You are on page 1of 10

PETER SAGAL, NATIONAL

PUBLIC RADIO

Kniha obsahuje aj odborn tdiu


znmeho antropolga Andreja Mentela.
ISBN 978-80-897610-0-5

www.zelenykocur.sk

788089

761005

NA POIATKU
BOL SEX

Moja obben kniha


[roka]... Zaujme vs zmyslom
pre humor, britkm tlom
apozoruhodnmi odboeniami...
Nentene ainne bra kopu
vitch nzorov, ktor je vek
ako alamnov chrm atka
sa toho, oom sme si mysleli, e
tomu vemi dobre rozumieme
toho, kto sme. Printila ma,
aby som sa zamyslel nad tm,
koko alch mojich vedomost
je nesprvnych, aprebudila vo
mne tbu dozvedie sa to.

a C AC I L DA J E T H

KATE DAILEYOV, NEWSWEEK

C H R I S T OPH E R RYA N

Nekonvenne mysliaci autori


Christopher Ryan aCacilda
Jeth vtejto kontroverznej,
podnetnej agenilnej knihe
demystifikuj takmer vetko,
o vieme osexe.
Prinaj kombinciu
poznatkov zoblasti
antropolgie, archeolgie,
primatolgie, anatmie
apsychosexuality scieom
dokza, e monogamia je
udskej prirodzenosti na mle
vzdialen. Odhauj pravek
korene udskej sexuality
a veria v optimistickejiu
budcnos, ktor sa bude
nies vznamen naej
vrodenej schopnosti bi,
spolupracova aprejavova
vekorysos.

kandl vnajlepom zmysle


slova... Tto kniha napda
prakticky kad vznamnejiu
predstavu oudskej
prirodzenosti to, e chudoba
je nevyhnutn nsledok
ivota na Zemi, e udia s od
prrody surov a, o je azda
najdleitejie, e sme sa poas
vvoja stali monogamnmi.

Najvznamnejia kniha oudskej sexualite od


roku 1948, ke Kinsey ohril americk verejnos
publikciou Sexual Behavior in the Human Male
(Sexulne sprvanie mua).
DAN SAVAGE
BESTSELLER DENNKA THE NEW YORK TIMES

NA
POIATKU
BOL SEX
Ako sa prime, preo sme nevern
ao ztoho vyplva pre modern
partnersk vzahy
C H R I S TOPH E R RYA N
a C AC I L DA J E T H

OBSAH
PREDHOVOR: Primt si naiel seberovnho partnera.................................. 7

NA VOD: alia inkvizcia sdobrm myslom......................................... 11

Takmer dva miliny rokov v ptnstich krtkychodsekoch........................... 23

I. AS: OPVODE KLAMNHO.............................................................. 29


1. KAPITOLA Spomete si na Yucatn!............................................... 31

Ste to, o jete........................................................................................ 32

2. KAPITOLA o Darwin nevedel o sexe............................................ 38


Flintstonizcia praveku....................................................................... 44
o je evolun psycholgia a preo by vs mala zaujma?................. 49

Lewis Henry Morgan.......................................................................... 56

3. KAPITOLA Bli pohad na tandardn prbeh

o udskej sexulnej evolcii....................................................................... 60


Ako vm Darwin ura matku (bezten sexulna ekonmia)......... 63
Neslvne slab ensk libido............................................................... 65
Musk rodiovsk investcia.............................................................. 67

Zmiean stratgie vo vojne medzi pohlaviami................................ 70


Preden sexulna receptivita a skryt ovulcia................................ 73

4. KAPITOLA udoop v zrkadle........................................................... 77


Primty a udsk prirodzenos............................................................. 81

Spochybnenie impanzieho modelu.................................................... 84


Hadanie kontinuity primtov............................................................. 86

II. AS: ZMYSELNOS V RAJI (osamel)................................................... 99

5. KAPITOLA Kto priiel v raji o o?.................................................. 101

O slove funky a spojen rocking around the clock................................. 104

6. KAPITOLA Kto s vai otcovia?..................................................... 110

S. E. EX prina rados..................................................................... 113


Prsub promiskuity........................................................................... 119

Zaiatky bonobov.............................................................................. 122

7. KAPITOLA Najdrahie mamiky.................................................... 127

Rozpad nuklernej rodiny................................................................. 132

8. KAPITOLA Ako vnies zmtok do manelstva, prenia

a monogamie.......................................................................................... 136

Manelstvo: zkladn stav nho druhu?....................................... 138

O manelskej prostitcii................................................................... 143

9. KAPITOLA Istota o otcovstve: Chtrajci zkladn kame

tandardnho prbehu............................................................................. 148

Lska, iadostivos a sloboda pri jazere Lugu................................... 150


O nevyhnutnosti patriarchtu........................................................... 156

Putovanie monogamnch.................................................................. 159

10. KAPITOLA iarlivos: Prruka zaiatonka dychtiaceho po

susedovej manelke................................................................................ 164


Sex s nulovm stom....................................................................... 167

Ako zisti, i mu bi enu............................................................... 172

III. AS: HOBBES AKO BRZDA................................................................ 177


11. KAPITOLA Boli s nami vdy aj chudobn? (boh) ..................... 179
boh, poutovaniahodn ja.............................................................. 185
Zfalstvo milionrov......................................................................... 188

Hadanie spokojnosti naspodku stupnice ud............................... 191

12. KAPITOLA Sebeck mm (kared)............................................. 193


Homo economicus................................................................................. 194

Tragdia spolonch pozemkov........................................................ 196

Sny o venom pokroku......................................................................200


Odvek chudoba alebo predpokladan blahobyt?............................. 201

O paleolitickej politike...................................................................... 204

13. KAPITOLA Nekonen bitka o pravek vojnu (surov)............... 211


Dr. Pinker tiahne do vojny................................................................ 212

Zhadn zmiznutie Margaret Powerovej.......................................... 217


Vojnov koris.................................................................................... 219

Napoleonsk invzia (spory o Janomamoch)..................................... 224

Zfal ptranie po pretvrke hipiskov a brutalite bonobov............. 227

14. KAPITOLA Klamstvo o dlhovekosti (krtky)............................... 230

Kedy sa zana ivot? A kedy sa kon?.................................................. 232

Ak star je star?................................................................................... 235


Vystresovan na smr.............................................................................. 239

Komu hovor romantik s ruovmi okuliarmi, ty grzel?.................... 242

IV. AS: TEL V POHYBE.......................................................................... 245

15. KAPITOLA.................................................................................... 247


Mal vek lovek.............................................................................. 247
Pri lske a vojne spermi je vetko spravodliv.................................. 251

16. KAPITOLA Najpravdivejia miera mua....................................... 257


Tvrd porno v kamennej dobe........................................................... 263

17.KAPITOLA Niekedy je penis iba penis........................................... 265


18. KAPITOLA Orgazmus v praveku.................................................. 277

Ak hrozn vstrednosti mysle!........................................................ 280

Pozor na diablov cecok...................................................................... 285


Sila potrebn na jeho potlaenie........................................................ 287

19. KAPITOLA ensk kopulan vokalizcia................................... 289


Sin Tetas, no Hay Paraiso................................................................. 293

Ako je to s orgazmom........................................................................ 297

V. AS: MUI S Z AFRIKY, ENY S Z AFRIKY................................... 305

20. KAPITOLA O mysli Mony Lisy................................................... 307


21. KAPITOLA Horekovanie zvrhlkov.............................................. 316

oe?................................................................................................. 320

Kelloggova prruka zneuvania det............................................... 322


Prekliatie Calvina Coolidgea............................................................ 325
Monogamia + monotnnos = monognnos.................................... 330
alch desa dvodov, preo potrebujem kohosi novho

(rovnako ako vy)................................................................................ 334

22. KAPITOLA O spolonej konfrontcii reho neba........................ 339

Vetci von z krytov.......................................................................... 344

Manelstvo Slnka a Mesiaca............................................................ 349

Poznmky............................................................................................... 351

udsk sexualita ako evolun hdanka (Andrej Mentel)......................... 387

Literatra................................................................................................ 408

Pramene a odporan literatra........................................................... 410

118

NA POIATKU BOL SEX

Vzhadom na hypersexualitu ud, impanzov a impanzov bo


nobo sa natska otzka, preo tok udia trvaj na tom, e ensk
sexulna exkluzivita tvor neoddeliten sas udskej evolcie
vye milina rokov. Okrem vetkch priamych dkazov, ktor tu
predkladme, existuje aj obrovsk mnostvo indci.
Po prv, uvedomte si, e celkov poet monogamnch druhov
primtov, ktor ij vo vekch spoloenskch skupinch, je pres
ne nula ak, pravdae, netrvte na tom, e medzi ne ako jedin
prklad patria udia. Mal poet monogamnch primtov, ktor
naozaj existuj (z niekoko sto druhov), ije v rozptlench ro
dinnch jednotkch v korunch stromov. S vnimkou primtov
mono za sexulne monogamn poklada iba tri percent cicavcov
a jeden z 10 tisc druhov bezstavovcov. Cudzolostvo vedci zdo
kumentovali v kadej zdanlivo monogamnej udskej spolonosti,
ktor kedy tudovali. Dnes predstavuje jednu z hlavnch prin
rozvodov na celom svete. No Desmond Morris, ktor pozoroval,
ako si futbalisti ochotne vymieaj milenky, v najnovch vyda
niach klasickho diela The Naked Ape (Nah opica) trv na tom,
e u ud sexulne sprvanie nastva takmer vlune v provch
zvzkoch a e cudzolostvo je iba nedokonalos mechanizmu
udriavania provch zvzkov.
Vo chvli, ke peme tieto slov, na CNN hlsia, e v Irne
ukameovali na smr es cudzolonkov. Skr ako pokryteck
hrienici hodia prv kamene, cudzolonkov zahrab do zeme a
po ps. V rmci nechutnho gesta rytierskosti zasyp eny a po
krk, pravdepodobne preto, aby im privodili rchlejiu smr za to,
e sa odvili vidie svoje telo ako vlastn. Z historickho ha
diska takto brutlna poprava sexulnych previnilcov nie je ni
jakou vnimkou. Judaizmus, kresanstvo, islam a hinduizmus
vyjadruj potrebu tresta eny za prejavy sexulnej slobody, tvrd

KTO S VAI OTCOVIA?

119

Eric Michael Johnson. Kto bude sloi s vydatou enou, s man


elkou svojho blneho, tak cudzolonk ako cudzolonica musia
zomrie. (3. Moj. 20:10) O akejkovek slobodnej ene, ktor m
sexulne vzahy so slobodnm muom, sa vak pe: nech ju vy
hodia z domu jej otca a muovia toho mesta nech ju ukameuj.
(5. Moj. 22:21) lvi
No aj po stroiach takho barbarskho trestania vade bez
vnimky prekvit cudzolostvo. V pdesiatych rokoch 20. sto
roia Kinsey vstine poznamenal: Je plne jasn, e k takmto
aktivitm dochdza aj v kultrach, ktor sa najprsnejie pok
aj udra pod kontrolou mimomanelsk pohlavn styk ien
vmnohch prpadoch dokonca vemi asto.
Len si to predstavte. Monogamn nie je iadny primt ijci
vskupinch a cudzolostvo sa dokumentovalo v kadej skmanej
udskej kultre, aj v takch, kde cudzolonkov bene odtiahnu
do pte a ukameuj na smr. Vzhadom na vetko toto krvav
donucovanie iba ako mono poveda, e monogamia je pre n
druh prirodzen. Preo by toko ud riskovalo poves, rodinu, ka
riru, ba dokonca prezidentsk odkaz pre osi, o sa priei udskej
prirodzenosti? Keby monogamia bola star, vyvinut charakteris
tika nho druhu, ako sa to tvrd v tandardnom prbehu, va
deprtomn prehreky by boli zriedkav a ich hrozn pomsta by
nebola potrebn.
Nijakmu tvorovi sa nemono vyhra smrou v snahe printi
ho, aby sa sprval v slade so svojou prirodzenosou.

120

NA POIATKU BOL SEX

Prsub promiskuity
Sasn mui a eny s posadnut sexulnom. Je to jedin oblas pr
votnho dobrodrustva, ktor zostala vine z ns. Rovnako ako u
doopy v zoo, aj my mame energiu na jedinom ihrisku, ktor nm
zostalo. udsk ivoty s inak obohnan mrmi, mreami, reazami
azamknutmi brnami priemyselnej kultry.

Edward Abbey

tejto knihe berieme do vahy alternatvne pohady na pravek ud


sk sexualitu. Majte vak na mysli, e zkladn logika tandard
nho prbehu spova v dvoch navzjom svisiacich predpokladoch:
Prehistorick matka a diea potrebovali mso a ochranu,
ktor im mohol zabezpei mu.
ena sa musela vzda sexulnej autonmie, aby ubezpe
ila mua, e podporuje vlastn diea.
tandardn prbeh sa zaklad na presveden, e najlepm spso
bom, ako zvi pravdepodobnos, e diea sa doije plodnho veku, je
poskytnutie istoty o otcovstve vmenou za prsun bielkovn a ochra
nu. Hlavnm motorom prrodnho vberu je, koniec koncov, preitie
potomstva. Tak to predsa formulovali Darwin aal teoretici. No o
keby sa riziko hroziace potomstvu dalo innejie zni sprvanm,
ktor podporuje opan usporiadanie? o keby deba bola veobecn,
inak povedan, nelo by o to, e jeden mu by shlasil s tm, e mso,
ochranu a spoloensk postavenie zabezpe konkrtnej ene a jej die
au? o keby innej prstup k rizikm, ktor na naich predkov
hali v prehistorickom svete, predstavovala skupinov deba? Vzhadom
na tieto rizik, o keby ance dieaa na preitie zvyovala neistota ot
covstva, vaka ktorej by o prejavovalo zujem viac muov?
Zdrazujeme, e neopisujeme vzneenej spoloensk systm,
iba tak, vaka ktormu sa pravdepodobne lepie elilo pravekm
vzvam a innejie sa pomhalo uom preva a rozmnoova

KTO S VAI OTCOVIA?

121

sa. Tento spoloensk ivot, zaloen na debe, nie je ani za


leka prznan iba pre ud. Naprklad upry (druh netopierov)
vStrednej Amerike sa ivia krvou vekch cicavcov. Nie kadmu
jedincovi sa kad noc podar dosta k potrave. Ke sa vrtia do
brloha, upry, ktor mali spech, vyvrtia krv do st netopierov,
ktorm sa v ten de nedarilo. Prjemcovia to darcom pravdepo
dobne oplatia, ke sa karty obrtia. Jedincom, ktor im v minulos
ti nepomohli, vak poskytn krv s menou pravdepodobnosou.
Jeden recenzent to formuloval takto: Kom k tomuto procesu
vmeny je schopnos jednotlivch uprov pamta si histriu vza
hov so vetkmi ostatnmi netopiermi v brlohu. Tto poiadavka
usmernila evolciu mozgu tchto ivochov, ktor maj najv
neokortex zo vetkch znmych druhov netopierov. lvii
Dfame, e predstava, ako upry vyvrhuj krv do st jedincov,
ktor nie s ich pokrvn prbuzn, vs svojou nzornosou pre
svedila, e deba nie je vo svojej podstate vzneen. Niektor
druhy v uritch podmienkach jednoducho zistili, e najlepm
spsobom, ako zni riziko v neistom ekologickom kontexte, je
predvolen tedros. Zd sa, e a donedvna bol takm druhom
aj Homo sapiens.lviii
Mono nai pravek predkovia naozaj nemali na vber. Ar
cheolg Peter Bogucki pe: Pre sahovav spolonosti lovcov
ijcich v adovej dobe bol jedinm spsobom ivota skupino
v model spoloenskej organizcie s povinnou debou zdrojov.
Z darwinovskho hadiska dva zmysel predpoklada, e pra
vek udia si zvolili cestu, ktor im zaruovala najvyiu ancu
na preitie napriek tomu, e si vyadovala rovnostrsku debu
zdrojov, nie ich egoistick hromadenie, ktor poda mnohch
dnench zpadnch spolonost tvor sas zkladnej udskej
prirodzenosti. Koniec koncov, sm Darwin sa domnieval, e
kme spolupracujcich ud by porazil skupinu zloen zo sebec
kch jednotlivcov.

PETER SAGAL, NATIONAL


PUBLIC RADIO

Kniha obsahuje aj odborn tdiu


znmeho antropolga Andreja Mentela.
ISBN 978-80-897610-0-5

www.zelenykocur.sk

788089

761005

NA POIATKU
BOL SEX

Moja obben kniha


[roka]... Zaujme vs zmyslom
pre humor, britkm tlom
apozoruhodnmi odboeniami...
Nentene ainne bra kopu
vitch nzorov, ktor je vek
ako alamnov chrm atka
sa toho, oom sme si mysleli, e
tomu vemi dobre rozumieme
toho, kto sme. Printila ma,
aby som sa zamyslel nad tm,
koko alch mojich vedomost
je nesprvnych, aprebudila vo
mne tbu dozvedie sa to.

a C AC I L DA J E T H

KATE DAILEYOV, NEWSWEEK

C H R I S T OPH E R RYA N

Nekonvenne mysliaci autori


Christopher Ryan aCacilda
Jeth vtejto kontroverznej,
podnetnej agenilnej knihe
demystifikuj takmer vetko,
o vieme osexe.
Prinaj kombinciu
poznatkov zoblasti
antropolgie, archeolgie,
primatolgie, anatmie
apsychosexuality scieom
dokza, e monogamia je
udskej prirodzenosti na mle
vzdialen. Odhauj pravek
korene udskej sexuality
a veria v optimistickejiu
budcnos, ktor sa bude
nies vznamen naej
vrodenej schopnosti bi,
spolupracova aprejavova
vekorysos.

kandl vnajlepom zmysle


slova... Tto kniha napda
prakticky kad vznamnejiu
predstavu oudskej
prirodzenosti to, e chudoba
je nevyhnutn nsledok
ivota na Zemi, e udia s od
prrody surov a, o je azda
najdleitejie, e sme sa poas
vvoja stali monogamnmi.

Najvznamnejia kniha oudskej sexualite od


roku 1948, ke Kinsey ohril americk verejnos
publikciou Sexual Behavior in the Human Male
(Sexulne sprvanie mua).
DAN SAVAGE
BESTSELLER DENNKA THE NEW YORK TIMES

NA
POIATKU
BOL SEX
Ako sa prime, preo sme nevern
ao ztoho vyplva pre modern
partnersk vzahy
C H R I S TOPH E R RYA N
a C AC I L DA J E T H