Bahagian A (30 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Anda dinasihati supaya memperuntukkan masa selama 60 minit yang pertama bagi menjawab bahagian ini. 1 “Kehendak manusia tidak terbatas, tetapi kemampuan manusia terbatas” bermakna A B C D Masyarakat perlu membuat pilihan kerana wujudnya kekurangan sumber. Faktor-faktor pengeluaran terhad, tetapi kuasa beli masyarakat tidak terhad. Pengeluar hanya mengeluarkan pelbagai jenis barang yang menguntungkan. Seorang pengguna perlu membuat pilihan terhadap pelbagai jenis barang yang disukainya. 2 Sistem ekonomi melaksanakan fungsi berikut kecuali, A B Menentukan apa yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Menentukan siapa yang akan memperolehi barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan. Menentukan setiap anggota masyarakat mendapat apa yang dikehendakinya. Menentukan bagaimana sesuatu barang dan perkhidmatann dikeluarkan.

C D

3

Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan keluk permintaan mencerun ke dari kiri ke kanan? A B C D Hukum permintaan Utiliti Sut berkurangan Keseimbangan pasaran Keseimbangan pengguna

1

4 Harga (RM) P1 P2 D1 Do 0 Q Q1 Q2 Q3

Gambar rajah di atas menunjukkan peralihan keluk permintaan petrol dari Do ke D1. Peralihan ini mungkin disebabkan oleh A B C D Kenaikan harga kereta Kejatuhan harga kereta Kenaikan harga petrol dari Po ke P1 Kejatuhan harga petrol dari P1 ke Po

5

Fungsi permintaan suatu barang adalah Qd = a + 0.2P, dengan Qd ialah kuantiti diminta, a adalah pemalar dan P ialah harga. Berdasarkan permintaan , barang tersebut ialah A B C D Barang normal Barang mewah Barang bawahan Barang pengganti

2

6

Andaikan bahawa persamaan penawaran dan permintaan bagi suatu barang adalah seperti berikut. Qs = 20 + 10P Qd = 60 – 10P Dengan Qs ialah kuantiti penawaran, Qd ialah kuantiti permintaan dan P ialah harga(RM). Apabiala pendapatan pengguna meningkat, fungsi permintaan berubah menjadi Qd = 80 – 10P. Berapakah perbezaan harga yang di alami? A B C D Naik RM 1.00 Turun RM 1.00 Naik RM 3.00 Turun RM 3.00

7

Rajah di bawah menunjukkan keseimbangan pasaran durian sebelum dan selepas peningkatan pendapatan pengguna.

Harga(RM) 5.00 4.00

S

D1 D

20

30

Kuantiti(unit)

Fungsi permintaan baru selepas berlaku peningkatan dalam pendapatan pengguna ialah A B C D Qd = 100 – 20P Qd = Qd = Qd = 40 – 5P 80 – 10P 20 – 4P 3

8

Dalam gambar rajah di bawah, DD ialah keluk permintaan dan SS ialah keluk penawaran bagi suatu barang. Kesimbangan asal adalah di Eo.

Harga(RM) P3 P2 Po So S1

P1 Do Q Q 1 Q2 Q3

D1

Kuantiti(unit)

Kemajuan teknologi dan pengurangan cukai pendapatan individu akan menyebabkan A B C D Harga tetap di Po dan kuantiti bertambah ke Q3. Harga turun ke P1 dan kuantiti berkurang ke Q1 Harga naik ke P2 dan kuantiti bertambah ke Q2 Harga naik ke P3 dan kuantiti tetap di Qo

9

Kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran buah kelapa sawit ditunjukkan oleh jadual di bawah. Harga(RM/per tan metrik) DD (per tan metrik) SS (per tan metrik) 500 4 500 11 000 400 6 500 10 000 300 8 500 9 000 200 10 500 8 000 100 12 500 7 000 Jika pertambahan pendapatan penduduk menambahkan permintaan sebanyak 500 tan metrik pada setiap tingkat harga, berapakah harga keseimbangan selepas pertambahan pendapatan tersebut? A B C D RM 100 RM 200 RM 300 RM 400 4

10 Andaikan fungsi permintaan bagi suatu barang ialah Qd = 40 – 2P dan fungsi penawaran Qs = 4P – 20, dengan Qd, Qs dan P masing-masing sebagai kuantiti diminta, kuantiti ditawarkan dan harga. Jika barang tersebut ialah barang percuma, berapakah kuantit yang di minta? A B C D 10 20 30 40

11 Antara pernyataan-pernyataan yang manakah tidak benar tentang keanjalan permintaan? A Jika keanjalan permintaan harga kurang daripada satu, maka kejatuhan harga akan mengurangkan jumlah perbelanjaan. Jika keanjalan permintaan harga lebih besar daripada satu, maka kenaikan harga akan menambahkan jumlah perbelanjaan. Keanjalan permintaan pendapatan adalah negatif bagi barang bawahan. Keanjalan permintaan silang bagi barang penggenap adalah negatif

B

C D

12

Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga (P) dengan kuantiti diminta (Q) bagi suatu barang. I P 6 4 2 Q 2 3 4 P 6 4 2 II Q 1 3 5 P 6 4 2 III Q 5 5 5 P 6 4 2 IV Q 5 3 1

Jadual yang manakah yang menunjukkan permintaan paling anjal? A B C D I II III IV 5

13 Antara yang berikut, manakah yang menyebabkan permintaan terhadap beras menjadi lebih anjal? A B C D Pengurangan import beras. Pengurangan dalam cita rasa pengguna Pengurangan dalam pendapatan pengguna Pewujudan lebih banyak barang pengganti kepada beras

14 Untuk menggalakkan perkembangaan industri kereta tempatan, kerajaan menaikkan cukai import sebanyak 20% yang menyebabkan harga kereta import meningkat. Kenaikan cukai import ini menyebabkan permintaan terhadap kereta tempatan meningkat daripada 100 000 unit kepada 140 000 unit. Keanjalan silang antara kereta import dengan kereta tempatan ialah A B C D 2.0 - 2.0 - 0.5 0.5

15 Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga barang A dengan kuantiti diminta terhadap barang A, B dan C. Harga barang A(RM) 4.00 2.00 Kuantiti barang diminta (unit) A B C 6 4 8 10 8 4

Apabila harga barang A jatuh dari RM4 ke RM 2, maka A B C D Keanjalan silang 1, B merupakan barang pengganti Keanjalan silang -1, C merupakan barang pengganti Keanjalan silang -2, B merupakan barang penggenap Keanjalan silang -0.5, B merupakan barang penggenap

6

16 Dalam gambar rajah di bawah, SS ialah keluk penawaran suatu barang. So Harga(RM) S1

Q

Kuantiti(unit)

Apakah faktor yang menyebabkan keluk penawaran berubah darjah keanjalannya dari SoSo ke S1S1. A B C D Perkembangan teknologi Pengguna lebih menyukai barang tersebut Jangka masa untuk mengeluarkan barang tersebut Semakin besar bahagian pendapatan yang dibelanjakan.

17 Sekiranya barang X dan barang Y ialah barang percuma, utiliti maksimum akan tercapai apabila A Utiliti sut X Harga X = Utiliti Sut Y Harga Y

B C

Utiliti Sut X = Utiliti Sut Y = 0 Jumlah utiliti sut X = Jumlah utiliti sut Y Harga X Harga Y Jumlah utiliti X = Jumlah utiliti Y = 0

D

7

18 Jadual di bawahh menunjukkan kos berubah purata bagi sebuah firma pada beberapa tingkat output. Output (unit) 5 6 7 8 9 Kos berubah purata(RM) 5 6 7 8 9

Jika kos tetap firma ialah RM56, maka kos sut bagi mengeluarkan 7 unit output ialah A B C D RM 1.00 RM 13.00 RM 14.00 RM 57.00

19 Jika kos sut melebihi kos berubah purata ketika output sedang meningkat, ini bermakna A B C D Kos berubah purata sedang menurun Kos berubah purata sedang meningkat Kos purata sedang menurun Kos purata sedang meningkat

20 Antara yang berikut, manakah yang tidak wujud apabila kesemua firma dalam pasaran persaingan sempurna bergabung untuk membentuk sebuah monopoli tulen? A B C D Harga menyamai kos sut Keluk permintaan tidak anjal Firma memperolehi untung luar biasa Keseimbangan keluaran adalah kurang daripada keluaran optimum

8

21 Jadual di bawah menunjukkan kos berubah purata bagi sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Kuantiti Output (unit) 1 2 3 4 5 6 Kos berubah purata (RM) 40 24 18 18 20 23

Jika harga se unit ialah RM 28, berapakah tingkat output bagi firma ini untuk mencapai keseimbangan? A B C D 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit

22 Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk-keluk kos dan hasil bagi sebuah firma. Harga(RM) 13 11 9 6 5 AR=MR MC AC AVC

0

10

15

Kuantiti(unit)

Firma tersebut mengalami kerugian jangka pendek yang berpunca daripada kegagalan menutup, A B C D Kos tetap sebanyak RM 30. Kos berubah sebnyak RM 30. Kos tetap sebanyak RM 40. Kos tetap sebanyak RM 75. 9

23 Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos dan hasil sebuah monopoli.

Harga(RM) 12 10

MC AC

AR 7

MR 12 16 Kuantiti(unit)

Berapakah untung firma itu jika ia beroperasi dengan tujuan mencapai kecekapan peruntukan? A B C D RM 32 RM 48 RM 56 RM 60

24 Jadual di bawah menunjukkan output, harga dan jumlah kos bagi sebuah monopoli. Kuantiti output (unit) 3 4 5 6 7 8 9 Harga (RM) 5.50 5.00 4.50 3.85 3.35 2.90 2.50 Jumlah kos (RM) 5.00 6.00 6.50 7.50 9.00 11.00 14.00

10

Pada tingkat keseimbangan, berapakah tingkat harga, kuantiti output dan keuntungan firma ini? Harga A B C D 2.90 3.35 3.85 4.50 Kuantiti output(unit) 8 7 6 5 Untung (RM) 21.20 23.45 7.50 16.00

25 Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri firma monopoli? A B C D Tiada barang pengganti bagi keluarannya. Keluk permintaannya mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Mengalami untung normal dalam jangka panjang. Terdapat sekatan kemasukan firma baru ke dalam industri tersebut.

26 Ciri persamaan antara firma pasaran persaingan sempurna dengan pasaran persaingan monopoli ialah kedua-dua firma, A B C D Mengeluarkan barang yang sama. Memperolehi untung normal dalam jangka panjang. Menentukan jumlah pengeluaran dan harga yang sama. Mencapai keseimbangan pada titik minimum kos.

27 Antara yang berikut, manakah yang perlu wujud bagi membolehkan monopoli memaksimumkan untung? A B C D Hasil sut menyamai kos sut. Hasil purata menyamai kos purata. Hasil purata lebih besar daripada hasil purata. Kos purata adalah minimum manakala hasil purata adalah maksimum.

11

28 Encik Ali berkelulusan ijazah ekonomi. Sebagai seorang pegawai bank, pendapatan beliau ialah RM 3 500 sebulan. Encik Ali juga berbakat sebagai seorang penyanyi dan beliau memperolehi pendapatan sebanyak RM2 700 sebulan. Jika beliau bekerja sebagai pentadbir, beliau akan mendapat pendapatan sebanyak RM1800 sebulan.Perolehan pindahan bagi Encik Ali ialah A B C D RM 3 500 RM 2 700 RM 1 800 RM 900

29

Gambar rajah di bawah menunjukkan kesan cukai terhadap penawaran barang X.

Harga(RM) P2

D B

S1 So

P1

C

Q Beban cukai ialah, A B C D

Kuantiti(unit)

P1P2BA yang ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. P1P2BC yang ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. P1P2BC yang ditanggung oleh pengeluar. P1P2BC yang ditanggung oleh pengguna.

12

30

Antara yang berikut, manakah yang benar apabila kerajaan melaksanakan dasar harga maksimum? A B C D Kuantiti ditawar lebih besar daripada kuantiti diminta. Harga keseimbangan lebih rendah daripada harga maksimum. Petambahan permintaan akan dipenuhi melalui penjualan stok kerajaan Pengeluar mendapat keuntungan kesan daripada dasar harga maksimum.

13

Bahagian B [30markah] Jawab lima soalan sahaja. Anda dinasihati supaya memperuntukan masa 50 minit sahaja untuk bahagian ini.

1 2

Huraikan dengan ringkas tiga ciri sistem ekonomi Islam.

[6]

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan terhadap keseimbangan pasaran jus kurma apabila; (a) (b) Cita rasa pengguna terhadap jus kurma meningkat. Kos mengimport kurma meningkat. [3] [3]

3

Jadual di bawah menunjukkan harga barang X, kuantiti diminta barang Y dan kuantiti diminta barang Z. Harga barang X (RM) 10 20 Kuantiti diminta barang Y (unit) 10 5 Kuantiti diminta barang Z (unit) 10 20

Berdasarkan konsep keanjalan silang, jelaskan hubungan antara, (a) Barang X dengan barang Y. (b) Barang X dengan barang Z. 4 [3] [3]

Huraikan bagaimana nilai keanjalan pendapatan yang diperolehi boleh digunakan untuk menentukan jenis-jenis barang dalam pasaran. [6] Dengan bantuan gambar rajah, terangkan dua faktor yang menyebabkan peralihan keluk kos purata jangka panjang (LAC). [6] Terangkan perbezaan ciri antara pasaran persaingan sempurna dengan pasaran persaingan bermonopoli. [6] Terangkan tiga faktor yang mewujudkan monopoli. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan subsidi. [6] [2]

5

6

7 8

(b) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan faedah subsidi yang dinikmati sepenuhnya oleh pengeluar. [4]

14

Bahagian C [20 markah] Jawab dua soalan sahaja. Anda dinasihati supaya memperuntukkan masa 35 minit bagi menjawab bahagian ini.

9

Huraikan bagaimana system ekonomi pasaran bebas memperuntukkan sumber dari segi (i) penggunaan sumber (ii) pengeluaran barang dengan menggunakan sumber yang ada, dan (iii) pengagihan barang tersebut kepada pemilik sumber [3] [4] [3]

10 Terangkan kesan ke atas keseimbangan pasaran buruh jika; (i) umur persaraan dipendekkan kepada 50 tahun.

(ii) lebih banyak institusi kemahiran buruh dibina (iii) Syarat kemasukan buruh asing diperketatkan [10]

11 Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan ke atas perkara berikut apabila firma persaingan sempurna bertukar menjadi firma monopoli dalam jangka panjang. (a) Harga keseimbangan (b) Kuantiti keseimbangan (c) Keuntungan [10]

(d) Kecekapan pengeluaran

12 (a) Bagaimanakah Kesatuan Sekerja dapat menuntut upah yang lebih tinggi melalui program peningkatan daya pengeluaran sut buruh [5] (b) Jelaskan mengapa kaedah tersebut dianggap sebagai kaedah terbaik berbanding dengan cara-cara lain yang boleh dilakukan oleh Kesatuan Sekerja. [5]

15

Bahagian D [20 markah] Jawab dua soalan sahaja. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selama 35 minit bagi menjawab bahagian ini. 13 Persamaan permintaan dan penawaran bagi barang A di pasaran adalah seperti berikut,

QDA = 160 - 4P QSA = Dengan QDA = kuantiti permintaan barang A (unit) QSA = kuantiti penawaran barang A (unit) P (a) (b) = harga barang A(RM) [2] [1] [2] [2] [3] 40 + 4P

Hitung tingkat harga dan kuantiti keseimbangan bagi barang A Jika kerajaan mengenakan cukai sebanyak RM 2 bagi setiap unit, (i) Nyatakan fungsi penawaran barang A yang baru. (ii) Hitung harga dan kuantiti keseimbangan baru. (iii) Hitung jumlah cukai yang dibayar kepada kerajaan. (iv) Hitung jumlah lebihan pengguna sebelum dan selepas cukai.

14 Jadual di bawah menunjukkan harga, kuantiti diminta dan keanjalan permintaan harga di dua pasaran bagi sebuah firma. Pasaran P1 P2 Harga X (RM) 5.00 10.00 Kuantiti diminta X (unit) 100 5 Keanjalan DD harga 0.01 0.40

(a) Hitung jumlah hasil firma ini. [3] (b) Jika firma ini meningkatkan harga di pasaran P2 sebanyak 50%. (i) Berapakah tingkat harga baru bagi barang X dalam pasaran P2? [1] (ii) Berapakah perubahan kuantiti diminta dalam pasaran P2? [2] (iii) Hitung jumlah hasil yang baru dan nyatakan perubahan yang berlaku. [2] (c) Jika firma ini meningkatkan harga dalam pasaran P1 kepada RM 7.50, kuantiti X yang akan diminta akan berkurang sebanyak 0.5 unit. Hitung jumlah hasil firma ini. [2]

16

15

Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara kuantiti dengan jumlah utiliti yang diperolehi atas penggunaan barang P dan Q. Kuantiti (unit) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Utiliti Barang P 20 36 48 56 60 62 Jumlah Utiliti Barang Q 30 46 58 66 70 76

Andaikan harga barang P dan Q masing-masing ialah RM 4.00 dan RM 8.00. Berdasarkan jadual di atas, (a) Bina jadual yang menunjukkan utiliti sut bagi barang P dan Q. [2] (b) Hitung jumlah utiliti sut per ringgit bagi barang P dan Q. [2] (c) Jika pendapatan pengguna RM 32.00, bagaimanakah pengguna memaksimakan kepuasannya. [2] (d) Bagaimanakah kombinasi penggunaan bagi barang P dan Q sekiranya pengguna bertambah sebanyak RM64.00. [2] (e) Apakah kesannya kepada jumlah utiliti pengguna tersebut selepas berlakunya peningkatan dalam pendapatan. [2]

17

16

Jadual di bawah menunjukkan hubungan di antara penggunaan buruh dengan keluaran kelapa sawit. Buruh (unit) 1 2 3 4 5 6 7 Keluaran Kelapa Sawit (,000 kg) 6 16 24 30 34 34 32

(a) Bina satu jadual yang menunjukkan keluaran purata dan keluaran sut. [2] (b) Hitung bilangan penggunaan buruh pada tingkat keluaran purata yang maksimum. [1] (c) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut. Pada penggunaan buruh yang berapakah hukum pulangan berkurangan bermula? [5] (d) Jika upah seorang buruh ialah RM 6000 tingkat semusim dan harga kelapa sawit ialah RM1.00 per kg, hitung untung yang diperoleh pada tingkat keluaran 3000 kg. [2]

SOALAN TAMAT

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful