You are on page 1of 30

TESTLER

Do.Dr.lker ark

Testler: Farkl snflandrmalar..


Testler / Test d teknikler (mlakat vs) Standart bireysel, objektif subjektif, performans kat kalem.

Mesleki danmanlkta kullanlan testler: Yetenek testleri Baar testleri lgi envanterleri Kiilik testleri Tutum lekleri

Yetenek Testleri
Yetenek testleri bireylerin zihinsel, akademik ve zel yetenekleri hakknda bilgi edinmek amacyla gelitirilmi lm aralardr. Bireyin ya da rencinin rendiklerinden ok renme glerini lmeye ynelik aralar olarak deerlendirilen yetenek testleri bireyin ne yaptn deil, en iyi neleri yapabileceini gsterir.

Yetenek testleri
Genel yetenek zel yetenek

Genel Yetenek Testleri (Zeka testleri, tarama testleri)


Genel yetenek testleri ile, zihinsel srecin eitli boyutlar, szl ya da yazl anlatm kolayca kavrama, saysal ilemleri doru ve hzl yapabilme, nesneler arasndaki ilikiyi grebilme (yer, uzay ve zaman ilikileri), genel akl yrtme, mantksal dnme gibi bireyin ok eitli ynleri llebilmektedir. ALES, GRE, GMAT

zel Yetenek Testleri


zel yetenek, herhangi bir beceri alannda bir eyler renme olana verildii zaman insann bundan yararlanma gc olarak tanmlanmaktadr. Resim, spor vs

Yetenek Testlerinin Kullanld Durumlar


rencilerin, bir meslei ve renim daln semesinde ve yneltilmesinde genel yetenek ve daha snrl olarak da zel yetenek testlerinden yararlanlr. zel eitim programlar iin stn ve dk zeka seviyelerine sahip olan rencilerin seimi ve snflandrlmasnda yetenek testlerinden (genel yetenek testleri) faydalanlr. rencilerin gerek akademik, gerek pratik gerekse semeli derslerden hangilerini izlemeleri konusunda en uygun karar verebilmek konusunda yetenek testlerinden yararlanlr. rencilerin yetenek seviyeleriyle rtr nitelikte bir baar gsterip gstermedikleri anlamak amacyla yaplan yetenek ve baar karlatrmalarnda kullanlr. retmenlerin ve danmanlarn rencileri tanma amalarna dnk olarak yetenek testlerinden (genel yetenek) faydalanlmaktadr. rencilerin duygusal problemlerinin ve uyum problemlerinin incelenmesinde problemi tehis etme amacyla da genel yetenek testlerinden yararlanlr. Eitim ve meslek danmanl alanlarnda yetenek testleri yaygn olarak kullanlr. potansiyelini belirleme ve yeteneklerin llmesinde de kullanlr

eitli zek testleri


Otis Testleri Kuhlman Testleri Henman-Nelson Testleri Wesman Personel Seimi Testi Cattell Zek Testi Raven Progressive Matris Testi Goodenough-Harris izim Testi Yetenek Testleri: Kognitif Yetenek Testleri Torrance Yaratc Dnme Testi Toga Genel Yetenek Testi Macquarrie Mekanik Kabiliyet Testi Seashone Mzik Yetenek Testi Goldstein Scheere Testleri Vigotsky-HanfmanKasanin Bennet mekanik kavrama testi Mellenbruch mekanik motivasyon testi Minnosota kat peg-board testi Kohs Kpleri Testi Meili Levye Testi Bonnardell Disket Testi Crawford Beceri Testi OConnar Parmak Becerisi Testi Tweezer beceri Testi Stromberg Beceri Testi Bennet El Aletlerini Kullanma Becerisi Testi Lahey Puantaj Testi El-Kol Kmldamazl Testi Rotary Pursuit Testi Pursuit Confusion Testi Sinzoit Testi Omega Testi Crawford Beceri testi OConnor Parmak Becerisi Testi Tweezer Beceri Testi Stroberg Beceri Testi Bonnardel Double Labirent testi Bonnardel Omega Testi Tourneur Testi Denver Geliimsel Tarama Testi

GENEL ZEKA TESTLER - Bireysel Bireysel Zeka Testleri 1.Alexander Pratik Yetenek Testi () / Haluk Yavuzer 2.Chapius labirentleri () / Yani Anastasiadis 3.Goodenough-Harris adam izme Testi / Perin Uman 4.Healy Resim Tamamlama Testi / lknur Bahadr 5.K.I.T. Zeka Testi / Figen Btev 6.Merrill-Palmer lei / Nee Erol 7.Peabody Resim-Kelime lei / J.Katz ve di. 8.Porteus Labirentleri Testleri / Belan Torol 9.Stanford -Binet Zeka Testi () / Refia U.emin 10.Yamurda Dolaan Kadn Resmi izme Testi () / Norma Razon 11.Wechsler ocuklar in Zeka lei (WISC) () / Refia U.emin 12.Wechsler ocuklar in Zeka lei R-(WAIS-R) / I.Savar,N.ahin 13. Wechsler ocuklar in Zeka lei (WAIS) () / S.Epir ,. skit 14.Leiter Uluslararas Performans lei

Grup Zeka lekleri


15.Akademik Yetenek Testi Form A,B ,ve C / .Ethem zgven 16.Analitik Zeka Testi / A.Osman zcan 17.Cattell Zeka Testi 2A-2B / Belan Torol 18.D-48 Testi / idem Katba 19.Mantkl Dnme Testi / Dilek Arda 20.Otis Alfa Form: AS (Okul ncesi ) / Test ve Aratrma Brosu 21.Otis Alfa Form :B (5-7 Ya) / Test ve Aratrma Brosu 22.Otis Alfa Form :1 (Okul ncesi) / Test ve Aratrma Brosu 23.Otis Alfa Form : A ve B (1-4 Snf ) / Test ve Aratrma Brosu 24.Otis Beta Zihin Yetenei Testi -Takm: DM / .Ethem zgven 25.Otis Beta Zihin Yetenei / Vural Trker 26.Otis Gama Zihin Yetenei Testi / Test ve Aratrma Brosu 27.Progresif Matrisler Testi () / Ferhad Gorai 28.Soyut Dnme Testi Form A 6-8 Yalar / .Ethem zgven 29.Soyut Dnme Testi Form B 8-9 Yalar / .Ethem zgven 30.Soyut Dnme Testi Form C 9-12 Yalar / .Ethem zgven 31.Temel Zihin Yetenekleri Testi / Gndz Vassaf 32.Temel Kabiliyet Testi TKT 5-7 / Test ve Aratrma Brosu 33.Temel Kabiliyet Testi TKT 7-11 / Test ve Aratrma Brosu 34.Temel Kabiliyet Testi TKT11-17 / Test ve Aratrma Brosu 35.Tnurstone Kavray Srati lei / Remzi ncl

Baar Testleri
Baar testleri, eitim sreci ierisinde, rencilerin belirli bilgi, nite ya da ders alanlarnda renme dzeylerini lmek amacyla hazrlanm testlerdir. Dolaysyla baar testleri daha ziyade bireylerin gemi akademik yaantlarn belirlemek amacyla kullanlr .
Baar testleri
Standart retmen Yaps

Standart Baar Testleri


Bu testler, belirli bir konu, nite veya konu alann esas alarak hazrlanm, bireyin renme evresini ve iinde bulunduu koullar dikkate alamayan, hazrland alanda genel olarak kullanlabilen standart lme aralardr. KPSS, DS, KPDS, TUS, LGS, YGS

retmen Yaps Baar Testleri


Bu testler, renme evresini, rencileri ve retilen kadarn dikkate alarak retmenlerin, rettikleri konularn renilme derecesini lmek amacyla hazrladklar testlerdir

lgi Envanterleri
lgi envanterleri bireylerin holandklar ve holanmadklar ynlerini daha iyi tanyarak, ileride doyum salayaca alanlar semelerine yardmc olan lme aralardr. Bu nedenle de ilgi envanterleri, meslek danmanlnda daha ok eitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinde sklkla kullanlmaktadr. . rnekler KUDER LG ALANLARI TERCH ENVANTER KENDN DEERLENDRME ENVANTER (Y. KUZGUN) THURSTONE LG ENVANTER MESLEK YNELM ENVANTER (M. KEPEOLU)

The Thurstone Test of Mental Alertness (TMA)

Kuder lgi Alanlar Envanteri


Kuder ilgi alanlar envanteri bireyin seebilecei meslekleri belirlemek amacyla hazrlanmtr. Kuder ilgi envanteri ile belirli bir meslee olan ilgi deil, genel dzeyde bir meslek alanna olan ilgiyi saptamak amalanmtr. Envanter erli gruplandrlm 504 maddeden olumakta ve ak hava, el ii, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, mzik sosyal ve bro olmak zere on alanda ilgiyi lmektedir. Snrlandrlm bir uygulama sresi yoktur. Uygulama ekli: Bireylerden farkl meslek alanlar ile ilikili olarak verilen durumdan birini "en ok holand", bir dierini de "en az holand" etkinlik olarak semesi istenmektedir. nc etkinlie ilikin madde ise bo braklmaktadr.

lgi Envanterlerinin Kullanmnda!!!


lgiler zamanla ve yala birlikte duraanlk ve sreklilik kazanr. rnein mesleki ilgiler ilk genlik dneminde ayrmlamaya balamaktadr. Ergenlik ana rastlayan ve rencilerin lise ve dengi okullarda renimlerini srdrdkleri bu dnemde renciler bir meslek alanna doru ynelmektedir. Bu nedenle bu dnemde ilgilerin salkl bir ekilde llmesi ve rencinin takip edilmesi son derece nemlidir. Bireyin bir alana kar ilgi duymas, onun o alanda baarl olaca anlamna gelmemektedir. Bireyin bir alanda ilgisinin olmas onun o alanda yetenekli olduu anlamna gelmez. lgilerin eitlilii ve ok sayda olmas nedeniyle ilgi envanterleri belirli sayda alanla snrlandrlmtr.

lgi envanterlerinin sonular, bireyler hakknda toplanan dier bilgilerle karlatrlp, yorumlanmaldr. Bireyi sadece ilgilerine dnk olarak bir alana ya da meslee yneltmek sakncaldr.
Rasyonel yaklamla gelitirilen ilgi envanterlerinde her zaman iin bir yanlma pay olabilecei ihtimali unutulmamal ve testle ilgili aklama yaplrken, bireyin kendini gereki olarak anlatmasnn nemi vurgulanmaldr.

Kiilik Testleri
Kiilik, kiinin btn bedensel, zihinsel, zelliklerinin, duygusal ve sosyal geliiminin, ilgilerinin, yeteneklerinin, alkanlklarnn, tutumlarnn, igdlerinin, drtlerinin, eilimlerinin, kazanlm deneyimlerinin ve yaantsnn bir btndr. Dolaysyla kiilik bireyin tm zelliklerini kapsamaktadr. Projektif Kiilik Testleri
Kiiliin deerlendirilmesinde kullanlan "projektif teknikler" ak seik olmayan uyarclara kar bireylerin gsterdii kiisel ve znel tepkilere dayanan yntemlerdir. "Projektif teknikler kiiliin i yapsn yanstan ve kiilii ortaya karmaya alan tekniklerdir. "Projektif" kelimesi "yanstma" anlamna gelmektedir.

Objektif Kiilik Envanterleri


Objektif kiilik envanterleri; bireylerin psikolojik ihtiya ve deerlerini ortaya karmaya yarayan ve bireylerin gerek kiisel gerekse toplumsal uyumlarnn objektif olarak deerlendirmeyi amalayan envanterlerdir.

Projektif Kiilik Testleri


arm Tekniine Dnk Projektif Testler (Birey kendisine gsterilen uyarcnn artrd bir kelime veya kavram ile tepkide bulunur) Rorschach Mrekkep Lekesi Testi Kent Rosanoff arm Testi Holtzman Mrekkep Lekesi Testi Yaplandrma Tekniine Dnk Projektif Testler (Bireyden bir adam, bir aa resmi veya bir uyarcya uygun bir hikaye uydurmas ve bunlar yaparken tamamen kendini serbest brakmas istenerek, kendine zg armlara uyarak rn meydana getirmesi beklenir) Tematik Alg Testi (T.A.T.) ocuklar iin alglama testleri Blacky resimleri Tamamlama Tekniine Dnk Projektif Testler (Tamamlamaya dayal testlerde, bireye yarm braklm cmle, hikaye ve resim gibi uyarclar verilerek, kendisinden yarm kalan uyarcy dier yarsna uygun decek dzeyde serbeste tamamlamas istenir) Beier Cmle Tamamlama Testi Rotter Cmle Tamamlama Testi Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi Rosenzweig Resimli Engelleme Testi Anlatm Tekniine Dnk Projektif Testler (Anlatma dayal teknikler, bireye kendini ok ynl olarak anlatma ve sunma olanan vermektedir. Birey kendisini resim yaparak, kendini ya da bir bakasn verilen bir rol kendi cmleleriyle oynayarak, ya da oyun oynayarak tantabilir) Oyun Psikodrama Sosyodrama izim ve resimler Seme ve Dzenleme Tekniine Dnk Projektif Testler (Bireyden holanma ve kendine uygunluk gibi bir lte gre seeneklerden bir seim yapmas veya bamsz olarak dzenlemesi istenmektedir) Szondi Testi

Rorschach Mrekkep Lekesi Testi

Rorschach Testi
Rorschach Testi 10 adet, mrekkep lekelerinden olumu kart iermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschachnn yzlerce kart ierisinden son olarak tayin ettii 10 karttr. Bu seimlerdeki temel hedefi ise kartlarn hem ok somut hem de tam olarak ne olduklarn gstermemesidir. Her kart kendi ierisinde ekil, renk, hareket ve glge iermektedir. 1, 4, 5, 6, 7 numaral kartlar koyu renkli, siyah ve beyaz, 2 ve 3 numaral kartlar siyah ve krmz renklerden olumaktadrlar. Buna karlk 8, 9 ve 10 numaral kartlar renklidir. Her kartn ortak zellii simetrik ve bir eksen etrafnda olumasdr. Bu eksen, 1, 4, 5, 6 ve 9 numaral kartlarda ok aktr. Bunun dndaki 2, 3, 7 ve 8 numaral kartlarda simetrinin daha ok ayna veya tekrar eklinde ok belirgin olduunu grmekteyiz. Tabii ki bir btn olarak youn diyeceimiz kartlarda beden imgesine gnderme yapmakta, dier ayna eklindeki kartlarda nesne ilikilerine ve daha sonra detayl ekilde aklanacak olan kiiler aras tasarmlara gnderme yapmaktadr. Rorschach Testi, psikiyatrik snflamalara uygun olarak bilgi vermekten ziyade, yapsal yaklam benimsemektedir. Hibir hastann birbirine benzemeyeceini dnerek herkesi ayn snflama altnda grmek yerine, tek vakalarla olan zenginlii hesaba katmalyz. Bir baka nokta da, kiilerin deerlendirilmesinde tek bir testin yeterli olmaddr. Rorschach Testi ile tercihen birlikte verilmesi gereken TAT kiileri geni bir perspektifte deerlendirmede ok yararldr. Rorschach Testi eitli 7den 70e tm ya gruplarna uygulanabilen bir testtir. Hasta poplasyonunun yansra ok eitli alanlarda da, pedopsikiyatri, geriatri, nroloji, adli psikiyatri ve hatta orduda, bu testin kullanldn bilmekteyiz. Rorschach Testi ile ilgili unutulmamas gereken en nemli noktalardan bir tanesi de bu testle ortaya kacak tehisin anlamnn kiilik yapsn deerlendirme olup, etiketleme olmaddr. Kiiden elde edilecek test bilgileri onun teraptik almasnda nemli bir malzeme olacaktr.Bu test psikolojik testler arasnda en az gvenilir olan testlerden biri ama yine de uygulan bakmndan en ilgin testlerden biri olma zelliini koruyor.

Kent - Rosanoff arm Testi

Holtzman Mrekkep Lekesi Testi

Tematik Alg Testi (T.A.T.)


TESTN KISA TANITIMI lt Davran / Nitelik: Kiilik lek Tr: Szel test. Bireysel olarak uygulanr. Kimlere Uygulanabildii: 14-40 ya aras bireylere Uygulama Sresi: Zaman snrlamas yoktur. Kapsam: Projektif yaklaml olan test, zerinde resimler bulunan 30 kart ve1 adet bo karttan oluur. Materyali:31 adet kart. T.A.T ve lgili Metotlar Tematik Alg Testi, kendini daha ok kiileraras ilikilerde ve evrenin alglanmasnda gsteren kiilik dinamiklerini aratrmaya ynelik bir tekniktir. imdiki ekliyle 31 resimden oluur. Kendilerinden bu resimlerden bazlar hakknda hikaye anlatmalar istenen denekler bu sayede bilinli olarak yaplandrlmam uyaranlardan kiisel olarak ne algladklarn ortaya koyarlar. lk olarak 1935te Morgan ve Murray tarafndan tanmlanan T.A.T, imdi poplarite bakmndan Rorschachtan sonra gelen ikinci testtir. T.A.T testi 31 resim ierir, bu resimler kiilerin sosyal ve kiiler-aras konumlarnn deiik grnmlerini resmetmektir.Testte kiiden her resimde bir hikaye anlatmas istenir. Resimlerden 10'u cinsiyetlere ayrlm, 21 resim ise her iki cinsiyet iinde kullanlr. T.A.Tnin Kullanm TAT en deneyimli uygulayclar iin bile uygulanmas ve yorumlanmas ok zaman alan ve aba isteyen karmak bir testtir. Test gruplar halinde veya bireysel yaplabiliyor olsa da sistematik bir yorum her bir kayt iin en az yarm saat yada daha fazla zaman alacaktr. TAT yaps gerei sadece zel koullar altnda aratrma konusu olacak olan kiiliin dinamik faktrleriyle ilgilenir. Eer pilot, zel hkmet grevlisi veya ynetim kurulu bakan gibi youn dikkat gerektiren grevler iin seim yapmamz istenirse, ayrc tan belirtilirse veya hasta temel bir psikoterapi almak zereyse, TAT gibi karmak bir prosedr iin sarf edilen zaman ve emek gereklidir. Burada asl soru karmak bir psikodiagnostik ilev srasnda hangi ana test serilerinin kullanlacadr. Bu problemin zmne ilikin popler bir cevap projektif yntemler olacaktr. Sadece ksmen anladmz nedenlerden tr prensipte ayn sorunlar gstermesi gerekirken bir test dierinin gstermedii sorunlar gsterebiliyor. Test serilerini snflandrmann belli kurallar ierme nedeni, testlerin kiilik yapsn ve dinamiklerini farkl yntemlerle ortaya karmalar olmaldr. rnein TAT gibi szl bir test ekil izme Testi gibi ifadeye dayal bir testle birletirilebilir. TESTN AMACI T.A.T'nin orjinal amac; kiiliin altnda yatan dinamiklere ulamaktr. zellikle i uyumazlklar, baskn becerileri ve ilgileri, motivasyonlar bu test ile buluruz. T.A.T testindeki spesifik motivler baar elde etmeyi, samimiyet gsterilerini ve problem zme becerilerini ierir. Bu test, II. Dnya Sava'ndan sonra duygusal olarak dalm hastalara dier ekollere mensup psikanalistler ve klinisyenler tarafndan uygulanmtr. T.A.T ryalar, fantezileri, e seimlerini, insanlarn meslek seimindeki gdlerini daha net bir ekilde aratrmamz salar bir hale gelmitir. Bazen de diagnostik bir test olmamasna ramen psikiyatride kiilik bozukluklarnda ve adli aratrmalar iin kullanlr. Daha nceleri T.A.T testi, kiilerin kendi zelliklerini anlamalar ve bylece hayatlar ile ilgili nemli kararlar buna gre almalarn salamakta kullanlrd. Son olarak seimlerinden dolay yksek strese maruz kalm ve buna bal bir psikolojik evrim geiren kiilere uygulanmtr.(ceza evinde kalm kiiler, askerler ve din mensuplarna)

Blacky Picture Test

Beier cmle tamamlama testi rnek: Bydm zaman (yurda yararl bir fert olmak isterim.) Arkadalar (birbirleri ile her zaman iyi geinmeli,birbirlerine yardmc olmaldr.) Yaramazlk yaptm zaman (Annemin kzmas bana her eyden ar gelir.) Okulda (renciler,okuldaki grevlilere saygl ve yardmc olmaldrlar.) Bir trl unutamadm (Bir anm vardr.) yi arkadalar ( her zaman birbirlerini seven ve birbirlerine yardm edenlerdir.) Evimiz (3 odal, bir salonu, vs. dr.) Annelerin iyisi (gerekten yurda faydal evlat yetitirenlerdir.) Geen sene (ki retmenlerimizden bir ka bu sene de bizi okutuyor.) Elimden gelseydi(fakir ve dknleri sevindirirdim.) Benim en iyi (derslerim Trke.Matematik,Fen bilgisi ve ngilizcedir.)

Szondi test: Seeing abnormality through photography

Objektif Kiilik Envanterleri


Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri (MMPI)
Hipokondriasiz (Hs) , Depresyon (D), Histeri (Hy), Psikopatik sapma (Pd), Erkeklik-Diilik (Mf), Paranoya (Pa), Psikasteni (Pr), izofreni (Se), Hipomani (Ma) ve Sosyal iednklk (Si)

Edwards Kiisel Tercih Envanteri (EPPS)


Gereksinim teorisi

Hacettepe Kiilik Envanteri


Kiisel sosyal uyum

16 Kiilik Faktr Envanteri Beck Depresyon Envanteri

Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri (MMPI)

MMPI -1 MMPI -2 MMPI A MMPI -2RF

Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri (MMP)


Psikiyatrik tanlama iin kullanlr.10 temel alt test ve 3 geerlik alt testten oluan 550 soruluk bir testtir. Normal bireylerle baz psikiyatrik tan grubuna giren kiileri birbirinden ayrt edebilmek iin alt testlere ayrlmtr. Ayrca temel alt testlerin yannda testin kullanlabilirliine ilikin geerlik alt testi vardr. Bu alt test puanlar testin ne kadar iten ve doru yantland konusunda bilgi verir. Sre snr yoktur.

Testin Tr: Kiilik testidir. Uygulanacak Ya Grubu: 16 ya ve zerine uygulanr. Uygulanacak Kii Says: Bireysel veya grupla uygulanr.

Uygulama ekli: Bireylerden testteki maddeleri "Evet", "Hayr" ve "Bilmiyorum" eklinde yantlamalar istenir.

Uygulaycnn Nitelii ve Eitimi: lme aracn uygulayanlar, psikolojik danma ve rehberlik, eitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmann yannda bu lme aracyla ilgili resmi ve zel kurulular ile meslek rgtleri tarafndan verilen eitim yaantsna katlarak sertifikaya sahip olmalar gerekmektedir.

Numbe r 1 2 3 4 5 6 7

Abbreviatio n Hs D Hy Pd MF Pa Pt

Description Hypochondriasis Depression Hysteria Psychopathic Deviate Masculinity/Femininit y Paranoia Psychasthenia

What is measured Concern with bodily symptoms Depressive Symptoms Awareness of problems and vulnerabilities Conflict, struggle, anger, respect for society's rules Stereotypical masculine or feminine interests/behaviors Level of trust, suspiciousness, sensitivity Worry, Anxiety, tension, doubts, obsessiveness

No. of items 32 57 60 50 56 40 48

8
9 0

Sc
Ma Si

Schizophrenia
Hypomania Social Introversion

Odd thinking and social alienation


Level of excitability People orientation

78
46 69

Kiilik lek ve Envanterleri


110.Ahlaki kilem Test / M.ileli 111.Aile Sorunlar Skalas / R.Palabykolu , B.Ceyhan 112.Aile Yapsn Deerlendirme Arac / Aydan Glerce 113.Akademilik Benlik Tasarm lei / Hande Grel 114.Atlganlk Envanteri / Hseyin Topuku 115.Ayrlk Kaygs lei / Yasemin Akman 116.Bamllk Eimi lei / Sevda Ulutekin 117.Bardwell Cinsiyet Rol lei / F.Akarsu ,Sema Doan 118.Baar Beklenti lei / G.Erkan ,S.Baykal 119.Beck Depresyon lei / Buket Tegin 120.Beck Depresyon Envanteri / Nesrin Hisli 121.Beck Umutsuzluk lei / G. Saber 122.Beden maji Doyumu lei / Figen ok 123.Beden mgesi Testi -Profil Alt Testi / Glay Mandal 124.Vcut Algs lei / Selim Hovardaolu 125.ok Ynl Beden -Self likileri lei / Orhan Doan , Sema Doan 126.Belirti Tarama Listesi -90Gzden Geirilmi / M.Kl ,.Da 127.Bem Cisiyet Rol Envanteri / A.N.Kavuncu , Z .Dkmen 128.Benlik Gc lei / Gler Okman 129.Benlik Kimlii Skalas / Gl Eryksel 130.Benlik Kimlii Statleri / Gl Varan ,Azmi Varan 131.Benlik Tasarm Envanteri / Feriha Baymur 132.Benlik Tasarm Envanteri / Feriha Baymur 133.Belli Kiilik Envanteri / Remzi ncl 134.Birtehnell E Deerlendirme lei-m ve F Formlar / E.Kabak ,C.Turul 188.MacAndrew Alkolizm lei / B.Ceyhun , R.Palabykolu 189.Maudsley Obsesif - Kompulsif Soru Listesi / N.Erol , N.ahin O.Arkano 206.Problem Tarama Envanteri Takm:L / Feriha Baymur 207.Problem Envanteri / .E zdemir 137.Ceaserec-Marke Kiilik lei () / Mjen lnem 138Cinsel Kavray ve Cinsel Alglama Testi / S.M Menliolu 139.Cinsiyet Kalpyarg lei / Dilek irvani 140.Cinsiyet Rol Envanteri / S.L Bem , A.N Kavuncu 141.Cinsiyet Rol Deerlendirme Envanteri / Aye Nur Kavuncu 142.Cornell Index () / Yani anastasiadis 143.Coopersmith zsayg Envanteri / Sonay Gray 144.atma Eilimi lei / stn Dkmen 145.ocuklarn Davranlarn Deerlendirme lei / Melda Akakn 146.ocuklar in Denetim Oda lei / Fidan Korkut 147.ocuklar in renilmi aresizlik lei / Gl Aydn 148.ocuklar in Depresyon lei / Belma y 149.ocukluk Depresyonu Derecelendirme lei / Belma y 150.ok Ynl Depresyon Envanteri / G.Aydn , A.demir 151.Davran Derecelendirme lei / .Ethem zgven 152.Denetimci deoloji lei / Perin Uman 153.Depresyonda Bilsel Tepkiler lei / Buket Tegin 154.Durumluk /Srekli Kayg Envanteri / N.nder , A.Le Comte 155.Davurulan Duygulanm Dzeyi lei / O.E.Berksun , .Soykan 156.Duygusal Empati lei () / Fsun Akkoyun 157.Eysenek Kiilik Envanteri () / P.Bayar 158.Empatik Beceri lei A ve B Formu / stn Dkmen 159.Empatik Eitim lei / stn Dkmen 160.Evlilik Uyumu Testi / ennur Tutarel Klak 161.Fonksiyonel Olmayan Tutumlar lei / N.H.ahin , N. ahin 162.Golombock -Rust Cinsel Doyum lei M ve F / C.Turul , N.ztan 163.Grleri Belirleme Testi / Fsun Akkoyun 164.Guiford STDCR Envanteri () / Sabri zbaydar

Kiilik lek ve Envanterleri


135.Callifornia Kiilik Envanteri / Banu Demirtrk 136.Cattell Anksiyete Testi / . Kasatura , O. Gke 165.Guiford -Zimmerman Miza lei / Neriman Samuray 166.Guiford -Zimmerman Miza Envanteri / lkay Kasatura 167.Hacettepe Kiilik Envanteri / .Ethem zgven 168.Hamilton Depresyon Deerlendirme lei () / M.Sercan 169.Jeckins Etkinlik ncelemesi -Form C / Tuncay Ergene 170.Jourard Kendini Ama Envanteri / Ziya Seluk 171.liki Ykleme lei / ennur Tutarel Klak 172.Karar Stratejileri lei / Yldz Kuzgun 173.Kayg ve Endie lme Arac-Ksa Formu / Fsun Akgk 174.Kendini Anlatma Envanteri / Servet Doan 175.Kendini Anlatma Envanteri / Feriha Baymur 176.Kendini Deerlendirme Envanteri / Yldz Kuzgun 177.Kendini Deerlendirme lei / Necla ner 178.Kendini Gerekletirme Engellerini Tarama Testi / Fsun Akkoyun 179.Kendini Kabul Envanteri -Lise Formu / Tulu Temuge 180.Kendini Kabul Envanteri- niversite Formu / Yadigar Kl 181.Kendini Kabul Envanteri-Yallar Formu / A.ule slam 182.Kendini Tanma htiyac lei (T9 / .Dkmen , Z. Dkmen 183.Kii Algs lei / Zehra Dkmen 184.ok Ynl Kiilik Envanteri (MMPI) / Ik Savar 185.Korku Tarama lei - ocuk Formu / N.Erol , N.ahin 186.Kolej Kendini Anlatma lei / Nilfer V.Acar 187.Luria - Nedreska Nropsikolojik Bataryas / K.Gdelek 190.Maslach Tkenmilik lei / Canan Ergin 191.MicHigan Alkolizm Tarama Testi / H.Cokunol , .Badiken 192.Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri / Ik Savar 193.Minnessota Danma Envanteri / F.Akda , N.P. zdemir 194.Minnessota Psikolojik Danma Envanteri / etin zolu ,Gzin Kur 195.Modemlik lei / Zehra Dkmen 196.Nowicki-Strickland Denetim Oda lei / B.Yeilyaprak 197. Nowicki-Strickland ocuk Denetim Oda lei / F.Korkut 198.16 Kiilik Faktr Envanteri Form A / .Ethem zgven 199. Otomatik Dnceler lei / Gler Aytar 200. Otomatik Dnceler lei / N.H.ahin , N. ahin 201.renci Bamszlk lei / R.Bakrc 202.renci htiyalarn Tarama Listesi () / Hasan Tan 203.Piers-Harris ocuklar in z-Kavram lei / M.atakl , N.ner 204.Piers-Harris ocuklar in Benlik Kavram lei / D.Szel N.Dorusal 205.pozitif Semtomlar Deerlendirme lei / S.Erko ,

Kiilik lek ve Envanterleri


208.Problem Envanteri -Y Form / Mustafa Kl 209.Q-Sort Kendini Anlatma Envanteri / Z.Gney 210.Rathus Atlganlk Envanteri / Nilfer V.Acar 211.Rol Alma testi / stn Dkmen 212.Rosembatm'm renilmi Gllk lei / Aye Siva , hsan Da 213.Rosenberg Benlik Saygs lei / Fsun uhadarolu 214.Rotter'in -D Kontrol Oda lei / hsan Da 215.Ruhsal Belirti Tarama Listesi -SCl-90 / Mustafa Kl 216.Saldrganlk Envanteri / pek Kiper 217.Saldrganlk lei / Rasim Kocatrk 218.Saldrganlk lei / Sevda Ulutekin 219.Sarason 'un Yaama Deiimleri Anketi () / Seza Aslanolu 220.Snav Kaygs Envanteri / D.A Kaymak ,N.ner 221.Sosyal Atom lei / stn Dkmen 222.Stresle Baakma Stratejileri lei / Ferda Aysan 223.Stres lei / Benal nceer ,Asl Day 224.Stres Karsnda Dayankllk Testi () / stn Dkmen 225.imdiki Durum Muayenesi lei () / Ferda Aysan 226.Taylaor Ak Kayg lei () / Recep Yaparel , Ayhan Demir 227.Tel Aviv Denetim lei / N.Ko , N:krk 228.Tennesscee Benlik Kavram lei / N.iman 229.UCLA Yalnzlk lei / Recep Yaparel , Ayhan Demir 230.Watson - Glaser Eletirel Akl Yrtme Gc lei / N.Ko , N.krk 231.Vinesonald Sosyal Olgunluk lei / N.iman 232.Vcut Algs lei / S.Hovardaolu 233.DSM-3-R Yaplandrlm Klinik Grme Formu-1 / Soli Sorias ve Arkadalar 234.DSM-3-R Yaplandrlm Klinik Grme Formu-11 / Soli Sorias ve Arkadalar 235.Yaam Doyum lei / Sreyya Kker 236.Yaam Ynelimi Testi / Gl Aydn Esin Teser 237.Yeni Ykleme Biim lei / Selim Hovardaolu 238.Yetikinlik stats aret Listesi () / Perin Uman 239.Ykleme Biimi Tehis lei / U.Ik Papatya 240.Yz fadeleri Tehis Testi / stn Dkmen

Tutum Testleri
Tutum, bireylerin belirli bir objeyi, kiiyi, grubu, kurumu veya bir dnceyi kabul ya da reddetme eklinde gzlenen, duygusal bir hazr olu hali ya da eilimi olarak tanmlanmaktadr. Tutumlarn dnce, duygu ve davran olmak zere esi bulunmaktadr. Bir rencinin zayf not almaya kar tm bilgi ve grleri, bu konudaki tutumunun dnce esini; zayf not aldnda mutsuz olmas duygu esini oluturmaktadr. Zayf not almamak iin derslerini takip ederek dzenli almas ise davran esini gstermektedir.

SIKLIKLA UYGULANAN TUTUM LEKLER

Thurstone Aralkl lei Thurstone Ayrma lei Likert lei Osgood lei

Q tipi lek