Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011 PSTPM Kedah Ekonomi 1 w Ans

2011 PSTPM Kedah Ekonomi 1 w Ans

Ratings: (0)|Views: 1,642|Likes:
Published by jee2kk
Ekonomi 1 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011
Ekonomi 1 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011

More info:

Published by: jee2kk on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
PROGRAM
PENINGKA*TAN
AKADEMIK
STPM
2OII
ANJURAI\
MAJLTS
PBNGETUASEKOLAH-SEKOLAH
MALAYSIA
(KEDAH)
MIKROEKONOMI
KERTAS
I
MASA(TIGA
JAM)
Arahan
kepada
calon:
Jawab
semua
soalan
dalam
Bahagian
A,
lima
soalan
daripadaBahagianB,
dua soalan
daripada
Bahagian
C,
dan
dua
soalan
daripadaBahagian
D.
Ada
tiga
puluh
soalan
dalam
Bahagian
A.
Tiap-tiapsoalan
diikuti
oleh
empat
pitihaniawapan;
andadikehendaki
memilih
jawapanyang
tepat
sekali danmenandakannyapadaBorang JawapanAneka
Pilihan
yang
berasingan.
Baca
arahan
pada
Borang JawapanAneka
Pilthan
itu
dengan
teliti.
Anda dinasihati
supaya
menjawabBahagianA
dalam
masa
satuiam
yang pertama.Gunakanlembarankertas
yang
berasingan
bagi
tiap-tiap
bahagian
B,
C
dan
D.
Tunjukkan
semua
penghitungan
dan
berikan
jawapan
anda
betul
sehingga dua
tempat
perpuluhan.Markah
untuk
tiap-tiap
soalandalam
bahagian
B,
C
dan
D
diberikandalam
tanda
kurung
I
J.
NOTA
Andadikehendakimenyediaknn
kertas
graf
sendiri
untukmeniawab
soalan
yang
berkaitan.
Kertas
soalan
ini terdiri
daripada
2l
halamafi
bercetak
@
JPN
dan
MPSM
STPM
94411
tKertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaan kertas
ini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*
 
.
--A
..,~r
.,.,~
~
PSM
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2011ANJURANMAJLIS
PENGETUA
SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)MIKROEKONOMI
KERTAS 1
MASA (TIGA JAM)
Arahan kepada calon:
Jawab
semua
soalandalam Bahagian
A,
lima
soalan daripada Bahagian
B,
dua
soalandaripada Bahagian
C,
dan
dua
soalan daripada Bahagian
D.
Ada
liga puluh
saa/an da/am BahagianA.Tiap-/iap saalan diikutia/eh
empat
pilihan jawapan; andadikehendaki memilihjawapan
yang
tepatsekalidan menandakannya pada Barang JawapanAnekaPilihan
yang
berasingan. Bacam'ahan padaBarang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan /eli/i.Anda dinasihatisupayamenjmvab Bahagian
Ada/am
masa
satujam
yangpertama.Gunakanlembaran ker/as
yang
berasingan bagi tiap-tiap bahagian
B,
C
dan
D.
Tunjukkansemuapenghitungan dan berikan jawapan anda betulsehinggadua tempa! perpuluhan. Markah untuk tiap-tiapsaalandalam bahagian B,
C
dan D diberikan da/am landa kurung
[
}.
NOTA
Anda dikehendaki menyediakan kerlas
graf
sendiri untuk menjawab saa/anyangberkaitan.
Kertas soalan ini terdiri daripada
21
halaman bercetak
©
JPN dan
MPSM
STPM
94411
*Kertas soalan
ini
Sl!LIT
sehingga peperiksaan kertas
ini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*
 
A
Barang
ekonomi
ialah
barang
yangmempunyaikos
lepas
B
Barang
pengganti
adalahbarang
yang mempunyaifungsiyang
sama
C
Barangperantaraan
ialah
barang
yang
akan
diproses
lagi
sebelumbolehdigunakan
D
.Barang
modal
ialahbarang
separuhsiapdan
digunakan
untuk
menghasilkan
barang
lain
2
Jadual
di
bawah
menunjukkankemungkinan
pengeluaranbarang
pengguna
danbarang
modal
dalam sebuah
ekonomi.
Kombinasi
Pengeluaran
Barang
modal
(unit)
Barangpengguna
(unit)
A
B
C
D
0100
200300600500300
0
Berapakah
kos
lepas
pengeluaran
barang
dari
kombinasi
A
ke
C?
A
1.5
unit
barang
pengguna
B
3.0
unit
barang
pengguna
C
1.5
unit
barang
modal
D
3.0
unit
barangmodal
3
Jumlahbarangdan
perkhidmatanyang
hendak
dikeluarkandalamsistemekonomi
pasaran
bebas
ditentukanoleh
A
keuntungan
firma
B.
pengagihanPendaPatan
C
permintaan
danPenawaran
D
keputusan
firma
dan
kerajaan
STPM
94411
*
Kertas
ini
SULIT
sehingga
peperiksaankertas
ini
tamat'
Lihat
sebelah
SULIT*
A Barang ekonomi ialah barang yang mempunyai kos lepasB Barang pengganti adalah barangyangmempunyai fungsi yang sarnaC Barang perantaraan ialah barang yang akan diproses lagi sebelum boleh digunakan
o
Sarang
modal ialah barang separuh siap dan digunakan untuk menghasilkan baranglain2 ladual
di
bawah menunjukkan kemungkinan pengeluaran barang pengguna dan barangmodal dalamsebuahekonomi.
Kombinasi Barang modal Barang penggunaPengeluaran
(unit)(unit)
A
0 600B 100500
C
200300
0
3000Berapakah kos lepas pengeluaran barang dari kombinasi A ke C?A
1.5
unit barang penggunaB 3.0 unit barang penggunaC
1.5
unit barang modal
o
3.0 unit barang modal3 lumlah barangdanperkhidmatanyanghendak dikeluarkan dalam sistem ekonomi pasaran bebasditentukan olehA keuntungan firmaB.pengagihan pendapatanC permintaan dan penawaran.Dkeputusan firma dan kerajaan
STPM
944/1
*
Kertas ini
SULIT
sehingga peperiksaan kertas ini tamat.Lihat sebelah
SULIT*
 
4
Apakahyang
akan
berlaku
padakeseimbangan
pasaran
jika
berlakupeningkatanharga2
A
Kuantiti
yang
dimintamelebihi
kuantiti
ditawar
B
Kuantiti
diminta
kurang
daripada
kuantiti ditawar
C
Kuantiti
ditawar tidak
berubah
manakala
kuantitidiminta
berkurang
D
Kuantiti
diminta tidak
berubahmanakala
kuantiti
ditawar berkurang
5
Antara
berikut,
yang
manakah
tidak
akan
mengalihkan
keluk
permintaanbagi telefon
bimbit
kekanan?
A
Harga
telefon bimbit
jatuh
B
Kadar
sewa
talian
tetapmeningkat
C
Kadarcaj
panggilan telefon
bimbit
diturunkan
D
Kadarcajpenghantaran
mesej
diberikan
secara
percuma
6
Jadual
di
bawah
menunjukkan
harga
dan
jumlah
hasil bagi
seorangpengeluar.
Harga
(RM)
2
a
-t
4
5
Jumlahftasil
(RM)
3080150
2403s0Fungsipenawaran bagipengeluar
di
atas
ialah
A
Qs:20
+
lOP
B
Qs:40
+lOP
C
Qs:50P-20
D
Qs=70P-60
STPM
94411
*
Kertas
ini
SULIT
sehinggapeperiksaan
kertas
ini
tamat.
Lihat
sebelah
SULIT*
4 Apakah
yang akan
berlaku pada keseirnbangan pasaran
jika
berlaku peningkatan harga?A Kuantiti yang dirninta rnelebihi kuantiti ditawarB K,uantiti dirninta kurang daripada kuantiti ditawarC Kuantiti ditawar tidak berubah rnanakala kuantiti dirninta berkurangD Kuantiti dirninta tidak berubah rnanakala kuantiti ditawar berkurang5 Antara berikut,
yang
rnanakah
tidak
akan rnengalihkan keluk perrnintaan bagi telefonbirnbit ke kanan?A Harga telefon birnbit
jatuh
B Kadar
sewa
tali an tetap rneningkatC Kadar caj
panggilan
telefon birnbit diturunkanD Kadar caj penghantaran rnesej diberikan secara percurna6 ladual
di
bawah
rnenunjukkan harga dan jurnlah hasil bagi seorang pengeluar.
Harga
(RM)
1 2
Jumlah hasil
(RM)
30 80
Fungsi penawaran bagi pengeluar di atas ialah
A
Qs
=
20
+
lOP
B
Qs
=
40
+
lOP
C
Qs
=
SOP
-
20
D
Qs
=
70P
-
60
STPM
94411
.
*
Kertas ini
SULIT
sehingga
peperiksaan kertas ini
tam
at.
3 4
150
240
5
350
Lihat sebelah
SULIT*

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Noorazilah Zeela liked this
mmackenziegaran added this note
how 2 download this file
Zahidah Daros liked this
Nicole Loh liked this
Puteri Lya liked this
Nicole Loh liked this
Qaseh Acewin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->