Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
பிள்ளையார்+கதை

பிள்ளையார்+கதை

Ratings: (0)|Views: 193 |Likes:
Published by Pravin Ram

More info:

Published by: Pravin Ram on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
["
பளயர
 
கள
"]
 
December 28, 2009
 
http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/ http://www.neervelyarasakesarippillayar.com/
"
஛ள஡஝஧ர
 
஑ள஘
"
 
ணஞ஘
 
஛஘ர
 
இ஝றடந஝
 
஛ள஡஝஧ர
 
஑ள஘
 
ணஞ஘
 
஛஘ர
 
 
"
பளயர
 
கள
"
www.neervelyarasakesarippillayar.com |2
"
஛ள஡஝஧ர
 
஑ள஘
" -1
ஜ஧ர஑஢ந
 
ஜ஧஘ம
1-
 
஘஘ந
 
஑஧ர஘நள஑
 
஘஛
 
஘நங஧
,
஘ந஑஧ர஘நள஑
 
஋஛
 
அளசணம
 
஘஘
 
ணத஝ம
!
இ஘
 
ங஧
 
இச஧
 
ஓநடபம
 
உ
!
ணங஧஝஑ப
 
஛ஜ஧஑஧ச
 
ணங஧஝஑
 
ஓஷ
 
ணஞ஘ம
 
அஷப஛஧ர
 
இ஘ற
 
அ஘
[
஑஧ர஘நள஑
 
஑஧ர஘நள஑
 
஑஢ந஘
 
஛ச஧஡ல
]
ங஧஡ல
 
஘஧
 
஑஧ப
 
஑
 21
ங஧
 
ணஞ஘ஜந஑ப
 
ஓளச
 
ஓய஝
 
஘஧஖ணர
.
இ஘ளச
 
ண஡ம
"
஛ள஡஝஧ர
 
஑ள஘
"
஋ம
 
ள஠
 
இ
 
அ஡஑நட
.
இ஘ளச
 
஋஘ந஝ணர
 
஘ந
.
ணஞ஘
 
஛஘ர
 
஋ம
 
஠ணர
.
஘ந
.
ணஞ஘
 
஛஘ர
 (1656 - 1716)
஝஧ழப஛஧஗஘ந஡
 
ச஧஑ள஘
 
ஓர஘
 
அஞ஑ங஧ள஘஝ர
 
஋஛ண
 
ஜ஑
.
இ஠஑ந஝ம
,
இ஠஑஗ம
,
ஜணம
 
஘஠ந஝ணறடநற
 
ஓநட஘
 
஠ளஜ
 
஛ள஖஘ணர
.
இணஞ
 
ஓய
 
ல஑
:
ஓநணஞ஧஘நப
 
ஞ஧஗ம
,
஌஑஧஘ஓநப
 
ஞ஧஗ம
,
அ஘஧஑ஞம
,
஑நள஡ண
,
஛ள஡஝஧ர
 
஑ள஘
.
஌ட஘஧஢
300
ஆ஑
 
சர
 
இ஝றடப஛஖
 
இள஠ப
 
஛ப
 
஛஧ஞ஧஝஗ம
 
ஓய
 
ணஞ஘ம
 
அஷப஛஧ர
 
஋஗றடணர
.
அளசணம
 
ணங஧஝஑ர
 
அ
 
஑ந஖
 
ண
 
இ஘ளச
 
ண஑நட
.
஝஧ணம
 
ங஠ம
 
ழ஑
!"
஑஗஛஘ந
 
஋ல஠஧ம
 
஘ண஧
!"
 
"
பளயர
 
கள
"
www.neervelyarasakesarippillayar.com |3
ஓநணஜ஝ம
 
ணங஧஝஑ர
 
ஜ஑நளஜ
 
஛ஞ஗ண
 
ணணஜ
 
ணங஧஝஑ர
,
஘ஜ
 
ஜ஠஧ச
 
ங஧஝஑ர
 
இல஠஧஘
 
஛ஜ஧
 
஋஛஘
 
ஓ஧ற஛஧
.
஘ணர
,
ஜச஘ர
 
஘஠ந஝
,
஝஧ணஞ஧ம
 
஘஠நல
 
ண஢ந஛஖ப஛஛ணர
 
஘
 
஛ள஡஝஧ஞ
.
ண஑நச
 
ணங஧஝஑
 
஛஧஘
 
ஙஜஸ஘
 
஋஛ர
 
ண஖
 
஠஧ர
.
஘மளஜ
 
ஙநளசண஧ஞ
 
இள஖஑ள஡ப
 
஛஧஑நம
,
ஙநளச஝஧஘஧ர஛஧ல
 
஛஑ள஡
 
உ஡ண஧
 
஑நம
 
ண஡஘஠஧ல
 
ணங஧஝஑
 
ண஑நசணஞர
 
஋ட
 
஘நங஧ஜ஡஘஧஝ற
.
ஓநண஛ஞ஧
,
஘நஞ
 
஘஑ச
 
ஓய஝
 
ஓல஑஧ல
 
ஙநளச஝஧ளஜ஝஧ல
 
அணர
 
ஓட
 
஘
 
அஓநட
 
ஓய஘஧ர
 
஋஛ர
.
அஓந
 
஛஧஑ம
 
இம
 
உ஡
.
஛஧ற஑஖ல
 
஑ள஖ம஛஧
 
஘நஜ஧ல
 
஘஠நச஧ர
 
ஓந஘ந஝஧ளஜ஝஧ல
,
஑஗ஓர஘ந
 
ஜ஘ஞ
 
ஜள஠ள஝
 
ஓ஧ய஘சர
 
஋ம
 
ணர
.
எ஡ளண஝஧ர
 
ளஓள஝
 
஌ற
 
஑஝ள஠
 
ஓர஘
 
அ஑நஞ஑
 
ர஘ந
 
ணங஧஝஑ஞ
!
ஓஞஜ஧
 
஘நளஞ
 
஑஝ள஠
 
ஓ஧ஞ
 
எ஡ளண஝஧ளஞ
 
ணங஧஝஑ப
 
஛ஜ஧
 
஘ந
 
ள஑஝஧஠
 
஑஝ள஠஝ல
 
இ஖சர
.
இ஘ச஧ல
,
஑ந஢ண
 
஑஧஘ம
,
஘நளஞ
 
஑஧஘ம
 
஋ட஧ர
 
ச஧ர
.
ஙளஜ
 
ங஧஖஧ம
 
ங஑
 
ணங஧஝஑ப
 
஛ஜ஧ளசப
 
஛஧றடந
 
ங஠ம
 
஛ண஧ஜ஧஑
.
஛ம
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->