You are on page 1of 1

W Wa ar rh he ei im m

5 57 72 2 S S t t r r o o n n a a
W Wr r b bi it ta a: :
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 35 ZK
OD: SPECJALNE
PRESTI DRUYNY: 1! PUNKT"W
PODSTAWKA: 20 # 20 MM
Wrbici zwani take wrbiarzami, wrami lub wieszczami to tajemnicze
indywidua zgbiajce tajemnice przyszoci. Wikszo wieszczw cieszc si du
niec!ci ze strony duc!owie"stwa oraz nieu#noci $olegiw %agii wdruje po
wiecie, podrujc od osady do osady. Wrbiarzy mona spotka na rynkac!
targowyc! niemal kadego miasta gdzie o#eruj swe usugi wszystkim, ktrzy
niepewni swego jutra gotowi s za odpowiedni opat pozna co przyniesie im
przyszo. Wrbici najczciej odczytujc przyszo z kart oraz szklanyc! kul,
jednak zdarzaj si rwnie wieszczowie uywajcy run czy wntrznoci zwierzt. &ie
jest to jednak atwe zadanie i wielu niedowiadczonyc! wrbitw zgino z rk
swyc! klientw, ktrym nie spodobaa si lub nie sprawdzia wygoszona przez
wieszcza przepowiednia. 'latego te wikszo goszonyc! przez wrw proroctw
jest dostatecznie niejasnyc! i niecisyc!, by suc!ajcy mg zinterpretowa
przepowiedni na wiele sposobw, a wrbita mg unikn konsekwencji jakie
mogyby go czeka za wygoszenie niesprawdzonej lub niewaciwej wrby.
UWA$I: Wrbita moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny( Muszkieterzy z
Nuln, Piechota Morska z Marienburga, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojni z Middenhei,
Zbrojna ko!ania z "stlandu oraz #o$nierze z %eiklandu, Zbrojn& chor&gie' z (isleva, Piraci
z Sartosy, Psy Wojny, (ult )ucha *haosu, (ult )zieci Zag$ady, (ult (arazyno'ej *zaszki,
(ult Sybaryt', (ult Pur!uro'ej )$oni.. &aley zauway, e wr nigdy nie przyczy si
do kompanii w ktrej suy model podlegajcy zasadzie specjalnej ')*+,W&-.
Wrbita, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramac! rozwoju
wylosowa N"W+ ,M-./01N"23 moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci .$.'/%0*$0*+. 1onadto, wrbiarz moe nauczy si jednej z
wymienionyc! poniej umiejtnoci specjalnyc!(
ASTROLO$IA: Wr pozna sekrety astronomii pozwalajce prognozowa
pogod. $ompania w szeregac! ktrej suy Najene "strze otrzymuje
kumulatywny mody#ikator %1 do wykonywanego podczas przygotowa"
do rozgrywki rzutu okrelajcego panujce w czasie rozgrywania !otyczki
warunki atmos#eryczne4
KABAA: Wrbita dogbnie poznaje arkana dywinacji. W czasie okrelania
rodzaju zdarzenia loso'ego 2zobacz ROZDZIA #III: ZASADY
OPCJONALNE3 gracz dowodzcy druyn& w szeregac! ktre suy
najmita moe wykona rzut dwoma kostkami i wybra korzystniejszy
wynik.
KARTOMANCJA: Wrbiarz osign biego w posugiwaniu si kartami.
4racz dowodzcy kompani w szeregac! ktrej suy Najene "strze
losuje dla swojej kompanii 5 KART ZADA& SPECJALNYC' 2zobacz
ROZDZIA ##(II: KARTY ZADA& SPECJALNYC'3 z ktryc! wybiera
3. 5eli gracz uzna, e nie pasuj mu adne wylosowane karty, moe
woy je ponownie do talii, przetasowa i ponownie wylosowa 2 karty.
C'ARAKTERYSTYKA WR"BITY:
WR"BITA SZ WW US S WT W I A CP
1ocztkowa
6 7 7 8 8 9 8 9 :
%aksymalna ; : : 6 6 8 : 6 <
BRO&)PANCERZ: Wrbita posiada =>?-@/? oraz $.A?- ?.A,?. i @)&/?B.
ZASADY SPECJALNE:
PO$ARDA: Wieszcz s >&0/&.W0'>/&0 przez wszystkie modele podlegajce
zasadzie specjalnej ')*+,W&-. Wicej in#ormacji na temat zasad &0/&.W0C*0
znajduje si w ROZDZIALE (III: PSYC'OLO$IA.
OBIEY*WIAT: Wr w swoim yciu wiele podrowa, zdobywajc rozleg
wiedz. )ruyna w ktrej suy najmita otrzymuje premi D1 do rzutu na
eks!loracj54
SZCZ+*CIE( Wrbiarz pozna sekret odczytywania przyszoci z gwiazd. W czasie
kadej !otyczki lub w nastpujcej po niej sek'encji !o !otyczce najmita moe
przerzuci jeden dowolny rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
TAROT: Wrbita zna wszystkie tajniki stawiania tarota i pasjansa. 1rzed
rozpoczciem rozgrywania !otyczki najmita moe uy kart tarota w imieniu K3
wybranyc! przez gracza bohater'. 1o rozoeniu kart naley wykona test CP
kadego z bohater', ktrego wynik okreli sposb, w jaki postaci udao si
zinterpretowa przepowiedzian przez wrbit przyszo. 1owodzenie testu
oznacza, e karty uoyy si w sposb korzystny dla bohatera, dziki czemu
model moe zmody#ikowa wynik jednego, dowolnego rzutu w czasie
rozgrywania !otyczki lub sek'encji !o !otyczce o E1. &iepowodzenie testu CP
oznacza, e przyszo ukazana przez karty jest zbyt niejasna, zagmatwana lub
wieloraka. 1onadto, jeli niepowodzenie w tecie CP zako"czyo si
wyrzuceniem dwc! niemody#ikowanyc! ,, bohater dostrzeg wasn mier i
odmawia udziau w najbliszej !otyczce.
OD: 1o zako"czeniu 6azy eks!loracji naley wykona rzut K,, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre FupomniG si wr. Wynik 1 oznacza, e
wrbita dostrzeg wasn mier i opuszcza kompani 7 naley usun najmit z
KARTY DRUYNY. &atomiast wynik 2 oznacza, e najmita zada odu w
wysokoci 15 ZK.