P. 1
Origami for Beginner - Nh_ng bài co b_n cho b_n m_i vào ngh_ - Origami - Kirigami - Quilling - PaperCraft HoChiMinh

Origami for Beginner - Nh_ng bài co b_n cho b_n m_i vào ngh_ - Origami - Kirigami - Quilling - PaperCraft HoChiMinh

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 201 |Likes:
Published by sinhnoc

More info:

Published by: sinhnoc on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
Hôm nay Ngày 23 Tháng 10 Năm 2011
Bo Bình (Ngày sinh t :20/01-18/02)
Ngày hôm nay, Bo Bình có th s hơi choáng v mt s vn  hay cm thy ngcnhiên v mt ngưi nào ó. Tuy nhiên, có l bn không nên th hin bt c thái nào mà thay vào ó là s im lng ưc hiu theo nghĩa hoàn toàn bình thưng và coinhư không có gì xy ra c. Bo Bình cn gi ưc trng thái bình tĩnh bi nhng gìxy ra trong hôm nay ch trong chc lát mà thôi, mt lúc nào ó nó s tr li trngthái như ban u.
Bn Hôm Nay Thì Sao?Lucky :
 
Top Gallery at VnTopicQung Cáo & Site Link
VnTopic S óng chc năng ăng kí thành viên, nu bn tht s có nhu cu ăng kíthành viên vui lòng gi mail n vntopic@gmail.com. Xin c kĩ ni quy forumtrưc khi bn gi mail n chúng tôiVnTopic will close register member, If you really want to register please mail nvntopic@gmail.com. please readforum rulesbefore you request account
HsơHOMEYahooThành viênArcadeTìm kim Chc năng din àn vBExperienceGame PkachuTht
Hưng dn - Training
 
Nơi hưng dn , luyn tp các k năng v Origami Training Center & Origami Tutorials
Origami - Kirigami - Quilling - PaperCraft HoChiMinh
>Origami - Folding Paper - Ngh thut gp giy Nht Bn
 
>Hưngdn - Training
 
Origami for Beginner - Nhng bài cơ bn cho bnmi vào ngh
 
Chào mng, phan xuan truong.
Va ghé thăm: Hôm Nay lúc08:40 AMTin nhn: Chưa c: 0, Tng: 12.
Thông báo mi - New Note
 
ăng kí - Become Vip Member
Ni quy - Forum Rules - Read before Post
Hưng dn - Forum Guild
Hi áp (Q-A) - Join Group
 
Hãy Search trưc khi Post bài - Please search before Post or Ask 
Origami for Beginner - Nhng bài cơ bn cho bn mi vào ngh - Origami...http://vntopic.com/Forums/showthread.php?t=20901 trong 8510/23/2011 10:22 AM
 
#
1
 
Trong Tên ch  (by Title)Tìm tương i(relatively)
 
Tìm (Search)
 
Công C Tìm kim trong Ch   im:Dng sp xp bài 
19-06-2009, 04:28 PM
kieuphong
 
im: 89,910, Level: 31Thăng cp: 1%, 6,040 im naNăng ng: 1%
 
 AwardsShowcase
 TotalAwards: 2
Ngày gia nhp: Jan 2009Bài gi: 2,877Cm ơn: 260Thanked 5,372 Times in 1,386 Posts
 
Origami for Beginner - Nhng bài cơ bn cho bn mi vào ngh
Bà i 1: M u
Ngun :
TS. Phm ình Tuyn
Và i nét chung v Ngh thut gp giy 
Ngh thut gp giy khi ngun t Trung Hoa, dân tc phát minh ra giy, sau ó ưc ph bin rng khp Nht Bn, ưc hoà n thin và ã tr thà nh ngh thut dân gian c trưng ca ngưi Nht. T ‘ gp giy”ting Nht là ORIGAMI cũng ưc hiu ng nghĩa vi tên gi Ngh thut gp giy.Ngh thut gp giy hin ã tr thà nh mt trong nhng loi hình ngh thut dân gian ưc nhiu ngưi trênth gii yêu thích. Nhiu nưc châu Âu, M thà nh lp các câu lc b gp giy thu hút rt nhiu ngưi thamgia. Nhiu cuc thi v mu gp giy ưc t chc trên phm vi toà n th gii. Sách dy v Ngh thut gpgiy là loi sách bán chy.Ngh thut gp giy luôn luôn mang li nim vui cho mi ngưi.Chi bng mt phương tin ơn gin, d tìm - mt t giy mà ORIGAMI có th dy cho ngưi ta ưc nhiuiu: S khéo léo, lòng kiên nhn, tình yêu thiên nhiên, kích thích trí tưng tưng trong không gian 3 chiu…Và o ngà y l, ngưi dân mt s nưc Châu Á, trong ó có Vit Nam thưng mua chim, cá v cúng bái, sauó li th v t nhiên vi hy vng gp nhiu may mn trong cuc sng. ó là tp tc ” Phóng sinh”. Ti âycòn có nhiu ngưi tin rng mt món quà tng ngưi thân t các mu gp giy (c bit là mu gp v cáccon vt) cũng mang li nhiu iu may mn, tt p như tc ” Phóng sinh ” vy.Ngh thut gp giy khác vi ngh thut ct, tr và dán giy. T mt t giy hình vuông, ch bng các ngtác gp mà to thà nh các mu gp. Cái va ơn gin va khó ca quy nh ó, cái ơn gin cho ngưi mihc và cái khó cho nhng ngưi ã say mê li chính là cái hay, cái c áo ca ORIGAMI, nh ó Ngh thutgp giy mi tr nên hp dn, có sc sng trưng tn cùng vi vô và n loi hình ngh thut dân gian khác.Ngh thut gp giy là ngh thut dà nh cho s ông mi ngưi, cho mi la tui, là loi hình ngh thut màngưi ta t thưng thc ngay t chính trong quá trình gp các mu giy.Trong Ngh thut gp giy, vai trò ca ngưi to ra mu gp giy u tiên - tác gi dưng như ít quan trngnu so vi nhiu loi hình ngh thut khác. Bi vì, t mu gp u tiên, s có rt nhiêu mu gp khác nhauưc to nên bi tng ngưi gp. Ngưi nà o yêu Ngh thut gp giy cũng u thuc lòng mt s mu gpgiy và thưng không quan tâm lm n ai là ngưi u tiên ã to nên mu gp giy ó.Cũng như nhiu ngưi Vit Nam khác, tôi ưc ngưi thân ch dn gp giy t ngà y còn nh. Các mu giytôi hc gp là nhng mu gp truyn thng ưc nhiu ngưi bit. Chúng rt ơn gin, rt p nhưng slưng mu không nhiu. Sau nà y khi hc ngh kin trúc, nhng hiu bit v không gian to iu kin thun licho tôi hình thà nh ra các mu gp giy mi. Hin gi tôi ã to ra khong mt trăm mu gp, ch yu là mugp các con vt.D oán hin nay trên th gii có khong mưi ngà n mu gp giy. Tuy nhiên s lưng nhng mu gp pưc nhiu ngưi ưa thich không nhiu, có l ch chim khong mt phn mưi trong s ó.Mt mu gp giy p là mu gp, ngoà i vic th hin ưc các c trưng cơ bn ca i tưng miêu t;phi ơn gin trong cách gp do cách gp có quy lut, rõ rà ng; cà ng ít các bưc gp cà ng tt và din tích
Origami for Beginner - Nhng bài cơ bn cho bn mi vào ngh - Origami...http://vntopic.com/Forums/showthread.php?t=20902 trong 8510/23/2011 10:22 AM
 
giy ưc s dng hp lý. Qua ó giúp cho ngưi gp giy d ghi nhn  có th thc hin ti bt c âu màkhông ph thuc và o sách hưng dn.Th gii ca ORIGAMI ưc hình thà nh t 3 phn: T giy hình vuông; hình cơ bn và các mu gp. T mtt giy hình vuông to ra mt s lưng nht nh các hình cơ bn. T hình cơ bn to ra vô và n các mu gpgiy. Ví d, mun gp mt con vt có nhiu chân thì phi s dng các hình cơ bn có nhiu nhánh gp.Khi d nh gp mt con vt nà o ó, tôi bt u bng vic nghiên cu các hình cơ bn ã bit, xem hình nà ocó th cho phép to ra con vt ó. Phi tri qua nhiu ln th nghim mi có th tìm ưc hình cơ bn phùhp và t ưc mu gp như mong mun. Nu không có hình cơ bn phù hp thì nht thit phi nghĩ nvic tìm hình cơ bn mi. Vic thit lp h thng hình cơ bn có ý nghĩa ht sc quan trng. Nu ai munsáng to ra các mu ca riêng mình nht thit phi thuc nhiu hình cơ bn.
Ngh thut gip giy truyn thng và ngh thut gp giy hin i 
Cũng như các loi hình ngh thut khác, Ngh thut gp giy ngà y nay cũng chia thà nh nhiu xu hưng, vcơ bn có 3 xu hưng chính:- Xu hưng truyn thng vi quy nh rt cht ch: Mu gp ưc to nên t duy nht mt t giy hình vuông,ch bng cách gp, ưc là m phong phú thêm ch yu bi cht liu giy gp và mà u sc ca hai mt giy.Ngưi xưa ã tìm thy  ây ý nghĩa: T giy hình vuông tưng trưng cho ” t vuông”, t t sn sinh ramuôn loà i, t t giy vuông gp ra ưc vô và n mu gp v mi vt. ương nhiên vi quy nh nghiêm ngtnhư vy vic tìm ra các mu gp giy mi tht không ơn gin.- Xu hưng mang tính ci tin: Mu gp không ct, không dán nhưng ưc to nên bi nhiu t giy hìnhvuông. Ví d như mt mu gp con voi, phn u và thân trưc là mt t giy hình vuông ưc ghép vi phnthân sau ưc to t mt t giy hình vuông khác. Xu hưng nà y cũng bao gm vic s dng mt t giygp nhưng có hình dng ch nht, hình tam giác, hình tròn và các hình khác.- Xu hưng cách tân: Vi mong mun to ra nhng mu gp a dng, chi tit, ging y như tht…nhiu tác giã s dng kéo ct to ra các nhánh gp  gp các con vt có nhiu chân, thm chí v thêm mt và o choging…Xu hưng nà o cũng có ưu th ca nó, iu quan trng là ưc nhiu ngưi chp nhn. Tuy nhiên,  ây ch trình bà y Ngh thut gp giy truyn thng.Cũng phi nói thêm rng, vic s dng các mu gp giy truyn thng kt hp vi loi hình ngh thut khác to ra mt sn phm ngh thut mi hoà n toà n là mt câu chuyn khác.
Ngh thut gp giy Vit Nam
Rt him ngưi Vit Nam nà o li không bit gp mt mu giy nà o ó. Ngay t khi hc mu giáo, ngưi taã ưc dy và bit gp giy, khi trưng thà nh thì t hc và truyn li cho con cháu. Nhng mu gp giyưc nhiu ngưi bit ti là các mu gp con chim, thuyn…Có th do mt thói quen nà o ó, mà nhiu ngưi Vit Nam cho rng ngh thut gp giy là ca Nht Bn, cácmu gp giy u do ngưi Nht nghĩ ra và ch i nhng mu mi t nhng cun sách dy gp giy cangưi Nht và gn ây thì truy cp trên mng  tìm kim các mu gp giy mi.
Origami for Beginner - Nhng bài cơ bn cho bn mi vào ngh - Origami...http://vntopic.com/Forums/showthread.php?t=20903 trong 8510/23/2011 10:22 AM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->