P. 1
socialinės psichologijos konspektas

socialinės psichologijos konspektas

Ratings: (0)|Views: 3,184|Likes:
Published by Taura Dauguvietyte

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Taura Dauguvietyte on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
 
SOCIALIN
PSICHOLOGIJA
Paskait
ų
konspektas
Pareng
 D
st. Vaida Plu
č
ait
 
ŠIAULIAI, 2007
 
 
TURINYS
1.
Į
VADAS.............................................................................................................................................2
 
1.1. Socialin
s psichologijos apibr
žimas. Ryšys su kitais mokslais.................................................2
 
1.2. Socialin
s psichologijos tyrimo metodai.....................................................................................4
 
2. KONFLIKTO PSICHOLOGIJA....................................................................................................6
 
2.1. Konflikto samprata, tipai, sprendimas.........................................................................................7
 
2.2. Vidini
ų 
asmenyb
s konflikt
ų 
sprendimas..................................................................................12
 
2.3. Konflikto dinamika....................................................................................................................15
 
2.4. Netiesioginiai konflikto sprendimo b
ū
dai..................................................................................20
 
2.5. Tarpasmenini
ų 
konflikt
ų 
profilaktika........................................................................................21
 
2.6. Pasvarstykite:.............................................................................................................................23
 
3. AGRESYVUS ELGESYS..............................................................................................................23
 
3.1. Agresijos apib
ū
dinimas............................................................................................................23
 
3.2. Agresyvaus elgesio formos........................................................................................................25
 
3.3. Agresij
ą 
aiškinan
č
ios teorijos....................................................................................................26
 
3.4. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys..............................................................................................31
 
4. SOCIALIN
PARAMA.................................................................................................................33
 
5. GRUP
S..........................................................................................................................................37
 
5.1. Grup
s apibr
žimas...................................................................................................................37
 
5.2. Grupi
ų 
r
ū
šys..............................................................................................................................38
 
5.3. Grupi
ų 
tikslai.............................................................................................................................41
 
5.4. Grup
s sutelktumas....................................................................................................................42
 
5.5. Asmenyb
s statusas grup
 je......................................................................................................43
 
5.6. Vadovo vaidmuo grup
 je...........................................................................................................44
 
6. SOCIALINIS IDENTITETAS......................................................................................................44
 
6.1. .Aš – strukt
ū
ra.........................................................................................................................44
 
6.2. Sav
ę
s pažinimas. Sav
ę
s vertinimas......................................................................................46
 
6.3. Sav
ę
s pateikimas.....................................................................................................................48
 
7. LITERAT
Ū
RA................................................................................................................................49
 
 
Vaida Plu
č 
ait 
. Socialin
psichologija (2007)
2
1.
Į
VADAS1.1.Socialin
s psichologijos apibr
žimas. Ryšys su kitaismokslais
Socialin
psichologija – tai mokslas, nagrin
 jantis žmoni
ų 
tarpusavio santykius. Socialineipsichologijai svarbu, kaip žmon
s m
ą 
sto, jau
č
iasi, veikia, kuomet jie s
ą 
veikauja vieni su kitais.Trys problem
ų 
grup
s, kurias socialin
psichologija nagrin
 ja:1. Individual
ū
s procesai. Tai apima klausimus apie žmogaus motyvacij
ą 
, nuostatas,poži
ū
rius.2. Tarpasmenin
s s
ą 
veikos problemos.3. Grupiniai procesai.Socialin
psichologija vis dar vadinama jaunu mokslu, tod
l negali atsakyti
į 
visusiškylan
č
ius klausimus. Pirmieji socialin
s psichologijos eksperimentai buvo atlikti Gustav LeBon(1896) ir Norman Triplett (1897). Šie mokslininkai tyr
, kaip kit
ų 
žmoni
ų 
buvimas veikia atlikim
ą 
.Siekdamas rasti atsakym
ą 
 
į 
š
į 
klausim
ą 
, N.Triplett
į 
k
ū
r
laboratorij
ą 
, kurioje atliko socialin
spsichologijos eksperimentus.Pirmosios socialin
s psichologijos knygos buvo išleistos 1908 m. Tai Niujorke išleistaEchvard Ross knyga "Socialin
psichologija" ir Londone išleista William McDougall knyga"
Į
vadas
į 
socialin
ę
psichologij
ą 
".Apie 1930 m. socialin
psichologija tapo tokiu mokslu, kur
į 
mes pripaž
į 
stame ir šiandien
ą 
.II pasaulinio karo metu buvo prad
ti nagrin
ti socialin
s psichologijos taikomojo pob
ū
džioklausimai. Taip pat gana pla
č
iai nagrin
tas nuostat
ų 
kitimas ir socialinio poveikio galimyb
s beivadovo ir pavaldini
ų 
santykiai. Per paskutiniuosius dvidešimt penkerius metus socialin
spsichologijos periodini
ų 
leidini
ų 
skai
č
ius išaugo daugiau nei du kartus. Domimasi socialiniopažinimo klausimais, t.y. kaip žmogus paž
į 
sta j
į 
supant
į 
pasaul
į 
. Vis dažniau nagrin
 jamosproblemos, iškylan
č
ios tam tikrose srityse, kaip pavyzdžiui, versle, teis
 je ir pan.Socialin
s psichologijos tikslas - išsiaiškinti, k
ą 
žmon
s mano vieni apie kitus, kaip jieveikia vieni kitus ir kaip jie elgiasi vieni su kitais. Ta
č
iau atsakymo
į 
šiuos klausimus taip pat ieškomokslininkai, dirbantys sociologijos ir asmenyb
s psichologijos srityse.Labai dažnai žmon
s painioja socialin
ę
psichologij
ą 
ir sociologij
ą 
, nes abi šios mokslokryptys domisi, kaip žmon
s elgiasi grup
 je. Ta
č
iau sociologai daugiau nagrin
 ja grupes (tiek labaidideles, tiek visai mažas), o socialin
s psichologijos atstovai - individus (k
ą 
žmogus mano apiekitus, kaip kiti
į 
takoja individ
ą 
, kaip individas elgiasi su kitais). Socialin
s psichologijos atstovai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->