You are on page 1of 10

ARALIN 5 : MGA

KATUTUBONG DISENYO SA
KASUOTAN AT KAGAMITAN
Kalinga Ifugao Maranao
Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining.
Ito ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Sa ilang salin
na ng lahi ay patuloy pa ring nakikita ang mga bagay na
makasining na likha ng mga katutubo.
Kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga
pangkat-etniko. Ang kanilang talino at kasanayan sa
paglikha ay naipapakita nila sa paggawa ng mga kagamitang
pantahanan, palamuti sa katawan, kasuotan at iba pa.
Suriin ang mga disenyo na ginamit sa mga larawan.

Ano-anong mga hugis, linya, at kulay ang ginamit sa kanilang mga


kasuotan at kagamitan?
Paano ito nagkakatulad at nagkakaiba?
Makikita ninyo sa sumusunod na mga larawan ang mga halimbawang dibuho
ng ibat ibang pangkat-etniko.
Mga dibuhong araw ( Sun Motif )

Pag-aralan ninyong iguhit ang bawat isa dahil gagamitin natin ito sa paggawa ng ating likhang-sining.
Mga Pamantayan Pangkaligtasan sa Paggamit
ng Matutulis at Matatalim na Bagay

• 1. Ilabas lamang ang mga kagamitan sa utos ng guro.


• 2. Ingatan na hindi makasakit gamit ang matutulis at
matatalas na kagamitan.
• 3. Magpatulong sa guro kung hindi marunong
gumamit ng matutulis at matatalas na kagamitan.
• 4. Huwag laruin ang matutulis at matatalas na
kagamitan upang maiwasan ang aksidente.
• 5. Iligpit kaagad ang matutulis at matatalas na bagay
kapag tapos na gamitin.
Paggawa ng Coin Purse o Jewelry Pouch na may
Katutubong Disenyo
Kagamitan: retaso, lapis, gunting, karayom, sinulid, at pangkulay
tulad ng oil pastel, krayola, colored pen/pencil
Mga Hakbang Sa Paggawa:

1. Maghanda ng mga retaso na lalagyan ng disenyo.


2. Pumili ng dalawang disenyong etniko at iguhit ang mga ito
nang salitan sa retaso upang makabuo ng kakaibang likhang sining.
3. Kulayan nang maayos ang ginuhit upang ito ay maging
maganda at kaakit-akit.
4. Itupi sa gitna ang retasong may disenyo at tahiin ang dalawang
sulok nito.
5. Itupi nang maliit at tahiin ang pinakabunganga ng supot.
6. Ipasok ang tali sa may bunganga ng supot na magsisilbing
hawakan.
7. Iligpit ang mga ginamit pagkatapos ng gawain.
Ano-anong mga pangkat-etniko ang nabanggit sa
ating talakayan?

Anong disenyo mula sa kalikasan o kapaligiran


ang inyong ginamit sa paggawa ng obra?

Bakit ninyo napili ang disenyo?


Ano ang natutuhan ninyo sa aralin natin ngayon?
Maaari ba nating ihalintulad ito sa ating pang araw-araw na gawain?
Bakit?

Paano mo magagamit ang inyong nalalaman sa pang araw-araw


na buhay?
Makatutulong ba ang mga ito sa iyo bilang bata
at sa iyong pamilya? Paano?
Panuto: Suriin ang inyong likhang-sining at lapatan ng kaakibat na
puntos gamit ang rubrics.
Higit na nasusunod ang Nasusunod ang Hindi nasusunod ang
MGA SUKATAN pamantayan sa pagbuo ng pamantayan sa pagbuo ng pamantayan sa pagbuo ng
likhang-sining (3) likhang-sining (2) likhang-sining (1)
1. Nakilala ang iba’t ibang
disenyo sa mga
kagamitan at kasuotan
na mayroon sa Luzon, Visayas,
at Mindanao.
2. Nakaguguhit ng mga
motif sa pagbuo ng
disenyo sa retaso.
3. Nakasunod nang tama
sa mga hakbang sa
paggawa ng likhang-
sining.
Napapahalagahan ang mga
katutubong sining
sa pamamagitan ng pagguhit ng
disenyo sa lagayan ng barya
(coin purse) o lagayan
ng palamuti (jewelry
pouch).