buku Teks m.s. 111 – 113
3.
Maklumat berikut menunjukkan usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk
mengurangkan penderitaan umat Islam akibat penentangan orang Quraisy Mekah.
(a)
(b)
Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap penyebaran Islam.
[ 6 markah ]
Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam yang dibawa Rasulullah
s.a.w.?
[ 6 markah ]
i.
Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Islam menghadapi penentangan orang
Arab Quraisy ?
[ 5 markah ]
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan sikap hormatmenghormati terhadap agama kaum lain di negara kita?
[ 3 markah ]
(c)
ii.
8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful