You are on page 1of 7

Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi

Thi gian Ni dung Din gii ni dung Ghi ch


17h 18h15 n khch
18h15 18h30 n nh ! "#$ %u
18h30 18h35
&#$ %u 'ad( and G)n*$)+)n, -.n $hu(/n hu(/n $h.0i T1i ch2nh
Ng3n h1ng +ang +4 56 T-N7 k08808 $i 9u:$, chu;n " <a
kh=i> ?u@ khch n1. cAn chBa *Cn $hu(/n, nhanh chng *Cn
$hu(/n ! chng $a c $h! khDi h1nh>
T#$ En, c chu;n " nhFng c3(
nGn *Hn D gc khn 1i> -hI !
*0i 3+ $hanh du nhJ> GiKng ni
hLng hMn ! $0. 5N $A +A 1
hOng $h
NCn ! "0n na+ dPn d#$
& QhRn dN ". $hi $iG$ c $h! $hSng ". $Tnh hTnh $hi $iG$
hiUn na( BVc khSngW
X &. c. $hu(/n $<BDng, $<i khSng c n#ng YZT 4 $6i[,
khSng +3(, nhFng 5#Q c "4., "i!n *\ng nhBng 5ng
<:$ *=n> \c "iU$ c +$ c=n *6c 9.( ]ZAi <Mng^ ang
$iGn Z1. :$ *i/n Z1 nh#+ $h_ng Z1. $hu(/n c`a chng
$a> aHi $Tnh hTnh $hi $iG$ , $h). nhRn nh c`a $Si $hT
$hi $iG$ h.1n $.1n QhL hVQ ! <a kh=i> &. c. hG$
'c n1( )n ZPn $#$, giKng ni dbng
d0c, $0. 5N h1i hBHc, Zui $B=i
GiKng na+ h1i hBHc
18h35 18h50
acn nghU %u gi ?u@ Z 4 ngh) <b <Mi > ThR$ *1 $hi $iG$ $u(U$ Zi ! <a kh=i>
! ZBV$ 5ng> N1., h4( Z\n d3( c$ ! 5dn 51ng, h4( n#+
ch\$ $a( nhau ! nhFng c=n 5ng ng.1i kia khSng euR$ ng4
$a, ! khSng *0c +:$ nhau Z1 ! $a +4i *uSn "Cn nhau>
fu6n $:$ c +Ki ngBi n#+ $a( nhau>
Nh0c <a kh=i Zang *Cn, 5ng %+ %+> a1
nh0c "1i ]ghNG TiN7^ Zang *Cn, khi
ca 5j Y-h#c 5k *1 7Fu k8$ Z1 ?ulnh Z1
$hC+ +$ 56 "0n nFa +u6n h$ Z1.
giF 53n kh:u h$ $6Q ca^[> fmc 2ch c`a
Qh%n n1( *1 $0. khSng khi Zui $B=i, +Ki
ngBi 5k g%n nhau h=n, $h.i +i h=n
$<.ng khSng khi c`a "ui Qa<$(>
NF f-
TiG$ +mc nh( hiUn 0i
18h50 1nh
GiHi $hiUu *2 d., cc
$h%( cS, khch +i
]Thu(/n 4 ch2nh $hOc <a kh=i> aPn cAn 3u $<.ng $Si
nhFng ko ni/+ c`a +$ ng1( %u "BHc *Cn c.n $hu(/n hu(/n
$h.0i T-N7p>8 nc+ 56ng $<.ng +$ +Si $<Bng %( 5N (Cu
qh%n n1( chI =n gin dPn nhRQ +Ki
ngBi Z1. c3u chu(Un c`a chng $a>
-+ BVc <_ng ang "#$ %u ch. +$
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
$hB=ng c`a "0n "E, c`a $h%( Z1 cS> Gi 3(, c.n $hu(/n :( *0i
+$ *Pn nFa ZBV$ 5ng> a1 3( crng *1 *%n cu6i cLng $Si c
$h! $<Cn c.n $hu(/n n1( 5au 8 nc+> TSi chI +.ng <_ng $Si c
$h! BVc g\Q %( ` $h%( cS, nhFng ngBi cha, ngBi +J $0i
ngSi $<Bng 7 +ang $Cn kinh $G X 'uR$, g\Q gs *0i nhFng
ngBi anh, ngBi ch 4 dPn d#$ $Si ha( nhFng ngBi "0n *uSn
Mng h1nh cLng $Si $<.ng 5u6$ 8 nc+ $<Cn $hu(/n> TSi 5k gti
nhFng *i $6$ JQ nh:$ Gn hK ! $Si 5dn 51ng <a kh=i, khSng
cAn hK "Cn c0nhp^> ch2nh *1 Qh%n %u c`a "Oc $hB +1 +$
$hu(/n ZiCn gti Z/ ch. chB=ng $<Tnh> -hng $Si, nhFng ngBi
$ chOc ZS cLng 9c ng $<BHc "Oc $hB :( Z1 *uSn $<cn $<D c
+$ chB=ng $<Tnh d1nh ch. $h%( cS, 5inh ZiCn kh.a T-N7, cc
cNu 5inh ZiCn ch2nh *1 cc Z khch 4 $ung QhiCu $<Cn c.n
$hu(/n n1( nhi/u nc+ Z/ $<BHc, cLng $m hKQ Z/ 3( ! $<i 3n
$h%( cS, Sn *0i nhFng kI niU+, nhFng c3u chu(Un Z1 h=n hG$
! BVc $iGQ $hC+ 5Oc +0nh vw x7yz ZBV$ 5ng>
a1, nga( "3( gi, nga( $0i *c n1(> -hng $a h4( ch. +$
$<1ng Qh. $a( $hR$ +0nh +k ! n ch1. cc ?u@ $h%( cS
khSng Qhi *1 nhFng Z khch eu@, +1 ch2nh *1 nhFng ngBi
chI hu( c.n $hu(/n hu(/n $h.0i n1(> %u $iCn 9in BVc giHi
$hiUu{
X TiGn gj 7.1ng -Sng Gia xhnh T<BDng xh.a T-N7
T<u(/n $<BDng
X Tg 7.1ng ThK qh qh xh.a T-N7 Thu(/n Qh
X Gg Ngu(n Th -1nh Ging ZiCn xh.a T-N7
Ngu(Cn $hu(/n $<BDng c.n $hu(/n hu(/n $h.0i>
7=n nFa, $<.ng *%n vw x7yz n1(, cAn c 5N hiC | n diC | n c`a cc
"0n 5inh ZiCn kha 0n, 10, 11 cLng cc anh ch cNu 5inh ZiCn
kh.a T-N7> YGiHi $hiUu cc anh ch, cc "0n 5Z kha dBHi[
c3u chu(Un>
?uan $<.ng h=n *1 ! giHi $hiUu cc
$h%( cS, cc anh ch, cc "0n, cc )
+$ cch <:$ ]c3u chu(Un^>
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
1nh00 1nh}0
qh$ "i!u c`a Th%(
xhnh
-c "0n $h3n +Gn, $<.ng 5u6$ h1nh $<Tnh vw x7yz n1(, 5k *1
$hiGu 5$ <:$ *Hn nGu nhB khSng c 5N hBHng dPn chI ". c`a
cc Z chI hu( %( $3+ hu(G$> NhFng c.n ngBi :( khSng ng0i
kh khcn, khSng eun gian kh, ZHi $Tnh (Cu $hB=ng *Hn *a.
4 dPn d#$ c.n $hu(/n ZBV$ "a. 5ng gi>
YT<Cn c.n $hu(/n n1(, #$ h~n c nhFng nh3n ZR$ +1 chng
$a 5k ch~ng "a. gi euCn BVc> *1 nhFng ngBi $h%(,
ngBi cSp>[
.1n n1( giHi $hiUu Si n$ Z/ $h%(, cS,
5k chu;n " +$ .0n c*iQ hTnh nh
$h%( cS Z1 nGu BVc $hT c $h! Ba
nhFng hTnh nh ng ngjnh +1 $h%( cS
c>
gau 3(, cc "0n h4( hBHng *Cn 53n kh3u ! n ch1. Z
$hu(/n $<BDng ng k2nh c`a chung $a> TiGn gj 7.1ng -Sng
Gia xhnh> + 9in k2nh +Hi $h%( *Cn 53n kh:u c Si *i chia
5 0> YTh%( c $h! *Cn 3( chia 5 ch. cc "0n nhFng c+
9c, 5u( nghj c`a $h%( *c n1( BVc k. 0W x2nh +i $h%(>[
'c n1( c*iQ Z/ $h%( cS ZPn $<Cn +1n
hTnh> Nh0c nhJ> Th%( 5k Qh$ "i!u>
T<.ng 5u6$ 8 nc+ $<Cn c.n $hu(/n n1(> - nhFng *c chng
)+ ng nghch, c nhFng *c chng )+ chBa ng.an, nhBng
khSng ZT $hG +1 $Tnh $hB=ng c`a $h%( cS d1nh ch. chng )+
2$ i> -h2nh nhFng $Tnh c+ nMng :+ c`a $h%( cS 4 $<u(/n
*ta ch. chng )+> -hng )+ c+ $h:( <:$ h0nh Qhc Z1 $N
h1. khi *1 5inh ZiCn kh.a T-N7> aHi $Tnh c+ 53u 5#c nh:$,
chng )+ c +n eu1 nh d1nh $c | ng eu@ $h%( cS>
+ 9in $<3n $<Kng k2nh +i eu@ $h%( cS *Cn 53n kh:u> fi 0i
diC | n cc *HQ *Cn $c | ng $h%( cS +n eu1 n1(> Y- nhFng *c
$h%( cS *a, c nhFng *c $h%( cS k. Zua *Ang ZT cch hKc c`a
5inh ZiCn, ZZpnhBng nGu nhTn *0i c +$ eu $<Tnh i, chng )
$hNc 5N $N h1. +Tnh *1 5inh ZiCn c`a xh.a T1i ch2nh Ng3n
h1ng> Th%( cS <:$ g%n gri ZHi cc "0n 5inh ZiCn> ! Q *0i
$Tnh c+ c`a cc $h%( cS, chung )+ 9in $\ng cc $h%( cS
+$ +n eu1 kI niU+> fi 0i diUn c`a 3 *HQ *Cn $\ng $h%(
+n eu1 n1(>[
-hu;n " 5dn 1 +n eu1, *Cn $\ng $h%(>
&mi qh:n $\ng h.a ch. $h%( cS
f$ "1i h$ nFa
acn nghU &Cn c0nh +n eu1 n1(, chng )+ cAn c +S | $ i/u c | c "iC | $
d1nh $c | ng $h%( cS> i/u c | c "iC | $ n1( khSng chI *1 chng )+
gk cKn +$ "1i h$ $hR$ @ nghja *iCn
euan Gn $h%( cS> NGu "1i h$ n1( 2$
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
5inh ZiCn x08 +1 cAn c $:$ c cc anh ch, cc )+ kha
dBHi 5k cLng nhau ca *Cn "1i h$ @ nghja> YNg.1i +n eu1 ,
chng ) cAn chu;n " +$ +n eu1 $inh $h%n d1nh $\ng cc
$h%( cS> fn eu1 n1( khSng chI <iCng cc "0n 5inh ZiCn kha
8, +1 $:$ c cc anh ch, cc "0n, cc )+ kha dBHi 5k gti
Gn $h%( cS +$ "1i h$ hG$ 5Oc @ nghja>[
ngBi $huc $hT 5k Ba *i $<Cn +1n
chiGu ! +Ki ngBi c $h! h$ $h).>
1nh}0 1nh30
n *0i kI niU+ 8
nc+ kI niU+ $Si
nhH nh:$ *1 nhFng
ng1( %u $3n 5inh
ZiCn $Si BVc ch=i
nhFng $<A ch=i,p
T<.ng $a( $Si *c n1( *1 +$ "Oc $hB c`a +$ "0n 5inh ZiCn
kha 8> &0n 4 gti Z/ ch. &T- crng chI +Hi $<BHc } ng1(
$hSi> NhBng crng nh "Oc $hB n1( +1 gVi ch. &T- +$ @
$BDng ch. Qh%n $iGQ $h). c`a ng1( hS+ na(> -h` nh3n c`a
"Oc $hB chia 5 <_ng ]NhH <b *#+ ng1( n1. +Hi "BHc Z1.
cng $<Bng +ang $Cn xinh $G X 'uR$> TSi cO nhB c.n ng6c @>
-O $hR+ $hm$, Zua h2 htng ZT khuSn ZiCn $<Bng <ng, cO nhB
7aZa<d @, <Mi c c khu ghG ! hKc "1i> NhFng ng1( %u
cc anh ch ch. $Si $ha+ gia cc $<A ch=i n1(, <Mi nh( nh$
*.0n 9a> xhSng "a. gi $Si euCn BVc ci anh +1 *Ln, giKng
ni $. *#+, +1 \c "iU$ $h:( +:( ngBi "0n ha( gKi anh *1
qh.ng +Sng $.> ,p^ T<.ng 5u6$ * $hB, "0n :( chia 5 Z/
cuc 56ng c`a nhFng ng1( %u *1 $3n 5inh ZiCn crng nhB
nhFng ko niC | + dBHi +i $<Bng 0i hKc cLng ZHi nhFng :n
$BVng Z/ nh3n Z3 | $ qh.ng +Sng $.> a1 "3( gi, chng $a 5k
gc | Q *0i anh qh.ng nh> - *k anh ang +ang Gn ch. chng
$a +S | $ i/u <:$ $h Z> Y'c n1( 3(, #$ h~n cc "0n crng "iG$
nh3n ZR$ chng $a +u6n giHi $hiUu *1 ai> aT anh 5k *Cn 3( !
cLng chng $a ch=i +$ $<A ch=i>[
'c n1(, nh a qh.ng *Cn eun $<A, ch=i
+$ 56 $<A ch=i ch. nng ngBi> , ZT
*c %u 4 c khSng kh2 Zui $B=i, g%n
gri <Mi nCn ch#c +Ki ngBi 5k ch=i
$h.i +i h=n>
1nh30h }0h
ch=i
NhTn *0i ch\ng Bng 8 nc+ 4 i eua
gk 93( dNng @ $BDng c*iQ hTnh c`a 8 *HQ> '1+ 5a. *ink *0i +$
c3u chu(Un c`a nhFng $h`( $h` $1u, "*ah "*ah> f- ZiG$ *i
-*iQ, Zua nhTn hTnh, Zua Kc>
Nh+ kj $huR$ 5k Qhm $<ch *uSn Qh%n
@ $BDng>
'c n1( chu;n " $hOc u6ng ch. +Ki
ngBi
f- +u6n c.i c*iQ $<BHc Z1 5.0n $<BHc
kch "n, 5k Kc du(C | $ 9)+ c khHQ
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
hTnh nh k. nFa>
N7RQ $iUc -h. dL ng.1i kia *1 "4. $Q, ch. dL ng.1i kia *1 5ng gi, $hT
$hu(/n $a cO <a kh=i> f1 "mng $a i $hT $a Qhi cn> NhBng
$<BHc khi nhRQ $iUc> fKi ngBi h4( c%+ *( c`a +Tnh nCn, crng
chc +ung ch. 5inh ZiCn k08808 $6$ nghiUQ> -c "0n qG, q&
c $h! giQ +Tnh chu(!n Gn $:$ c +Ki ngBi M u6ng BVc
k.W
'c n1( $a dS +$ ci *:( kh2 $hG>
T<BHc , $Oc *1 Qh%n $<BHc nhRQ $iUc
5k <$ "ia, nBHc ngK$ 5dn, nh +$ 56
"0n chu(!n !n +Ki ngBi> Z1 khi $:$
c +Ki ngBi 4 c nBHc> -hng $a 5k
dS> gau d1nh $hi gian ch. +Ki
ngBi chc $mng nhau, cn u6ng>
}0h }0h85
n u6ng T<.ng *c +Ki ngBi cn u6ng $hT 5k c Qh%n h$ ka<a.k)> qh%n
n1( chng $a 5k ch. cc "0n cng k2> NhBng $6$ nh:$ 5k chKn
nhFng nh3n ZR$ c $h! $0. 5Oc hG$, g3( 5N ch @ h.\c 5N Zui
nhn>
T<.ng *c n1(, cc "0n 5inh ZiCn kha dBHi crng c $h! *Cn
cng k2 h$ $\ng cc anh ch
'c n1( a 56 +Ki ngBi $<A chu(Un, cn
u6ng,chc $mng nhau> '1+ 5a. ! $hi
gian cn k. d1i $6i a 85Qh ! chB=ng
$<Tnh B=c $iGQ $mc>
}0h15 }1h
Gia. *Bu Kc +ai* +1 cS 7i/n $ung gti ch. *HQ> f- 5k "iCn $RQ *0i
nhFng ci +ai* > aT $<.ng +ai* crng nhB $<.ng eu $<Tnh
d0(, cS 7i/n c chia 5 <_ng ch2nh nh nhFng kI niU+ +1 5Z
$ chOc d1nh ch. $h%( cS +1 cS c ng *Nc ! 56ng $iGQ ZHi
ci ngh/ nh1 gi.>
Th%( 7.1ng h$ "1i nh =ip
f- chBa c Kc hG$ cc +ai* c`a cS
7i/n, nCn c%n c +ai* cS 7i/n>
fi cS 7i/n *Cn Z1 cS 5k Kc 1 "1i $h= d. ch2nh cS *1+ !
$\ng 7i $<Bng
-i n1( &T- 5k ni cS chu;n " $<BHc
}1h }1h30
Gia. *Bu fi *Cn 53n kh:u } nh+, +i $h1nh ZiCn *1 1 kha Y$u kha
} Gn kha 11[, nh+ n1. $T+ %( ` nh:$ $hT $h_ng 1>
gau chia } nh+ *Hn $h1nh 8 nh+ nh Y*1+ 5a. +i
nh+ kh.ng 5 $h1nh ZiCn[>
fi nh+ h4( *Si k. +i nh+ } $h%( cS $ha+ gia ZHi nh+
+Tnh>
T<A ch=i nhB 5au{
gk c +$ $<A ch=i *c n1(> T0+ $hi
TLng chBa nghj <a $<A gT $hNc 5N h:Q
dPn> fKi ngBi gQ @ nha
$BDng 1{ ghQ hTnh, chng $a 5k chia
1 $:+ hTnh $h1nh nhi/u +iGng ghQ, Z1
cc nh+ ghQ hTnh> -An Qhi Ba <a
"Tnh *u3 | n $h Z d1nh ch. hTnh nh
nFa> 7Tnh *i)n euan Gn k08>
$BDng }{ ha $<ang> qh%n ha $<ang
n1( 5k Qhi c gi+ kh.,, gk 5k *1
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
nhFng ngBi *Fa chKn ngPu nhiCn "_ng
cch g#n hTnh $<i $i+ gi:u Z1. ghG>
7a $<ang 5k $huC M c`a cc nBHc $<Cn
$gi.i, ha $<ang 9.ng +D nh0c c | c
$<Bng c`a nBHc ch. cc nh+ din>
Gk 5k ch:+ iC+>
$BDng 3{ nhTn hTnh .n chF, +Tnh 5k
Ba <a cc $u gVi @ ! .n> Nh+ 1 5k
+iCu $ ch. nh+ } .n> NGu ch=i $<A
n1( $hT k. nCn +i $h%( cS ZT $u .n
5k c *iCn euan Gn $h%( cS>
Gia. *Bu YnGu c%n[ qh%n n1( *1 Qh%n 5N $<L, ZT nGu c+
$h:( cAn nhi/u $hi gian Z1 +Ki ngBi
ZPn +u6n ch=i $hT c $h! $hC+ Z1.>
T<u(/n u6c -h. kn
}1h80 }1h50 acn nghU f$ $iG$ +mc cNc kT 5Si ng Z1 $:$ c +i ngBi 5k i "
$h1nh ZAng 9.#n 6c> T3+ c`a ZAng 9.#n n1( *1 +$ "0n 5Z
h$ 1 "1i <:$ 5Si ng Z1 @ nghja> Y(Cu i ch~ng h0n[, fc 5k
gti $hSng iUQ hSng eua "1i h$>
fmc 2ch Qh%n n1( giQ +Ki ngBi c+
$h:( $hNc 5N ang 56ng $<.ng "%u
khSng kh2 <:$ 5Si ng>
! Qh%n 5au +Ki ngBi 5k *#ng *0i eua
nhFng "1i h$ <:$ c+ ng
-hKn <a +$ 56 "0n 5inh ZiCn ha$ "1i ]NGu Qhi 9a nhau^ fi
ngBi h$ 1 c3u> vMi $:$ c +Ki ngBi cLng chung Zui $<.ng
"1i h$ n1(>
'c n1(, &T- chu;n " ch. +i "0n 5inh
ZiCn 1 c3( nGn> v$ kinh nghiU+ nc+
ng.i nCn " nng, nc+ na( $hiG$ kG
5a. ! khi " nng>
}1h50 }}h00 &1i h$ kG$ xhi +Ki ngBi 4 c $<Cn $a( nGn> T:$ c +Ki ngBi 5k h$
chung ZHi nhau "1i ]$0+ "iU$^, $<.ng khSng kh2 :( *1+ 5a.
+1 +Ki ngBi c $h! khc ZT c+ ng> aT 8 nc+ 4 i eua
qh. gi:(, nGn, G Ydja Nng $B=ng[
}1h57 }}h00 xG$ f- 5k 5.0n *i kG$> ! $h! hiUn <b ch` / c`a "ui $iUc>
ch2nh *1 vw x7yz> Gi 3(, khSng cAn $<Cn c.n $hu(/n T-N7
Kch bn Gala Dinner K8404 Ch Ra khi
nFa, chng )+ Qhi <a kh=i $<Cn ch2nh c.n $hu(/n c`a i
+Tnhp
}}h }}h15 -hmQ hTnh *Bu niU+ -hmQ $h). $ung *HQ, 5au chmQ $N d.
}}h15 }}h30 7KQ &T- &T- D *0i $2nh $i/n Z1 9t *2 +$ 56 Z:n /