สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหใชพระธรรมนูญศาลยุตธรรม ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๔๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีที่ า๔ พฤษภาคมาพ.ศ. ๒๕๔๓ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหไว ณ วัน ก เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา ก ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดัา ตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวาสํ“พระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศาล กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ ใหยกเลิกกงานคณะกรรมการกฤษฎีระธรรมนูญศาลยุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัพระราชบัญญัติใหใชพ กา สํา ติธรรม พุทธศักราช มาตรา

๒๔๗๗ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งไดใชบังคับโดยพระราชบัญญัติดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ใหใชบทบัญญัติทายพระราชบัญญัตินี้เปนพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คดีที่ไดยื่นฟองในวันที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ไมวา มูลคดีไดเกิดขึ้นกอ กา ระธรรมนูญศาลยุติธรรมทกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนหรือในวันที่พสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีายพระราชบัญญัาตินงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก ี้ใชบังคับ บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองกอนวันที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชบังคับ ใหบสําคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ ัง นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ใชบังคับจนกวาคดีจะถึงที่สุด เวนแตมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แหง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับกา คดีในลักษณะดักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก กลาวนับแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.ก๒๕๔๕ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๑/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ศ.-๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ี่ าํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ใหผูทสํดนัรงตําแหนงรองประธานศาลฎีกา และรองอธิบดีผูพิพากษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ศาลชั้นตน เฉพาะที่มีอาวุโสถัดจากรองประธานศาลฎีกา และรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน คน สํานั บดีผูพิพากษาภาคอยูในวั สํานัญศาลยุติธรรมทายพระราชบั ที่สาม และรองอธิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นที่พระธรรมนูกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัตินี้ใช บังคับ คงดํารงตําแหนงดังกลาวไดตอไปจนกวาจะไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงอื่น แตตองไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ. ๒๕๔๕ สํานัใหผูที่ดํารงตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ และรองอธิาบดีผูพิพากษา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ศาลอุทธรณภ าค เฉพาะที่ มีอ าวุ โ สถัด จากรองอธิบ ดีผูพิพ ากษาศาลอุทธรณ และรองอธิ บ ดี ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาคคนที่หนึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ใช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พิพากษาศาลอุทธรณ ่ง อยูในวันที่พระธรรมนูญ กา บังคับ คงดํารงตําแหนงดังกลาวไดตอไปจนกวาจะไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงอื่น แตตองไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหผ น ที งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาูที่ดํารงตําแหนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งอยูตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีหสําานัก่ชวยประธานศาล กา ฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน และอธิบดีผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาภาคสําตามที่ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุสําธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผู ท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาศาลชั้นตนและอธิบดีผูพิพากษาภาคมอบหมาย แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบราชการฝายตุลาการ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ระเบียบ ขอบัสําคับงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของรัฐมนตรีาวาการกระทรวงยุติธรรมทีา่ตรา หรือออก ง นัก และบรรดาคําสั่งตางๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยอาศัยอํ านาจตามพระธรรมนู ญ ศาลยุติธรรมซึ่งไดใ ชบกังาคับโดยพระราชบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญ ญั ติใ ห ใ ช พระ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก ธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗ ก อ นวั น ที่ พ ระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรมท า ย พระราชบัญญัตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอไปจนกวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อคําสั่ง ตาม สํา ินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับ สํา าจะมีประกาศ ระเบียบ หรื พระธรรมนูญศาลยุติธรรมทายพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับแทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับสนองพระบรมราชโองการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชวน หลีกภัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

-๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สําพระธรรมนูญศาลยุตธรรมา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก หมวด ๑ บททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกจะมีกฎหมายบัาญกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัญัติไวเปนอยางอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒ ศาลชั้นตน ไดแก ศาลแพง าศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาล กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญา ศาลอาญากรุง เทพใต ศาลอาญาธนบุ รี ศาลจัง หวัด ศาลแขวง และศาลยุ ติธ รรมอื่ น ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลนั้นกําหนดใหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก เปนศาลชั้นตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติจัดตั้ง สํานัมาตรา ๓ ศาลอุทธรณ กา แก ศาลอุทสํานักและศาลอุทธรณภาค กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ได ธรณงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ ศาลฎีกานัศาลอุทธรณ และศาลชั้นา น อาจแบงสวนราชการเปนแผนก กา สํ า กงานคณะกรรมการกฤษฎีกต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น และจะใหมีอํานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในทองที่ใด ซึ่งอยูใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตอํ า นาจของแต ล ะศาลนั้ น แยกต า งหากโดยเฉพาะก็ ไ ด โดยออกเป น ประกาศคณะ กรรมการบริหารศาลยุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราช สํานัก ใหใชบังคับได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กิจจานุเบกษาแลว งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๒ ใหประธานศาลฎีกามีหนาที่วางระเบียบราชการฝากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ยตุลาการของศาล มาตรา ยุติธรรม เพื่อใหกิจการของศาลยุติธรรมดําเนินไปโดยเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานศาลฎีกามีอํานาจใหคําแนะนําแกผูพิพากษาในการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการตางๆ ที่ กําหนดขึ้นโดยกฎหมายหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อโดยประการอื่นใหเปนไปโดยถูกตา ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๖ ให เ ลขาธิกาารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมโดยความเห็ น ชอบของ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบเลิก หรือการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลของศาลยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดํนัเนินการ ทั้งนี้ โดย กา คํา นึ งถึ ง จํ า นวน สภาพ สถานที่ตั้ ง และเขตอํ า นาจศาลตามที่จํ า เปน เพื่อ ให ก ารอํ า นวยความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติธรรมแกประชาชนเปนไปโดยเรียบรอกา ยตลอดราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ แก ไ ขเพิ่มกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กา สํานัเติมโดยพระราชบัญญัติแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๓) พ. ๒๕๕๑ .ศ.

-๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ ใหคณะกรรมการบริหารศาลยุตา รรมกําหนดจํานวนผูพิพากษาใน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ศาลยุติธรรมใหเหมาะสมตามความจําเปนแหงราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ ใหมีประธานศาลฎีกาประจําศาลฎีกาหนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณภาคาศาลละหนึ่งคน และ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประจําศาลอุทธรณ กา ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลอาญากรุ ง เทพใต ศาลอาญาธนบุ รี และศาลยุ ติ ธ รรมอื่ น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลนั้ น กําหนดใหเปนศาลชั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตนศาลละหนึา่งนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กาประจําศาลฎีกา รองประธาน กา สํ คน กับใหมีรองประธานศาลฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ศาลอุทธรณประจําศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณภาค และรอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี กศาลอาญา ศาล อาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรีและศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป น ศาลชั้ น ต น ศาลละหนึ่ ง คน และในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําาหนดใหมีรอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ประธานศาลฎีกามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินหกคน รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บดีผูพิพากษาศาลชั้นตน มากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อุทธรณภาค หรือรองอธิ สามคนก็ได เมื่อตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค สํิพนักงานคณะกรรมการกฤษฎีหรือเมื่อผูดํารงตํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบัติราชการได า ากษาศาลชั้นตนวางลง กา สํา าแหนงดังกลาวไมอาจปฏิ หรืออธิบดีผูพ ใหรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณสําาค งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภ นัก หรือรองอธิบดีผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาศาลชั้นตนแลวแตกรณี เปนผูทําการแทน ถามีรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาล อุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค กหรือรองอธิบสํดีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น หลายคน ให ร อง ประธานศาลฎี ก า รองประธานศาลอุ ท ธรณ รองประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค หรื อ รองอธิ บ ดี ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกที่มีอาวุโสสูงสุสําเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํอาจปฏิบัติราชการได พิพากษาศาลชั้นตน า ดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหผูที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูทกการแทน๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ในกรณีที่ไมมีผูทําการแทนประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาล อุทธรณภาค หรืออธิ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนตามวรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูพิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการ สํานัก ่มีอาวุโสถัดลงมาตามลํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได ใหผูพิพากษาทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาดับเปนผูทําการแทน ในกรณีที่ไมมีผูทําการแทนตามวรรคสาม ประธานศาลฎีกาจะสั่งใหผูพิพากษาคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งเปนผูทําการแทนก็ได สํานัผูพิพากษาอาวุโสหรือผูกาิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนงตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎี พ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคหนึ่งไมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ. ๒๕๕๐ ๔ มาตรา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ วรรคสอง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิสํมเติมพระธรรมนูญศาล กา สํานั แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ .ศ.

๒๕๕๑ .-๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙ ในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาล ศาลละหนึ่ง คน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงวาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งดังกลาสํานักอาจปฏิบัติราชการได กา ผูพิพากษาที่มนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ีอาวุโสสูงสุดในศาล ลงหรือเมื่อผูดํารงตําแหน วไม งานคณะกรรมการกฤษฎี ให นั้นเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูพิพากษาที่มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาวุโสถัดลงมาตามลําดับในศาลนั้นเปนผูทําการแทน ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ไมมีผูทําการแทนตามวรรคสอง ประธานศาลฎีกาจะสักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่งใหผูพิพากษาคน หนึ่งเปนผูทําการแทนก็ได สํานัผูพิพากษาอาวุโสหรือผูกาิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนงตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎี พ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคหนึ่งไมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแบงสวนราชการในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ หรือศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้ น ต น ออกเป น แผนกหรื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ให มีผู พิ พ ากษาหั ว หน า แผนกหรื อ ผู พิพากษาหัวหนาหนว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายงานที่เรียกชื่อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อยางอื่น แผนกหรือหนวยงานละหนึ่งคนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เมื่อตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาแผนกหรือผูพิพากษาหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อยางอื่นตามวรรคหนึ่งวางลง หรือเมื่อกผูดํารงตําแหนางดังกลาวไมอาจปฏิบัติรกาชการได ให ผู พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในแผนกหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นเปนผูทําการแทน ถาผูที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ น สํ นัก ิ ร าชการได ให ผู มีอ าวุ โ สสู งสุด ในแผนกหรื อ ในหนาวยงานที่เรี ยกชื่ออย า งอืกานั้ น ไมอาจปฏิาบัตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาที่มีอาวุโกสถัดลงมาตามลําดับในแผนกหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นเปนผูทํา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแทน ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ไมมีผูทําการแทนตามวรรคสอง ประธานศาลฎีกาจะสักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่งใหผูพิพากษาคน หนึ่งเปนผูทําการแทนก็ได สํานัผูพิพากษาอาวุโสหรือผูกาิพากษาประจํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีแหนงตามวรรค กงานคณะกรรมการกฤษฎี พ สําศาลจะทําการแทนในตํากา หนึ่งไมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน และผูพิพากษาหัวหนาศาล ตองรับผิดชอบในราชการของศาลให เปนไปโดยเรียบรอย และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ (๑) นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้น หรือเมื่อไดตรวจสํานวนคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใดแลวมีอํานาจทําความเห็นแยงได กา (๒) สั่งคํารองคําขอตางๆ ที่ยื่นตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวิธี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ (๑)สํแกกงานคณะกรรมการกฤษฎีกญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ มานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั า สํเติ ม พระธรรมนู ญ ศาล ยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระมัดระวังการใชระเบียบวิธีการตางๆ า ่กําหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประการอื่นใหเปนไปโดยถูกตอง เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว สํานั(๔) ใหคําแนะนําแกผูพิพากษาในศาลนั้นในขอขัดของเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของผูพิพากษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) รวมมือกับเจาพนักงานฝายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวาง ระเบียบและการดํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั เนินการงานสวนธุรการของศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ทํารายงานการคดีและกิจการของศาลสงตามระเบียบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอํานาจหนสํานักื่นตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) าที่อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน มีอํานาจตาม (๒) ดวย และใหมีหนาที่ชวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานศาลอุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกผูพิพากษาศาลชั้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ทธรณภาค หรืออธิบดี า สํานัก ตน แลวแตกรณี ตามที่ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค หรืออธิบดีผูพิพากษาศาล สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้นตนมอบหมาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ ผูพิพานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิพากษาหัวหนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํากษาหัวหนาแผนกหรือผูพ สํ หนวยงานที่เรียกชื่อ มาตรา อยางอื่นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองรับผิดชอบงานของแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น สํา ยบรอยตามที่กําหนดไวกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิธรรมที ใหเปนไปโดยเรีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีในประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุตกา ่ไดจัดตั้ง แผนกหรื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีบัา ิ ต ามคํ า สั่ ง ของประธานศาลฎี ก า กา า งอื่ น นั้ น และต อ งปฏิ กต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุ ทธรณภ าค อธิบ ดีผูพิพ ากษาศาลชั้น ต น หรื อผูพิพ ากษา หัวหนาศาลนั้นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ ใหมีอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละหนึ่งคน จํานวนเกาภาค มีสถาน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่ ตั้ ง และเขตอํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมกํ า หนด โดยประกาศใน สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาภาควางลงหรือเมื่ออธิบดีผูพิพากษาภาคไมอาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติราชการได ใหประธานศาลฎีกาสั่งใหผูพิพากษาคนหนึ่งเปนผูทําการแทน สํานัผูพิพากษาอาวุโสหรือผูกาิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนงตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎี พ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคหนึ่งไมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูพิพากษาในศาลที่อยูในเขตอํานาจ สํานัก มีอํานาจและหนาที่ต กา ดวยผูหนึ่ง โดยใหงานคณะกรรมการกฤษฎีามที่กําหนดไวสํานมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง กา มีอํานาจ ใ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีและให หนาที่ดังตอไปนี้ดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สั่งใหหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมรายงานเกี่ยวดวยคดี หรือรายงาน กิจการอื่นของศาลที่อยูในเขตอํานาจของตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

๒๕๕๐ .ศ.-๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีจําเปานจะสั่งใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก่อยูในเขตอํานาจ ของตนไปชวยทํางานชั่วคราวมีกําหนดไมเกินสามเดือนในอีกศาลหนึ่งโดยความยินยอมของผู า พิพากษานั้นก็สําด กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ นั แลวรายงานไปยังประธานศาลฎีกาทันสํทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตอํานาจศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ หามมิาในักศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นไดสั่ง กา สํ ห งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา รับประทับฟองโดยชอบแลวไวพิจารณาพิพากษา เวนแตคดีนั้นจะไดโอนมาตามบทบัญญัติแหง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความหรือตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๖๖ ศาลชั้นตนมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไวใน กรณีที่มีความจําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านาจศาลเพืสํ่อประโยชนในการอํานวยความยุติธรรมแก สํ เปนตองเปลี่ยนแปลงเขตอํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชาชน ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งและศาลอาญา มีเขตตลอดทองที่กรุางเทพมหานครนอกจากทองที่ที่อยู กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ศาลแพ ในเขตของศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไว ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีการยื่นฟองคดีตอศาลแพงหรือศาลอาญา และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ของศาลแพ ง หรื อ ศาลอาญา ศาลแพ ง หรือ ศาลอาญา แล ว แตก รณี อาจใช ดุ ล พิ นิ จ ยอมรั บ ไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานัที่มีเขตอํานาจ พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโอนคดีไปยังาศาลยุติธรรมอื่นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดีตอศาลจังหวัด และคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยูในอํานาจของศาลแขวง ใหสําาลจังหวัดนั้นมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ ศ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗ ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอํานาจทําการไตสวน หรือมีคําสั่งใดๆ ซึ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่งผูพิพากษาคนเดีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในมาตรา า๒๔งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ยวมีอํานาจตามที่กําหนดไว สํ นัก และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาทั้งปวงที่ มิไดอยูในอํานาจของศาลยุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ติธรรมอืานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๑๙ ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใตงานคณะกรรมการกฤษฎีกาํานาจพิจารณา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก และศาลแพงธนบุรีมีอ พิพากษาคดีแพงทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ วรรคหนึ่งกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิ่มนักมพระธรรมนูญศาล กา สํานั แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํา เติ งานคณะกรรมการกฤษฎี ยุติธรรม พ.

๒๕๕๑ .-๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต และศาลอาญาธนบุรีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น รวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ในอํานาจของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา แลวแตกรณีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ ศาลยุานัิธรรมอื่นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําามที่พระราชบัญญัติ กา สํ ต กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ต นักงานคณะกรรมการกฤษฎี จัดตั้งศาลนั้นหรือกฎหมายอื่นกําหนดไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ศาลอุทธรณมีเขตตลอดทองที่ที่มิไดอยูในเขตศาลอุทธรณภาค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณคดีตอศาลอุทธรณ และคดีนั้นอยูนอกเขตของศาล อุทธรณ ศาลอุานัธรณอาจใชดุลพินิจยอมรัาบไวพิจารณาพินักากษาหรือมีคําสั่งโอนคดีนั้นไปยังศาล สํท กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา พ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา อุทธรณภาคที่มีเขตอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาคมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดา สํ นั พากษาหรือคําสั่งของศาลชั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ว คดีที่อุทธรณคําาพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นตน ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดา ยการอุทธรณ และวาดวยเขตอํานาจศาล และมีอํานาจดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) พิพากษายืนตาม แกไข กลับ หรือยกคําพิพากษาของศาลชั้นตนที่พิพากษา ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตกในเมื่อคดีนั้นสํานัสงงานคณะกรรมการกฤษฎีและศาลอุทธรณ ได ก ขึ้นมายังศาลอุทธรณ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ภาคตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิ นิ จ ฉัยชี้ ข าดคํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทธรณ หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั าร องคํ าขอที่ ยื่น ต อศาลอุ (๒) ศาลอุทธรณภาคตาม กฎหมาย สํานั(๓) วินิจฉัยชี้ขาดคดีทกาาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาคมีอํานาจวินิจฉัยไดตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎีี่ศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒๓ ศาลฎีกามีา ํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูกาหรือกฎหมาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญ ๗ บัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ชั้นตน ศาลอุทธรณห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการือศาลอุทธรณนักาคตามที่กฎหมายบัญกาติ เวนแตกรณีที่กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ภ งานคณะกรรมการกฤษฎีญั สํานัศาลฎีกาเห็นวาขอ กฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามี สํา ไวพิจารณาพิพากษาได า สํา ยบที่ที่ประชุมใหญศาลฎี า อํานาจไมรับคดีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกทั้งนี้ ตามระเบีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกากําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คดี ที่ ศ าลฎี ก าได พิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง แล ว คู ค วามไม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ทูลเกลาฯ ถวายฎีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กาคัดคานคดีนั้นตอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคคณะผูพพากษา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ วรรคหนึ่กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิ่มนักมพระธรรมนูญศาล กา สํานัง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํา เติ งานคณะกรรมการกฤษฎี ยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ ใหผูพิพากษาคนหนึ่งมีอํานาจดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยังจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ออกคําสั่งใดๆ ซึ่งมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้น ดังตอไปนีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอยูในอํานาจของศาลนั (๑) ไตสวนและวินิจฉัยชี้ขาดคํารองหรือคําขอที่ยื่นตอศาลในคดีทั้งปวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ไตสวนและมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย (๓) อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไตสวนมูลฟสํางและมีคําสั่งในคดีอาญา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) พิจารณาพิพากษาคดีแพง ซึ่งราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทหรื สํานั นดังกลาวอาจขยายได า ไมเกินสามแสนบาท ราคาทรัพยสินที่พิพา อจํานวนเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎีโกดยการตราเปน พระราชกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกํา หนดอัตราโทษอยางสูงไว ใ ห จําคุกไมเกินสามปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นบาท หรือานั้งกจําทั้งปรับ แตจะลงโทษจําคุกเกินหก สํานัก หรือปรับไมเกินหกหมื สํ ทั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งโทษจําคุกหรือปรับอยางใดอยางหนึ่งหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราที่กลาวแลวไมาได งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งสองอยางเกินอัต กา ผูพิพากษาประจําศาลไมมีอํานาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งพระราชบัญญัติจกาตั้งศาลนั้นกํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัด าหนดไวเปนอยางอื่น ตองมีผูพิพากษาอยางนอยสองคนและตกองไมเปนผูพิพาากษาประจําศาลเกินหนึ่งกคน จึงเปนองค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า คณะที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงหรือคดีอาญาทั้งปวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคหรือ ศาลฎีกา ตองมีาผูพงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงเปนองคคนักงานคณะกรรมการกฤษฎีพาากษาคดีได สํ นัก ิพากษาอยางนอยสามคน สํา ณะที่มีอํานาจพิจารณาพิ ก ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค และผูพิพากษาศาลฎีกา ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นหรือในแผนกคดีของศาลดังกลาว กา ่อไดตรวจสําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเมื เขาประชุมใหญในศาลนั นวนคดีที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมแผนกคดีแลว มีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งคดีนั้นได และเฉพาะในศาลอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือศาลอุทธรณภาคมีอํานาจทําความเห็นแยงไดดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ ในระหวางการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่น อันมิอาจกาวลวงได ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปานองคคณะในการพิจารณาคดีนั้น ไมอาจจะนั่งพิจารณา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คดีตอไป ใหผูพิพากษาดังตอไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนตอไปได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

.๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในศาลฎี ก า าได แ ก ประธานศาลฎี ก ากาหรื อ รองประธานศาลฎี ก า หรื อ ผู กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมาย สํานั(๒) ในศาลอุทธรณหรืกาศาลอุทธรณสําาค งานคณะกรรมการกฤษฎีกาธรณ ประธาน กงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ภ นัก ไดแก ประธานศาลอุท ศาลอุทธรณภาค หรือรองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค หรือผูพิพากษาใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณหรือประธานศาลอุทธรณภาค แลวแต กรณี มอบหมายนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ในศาลชั้นตน ไดแก อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือรองอธิบานัผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาในศาลชั้นตนของศาล กา สํ ดี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พิพากษาหัวหนาศาล นั้น ซึ่งอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบหมาย ใหผ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาูทําการแทนในตํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ มาตรา สํ๙นัและมาตรา ๑๓ มี กา สํานั าแหนงตางๆ ตามมาตรา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี อํานาจตาม (๑) (๒) และ (๓) ดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ ในระหวางการทํา คํา พิพากษาคดีใ ด หากมีเหตุ สุด วิ สัยหรือเหตุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาวลวงได ทําใหผูพงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้นไมอาจจะทํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําเปนอื่นอันมิอาจก คําพิพากษาในคดีนั้นตอไปได ใหผูพิพากษาดังตอไปนี้มีอํานาจลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา และ สํา ทธรณ ศาลอุทธรณภาค า สํา ก อํานาจทําความเห็นแย เฉพาะในศาลอุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกและศาลชั้นตนนัมีงานคณะกรรมการกฤษฎีกางไดดวย ทั้งนี้ หลังจากไดตรวจสํานวนคดีนั้นแลว านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ในศาลฎีกา ไดแก ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกา ภ นัก ไดแก ประธานศาลอุท สํานั(๒) ในศาลอุทธรณหรืกาศาลอุทธรณสําาค งานคณะกรรมการกฤษฎีกาธรณ ประธาน กงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ศาลอุทธรณภาค รองประธานศาลอุทธรณ หรือรองประธานศาลอุทธรณภาค แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในศาลชั้นตนานักแก อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบสําผกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ไดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ดีนัูพิพากษาภาค รอง อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหผูทําการแทนในตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ มี อํานาจตาม (๑) (๒) วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ (๓) ดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๓๐ เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาาวลวงไดตามมาตรา ๒๘ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี และมาตรา ๒๙ หมายถึงกรณีที่ผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูหรือถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือไมอาจปฏิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งพิจารณาหรือทําคําพิพากษาใน กา สํานั บัติราชการจนไมสามารถนั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คัดคานและถอนตัวไป คดีนั้นได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑ เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงไดตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ แลว ใหหมายความรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ดวย สํานั(๑) กรณีที่ผูพิพากษาคนเดียวไตสวนมูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรพิพากษา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ลฟองคดีอาญาแลวเห็นวา ยกฟอง แตคดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกําหนดเกินกวาอัตราโทษตามมาตรา ๒๕ (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ากษาคนเดียวพิจารณาคดีอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่ผูพิพสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาญาตามมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ๒๕ (๕) แลวเห็น วาควรพิพากษาลงโทษจําคุกเกินกวาหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่ง สํานั บนั้นอยางใดอยางหนึ่ง า สํ นัก นอัตราดังกลาว โทษจําคุกหรือปรักงานคณะกรรมการกฤษฎีกหรือทั้งสองอยาางเกิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) กรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีแพงเรื่องใดของศาลนั้นจะตองกระทําโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคคณะ ซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาหลายคน และผูพิพากษาในองคคณะนั้นมีความเห็นแยงกัน จนหาเสียงขางมากมิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) กรณีที่ผูพิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพงตามมาตรา ๒๕ (๔) ไปแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พยสินที่พสําาทหรือจํานวนเงินที่ฟองเกินกวาอํานาจพิาจารณาพิพากษาของ กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตอมาปรากฏวาราคาทรั ิพ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพิพากษาคนเดียว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ การจาย การโอน และการเรียกคืนสํานวนคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ ใหประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาล หรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีในแตละศาล แลวแตกรณี รับนัผิดชอบในการจายสํานวนคดีใหแกองคคกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอในแผนกคดี สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ณะผูพิพากษาในศาลหรื นั้น โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบราชการฝายตุลาการของศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติธรรม การออกระเบียบราชการฝายตุลาการของศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะผูพิพากษาที่จะรับผิดชอบสํานวนคดีนั้น รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมขององค ปริมาณคดีที่องคคณะผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาแตละองคคณะรับผิดชอบ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๓๓ การเรี ยกา น สํ า นวนคดีนักรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกซึ่ ง อยู ใ นความ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กคื สํา ห อ การโอนสํ า นวนคดี า ๘ รับ ผิด ชอบขององค ค ณะผูพิ พ ากษาใด ประธานศาลฎี กา ประธานศาลอุท ธรณ ประธานศาล อุทธรณภาค อธิบดี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูพิพากษาศาลชัา้นตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าศาล จะกระทํนัไดตอเมื่อเปนกรณี กา สํ นัก น หรือผูพิพากษาหัวหน สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่จะกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น และรอง สํกา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก บ ประธานศาลฎีานักรองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค รองอธิา ดีผูพิพากษา ศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น แลวแตกรณี ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มิไดเปนองคคณะในสํานวนคดีดังกลาวไดเสนอความเห็นใหกระทําได สํานัในกรณีที่รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ที่มีอาวุโสสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมอาจปฏิสําัตกงานคณะกรรมการกฤษฎีเปานองคคณะในสํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา านวนคดีที่เรียกคืน ในศาลนั้นแลวแตกรณี บนั ิราชการได หรือไดเขา ก หรือโอนนั้นใหรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค รอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓ วรรคหนึ่ง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิ่มนักมพระธรรมนูญศาล กา สํานัก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํา เติ งานคณะกรรมการกฤษฎี ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.. ๒๕๕๐ .ศ.

ศ.๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลชั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้น ต น หรือผูนักิพากษา ที่ มี อาวุ โสถั ดกา สํา  พ งานคณะกรรมการกฤษฎี ลงมาตามลํ าดั บนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ในศาลนั้ น เปน ผู มี อํานาจในการเสนอความเห็นแทน ในกรณีที่รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รอง สํา ธรณภาค รองอธิบดีผูพ า ประธานศาลอุทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิพากษาศาลชัสําตนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้น นัก มีหนึ่งคน หรือมีหลายคนแตไมอาจ ปฏิ บั ติ ร าชการได ห รื อ ได เ ข า เป น องค ค ณะในสํ า นวนคดี ที่ เ รี ย กคื น หรื อ โอนนั้ น ทั้ ง หมด ให ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดของศาลนั้นเปนผูมีอํานาจในการเสนอความเห็น๙ สํานัผูงานคณะกรรมการกฤษฎีผูพิพากษาประจํนัศาลไมมีอํานาจในการเสนอความเห็น กพิพากษาอาวุโสหรือ กา สําา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผูพิพากษาเจงานคณะกรรมการกฤษฎีคณะผูพิพากษามีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก าของสํานวนหรือองค กา สํา คดีคางการพิจารณา ในกรณี อยูเปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้นลาชา และผูพิพากษาเจาของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นวนหรื อองคค ณะผู พิพากษานั้นขอคื น สํานวนคดี ที่ต นรับผิดชอบอยู ใหประธานศาลฎี กา ประธานศาลอุ ทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานศาลอุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาากษาศาลชั้ นานัน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ท ธรณ ภ าค อธิ บ ดี ผู พิ พ สํ ต ก หรื อ ผู พิ พ ากษา หัวหนาศาล แลวแตกรณี มีอํานาจรับคืนสํานวนคดีดังกลาว และโอนใหผูพิพากษาหรือองคคณะผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาอื่นในศาลนั้นรับผิดชอบแทนไดกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓ วรรคสอง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิ่มนักมพระธรรมนูญศาล กา สํานัก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํา เติ งานคณะกรรมการกฤษฎี ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.. ๒๕๕๐ .

เหตุ ผ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉกาบ นี้ คื อ โดยทีนักาตรา ๒๓๖ ของ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บั สํา ่ ม งานคณะกรรมการกฤษฎี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหการนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาครบ สํา  พ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา า คํ า พิ พ ากษาคดี นั้ น มิ ไ ก องค ค ณะและผูนักิพ ากษาซึ่ งมิไ ดนั่งพิจ ารณาคดี ใ ดจะทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีดา เว น แตมีเ หตุ สุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหการจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาตอง เปนไปตามหลัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีติ าและไดหามการเรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํกเกณฑที่กฎหมายบัญญั ก สํานัก ยกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวน คดี เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีธรรมนู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นอกจากนี้ ไดมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐกา ญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง กา บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา ดังนั้น เพื่อเปนการรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเพื่อใหสําารจัดระบบการบริหารงานศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยุ ติ ธ รรมสอดคล อ งกั บ กฎหมายซึ่ ง ตราขึ้ น ตามมาตรา ๒๗๕ ดั ง กล า ว จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัสําินี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ..ศ.ศ. ๒๕๕๐๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :. า๒๕๕๐๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก พระราชบัญญัติแกไขเพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก พ หมายเหตุ :-สําเหตุผลในการประกาศใชา ระราชบั ญสําตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกญญั ติแ หงพระ ญั นัิฉบั บนี้ คื อ โดยที่บ ทบั า ธรรมนูญศาลยุติธรรมไดกําหนดใหศาลชั้นตนมีเขตอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ จึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทําใหการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลดังกลาวจะตองตราเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งตองใชเวลานาน ไมทันกับการแกไกขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นกา่ทางปกครองสําและไมเอื้อประโยชนในการอํานวยความ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีที นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติธรรมแกประชาชน ดังนั้น เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลชั้นตนสามารถกระทําไดอยาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเพืกาใหการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คลองตัว สมควรแกไขเพิ ชั้นตนสามารถกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระธรรมนู ญ ศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติธรรมไดกําหนดใหมีรองประธานศาลฎีกาหนึ่งคน รองประธานศาลอุทธรณ และรองประธาน ศาลอุ ท ธรณ ภ าค กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาลละหนึ่ ง คนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีา เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นทางราชการ กา สํ และในกรณี ที่ มี ค วามจํ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรอง สํ ก กงานคณะกรรมการกฤษฎี เ า สํา แตเนื่องจากในปจจุบัน กา ประธานศาลฎีานัามากกวาหนึ่งคนแตไมกกินสามคนก็ไดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีปริมาณงานของ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ และประธานศาลอุทธรณภาคไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาารเพิ่มการกํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กาไดไมเสํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมควรกําหนดใหมีก าหนดจํานวนรองประธานศาลฎี กิ นั หกคนและจํานวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา ๒๑/๕ กันยายน ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา ๒๔/๕ กันยายน ๒๕๕๐ .๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :.

๒๕๕๑๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติแกไขเพิ านัก ผลในการประกาศใชพ าฉบับนี้ คือ โดยที่การพิ กา หมายเหตุ :-สํเหตุงานคณะกรรมการกฤษฎีการะราชบัญญัสํตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีจารณาพิพากษา อรรถคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรมเป น งานที่ ต อ งใช ค วามละเอี ย ดรอบคอบและการกลั่ น กรองจากผู กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พิพากษาที่มีประสบการณ สมควรกําหนดใหประธานศาลฎีกามีอํานาจใหคําแนะนําแกขาราชการ ตุลาการ และใหนัผูที่รับผิดชอบการบริหารงานของศาลมีนักนาจหนาที่ในการตรวจสํานวนและทํา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําอํางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นแยง ทั้งยังสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติของรัสําธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศัสําราช ๒๕๕๐ มาตรา กา ใหสอดคลองกับบทบั ฐ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๑๙ วรรคสอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัญชัย/ผูจัดทํา ๙ มกราคม ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๗ ก/หนา ๔๔/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ .๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองประธานศาลอุ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทธรณหรือรองประธานศาลอุทธรณ ภาคได ไมเกินสามคนกเพื่ อช วยแบงเบา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ภาระหนาที่ของประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณและประธานศาลอุทธรณภาค จึงจําเปนตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตราพระราชบัสํานักตินี้ ญญั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบักาที่ ๓) พ.ศ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful