Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
55Activity
×
P. 1
Mga Kilalang Pilipino: Manunulat at Mananalumpati

Mga Kilalang Pilipino: Manunulat at Mananalumpati

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 32,096|Likes:
Published by BevsKiez Alday
mga kilalang pilipino: manunulat at mananalumpati
mga litrato at talambuhay
mga kilalang pilipino: manunulat at mananalumpati
mga litrato at talambuhay

More info:

Published by: BevsKiez Alday on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
 3
IOC ICHQHQ@CU 
 
 >
E~( Lmva [( ^j|c`
Vj E~( Lmva [~mucfjm ^j|c` cz cho [cinchvcho Nczchj ho [j`j{jhcv( Vjzc cz jvjhj`cho vcFc`cinc, @coqhc hmmho Gqhzm 3:, 3723( Cho dchzcho ioc icoq`cho cz vjhc O( B~chfjvfmIa~fcem cu Oho( Uamem~c C`mh|m(Cho dchzcho jhc cho hcojho qhcho oq~m hjzc, iccoc vjzcho hcovjiq`c ho {co)cc~c` vcncgcz cu j{jhco{cuq`mz hjzc cho dchzcho {co)cc~c` vc Njóch, @coqhc( Hcdc{co uc{mv vjzc hoNcuvj`za~ vc Cogci vc Cuaham ea Ichj`c hmmho Ic~vm >6, 37?2 hc icz icuccv hc dc~choc`ch(Hmmho 37?? j{jhco{cuq`mz hjzc cho dchzcho {co)cc~c` vc Qhjna~vjece ho Vchumv Umicv cuQhjna~vjece Fahu~c` ea Ice~je gchoocho vc icuc{mv hjzc ho vcncz cho iaejvjhc cu {j`mvm{jchmmho 3771
( Hcuqum ~jh vjzcho nqicvc cu vqiq`cu ho jnc‚u jncho wjdc dcnj`cho hc cho @cujh cu
O~adm( Cu hcdc{couc{mv vjzc ho dchzcho icvua~c` vc [c~jv cu Gajea`na~o(
Cho dchzcho ec`cwcho hmna`c ‐Hm`j Ia Uchoa~a’ cu ‐A` Bj`jnqvua~jvim(’ hco`c`cgce ho
ioc {cho)ccnqvm ho ioc {~cz`a vc ioc [j`j{jhm cu ioc dcujwc`jch vc {cicgc`cch ho Dcvuj`c(Hmmho Gqhzm 37, 37:> cz qiqwj ho [j`j{jhcv vj E~( Lmva [( ^j|c`( Hcoucuco vjzc ho
vcicgch ujhcwco jum hc ‐@c @joc Bj`j{jhc(’ Cho `czqhjh ho vcicgch cz cho {codcdcjvc ho ioc
[j`j{jhm cu icjucoqzme cho {co)qh`ce ho dmia~vjzm, jheqvu~jzc cu co~jfq`uq~c(Hmmho Gq`zm 2, 37:> vjzc cz hcdq`mho vjzc vc Bm~u Nmhjbcfjm cu j{jhcuc{mh vc Ec{juchhmmho Gq`zm 35, 37:>( C{cu hc ucmh vjzc hcic`coj vc Ec{juch dqho vcch hchoocimu vjzc vc iociczvcdju cu gjhjdczcu hjzc cho iciciczch hc iconqdcv ho {cc~c`ch, gjhjdczcu ejh hjzc cho jumvc {co{c{cqh`ce ho dchj`cho dc{c`joc~ch(Hmmho Vauzai n~a 6, 37:2 gcncho {c{qhuc vjzc vc Fqnc q{cho icovj`nj nj`cho vj~qgchmcu jhc~avum vjzc( Hmmho Hmnzain~a 6, 37:2 jnjhc`jd vc [j`j{jhcv cu vc {choc`cwcho {codcdcucmhhcdq`mho vjzc vc Bm~u Nmhjbcfjm(
 
 6
Hmmho Ejvzain~a >2, 37:2 vj E~( Lmva ^j|c` cz hcgcuq`ch ho dcicuczch vc ecgj`chohco{conjhuchoch vjzc hc hco{cvjiq`c ho ~ana`zmh `cnch vc ioc Dcvuj`c(Ncom eqicujho c
ho dchzcho dcuc{qvch hcjvq`cu hjzc cho ‐Ij Q`ujim Cejmv’ 'Cho
Gq`jho [cc`ci* q{cho icoiq`cu vc ioc vqvqhme {cho gaha~cvzmh hc icojho icdcnczch(Hmmho Ejvzain~a 6;, 37:2, njhc~j` vj E~( Lmva [( ^j|c` vc Ncoqinczch 'hc hoczmh cz@qhauc*(

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lalaine Guldo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nudge Asinas liked this
Wilfred Martinez liked this
Mhx Patz Nebres added this note|
sna more on gani2 nlng 2day ang dmi tlgang magagaling na manunulat at manunulampati love this page
Lorraine Domer added this note|
ba't hdi ko macopy??hohoho.
Wishpeer Real Borres added this note|
makaluma na talaga
Iya Labao added this note|
wow its great!!!!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->