Νύκοσ Φραγκιϊσ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Οι επιτυχύεσ των Ελλόνων ςτην Πελοπόννηςο
και κυρύωσ η πτώςη τησ Τριπολιτςϊσ,
θορύβηςαν τον ςουλτϊνο Μαχμούτ Β’ που
αποφϊςιςε ν’ αντιδρϊςει. Έςτειλε λοιπόν ςτην
Πελοπόννηςο τρύα αςκέρια (πολυπληθή,
άτακτα ςτρατιωτικά ςώματα). Ένα από αυτϊ
εύχε αρχηγό τον παςϊ τησ Λϊριςασ Μαχμούτ ή
Δράμαλη, που ονομαζόταν ϋτςι επειδό
καταγόταν από τη Δρϊμα.
Έτςι, την ϊνοιξη του 1822, ο ϋμπειροσ ςε
ςτρατιωτικϋσ επιχειρόςεισ Δρϊμαλησ, ξεκύνηςε
από τη Λϊριςα ςυγκεντρώνοντασ ςτο δρόμο
18.000 ςτρατιώτεσ, πυροβόλα και μεταφορικϊ
ζώα βαδύζοντασ νότια προσ τη Στερεά Ελλάδα
με ςτόχο να περϊςει ςτην Πελοπόννηςο.

Μαχμούτ Β’

Ο Δρϊμαλησ λοιπόν, ςτο δρόμο προσ την
Πελοπόννηςο, κινόθηκε ταχύτατα, αφού την
1η Ιουλύου όταν όδη ςτη Θήβα, την οπούα
πυρπόληςε και μετϊ μϋςω Μεγάρων ϋφταςε
ςτην Κόρινθο ςτισ 6 Ιουλύου. Καταλαμβϊνει
τον Ακροκόρινθο, περνϊει από το ςτενό των
Δερβενακύων, μπαύνει ςτην Αργολική
πεδιάδα και καταλαμβϊνει χωρύσ αντύςταςη
το Άργοσ που εύχε εγκαταλειφτεύ από τουσ
κατούκουσ του. Στο φρούριο τησ πόλησ όμωσ
εύχαν κλειςτεύ ο Δ. Υψηλϊντησ και ο Πϊνοσ
Κολοκοτρώνησ με μερικούσ ςτρατιώτεσ. Ο
Δρϊμαλησ τότε κϊνει το ςφϊλμα να
πολιορκόςει το φρούριο ενώ ταυτόχρονα ο
Κολοκοτρώνησ, εφαρμόζοντασ την τακτικό
τησ «καμένησ γησ» κατϋςτρεφαν τα ςιτηρϊ
και δηλητηρύαζαν τα πηγϊδια.

Πορεύα του Δρϊμαλη προσ την αργολικό πεδιϊδα.

Έτςι οι ςτρατιώτεσ του Δρϊμαλη, κατϊκοποι από
την πολιορκύα του φρουρύου, πειναςμϋνοι και
διψαςμϋνοι, διατϊχτηκαν να επιςτρϋψουν ςτην
Κόρινθο για αναςύνταξη και πιθανό βοόθεια από
τον Χουρςύτ που όταν ςτη Λϊριςα και όχι να
προχωρόςουν προσ την Τρύπολη. Οι τϋςςερισ
όμωσ ϋξοδοι από την αργολικό πεδιϊδα εύχαν
φυλαχτεύ με διαταγό του Κολοκοτρώνη και ϋτςι ο
Δρϊμαλησ απ’ όπου κι αν προςπϊθηςε να
διαφύγει εύχε οδυνηρϋσ απώλειεσ. Περνώντασ,
τϋλοσ, από το Στενό των Δερβενακύων που
φυλαςςόταν από τον Κολοκοτρώνη, ςτισ 26
Ιουλύου 1822, παγιδεύτηκε, με αποτϋλεςμα μετϊ
από φονικό μϊχη, να διαλυθεύ το ςτρϊτευμϊ του
και πολύ λύγοι ςτρατιώτεσ του να καταφϋρουν να
φτϊςουν ςτην Κόρινθο. Ο ύδιοσ, διαπιςτώνοντασ
το μϋγεθοσ τησ πανωλεθρύασ που ϋπαθε, πϋθανε
από ςτενοχώρια ςτην Κόρινθο.

Την ύδια εποχό, αυτοκτόνηςε και ο Χουρςύτ
Παςϊσ, επειδό τον κατηγόρηςαν ότι
ςφετερύςτηκε το θηςαυρό του Αλό Παςϊ.

Η μϊχη ςτα Δερβενϊκια και η καταςτροφό του Δρϊμαλη

Νικότασ Σταματελόπουλοσ

Δημότρησ Υψηλϊντησ

Γρηγόριοσ Δικαύοσ

Μνημεύο Κολοκοτρώνη ςτα Δερβενϊκια

Τα Δερβενϊκια ςόμερα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful