Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nguyen Thanh Son - Dang Quy Phuong -Do Dac Va Chinh Ly So Lieu Thuy Van - 2003

Nguyen Thanh Son - Dang Quy Phuong -Do Dac Va Chinh Ly So Lieu Thuy Van - 2003

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Quang Long Nguyễn

More info:

Published by: Quang Long Nguyễn on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
Đ
O
ĐẠ
C VÀ CH
NH LÝ S
LI
U TH
Y V
Ă
N
 Nguy
ễ 
n Thanh S 
ơ 
n-
 Đặ
ng Quý Ph
ượ 
ng 
 
 NXB
Đạ
i h
c Qu
c gia Hà N
i 2003T
khoá: m
c n
ướ 
c,
độ
sâu, v
n t
c, l
ư
u l
ượ 
ng, bùn cát,
độ
trong su
t,
độ
m
n,
độ
mu
i,l
ư
u t
c k 
ế
, phao, th
y tr 
c, tr 
m
đ
o, tuy
ế
n
đ
o
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đạ
i h
c Khoa h
c T 
ự 
nhiên có th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng chom
c
đ 
ích h
c t 
 p nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
c v
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
 
L
Ờ 
I T
Ự 
A
Giáo trình " 
Đ
o
đ
c và ch
nh s
li
u thu
v
ă
n
" trang b
cho sinh viên chuyên ngành thu
 ỷ
v
ă
n
c
đ
a nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c c
ơ 
b
n nh
ấ 
t v
ề 
 vi
c thu th
 p và ch
ỉ 
nh lí s
ố 
li
u thu
 ỷ
v
ă
n
m hai ph
n: Ph
n 1 -
Đ
o
đ
c th
y v
ă
n
do Nguy
ễ 
n Thanh S 
ơ 
n biên so
n
ừ 
 ch
ươ 
ng 1
đế 
n ch
ươ 
ng 7 bao g 
m các ph
ươ 
ng pháp
đ 
o
đ
c và tính toáncác
đ
c t
ư 
ng c
ơ 
b
n c
a ch
ế 
 
đ
n
ướ 
c : m
ự 
c n
ướ 
c,
đ
sâu, v
n
ố 
c dòng ch
 y,
ư 
u
ượ 
ng n
ướ 
c và l 
ư 
u
ượ 
ng phù sa,
đ
m
n, nhi
đ
, màu s
ắ 
c và
đ
trong su
ố 
t c
a n
ướ 
c. Giáo trình
đề 
c
 p nh
ữ 
ng v
ấ 
n
đề 
c
ơ 
b
n v
ề 
m
nguyên lý c
a các d 
ng c
và ph
ươ 
ng pháp
đ 
o c
ũ
ng nh
ư 
nh
ữ 
ng nét 
đ
ct
ư 
ng nh
ấ 
t c
a ch
ế 
 
đ
 
đ 
o dòng ch
 y
ở 
n
ướ 
c ta. Ph
n 2 -
Ch
nh biên tài li
u thu
v
ă
n
do
 Đ
ng Quí Ph
ượ 
ng biên so
n
ừ 
ch
ươ 
ng 8
đế 
n ch
ươ 
ng 10 trình bày nh
ữ 
ng ph
ươ 
ng pháp thông 
ng nh
ấ 
để 
ch
ỉ 
nh lí tài li
u
đ 
o
đ
c : m
ự 
c n
ướ 
c,
ư 
u
ượ 
ng n
ướ 
c và l 
ư 
u
ượ 
ng phù sa liên quan
đế 
n nh
ữ 
ng sai s
ố 
do
đ 
i
ề 
u ki
n
đ 
o
đ
c gây ra c
nhi
u ch
ỉ 
nh. Ph
n này gi
ớ 
i thi
u
ừ 
nguyên lý
đế 
n các b
ướ 
c ti
ế 
n hànhhi
u ch
ỉ 
nh các
đ
c t
ư 
ng dòng ch
 y.Tài li
u
đượ 
c vi
ế 
t cho sinh viên thu
 ỷ
v
ă
n các tr 
ườ 
n
đ
i h
c có
đ 
ào
o chuyên ngành này. M 
t s
ố 
qui
đ
nh chi ti
ế 
đ 
ã vi
ế 
t rõ trong cu
ố 
n"Tiêu chu
ẩ 
n ngành - Qui ph
m quan tr 
ắ 
c" do
ổ 
ng c
c Khí t 
ượ 
ng - Thu
 ỷ
 v
ă
n ban hành n
ă
m 1994 chúng tôi ch
ỉ 
gi
ớ 
i thi
u ch
ứ 
không 
đề 
c
 p
i.Trong quá trình biên so
n các tác gi
 
đ 
ã nh
n
đượ 
c nhi
ề 
u ý ki
ế 
n
đố 
n góp
ừ 
các
đ
ng nghi
 p.
 Đ
c bi
t các ý ki
ế 
n c
a PGS. TS Nguy
ễ 
n
ă
nTu
n và TS. Cao
 Đă
ng D
ư 
 
đ 
ã làm t 
ă
ng nhi
ề 
u chât l 
ượ 
ng cu
ố 
n sách này.
 
Giáo trình ch
ắ 
c h
ẳ 
n còn nhi
ề 
u thi
ế 
u sót, chúng tôi mong nh
n
đượ 
c nh
ữ 
ng ý ki
ế 
n
đ 
óng góp, b
ổ 
sung c
a các chuyên gia trong l 
ĩ 
nh v
ự 
cnày
để 
hoàn thi
n nó trong nh
ữ 
ng
n sau.
CÁC TÁC GI
 1
 
 NGUY
N THANH S
Ơ 
N -
ĐẶ
NG QUÍ PH
ƯỢ 
NG
Đ
O
ĐẠ
C VÀ CH
NH LÍS
LI
U THU
V
Ă
N
 NHÀ XU
T B
 N
ĐẠ
I H
C QU
C GIA HÀ N
I2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->