1 1

CTUSS3 CTUSS3
HUBUNCAN ETN!K, !NTECRAS! HUBUNCAN ETN!K, !NTECRAS!
DAN NENANCAN! CABARAN DAN NENANCAN! CABARAN
Croup Nembers: Croup Nembers:
- - Faizah Bt Sukiman Faizah Bt Sukiman
- - Shahirah Bt Nohamad Shahirah Bt Nohamad
- - Shellney @ veronica Sadom Shellney @ veronica Sadom
- - Zarina Bt Hamzah Zarina Bt Hamzah
2 2
#ENCENALAN #ENCENALAN
- - Etnik Etnik sekelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri sekelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciriciri budaya ciri budaya
seperti adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. seperti adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi.
- - !ntegrasi !ntegrasi proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara agar proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara agar
setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta
perasaan cinta S banggakan tanah air. perasaan cinta S banggakan tanah air.
- - !ntegrasi !ntegrasi -- proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan
kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit
politik. politik.
- - #entingnya hubungan etnik, perpaduan dan integrasi: #entingnya hubungan etnik, perpaduan dan integrasi:
Bagi mewujudkan kestabilan politik Bagi mewujudkan kestabilan politik
Nemastikan pembangunan negara berjalan lancar tanpa sebarang gangguan Nemastikan pembangunan negara berjalan lancar tanpa sebarang gangguan
Tenaga negara dapat disalurkan kepada usaha memajukan negara bukan Tenaga negara dapat disalurkan kepada usaha memajukan negara bukan
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada kepelbagaian. digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada kepelbagaian.
3 3
DASAR DAN #ELAN T!NDAKAN UNTUK #ER#ADUAN DASAR DAN #ELAN T!NDAKAN UNTUK #ER#ADUAN
- - Banyak pihak yang merasakan hubungan etnik masih lagi rapuh, maka pelan Banyak pihak yang merasakan hubungan etnik masih lagi rapuh, maka pelan
tindakan dalam usaha mengukuhkan hubungan antara etnik bersandarkan teras yang tindakan dalam usaha mengukuhkan hubungan antara etnik bersandarkan teras yang
telah dibina iaitu, telah dibina iaitu,
Rukun Negara Rukun Negara
#erlembagaan Nalaysia #erlembagaan Nalaysia
- - Semangat Rukun Negara S #erlembagaan sering dirujuk sebagai batu tanda dalam Semangat Rukun Negara S #erlembagaan sering dirujuk sebagai batu tanda dalam
dasar dasardasar kerajaan ke arah pembinaan masyarakat berbilang etnik dan budaya dasar kerajaan ke arah pembinaan masyarakat berbilang etnik dan budaya
yang bersatu. yang bersatu.
- - Rukun Negara dalam konteks Rukun Negara dalam konteks
#embangunan #olitik: menyatakan cita #embangunan #olitik: menyatakan citacita untuk membina warga negara cita untuk membina warga negara
bangsa yang bersatupadu, hidup secara demokratik, melaksanakan keadilan bangsa yang bersatupadu, hidup secara demokratik, melaksanakan keadilan
sosial S berfikiran terbuka. sosial S berfikiran terbuka.
#embangunan ekonomi: menggariskan sains S teknologi menjadi asas kepada #embangunan ekonomi: menggariskan sains S teknologi menjadi asas kepada
ekonomi berasaskan perindustrian lantas melahirkan masyarakat progresif. ekonomi berasaskan perindustrian lantas melahirkan masyarakat progresif.
4 4
RUKUN RUKUN NECARA NECARA
- - Diperkenalkan pada 31 Ogos 1370. Diperkenalkan pada 31 Ogos 1370.
- - Dirumus berasaskan kepercayaan,keyakinan S iltizam untuk membentuk satu jati diri Dirumus berasaskan kepercayaan,keyakinan S iltizam untuk membentuk satu jati diri
rakyat Nalaysia yang unggul. rakyat Nalaysia yang unggul.
- - Digubal oleh Najlis #erundingan Negara. Digubal oleh Najlis #erundingan Negara.
- - bertujuan menyemai dan memupuk integrasi nasional serta semangat perpaduan bertujuan menyemai dan memupuk integrasi nasional serta semangat perpaduan
antara kaum ekoran #eristiwa 13 Nei 1363. antara kaum ekoran #eristiwa 13 Nei 1363.
- - #eristiwa ini sebahagiannya berpunca daripada jurang sosioekonomi yang luas antara #eristiwa ini sebahagiannya berpunca daripada jurang sosioekonomi yang luas antara
golongan Bumiputera dengan bukan Bumiputera. golongan Bumiputera dengan bukan Bumiputera.
- - Rukun Negara dijadikan sebagai pedoman S hala tuju dalam merancang program Rukun Negara dijadikan sebagai pedoman S hala tuju dalam merancang program
pembangunan negara. pembangunan negara.
- - Nerupakan ikrar yang menjadi acuan bagi integrasi nasional, pembentukan Bangsa Nerupakan ikrar yang menjadi acuan bagi integrasi nasional, pembentukan Bangsa
Nalaysia dan ideologi negara. Nalaysia dan ideologi negara.
- - S prinsip Rukun Negara S prinsip Rukun Negara
Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran #erlembagaan Keluhuran #erlembagaan
Kedaulatan Undang Kedaulatan Undangundang undang
Kesopanan dan Kesusilaan Kesopanan dan Kesusilaan
5 5
DASAR DASARDASAR #ENBANCUNAN NECARA DASAR #ENBANCUNAN NECARA
- - Secara umum dirancang selaras dengan nilai Secara umum dirancang selaras dengan nilainilai sosioekonomi, politik, sumber nilai sosioekonomi, politik, sumber
kekayaan, aspirasi masyarakat serta persekitaran global. kekayaan, aspirasi masyarakat serta persekitaran global.
- - Natlamatnya adalah untuk memenuhi objektif tertentu: Natlamatnya adalah untuk memenuhi objektif tertentu:
-- #embangunan S pengagihan sumber #embangunan S pengagihan sumbersumber ekonomi sumber ekonomi
-- Nenyediakan perkhidmatan awam Nenyediakan perkhidmatan awam
-- Nemupuk kestabilan politik dan ekonomi Nemupuk kestabilan politik dan ekonomi
-- Nengawal keselamatan negara Nengawal keselamatan negara
-- Nemelihara kebajikan masyarakat Nemelihara kebajikan masyarakat
- - Dalam konteks etnik dasar pembangunan negara merujuk usaha kerajaan melakukan Dalam konteks etnik dasar pembangunan negara merujuk usaha kerajaan melakukan
perubahan dalam aspek sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi secara seimbang perubahan dalam aspek sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi secara seimbang
dan adil bagi semua kaum. dan adil bagi semua kaum.
- - 3 pelan pembangunan negara yang utama adalah 3 pelan pembangunan negara yang utama adalah
DASAR EKONOMÌ BARU
( 1971-1990 )
DASAR PEMBANGUNAN NASÌONAL
( 1991-2000 )
DASAR WAWASAN NEGARA
( 2001-2010 )

DASAR DASARDASAR #ENBANCUNAN NECARA DASAR #ENBANCUNAN NECARA
DASAR EKONON! BARU ( DEB ) DASAR EKONON! BARU ( DEB )
Natlamat Natlamat
- - Nembetulkan ketidakseimbangan Nembetulkan ketidakseimbangan
sosioekonomi yang wujud antara kaum dan sosioekonomi yang wujud antara kaum dan
wilayah dalam mencapai perpaduan. wilayah dalam mencapai perpaduan.
- - Nempertingkatkan penglibatan kaum Nempertingkatkan penglibatan kaum
Bumiputera dalam bidang perniagaan dan Bumiputera dalam bidang perniagaan dan
perusahaan. perusahaan.
DEB dilancarkan melalui Rancangan Nalaysia DEB dilancarkan melalui Rancangan Nalaysia
Kedua 1371 Kedua 1371137S. ( sasaran 20 tahun) 137S. ( sasaran 20 tahun)
Strategi serampang dua mata: basmi kemiskinan Strategi serampang dua mata: basmi kemiskinan
tanpa mengira kaum dan menghapuskan tanpa mengira kaum dan menghapuskan
pengenalan kaum mengikut fungsi pengenalan kaum mengikut fungsifungsi fungsi
ekonomi. ekonomi.
DASAR PENBANCUNAN NAS!ONAL (DPN) DASAR PENBANCUNAN NAS!ONAL (DPN)
Natlamat Natlamat
Nencapai pembangunan seimbang dalam Nencapai pembangunan seimbang dalam
mewujudkan masyarakat yang mewujudkan masyarakat yang
bersatupadu dan adil bersatupadu dan adil
Newujudkan sebuah masyarakat Newujudkan sebuah masyarakat
perdagangan S perindustrian Bumiputera perdagangan S perindustrian Bumiputera
Rangka Rancangan ]angka #anjang Kedua Rangka Rancangan ]angka #anjang Kedua
(RR]#2) 1331 (RR]#2) 13312000 telah digubal 2000 telah digubal
berasaskan #DN berasaskan #DN
#endekatan D#N dalam pelan tindakan: #endekatan D#N dalam pelan tindakan:
i. i. Nenghapuskan kemiskinan tegar serta Nenghapuskan kemiskinan tegar serta
mengurangkan kemiskinan. mengurangkan kemiskinan.
ii. ii. Nenumpukan kepada pembangunan Nenumpukan kepada pembangunan
Nasyarakat #erdagangan S #erindustrian Nasyarakat #erdagangan S #erindustrian
Bumiputera (N##B). Bumiputera (N##B).
iii. iii. Neningkatkan penglibatan sektor swasta. Neningkatkan penglibatan sektor swasta.
iv. iv. Nemberi lebih tumpuan kepada Nemberi lebih tumpuan kepada
pembangunan sumber manusia. pembangunan sumber manusia.
7 7
DASAR DASARDASAR #ENBANCUNAN NECARA DASAR #ENBANCUNAN NECARA
DASAR WAWASAN NECARA DASAR WAWASAN NECARA
Natlamat Natlamat
Newujudkan bangsa Nalaysia yang Newujudkan bangsa Nalaysia yang
bersatupadu, progresif dan makmur. bersatupadu, progresif dan makmur.
Neningkatkan daya tahan dan daya saing Neningkatkan daya tahan dan daya saing
ekonomi Nalaysia. ekonomi Nalaysia.
PERSPEKT!F WAWASAN 2020 PERSPEKT!F WAWASAN 2020
- - Natlamat ialah pembentukan negara Nalaysia Natlamat ialah pembentukan negara Nalaysia
maju menjelang 2020. maju menjelang 2020.
- - Nenitikberat pembangunan menyeluruh dalam Nenitikberat pembangunan menyeluruh dalam
semua aspek bukan sahaja ekonomi. semua aspek bukan sahaja ekonomi.
Cabaran dihadapi dalam merealisasikan Wawasan 2020 Cabaran dihadapi dalam merealisasikan Wawasan 2020
i. i. Nembentuk negara S bangsa Nalaysia yang Nembentuk negara S bangsa Nalaysia yang
mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi. mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi.
ii. ii. Newujudkan sebuah masyarakat berjiwa bebas Newujudkan sebuah masyarakat berjiwa bebas
iii. iii. Nembentuk, mengembangkan serta Nembentuk, mengembangkan serta
mengamalkan bentuk masyarakat demokrasi mengamalkan bentuk masyarakat demokrasi
berasaskan muafakat S musyawarah. berasaskan muafakat S musyawarah.
iv. iv. Newujudkan masyarakat bermoral dan beretika. Newujudkan masyarakat bermoral dan beretika.
iv. iv. Newujudkan masyarakat matang yang bersifat Newujudkan masyarakat matang yang bersifat
liberal dan toleran. liberal dan toleran.
v. v. Newujudkan masyarakat saintifik dan progresif, Newujudkan masyarakat saintifik dan progresif,
masyarakat yang berdaya cipta dan masyarakat yang berdaya cipta dan
berpandangan jauh. berpandangan jauh.
vi. vi. Nembentuk sebuah masyarakat berbudi dan Nembentuk sebuah masyarakat berbudi dan
berbudaya penyayang serta lebih berbudaya penyayang serta lebih
mementingkan masyarakat daripada diri sendiri mementingkan masyarakat daripada diri sendiri
vii. vii. Nembentuk masyarakat yang adil dari segi Nembentuk masyarakat yang adil dari segi
ekonomi. ekonomi.
viii. viii. Nembentuk masyarakat yang makmur, dengan Nembentuk masyarakat yang makmur, dengan
ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, ekonomi yang mampu menghadapi persaingan,
bersifat dinamik S mempunyai daya ketahanan. bersifat dinamik S mempunyai daya ketahanan.

Dasar #endidikan Kebangsaan Dasar #endidikan Kebangsaan
secara jelas mengarah kepada landasan yang tepat secara jelas mengarah kepada landasan yang tepat
demi demi mewujudkan masyarakat harmonis mewujudkan masyarakat harmonis. .
asas landasan dasar dalam orientasi dan falsafah asas landasan dasar dalam orientasi dan falsafah
pendidikan negara mengunakan acuan tempatan , iaitu pendidikan negara mengunakan acuan tempatan , iaitu
/ahasa pengantar, sukatan matapelajaran /ahasa pengantar, sukatan matapelajaran dan dan
kurikulum kurikulum. .
perkara ini telah terkandung dalam: perkara ini telah terkandung dalam:
1) #enyata Razak 13S6 dimaktubkan dalam 1) #enyata Razak 13S6 dimaktubkan dalam
Ordinan #elajaran 13S7. ( telah disemak semula ) Ordinan #elajaran 13S7. ( telah disemak semula )
2) Laporan Rahman Talib 1360 dimaktubkan dalam 2) Laporan Rahman Talib 1360 dimaktubkan dalam
Akta #elajaran 1361. ( telah disemak semula ) Akta #elajaran 1361. ( telah disemak semula )
3) ]awatankuasa Kabinet 1374 3) ]awatankuasa Kabinet 1374
tujuan memperbaiki perlaksanaannya supaya mencapai matlamat: tujuan memperbaiki perlaksanaannya supaya mencapai matlamat:
a) untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan a) untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan
berdisiplin. berdisiplin.
b) memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi b) memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi
pembangunan negara. pembangunan negara.
9 9
Natlamat Dasar #endidikan Kebangsaan Natlamat Dasar #endidikan Kebangsaan
- - ¨ Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam ¨ Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam
Ordinan #elajaran 13S7 ialah untuk menubuhkan satu sistem Ordinan #elajaran 13S7 ialah untuk menubuhkan satu sistem
pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan
menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan
politiknya.." (Akta #elajaran 1361) politiknya.." (Akta #elajaran 1361)
- - Kementerian #endidikan melaksanakannya dengan berpandukan Kementerian #endidikan melaksanakannya dengan berpandukan
kepada: kepada:
i ) #enyata Razak 13S6 i ) #enyata Razak 13S6
ii) Laporan Rahman Talib 1360 ii) Laporan Rahman Talib 1360
- - mentafsirkan.. mentafsirkan..
menyatupadukan kanak menyatupadukan kanakkanak sekolah berbilang kaum. kanak sekolah berbilang kaum.
menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi.
- - matlamat diperkhususkan lagi apabila ]awatankuasa Kabinet di matlamat diperkhususkan lagi apabila ]awatankuasa Kabinet di
tubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. tubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan.
10 10
- - kurikulum peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, kurikulum peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah,
selaras dengan Falsafah #endidikan Kebangsaan: selaras dengan Falsafah #endidikan Kebangsaan:
¨ #endidikan di Nalaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih ¨ #endidikan di Nalaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu, untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang bersepadu, untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Nalaysia yang berilmu bertujuan untuk melahirkan warganegara Nalaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga,masyarakat dan negara.." keluarga,masyarakat dan negara.."
( Kementerian #endidikan Nalaysia ,1336) ( Kementerian #endidikan Nalaysia ,1336)
11 11
Strategi Strategistrategi untuk mencapai matlamat strategi untuk mencapai matlamat Dasar Dasar
Pendidikan Ke/angsaan Pendidikan Ke/angsaan
i ) menjadikan Bahasa Kebangsaan bahasa pengantar yang utama , i ) menjadikan Bahasa Kebangsaan bahasa pengantar yang utama ,
ii ) mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Nalaysia ii ) mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Nalaysia
bagi semua jenis sekolah, bagi semua jenis sekolah,
iii ) mewujudkan sistem peperisaan yang sama bagi semua , iii ) mewujudkan sistem peperisaan yang sama bagi semua ,
iv ) melicinkan tatacara pengurusan pendidikan , iv ) melicinkan tatacara pengurusan pendidikan ,
v ) meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan v ) meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan
menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan
bersepadu , bersepadu ,
vi ) menyediakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun , vi ) menyediakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun ,
vii ) vii ) Nendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu Nendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu
dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi
perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan
kawasan luar bandar atau pendalaman kawasan luar bandar atau pendalaman
12 12
Samb. Samb.
viii) viii) Nenyediakan Nenyediakan pendidikan pendidikan rendah rendah mengikut mengikut Kurikulum Kurikulum Baru Baru
Sekolah Sekolah Rendah Rendah (KBSR) (KBSR) yang yang berasaskan berasaskan 33NN , ,
ix) ix) Nemperluaskan Nemperluaskan pendidikan pendidikan vokasional vokasional dan dan Teknik Teknik melalui melalui
penyusunan penyusunan semula semula kurikulum kurikulum Sekolah Sekolah vokasional vokasional pada pada tahun tahun 1378 1378
, ,
x) x) Nempelbagai Nempelbagai dan dan memperbanyakkan memperbanyakkan kemudahan kemudahan pendidikan pendidikan di di
peringkat peringkat universiti universiti , ,
xi) xi) Nempertingkatkan Nempertingkatkan pendidikan pendidikan kerohanian, kerohanian, moral moral dan dan disiplin disiplin , ,
xii) xii) Nenjadikan Nenjadikan Bahasa Bahasa Kebangsaan Kebangsaan dan dan Bahasa Bahasa !nggeris !nggeris sebagai sebagai
mata mata pelajaran pelajaran yang yang wajib wajib diajar diajar di di sekolah sekolahsekolah sekolah dan dan memberi memberi
peluang peluang yang yang sempuma sempuma bagi bagi pembelajaran pembelajaran bahasa bahasabahasa bahasa lain lain seperti seperti
Bahasa Bahasa Cina Cina dan dan Bahasa Bahasa Tamil Tamil , ,
xiii) xiii) Nenggalakkan Nenggalakkan aktiviti aktiviti ko kokurikulum kurikulum yang yang memupuk memupuk disiplin, disiplin, seperti seperti
pasukan pasukanpasukan pasukan kadet kadet tentera, tentera, kadet kadet polis, polis, pengakap, pengakap, puteri puteri
!slam !slam dan dan lain lainlain lain. . (!NTAN, (!NTAN,1334 1334))
13 13
Nemupuk #erpaduan Nasional pada peringkat Nemupuk #erpaduan Nasional pada peringkat
sekolah sekolah
kerajaan telah merangka, memperkenalkan dan melaksanakan kerajaan telah merangka, memperkenalkan dan melaksanakan
secara berperingkat beberapa langkah : secara berperingkat beberapa langkah :
1 ) Sekolah Wawasan 1 ) Sekolah Wawasan
bertujuan menyediakan satu ruang sosial yang bertujuan menyediakan satu ruang sosial yang
memberikan kesempatan kepada pelajar daripada pelbagai memberikan kesempatan kepada pelajar daripada pelbagai
kumpulan etnik untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang kumpulan etnik untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang
harmonis. harmonis.
2 ) Rancangan !ntegrasi Nurid Untuk #erpaduan ( R!NU# ) 2 ) Rancangan !ntegrasi Nurid Untuk #erpaduan ( R!NU# )
kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua
program pelajar dan guru. program pelajar dan guru.
4 objektif utama: mengalakan penyertaan guru dan murid 4 objektif utama: mengalakan penyertaan guru dan murid
dalam kegiatan bersama, mewujudkan sikap kerjasam dan tolong dalam kegiatan bersama, mewujudkan sikap kerjasam dan tolong
menolong, melahirkan persefahaman dan bertolak ansur antara menolong, melahirkan persefahaman dan bertolak ansur antara
murid pelbagai kaum di sekolah dan berkongsi murid pelbagai kaum di sekolah dan berkongsi
kemudahan,peralatan,tenaga dan kepakaran untuk kegiatan khas. kemudahan,peralatan,tenaga dan kepakaran untuk kegiatan khas.
14 14
Samb. Samb.
3 ) menawarkan mata pelajaran bahasa Tamil dan bahasa 3 ) menawarkan mata pelajaran bahasa Tamil dan bahasa
Nandarin sebagai mata pelajaran elektif di sekolah aliran Nandarin sebagai mata pelajaran elektif di sekolah aliran
kebangsaan. kebangsaan.
4 ) #elan #embangunan #endidikan 2001 4 ) #elan #embangunan #endidikan 20012010 2010
bertujuan : bertujuan :
1) mewujudkan sebuah masyarakat yang saksama melalui 1) mewujudkan sebuah masyarakat yang saksama melalui
peningkatan paras pendapatan dan kualiti hidup untuk golongan peningkatan paras pendapatan dan kualiti hidup untuk golongan
berpendapatan rendah berpendapatan rendah
2) mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik 2) mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik
dan kawasan. dan kawasan.
4 teras utama : 4 teras utama :
i) meningkatkan akses kepada pendidikan. i) meningkatkan akses kepada pendidikan.
ii) meningkatkan peluang pendidikan yang lebih saksama. ii) meningkatkan peluang pendidikan yang lebih saksama.
iii) meningkatkan kualiti pendidikan. iii) meningkatkan kualiti pendidikan.
iv) meningkatkatkan kecemerlangan pengurusan iv) meningkatkatkan kecemerlangan pengurusan
pendidikan. pendidikan.
15 15
]ati Diri Acuan Nalaysia ]ati Diri Acuan Nalaysia
- - Acuan Nalaysia Acuan Nalaysia Neraikan kepelbagaian Neraikan kepelbagaian
- - Komposisi manusia : i) jasmani Komposisi manusia : i) jasmani
ii) afektif ii) afektif
iii) kognitif iii) kognitif
iv) rohani iv) rohani
- - hubungan etnik / penyatuan pada peringkat hubungan etnik / penyatuan pada peringkat kerohanian kerohanian mustahil mustahil
kerana kesamaan ajaran agama hanya pada etika S moral.( kerana kesamaan ajaran agama hanya pada etika S moral.(
kerohanian kerohanian syurga S neraka,hub. Roh dengan Tuhan) syurga S neraka,hub. Roh dengan Tuhan)
- - #enyatuan pada peringkat #enyatuan pada peringkat kognitif / kognitif / pemikiran intelek pemikiran intelek -- lebih lebih
wajar kerana kita boleh bersatu jika kita ada ilmu tentang wajar kerana kita boleh bersatu jika kita ada ilmu tentang
penyatuan.(dapat membezakan antara kebaikan S keburukan penyatuan.(dapat membezakan antara kebaikan S keburukan
sesuatu perkara ) sesuatu perkara )
- - #enyatuan pada peringkat #enyatuan pada peringkat afektif afektif (emosi) kerana hub.etnik hanya (emosi) kerana hub.etnik hanya
berlaku dengan baik jika agen itu suka untuk bersatu. ( bukan berlaku dengan baik jika agen itu suka untuk bersatu. ( bukan
sekadar memilih untuk bersatu disamping tahu tentang perpaduan) sekadar memilih untuk bersatu disamping tahu tentang perpaduan)
- - #enyatuan pada peringkat #enyatuan pada peringkat jasmani jasmani --mustahil kerana hanya boleh mustahil kerana hanya boleh
dilakukan dalam institusi kekeluargaan. dilakukan dalam institusi kekeluargaan.
- - Hub. Etnik fizikal yang lain hanyalah berbentuk Hub. Etnik fizikal yang lain hanyalah berbentuk kerjasama fizikal kerjasama fizikal
dalam sesuatu organisasi. dalam sesuatu organisasi.
1 1
Samb.. Samb..
- - Dari segi fizikal, hub. Etnik yang kelihatan ialah Dari segi fizikal, hub. Etnik yang kelihatan ialah aktiviti yang boleh aktiviti yang boleh
di kategorikan sebagai aktiviti penyatuan. di kategorikan sebagai aktiviti penyatuan.
- - Oleh itu, sebarang acuan yang hendak diketengahkan di negara ini Oleh itu, sebarang acuan yang hendak diketengahkan di negara ini
perlu menghasilkan agen yang memilih, tahu, suka, dan melakukan perlu menghasilkan agen yang memilih, tahu, suka, dan melakukan
aktiviti aktivitiaktiviti dalam kerangka hub. Etnik Nasional. aktiviti dalam kerangka hub. Etnik Nasional.
Acuan Nalaysia dalam menangani perbezaan dalam hubungan etnik??? Acuan Nalaysia dalam menangani perbezaan dalam hubungan etnik???
#erlukah kita meraikan perbezaan ataupun mengiktiraf perbezaan? #erlukah kita meraikan perbezaan ataupun mengiktiraf perbezaan?
Kita tidak boleh meraikan perbezaan yang boleh menjatuhkan Kita tidak boleh meraikan perbezaan yang boleh menjatuhkan
mana manamana pihak/individu. mana pihak/individu.
Neraikan perbezaan hanya di dalam lingkungan manifestasi fizikal Neraikan perbezaan hanya di dalam lingkungan manifestasi fizikal
seperti fesyen pakaian, makanan, permainan dan produk inovasi. seperti fesyen pakaian, makanan, permainan dan produk inovasi.
]ika kita meraikan semua perbezaan,maka tidak ada lah integrasi. ]ika kita meraikan semua perbezaan,maka tidak ada lah integrasi.
(integrasi bermaksud (integrasi bermaksud inclusivity inclusivity yang boleh diterima oleh yang boleh diterima oleh
masyarakat umum) masyarakat umum)
17 17
Samb. Samb.
- - Kita perlu mengenal pasti jenis perbezaan yang hendak di raikan. Kita perlu mengenal pasti jenis perbezaan yang hendak di raikan.
- - Cthnya : perbezaan makanan dan pakaian bukan membezakan Cthnya : perbezaan makanan dan pakaian bukan membezakan
fahaman kenegaraan @ idealisme fahaman kenegaraan @ idealismeidealisme yang menghuru idealisme yang menghuru
harakan masyarakat. harakan masyarakat.
- - Adunan hub. Etnik sewajarnya mengandungi unsur Adunan hub. Etnik sewajarnya mengandungi unsurunsur penyatuan unsur penyatuan
yang memudahkan kerjasama dalam sesuatu sistem masyarakat. yang memudahkan kerjasama dalam sesuatu sistem masyarakat.
- - Boleh di lakukan melalui : Boleh di lakukan melalui :
i ) kelab sukarela i ) kelab sukarela
ii ) badan amal ii ) badan amal
iii ) persatuan ibu iii ) persatuan ibubapa dan guru (#!BC) bapa dan guru (#!BC)
- - Hub. Etnik pada peringkat negara perlu mengambil kira unsur Hub. Etnik pada peringkat negara perlu mengambil kira unsurunsur unsur
yang mewujudkan sebuah negara. ( perlembagaan sebagai kontrak yang mewujudkan sebuah negara. ( perlembagaan sebagai kontrak
sosial menjadi panduan semua rakyat) sosial menjadi panduan semua rakyat)
1 1
Samb.. Samb..
- - Nelalui : Nelalui :
a) projek Rukun Tetangga a) projek Rukun Tetangga -- bertujuan hanya mengerat hub. bertujuan hanya mengerat hub.
kejiranan . kejiranan .
b ) Tabika #erpaduan b ) Tabika #erpaduan -- dapat mengikis lebih awal lagi prasangka dapat mengikis lebih awal lagi prasangka
perkauman yang di warisi drpd keluarga. perkauman yang di warisi drpd keluarga.
- - Tahap Tahap tahap agen hub. Etnik ialah peringkat diri sendiri, keluarga, jiran, tahap agen hub. Etnik ialah peringkat diri sendiri, keluarga, jiran,
masyarakat dan negara. masyarakat dan negara.
- - Nenerusi tahap Nenerusi tahaptahap tersebut budaya hub. Etnik mencetuskan perpaduan. tahap tersebut budaya hub. Etnik mencetuskan perpaduan.
- - Adunan hub.etnik menurut acuan Nalaysia mengandungi: Adunan hub.etnik menurut acuan Nalaysia mengandungi:
i) Keazaman #olitik i) Keazaman #olitik
pemimpin berhasrat menginstitusikan hubungan etnik. pemimpin berhasrat menginstitusikan hubungan etnik.
pelbagai usaha dan aktiviti di jalankan mengikut pelan tindakan pelbagai usaha dan aktiviti di jalankan mengikut pelan tindakan
yang berkesan. yang berkesan.
ii) Khalayak Kritikal ii) Khalayak Kritikal
badan /organisasi yang menjana semua program hub.etnik dan badan /organisasi yang menjana semua program hub.etnik dan
integrasi integrasi
]abatan #erpaduan Negara dan !ntegrasi Nasional (]#N!N) S !nstitut ]abatan #erpaduan Negara dan !ntegrasi Nasional (]#N!N) S !nstitut
Kajian dan Latihan !ntegrasi Nasional (!KL!N) Kajian dan Latihan !ntegrasi Nasional (!KL!N)
19 19
Samb. Samb.
iii) Kekukuhan Ekonomi iii) Kekukuhan Ekonomi
hub. Etnik , integrasi dan perpaduan terhasil jika ada keperluan hub. Etnik , integrasi dan perpaduan terhasil jika ada keperluan
asas yang mencukupi untuk hidup (survive). asas yang mencukupi untuk hidup (survive).
iv) Agama !slam iv) Agama !slam
agama rasmi / agama majoriti yang boleh diterima oleh agama rasmi / agama majoriti yang boleh diterima oleh
penduduk lain. penduduk lain.
20 20
WAWASAN YANC D! KONCS! WAWASAN YANC D! KONCS!
- - Wawasan Wawasan yang yang hendak hendak diintegrasikan diintegrasikan
mestilah mestilah mempunyai mempunyai visi visi yg yg sama sama dan dan
hala hala tuju tuju dan dan hasil hasil integrasi integrasi. .
- - Wawasan Wawasan 2020 2020 amat amat relevan relevan untuk untuk
menjadikan menjadikan malaysia malaysia sebagai sebagai sebuah sebuah
negara negara yg yg bersatu bersatu padu padu dan dan maju maju
daripada daripada pelbagai pelbagai aspek aspek. .
21 21
#ENCCUNAAN SA!NS DAN #ENCCUNAAN SA!NS DAN
TEKNOLOC! TEKNOLOC!
- - !ntegrasi !ntegrasi yg yg berkesan berkesan di di Amerika Amerika Syarikat Syarikat menerusi menerusi
penggunaan penggunaan sains sains dan dan teknologi teknologi yg yg intensif intensif
khususnya khususnya dalam dalam bidang bidang teknologi, teknologi, maklumat maklumat dan dan
telekomunikasi(!CT) telekomunikasi(!CT) serta serta penyelidikan penyelidikan dan dan
pembangunan pembangunan yg yg sangat sangat tinggi tinggi berbanding berbanding negara negara
lain lain. .
- - NyKad NyKad mengatasi mengatasi masalah masalah imigresen imigresen menunjukkan menunjukkan
dengan dengan jelas jelas betapa betapa teknologi teknologi dapat dapat menangani menangani
masalah masalah hub hub etnik etnik dan dan integrasi integrasi nasional nasional secara secara
berkesan berkesan tanpa tanpa melibatkan melibatkan aspek aspek perundangan perundangan. .
22 22
Samb.. Samb..
- - #enggunaan #enggunaan yang yang boleh boleh di di ketengahkan ketengahkan
adalah adalah dengan dengan meningkatkan meningkatkan interaksi interaksi
virtual virtual dengan dengan penggunaan penggunaan teknologi teknologi
tanpa tanpa wayar wayar 33C, C, penerbangan penerbangan yang yang lebih lebih
murah murah dan dan perkongsian perkongsian laman laman web web. .
23 23
#erbezaan antara agama #erbezaan antara agama
- - Dalam masyarakat majmuk kepelbagaian Dalam masyarakat majmuk kepelbagaian
agama perlu diterima dan di akui. agama perlu diterima dan di akui.
- - Setiap agama berbeza tetapi ada Setiap agama berbeza tetapi ada
persamaan dalam etika dan moral seperti persamaan dalam etika dan moral seperti
tidak melakukan rasuah, menepati masa, tidak melakukan rasuah, menepati masa,
berintegriti dan sebagainya. berintegriti dan sebagainya.
24 24
CABARAN HUBUNCAN ETN!K CABARAN HUBUNCAN ETN!K
- - Dibahagikan berasaskan 3 faktor penting: Dibahagikan berasaskan 3 faktor penting:
-- Cabaran sosial, ekonomi dan politik Cabaran sosial, ekonomi dan politik
kepentingan antara etnik kepentingan antara etnik
-- Cabaran nilai antara etnik Cabaran nilai antara etnik
-- Cabaran globalisasi Cabaran globalisasi
25 25
Cabaran kepentingan antara etnik dari Cabaran kepentingan antara etnik dari
aspek sosial aspek sosial
Pemisahan fizikal Pemisahan fizikal
- - #emisahan fizikal yang dalam masyarakat #emisahan fizikal yang dalam masyarakat
wujud akibat daripada kesan dasar pecah dan wujud akibat daripada kesan dasar pecah dan
perintah yang diamalkan oleh British. perintah yang diamalkan oleh British.
- - Kesannya sesuatu golongan etnik tidak Kesannya sesuatu golongan etnik tidak
berpeluang berinteraksi dengan lebih kerap berpeluang berinteraksi dengan lebih kerap
khususnya yang tinggal dalam wilayah yang khususnya yang tinggal dalam wilayah yang
berbeza berbeza
2 2
- - Keadaan geografi yang mengakibatkan pemisahan ini Keadaan geografi yang mengakibatkan pemisahan ini
seperti keadaan geografi di Sabah dan Sarawak dan juga seperti keadaan geografi di Sabah dan Sarawak dan juga
Semenanjung Nalaysia dan Sabah dan Sarawak yang Semenanjung Nalaysia dan Sabah dan Sarawak yang
terpisah oleh Laut China Selatan terpisah oleh Laut China Selatan
- - #emisahan ini merenggangkan perhubungan dan #emisahan ini merenggangkan perhubungan dan
interaksi antara anggota etnik tetapi memperkuatkan interaksi antara anggota etnik tetapi memperkuatkan
lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisme lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisme
27 27
2. 2. Sistem pendidikan yang /erasingan Sistem pendidikan yang /erasingan
- - Setiap golonagn etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri Setiap golonagn etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri
- - Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa
ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang
berkesan untuk memupuk integrasi dan persefahaman dalam berkesan untuk memupuk integrasi dan persefahaman dalam
kalangan pelajar. kalangan pelajar.
- - Keadaan ini menyebabkan interaksi hanya berlaku di kalangan etnik Keadaan ini menyebabkan interaksi hanya berlaku di kalangan etnik
yang sama. yang sama.
- - Dari segi kurikulumnya adalah sama bagi semua jenis sekolah Dari segi kurikulumnya adalah sama bagi semua jenis sekolah
- - Oleh itu program R!NU# digunakan bagi mengeratkan lagi interaksi Oleh itu program R!NU# digunakan bagi mengeratkan lagi interaksi
dan perpaduan antara etnik seawal usia pelajar. dan perpaduan antara etnik seawal usia pelajar.
2 2
Kontrak sosial Kontrak sosial
- - #ersetujuan yang dicapai semasa kemerdekaan dalam #ersetujuan yang dicapai semasa kemerdekaan dalam
merangka perlembagaan merangka perlembagaan
- - #ihak tertentu sering menimbulkan isu yang boleh #ihak tertentu sering menimbulkan isu yang boleh
membawa kepada kerenggangan hubungan etnik di membawa kepada kerenggangan hubungan etnik di
Nalaysia Nalaysia
- - Antara isu yang sering dibangkitkan adalah kedudukan Antara isu yang sering dibangkitkan adalah kedudukan
istimewa orang melayu, kedudukan agama islam, bahasa istimewa orang melayu, kedudukan agama islam, bahasa
melayu dan isu kemasukan !#TA(#elan Tindakan melayu dan isu kemasukan !#TA(#elan Tindakan
#erpaduan dan !ntegrasi Nasional 200S #erpaduan dan !ntegrasi Nasional 200S2010) 2010)
29 29
CABARAN KE#ENT!NCAN ANTARA ETN!K CABARAN KE#ENT!NCAN ANTARA ETN!K
DAR! AS#EK EKONON! DAR! AS#EK EKONON!
Penguasaan ekonomi Penguasaan ekonomi
- - Terdapat jurang yang luas dari segi penguasaan Terdapat jurang yang luas dari segi penguasaan
ekonomi. ekonomi.
- - Kebanyakan orang melayu menguasai sektor pertanian Kebanyakan orang melayu menguasai sektor pertanian
dan memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan dan memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan
berteknologi rendah. berteknologi rendah.
- - Orang Cina menguasai sektor yang lebih maju seperti Orang Cina menguasai sektor yang lebih maju seperti
perdagangan, perniagaan yang berteknologi moden. perdagangan, perniagaan yang berteknologi moden.
- - Kesannya wujud jurang pendapatan dan Kesannya wujud jurang pendapatan dan
ketidakseimbangan pendapatan ketidakseimbangan pendapatan
30 30
- - #erbezaan antara etnik yang wujud ini merupakan #erbezaan antara etnik yang wujud ini merupakan
cabaran yang sering membawa kepada ketidakstabilan cabaran yang sering membawa kepada ketidakstabilan
dalam masyarakat majmuk dalam masyarakat majmuk
- - Dalam Dalam Rancangan Rancangan Nalaysia Nalaysia ke ke22, , perpaduan perpaduan negara negara
tidak tidak boleh boleh dicapai dicapai tanpa tanpa kesaksamaan kesaksamaan dan dan
keseimbangan keseimbangan yang yang lebih lebih besar besar dalam dalam kumpulan kumpulan etnik etnik
pembangunan pembangunan dan dan perkongsian perkongsian daripada daripada pertumbuhan pertumbuhan
dan dan pemodenan pemodenan ekonomi ekonomi. .
- - #erpaduan #erpaduan negara negara tidak tidak boleh boleh di di pupuk pupuk andainya andainya
sebahagian sebahagian besar besar penduduk penduduk kekal kekal miskin miskin dan dan peluang peluang
pekerjaan pekerjaan yang yang produktif produktif tidak tidak diwujudkan diwujudkan. .
31 31
2 2 Per/ezaan pekerjaan /erdasarkan sektor Per/ezaan pekerjaan /erdasarkan sektor
ekonomi ekonomi
- - #enguasaan ekonomi membawa kepada pengenalan #enguasaan ekonomi membawa kepada pengenalan
pekerjaan mengikut etnik atau mewujudkan perbezaan pekerjaan mengikut etnik atau mewujudkan perbezaan
dari segi pekerjaan . dari segi pekerjaan .
- - Setiap golongan etnik di kelaskan mengikut sektor Setiap golongan etnik di kelaskan mengikut sektor
ekonomi tertentu seperti pertanian, perniagaan, ekonomi tertentu seperti pertanian, perniagaan,
perindustrian dan pentadbiran awam. perindustrian dan pentadbiran awam.
- - Hal ini lebih ketara semasa pemerintahan British. Hal ini lebih ketara semasa pemerintahan British.
- - Walaupun perbezaan ini mula berkurangan namun masih Walaupun perbezaan ini mula berkurangan namun masih
terdapat perbezaan mengikut sektor ekonomi terdapat perbezaan mengikut sektor ekonomi
berdasarkan kumpulan etnik berdasarkan kumpulan etnik. .
32 32
- - #erbezaan pekerjaan ini menghalang interaksi antara #erbezaan pekerjaan ini menghalang interaksi antara
kaum yang luas. kaum yang luas.
- - #erkara ini akan memperkukuhkan lagi semangat #erkara ini akan memperkukuhkan lagi semangat
perkauman perkauman. .
33 33
Caoa(ar |eperl|rdar Arla(a Elr|| 0a(| Caoa(ar |eperl|rdar Arla(a Elr|| 0a(|
Aspe| Po||l|| Aspe| Po||l||
· · Po||l|| pe(|aurar oo|er rer|rou||ar pe(asaar l|da| puas Po||l|| pe(|aurar oo|er rer|rou||ar pe(asaar l|da| puas
ral|. ral|.
· · wa|au oada|rarapur. |a oo|er rer|rou||ar serardal wa|au oada|rarapur. |a oo|er rer|rou||ar serardal
pe(|aurar j||a rervua(a|ar |eperl|rdar serua elr||. pe(|aurar j||a rervua(a|ar |eperl|rdar serua elr||.
· · Vasva(a|al vard oe(salu padu dapal d|oerlu| derdar Vasva(a|al vard oe(salu padu dapal d|oerlu| derdar
derdar rerdaro|| ||(a |su pe(|aurar sepe(l| derdar rerdaro|| ||(a |su pe(|aurar sepe(l|
oarasa.|eoudavaar.perd|d||ar.adara.|e(a|valar dar oarasa.|eoudavaar.perd|d||ar.adara.|e(a|valar dar
e|oror|. e|oror|.
34 34
Caoa(ar N||a| Arla(a Elr|| Caoa(ar N||a| Arla(a Elr||
· · Pe(oezaar da(| sed| adara.oarasa dar |eoudavaar Pe(oezaar da(| sed| adara.oarasa dar |eoudavaar
sardal |ela(a da|ar rasva(a|al rajru|. sardal |ela(a da|ar rasva(a|al rajru|.
· · Pe(oezaar |r| rerjad| aral su|a( apao||a sel|ap |aur Pe(oezaar |r| rerjad| aral su|a( apao||a sel|ap |aur
le(us rereoa| derdar oarasa dar |eoudavaar ras|rd le(us rereoa| derdar oarasa dar |eoudavaar ras|rd--
ras|rd. ras|rd.
· · Po|a(|sas| arla(a elr|| Wujud se||(arva sel|ap elr|| |lu |eo|r Po|a(|sas| arla(a elr|| Wujud se||(arva sel|ap elr|| |lu |eo|r
rerdulara|ar arddolarva da|ar rer|||r saraoal dar rerdulara|ar arddolarva da|ar rer|||r saraoal dar
rerdapal|ar pe|e(jaar. rerdapal|ar pe|e(jaar.
· · Caoa(ar da(| sed| |eperl|rdar r||a| |r| a|ar reWujud|ar Caoa(ar da(| sed| |eperl|rdar r||a| |r| a|ar reWujud|ar
rasa|ar vd |eo|r oesa( searda|rva lararar elroserl(|sre rasa|ar vd |eo|r oesa( searda|rva lararar elroserl(|sre
|lu d|jad||ar pedardar da|ar rasva(a|al. |lu d|jad||ar pedardar da|ar rasva(a|al.
35 35
Caoa(ar 0|ooa||sas| Caoa(ar 0|ooa||sas|
· · Caoa(ar vard pe(|u d|radap| o|er (a|val Va|avs|a |a|ar p(oses Caoa(ar vard pe(|u d|radap| o|er (a|val Va|avs|a |a|ar p(oses
d|ooa||sas| se(la peroa(alar co(a| r|dup oe(asas|ar dadasar d|ooa||sas| se(la peroa(alar co(a| r|dup oe(asas|ar dadasar
e|oror| dar po||l|| oa(al sejadal. e|oror| dar po||l|| oa(al sejadal.
· · 0(ard 8a(al l|da| oe(rerl| rerdor|ras||ar rasva(a|al |a|r seja| 0(ard 8a(al l|da| oe(rerl| rerdor|ras||ar rasva(a|al |a|r seja|
reru|a|ar e(a perjajarar re(e|a d| T|ru( pada aoad |e reru|a|ar e(a perjajarar re(e|a d| T|ru( pada aoad |e--15. 15.
· · Ve(e|a reroaWa per|||(ar oaraWa laradur re(e|a |eo|r l|rdd| Ve(e|a reroaWa per|||(ar oaraWa laradur re(e|a |eo|r l|rdd|
j||a d|oard|rd|ar derdar oardsa |a|r vard d|arddap |u(ard j||a d|oard|rd|ar derdar oardsa |a|r vard d|arddap |u(ard
oe(laradur. oe(laradur.
· · Ve(e|a ru|a rerpe(juard|ar ra| asas| rarus|a apao||a Ve(e|a ru|a rerpe(juard|ar ra| asas| rarus|a apao||a
perjajarar l|da| |ad| d|le(|ra da|ar (ard|a r||a| dar |eoeoasar perjajarar l|da| |ad| d|le(|ra da|ar (ard|a r||a| dar |eoeoasar
rarus|a vard d|pedard pada rasa ||r| rarus|a vard d|pedard pada rasa ||r|. .
3 3
· · 8a(al reroaWa rasu| perda(ur da(| sed| |deo|od|.oudava 8a(al reroaWa rasu| perda(ur da(| sed| |deo|od|.oudava
redor|sre dar r||a| redel|l.e|oror| oeoas.sa|rs dar le|ro|od| vard redor|sre dar r||a| redel|l.e|oror| oeoas.sa|rs dar le|ro|od| vard
rerusrar|ar dar s|sler po||l|| vard d|arddap le(oa|| oad| serua. rerusrar|ar dar s|sler po||l|| vard d|arddap le(oa|| oad| serua.
· · 3e|a|r |lu. re(e|a juda reroaWa rasu| oudava 3e|a|r |lu. re(e|a juda reroaWa rasu| oudava
r|ou(ar.rerde|sp|olas| suroe( rarus|a dar oarar rerlar se(la r|ou(ar.rerde|sp|olas| suroe( rarus|a dar oarar rerlar se(la
rerde|spo(l seda|a racar |eou(u|ar vard re(osa||ar reda(a rerde|spo(l seda|a racar |eou(u|ar vard re(osa||ar reda(a
dar a|ar se||la(. dar a|ar se||la(.
· · T|da| dapal d|sard|a| |ad| oaraWa d|ooa||sas| re(upa|ar la|lo( T|da| dapal d|sard|a| |ad| oaraWa d|ooa||sas| re(upa|ar la|lo(
pe(uoar oudava vard aral |ual dar parlas. 0eja|a |r| pe(uoar oudava vard aral |ual dar parlas. 0eja|a |r|
rerda||oal|ar r||ardrva r||a| |uru( dar per|||(ar oa(al d|le(|ra rerda||oal|ar r||ardrva r||a| |uru( dar per|||(ar oa(al d|le(|ra
seca(a ra|us da|ar rasva(a|al ||la. seca(a ra|us da|ar rasva(a|al ||la.
37 37
· · 3e||(arva caoa(ar 3e||(arva caoa(ar--caoa(ar le(seoul l|da| d|oerdurd. caoa(ar le(seoul l|da| d|oerdurd.
d||ual|(| a|ar reroerlu| serardal pe(|aurar vard d||ual|(| a|ar reroerlu| serardal pe(|aurar vard
rerda|ar.rer|rou||ar p(asard|a dar rerdu|ur|ar rerda|ar.rer|rou||ar p(asard|a dar rerdu|ur|ar
|ad| lararar elroserl(|sre. |ad| lararar elroserl(|sre.
· · 3e||(arva pe(|a(a seder|||ar l|da| d|oerdurd. ra|a |a 3e||(arva pe(|a(a seder|||ar l|da| d|oerdurd. ra|a |a
a|ar reroe(| |esar |epada ruourdar a|ar reroe(| |esar |epada ruourdar
elr||.|rled(as|.pe(paduar dar le(jad|rva |orl||| se(la elr||.|rled(as|.pe(paduar dar le(jad|rva |orl||| se(la
(usurar |aur. (usurar |aur.
3 3
Tu(ur Na|| luourdar Elr|| Tu(ur Na|| luourdar Elr||
· · luourdar elr|| d| Va|avs|a rerda|ar| lu(ur ra||. luourdar elr|| d| Va|avs|a rerda|ar| lu(ur ra||.
· · T(aded| 13 Ve| 19ê9 re(upa|ar seja(ar r|lar reda(a T(aded| 13 Ve| 19ê9 re(upa|ar seja(ar r|lar reda(a
vard rerurju||ar oaraWa pe(|a|saraar dasa( pada vard rerurju||ar oaraWa pe(|a|saraar dasa( pada
rasa |a|u |u(ard oe(|esar da|ar rerdradap| rasa|ar rasa |a|u |u(ard oe(|esar da|ar rerdradap| rasa|ar
pe(|aurar vard Wujud. pe(|aurar vard Wujud.
· · Pe(|sl|Wa r|lar |r| oe(|a|u |e(ara pe(ja|arar |erper Pe(|sl|Wa r|lar |r| oe(|a|u |e(ara pe(ja|arar |erper
p|||rar(ava vard d|perur| derdar |su p|||rar(ava vard d|perur| derdar |su--|su pe(|aurar dar |su pe(|aurar dar
sers|l|l sepe(l| oarasa.adara dar |edudu|ar |sl|reWa sers|l|l sepe(l| oarasa.adara dar |edudu|ar |sl|reWa
o(ard Ve|avu. o(ard Ve|avu.
39 39
· · la| |r| d|ledas|ar o|er Tur Tar 3|eW 3|r. |a|lu p|||rar (ava le|ar la| |r| d|ledas|ar o|er Tur Tar 3|eW 3|r. |a|lu p|||rar (ava le|ar
rerou|l||ar oaraWa ca(a pa||rd rudar rerarc|rd urd| ada|ar rerou|l||ar oaraWa ca(a pa||rd rudar rerarc|rd urd| ada|ar
derdar rerdap| derdar rerdap|--ap||ar|su pe(|aurar| 3l(a|l T|res. 1 0dos 19ê9) ap||ar|su pe(|aurar| 3l(a|l T|res. 1 0dos 19ê9)
· · Kel|da|se|roardar e|oror| juda rervuroard |epada Wujudrva Kel|da|se|roardar e|oror| juda rervuroard |epada Wujudrva
|eadaar |r|. 0(ard Ve|avu sera||r o|roard dar l|da| se|aral |eadaar |r|. 0(ard Ve|avu sera||r o|roard dar l|da| se|aral
|e(ara Wujudrva ju(ard pe(oezaar le(ulara da|ar o|dard e|oror| |e(ara Wujudrva ju(ard pe(oezaar le(ulara da|ar o|dard e|oror|
dar perd|d||ar. dar perd|d||ar.
· · Tur Aodu| Raza| rervala|ar oaraWa |era(arar o(ard re|avu Tur Aodu| Raza| rervala|ar oaraWa |era(arar o(ard re|avu
le(radap |el|da|ad||ar e|oror| rerjad| purca ulara oe(|a|urva le(radap |el|da|ad||ar e|oror| rerjad| purca ulara oe(|a|urva
(usurar 13 Ve|. (usurar 13 Ve|.
· · 0|er |lu. rasva(a|al Va|avs|a ra(us rera|r|ar pe(arar ras|rd 0|er |lu. rasva(a|al Va|avs|a ra(us rera|r|ar pe(arar ras|rd--
ras|rd ada( |orl||| pe(|aurar l|da| oe(|a|u |ad|. ras|rd ada( |orl||| pe(|aurar l|da| oe(|a|u |ad|.
40 40
Kes|rpu|ar Kes|rpu|ar
· · luourdar elr||. pe(paduar dar |rled(as| ras|ora| luourdar elr||. pe(paduar dar |rled(as| ras|ora|
re(upa|ar pe(|a(a asas vard perl|rd |epada re(upa|ar pe(|a(a asas vard perl|rd |epada
rasva(a|al Va|avs|a. rasva(a|al Va|avs|a.
· · usara usara--usara vard d|aro|| oad| rerdu|ur|ar |ad| usara vard d|aro|| oad| rerdu|ur|ar |ad|
ruourdar elr||.pe(paduar dar |rled(as| ras|ora| ruourdar elr||.pe(paduar dar |rled(as| ras|ora|
ra(us|ar d|sarul o|er sederap |ap|sar rasva(a|al ada( ra(us|ar d|sarul o|er sederap |ap|sar rasva(a|al ada(
e|oror|.po||l|| dar sos|a| reda(a ||la rerjad| slao||. e|oror|.po||l|| dar sos|a| reda(a ||la rerjad| slao||.
· · usara usara--usara |r| pu|a d|asas|ar |epada perdravalar usara |r| pu|a d|asas|ar |epada perdravalar
|s|ar.pe(|ords|ar |uasa.serardal a|orodal|l.(e|a |s|ar.pe(|ords|ar |uasa.serardal a|orodal|l.(e|a
oe(|o(oar dar pe(selararar vard ulur. oe(|o(oar dar pe(selararar vard ulur.

#!!! 
;52

:23647624.5:..51;5;2.543.379/..509

09/1.. :23647624.5:..51;5;2.543.379/..509

..1.:.52.1...9.9:.2..: .4 7.526564 5.5 /.. :79.

2.273/..511.2.1. 763.2 4.31..5 :6:.4::/./9.54.9.412..56.7.9.2..53.52:./3.9.42.5.5.5 15.55.5 2473./5.5...55.:65.527..97.4....5.:/.3.1.2 #5.1.57..5.:.9.392.5 ..3..505.7.1..2.:.55.15.1.3.:.9.2.2.5.: ..44/5.31...545.:.2:. 796::.: 796::/.412.553.5:394.55.1.12.1.4.44.52 797.9.55.55.1:.574/.9 5.9.5.5 '5.2.5.3./9:.:9.9. /..97:.7....9:2/1.9 :..5.5763...5.:1.:.9.:.5.3..5.7.5:..9.1.55.51. 79.15.2453:.50./2..5362.

5/5. %25!.9..7 4...4 1..3.92.:.3.5.5.5 .51.9.:3.52/9:..5 .4:.3.2. #934/.1..5 .51.5.524.4522..5/5../.:.27.73.9.3.2. #934/. &4.51..51...:.5..9.5.:.5:95192:/.2.2..9.549..9.&%!#!'!!!'#%#! .5.1/5.%25!.

:.9. 1.

5./9/3..:..245.50.521.9.929..5/1..4265.74/5.1.2..9.2.5/9:.3.54..2: #4/.52. %25!..:.5#63.1..9. .55.

.... #4/.0.9.5.55.5.2.244/5.245.5#63.50.9.

3 /929.14629.92.2:.9..5.13.2563645.55.1.5:.9/2.57951:.5:.:.53.:..2. /..:43.1 17:0.1. 26564/9.5.2 43.9.7969:  .52656445.54.2..:2.5/9:.9:2.:27.5.52.9.5 :6:.:.5: .7.. #4/.

5 .449..1..4 74/.0..3:9.:5.9. ..9.50.7164..:65.547.527..244/5.544725..1.3.553 /..2.1..1.9.2:.2.3 74/5.9...5:6:626564.12..5 ...5:/. 97.5454.'.:5...53..2.797.9..3..5.9..1.9..5 2.19    9..9.55..9.9.15.1.32.:2.:.5!. .5.:.5:/.57969.5.5#934/. 795:7%25!.3.1."6: 94:/9.529.%! !% 7925.5!.3./9750. %25!.%.516365. 6365.363 .5#9:.1..:65.3. 790.3:#9515..5/. /9..5.5 1..4269.:4.5.545.5.5 :.55.9..547.5/2.1.1.55.25. #9:.45.551.527.9.5 3.9.2.5:.1.52790.:.57. 39.97.:.1.9.

3.551...5. 1.

5 :67.51.5::3.51.5..5 .

&%.

&%.

&%# !!!!% &0..:15.4419.50.553.5:3.9.9.

4419.553.:6:626564 763..53.9.2 :4/9 &0.5:3.9.:15.50.

..9.3 .5 .:9..1..5.5. #4/..5:4/9..3..5 75.79:2. 22.4.24456/2.536/.3.9.9..2..5.:79.55.:.:4..

:4/926564 75.5:4/9..

:4/..9.9.4.9.:4.55..4..9.21..3.:. 43.974/.521.526564:0.2/.54...51.4 4722:.5.5.:...3.5 1.526564 5.492:.55.55.5 763.5763.:72:6:..29./3.3..9.5 79/.579214.2...2. .21.32:3. $# #&  $#!&$   $#$#    .543.574/..55.2.9..2. 51..4265.4.22..5.4 73.55.13/..3 2/1.2:.1.

&%.

&%.

54.5...51.#.&%# !!!!% &%# !!!!&"! #! .13 12.2.547.9.:.9..9.5.9.4.11.7.55.51.5:4/.3.5.50.5 /9:.5 7951:.5:/.%. %.74/.2.:.4 412.. 791.7.52..4. %%# . 50..3.52.5.5..

1/.3 ..3.

41. 459..3.#91.3..4 47.473.. 4/...55. 4/93/.5 13..3.1..5#! #512.51. /9.527.9.5.4/1.4.:2.1.3%.55.5 47.52.9. &%"!" % .5 #951:.3...527.69:.1.524:25..50.5#!1.1.5:4/94..:.5 :6:626564.50.:.5 3. 74/..74/...7:2.32.9:9.1.:.51.5.52..524:25.5753/.52. 1.5.5 5472.4450.9.797.5.2.5 479.5 5..5:2.5 79:.92.2.5.2:4/.52.47.7.5 ... ## 552..5795..2.2.5 .51.2.5.5753/.3.9..5:.:.1..9.543.

1..

:424:25.47.2./.41..:.52.:9.7:2.9.5 755.5....3.5 .57.545.5 &. :.51.9.4452.4..5:.459.

755.5:.52.4452.3.

5: 26564 .

&%.

&%.

3.21.54.3...2.2.249 552.5 /9:..9.545391.57969: 4.:..1..31..2.3:..4. 4/5.: 4/5... .9.5.54./.5 ..5 4475.: 12.3./9.5/9.:.2.42 4475.:.2.5112.:.2/9.1.21. ..:..4.:.75.51.639.7.131..3.4 :4.4745.5:..5 /9:...2:/.52.5.4.9.5:.1.5:9.449.71..54.9.26564 4/5.2.5 /97.9.2.5.5. 45..5:.5/9:.3.5/91.3.9...9..55..:.5/5.2.3.51.15.5..24...9..:.:2.:.2.5 26564 ..51.1.:.:...31..5 12.9..9.24.5:/.55..5 /9/1..51.5..//.51.:.2.3.249 15. 4:.14629.1.779:.5.4../9469.:72/2.5 26564... 12.1 7969:1.32.54.54. 4.5.:.5:9.5763. /.2:.24..74/.:2.2.25.5.5 .  12.2.2 454/.:./9/11..3/ 445.&%# !!!!% &%&!!% .3.19:519 4/5.4. 3/9.:.74/5.54....07. .9: 26564 4/5.9..5 5.:.2.52.9.     #%&#'&!  ..453..54.:.9.2. 12.97.2.:.9.4..5/....: /9.1..54.

73.2.5 29234 29234 792.1:4.4 2.:.54..5.:.9465: 14412..3:..5 ..5.5:...5.1.4 "915.0.3.#3. .9465: .5.5151...52.9.769.5 1.9.2.9.9.5.9..3.51.:. .9.4...214..5...7..:./2.9..5#3...3.4 #5..2..:.51.9#5112.51..5/.47.2.51.5.2:43. 14412.9.51./2./5.3.3.:..3.55.:. 75112.3.2.:1. /.5 ..5'.9 :2..1:4.92..75.3.54.455....:..5%. .91..4695.3.:3.27.:.54.9.:45.%.3/14.5 :0.2:43.5.

55.5..55.5 /91:735 / 4452793...9.:..5..5.4.9..5/9:. .4.2793...2.55. .. .11. 5.3..9.5.2..:7.7.5:.54479/.2:..450.7.4. 74/.93.243..92./.

4 "915.. #5.2 .5 .5.5 763.3.973.15.51.:.5.5%..3.5/97.5.5...5 45...9#5112.5 :6:..3/ 45.51.3 265641.%..1.5:.5.#3.7.5:.9.25.2..5.9.1.9.5'.4 75112.22.543.769. 2.51:.5:79..5/....55.3..512.5 45.:92.55.4..52/1.4.:.:..5 27..9..2.9.3..4452793.::.92.5#3.245/2..1..5.5 .2:.5#5112.57924/.

52. 45.7.2.12..5.

/9/3.52.2:263.5.52.5.12.7.2.2..4 45.

.

:.:5.1 ./2../5.72.1792::2.5 .2793.1.3.4..5/1.... 451.29.2.53....5./..526564 4.5.51..7.52..5../3.

5 #5112.:4.9:5. .5 2790.5 /9.9.5:.5.455.5.5:4/.:15..3.:263.5:263.473.52.3.9.1.5/927.92...2:.3.524.5#5112.9.243..5/91.:. 4.:.951.5:511:0..5/934 75.5 1.519:9.52.527. /9.9465:1.55.9.51 ..9. /9.9.92..9./ 1.1. 45.55...:.  .5.32 96.1.72.51.23.:.:.3.:.3:.9:.5.9.55./9.5/.1.. :3..5..5 /9:7.9.1 5.1.5450.3/ 447924/.45391.9....9465.243.5 46:1.44/92.55:.527..5.576..249.5 :.5 23.2412..5 :4/.5 /92..3.51.9.5. 292347952.:..9..5.5.7.2.5 ..'..#5112.

.&..9.

.:...9 &...2450.3.:.9.4.9.5..4.7.

52.52:39.0.759:.5 .4..21.2.:.:..:4.4.51..3.5. 15.2.5795..51.4.5.5.::3.5::263.53.:4.2. 45../..5:.5/.:2.2.:4/3.2450.9:73.545.4.75.9/.75112.573.55.1..51...:.5 ..131...5.4779:.5.5 4552..9. 43052.1 451.5. /..12.5 45.575112..54.7..5 /9:7.5.5::.2..5 2.5/9695.:27./.5:.9.15.751.:.9.54.575112.9.575112.9.4.54539 :4/.:..2473.5  514629..4.:2.5 451.5:.575112.5/.:...529234.9 #5112.3.:.4.2. 412.5:..5..5/95.5.3.5:0.1.529.1.5.544/9 79.51.://.

5:. /.:65.3 1. 59:. 73.:.5 .9 1 :263. 59: :/.. 62.5..4/    51..5 1:735 5.5 75112.5  473/./ 1.52. .. 479.5 :43...2..5 62.3 7.:2..5 .5 75112.:2.22.1.5. 9234 .:. 4.9 &263. 29234 &263.5 469.5 75112.5 1 7952. 1.. 452..5 . &% .5 4479/.3 1..5 241.:..3 75:5.12.:65.2.&. %51.5 '252 43..5 .5 75112.9.5  4793.5 1.5 951.5 296..5 /9.

 1.5 44/9 :263..:263.

73..5 .. /.:.9.5 /.5 :474. 74/3.

:.:.. 3.5 :79./.. /.

5 ..3.2. 1. 5.5 .:.22. .:.43 5.. 26. '..

29234 .5 4472 1:735 :79. 26.

5. 7.:2.

5.7.5.:2.9.:2.5 2. .1. 7.

1.5.9 :3.2. 2.7 7.5 3.4 1. 763: 75.

5 !'! 3.5.3.

5 !'!  .3.

3..5 :0.3..2:.49.1..5.52.7. &263./97952..5 .1.:. 29.51.472#97.7952.2.32.5.9. 447925..:65.52.37.5!.//9.543. :263..

1.73/..97.5:.5.9.2:1.5:6:. /9.2#97.5 .5 % # .: 915.73. 2473.5 44/92.55.9465: %.527.35/5.525.9.5451.1.52:47.91.50.2.1.3.9..545.2/95....5.5..

59 ..5..:263.4:4. 29.9.:.4.91.3.473...39.51. 7969.73/..

5 . 412.2. 6/2.6365 456365 43.5 79..5491 1.5759.5..5.591..9..5/9:.63.2.51.4.4.5/9.: .527.92..45.729.2.3. 49173/..3.52.1.579:...22..3.41:263...9...1..5:2.55.5.41.2.5/9265: 241.5:9.:..4.42.

:..5 #3.9.95:/..5:.5#4/..4.4/ 45.54.73.9.5#5112..55.:.5.431. ..51..5/.532...'...92.1:263.5/.39.&.5 2/.73...

5#4/.55.5#5112. #3.5.

.

. /9.7.5 412..5 /9751.5.7.:751.26365.52 1.:.2.5.51.52.2473.5:.5:/.5951..2:.526564.9.5 ... 459.52.3 7552.4.9.9.175.4..43....:..3.52.59..57.

5..75112..5.575112.5 4552.5.:.2..53/:. 4552. .75112.1.2:..5 ..52.4.9.2.5 75112.2.3.2.5759:.573. 4552.520493.2::27.5 4552.2.4..

3. 0.5 ..:.:..3.5 .90..

3..2.5273/. 9...5 .:.

5 /5. .5.:4.57.5.5.. 265..2.5275.7952. 96.5 .1.. 6476::4.296.5:.

.5275..5.296..5.57.5. /5.1.7952.

5. 4:.3 296.5.5.5..5..2.4.5.1....2:.3 29.. 469.4.7.9.

5. 296.5.

57. / %615.5.22../9/5.5.5797.2.2.7952...5.1.5..4.22.. /93. 59.5 #5..57.57.265.57.9.5'.9.5 :2.5 2/92..5...3 1.32 3/ .2.5 75.522..:4.3 / .1......3..5.5.2/9:.5...3.55.5.45:.53..792. #5.53.5:.2.2.1.32 #5.5.229.5..44/.51.55.5/.:223.7952.4.7429.329.7952../63/9:.9.229.7.1.7952.522./63 13.5.215..:    .5.4::.265..475.34.1...929.2..2.5 ::.7952./9/5.3.3..7429.2.5 #5.5..3..57..:.:2..69.57.2/9:.7952.:4....1.5 1.. 46: 29.5.5 #5..94435..2.3.5 / . :9.1:. /2.1...2/. #5..54:..1.2.52./ ...:..1.

.&.5..9:2.3 / .3.523.4/ .52..

2..52.3 / .3..5..523..9:2.. .5/63 .

9.5.2.2. 1..692.5 79345.5 .5443 .5:/...22.212.75.2.543..5. 12.5.0.9... :2.5.:32.. :/.515.551...5 "3.5.

. .2..

5.5 .5.:65./ .51..3.1.5.579/.2.52!.3.:.1..3..445.52 4.3.3 0.4/5.429.52.

5. 4.

54.2..5..2.:/94.2:1503:.:.9.5 .5/6345.49.63 5.2..5 794.9.5 4.63 4.94.5.5:.9.2..51.4..79/.:/94..5.49..3.2.2/6349...7.43525.9.: 2.2..579/.5/631.11..1..57961256.3 :79.:2..:57.3.1.44 #932.75452.79/.: 5.2..5.2.579/.5 4..2:1503:.2..5:4.5.5 .5.94.5/631.2.5.1.9.2511 9.5...2.2.579/.

79/.4/ ..9..5 .5.2.4.5/2.57.5...&..51.5 ..3:4.51.54.551.219.5:79/.793455.2.544/.2.5.:.525.37.2.

1.3:4.5459.

51...3:4.4.9.525. .

1.3:4.5459.

 15.45.2..9.9.5155:9.95..52:.:.54.2. .5/ .

95..5155:9.52:..5 15.5/ ..5:975.45.

3 23.5441.4.44.3.9.529./:2.1. 6313. /.3 79:.2.:.4. .93.5/.2.::.1..5..543.4::.22..:..

.7./.1.59 # 79:.5/..

 / .79345.5.5:9.7952.4/329.9.527..1.

5:9.5.1.79345.7952.4/329.5:9 / .527..9.

.17.2.5:/.51..  . 7934/.9.5:/.2 :6:..345. .265.5:4.9.5..5412.9.

/2.79.1.5./ 7962%25'.3 .5.9.7.:.5./2.5 792. 7962%25'.#97.9:197123.7.33. '..459.452:3/.52.5 / '.#97.5.5 1..&.5. /9..5...4/   3.. '.1.4.51. 29..

'..7.

7..9.3.19:519 23...:..2.1.52.7.5/ .9.9. 9. . 59:.7952..5 4.55..

59:..7..

:.5/ .9:/.52450.:2./ ..45./1..2 .52459.515 .5 ..3.5797.5 15..1...7.5#63.4.0.

5/5.455:. 74475/9..5..:9.:2.52 .

3.51.5 .1.29.5 .1...2..2.5/92:.5.3 .3.:.5..5452. 73/.52.73.2.

5 5.545.521.9.569.:.: .5.4/ . /.7969.:4.5:.1.

3 #!! 5:.51./..:!.9.:!..:65.5#97.1...:65.55. .9.. .3 ! ...55.5.5!.1.9.

4/ 22.&.526564 .

:3.5797..9.5450275.1.52 5. / .:.9.:.5.:1.2793.4.4 .:32.5 .217 :9 .1.

63 751123.94.4.4..9.4.5/631.. .69.5 ..:4.

1 1. : :.5 4:.9.: .:3 5.5 .:. 1.:72 . 5. .9.:. .4.4..9. :/..5 4. 1.:72 .3..5 .5 4.: 5.9.:2. 73/. 4475.&!!"!& .:. 7.97.3.3.5 51.1.5 . 93.2 45.5 5.12.. 1. :/. /9:.5 ..2 15..

5 74/.25636 5..55.515 5.5: 1.5 .5 .1.4 /1.5 .5 1 492.326452.: ' :9.5 :. &.: /92:.9.5 /9/.234.9.5 .3. .5 1.25636 4.#!!!&!&! '!"" 5. 75312. 459: 755.5.. 1. 3.92..5: 2::5. 1..5 :.5 3..

1. .

.5..: 4.25636 1.5 .5 7951.57.5.5 .5 15.3 :0.: /. 45.5 .5 5.5 3.:65.3.:..7.: 5.:72 7951.. /92:. 45.7.9. 43/. ..5 4.:.3. 49:5 45522.9.52 1..5.2. / .

5 .25636 .1.5 / / . ..5 .. 15.5 4552..5 .2.5.4.9 759/.&.5 755.3..5 3/ 49.57.5. 1.4/ #55.5 3.3 15..2: 9.9.5 5.2..5 .5 /63 1 2.5 79265:.

5.:./9/.:. 457.7....4..5 . .7931. 79:.3.2.51.1.1...4.7.4.59.2 &.:..#9/..5.1.2..4. .1..4.9..42273/. .9.51..243.9. /95.5469.3....44.3:79.22.4.94.1.5.4.5:/..

:2.2.5.6975..5..3:.: .5 .:.%!!!'! /.9.52 .././..9.3 265641.2 275.52 ./.9.2.553.536/.9.5..9..5.5763.5:6:.5.5/9.

9.5275.6365.97.:.51. 1.5.5.2.3 #4:.970.:72:6:.32.43.9.5/95.1.: :.:./.....9 .52.2 /973.52.2/.53/29.3 #4:.5 /9/.5 795.2:.3.521.3.44..9.5..1.5.51.5..5639.::...2:15..52.. ..51.9.1.3.7 2::5.5.31..1.4.55.

51.569.55 .56.63..21...5&..579/5.5 5.97:.2.:.52.9.79.5&. .52...2..:....55495.3.9:4 .2./.569.545.&3.2.2/.5.56:5.574:.1.1.9.744792.1&... &45.1.1.2:..55 :79.5 3.9.5.1....522..5.5.51....5&.9.5 #4:..5 ./.

/2.2.479:263..2:.52 .5.524475.2.1.5.9..475112.:..4.544.:.52./.9452.5::263.:5.544:..1.579.5.1..5 /92:.9 .5.:5.76365.2: 1.9:292345.5.212.5.7969.9.5/9.1.53.::.5 &.5.244725.5:.5.5.3.:4.73.573.5.3.2.5 &:.51.5.9:519 &:./93./.573..5.4% #15.5/9...579/.475112.9 .:1..5797. . /51..459.55.4.5/..5.9.4 2.55..9..5229..3.3:. &:.3. "3.5.5.5.475112.52:.5545/.579:.4.

27. 65.:95454/32.5.5 #97.295.1.1.510.52.9.5.5.5 :..5'51.51.4.2.9.5:951/.52.7934/.69.:2.:.2:6:.5 #..5.9.1. 43.51.55.:65.24912..:4.3 #9:.3.:.7.5. 2112.3..:.4 49.5:24.5/5..1.2.5:.3.3..5.. 5.543.5/63 44/.521 .2.9.:..4 /.5#' #3.:!.:3.2112.4.

51.:65. #97.9.55.3.:!.1.

 .

69.5 26564 /.7.5751.5:..5 2..544932.5.1. 791.7.5 /9.2..5/..5.:4/94.2:4/.5..:2.19.7.5 1.55.9. "9.51.5/9.:.:.526564  '91.:..5.5.9:75.1.45.53..:1.2.:2..:79..5.45.55.:.25636951.6979..53/4.5.256364615 :.%!#!'!!!'%'! %&#"!"  #5..5..5 795.569.5751.5  .543.

2.52.4 %.3.3..:.1.5.3.5 1.5 .9.9.2.5 0.50..4.9.. #9/..44.5..1.5:9544/.42 ..:.2./. 2.2:./3.5.515497.5.27.

2. 797.1.5 5.9.

5.4.1.9 75112 22.5 .97. :/.51.1..5 729..5 /:.5 1.55.5 112..4/.5.5 .52 74/.5 . 79.4 2473.9.5 5.5 .5 1.1. .5 73.5 3/ /:..57.5 26564 26564 #97. 2:.5 1.7. ..5 79265:.3. .1.2:.2 /63 1 772 . .9 1.1.2 112.2 /63 10.5 2:4/.5 79612.5 74615.5 1.3 4:25 1.

....:2.:..5452.6926564 /91.76365.:..5 795.69 .5. #9/.:79..5 1.3.5 7951:.79/.55.:.52.1/9.7495.5.9.52 .7579/.91.5/91.52473.5 729..9:729.:4.9.....59.3.5.27.5..: .4 &.7./929.5729.5.:...5:2.755.579/..79.9..5.51.92.412.5543.: .5452.:2.52656444/...5 26564.575..92.1...:2.52123.5452.69 26564 #5.353/2.454.

4.5.55.3.. #9/.:4. 792.5729.5 .9. 2.5.53..4..9.54479222.53.2.2:.9.5545..5.: #92.

.3805079 -.:2.5:3 ..5.3.8.339.9/-039:/03..203:...9.93.9..5:.8 .-.9 507.7./:/..3 04342 .3-078.3.:2.3050393.7.:2.. 0-:/.3050393.3507.3.2.3802.2-7.9:5...3/.39/.7 850!49 W !49507.8.3 .093 W ..8:507.3203.3802:.7.2.-402032-:.3 /03.:-.7.8. 07.9 W .3 503//.3-402032-:.

-.92.3/.9 .22.83 W !4../.780050393.0--08.32.3093480397820 9:/.30-:/.5..98:..32.22.../.93 W !07-0..:3 907:82030-.3/./.3.-.33...349..2../03.1.3 2.3 203/.7..3-.33203.7.3..3 8.3./.5.2...093::/807./.7.35007.780.3 W .7./03.-.809.3-.8.809.8.83 907:82030-.2.350.2: W !07-0.8..78.909.3..83 2..780.3..7.5.50939:0- 203:9.3.30-:/.39....-./.8.3..-.3./.3/.30-:/.8.9.7.7.39.9/.320::/.8.2.8.3/...7.22028.

/:5-07.7./9072.3 2.8.8..7..5407.3.8.82./.2.7..3..3-.-.9../.3.8 W .-.3 ../0 202:./%2:75.35.3:8.. 202:..980.307.3:8./0 W 070.3 -079.503.503./.38.8..3.3:8.7..8.380...8.35.-./.3/50.3549-.3.3-.39/.2.7..9. 503.3..502-.9 W 7./..5.8.3507:/.3.7.3/3.8.32070..202507:.5:7.9..32070.202-.-07039203/423.2.-.3.30-0-.8./:3 W 070.3..5027..8.307./%2:75.9.3/50...32././.2:.0-93 ..8.-.47....8.3/03.2.27...34-.3 2./-.88079../:33070.99/.3.3 04342/.3/.574808 4-.

4-.-:/.3.8.3 20308549.7.5907-.9/8.7.7.8 0...3.2.388902549./.3/.8 8.5.W .-.7:/....30091 04342-0-.3:8..7 W %/.88:2-072.202-. -:7.::7/.. 80..3/.802:.330.. W $0..9/.947 507:-..:8/.390344.8079.39: 2070.22.-...2.2...8.9202-.35.32039. .3 202:83.7.3 203.20-:7:..3-.3-.3.31.-.320748.99..3. 20308547980.35027.8207:5.2.8:-:/.3.8:503.3..3.780/044 -:/. /./.33.9.:.33.9/9072.. 0/43820/.7.39.9:.38/.2809....

3 /:. 7:8:.3093480397820 W $07.390780-:99/.3 ..8 5075.2.3./.1.3.:-:3..7.3202-0708..3203-039:802.-..-.3 093 3907./:../-03/:3 2.3203::.7../..3..3.3.3/.:2 .357... .80/02.W $07.2 2032-:.507.:2.3 .3.4318079.305.97.7.39/.3 203/.9507.7./-03/:3 $07./3.3907.-..8.3.

302503 5.3.2203.3-.8. W %7.7.9. 47.393 W :-:3.8.29:7:33.75.507.8.3093/.3::/ W !0789.38: 5.:2.380.:-:3./.....8.8.3203:3:..203..3..2.52.23-07.30.3 803891805079-.37.38: 8:507.. 2.507../.3/..9.:2.38920.8.%:7:3..3/503:/03.:07.: ./. .3/...3. 507. .7.3/503:/03....0/0207:5.3.37.230.3-0708.::7.3/.30/:/:.

3.2-/.3$0$3 ..3-....5.304342203.:802.7:8202.32./.. 7:8:.:9.304342:.3507-0..:2. ...3.3.38:507..3.7.9.8.5 /03.39/../..3503//.2.9.5.::/3.02. /03.: 907..30 W 09: 2.8..-07.3 $97.3907:9.9:5..3507.320.33 7.:.:3.83.203:2-..9%208 48 W 09/.802-.80.3.3507..3.509/.304342 /.3/90.3:3/.32:/..202.83 2.7.3-2-.203. 0..W .30..9 07.8./.3 W %:3-/:#.:7../.:2.7:8202.90.7. 202-:9.3203./5:3.305.::/3.340%:3%.37.347././.7431507.3-...5 .2.-07.83 2.39/.8.3/.3.9..3203.2.7.8.32.

/:.0825:..3:..203::.7. 802..2--./:...9.:9408003.2.33907.7. W &8.3093 5075. .3 &8.503.8. &8.3/.8.3 W :-:3.9.8..3..8..7..3.305.3093 5075.3/.33907./.. :8./.35:. 8.- W &8.843.32.7 04342 549/.9.3/.7.424/. -0747-. 207:5.843.35039305.2 507438.30.5. :8.8...9.3848.8.83.58.9.8./89.203. 2./8.83.3507.... :-:3./.3:9: .3.3/.8.3507801.91 70.7:8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful