Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balzac va co be tho may trung hoa

Balzac va co be tho may trung hoa

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 78|Likes:
Published by gialai
chuyen hay
chuyen hay

More info:

Published by: gialai on Nov 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
Àúñ TûáKiïåt
2
CHÛÚNG 1
Trûúãng laâng khoaãng nùm mûúi, ngöìi khoanh chên giûäa phoâng, caånh àöëng than chaáy trong loâsûúãi loäm xuöëng nïìn nhaâ, öng àang xem xeát cêy vô cêìm cuãa töi. Trong söënhûäng vêåt súãhûäu hai "thiïëu niïn thaânh phöë" mang àïën ngöi laâng miïìn nuái naây - hoånhòn Laåc vaâtöi nhû thïë- cêy vô cêìm laâmoán duy nhêët toaát veãngoaåi lai, veãvùn minh, vaâdo àoáàaáng ngúâ. Möåt nöng dên cêìm àeân dêìu tiïën túái àïínhêån daång vêåt laå. Trûúãng laâng giú thùèng cêy vô cêìm, nhòn sùm soi trong thuâng àaân töëi, nhû nhên viïn quan thuïënhiïîu sûåtòm ma tuáy. Töi thêëy mùæt traái öng coába àöëm maáu, möåt àöëm lúán vaâhai àöëm nhoã, cuâng möåt sùæc àoãtûúi.Nêng cêy vô cêìm lïn ngang têìm mùæt, öng lùæc noá, nhû tin chùæc seäcoávêåt gò trong löîêm thanh rúi ra. Öng xeát hùng túái nöîi töi súå  àûát dêy àaân.Hêìu nhû caãlaâng àïën ngöi nhaâsaân trïn nuái àïíchûáng kiïën thiïëu niïn thaânh phöëtúái. Àaân öng, àaân baâvaâtreãcon nhung nhuác trong cùn phoâng chêåt cûáng, baám vaâo cûãa söí, chen lêën núi cûãa ra vaâo. Khöng coágò trong cêy vô cêìm cuãa töi rúi ra, trûúãng laâng dñ muäi vaâo löîêm thanh hñt maånh möåt húi daâi. Vaâi súåi löng cûáng bïn muäi traái thoâi ra rung nheå.  Vêîn chùèng coámanh möëi gò. Öng vuöët àêìu ngoán tay chai sêìn trïn möåt dêy àaân, röìi dêy khaác... Tiïëng vang kyâlaåkhiïën àaám àöng sûäng laåi nhû thïí êm thanh àaä gêy àûúåc sûåkñnh nïínaâo àoá. Trûúãng laâng long troång noái: "Àöìchúi."
 
Balzac vaâcö beáthúåmay Trung Hoa
Phaán quyïët naây khiïën chuáng töi cûáng hoång. Laåc vaâtöi liïëc tröåm nhau böìn chöìn. Sûåthïíkhöng khaá. Möåt nöng dên nhêån "àöìchúi" tûâtay trûúãng laâng, àêëm nùæm tay vaâo lûng àaân, röìi àûa cho ngûúâi kïëcêån. Cêy vô cêìm cuãa töi chuyïìn qua àaám àöng möåt luác, vaâchùèng ai àïíàïën chuáng töi - hai thiïëu niïn thaânh phöëyïëu àuöëi, gêìy goâ, mïåt laãvaâtûác cûúâi. Caãngaây chuáng töi lùån löåi qua rùång nuái, aáo quêìn, mùåt muäi, toác tai bïët buân àêët. Tröng chuáng töi nhû boån lñnh phaãn àöång thaãm haåi trong phim tuyïn truyïìn sau khi bõ àaám cöng nhên nöng nghiïåp cöång saãn bùæt giûä.Möåt baâkhaân khaân bònh phêím: "Àöìchúi vúávêín." Trûúãng laâng chónh baâ: "Khöng phaãi, àöìchúi tû saãn." Töi laånh túái xûúng mùåc duâlûãa saáng rûåc giûäa phoâng. Trûúãng laâng noái tiïëp: "Àöìchúi thaânh phöë, thöi, àöët noáài!" Lïånh öng kñch àöång àaám àöng. Moåi ngûúâi àöìng loaåt lïn tiïëng, la heát vaâvúái lêëy moán àöìchúi àïíàûúåc vinh haånh neám noávaâo àöëng than.Laåc noái, cöëlêëy veãhûäng húâ: "Thûa àöìng chñ, àoálaânhaåc cuå, vaâbaån chaáu àêy laâmöåt nhaåc cöng khaá. Thêåt àêëy." Trûúãng laâng baão mang cêy vô cêìm àïën soaát möåt lêìn nûäa, röìi àûa töi. Töi luáng tuáng noái: "Xin löîi àöìng chñ, chaáu khöng khaálùæm." Töi thêëy Laåc leán nhaáy mùæt. Böëi röëi, töi nhêån cêy àaân vaâ bùæt àêìu lïn dêy. Laåc tuyïn böë, vêîn ung dung nhû trûúác: "Àöìng chñ sùæp nghe laâbaãn sonata cuãa Mozart." Töi chïët lùång ngûúâi. Noáàiïn hay sao? Têët caãnhaåc cuãa Mozart, hay thêåt ra cuãa bêët cûánhaåc sô phûúng têy naâo khaác àïìu bõ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->