Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Přednášky-makroekonomie

Přednášky-makroekonomie

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,526|Likes:
Published by api-3702628

More info:

Published by: api-3702628 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 1
ÚVOD DO MAKROEKONOMIE
Makroekonomie
- zkoumá ekonomiku jako celek, zkoumá agregované údaje - hrubý domácí produkt, míra nezam
ě
stnanosti, míra inflace, platební bilance
Mikroekonomie
- zabývá se díl
č
ími subjekty na trhu-
 
makroekonomie a mikroekonomie jsou provázány (n
ě
které údaje definujemakroekonomie a mikroekonomie je bere jako dané)
Z
ÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ SUBJEKTY
:
(1)
 
domácnosti
-
 
vlastníci výrobních faktor 
ů
(práce, p
ů
da, kapitál), které pronajímají (= poskytují službyvýrobních faktor 
ů
podnik 
ů
)-
 
za to dostávaní odm
ě
nu:
mzda
(práce)
renta
(p
ů
da) základní d
ů
chod
úrok 
pop
ř 
.
dividendy
(kapitál)transferové platby - ty dostávají od státu navíc (nap
ř 
. podpora v nezam
ě
stnanosti)-
 
využití p
ř 
íjm
ů
:
 
č
ást zaplatí na daních
 
zbytek = disponibilní d
ů
chod, využívá se na: spot
ř 
ebuúspory
(2)
 
firmy
-
 
 pronajímají si výrobní faktory od domácností a p
ř 
em
ěň
ují je na produkty (statky neboslužby)-
 
 produkty prodávají: mezi sebou (tzv. meziprodukty)ostatním subjekt
ů
m-
 
za prodanou produkci mají p
ř 
íjem a navíc dostávají dotace od státu-
 
celkový p
ř 
íjem:
 
č
ást jde na náklady výrobních faktor 
ů
(mzdy, renty, úroky)
 
č
ást na ostatní náklady (suroviny, energie)
 
č
ást se zaplatí na daních
 
zbytek = úspory firem odpisyzadržené ziskyD
ě
lení podnik 
ů
podle národního ú
č
etnictví:1.
 
 finan
č 
ní instituce
- banky, spo
ř 
itelny, pojiš
ť
ovny2.
 
nefinan
č 
ní instituce
- výrobní podniky3.
 
 stát 
- nap
ř 
. školství, zdravotnictví4.
 
 samostatn
ě 
hospoda
ř 
ící 
 
ř 
emeslníci a rolníci 
 5.
 
neziskové instituce
- nadace, církve, politické strany atd.
(3)
 
vláda
-
 
soustava ve
ř 
ejných rozpo
č
t
ů
:*
 
státní rozpo
č
et*
 
rozpo
č
et obcí a m
ě
st*
 
rozpo
č
et okres
ů
 *
 
rozpo
č
et kraj
ů
 *
 
rozpo
č
ty mimorozpo
č
tových fond
ů
(fond bydlení, dopravy, národního majetku …)*
 
rozpo
č
ty zdravotních pojiš
ť
oven*
 
rozpo
č
ty ostatních institucí - nap
ř 
. konsolida
č
ní agentura
 
 2
Státní rozpo
č
etP
ř
íjmy
: dan
ě
, cla, p
ř 
íjmy z prodeje státního majetku, splátky d
ř 
íve poskytnutých úv
ě
ů
,úroky z d
ř 
íve poskytnutých úv
ě
ů
atd.
Výdaje
: celkové vládní výdaje se
č
lení na dv
ě
skupinya.
 
vládní nákupy statk 
ů
a služeb
(b
ě
žné nebo investi
č
ní) b.
 
vládní transfery
- stát za n
ě
neobdrží žádnou protihodnotu (nap
ř 
. podpora vnezam
ě
stnanosti, d
ů
chody)
saldo rozpo
č
tu = p
ř
íjmy - výdaje
 p
ř 
ebytek - p
ř 
íjmy jsou vyšší než výdajedeficit - p
ř 
íjmy jsou nižší než výdajevyrovnaný rozpo
č
et - p
ř 
íjmy jsou stejné jako výdaje
(4)
 
zahrani
č
í 
-
 
vztah domácí ekonomiky se zahrani
č
ím je vyjád
ř 
en tzv. platební bilancí
 
 b
ě
žný ú
č
et - sleduje se obchodní bilance (rozdíl mezi exportem a importem)
 
kapitálový ú
č
et
 
finan
č
ní ú
č
et
č
istý export = export - import
 
Z
ÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY
:
 
fiskální politika (= rozpo
č
tová)
-
 
ovliv
ň
ování ekonomiky prost
ř 
ednictvím rozpo
č
tu (výdajové nebo p
ř 
íjmové stránky)
 
fiskální restrikce - zvýšení daní nebo snížení vládních výdaj
ů
 
 
fiskální expanze - snížení daní nebo zvýšení vládních výdaj
ů
 
 
monetární politika
-
 
ovliv
ň
ování ekonomiky prost
ř 
ednictvím množství pen
ě
z a ceny pen
ě
z v ekonomice
množství 
- centrální banka ho ovliv
ň
uje nákupem
č
i prodejem státních cenný papír 
ů
 
cena
- je vyjád
ř 
ena úrokovou mírou*
 
diskontní sazba*
 
lombardní sazba základní úrokové sazby*
 
repo sazba
 
monetární restrikce - snížení množství pen
ě
z v ekonomice nebo zvýšení úrokových sazeb
 
monetární expanze - zvýšení množství pen
ě
z v ekonomice nebo snížení úrokových sazeb
 
m
ě
nová politika
-
 
ovliv
ň
ování m
ě
nového kurzu(1)
 
fixní m
ě
nový kurz - pevn
ě
stanovený kurz, intervence centrální banky(2)
 
flexibilní m
ě
nový kurz - m
ě
nový kurz je stanoven na základ
ě
nabídky a poptávky
č
ist
ě
flexibilní kurz - centrální banka v
ů
 bec nezasahuje-
 
existují r 
ů
zné kombinace
 
obchodní politika
-
 
ovlivn
ě
ní importu a exportu-
 
cla, kvóty, veterinární a hygienické normy
 
d
ů
chodová politika
-
 
nap
ř 
. stanovení maximálních cen, maximálního r 
ů
stu mezd-
 
moc se nepoužívá
 
 3Podle zásah
ů
státu do ekonomiky se rozlišují dva proudy:
 
liberální proud
- stát by nem
ě
l do ekonomiky vstupovat-
 
funguje dob
ř 
e na základ
ě
tržních vztah
ů
 -
 
vychází z klasické školy ekonomie -
Adam Smith
(
1776
, Bohatství národ
ů
 
)-
 
zavedl pojem "neviditelná ruka trhu" - každý jednotlivec sleduje sv
ů
 j vlastní zájem a tím p
ř 
ispívá celé spole
č
nosti
 
intervencionistický proud
- ekonomika nefunguje dob
ř 
e a je pot
ř 
eba státních zásah
ů
 -
 
vznikla ve 30. letech 20. století - velká hospodá
ř 
ská krize-
 
J. M. Keynes
(
1936
, Obecná teorie zam
ě
stnanosti, úroku a pen
ě
z
 
)-
 
doporu
č
oval snížení nezam
ě
stnanosti státními zásahy
UKAZATELÉ VÝKONNOSTI EKONOMIKYH
RUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
:
= souhrn veškerých finálních statk 
ů
a služeb vyprodukovaných v ekonomice za dané
č
asovéobdobí; je to tržní hodnota t
ě
chto statk 
ů
a služebfinální statek = statek, který je ru
č
en pro kone
č
nou spot
ř 
ebu, investice nebo pro export(nevrací se do výroby)-
 
 pomocí p
ř 
idaných hodnot se vyhneme n
ě
kolikanásobnému zapo
č
ítávání meziprodukt
ů
 veškeré = statisticky zachytitelné-
 
nezapo
č
ítává se tam nelegální
č
innostv dané ekonomice = na daném území bez ohledu na to, kdo je vlastník výrobních faktor 
ů
 rezident = obyvatel státunerezident = cizinecza dané
č
asové období = nej
č
ast
ě
 ji rok, pop
ř 
.
č
tvrtletítržní hodnota = finální statky jsou vyjád
ř 
eny v tržních cenách (ceny, které platí kupující)-
 
liší se od cen výrobc
ů
tzv. nep
ř 
ímými dan
ě
mi-
 
 problém: ur 
č
it cenu u statk 
ů
, které se na trhu neobchodují, cenu musí odhadnout statistici(nap
ř 
. imputované nájemné - když podnikáme ve vlastní nemovitosti, neplatíme si nájem)Metody zjiš
ť
ování HDP:
1)
 
výdajová metoda
-
 
se
č
tou se veškeré výdaje v ekonomice:
HDP = C + I + G + X - M
 a.
 
výdaje domácností na spot
ř 
ebu
C
 -
 
výdaje na statky krátkodobé spot
ř 
eby (potraviny, oble
č
ení), dlouhodobé spot
ř 
eby (auto,televize), výdaje na služby (doprava)-
 
tvo
ř 
í p
ř 
es 50 % hrubého domácího produktu b.
 
investice
I
 -
 
 pouze fyzické (reálné) investice, nikoli finan
č
ní investice (nákup cenných papír 
ů
)
reálné investice
= zvyšování zásoby kapitálu v ekonomice (celkové fyzické množstvíkapitálu v ekonomice)investice do fixního kapitálu - stroje, nové podniky; opot
ř 
ebovávají se- investice domácností do bydlenízm
ě
na stavu zásob - zásoby finálních statk 
ů
ur 
č
ených k prodeji nebo zásoby materiálu pro další použití (kladná zm
ě
na
×
záporná zm
ě
na
×
nulová zm
ě
na)c.
 
vládní výdaje na nákup statk 
ů
a služeb
G
 -
 
nep
ř 
ipo
č
ítávají se transferyd.
 
č
istý export
NX
 -
 
export snížený o import (
NX = X - M
)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->