You are on page 1of 65

SLAMDA NAMAZI TERK

ETMENN HKM
[Trke]


(.,:i| ..li|


MUHAMMED EBU SAD EL-YARBUZ

_,_i| .,.. ,i ..s

Rabva Semti slm Dvet Brosu-Riyad
_ti| ...., .,it, :t,it)| .,.._ ...li __t.:i| ,:||
2009 2009 2009 2009 1430 1430 1430 1430

2


man eden kullarma de ki namaz klsnlar.

(brahim Suresi; 30)

3MUKADDME


4
Ma'lum ola ki: namaz, Allah'u Azze ve Celle'nin, kullar
zerine "mi'rac"da farz kld en azim fi'ili bir ibadettir. Bize
farz klnd gibi, bizden nceki mmetlere de farz klnmtr.
Allah'u Azze ve Celle bu ibadet'ten bir cz olan "secde"
ile melekleri imtihana tbi tutarak, itaat edip "secde" edenler
"ftrat" ya'ni "islm" zere kalmlardr, isyan eden iblis de
kibirlenip secde etmekten imtina ettii iin kfirlerden
olmutur.
te bu ibadet: bylelikle, iman ile kfr, islm ile
irk ve dinli ile dinsiz arasnda bir alameti farika
olmutur. Zira namazn edas ile insan m'min terki ile de
kfir olmaktadr.
Kendisinden baka ilah olmayan Allah'u Azze ve Celle'nin
vucudiyyeti'ni la ilahe illallah sz ile itiraf eden kulun,
eda etmekle mkellef olduu ilk ibadet namazdr.
Lisanen Allah'dan baka ilah olmadn syleyen kiinin
kendisine namaz'n farziyyeti ulat halde daha hl
lemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle'nin nnde rku
ve secde etmemesi, kelimei tevhidin hakikatini
anlamadna delalet eder. Kelime'i tevhid'in hakikatini
anlamadan kiinin onu telaffuz etmesi hi bir ey ifade etmez.
Nasl ki namaz kelime'i tevhid'den sonra emredilen ilk
ibadet'tir, dinin bekasda onunladr. nk dinde en son terk
edilen ibadet odur. Binaenaleyh namaz terk edeninde dini
yoktur. Zira namaz ibadetinin olmad hi bir dini
semavi yoktur.
Zira Allah Resl'nn ashabda namazdan baka
hi bir ibdetin terkini kfr grmezlerdi.
Namazn dindeki bu azim mevki'i, tam bir ihtimam
gerektirirken, ilim ehlinin gayretsizlii ile her gelen nesil
indinde bu azim ibadet ihtimamszlk kaydetmitir.
Artk zamanmzda da yle olmutur ki, namaz terk
eden mslman namaz terk etmenin zemmi hakknda varid
olan Hadis'i eriflerden bahsetmek, gemiteki gayretsizlerin
braktklar alkanla muhalefet olduu iin, sapklk
5
olmutur. Zira gemiteki gayretsizler bu mmet'e namaz terk
edenin kfir, mrik, imansz ve dinsiz olduunu
sylememilerdir. Binaenaleyh kendilerinin mslman
olduunu zanneden binlerce insanda kitab ve snnet
davetilerinden bu hakikatlar iitince, adeta ldrrcasna
isyan etmektedirler. Bunlarda nereden kt biz
byklerimizden ve limlerimizden byle bir ey iitmedik
demektedirler.
Binaenaleyh bu manzarann karsnda dayanamayarak biz
acizde slm'da namaz terk etmenim hkm ad altnda
bu mes'eleye itirazsz bir aklk getirmek iin bu risaleyi te'lif
etmeye niyet ettik.
imdiye kadar bu mes'eleyi her ynyle ele alan ne Araba
ve ne de Trke bir risale te'lif edilmemitir.
Bizim buna cr'etimiz ise ilmimizin kfi olduundan
deildir. Risaleyi okuyanlarda greceklerdir ki biz naslar
nakletmekten baka bir i yapmadk. Umulur ki, bizim bu aciz
gayretimiz gelecekteki kardelerimize bir tevik olur da bu
mes'elenin zerine daha dikkatli bir ekilde eilerek daha
muazzam bir eser te'lif etmeyi dnrler.
Okuyucularmzn bilgisine arz ederiz ki,
Peygamberden maada beer olarak hi bir kimse hatadan
ma'sum deildir. Binaenaleyh okuyacanz bu kk hacimli
risalemiz de sizin de muttali olacanz, ilm ve nakl baz
hatalar olacaktr. Biz bu hatalarmzn afv iin Rabbimizden
mafiret diler, siz okuyucularmzdan da gerek tenkid ve
gerekse tashih ikazlarnz bekleriz.

22 / RAMAZAN / 1404
Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi
6
NAMAZI TERKEDENN MRK OLDUU BABI

Bu mevzuda delil olan yet'i Kerime'lerin zikri"Hep Allah'a dnp itaat edin, O'ndan korkun ve namaz'
kln'da mriklerden olmayn."
Rum Sresi: 31

"Haram olan aylar "Zilhicce, Muharrem, Safer ve Kebiu'l-
evvel" kt zaman, artk o "mrikledi" nerede lnlursamz
ldrn; Onlar yakalayp esir edin, onlar lupsedin ve geit
yerlerini tutun, "eer tevbe" ederler, ncmaz' klp zekt'larn
verirlerse, kendilerini serbest lnrakn. Gerekten Allah Gafur
ve Rahim'dir."
Tevbe Suresi: 5
Subhnehu ve Tel Resulne ve m'minlere hitaben, luram
olan aylar ktktan sonra mriklerle mukatele ederek onlar
ldrmelerini emrediyor. Allah'u Azze ve ('elle katledilecek
mriklerin ktalden nce yakalanp geit yerlerinin kesilip
hapsedilmelerini, karlarnn ve
ocuklarnn esir edilip mallarnn ganimet olarak alnmasn
hell klyor. Akabinde btn bunlardan kurtulabilmeleri iin
art zikrediyor.
7
1- irkden avdet ederek tevbe etmek. Ya'ni "kelime'i
ehadeti" lisnen ikrar etmesi.
2- Namaz klarak tevbe ettiini amelle tasdik etmesi.
3- Zeket' eda etmesi.
Bu U art yerine getirdikleri an mallar ve canlan
mslmanlara haram olur, zira mslman olmulardr.
Namaz terkedenin mrik olduunu beyan eden Hadis'i
eriflerin zikri.

Ebu Sfyandan, dedi ki: Ben Cbir'den duydum yle diyordu:
Ben Nebiyyu (S.A.V.)'den iittim yle buyuruyordu:
"bhesiz ki, kii ile "irk ve kfr" arasnda ki ey sdece
namaz'dr."
Bu Hadis'i Mslim (82) Eb Davud (4678) Tirmizi (2619) Nesei
(465) ve Ibnu Mce (1078) rivayet etmilerdir.

Cabir (R.A^) dan, (yle dedi): Nebiyyu (S.A.V.)'den,
buyurdu ki: "namaz' terketmek RK'th,"
Bu Hadis'i Abdurrezzak Musannaf da (5009) Muhammed Ibnu Nasr
Kitabu's-Salat da (888) Hibetullah't-Taberi Usulu's-Snne de (1513)
ve curri eria da (133) sahih bir senedle rivayet etmilerdir.

Enes (R.A.)'dan, (yle dedi): Nebiyyu (S.A.V.) buyurdu ki:
"Kii ile irk arasnda namaz terketmekten baka bir ey
yoktur. Onu terkettii zaman irk komutur."
Bu Hadis'i Ibnu Mce (1080) ve Muhammed Ibnu Nasr Kitabu's-
Salat da (897) rivayet etmilerdir. eyh Elbni Ibnu Mce'nin
sahihinde (880) tahric etmitir.
8

ResluUah (S.A.V.)'in azadls Sevban (R.A.)'dan,
Reslullah (S.A.V.)'i yle derken iittim dedi: Reslullah
(S.A.V.) buyurdu ki: "Kul ile kfr ve man arasndaki ey,
"namaz'dr" onu terkettii zaman irk komutur."
Bu Hadis'i Hibetullah'it-Taberi Usulu's-Snne de (1521) sahih bir
senedle rivayet etmitir. Ayriyeten eyh Elbni Terib'in Sahih'inde
tahric etmitir.
Yukardaki zikredilen yet ve Hadis'i erifler, "namaz' terk
edenin Alleh'a irk (ortek) kotuunu ya'ni mrik
olduunu isbat eden mnakaa gtrmeyen ak delillerdir.
Subhnehu ve Tel ise, kendisine irk ya'ni ortak koanlar
affetmeyeceini haber veriyor.

Muhakkak ki "Allah kendine ortak koanlan balamaz."
Bu gUnahtan (irkten) bakasn, diledii kimseden balar.
Kim Allah'a ortak koarsa, dorusu haktan uzak bir dallete
sapmtr.
Nisa: 116
Baka bir yet'i Celile'de de kendisine ortak koanlarn ebedi
Cehennem'de kalacaklarn haber veriyor.

"phesiz ki, kim Allah'a ortak koarsa Allah ona Cennet'i
haram klmtr. Ve barnaca yerde Cehennem'dir. Zalimlerin
hi bir yardmcs yoktur."
Mide: 72
9
Bu bab'da ki yet ve Hadis'lerden kan hkmlerin hulasas.
1- Namaz terk edenin Allah'a irk ya'ni ortak kotuu.
2- Allah'a ortak koann'da hi mafiret olunmayaca.
3- Mafiret olunmayan mrik'in de ebedi Cehennem'de
kalaca.
NAMAZI TERKEDENlN KFR OLDUU BABI
Bu mevzuda Allah Resul (S.A.V.)'den rivayet edilen hadisler.

Eb Sfyan'dan, dedi ki: Ben Cbir'den duydum yle diyordu:
Ben Nebiyyu (S.A.V.)'den, yle derken iittim. "bhesiz ki,
kii ile "irk ve kfr" arasndaki ey sdece namaz
terketmektir."
Bu Hadis'i Mslim (82) Eb Davut (4678) Tirmizi (2619) Nesei
(465) ve ibnu Mce (1078) rivayet etmilerdir.

Cbir (Ibnu Abdillah) (R.A.)'dan, (yle dedi:) Nebiyyu
(S.A.V.)'den, buyurdu ki: "iman ile kfr arasndaki ey namaz
terketmektir."
Bu Hadis'i Tirmizi (2618) Muhammed Ibnu Nasr Kitabus-Salat da
(887) ve Ibnu Ebi eybe iman da (44) sahih olarak rivayet
etmilerdir.

Bureyde (R.A.)'dan, yle dedi:
Reslullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Bizlerle onlarn (ya'ni
mnafklarn) arasndaki ahd (ya'ni onlarla mukatele etmemize
10
mani olan) "namaz"dr. kim bu namaz terkederse kfir
olur."
Bu Hadis'i Tirmizi (2623) Nesei (1/231) Ibnu Mce (1079) ve
Ahmed (5/346) sahih olarak rivayet etmilerdir. Ayriyeten eyh
Elbani Terib'in sahihinde tahric etmitir.

Enes tbnu Malik (R.A.)'dan, yle dedi:
Nebiyyu (S.A.V.) yle dedi: "Her kim ki, kasten
namaz" terkederse
aka kfre" dmtr." Bu Hadis'i Taberni Evsafta rivayet
etmitir. Heysemi Mecmau-Zevaid'de (1/295) zikretmitir.

Enes (R.A.)'dan, Reslullah (S.A.V.)'i yle derken iittim dedi:
"Kii ile kfr ve ya irk arasndaki ey
namaz'dr. "namaz
terk ettii zaman kfir olur.
Bu Hadis'i Muhammed Ibnu Nasr Kitabus-Salat'ta (899) rivayet
etmitir.
Bu mevzuda Allah Resul (S.A.V.)'in ashabndan rivayet edilen
eserler.

Ibnu Mes'ud (R.A.)'dan, "Kim namaz terkederse "kfir" olur"
dedi.
Bu Eser'i Taberni Kebir de (8939) ve curri eria da (133) sahih
olarak rivayet etmilerdir.

11
Cbir tbnu Abdillah (R.A.)'dan, "namaz klmayan kflr'dir"
dedi.
Bu Eser'i Ibnu Abdu'1-Ber Temhid'de (4/225) sahih bir senedle
rivayet etmitir.

Ibnu Abbas (R.A.)'dan, yle dedi: "Her kim ki "namaz'" terk
ederse "kfir" olmutur."
Bu Eser'i Muhammed tbnu Nasr Kitabu's-SaJat'ta (939) ve Ibnu
Abdil'Ber * Temhid'de (4/225) sahih bir senedle rivayet etmilerdir.

Ali Ibnu Ebi Talib (R.A.)'dan, yle dedi: "Her kim ki namaz'
klmazsa o kfirdir."
Bu Eser'i Muhammed tbnu Nasr Kitabus-Salat'ta (*)33) Acurri
eria'da (135) bnu Ebi eybe Musannaf'da (10485) ve
Iman'da (126) Beyhaki uabul'man'da (41) ve Buhri
Tarihul'Kebir'de sahih olarak rivayet etmilerdir
RESLULLAH (S.A,V.)'lN ASHABININ CEMl'SlNlN
DE NAMAZI TERK EDENlN KAFR OLDUUNA
KlL OLDUKLARI BABI

Eb Hureyre (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah (S.A.V.)'in
Ashab "namaz'dan" baka hi bir amelin terkini "kfr" olarak
grmezlerdi.
Bu Eser'i Hkim Mstedrek'te (1/7) Tirmizi Sunen'de (2624) tbnu
Ebi eybe MusannaFda (10495) ve Iman'da (137) ve Muhammed
tbnu Nasr Kitab'us-Salat'da (948) sahih olarak rivayet etmilerdir.
Ayriyeten eyh Elbani Terib'in sahih'inde (564) tahric etmitir.
12

Mcahid Ibnu Cebr (R.A.)'dan, (O da) Cbir bnu Abdullah
(R.A.)'dan, Allah Resulne arkadalk yapm
birisidir. Kendisine dedim ki: Allah Resul (S.A.V.)'in
zamannda, sizce amellerden, kfr ile iman'n arasn
ayran ne idi (diye sordum) (O da) "namaz" (diye cevab
verdi.)
Bu Eser'i Muhammed tbnu Nasr Kitab'us-Salat'da (892) ve
Hibetullahit-Taberi Usul' s-Snne'de (1538) Hasen olarak rivayet
etmilerdir. Ayriyeten eyh Elbni Terib'in sahih'inde tahric ederek
Hasen demitir.
NAMAZI TERKEDENN DiNi OLMADII BABI
Bu mevzuda Allah Resl'nden varid olan Hadis'i eriflerin
zikri.

bnu Umer (R.A.)'dan, yle dedi:
Reslullah (S.A.V.) yle dedi:
... namaz' olmayann din'i yoktur ...
Bu Hadis'i Tebarini Mu'cemus' Sair da (60) hasen bir senedle
rivayet etmitir.

Umer Ibnu'l-Hattab (R.A.)'dan, yle dedi: Adamn i'i.i gelerek
Reslullah (S.A.V.)'e yle dedi: "Ya Kcslellah, Allah
13
katnda slm'da, (en efdal) olan nedir, syler misin"
Reslullah (S.A.V.) de "Vaktinde n.unaz klmaktr" dedi. "Zira
namaz' terkedenin dini yoktu ..."
Bu Hadis'i Beyhaki uabu'1-lman da rivayet etmitir. El-Kenz
(21618)
Bu mevzuda Allah Resl'nn ashabndan varid olan 'ser'lerin zikri.

bnu Mes'ud (R.A.)'dan, yle dedi: "Her kim ki, NAMAZ'
terkederse onun DN'i voktur."
Bu Eser'i bnu Ebi eybe Musannaf da (10446) ve iman da (47)
Taberni Mu'cemu'l-Kebir de (8942) Muhammed bnu Nasr Kitabu's-
Salat da (935) ve Beyhaki uabu'1-man da (42) rivayet etmilerdir.
Ayriyeten eyh Elbni Terib'in sahih'inde tahric etmitir.

Abdullah bnu Amr (R.A.)'dan, dedi ki: "Namaz' terkedenin din'i
yoktur."
Bu Eser'i Buhri Tarihu'l-Kebir de (7/95) rivayet etmitir.
NAMAZI TERK EDENN MAN'1 OLMADII BABI

Eb'd-Derda (R.A.)'dan, yle dedi: "Namaz olmayanm
iman' da yoktur."
Bu Eser'i
Hibetu'llahi't-Taberi Usulu's-Snne'de (1536) Muhammed bnu Nasr
el-Mervezi Kadru's-Salah da (945) bnu Abdil-Ber Temhid de
(4/225) hasen bir senedle rivayet etmilerdir. Ve eyh Elbni de
Terib'in sahihin'de (574) tahric etmitir.
NAMAZI TERK EDENN SLM'DAN NASB OLMADII
BABI

Umer bnu'l-Hattab (R.A.)'dan, yle dedi: "Namaz terk
edenin slm'dan nasibi yoktur."
14
Bu Eser'i mam Malik (1/40) Dre Kutni Snen'de (2/52)
Abdurrezzak Musannef da (5010) bnu Ebi eybe Musannef da
(10410) ve man'da (103) ve curri aria'da (134) sahih bir sened'le
rivayet etmilerdir.

Eb'l-Muleyh (R.A.)'dan, Umer (R.A.)'yu minberin zerinden
yle derken iittim dedi: "Namaz klmayann sln' da
yoktur."
Bu Eser'i Muhammed bnu Nasr el-Mervezi Kadru's-Salah da (930)
sahih bir sened'le rivayet etmitir.
NAMAZI TERK EDENN SLM MLLET'NDEN IKTII
BABI

Ubade't-Ibnu' es-Samit (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah
(S.A.V.) bizeyle tavsiyede bulundu. Allah'a hi bir eyi
ortak komayn. Namazda bilerek
terketmeyin. Her kim ki, bilerek kasten "namaz'
terkederse islm millet'inden kmtr".
Bu hadis'i Muhammed tbnu Nasr Kitabu's-Salat da (920)
Hibetullah'i-Taberi Usulu's-Snne de (1523) Abdurrahman tbnu Ebi
Hatim Snen'in de ve Taberni Mu'cem'in de rivayet etmilerdir.
15

Yezid bnu Meryem'den, yle dedi: Umer (R.A.) Muaz bnu
Cebel (R.A.)'nun yanndan geerken (Y Muaz) bu mmeti
ayakta tutan nedir diye sordu. (Muaz'da cevaben bu mmeti
ayakta tutan esas) tr ite onlar kurtulu vesileleridir, l-
Ihlas (Tevhid) o ise SLM'DIR. (Allah'n insanlar zerinde
yaratt din), 2- Namaz o ise milliyettir, 3- taat o ise
ismet'tir (yani hatalardan beri durmaa vesiledir.)
Bu Eser'i Taberi Tefsir'in de (21/40) ve Hibetullahi't-Taberi Usulu's-
Snne de (1530) rivayet etmilerdir.
NAMAZI TERKEDENtN ALLAH'IN ZlMMET'tNDEN BER
OLUDU BABI

Ebu'd-Derda (R.A.)'dan, yle dede:
Dostum Muhammed (S.A.V.) bana yle tavsiyede bulundu.
Para para kesilsende, yaklsanda, Allah'u Azze ve Celle'ye
ortak koma. Ve farz olan namaz bilerek terketme. Kim ki
"farz olan namaz' bilerek terk ederse Allah'n zimmet'i
ondan beri olmutur" dedi.
Bu Hadis'i Ahmed (5/238) bnu Mace (4034) Taberni Mu'cemu'l-
Kebir de (20/233) Hibetullahi't-Taberi Usulu's-Snne de (1524) ve
Muhammed bnu Nasr Kitabu's-Salat da (911) hasen bir senedle
16
rivayet etmilerdir. Ayriyeten eyh Elbani bnu Mce'nin sahihinde
(3259) tahric etmitir.

Ubeydu'l-Keli'den, yle dedi:
Mekhul (R.H.) elimden tutarak "Y Eb Vehb! Farz bir namaz
kasten terk eden birisi iin ne diyorsun?" dedi. Ben de "si bir
m'mindir" dedim. Elimi daha fazla skt ve sonra yle dedi:
"Y Eb Vehb! tman'n a'n nefsinde daha azim olsun. Kim ki
bir farz namaz'n kasten terk ederse Allah'n zimmet'i ondan
beri olmutur. Kimden de Allah'n zimmeti beri "olduysa o
kfir olur."
Bu Eser' i Ibnu Ebi eybe iman da (129) ve Abdurrezzak Musannaf
da (5008) sahih bir senedle rivayet etmilerdir. Ayriyeten eyh
Elbni iman da yukardaki rakamda tahric etmitir.
NAMAZI TERK ETMENiN KlBlR OLDUU KlBlR
EDENN DE CENNETE GlREMlYECE BABI

yet'lerimize yle kimseler iman ederler ki, yetlerimizle
kendilerine t verildii zaman, "secdeye kapanrlar ve
Rab'lerine hamd ile tebih ederlerde kibirlenmezler."
Secde Sresi: 15
17
Subhnehu ve Tel bu yet'i Kerime'de yet'lerine iman
eden kiilerin, Kur'n- Kerm'deki yetlerle kendilerine t
verildii zaman, ya'ni,

"Ey ReslUm! iman eden kullarma de ki namaz klsnlar."
ibrahim Sresi: 31
Bu ve bunun gibi yet'lerle Subhnehu ve Tel kendisine
inanan kullarna Kur'n- Kerm'de "namaz klmalar iin
t vermektedir" Allah'n yet'lerine inananlar da bu
yetler'le kendilerine t verildii zaman "kibir'lenmeden
gnde be vakit Rab'lerinin nnde secdeye vanb ona
hamd ve tebih etmektedirler."
Kibirlenerek isyan edip yet'lerini yalanlayanlar iin de yle
buyurmaktadr.

Kendilerine Kur'an (ya'ni "namaz
kln" emri okunduu zaman, secde etmezler (ya'ni "namaz
klmaz'lar"). Daha dorusu, o
"kfir olanlar" (bu halleri ile (ya'ni namaz klmaylar ile)
Allah'n azabndan korkmayarak hireti) tekzib ederler.
nikak Sresi: 21/22

Onlara Rk edin ya'ni "namaz kln" denildii zaman "itaat
edip Rk etmezler ya'ni namaz klmazlar".
(Namaz klmayarak, Allah'n hkmlerini) yalanlayanlarn o gn
vay haline.
Mursell Sresi: 48/49
Submhanehu ve Tel Melekleri, dem'le imtihan etmek
istediinde, Melek'lere hitaben yle buyurdu:
18

Biz, Melek'lere: dem'e secde edin, demitik de btn Melek'ler
secde etmilerdi. Ancak blis secde etmekten yz evirip
"kibirlendi de kfirlerden oldu".
Bakara Sresi: 34
blis'in bu isyann insanlarn isyanna misal verilmesine
almasn zira Allah Resul (S.A.V.)'den varid olan Hadis'i eriif
bize, bu cesareti vermitir.
Mslim bnu Haccac (R.A.) "namaz terk edene kfirlik
isnadnn beyan bab" altnda yle bir Hadis'i erif tahric
etmitir.


Ebu Hureyre (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah (S.A.V.)
buyurdu ki: "dem olu secde yet'ini okuyup secde ettii
zaman, eytan alayarak uzaklar ve yle der: Ey helakim!
Adem olu secde etmekle emrolundu da secde etti ve Cennet
onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmutum. Fakat
ben, secde etmekten imtina etmitim, artk ate de benimdir.
Bu Hadis'i MUslim (81) rivayet etmitir.

Bana ibdet etmekten byklenib yz evirenler, muhakkak ki
klm kimseler olarak Cehennem'e gireceklerdir.
Mu'min Sresi: 60
19

Abdullah bnu Mes'd (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah (S.A.V.)
"Kalbinde hardal dnesi kadar iman bulunan kimse Cehenneme
girmez, "kalbinde hardal dnesi kadar kibir bulunan kimse
de cennet'e girmez" buyurdu.
Bu Hadis'i Mslim (91) rivayet etmitir.
NAMAZI TERK EDENN KIYAMET GNNDE
FlRAVN'LA, HMAN'LA, KARUN'LA VE UBEYY IBNU
HALEP'LE BERABER OLACAI BABI

Abdullah Ibnu Amr, bn'l-As (R.A.)'dan o da Reslullah
(S.A.V.)'den, naklederek (yle dedi:)
Bir gn Reslullah (S.A.V.) namaz'dan konutu. Dedi ki: "Her
kim u be vakit namaz muhafaza ederse, namaz, kyamet
gnnde ona nur, burhan ve nacat olur. Her kim ki de; be vakit
namaz muhafaza etmezse kyamet gnnde ona ne burhan ne nur
ve ne de necat olur. "Kyamet gnnde de Karun'la,
Haman'la, Firavn'la ve Ubeyy ibnu Halefle beraberdir".
Bu Hadis'i Ahmed (2/169) Darimi (2/301) ve Ibnu Hibban (1448) curri
eriada (135) Muhammed bnu Nasr el-Mervezi Kitab's-Salet'da (58)
Taberani Kebirde Beyhaki uab'1-iman da sahih bir senedle rivayet
etmilerdir.
tbnu Kayym (R.A.) "kitabu's-salat" isimli eserinde hu Hadis'i
erifi naklettikten sonra yle diyor. Namaz erk edenin hasseten
20
bu drt kii ile beraber olacaklarnn /ikredilmesinin sebebi udur
ki, bu drt kii kfr iileridir. Burada bedi'i bir iaret vardr.
Zira namaz terk eden, malnn, mlknn, riyasetinin veya
ticaretinin mekuliyyeti ile terk eder. Her kim ki, malnn
mekuliyetiyle namaz terk ederse, "Karun'la" beraberdir.
Mlknn mekuliyetiyle terk eden de "Firavn'la" heraberdir.
Riyasetinin sebebiyle terk eden ise "Haman'la" beraberdir.
Ticaretinin mekuliyetiyle terk eden de "Ubeyy ibnu Halefle"
beraberdir. bnu Kayym'n sz burada bitti.
NAMAZI TERK EDENlN KUR'N-IN YET'LERNt VE
AHRETl YALANLADII BABI

O halde, onlarda ne var ki, "iman etmezler" kendilerine
"Kur'n" ya'ni "namaz klnz" Sdtf ij_Lii yet-i okunduu
zaman, (Allah'n emrine teslim olup da) "namaz klmazlar".
Daha dorusu (namaz terk ederek) "kfir olanlar hesab gnn
yalanlyorlar". Halbuki Allah, ilerinde ne sakladklarn en iyi
bilendir. Onun iin (Ey Resulm) sen onlar "ackl bir azab'la
mjdele". Ancak "iman edib de alin ameller ileyenler
mstesne" onlar iin, bitmez tkenmez bir mkfat var.
Inikak Sresi: 20/21/22/23/24/25
Bu yet'lerin hlasas yledir. Ne oluyor ki onlara, "namazn
farz olduu" Kur'n'la bildirildii halde "namaz eda ederek
iman etmezler". Aslnda "namaz terk ederek kfir olanlar
hesab gnne inanmyorlar". Her ne
kadar lisnen iman ettiklerini bile sylemi de olsalar. Zira
Allah'u Azze ve Celle, onlar iin Kur'n'da yle buyuruyor.
21

nsanlardan bir ksm vardr ki, biz "Allah'a ve hiret gnne
inandk" derler. Halbuki onlar, "iman edenler deillerdir".
Bakara Sresi: 8
nikak Sresi'ndeki yet'te devam ederek diyor ki: "halbuki Allah
ilerinde ne sakladklarn en iyi bilendir". Ya'ni lisnen Allah'a ve
hiret gnne iman ettiklerini syleyib de, "namaz klmayanlar
mslman olduklarn isbat edemezler". Hem mslmanlar da
aldatamazlar. Onlar ancakkendi nefislerini aldatrlar.
Bakara Sresi'nde devam ederek Subhnehu ve Tel diyor ki:

(insanlardan bir ksm vardrki, biz Allah'a ve hiret gnne
inandk derler. Halbuki onlar, iman edenler deillerdir.) Onlar
bu halleri ile gya Allah' ve rr.'minleri aldatmaya alrlar.
Bilmezler ki, onlar ancak kendi kendilerini aldatrlar.
Bakara Sresi: 9

Onlara "namaz kln denildii zaman", itaat edib namaz
klmazlar. (Namaz klmayarak Kur'n'n yetlerini)
yalanlayanlarn O gn vay haline. Artk (bu ahmaklar) Kur'n-
n yetlerinden sonra neye inanacaklar.
Murselt Sresi: 48/49/50
"Tasdik etmedi, namaz da klmad. Ancak (Kur'n-n
yetlerini) yalanlad, (amel etmekten) yz evirdi."
Kyamet Sresi: 31/32
NAMAZI TERK EDENlN HRET'TE EFAAT EDEN
OLMAYACAI BABI
22


"(Kitab'lar sa ellerinden verilenler) Cennettedirler:
"mcrim'lerden" sorarlar. "sizi bu sakar cehennem'ine
sokan nedir?" Onlar yle derler. "biz namaz klanlardan
deildik", yoksula yedirmezdik, batla dalanlarla beraber
dalyorduk, "hesab gnniide yalan sayardk". Nihayet bize
lm gelib att. Fakat (o vakit) "efaat'clarn efaat' onlara
fide vermez".
Mddesir Sresi: 40/41/427 43/44/45/46/47/48
yet'i Kerme'deki zikredilen "mcrim'lerin" yarn hirette
"efaat'clarn efaat'mdan mahrum olmalarnn sebebi" drt
ey'e binaen'dir.
1- Nanaz klanlardan olmadklar iin.
2- Yoksula yedirmedikleri iin.
3- Kfir'lerle oturup kalktklar iin.
4- Hesab gnn yalanladklar iin.
Bu drt sfat ile muttasf olan "mcrim'ler" yarn hiret'te
kendilerine hi bir "efaat'c" bulamyacaklardr. Zikredilen bu
drt sfatlarn en tehlikelileri, "namaz'm terki ile hesab gnn
yalanlamaktr" bu iki sfat'n herbirisi mstakilleri sahibini
"slm'dan karan" hasletlerdir. Kii de bu iki sfattan birisinin
olmas "slm'dan kmasna ve hirette efaat'clarn
efaat'mdan mahrum olmasna kfidir" illa bu iki sfat'n bir
arada olmas gerekmez. Eer ill bu iki sfat'n bir kiide mevcud
olduktan sonra ancak
"slm'dan kar ve efaat'clarn efaat'mdan o zaman
mahrum olur" diyen karsa bizde deriz ki, bu bir ka bab
nceki "namaz terk edenin hireti yalanlad bab"nda biz
bu mes'eleyi gzelce akladk. yle de olsa zaten "namaz
terk eden hiret-i de yalanlamtr" Binen aleyh
23
"efaat'clarn efaat'mdan mahrum olacaktr" halbuki,
Reslullah (S.A.V.)'in efaat' "ehli kebir" iindir. Eer
"namaz terk eden" islm'dan kmayp byk
gnahkrlardan olsa idi "hirette efaat'clarn efaat'mdan
mahrum olmas gerekmezdi."

Enes Ibnu Mlik (R.A.)'dan, Reslullah (S.A.V.)'den, naklederek
yle dedi:
Reslullah (S.A.V.) yle dedi: "Benim efaat'm, mmetimin
ehli kebirinedir."
Bu Hadis'i Eb Dvud (4739) Tirmizi (2435) tbnu Mace (4310) ve
Ahmet (3/213) sahih birsenedle rivayet etmilerdir.


Mevzumuza daha da aklk getiren baka bir Hadis'i erif de
Reslullah (S.A.V.) yle buyuruyor:
Ebu Said el-Hudri (R.A.)'dan, (yle dedi:)
Reslullah (S.A.V.) (bir gn) hutbe irad eyledi de tam u
yet'e geldi. "Her kim Rabbine mcrim olarak varrsa,
iibhesiz ki ona cehennem var; orada ne lr ne de hayat
24
bulur". Kim de ona mu'min olarak, slih ameller ilemi
olduu halde varrsa, ite onlarada en yksek dereceler var.
Taha Sresi: 74/75
"Cehennem ehli olanlar, (ya'ni ebedi orada kalacak olanlar)
oraldrlar, ne lrler ne de yaarlar". Amma ebedi
Cehennem ehli olmayanlar ise, Cehennem hafif bir lmle
ldrr, sonra (ya'ni azblarrim mddeti bitince) "efaat
edecekler gelirler efaat ederler". Onlardan bir topluluk
alnarak "hayevan veya hayat" denilen bir nehre getirilirler.
(Orada ykanrlar) sonra da sel kenarnda biten otlar gibi hayat
bulurlar."
Bu Hadis'i Ahmed (3/20) ve Ibnu Mendeh
Kitab'ul-lman'da (820) sahih bir senedle rivayet etmilerdir.
"Ey Allah'n kulu! Yukarda da okuduun gibi kim Kabbine
"mcrim" olarak kavuursa, ya'ni namaz klmaz olarak
lrse" ona Cehennem vardr, orada ne lecektir, ne de
yaayacaktr. Artk o mcrim'ler" kendileri iin < ehennem'de
neler hazrlandn dnsnler." Subhanehu ve Tel yle
demiyor mu Kur'an da?

"Artk "miislman'lara, mcrim'lere davrandmz gibi
mi davranacaz" ......... O Kyamet gnnde
Rabbul-lzzet'in "sk'" alacak da, btn "mcrimler
secde'ye arlacaklar; Fakat gleri yetmeyecektir. Gzleri
dkn bir halde, kendilerini bir zillet saracaktr. Halbuki,
vaktiyle (dnya'da) balar selmette iken, bu "namaza davet
olunuyorlard da klmyorlard". O halde (Ey Resulm)
25
(namaz klmayarak) bu Kur'n- yalanlayanlar, sen bana
brak. Biz onlar, bilemiyecekleri ynden derece derece azaba
yaklatrrz. Ben onlara mhlet veririm; nk benim azabm
ok iddetlidir.
Kalem Suresi 35/ .......
42/43/44/45

"Yiyin, zevk edin dnyada biraz; nk "miicrim'Iersiniz"
(nasl olsa hirette "sakar" Cehennem'ine gireceksiniz).
Allah'n hkmlerini yalanlayanlarn o gn vay haline
Onlara: "namaz kln, denildii zaman", itaat etmezler.
Allah'n hkmlerini yalanlayanlarn o gn v< _, haline.
Artk (bu ahmaklar) Kur'n'dan sonra hangi sze inanacaklar?"
Murselat Sresi: 46/47/48 49 /50

"Muhakkak ki "mcrim'ler" aknhk ve lgn ateler
iindedirler. O gn, yzleri st atete srnecekler; (ve onlara)
Tadn "sakar" Cehennem'inin dokunuunu denilecek."
Kamer Sresi: 47/48
NAMAZIN SLM'DAN OLDUU BABI
26

Umer bnu'l-Hattb (R.A.)'dan, yle dedi: Bir gn Reslullah
(S.A.V.)'in yannda bulunurken birden bire yanmza elbisesi
bembeyaz, sa simsiyah, zerinde yolculuk eseri grlmeyen ve
bizden de kendisini kimsenin tanmad bir zat kageldi. Nihayet
Reslullah (S.A.V.)'in yanna oturdu. yle ki iki dizini onun iki
dizine dayad, iki avucunu da kendi dizleri zerine koydu ve "Y
Muhammed! Bana "slm'dan" haber ver" dedi.

Reslullah (S.A.V.)"slm Allah'dan baka ilah olmadna
ve Muhammed 'in O'nun Resul olduuna ehad't
etmendir" dedi.
Ebu Hureyre (R.A.)'n rivayetinde ise yle naklolunmutur.

Reslullah (S.A. V.)"lslm Allah'a hi bir ey'i ortak komadan
ona ibdet etmendir" (buyurdu:)
Ebu Hureyre (R.A.)'m, rivayetinin getirmi olduu aklk
udur ki, "Allah'dan baka ilah yoktur, Muhammed Onun
Resuldr" demenin hakikati, "Allah'a hi bir ey'i ortak
etmeden ona ibadet etmektir". Zira mcerreden "kelime-i
27
ihadet'in" teleffuzu hi bir ma'na ifade etmemektir. Bu
mevzudaki geni izahmz daha ileride gelecektir, na' Allah.
Cibril Hadis'i devam ederek, Reslullah (S.A.V.) yle
buyuruyor:

Ve "namaz ikme etmendir" (Ebu Hureyre (R.A.)'n
rivayetinde ise) "farz olan namaz ikme etmendir"
(buyurdu.)

Ve "zekt' vermen", "ramazan orucuna tutman" yoluna
gcn yeterse "Beyti hacc etmendir", buyurdu. O, (soruyu
soran tannmayan kii) doru syledin dedi. Umer (R.A.) dedi.
Umer (R.A) dedi ki: Biz ona hayret ettik, hem (bilmiyormu
gibi) soruyuor, ve de (biliyormu gibi de) Reslullah (S.A.V.)'i
tasdik ediyordu..........
Bu Hadis'i Mslim (8/14) rivayet etmitir.

Mihcan (R.A.)'dan, (yle dedi:) Bir gn Reslullah (S.A.V.)
ile bir mecliste iken namaz iin ezan okunur, Reslullah
(S.A.V.) kalkarak cemaat'a namaz kldrp yerine dner. Bakar
28
ki Mihcan (R.A.) daha hl yerinde, Reslullah (S.A.V.)
Mihcan (R.A.)'ya hitaben "senin cemaat'la namaz klmana
ne mani'i oldu ki, yoksa sen mslman birisi deil misin?"
dedi. Mihcan (R.A.) cevaben "Evet Y Reslallah ben
"mslman birisiyim" ve lkin ben bu namaz evimde
klmtm" dedi. Reslullah (S.A.V. )'de cemaate geldiinde
namaz evde klm bile olsan cemaatle namaz kl buyurdu.
Bu Hadis'i Mlik (1/132) Ahmed (4/34) Nesei (2/112) Ibnu Hibban
(433) ve Hkim (1/244) sahih bir senedle rivayet etmilerdir.
Ayryeten eyh El-Bani Silsilet's-Sahihada (1337) tahric etmitir.

Umer bnu'l-Hattb (R.A.)'den, yle dedi: "Namaz' terk edenin
slm'dan nasibi yoktur". Bu eseri Mlik (1/40) Dre Kutni (2/52)
Abdurrezzak (5010) bnu Ebi eybe Musanef'de (10410) man'da
(103) ve Ahmed Ahkam'un-Nis'da (225) sahih bir senedle rivayet
etmilerdir.
NAMAZ'IN ALLAH'A MAN ETMEKTEN OLDUU
BABI
29


Ebu Cemre'den, yle dedi: Ben Ibnu Abbas (R.A.)'nun
nnde onunla insanlar arasnda tercmanlk yapyordum.
Derken tbnu Abbas'a bir kadn geldi. Ona "cer" denilen testinin
rasndan soruyordu. bnu Abbas ona yle dedi: Abdu'1-Kays
heyeti Reslullah (S.A.V.)'e geldi. Reslullah (S.A.V.) "Siz
kimlerin heyetisiniz? Yahut siz kimlersiniz?" diye sordu. "Biz
Rabiadar.iz" dediler. "Cemaat ho geldi. Yahut heyet ho geldi,
sefa geldi. Utanclar ve pimanlk duyucular olmayarak"
buyurdu. Bunun zerine: "Ya Reslellah! Biz sana ok uzak
mesafeden geliyoruz. Seninle bizim aramzda Mudar
kfirlerinden u kabile vardr. Biz sana, haram aydan baka bir
30
zamanda gelmeye muktedir olamyoruz. O halde bize zl bir
ey emret de geride braktklarmza da retelim ve o sebeble
de Cennete girelim" dediler. Reslullah (S.A.V.) onlara drt
ey emretti, drt eyden de nehyetti: Reslullah (S.A.V.)
onlara, "bir olan Allah'a iman etmeyi emretti" (sonra)
"bilir misiniz bir olan Allah'a iman etmek ne demektir?"
diye sordu. "Allah ve Resul en iyi bilendir" dediler, ("tek
olan Allah'a iman etmer") Allah'dan baka ilah olmadna
ve Muhammed'in Reslullah olduuna ehadet ^tmek,
"namaz klmak", zekt vermek, Ramazan orucunu tutmak
ve ganimetin bete birini tediye etmenizdir" buyurdu ..........
Bu Hadis'i Buhri (53) ve Mslim (17) rivayet etmilerdir.
Ey Allah'n kulu! Yukardaki zikretmi olduumuz Hadis'i
erif'de bir ok sar kulaklarn duyup istifde edecei faideler
vardr. Bu faideleri zikretmeden gemek ilmi emnete ihanet
edenlere gz yummak olacandan, herkesin anlayabilecei bir
slubla izah etmeyi mnasib grdk. Hadis'i erifin muhtevi
olduu faideler unlardr.
1- slm' renmek isteyene ilk emredilecek ey'in "tek olan
Allah'a iman etmek" olduu.
2- "Tek olan Allah'a iman etmenin" ne demek olduunu
retiyor.
3- "Tek olan Allah'a iman'n" sadece dil ile ikrar ve kalb ile
tasdik olmayp, cevarih ile amel etmenin'de bu ta'rife dahil
olduu.
4- Hasseten mevzumuz ile alakal "namaz'n Allah'a iman
etmekeen olduu".
Bylelikle bizde, "amel iman'dan cz deildir kaidesiyle yryen,
"namaz iman'dan" deildir diyen mrciiyye" taifesinin ve
zamammzdaki avanelerinin en sesine bir amar indirir, bize kitab
ve snnet'e uymay nasib eden Rabbimize hamdederiz.
31


tte bu adlar geenler, Allah'n kendilerine ni'met ihsan ettii
peygamberlerden, dem soyundan ve gemide Nuh ile beraber
tadklarmzn neslinden, ibrahim ve israil neslinden, hidayete
erdirdiimiz ve setiimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahman
olan Allah'n (gibi) >^ ^Lsi ayetleri okunduu zaman,
alayarak secdeye kapanrlard".
Sonra, bu peygamberlerle, salih kimselerin arkalarndan (kt) bir
nesil geldi ki, "namaz terk ettiler", ehvetlerine uydular; bunlar
da Cehennemdeki "gayya" vadisini boylayacaklar.
Ancak "tevbe edip iman eden ve salih amel" ileyenler
mstesna; nk bunlar, zerre kadar zulme uratlmayacaklar,
Cennete gireceklerdir.
Meryem Sresi: 58/59/60
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki peygamberler ve salih
kimselerden sonra gelen kt neslin terk etmi olduklar ey
sadece namaz'dr. Eer "namaz' terk edenin iman' olsayd"
hemen takib eden yette ancak tevbe edip iman eden ve salih
amel ileyenler, mstesna" dermiydi? Rabbimiz ve Tel.
ehvetlerine uymaya gelince, artk "namaz' terk ettikten"
sonra onlar ktlkten koruyan kalkanlar elden dmtr. Zira
Subhanehu ve Tel yle buyuruyor.

Ey ReslUm! namaz' kl. Gerekten "namaz, kt iten ve
mnker'den alkor". Ankebut Sresi: 45
32
Taberi (R. A.) mehur Tefsirinde yle diyor: Allah'u Azze ve
Celle'nin vasfetmi olduu namaz' terk eden kt nesil"
mu'min olsalard Allah'u Azze ve Celle, man edenleri onlardan
mstesna etmezdi. Ve denilmitirki. Zikredilen kt nesil bu
mmet 'tendir bunlar Ahir Zaman'da olacaklardr.
Ata bnu Rabah'da diyor ki: "Bu kt nesil mmet'i
Muhammed'dendir."
Muchid (R.A.)'da diyor ki: "Bu kt nesil Kyamete yakn,
mmet'i Muhammed'in salihleri gittikten sonra gelecektir" diyor.
Taberi Tefsiri 16/99 Ey Allah'n kulu! Subhanehu ve Tel'nn
yet'i
Kerime'de zikretmi olduu o kt nesli tanyabildiysen
dnya ve Ahirette felah'a erdin demektir.
te o kt nesil namaz inkr ederek deil sadece
ehvetlerine uyarak terkettiklerinden "gayya vadisini"
boylayacaklardr.

O halde, onlarda ne var ki, "iman etmezler" kendilerine
"Kur'n" ya'ni "namaz
klnz" yet'i okunduu zaman, (Allah'n emrine teslim olup da)
"namaz klmazlar". Daha dorusu (namaz terk ederek) "kfir
olanlar hesab gnn yalanlyorlar" .... "ancak iman edib
slih aneller ileyenler mstesna" ......
nikak Sresi 20/21/22 / /25
Ey Allah'n kulu! Yukardaki yet'i Kerime'de de gryorsun ki.
namaz' terk edenler iman etmemekle ve kfr'le itham
ediliyorlar" sonra da "iman edenler onlardan mstesna
klnyor" eer namaz terk eden "kfir" olmasa idi iman edenle
namaz terk edenlerden mstesna klnr myd.
Ey Allah'n kulu! Zannetme ki bu bizim anlaymzdr. Zira
Allah'u Azze ve Celle'nin kendilerinden raz olduu sahabe byle
anlatyor.
33

Ebu'd-Derd (R.A.)'dan, yle dedi: "namaz olmayann
iman ' da yoktur"............
Bu Eser'i abdul-Ber Temhid de (4/225) sahih bir senedle rivayet etmitir.
Ve eyh Elbni Terib'de (574) tahric etmitir.
BR VAKT NAMAZI TERK EDENN
YAPMAKTA OLDUU AMELLERNN BATIL
OLDUU BABI

Gerekten sana ve senden ncekilere yle vahy olundu: Eer
(sen bile) Allah'a ortak koarsan, muhakkak amelin boa gider.
Ve elbette hsrana urayanlardan olursun.
Zuraer Sresi: 65

Kim kfrederse (ya'ni iman'n mucibi olan amelleri yapmaz kfir
olursa) btn yaptklar batl olmutur: Ve o, hirette hsrana
urayanlardandr.
Maide Sresi: 5

Eb'd-Derda (R.A.)'den yle dedi: Allah Resul (S.A.V.)
buyurdu ki: "Her kim ki bilerek namaz terkederse btn
amellerini ibtal etmitir."
Bu Hadis'i Ahmed Msned'in de rivayet etmitir. Heysemi
Mecmua'z-Zevaid de bu rivayetin Ravileri Sahih 'in ravileridir
demitir.
Yukardaki zikredilen yet'i Kerimelerde, Allah'a irk koann ve
iman'n mucibiyle amel etmeyip kfir olanlarn, yapmakta
olduklar amellerinin hepsinin batl olduunu ifde etmektedirler.
34
Ey Allah'n kulu iyi bilki geen bablarda "namaz' terk edenen
mrik ve kfir olduunu" delilleriyle isbat etmitik, tekrarna
lzum olmasa gerek. Eer unuttuysan tekrar dnp okuyabilirsin.
Umumi ma'na da Allah'a ve Resulne isyan edenlerin amellerinin
batl olduuna dellet eden daha bir ok yet'i Kerime vardr ki
bizim da'vmz te'yid eder.

Gerekten kfir olub da Allah yolundan yz evirenler, hak
kendilerine belli olduktan sonra peygambere kar gelenler;
Allah'a hi bir eyle zarar veremezler. "Allah onlarn amellerini
boa karr".
Muhammed Sresi: 32
Ey Allah'n kulu "namaz terk ederek kfir olu"
Allah'n yolundan ayrlanlar. Sonra Kitab ve Snnet 'ten
kendilerine "namaz terk edenin kfir olduu" isbat edilip hak
belli olduktan sonra Allah'n Resulne kar gelenler bilmezlerini
Allah'a hi bir eyle zarar veremezler.
Mevzumuza daha da aklk getiren bir Ayet'i Kerime'de
Subhanehu ve Tel yle buyuruyor.

Onlara: "namaz kln, denildii zaman, zaman klmazlar".
Yalanlayclarn o gn vay haline.
Murselat Sresi: 48/49
Allah'n en azim emirlerinden olan namaz emri kendisine
ulat halde Allah'a itaat edip'de namaz klmayanlar bu
isyanlar ile yapmakta olduklar sair amellerimde batl
etmektedirler. Zira Allah ve Resulne yaplan isyan, yaplan
sair amelleri de batl eder. Subhanehu ve Tel Kur'n'da yle
buyuruyor.

35
"Ey iman edenler Allah'a ve Resulne itaat edin de
amellerinizi ibtal etmeyin."
Muhammed Sresi: 33
Yukardan beri zikredile gelen yetlerin hepsinin ma'nas
umumidir. Ya'ni Allah'a ve Resulne yaplan isyan ne olursa
olsun yaplan sair amelleri batl etmektedir. Mes'elemizi
hususiletiren bir Hadis'i eif de Reslullah (S.A.V.) yle
buyurmaktadr.


Ebu'l-Meliyh'den, yle dedi: Biz Bureyde (R.A.) ile bulutlu
bir gnde gazada bulunuyorduk. Burey'de (R.A.) bize hitaben
ikindini ilk vaktinde klnz dedi. nk Reslullah (S.A.V.)
"Kim ikindi namazn terk ederse onun btn amelleri boa
gitmitir" dedi:
Bu Hadis'i Buhar! (553) rivayet etmitir.
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki sadece bir ikindi namazn
terk edenin btn amelleri batl oluyor da btn mr boyu
hergnk be vakit namazn terk edenin hali ne olur,
dnebiliyor musun?
NAMAZI TERK EDENlN ALLAH'DAN KORKMADII
BABI

Hep Allah'a dnb itaat edin. "O'ndan korkun VE namaz kln
da" Mriklerden olmayn.
Rum Sresi: 31
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki, Subhanehu ve Tel
kendisine iman eden kullarna "rablerinden korkarak namaz
klmalarn emrediyor". Ve ondan korkan kullarda Rablerine
36
itaat ederek secdelere kapanyorlar. Bu Ayet'i Kerime'yi izah
eden bir Hadis'i erifte yle rivayet olunmaktadr.

Ukbet' bnu Amir (R.A.)'dan, Reslullah (S.A.V.)'i yle derken
iittiini haber verdi: Reslullah (S.A.V.) yle dedi: "Da
tepelerindeki koyun obanndan Allah'u Azze ve Celle holanr.
Zira o namaz iin ezan okur ve "namaz klar". Buna binaen
Allah'u Azze ve Celle yle buyurur. u kuluma bakn, ezan
okuyup "namaz klyor ve benden korkuyor". Ben de o
kulumun gnahlarn mafiret byrdm ve onu Cennetime
koyacam" der.
Bu Hadis'i Ebu Dvud (1203) ve Nesei (2/20) Ahmed (4/145) bnu
Hbban (260) ve Taberni Kebir de (17/833) sahih bir senedle rivayet
etmilerdir. Ayryeten eyh El-Bni Silsilet's-Sahda'da (41) tahric
etmitir.
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki, Allah'u Azze ve Celle "namaz
klan kulu iin" kendisinden korktuunu sylyor. Ne dersin?
"namaz klmayan iinde" ayn sz sylenir mi? Eer ayn
kelime namaz klmayanada sylenmi olsa idi, "namaz klan ile
klmayan" arasnda hi bir fark olmazd. Bu sn yce Allah'n
adaletine
yaramaz. Hem sunuda iyi bil ki tek olan Allah'dan korkmak "la
ilahe illallah'n" iktizasndandr.
Bunu izah eden bir yet'e Kerime'de Subhanehu ve Tel yle
buyuruyor.

37
"Ben'den baka hi bir ilah yoktur. yle ise ben'den
korkunuz".
Nahl Sresi: 2
DN'DE EN SON TERK EDLEN AMELN NAMAZ OLDUU BABI

Enes bnu Mlik (R.A.)'den, (yle dedi:) Nebiyyu (S.A.V.)
buyurdu ki: "Dininizden ilk terk edeceiniz ey emanettir. En
son da namaz (erkedensiniz."
Bu Hadis'i Ebu Nuays Hylada (6/265 ve Ahbar'da 2/213 bnu
Mes'ud'dan Taberni kebirde (9754) Haraiti Mekarim de (77) ve
Taberni Evsatta (1/138) Umer Ibnul-Hattab'dan sahih bir senedle
rivayet etmilerdir. Ve eyh Albni Silsile'de (1739) tahric
etmitir.)
Evet din'den en son terk edilen "NAMAZ" olduktan sonra, artk o
kiide dinden hi bir ey kalmamtr. Daha nceki bab'larda da
Hadis'i erif de getii gibi "namaz' olmayann dini'de
yoktur".
NAMAZI TERK EDENN LDRLECE BABI

"O haram olan aylar (Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rabiu'l-evvel)
kt zaman, artk "o mrikleri nerede bulursanz ldrn";
onlar yakalayp esir edin, onlar hapsedin ve geit yerlerini tutun.
"Eer tevbe ederler, namaz klp zektlarn" verirlerse,
kendilerini serbest brakn. Gerekten Allah afur'dur Rahim'dir."
Tevbe Sresi: 5
Subhnehu ve Tel Resulne ve M'minlere hitaben, Haram olan
aylar ktktan sonra Mriklerle mukatele etmelerini emrediyor.
38
Allah'u Azze ve Celle katledilecek Mriklerin ktalden nce
yakalanp, geit yerleri kesilip haspedilmelerini (ya'ni karlarn,
ocuklarn ve mallarn Mslmanlara ganimet olarak hell
klyor.) Akabinde btn bunlardan kurtulabilmeleri iin art
zikrediyor.
l- irkten avdet ederek tevbe etmek. Ya'ni "kelime'i ehadeti"
lisanen ikrar etmesi.
2- "Namaz klarak" tevbe ettiini amelle tasdik etmesi. Zira
namaz klmad mddete Kelime'i tevhidi tasdik etmemitir.
Bunun iindir ki, Subhnehu ve Tel Kur'n'da yle buyuruyor.

"Tasdik etmedi, "namaz'da klmad". Ancak yalanlad,
(amel etmekten) yz evirdi."

Onlara: "Namaz kln, denildii zaman, namaz klmazlar.
Yalanlayclann o gn vay haline".
Murselat Sresi: 48/49
Ey Allah'n kulu! yet'i Kerime'lerden de anlald gibi, Allah'u
Azze ve Celle'nin "namaz kl" emrine itaat etmemek, Allah'n
indirmi olduu hkmleri yalanlamaktr.
3- Allah'n farz kilmi olduu "zekat' eda etmek'tir".
Bu artlar yerine getiren her kiinin can, mal ve rz
Mslmanlara haramdr. Bunlarn haricindeki gnahlar iin allah
Gafur ve Rahim'dir.
Buhari (R.H.) bu yet'i Kerme'nin izahnda u Hadis'i erifi
zikrediyor.


bnu Umer (R.A.)'dan, (yle dedi:)
39
Reslullah (S.A. V.) buyurdu ki: Allah'dan baka ilah
olmadna ve Muhammed'in Allah'n Resul olduuna
ehadet, "namaz klana", zekt eda edinceye kadar
insanlarla muharebe etmek bana emrolundu, Onlar bunlar
yapnca kanlarn ve mallarn benden korumu olurlar. Ancak
islm'n hakk mukabili olmak mstesna, insanlarn (sair ve
gizli ilerinden dolay olan) hesablar da Allah'a iddir.
Bu Hadis'i Buhari (25) ve Muum (22) rivayet etmilerdir.

Enes bnu Mlik (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah (S.A.V.)
buyurdu ki: Ben insanlarla Allah'dan baka ilah olmadna ve
Muhammed'in O'nun kulu ve Resul olduuna ehadet
edinceye, bizim Kblemize dnnceye, bizim kestiimizi
yeyinceye ve bizim namazmzt klncaya kadar savamaklm
bana emredildi. Bunlar yaptklar
takdirde canlar ve mallan bize haram olur. Ancak (islm'n
hakkt mstesna) ve Mslmanlarn, lehte veya aleyhde sahib
olduklar btn hukuka sahib olurlar.
Bu Hadis'i Ebu Dvud (2641) Tirmizi (2611) ve Ahmed (2/161/269)
sahih bir senedle rivayet etmilerdir.
40


Abdurrahman bnu Ebi Nuaym'dan Ebu Said' el-Hudri'den yle
duyduunu haber verdi: Ebu Said'el-Hudri dedi ki:
Aliyyu'bnu Ebi Talib (R.A.) Yemen'den Reslullah (S.A.V.)'e
tabaklanm bir mein iinde henz toprandan tasviye
41
edilmemi altun cevheri gndermiti. Reslullah bu altun
cevherini u drt kii arasnda paylatrd:
Uyeynetu'bnu Hsn, Akra'ubnu Habis, Zeydu'1-Hayl, drdncs
ya Alkametu'bnu Ulase idi yahud Amiru'bnu Tufeyl idi.
Peygamberin sahabelerinden bir kimse:
"Biz bu ihsana bunlardan daha layk bulunuyorduk" dedi. Bu sz
Reslullah'a ulanca:
"Siz bana itimad etmiyor musunuz? Ben yedi kat semann
stndeki Rabbu'l-zzet'in Eminiyim. Sabah akam bana gk
yznn haberi (ya'ni Vahyi) geliyor" buyurdu. Bunun zerine,
iki gz kk, yanann iki elmac kk, anl yksek, gr
sakall, ba tral, izarn yukar emremi bir kii ayaa kalkb:
"Ya Reslellah! Allah'dan kork" dedi. Resllah:
"Veyl sana! Ben, yeryzndeki insanlarn Allah'dan korkmaya en
layk deil miyim?" buyurdu. Sonra o kimse arkasna dnb gitti.
Halid bnu'l-Velid:
"Ya Reslellah! unun boynunu vuraym m?" dedi. Reslullah
(S.A.V.):
"Hayr vurma! "Namaz klan birisi olabilir" dedi. Bunun
zerine Halid:
"Ya Reslellah! Namaz klanlardan nice kimseler vardr ki, onlar
gnllerinde olmayan eyi dilleriyle sylerler" dedi. Reslullah
(S.A.V.) "ben insanlarn kalb'lerini amaya, karnlarn
yarmaya me'mur deilim"
buyurdu ...........
Bu Hadis'i Mslim (1064) rivayet etmitir.
42

Ubeydullah bnu Adiy'den, Abdullah bnu Adiyy Reslullah
(S.A.V.)'den, tahdis ederek yle haber verdi. Reslullah (S.A.V.)
bir gn eshabnn arasnda otururken, bir adam ckageldi.
Reslullah (S.A.V.)'le konumasnda sesini ykselterek yle
dedi: O kii (yani ldrmeyi istedii adam iin) "Allah'dan
baka ilah olmadna ehadet etmiyor mu?" "Evet ediyor Ya
Reslellah, fakat onun ehadeti yoktur." Reslullah (S.A.V.)
tekrar, "Pekiyi o adam namaz klmyor mu?" dedi. Adam da
"Evet Ya Reslellah, namaz klyor, fakat onun namaz yoktur"
dedi. Reslullah (S.A.V.)'de ite ben, Allah'dan baka ilah
ilah olmadna ehadet edib, namaz klanlar ldrmekten
nehy olundum" dedi.
Bu Hadis'i Ibnu Hbban (12) ve Bey haki (8/196) rivayet etmilerdir.
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki, bu bab'n evvelinde zikretmi
olduumuz yet ve Hadis'ler,
Kelime'i ehadet'i ikrar etmeyeni,
Namaz terk edeni,
Zekt' eda etmeyenin, malnn, cannn ve rznn
mslman'lara hell klndn haber vererek ldrlmeleri
gerektiini emrediyor.
Takib eden Hadis'lerde de, sadece "namaz terk edenin dahi
ldrleceini" isbat ediyor. Binaen aleyh bir kiinin
ldrlmesi iin illa n birden terk etmesine lzum yoktur.
43
Zira sahih rivayetle sabittir ki, Ebu Bekr (R. A.) sadece zekt'
terk edenlere kar harb ilan etmitir. Mevzumuzla alkal
olmad iin burada zikretmeye lzum grmedik.
MSLMAN OLAN KYE RETLECEK LK
EYN NAMAZ OLDUU BABI

Ebu Mlik Ecei, babasndan naklederek babasnn yle
dediini rivayet etti: Allah' Resul (S.A.V.) Mslman olan
kiiye ilk olarak namaz retirdi.
Taberani Kebir'de ve Bezzar Msned'inde (338) sahih bir senedle
rivayet etmitir. Heysemi Mecmez-Zevaid' de Raviyeleri Ricl's-
Sahih demitir (1/293)
AHRETE LK HESABI SORULACAK AMELN NAMAZ
OLDUU BABI

Enes bnu Mlik (R.A.)'dan, yle dedi: Reslullah (S.A.V.)
buyurdu ki: "Kulun, Kyamet gnnde hesabn verecei ilk
ameli "NAMAZIDIR". Eer namaz salah bulursa (Ya'ni
hesabndan kurtulursa) sair amelleri de salah bulur. (Ya'ni sair
amellerinin hesabda kolay olur). Eer namaz ifsd olmu ise
(Ya'ni namazn hesabndan kurtulamazsa) sair amelleri de ifsad
olur. (Ya'ni sair amellerinin hesabndan kurtulamaz.)
Bu Hadis'i Ibnu Mes'ud'dan Taberani Kebir de (10435) Ibnu Ebi
Asm Evail de (35) sahih bir senedle rivayet etmilerdir. Ve eyh
Elbni Silsile'de tahric etmitir.
SLM'DAK KARDELN ANCAK NAMAZI KILMAKLA
MMKN OLDUU BABI
44

Eer tevbe ederler, "namaz klarlar ve zekt verirlerse,
din'de kardeleriniz olurlar". Biz yetleri, anlayacak bir
kavme aklarz.
Tevbe Sresi: 1 1
Subhanehu ve Tel bu yet'i Kerme ile slm'daki kardeliin
sadece namaz klmakla mmkn olduunu beyan ediyor. Zira
namaz terk edenin "iman'dan ve islnT'dan kmasyla bu
kardeliin te'sisi muhal oluyor. Zira her "namaz" klan
"mu'min"dir, her "muh'min'de "kardi"tir. Ve Subhanehu ve
Tel Kur'n'da bunu izah eden bir yet'i Kerme'de yle
buyuruyor.

"Mu'min'ler ancak (din'de) kardetirler." Hucurat Sresi: 10
Madem ki "mu'minler din kardeleridirler". Karde olandan
bakalarm da kendilerine dost edinemezler. Zira Subhanehu ve
Tel Kur'n'da Mu'min'lerden bakalarnn dostluunu kat'iyyetle
yasaklyor.

"Ey iman edenler! Mu'min'leri brakb da kfirleri dostlar
edinmeyin."
Nisa Sresi: 144
"Namaz terk edenin de kfir olduunu", elinizdeki bu
risalemiz isbat etmitir.
45

"Ey iman edenler! Ne sizden nce kitb verilenlerden dininizi
oyuncak ve elence yerine tutanlar, ne de dier kfirleri dost
edinmeyin. Eer gerek mu'min'lerseniz Allah'dan korkun."
Ve bunu takib eden yet'i Kerme'de yukarda zikredilen
kfirlerin istihzalarnn ezan okunduunda icabet edecekleri yerde
namaza icabet etmemeleri ve namaz klan mu'min'lerle
eylenmeleri olduunu beyan ederek yle buyuruyor.
Made Suresi 57

"(Ezan'la) birbirinizi namaza ardnz zaman
"namaz'" bir elence ve oyun yerine koyuyorlar. Bu
davranlar, kendilerinin olmalarndandr.
akl ermez bir topluluk
Mide Sresi: 58
Ey Allah'n kulu! Bu yet'i Kerme'nin delaletiyle iyi anlamalsn
ki, ezan' iittii halde "namaz'a" icabet etmeyen ve Allah'n
emirlerini hie alarak istihza edenler bizim dostlarmz deillerdir.
Bizim dostlarmz, Allah, O'nun Resul ve "namaz klan
mu'min'lerdr". Subhanehu ve Tel yle buyuruyor:

"Sizin dostunuz ancak Allah'la O'nun Resl'dr; bir de iman
edenlerdir ki, onlar namaz' klarlar" ve namaz klar olduklar
halde zekt verirler.
Mide Sresi: 55
NAMAZ'I TERK EDENN MSLMAN'A,
46
MSLMAN'IN DA NAMAZ'I TERK EDENE
MRASI OLA.v, BACAI BABI

Usme'-bnu Zeyd (R.A.)'dan, (yle dedi:) Reslullah (S.A.V.)
buyurdular ki: "Mslman kfire, kfir mslman'a miras
olamaz.
Bu Hadis'i Buhri (6764) Mslim (1614) Ebu Dvud (2909) Tirmizi
42108) bnu Mce (2729) Drimi (3002) Mlik (2/519) ve Ahmed
(2/200) rivayet etmilerdir.
Ey Allah'n kulu! Bundan nceki bablarda da okuduun gibi
"namaz' terk edenin kfir" olduunu isbat ettik, ayryeten
burada zikretmeye lzum olmasa gerek. Hadis'i eriflerin
delaletiyle namaz terk edenin kfir olduuna kail olan, "ehli
hadis'in" imam' olan Ahmed bnu Hanbel'de "Namaz terk
edenin Mslman'a, Mslman'n da namaz' terk edene miras
olamyacana kail olmutur. Kendisinden de yle bir rivayet
nakl olunmutur.

Abbas bnu Muhammed el-Yemmi Tarsus'da haber vererek
yle dedi: Ebu Abdullah'a (ya'ni Ahmed bnu Hanbel'e)
Reslullah'dan rivayet olunan, (Tevhid ehli hi bir gnah
sebebiyle tekfir olunmaz) rivayetinden sordum. yle cevab
verdi: Bu rivayet "mevzu"dur, asl yoktur.
Hem nasl (sahih olsun ki), Reslullah (S.A.V.)'den yle bir
Hadis rivayet olunmuken. "Her kim ki namaz
47
terk ederse kfir olmutur" dedi. Binen aleyh dedim ki: Pekiyi
"namaz klmayandan miras alnr m?" Cevaben de yle dedi:
Hayr ne "miras alr ve ne de miras' alnr".
Ahmed Ibnu Hanbel Ahkamu'n-Nisa'da (208)
NAMAZ KILMAYAN ERKEK VE KADININ NKHLARININ
SAHH OLMADII BABI

"Ey mu'minler! Allah'a irk (ortak) koan kadnlarla, onlar iman
etmedike evlenmeyin. man olmayan mrik bir kadn sizin
hounuzada gitse de, iman etmi bir criye elbette ondan daha
hayrldr.
Mrik erkeklere de iman etmedike onlara mu'min kadnlar
nikahlamayn; mrik bir erkek sizin hounuzada gitse mu'min bir
kle elbette ondan daha hayrldr. Onlar sizi Cehenneme
arrlar. Allah ise izniyle Cennet'e ve mafirete da'vet ediyor da
yet'lerini insanlara beyan buyuruyor. Olur ki, dnp ibret
alrlar."
Bakara Sresi: 221 Ey Allah'n kulu! Risalemizin balarnda
"namaz
terk edenin mrik olduunu" isbat etmitik, burada tekrarna
lzum olmasa gerek. Binaen aleyh namaz terk eden her erkek ve
kadn bu yet'i Kerme'nin muhatabdr.

48
Ebu Hureyre (R.A.)'dan, (yle dedi:) Reslullah (S.A.V.) yl
buyurdu: "Kadn drt ey iin nikh edilir. Mal iin, soyu iin,
gzellii iin, "dini iin". Sen (bunlardan "dindar olann)
semeye al, deilse (hirette) fakirlie dersin."
Bu Hadis'i Buhri (3/16) ve Mslim (1466) rivayet etmilerdir.
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki, Allah Resul sadece dini olan
kadnlar nikahlamamz emrediyor. Daha nceki bablarda da
getii gibi, Allah Resul yle buyurmuyor mu?

Umer bnu'l-Hattb (R.A.)'dan, yle dedi: Adamn biri gelerek
Reslullah (S.A.V. )'e yle dedi: "Y Reslellah, Allah indinde
slm'da, en efdal olan
nedir syler misin?" Reslullah (S.A.V.) "Namaz
vaktinde klmaktr" dedi. "Zira namaz terk edenin dini
yoktur".
Bu Hadis'i Beyhaki uab'ul l man 'da hasen bir senedle rivayet
etmitir. El-Kenz (21618)
Binaen aleyh "namaz terk eden kadnn da dini yoktur"
bylelikle er'i bir nikha msid deildir.
Ehli Hadis'in mam' olan Ahmed bnu Hanbei'den de yle bir
kavil rivayet edilmitir.

Muhammed bnu'1-Fadl bnu Ziyad'dan, (yle dedi:)
Ahmed bnu Hanbel'e, kocas iki iip "namaz' klmayan"
bir kadn'dan soruldu, Ahmed bnu Hanbel de cevaben, "Eer
o kadnn velisi varsa ikisini ayrr" dedi.
Ahmed Ahkamu'n-Nisa (206)
NAMAZ KILDII MDDETE HALFEYE SYAN
EDLEMYECE BABI
49

Peygamber'in zevcesi mm Seleme (R.A.)'dan, o da
Reslullah (S.A.V.)'den, Reslullah (S.A.V.) yle buyurdu:
"u muhakkak ki, sizin zerinize bir takm mirler ta'yin
olunacak da sizler onlarn ilerinden bazsn gzel
greceksiniz, bir ksmm da irkin grb inkr edeceksiniz.
irkin ii irkin gren onun gnahndan beri olur. tnkr ve red
eden de gnaha itirakten salim olur. Fakat irkin ie rz
gsteren ve o ite faillerine tabi olan ise gnahdan beri olmaz,
cezadan salim kalamaz."
Sahbiler: "Y Reslellah! Byle mnker i yapan mirlerle
mukatele yapmayalm m?" diye sorduklarnda Reslullah:
"namaz kldklar mddete hayr" cevabn verdi.
Bu Hadis'i Mslim (1854) rivayet etmitir.
Hadis'i erifin hlasas:
1- Namaz kld mddete halifeye isyan edilemiyecei.
Halife'den maksad devlet idarecisidir. yi bilinmelidir ki,
zamammzdaki devlet idarecilerinin hi birisi, Hlife deildir.
Halife bile olmu olsalard hepsinin katledilmesi gerekirdi, zira
hi birisi namaz klmyor. Onlarla mukatele edecekleri yerde
devlet reisi diye itaat edip, karlarnda el pene duranlarn
kulaklar nlasn.
2- Halifeler "namaz klar bile olsalar" yaptklar kt ileri
reddedip raz olmamak gerekir.
Namaz klarak mslman olduunu isbat eden bir Halifenin
yapt kt ileri inkr edip, raz olmamak gerekirse. Kfir
olduu gn gibi aikr Allah'n indirdii hkmlerle istihza
edercesine, Kur'n'da tesettr diye bir
50
ey yoktur diyen idarecilere tbi olup, yaptklarna raz olan din
yobazlarna ne demek gerekir ki, bilmem.
3- namaz klmayan birisini kendisine idareci seen, O
idarecinin yapaca btn ilerden daha bidayette raz olmu
demektir ki, onu ihtiyar ediyor.
BLEREK TERK EDLEN NAMAZ'IN KAZASI OLMADII
BABI

"Sen onlarn (askerin) iinde olup da (cebhede) onlara namaz
kldracan zaman, (askerini iki ksm yap) bir ksm seninle
namaz'a, dieri dman karsnda dursun. Hepsi de silahlarn
yanlarna alsnlar. Seninle namazda olup bir rek'at klanlar,
dman karsna gitsinler. Dman karsnda olup namaz
klmam olanlar gelib, onlarda seninle bir rek'at klsnlar. Ve
onlar da tedbirli bulunarak silahlarn yanlarna alsnlar. Kfirler
arzu ederler ki, silah ve eyalarnzdan gafil bulunasnz da, size
anszn bir baskn yapalar. Eer yamurdan dolay size bir eziyet
olursa, veyahut hasta bulunursanz, silahlarnz brakmanzda
zerinize bir gnah yoktur. Bununla beraber ihtiyat tedbirini aln.
Allah kfirlere hor ve rsvay edici bir azb hazrlamtr."
Nisa Sresi: 102
Ey Allah'n kulu! Yukardaki yet'i Kerme'de grdn gibi,
insann devaml lmle kar karya kalabilecei harb
meydannda bile Allah 'u Azze ve Celle namazn cemaatle
51
klnmasn emrediyor. Harbden daha tehlikeli namazn terkine
sebeb olabilecek bir mazeret yoktur. Buna ramen namazn
terkine msaade edilmiyor. Bilakis cemaatle klnaca "emri
lhi" ile sabit oluyor.
Namazn kazas vardr diyenler, acaba o kaza edilecek namazn
terkine hangi er'i mazereti gsteriyorlar da, namazn kazas
vardr diyerek hem yet'i hie sayyorlar ve hem de bu azim
ibadeti mslmanlarn nazarnda basitletirerek, binlerce insann
hirete mrik ve kfir olarak gitmesine sebeb oluyorlar. Hangi
clz omuzlarna byle bir bely ykleniyorlar. Baknz
Subhanehu ve Tel bu yet'i Kerme'nin devamnda ne
buyuruyor.

"(O korkulu zamanda) namaz klp, bitirdikten sonra ayakta iken,
otururken, yanlarnz zere yatarken Allah' zikrediniz. Skn ve
emniyet hline geldiiniz vakit, namaz tam olarak klnz. nk
namaz m'minler zerine, vakitleri belirli bir farz olmutur".
Nis-Sufesi 103
yet'i Kerme'nin bu ksmnda Allah'u Azze ve Celle
"namaz'm belli bal vakitler ierisinde eda edilmesi
gereken bir ibdet olduuna ferman ediyor"
Ey Allah'n kulu! Gryorsun ki, namazda "hac ve oru"
ibadetleri gibi kendisine has Allah'u Azze ve Celle'nin ta'yin
ettii vakitler ierisinde eda edilmesi gereken bir ibdettir.
Nasl ki "hac" Zilhicce'nin belli bal gnlerinde, "oru" da
Ramazan aynda eda edilmesi gerekir, vakitlerinden nce veya
sonra bu ibdetlerin er veya drder misli fazlasyla
yaplmas bu farizelerin yerine getirilmesi deildir, aynen de
"namazn vaktinden nce veya sonra klnmas" bu azim
ibdetin eda edilmesi deildir. mmet bunda icm etmitir.
Nasl olurda vaktinden evvel bu ibadetin eda edilmesine ruhsat
vermeyen gayretkeler, bile bile terk edilen bu azim ibdetin
52
vaktinden sonra baka bir zamanda klnmasna ruhsat
veriyorlar.
Dindeki mkellef olduumuz btn ibadetlerin vakit ve
ekilleri "riu'l-hakim" olan Allah tarafndan ta'yin edilir.
Her kim ki Allah'u Azze ve Celle'nin belli bal vakitler
dahilinde eda edilmesini istedii bir ibadeti, kendisinin istedii
bir vakitte eda etmeye kalkarsa, Allah'u Azze ve Celle'nin
koymu olduu hkm hie sayarak kendisi hkm koyan bir
"ilah" olmutur.
Biz demiyoruz ki, namaz baz er'i mazeretlerle vaktinden
baka bir vakitte klnmaz. Klnr fakat, nasl ki bu ibdetin
belli bal vakitlerde eda edilmesini "ariu'l-hakim" olan
Allah tayin etmitir, namazn kendi vaktinden baka bir vakitte
klnmasna cevaz veren er'i mazeretleri de O ta'yin etmitir.
Kul kendi hevasna
gre er'i mazeret ta'yin etme selahiyetine sahib deildir.
NAMAZIN DA SAR BADETLER GBl KENDNE HAS
BR VAKT OLDUU BABI

Katade (R.H.)'dan yle dedi:
bnu Mes'ud (R.A.) yle dedi: "bhesiz ki namazn da hac
gibi bir vakti vardr."
Taberani Kebir'de (9375) Abdurrezzak Musannaf'da (3747) ve bnu'l-
Mnzir Evsat'ta rivayet etmilerdir.
NAMAZIN VAKTNDEN BAKA BR VAKTTE
KILINMASINA RUHSAT VEREN ER'
MAZERETLERN BEYANI BABI
Bu mazeretler ise ikiye ayrlr.
- Vaktinden evvel klnmasna cevaz veren mazaretler.
2- Vaktinden sonra klnmasna cevaz veren mazeretler.
Vaktinden evvel klnmasna cevaz veren mazeret udur:
53

Muaz Ibnu Cebel (R.A.)'dan, (yle dedi:) Reslullah (S.A.V.)
Tebk gazvesinde iken .........
Gne batya doru kaydktan sonra hareket etmeyi niyet
ettiinde le ile ikindiyi (le vaktinde) beraberce cem
ederek klar sonra hareket ederdi. ................. Gne
battktan sonra yola kmay niyet ettii zaman ise, yatsy
acele ettirerek akam namaz ile (akamn vaktinde) cem
ederek klar, sonra hareket ederdi.
Bu Hadis'i Ebu Dvud (1220) Tirmizi (2/438) ve Ahmed (5/241)
sahih bir senedle rivayet etmilerdir. Zikredilen Hadis'i erif'de
seferde iken ikindiyi
lenin vaktinde le namaz ile, yatsy da akamn
vaktinde akam namaz ile klnabileceine ruhsat vardr. yi
biline ki, namazn kazasna ruhsat veren
gayretkeler, sarih nas olduu halde seferde cem etmeye
ruhsat vermemektedirler.
Vaktinden sonra klnmasna cevaz veren mazeretler ise
unlardr.

Enes Ibnu Mlik (R.A.)'dan,
Reslullah (S.A.V.)'den, haber vererek yle dedi: Yolculuk
acele srp gittii zaman Reslullah (S.A.V.) leyi, ikindinin
ilk vaktine kadar brakr, mteakiben her iki namaz cem'
ederdi. Akam namazn da kzllk kayb
olana kadar geciktirir, sonra yats namaz ile cem' ederdi..
54
Bu Hadis'i Mslim (704) rivayet etmitir

Enes Ibnu Mlik (R.A.)'dan, yle dedi: Nebiyyu (S.A.V.)
buyurdu ki: "Her kim ki namaz unutarak veyahut uyuyarak
klmazsa, hatrladnda veyahut uyandnda klsn, bundan
baka o namazn kefareti yoktur.
Bu Hadis'i Buhri (597) ve Mslim (684) rivayet etmilerdir.

bnu Abbas (R.A.)'dan, yle dedi:
Reslullah (S.A.V.) Medine'de korku ve yamur olmakszn
le ile ikindiyi, akam ile yatsy birletirerek kld.
(Kavilerden Veki'in hadisinde ise) Dedim ki: Ibnu abbas'a:
"Bunu niin yapt?" dedim. "mmetine zorluk vermemek iin"
dedi.
(Ebu Muaviye'nin hadisinde ise) Ibnu Abbas'a: "Bunu ne
maksatla yapt?" diye soruldu. "mmetine glk vermemek
istedi" dedi.
Bu Hadis'i Mslim (705) rivayet etmitir.
Bu bab'daki Hadis'i eriflerin hlasas:
1- Seferde iken, le ile ikindinin, akam ile yatsnn
birbirlerinin vaktinde takdimen ve te'hiren klnabileceine
dellet eder.
55
2- Hadar'da da baz er'i mazeretlere binaen bu namazlarn
birbirlerinin vaktinde takdimen ve te'hiren klnabileceine
delalet eder.
Tenbih: Hadar'da cem etme iyi bilinmelidir ki, mmet'e
arlk olmamas iin bir ruhsattr. Bu zorluu herkesin kendisi
ta'yin eder. Deilse ialar gibi devaml cem etmeye ruhsat
yoktur.
Bu bab'daki Hadis'i eriflerin hlasas:
1- Seferde, le ile ikindi namazn le vaktinde akam ile
yatsy da akamn vaktinde klna bileceine delalet eder.
2- Seferde, le ile ikindiyi ikindinin vaktinde ve akam ile
yatsy, yatsnn vaktinde klnabileceine delalet eder.
3- Unutarak veyahut uyuyarak klanamayan namazn,
hatrlamldnda veya uyanldnda klnabileceine delalet
eder.
4- Hadar'da baz meakketli durumlarda le ile ikindinin,
akam ile yatsnn birbirlerinin vakitlerinde
74
takdimen veya te'hiren cem ederek klnabileceine delalet
eder.
Yukardaki zikredilen er'i mazeretlerin haricinde namazlar
vakitlerinin dnda klnmaya ruhsat veren baka bir er'i
mazeret yoktur.
BAZI BHELERlN ZALES BABI
Namaz terk edenin hakkndaki varid olan bu hkmlerin ar
geldii baz bheciler, "BEYNAMAZLARIN" gayretli
mdafileri olarak, bize baz sorular tevcih ederek bunca nassn
karsnda anlayamadklar baz yet ve Hadis'lerle, sanki
Allah'n dininde bir birine zd hkm isbat edercesine itirazda
bulunmaktadrlar. Zira bunca zikredilen yet ve Hadis'ler
"namaz' terk edenin, kfir, mrik, imansz ve dinsiz"
olduunu isbat ettikten sonra "hayr namaz terk eden
mslmandr" demek ve birde bunu Kur'n ve Hadis'le
isbattan maada ifsad etmeye almak, "Allah'n dininde
tezat olduunu iddia etmektir".
56
Ey Allah'n kulu! unu iyi bilmelisin ki, "vahy-i ilhi olan
kitab ve snnet'te" birbirine zd hkmler yoktur. Byle bir
eyi dnmek dalalet, bilmeden sylemek ise cehaletin
katmerlisidir. Binaen aleyh Subhanehu ve Tel buyuruyor ki:

"Onlar, hl Kur'an'n Allah kelm olduunu ve
ma'nasm dnmeyecekler mi? Eer o (Kur'n) Allah'dan bakas
tarafndan olsa idi, muhakkak ki iinde birbirini tutmayan bir ok
szler ve hkmler bulacaklard.
Nisa Sresi: 82 Baka bir yet'i Kerme'de ise yle buyuruyor:

Fakat diyebilirsiniz ki evet dediiniz gibi dinde birbirine
muhalif hkmler yoktur ama bize anlatanlar byle anlatt
iin biz byle anlyoruz.
Biz de deriz ki, burada size anlatlmayan ve anlamakta
istemediiniz mhim bir mes'ele var.
Evet Allah Resul (S.A.V.) buyuruyor ki:

Ubadet* Ibni es-Samit (R.A.)'dan, (yle dedi:) Reslullah
(S.A.V.)'den, yle buyurdu: "Her kim Allah'dan baka ilah ve
Muhammed'in Resul olduuna ehadet ederse Allah ona
cehennem'i haram klmtr."
Baka bir rivayette ise yle varid olmutur: "Her kim ki,
Allah'tan baka ilah yoktur derse cennet'e girer" denilmitir.
57
Evet La ilahe illallah diyen cennet'e girer fakat unu iyi bilmek
gerekir ki, bu szn muktezas vardr.
Herkesin ma'lumudur ki, gerei yaplmayan her szn
insanlar indinde deeri yoktur. nsanlar arasnda byle
olunca biz nasl olurda bizim yanmzda deer tamayan
eylerin Allah indinde deerli olmasn taleb ederiz.
Allah'tan baka ilah yoktur diye ikrarda bulunan kii, tevhid'in
zdd olan irk ve kfrden avdet ettiini ilan eder, amel ile
bunu tasdiklemedii mddete geersizdir. (Amelle tasdikten
kendisine o kelimeden baka bir ey ulamam kiiler
mstesnadr.)
Bunu daha bariz bir ekilde izah edebilmek iin o bheciye
yle bir soru tevcih etsek ne der acaba.
Bir kii dnn ki "Allah'tan baka ilah yoktur"
szn, ikrar ediyor, sadece Kur'n'n yet'lerinden bir tek
yet'i inkr ediyor, acaba bu kiinin hkm nedir? Tabiki
bheci efendi "kfirdir" diyecektir. Pekiyi senin kaiden
zere bu kii "Allah'tan baka ilah yoktur" diyor, ne dersin
sen de "la ilahe illallah" diyen kiiyi tekfir ediyorsun.
Bylelikle az nceki kaideden irtidad etmi olmadn m?
Bu sorunun karsnda ne diyeceini aran bheci kendisini
toparlayarak, evet ama Kur'n'n bir tek ayet'ini de olsa inkr
edenin kfir olduuna Kur'n'dan ve Hadis'ten sarih nass vardr
diye itirazda bulunmaya balad.
Bizde dedik ki: Be Allah'n kulu risalenin bandan beri
bizim zikrettiimiz naslar nedir, bunlar sana namaz terk
edenin kfir, mrik, dinsiz ve imansz olduunu isbat etmiyor
mu?
Evet ama "namazn farziyyetini inkr etmiyor".
Pekiyi sen bize namazn farziyyetini inkr eden kfir olur
diye birtek nas bulabilir misin? Eer byle bir ey yapabilirsen
bizde kavlimizden avdet ederiz.
Dikkatlice okuduysan farkna varmndr ki zikretmi
olduumuz btn deliller, namaz terk edenin mrik, kfir,
namaz olmayann dinsiz ve imansz olduuna dellet ediyor.
58
Bir tanesi bile farziyyetini inkr ederek terk eden kfir olur
demiyor. Hem yet'te demiyor mu ki?


"Kendilerine Kur'n (ya'ni "namaz
kln" emri) okunduu zaman, secde etmezler. (Ya'ni "namaz
klmazlar". Daha dorusu, o "kfir olanlar" bu (halleri ile
ya'ni namaz klmaylan ile, Allah'n azabndan korkmayarak
hireti) tekzib ederler."
Inikak Sresi: 20/21

"Onlara "namaz kln" denildii zaman, "itaat edip namaz
klmazlar". (Namaz klmayarak Allah'n hkmlerini)
yalanlayanlarn o gn vay haline."
Murselt Sresi: 48/49

"Bizim yet'lerimize yle kimseler iman ederler ki, yet
Merimizle kendilerine t verildii zaman, secdelere
kapanrlar ve rab'lerine hamd ile tebih ederler de
kibirlenmezler".
Secde Sresi: 15

59
Sonra, bu peygamberlerle, salih kimselerin arkalarndan (kt)
bir nesil geldi ki, "namaz terk ettiler", ehvetlerine uydular;
bunlar da Cehennem'deki "gayya" vadisini boylayacaklar.
Ancak "tevbe edip iman eden ve salih amel" ileyenler
mstesna."
Meryem Sresi: 59
Ey Allah'n kulu gryorsun ki, yukarda zikredilen taifeler
"namaz klmayarak" bu hareketleriyle Allah'n yet'lerini
yalanlam oluyorlar, senin dediin gibi namazn farziyyetini
inkr ederek deil.
Bu yet'lerin karsnda skt eden, bheci baka bir itiraz
getirmek istercesine biraz dndkten sonra yle dedi.
Pekiyi kabul edelim ki "namaz terk eden mrik ve
kfirdir" bize deniliyor ki, irk ve kfr iki ksmdr,
1- islm'dan karan irk ve kfr.
2- islm'dan karmayan irk ve kfr.
Acaba namaz terk eden kii bunlarn hangisinde vuku'
bulmutur ki, siz hemen namaz terk edene mrik ve kfir
diyorsunuz. Cevap: Biz Umid ederiz ki, namaz terk eden
islm'dan karmayan irk ve kfrde vuku' bulmutur. Hem
biz milyonlarca mslmana mrik veya kfir diyemeyiz.
Ey Allah'n kulu iyi dinle, senin bu mkilatn geen mes'elen
kadar mhim deil fakat tahrif ynnden ok erli bir
mes'eledir.
Evet sylemi olduun gibi irk ve kfr iki ksmdr. Birincisi
islm'dan karan ksm, ikincisi ise islm'dan
karmayan ksmdr. Biz sana nce irki anlatalm, sonra
da kfr anlatrz.
irkin ksmlar unlardr:
1- Sahibini ebedi cehennemde koyan kirk.
2- Kk irk denilen gizli irk ya'ni riya.
Biz sana nce kk irk ya'ni sahibini ebedi cehenneme
sokmayan "riya"dan bahsedelim, sonra sen kendin byk
irkin ne olduunu anlarsn bi iznillah.
60
Ahmed Ibnu Hanbel Msnedin'de Reslullah (S.A.V.)'den
yle bir Hadis rivayet etmektedir.

Mahmud Ibnu Lebid (R.A.)'dan, (yle dedi:)
Reslullah (S.A.V.) yle buyurdu: "Sizin iin en ok
korktuum ey kk irktir". Sahabeler dediler ki:
"kk irk nedir y reslellah?" Allah
Resul (S.A.V.)'de cevaben "kk irk riyadr" buyurdu.
Bu Hadis'i Ahmed Ibnu Hanbel (5/428) sahih bir senedle rivayet
etmitir.
Ve baka bir Hadis'i erif de de Reslullah (S.A.V.) namazla
alakal kk irkin ne olduunu yle beyan ediyor.


Ebu Said el-Hudri (R.A.)'dan, yle dedi: Bir gn bizler kendi
aramzda "mesihu'd-deccaP'dan konuurken Allah Resul
(S.A.V.) ka geldi. (Bize hitaben) yle buyurdular: "Benim
yanmda sizin iin "mesihu'd-deccaP'dan daha korkulu bir eyi
size haber vereyim mi?" Bizde "Evet y Reslellah haber
verin" dedik. (O) "gizli irk"tir buyurdular. Kii namaz
klmaya kalkar da birisinin kendisine baktn anlaynca
namazn gzelletirir" dedi.
Bu Hadis'i tbnu Mace (4204) ve Beyhaki hasen bir senedle rivayet
etmilerdir.
61
Yukardaki zikredilen Hadis'i erifler "slm'dan karmayan"
irkin ne olduunu itiraz brakmayacak bir ekilde izah
etmektedir. Ya'ni kk irkin "diya" olduunu anladktan
sonra namaz terk etmenin "byk irk" olduunu anlamndr
artk.
Kfrn ksmlarna gelince onlar da yledir:
1- Kfr Billah.
2- Kfr'n-Ni'me.
Biz sana burada da islm'dan karmayan kfr anlatalm ki,
siz kendiniz islm'dan karan kfr anlayn.
Reslullah (S.A.V.)'den yle bir Hadis rivayet olunmaktadr.

Cabir bnu Abdullah (R.A.)'dan, yle dedi: Bir bayram gn
Reslullah (S.A.V.) ile birlikte namazda hazr bulundum.
................. nsanlara, Allah'a
kar takva zere bulunmalarn emir, Allah'u Tel'ya itaata
tevik ederek va'z ve tezkir'de bulundu. Sonra yrd.
Kadnlarn bulunduu tarafa gelince onlara da va'z ve tezkirde
bulundu. Onlara.
"Sadaka verin. Zira siz kadnlarn ou cehennem ktdr"
buyurdu. Kadnlarn en hayrllarndan ve yanaklar
krmzmtrak olan biri ayaa kalkp:
"Y ResleUah! Niin?" diye sordu. Reslullah:
"nk siz halinizden oka ikyet eder, ni'met'e kar kfr
(ya'ni nankrlk) edersiniz" cevabn verdi.
62
Bu Hadis'i Mslim (885) rivayet etmitir.
Bylelikle de slm'dan karmayan kfrn ne olduunu
renmi oldun. Aslnda, irkin izahndan sonra byle bir
izaha lzum yoktu, ama yine de faidesi olur ina' Allah.
bhecilerin getirmi olduklar baka bir itiraz da udur.
Reslullah (S.A.V.) rivayet olunuyor ki: Ubadet' bnu es-Samit
(R.A.)'dan, yle dedi:

"Gnde be vakit namaz Allah (mslmanlara) farz kld. Kim
abdestlerini gzel alarak, rukularna, huularna riayet ederek,
onlar vaktinde klarsa, o kimse Allah'u Tel'dan hatasn af
edeceine ahd ya'ni sz alm olur. Kim byle yapmazsa
Allah'u Tel onu ahd ya'ni sz vermi olmaz, dilerse o
kimseyi balar, dilerse azab eder.
Bu Hadis'i Ebu Davud (421) Ahmed ve Nesei (462) rivayet
etmilerdir.
Bu zikredilen rivayette, namaz terk edeni Allah isterse af eder,
isterse azab eder diye bir lafz yoktur. Zira namaz vakitleri
ierisinde rukular ve huular ile muhafaza etmemek baka,
namaz terk etmek bakadr. Zira namazdaki itmi'nann zayi
olmasyla kiinin slm milletinden gayr bir millette leceine
dair rivayetler bir hayli kabarktr. Hem de bizzat Ubadet' bnu
es-Samit (R.A.)'nun kendisinden namaz terk edenin slm
milletinden ktna dair rivayet vardr ki, geen bablarda
zikrettik, burada zikrine lzum olmasa gerek.
tbnu Hazm (R.H.) mehur "muhalla"nam eserinde yle diyor.
Bu mevzuda ya'ni namazn terki hususunda bize, Umer tbnu'l-
63
Hattab, Muaz tbnu Cebel, Abdurrahman Ibnu Avf Ebu
Hureyre ve daha sair sahabelerden (R.A.)'den namazn farz
olduunu bilerek terk edenin "kfir ve mrted" olduuna dair
bir ok rivayetler ulamtr. Sahabelerin bu icma'ma muhalif
hi bir ey duyulmamtr.
Mezheb imamlarndan, Hadis ehlinin imam kabul edilen
Ahmed tbnu HanbePde namaz terk eden iin yle diyor.
"Namaz terk eden kfirdir, mrted"dir, tevbe etmesi istenir.
Eer tevbe etmezse bylece ldrlr, ne ykanr ne namaz
klnr ve ne de mslman kabristanlna gmlr.
tbnu Teymiye (R.H.)'de "vasiyyet'ul-kbra"da yle
naklediyor.
Bulu ana ermi birisi farz namazlarndan birisini terk eder
veya farziyyetinde ittifak edilen erkanlarndan birisini terk
ederse, tevbe ettirilir eer tevbe etmezse ldrlr.
limlerden bazlar ise yle demilerdir, namaz terk eden
kfir'dir mrted'dir, ne namaz klnr ve ne de gmlr.
Vasiyyetu'l-Kbra (320) Velhamdlillahi rabbi-l-lemin

"Rabbim! Beni, gerei zere namaza devam eder kl;
zrriyetimden de byle kimseler yarat... Ey Rabbimiz, duam
kabul et."
ibrahim 40
64
FHRS
Namaz terk edenin mrik olduu...................Bab 9
Namaz terk edenin kafir olduu..................... " 13
Reslllah (S.A.V.)'in ashabnn camisinin de namaz terk
edenin kafir olduuna kail olduklar................ " 17
Namaz terk edenin dini olmad.................... " 18
Namaz terk edenin iman olmad................. " 20
Namaz terk edenin slm'dan nasibi olmad... " 20 Namaz
terk edenin slm milletinden kt..... " 21
Namaz terk edenin Allah'n zimmetinden kt " 23 Namaz
terk etmenin kibir olduu, kibir edeninde cennete
giremiyecei................................................ " 24
Namaz terk edenin kyamet gnnde Firavun'la, Haman'-la,
kanunla ve Ubey bnu halefle beraber olaca " 28 Namaz
terk edenin Kur'n'n yetlerini ve hireti
yalanlad.................................................. " 29
Namaz terk edenin hirette efaat edeni olmayaca " 31
Namaz'n islm'dan olduu........................... " 37
Namaz'n Allah'a iman etmekten olduu.......... " 40
Bir vakit namaz terk edenin yapmakta olduu amellerinin
batl olduu........................................... " 46
Namaz terk edenin Allah'tan korkmad......... " 49
Dinden en son terk edilen amelin namaz olduu " 51 Namaz
terk edenin ldrlecei..................... " 52
Mslman olan kiiye retilecek ilk eyin namaz olduu
................................................................ " 58
hirette ilk hesab sorulacak amelin namaz olduu " 59
islm'da ki kardeliin ancak namaz klmakla mmkn
olduu....................................................... " 60
Namaz terk edenin mstmana mslmann da namaz terk
edene miras olamyaca........................ " 62
Namaz klmayan erkek ve kadnn nikhlarnn sahih
olmad..................................................... " 64
Namaz kld mddete halifeye isyan edilemiyecei " 66
Bilerek terk edilen namazn kazas olmad..... " 68
65
Namaz'n da sair ibadeer gibi kendine has bir vakti olduu
................................................................ " 71
Namazn vaktinden baka bir vakitte klnmasna ruhsat
veren er'i mazeretlerin beyan........................ " 71
Baz bhelerin izlesi................................... " 75