การวิเคราะห์เพือ

่ จัดทำาคำาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่ ๑

รหัสวิชา

๒๑๑๐๑

สาระที ่ ๑ การอุาน
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๑. การอ่าน

- การอ่าน

- อ่านออกเสียง

- ปฏิบัติตน

ออกเสียง

ออกเสียง

บทรูอยแกูวและ

ในการอ่านไดู

บทรูอยแกูว

บทรูอยแกูว

บทรูอยกรองไดู

อย่างเหมาะ

และ

- การอ่าน

ถ้กตูอง

สม

บทรูอยกรอง

ออกเสียง

ไดูถ้กตูอง

บทรูอยกรอง

เหมาะสมกับ

ตามลักษณะ

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

คำาประพันธ์

๒. จับใจ

- การอ่าน

- อ่านไดูรวดเร็ว - ปฏิบัติตน

ความสำาคัญ

จับใจความ

และ จับใจ

จากเรือ
่ งที ่

จากสือ
่ ต่าง ๆ ความสำาคัญของ พฤติกรรมใน

และแสดง

อ่าน

เรือ
่ งตามเวลาที ่

การอ่านไดู

กำาหนด

อย่างเหมาะ
สม

๓. ระบุเหตุ

- การอ่าน

- อ่านแสดง

และผลและ

แสดงความ

ความคิดเห็นเชิง

ขูอเท็จจริงกับ คิดเห็นเชิง

วิเคราะห์เพือ

ขูอคิดเห็น

จำาแนกขูอเท็จ

วิเคราะห์

จากเรือ
่ งที ่

จริงและขูอคิด

อ่าน

เห็นไดู

๔.

ระบุและ

- การอ่านคำา

- อ่านคำาศัพท์

คำาอธิบาย

ศัพท์สำานวน

สำานวนโวหาร

คำาเปรียบ

โวหาร

คำาบรรยาย การ

เทียบ และ

คำาบรรยาย

พรรณนา คำา

คำาทีม
่ ีหลาย

การพรรณนา

อธิบาย

คำา

ความหมายใน คำาอธิบาย คำา อุปมาไดู
บริบทต่าง ๆ

อุปมา

จาก การอ่าน
๕. ตีคำายาก

- การใชูแหล่ง - ใชูแหล่งเรียนรู้ - มีนิสัยรัก

ในเอกสาร

เรียนรู้พัฒนา

ในการพัฒนา

วิชาการโดย

ประสบการณ์

ประสบการณ์

พิจารณาจาก

ความรู้อย่าง

ความรู้อย่าง

บริบท

กวูางขวาง

กวูางขวาง

การอ่าน

๖.

ระบุขูอ

- การเขียน

- เขียนชักจ้งและ

สังเกตและ

ชักจ้ง

โนูมนูาวไดู

ความสมเหตุ

- การเขียน

สมผลของงาน โนูมนูาว
เขียนประเภท
ชักจ้งโนูมนูาว
ใจ
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๗.

ปฏิบัติ

ตามค่้มือ

- การอ่าน

- อ่านและ

และปฏิบัติ

ปฏิบัติตนตาม อ่าน

แนะนำาวิธีการ ตามเอกสาร

เอกสารค่้มือ

ใชูงานของ

ไดูอย่างถ้ก

ค่้มือ

เครือ
่ งมือหรือ

-

มีนิสัยรักการ

ตูอง

เครือ
่ งใชูใน
ระดับที ่ ยาก
ขึน

๘.

วิเคราะห์ - การเลือก

- เลือกอ่าน

- มีนิสัยรักการ
อ่าน

คุณค่าทีไ่ ดูรับ

อ่านหนังสือ

หนังสือจาก

จากการอ่าน

จากแหล่ง

แหล่งเรียนรู้

งานเขียน

เรียนรู้

เพือ
่ หาความรู้

อย่างหลาก

และความ

หลายเพือ
่ นำา

บันเทิงไดู

ไปใชูแกู
ปั ญหาในชีวิต
๙.

มี

- การปฏิบัติ

- ปฏิบัติตนใน

มารยาทใน

ตนใน

การอ่านและ

การอ่าน

การอ่าน

แสดง
พฤติกรรมใน
การอ่านไดู
อย่างเหมาะ
สม

สาระที ่ ๒ การเขียน
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๑. คัด

- การคัด

- คัดลายมือ

ลายมือตัว

ลายมือ

ตัวบรรจงครึง่

บรรจงครึง่

ตัวบรรจงครึง่

บรรทัดตาม

บรรทัด

บรรทัดตาม

ร้ปแบบที ่

ร้ปแบบการ

กำาหนดไดู

เขียนอักษร
ไทย

สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๒. เขียน

- การเขียน

-ใชูถูอยคำาใน

สือ
่ สารโดยใชู

แนะนำาตนเอง การเขียน

ถูอยคำา ถ้ก

- การเขียน

แนะนำาตนเอง

ตูอง ชัดเจน

แนะนำาสถาน

แนะนำาสถาน

เหมาะสมและ ทีส
่ ำาคัญ ๆ

ทีแ
่ ละการ

สละสลวย

- การสือ
่ สาร

เขียนบนสือ

บน

อิเล็กทรอนิก

อิเล็กทรอนิก

ส์ไดูถก
้ ตูอง

ส์

เหมาะสมตาม

-

มีนิสัยรัก

การเขียน

ระดับภาษา
๓. เขียน

- การเขียน

- เขียน

- มีนิสัยรัก

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ประสบการณ์

โดยระบุสาระ

การเขียน

ไดู

สำาคัญและ
รายละเอียด
สนับสนุน
๔.

เขียน

เรียงความ

- การเขียน

- ใชูถูอยคำาใน

เรียงความเชิง การเขียนเรียง
พรรณา

ความเชิง
พรรณนาไดู
ตามหลักการ
ใชูภาษา

๕. เขียนย่อ

- การเขียนย่อ - เขียนย่อ

ความจาก

ความจากสือ

ความจาก

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

ต่าง ๆ

เรือ
่ งทีอ
่ ่านไดู

๖.

- การเขียน

- เขียนแสดง

- มีมารยาท

แสดงความ

แสดงความ

ความคิดเห็น

ในการเขียน

คิดเห็นเกีย
่ ว

คิดเห็น

จากเรือ
่ งที ่

เขียน

กับสาระจาก

อ่านไดู

สือ
่ ทีไ่ ดูรบ

๗.

เขียน

จดหมายส่วน

- การเขียน

- เขียน

จดหมายส่วน

จดหมายส่วน

ตัวและ

ตัว

ตัวและ

จดหมาย กิจ - การเขียน
ธุระ

จดหมายติด

จดหมาย กิจ ธุระตาม
ธุระ

สถานการณ์ที ่
กำาหนดไดู

สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๘.

เขียน

- การเขียน

- ใชู

รายงานการ

รายงานการ

กระบวนการ

ศึกษาคูนควูา

ศึกษาคูนควูา

เขียนในการ

และโครงงาน

- การเขียน

เขียนไดูถก

รายงานโครง

ตูองตามร้ป

งาน

แบบการเขียน
รายงาน
การศึกษา

คูนควูาและ
การเขียน
รายงานโครง
งาน
๙.

มี

- มารยาทใน

- มีมารยาท

-

มารยาทใน

การใชูภาษา

ในการเขียน

ใน

การเขียน

ในงานเขียน

งานเขียน

การเขียน

ประเภทต่าง

ประเภทต่าง

สาระที ่ ๓

มีมารยาท

การฟั ง การด้ และการพ้ด
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๑. พ้ดสรุป

- การพ้ดสรุป

- พ้ดสรุป

- มีมารยาท

ใจความ

ความจาก

ความเรือ
่ งที ่

ในการพ้ด

สำาคัญของ

เรือ
่ งทีฟ
่ ั งและ

ฟั งและด้ไดู

เรือ
่ งทีฟ
่ ั งและ

ด้

อย่างเหมาะ

ด้
๒. เล่าเรือ
่ ง

สม
- การเล่าเรือ
่ ง - ใชูถูอยคำาใน

ย่อจากเรือ
่ งที ่ ย่อ

การเล่าเรือ
่ ง

ฟั งและด้

ย่อไดูอย่าง
เหมาะสมถ้ก
ตูอง

๓. พ้ดแสดง

- การพ้ด

- พ้ดแสดง

ความคิดเห็น

แสดงความ

ความคิดเห็น

อย่าง

คิดเห็นอย่าง

อย่าง

สรูางสรรค์

สรูางสรรค์

สรูางสรรค์ไดู

- การพ้ด

- ใชูภาษาไดู

เกีย
่ วกับเรือ
่ ง
ทีฟ
่ ั งและด้
๔.

ประเมิน

ความน่าเชือ

ประเมินความ ถ้กตูองตาม

ถือของสือ
่ ทีม
่ ี

น่าเชือ
่ ถือของ หลักการพ้ด

เนือ
้ หาโนูม

สือ
่ ทีม
่ ีเนือ
้ หา

ประเมินความ

นูาวใจ

โนูมนูาว

น่าเชือ
่ ถือของ
สือ
่ ทีม
่ ีเนือ
้ หา
โนูมนูาว
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๕. พ้ด

- การพ้ด

- มีทักษะการ

รายงานเรือ
่ ง

รายงานการ

พ้ดรายงาน

หรือประเด็นที ่ ศึกษาคูนควูา

การศึกษา

ศึกษาคูนควูา

จากแหล่ง

คูนควูาจาก

จากการฟั ง

เรียนต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้

การด้และการ ในชุมชนและ
สนทนา

อืน
่ ๆ

ทูองถิน
่ ของ
ตน

๖.

มี

มารยาทใน

- มารยาทใน

- มีมารยาท

การฟั ง การด้ ในการฟั ง

การฟั ง การด้ และการพ้ด

การด้และการ

และการพ้ด

พ้ด

สาระที ่ ๔

หลักการใชูภาษา
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๑. อธิบาย

- ลักษณะ

- อธิบาย

- มีลักษณะใฝ่

ลักษณะของ

เสียงในภาษา

ลักษณะเสียง

เรียนรู้

เสียงในภาษา

ไทย

ในภาษาไทย

ไทย

ไดูถก
้ ตูอง

๒. การสรูาง - การสรูางคำา - สรูางคำา
คำาในภาษา

ประสม คำาซำา
้ ประสม คำาซำา

ไทย

คำาซูอน คำา

คำาซูอน คำา

พูอง

พูองไดูถก
้ ตูอง

๓. วิเคราะห์

- ชนิดและ

- จำาแนกชนิด

ชนิดและ

หนูาทีแ
่ ละ

และหนูาที ่

หนูาทีข
่ องคำา

ของคำา

ของคำาไดู

ในประโยค
๔.

วิเคราะห์ - ภาษาพ้ด

- วิเคราะห์

ความแตกต่าง - ภาษาเขียน

ความแตกต่าง

ของภาษาพ้ด

ของภาษาพ้ด

และภาษา

และภาษา

เขียน

เขียนไดูถก

ตูองตามหลัก
การใชูภาษา

๕. แต่งบท

- การแต่งบท

- แต่งบทรูอย

รูอยกรอง

รูอยกรอง

กรองประเภท

ประเภทกาพย์ กาพย์ยานี
ยานี ๑๑

๑๑ ไดูถ้กตูอง
ตามลักษณะ
คำาประพันธ์

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๖.

จำาแนก

- คำาพังเพย

- ใชูสำานวนที ่

และใชูสำานวน และสุภาษิต

เป็ นคำาพังเพย

ทีเ่ ป็ นคำา

และสุภาษิต

พังเพยและ

ไดูถก
้ ตูองตรง

สุภาษิต

ตามความ
หมาย

สาระที ่ ๕

วรรณคดีและวรรณกรรม
สาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

ตัวชีว้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะ

(K)

กระบวนการ

(A)

(P)
๑. สรุป

- วรรณคดี

- สามารถ

- มีนิสัยรัก

เนือ
้ หา

และ

สรุปเนือ
้ หา

การอ่าน

วรรณคดีและ

วรรณกรรม

วรรณคดีและ

วรรณกรรมที ่

วรรณกรรมที ่

อ่าน

อ่านไดู

๒. วิเคราะห์ - การ

- วิเคราะห์

วรรณคดีและ

วิเคราะห์

คุณค่าและ

วรรณกรรมที ่

คุณค่าและ

ขูอคิดจาก

อ่านพรูอมยก

ขูอคิดจาก

วรรณคดีและ

เหตุผล

วรรณคดีและ

วรรณกรรมไดู

ประกอบ

วรรณกรรม

๓. อธิบาย

- การอธิบาย

- อธิบาย

คุณค่าของ

คุณค่าของ

คุณค่าของ

วรรณคดีและ

วรรณคดีและ

วรรณคดีและ

วรรณกรรมที ่

วรรณกรรม

วรรณกรรมไดู

- การนำา

- รู้จก
ั คิดและ

ความรู้และ

ความคิดและ

เห็นคุณค่า

ขูอคิดจาก

คุณค่าของ

ของวรรณคดี

การอ่านเพือ

วรรณคดีและ

และ

อ่าน
๔.

สรุป

ประยุกต์ใชูใน วรรณกรรมที ่

วรรณกรรมไป

ชีวิตจริง

อ่านไปใชูใน

ใชูในการ

การดำาเนิน

ดำาเนินชีวิต

ชีวิต
๕. ท่องจำา

- บทอาขยาน - ท่องและจำา

บทอาขยานที ่ และ

บทอาขยาน

กำาหนดและ

บทรูอยกรอง

และ

บทรูอยกรอง

ทีม
่ ีคุณค่า

บทรูอยกรอง

ทีม
่ ีคุณค่าตาม
ความสนใจ

ทีม
่ ีคุณค่าไดู

- ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน

การวิเคราะห์เพือ
่ จัดทำาคำาอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัส ท 21101
เวลาเรียน 3 ชัว
่ โมง

รายวิชาภาษาไทย
มัธยมศึกษาปี ที ่ 2

ชัน

จำานวน 3 หนุวยกิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

มฐ. ท 1.1
1. อ่านออกเสียงบท
รูอยแกูวรูอยกรองไดู
ถ้กตูอง

ทักษะ/

ค่ณลักษ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

ณะ

หลักการ

สามารถ

อ่านออก

อ่านออก

นิสัยรัก

เสียงและ

เสียงรูอย

การอ่าน

การอ่าน

แกูวและ

ทำานอง

อ่านเป็ น

เสนาะ

ทำานอง
เสนาะไดู

2. จับใจความสำาคัญ

จับใจความ

สามารถ

รักการ

สรุปความและอธิบาย สำาคัญของ

จับใจความ

คูนควูา

รายละเอียดจากเรือ
่ ง

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

สำาคัญและ

และ

ทีอ
่ ่าน

ไดู

อธิบายราย

แสวงหา

ละเอียด

ความรู้

จากเรือ
่ งที ่
อ่าน
3. เขียนแผนผัง

หลักการ

สามารถ

รูจ
้ ัก

ความคิดเพือ
่ แสดง

เขียนกรอบ

เขียนกรอบ วางแผนใน

ความเขูาใจในบท

แนวคิด

แนวคิดและ

การ

เรียนต่างๆ ทีอ
่ ่าน

แผนผัง

แผนผัง

ทำางาน

ความคิด

ความคิดไดู

4. อภิปรายแสดง

แสดงความ

สามารถ

รักการ

ความคิดเห็นและขูอ

คิดเห็นและ

วิเคราะห์

คูนควูา

โตูแยูงเกีย
่ วกับเรือ
่ งที ่

มีขอ
ู โตูแยูง

แสดงความ

อ่าน

เกีย
่ วกับ

คิดเห็นโตู

แสวงหา

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

แยูงเกีย
่ ว

ความรู้

และ

กับเรือ
่ งที ่
อ่านไดู
5. วิเคราะห์และ

การ

สามารถ

รักการ

จำาแนกขูอเท็จจริง

วิเคราะห์

วิเคราะห์

คูนควูา

ขูอม้ลสนับสนุนและ

วิจารณ์

วิจารณ์

ขูอคิดเห็นจาก

จำาแนกขูอ

และ

แสวงหา

บทความทีอ
่ ่าน

เท็จจริง

ประเมิน

ความรู้

ขูอม้ล

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

และ

สนับสนุน

ตัวชีว
้ ัด

ไดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

ค่ณลักษ

(K)

กระบวนกา

ณะ

6. ระบุขูอสังเกตการ

การวิจารณ์

สามารถ

รักการ

ชวนเชือ
่ การ

ความสมเหตุ

วิจารณ์

คูนควูา

โนูมนูาว หรือความ

สมผล ของ

ความสม

และ

สมเหตุสมผลของงาน การชวนเชือ

เหตุสมผล

แสวงหา

เขียน

และการโนูม

การลำาดับ

ความรู้

นูาว

ความของ

ร (P)

(A)

การชวน
เชือ
่ และ
โนูมนูาว
7.

อ่านหนังสือ

อ่านหนังสือ

สามารถ

นำา

บทความหรือคำา

ตามความ

ตีความหรือ ประโยชน์

ประพันธ์อย่างหลาก

สนใจ

ประเมิน

ทีไ่ ดูรับ

หลายและประเมิน

สามารถ

คุณค่า

จากการ

คุณค่าหรือแนวคิดที ่

ประเมิน

หรือแนวคิด อ่านไปใชู

ไดูจากการอ่าน เพือ

คุณค่าหรือ

จากการ

ในการ

นำาไปใชูแกูปัญหาใน

แนวคิดทีไ่ ดู

อ่านไดู

ดำาเนิน

ชีวิต

จาก

ชีวิตไดู

การอ่าน
8.

มีมารยาทในการ

อ่าน

มารยาทใน

มีมารยาท

มีมารยาท

การอ่าน

ในการอ่าน

ในการ

ทีด
่ ี

อ่าน

มฐ. ท 2.1
1. คัดลายมือตัว

การคัด

คัดลายมือ

เขียนตัว

บรรจงครึง่ บรรทัด

ลายมือ

ตัวบรรจง

อักษรไทย

ครึง่ บรรทัด ไดูถก
้ ตูอง
ไดู

สวยงาม

สามารถ

รักการ

2. เขียนบรรยายและ

เขียน

พรรณนา

บรรยายและ เขียน
พรรณนา

เขียน

ขูอความไดู
ถ้กตูองตาม
ระดับภาษา

3.

เขียนเรียงความ

เขูาใจและมี

เขียนเรียง

รักการ

ความรู้เกีย
่ ว

ความไดูถ้ก เขียน

กับร้ปแบบ

ตูองตาม

การเขียน

ระดับภาษา

เรียงความ
4. เขียนย่อความ

เขูาใจและมี เขียนย่อ
ความรู้เกีย
่ ว ความไดูถ้ก
กับร้ปแบบ

รักการ
เขียน

ตูองตาม

การเขียนย่อ ระดับภาษา
ความ
5.

เขียนรายงานการ

ศึกษาคูนควูา

ตัวชีว
้ ัด

6.
ธุระ

เขียนจดหมายกิจ

เขียน

สามารถ

รายงานการ เขียน

รักการ
คูนควูา

ศึกษา

รายงาน

และ

คูนควูา

การศึกษา

แสวงหา

คูนควูาไดู

ความรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

(K)

กระบวนกา

เขูาใจและ
มีความรู้

ร (P)

สามารถ
เขียน

เกีย
่ วกับร้ป จดหมายกิจ
แบบการ
เขียน

ธุระไดู

(A)
รักการ
เขียน

จดหมาย
กิจธุระ
7.

เขียนวิเคราะห์

วิจารณ์และแสดง

การเขียน

สามารถ

วิเคราะห์

เขียน

ความรู้ ความคิดเห็น

วิจารณ์

หรือโตูแยูงในเรือ
่ งที ่

และแสดง

อ่านอย่างมีเหตุผล

ความรู้
ความคิด

รักการ
คูนควูาและ

วิเคราะห์

แสวงหา

วิจารณ์

ความรู้

และแสดง
ความรู้

เห็นหรือโตู ความคิด
แยูงในเรือ
่ ง เห็นหรือโตู
ต่าง ๆ

แยูงในเรือ
่ ง
ต่าง ๆไดู

8.

มีมารยาทในการ

เขียน

การกรอก

แบบ สมัคร กรอกแบบ
งาน

9. เขียนรายงานการ
ศึกษาคูนควูา และ
โครงงาน

สามารถ

การเขียน
รายงาน
การศึกษา
คูนควูา
และโครง
งาน

รักการ
คูนควูาและ

สมัครงาน

แสวงหา

ไดู

ความรู้

สามารถ

รักการ

เขียน

คูนควูาและ

รายงาน

แสวงหา

การศึกษา

ความรู้

คูนควูา
และโครง

งานไดู
10. มีมารยาทในการ

การมี

มีมารยาทที ่

เขียน

มารยาทใน ดีในการ

รักการ
เขียน

การเขียน

เขียน

1. พ้ดสรุปใจความ

การพ้ด

สามารถพ้ด

มีมารยาท

สำาคัญของเรือ
่ งทีฟ
่ ัง

สรุปความ

สรุปความ

ในการฟั ง

และด้

จากเรือ
่ งที ่

แสดงความ

และการด้

ฟั งและด้

คิดเห็นจาก

มฐ. ท 3.1

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง
และด้ไดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

2. วิเคราะห์ขูอเท็จ

การ

สามารถ

มีมารยาท

จริง ขูอคิดเห็นและ

วิเคราะห์

วิเคราะห์

ในการฟั ง

ความน่าเชือ
่ ถือของ

ขูอเท็จจริง

และวิจารณ์

ข่าวสารจากสือ
่ ต่างๆ

ขูอคิดเห็น

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง

ของ

และด้ไดู

และการด้

ข่าวสาร
จากสือ

ต่างๆ
3.

วิเคราะห์และ

การ

สามารถ

มีมารยาท

วิจารณ์เรือ
่ งทีฟ
่ ั งและ

วิเคราะห์

วิเคราะห์

ในการพ้ด

ด้อย่างมีเหตุผล เพือ

และวิจารณ์ วิจารณ์

นำาขูอคิดมาประยุกต์

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง

ใชูในการดำาเนินชีวิต

และด้เพือ

และด้ไดู

นำาขูอคิด

อย่างมี

การฟั งและ
การด้

มาประยุกต์ เหตุผล
ใชูในการ
ดำาเนินชีวิต
4. พ้ดในโอกาสต่าง

การพ้ดใน

ๆ ไดูตรงตาม

โอกาสต่าง ในโอกาส

วัตถุประสงค์

สามารถพ้ด
ต่าง ๆ ไดู
ตรง
วัตถุประสง
ค์และถ้ก
ตูอง

มีมารยาท
ในการพ้ด

5.

พ้ดรายงานเรือ
่ งที ่

การพ้ด

สามารถพ้ด

มีมารยาท

รายงาน

รายงาน

ในการพ้ด

คูนควูา จากการฟั ง

เรือ
่ งหรือ

การฟั ง

การด้ และการ

ประเด็นที ่

และการด้

สนทนา

ศึกษา

ประเด็นทีศ
่ ึกษา

คูนควูาจาก
การฟั งการ
ด้และการ
สนทนา
6. มีมารยาทในการ
ฟั ง การด้ และการ
พ้ด

การมี

สามารถ

มารยาทใน แสดงออก
การฟั ง

ในการมี

การด้ และ มารยาทใน
การพ้ด

การฟั ง
การด้และ
การพ้ดไดู

มารยาทใน
การฟั ง
การด้และ
การพ้ด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

มฐ. ท 4.1
1. สรูางคำาในภาษา
ไทย

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

รูจ
้ ัก

สามารถ

รูจ
้ ักคำาใน

โครงสรูาง

สรูางคำา

ภาษาไทย

ของการ

ประสม คำา

สรูางคำาใน

ซำา
้ คำาซูอน

ภาษาไทย

คำาสมาส

เพิม
่ มากขึน

คำาสนธิไดู
2. วิเคราะห์

มีความรู้

โครงสรูางประโยค

เรือ
่ ง

สามัญ ประโยคความ โครงสรูาง

สามารถ

ใชูประโยค

สรูาง

ในภาษา

ประโยค

ไทยไดูถ้ก

สามัญ

ตูองตาม

รวมและประโยค

ของ

ความซูอน

ประโยคใน

ประโยค

ความ

ภาษาไทย

ความรวม

ตูองการ

ประโยค
ความซูอน
ไดู

3.

แต่งบทรูอยกรอง รูจ
้ ัก

สามารถ

รักการ

แต่งกลอน

เขียนคำา

สุภาพไดู

ประพันธ์

สามารถใชู

ใชูคำา

คำา

ราชาศัพท์

ราชาศัพท์

ราชาศัพท์

คำาสุภาพไดู

ตามฐานะ

คำาสุภาพไดู ถ้กตูองตาม

ฉันทลักษณ์
ของคำา
ประพันธ์
4.

ใชูคำาราชาศัพท์

รูจ
้ ักการใชู
คำา

ของบุคคล

ถ้กตูอง

กาลเทศะ
และบุคคล

5.

รวบรวมและ

รูจ
้ ักและ

รวบรวม

รักการ

อธิบายความหมาย

แยกแยะคำา

และอธิบาย คูนควูาและ

ของคำาภาษาต่าง

ทีม
่ าจาก

ความหมาย

แสวงหา

ประเทศทีใ่ ชูในภาษา

ภาษาต่าง

ของคำา

ความรู้

ไทย

ประเทศ

ภาษาต่าง
ประเทศที ่
ใชูในภาษา
ไทยไดู

ตัวชีว
้ ัด

มฐ. ท 5.1

1. สรุปเนือ
้ หา
วรรณคดี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

(K)

กระบวนกา

วรรณคดี

ร (P)

(A)

สามารถ

นิสัยรักการ

วรรณกรรม สรุปเนือ
้ หา

อ่าน

ใจความ

วรรณกรรมและ

สำาคัญของ

วรรณกรรมทีอ
่ ่านใน

เรือ
่ งไดู

ระดับทีย
่ ากขึน

2. วิเคราะห์และ

วิเคราะห์

สามารุ

นิสัยรักการ

วิจารณ์วรรณคดี

วรรณคดี

วิเคราะห์

อ่าน

วรรณกรรม และ

วรรณกรรม วิจารณ์

วรรณกรรมทูองถิน
่ ที ่

และ

อ่านพรูอมยกเหตุผล

วรรณกรรม วรรณกรรม

ประกอบ

ทูองถิน

วรรณคดี
และ
วรรณกรรม
ทูองถิน

พรูอมยก

เหตุผล
ประกอบไดู
3. อธิบายคุณค่าของ

คุณค่าของ

สามารถ

นิสัยรักการ

วรรณคดีและ

วรรณคดี

วิเคราะห์

อ่าน

วรรณกรรมทีอ
่ ่าน

และ

อธิบาย

วรรณกรรม คุณค่าของ
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม
ทีอ
่ ่านไดู
4.

สรุปความรู้และ

การอ่าน

สามารถ

นิสัยรักการ

ขูอคิดจากการอ่านไป เพือ
่ ความ

สรุปความรู้ อ่าน

ประยุกต์ใชูในชีวิต

ขูอคิด และ

เขูาใจ

จริง

นำาไป
ประยุกต์
ใชูไดู

5.

ท่องจำาบท

บท

ท่องบท

นิสัยรักการ

อาขยานตามที ่

อาขยาน

อาขยาน

อ่าน

กำาหนดแลบทรูอย

และบทรูอย ตามที ่

กรองทีม
่ ีคุณค่าตาม

กรองทีม
่ ี

กำาหนดและ

ความสนใจ

คุณค่า

บทรูอย
กรองตาม

ความสนใจ
ไดู

การวิเคราะห์เพือ
่ จัดทำาคำาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทย

รหัส ท 23101
เวลาเรียน 3 ชัว
่ โมง

ตัวชีว
้ ัด

มฐ. ท 1.1

1. การอ่านออกเสียง

2. ระบุความแตกต่าง

ชั้น

มัธยมศึกษาปี ที ่ 3
จำานวน 3 หนุวยกิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

ค่ณลักษ

(K)

กระบวนกา

ณะ

ร (P)

หลักการ

สามารถ

นิสัยรัก

อ่านออก

อ่านออก

การอ่าน

เสียง

เสียงไดู

ความแตก

สามารถ

ของคำาทีม
่ ีความหมาย ต่างของคำาที ่ ระบุความ
โดยตรงและความ

(A)

มีความ

แตกต่าง

รักการ
คูนควูา
และ

หมายโดยนัย

หมาย

ของคำาไดู

โดยตรงและ

แสวงหา
ความรู้

โดยนัย
3. ระบุใจความสำาคัญ
และรายละเอียดของ

การระบุ
ใจความ

ขูอม้ลทีส
่ นับสนุนจาก สำาคัญของ
เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

ขูอม้ล

สามารถ

รักการ

เขียนระบุ

คูนควูา

ใจความ

และ

สำาคัญและ

แสวงหา

ราย

ความรู้

ละเอียด
ของขูอม้ลที ่
สนับสนุน
จากเรือ
่ งที ่
อ่าน
4.อ่านเรือ
่ งต่าง ๆ

หลักการ

สามารถ

รักการ

แลูวเขียนกรอบ

เขียนกรอบ

เขียนกรอบ

คูนควูา

แนวคิด ผังความคิด

แนวคิดผัง

แนวคิดผัง

และ

บันทึก ย่อความและ

ความคิด

ความคิด

แสวงหา

รายงาน

บันทึก การ

บันทึก การ

ความรู้

ย่อความการ ย่อความ
รายงาน

การ
รายงานไดู

5. วิเคราะห์ วิจารณ์

การ

สามารถ

รักการ

และประเมินเรือ
่ ง ที ่

วิเคราะห์

วิเคราะห์

อ่านโดยใชูกลวิธก
ี าร

วิจารณ์ และ วิจารณ์

เปรียบเทียบเพือ
่ ใหูผู้

ประเมินเรือ
่ ง และ

แสวงหา

อ่านเขูาใจไดูดีขึน

ทีอ
่ ่าน

ความรู้

ประเมิน

คูนควูา
และ

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน
ไดู
6. ประเมินความถ้ก

การประเมิน

สามารถ

รักการ

ตูองของขูอม้ล ทีใ่ ชู

ความถ้ก

ประเมิน

คูนควูา

สนับสนุนในเรือ
่ งที ่

ตูองของ

ความถ้ก

และ

ขูอม้ล

ตูองของ

แสวงหา

ขูอม้ลไดู

ความรู้

อ่าน

7. วิจารณ์ความสม

การวิจารณ์ สามารถ

เหตุสมผล การลำาดับ ความสมเหตุ วิจารณ์
ความ และความเป็ น

สมผล การ

ความสม

ไปไดูของเรือ
่ ง

ลำาดับความ เหตุสมผล
และความ

การลำาดับ

เป็ นไปไดู

ความ และ

ของเรือ
่ ง

ความเป็ น
ไปไดูของ
เรือ
่ งทีอ
่ ่าน
ไดู

รักการ
คูนควูา
และ
แสวงหา
ความรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

8. วิเคราะห์เพือ
่ แสดง การแสดง

สามารถ

รักการ

ความคิดเห็นโตูแยูง

ความคิด

วิเคราะห์

คูนควูาและ

เกีย
่ วกับเรือ
่ งทีอ
่ ่าน

เห็นโตูแยูง

แสดงความ

แสวงหา

เกีย
่ วกับ

คิดเห็นโตู

ความรู้

เรือ
่ งทีอ
่ ่าน

แยูงเกีย
่ ว
กับเรือ
่ งที ่
อ่านไดู

9. ตีความและ

การตีความ สามารถ

ประเมินคุณค่า และ

และ

แนวคิดทีไ่ ดูจากงาน

ประเมิน

ประเมิน

คุณค่า

คุณค่าไดู

เขียนอย่างหลาก

ตีความและ

-

หลาย เพือ
่ นำาไปใชู
แกูปัญหาในชีวิต
10. มีมารยาทในการ

มารยาทใน มีมารยาท

อ่าน

การอ่าน

ในการอ่าน
ทีด
่ ีไดู

มฐ. ท 2.1

-

1. คัดลายมือตัว

การคัด

คัดลายมือ

บรรจงครึง่ บรรทัด

ลายมือ

ตัวบรรจง

-

ครึง่ บรรทัด
ไดู
2. เขียนขูอความ

การเขียน

สามารถ

โดยใชูถูอยคำาไดูถก

ขูอความ

เขียน

ตูองตามระดับภาษา

ขูอความไดู

-

ถ้กตูองตาม
ระดับภาษา
3. เขียนชีวประวัติ

การเขียน

เขียน

หรืออัตชีวประวัติโดย

ชีวประวัติ

ชีวประวัติ

เล่าเหตุการณ์ ขูอคิด

หรือ

เห็นและทัศนคติใน
เรือ
่ งต่าง ๆ

-

โดยเล่า

อัตชีวประวั เหตุการณ์
ติ

ขูอคิดเห็น
และ
ทัศนคติใน
เรือ
่ ง
ต่าง ๆไดู

4. เขียนย่อความ

การเขียน

สามารถ

ย่อความ

เขียนย่อ

-

ความไดู
5. เขียนจดหมายกิจ

การเขียน

เขียน

-

ธุระ

จดหมาย

6. เขียนอธิบาย

จดหมายกิจ

กิจธุระ

ธุระไดู

การเขียน

เขียน

ชีแ
้ จง แสดงความคิด

อธิบาย

เห็นและโตูแยูงอย่างมี

ชีแ
้ จง

เหตุผล

อธิบาย
ชีแ
้ จง
แสดงความ
คิดเห็นโตู
แยูงอย่างมี
เหตุผล

ตัวชีว
้ ัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
(K)

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

7. เขียนวิเคราะห์

การเขียน

สามารถ

รักการ

วิจารณ์ และแสดง

วิเคราะห์

เขียน

คูนควูาและ

ความรู้ ความคิดเห็น

วิจารณ์

วิเคราะห์

แสวงหา

หรือโตูแยูงในเรือ
่ ง

และแสดง

วิจารณ์

ความรู้

ต่าง ๆ

ความรู้

และแสดง

ความคิด

ความรู้

เห็นหรือโตู ความคิด
แยูงในเรือ
่ ง เห็นหรือโตู
ต่าง ๆ

แยูงในเรือ
่ ง
ต่าง ๆไดู

8. กรอกแบบสมัคร

การกรอก

งานพรูอมเขียน

แบบ สมัคร กรอกแบบ

คูนควูาและ

บรรยายเกีย
่ วกับ

งาน

สมัครงาน

แสวงหา

ไดู

ความรู้

ความรู้และทักษะของ

สามารถ

รักการ

ตนเองทีเ่ หมาะสมกับ
งาน
9. เขียนรายงานการ

การเขียน

สามารถ

รักการ

ศึกษาคูนควูา และ

รายงาน

เขียน

คูนควูาและ

โครงงาน

การศึกษา

รายงาน

แสวงหา

คูนควูา

การศึกษา

ความรู้

และโครง

คูนควูา

งาน

และโครง
งานไดู

10. มีมารยาทในการ

การมี

เขียน

มารยาทใน ดีในการ
การเขียน

มีมารยาทที ่ เขียน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

สามารถ

มีมารยาท

ความคิด

แสดงความ

ในการฟั ง

เห็นและ

คิดเห็นและ

และการด้

ประเมิน

ประเมิน

เรือ
่ ง

เรือ
่ งไดู

(K)

มฐ. ท 3.1

1. แสดงความคิดเห็น การแสดง
และประเมินเรือ
่ งจาก
การฟั งและการด้

กระบวนกา

2. วิเคราะห์และ

การ

สามารถ

มีมารยาท

วิจารณ์เรือ
่ งทีฟ
่ ั งและ

วิเคราะห์

วิเคราะห์

ในการฟั ง

ด้ เพือ
่ นำาขูอคิดมา

และวิจารณ์ และวิจารณ์

ประยุกต์ใชูในการ

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง

เรือ
่ งทีฟ
่ ัง

ดำาเนินชีวิต

และด้ เพือ

และด้ไดู

นำาขูอคิด
มาประยุกต์
ใชูในการ
ดำาเนินชีวิต

และการด้

3. พ้ดรายงานเรือ
่ ง

การพ้ด

สามารถพ้ด

มีมารยาท

หรือประเด็นทีศ
่ ึกษา

รายงาน

รายงาน

ในการพ้ด

คูนควูาจากการฟั ง

เรือ
่ งหรือ

การฟั งและ

การด้ และการ

ประเด็นที ่

การด้

สนทนา

ศึกษา
คูนควูาจาก
การฟั ง
การด้ และ
การสนทนา
ไดู

4. พ้ดในโอกาสต่าง

การพ้ดใน

ๆ ไดูตรงตาม

โอกาสต่าง ในโอกาส

วัตถุประสงค์

สามารถพ้ด

มีมารยาท
ในการพ้ด

ต่าง ๆ ไดู
ตรง
วัตถุประสง
ค์และถ้ก
ตูอง

5. พ้ดโนูมนูาว โดย
นำาเสนอหลักฐานตาม

การพ้ดโนูม สามารถพ้ด
นูาว

โนูมนูาว

ลำาดับเนือ
้ หาอย่างมี

ไดูตาม

เหตุผลและน่าเชือ
่ ถือ

ลำาดับ
เนือ
้ หา

มีมารยาท
ในการพ้ด

อย่างมี
เหตุผลและ
น่าเชือ
่ ถือ
6. มีมารยาทในการ

การมี

สามารถ

ฟั ง การด้ และการ

มารยาทใน แสดงออก

พ้ด

การฟั ง

ในการมี

การด้ และ มารยาทใน
การพ้ด

มารยาทใน
การฟั ง
การด้และ
การพ้ด

การฟั ง
การด้และ
การพ้ดไดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

มฐ. ท 4.1

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

กระบวนกา

1. จำาแนกและใชูคำา

การจำาแนก สามารถ

ในภาษาไทย

คำาภาษา

การใชูคำา

แสวงหา

ต่าง

ภาษา ต่าง

ความรู้

ประเทศ

ประเทศไดู

ภาษาต่างประเทศทีใ่ ชู และการใชู

รักการ

จำาแนกและ คูนควูาและ

2. วิเคราะห์

ประโยคซับ

สามารถ

รักการ

โครงสรูางประโยคซับ

ซูอน

วิเคราะห์

คูนควูาและ

โครงสรูาง

แสวงหา

ประโยคซับ

ความรู้

ซูอน

ซูอนไดู
3. วิเคราะห์ระดับ

ระดับภาษา

ภาษา

สามารถ

รักการ

วิเคราะห์

คูนควูาและ

ระดับภาษา

แสวงหา

ไดู

ความรู้
รักการ

4. ใชูคำาทับศัพท์และ

การใชูคำา

สามารถใชู

ศัพท์บัญญัติ

ทับศัพท์

คำาทับศัพท์ คูนควูาและ

และศัพท์

และศัพท์

แสวงหา

บัญญัติ

บัญญัติไดู

ความรู้

5. อธิบายความหมาย คำาศัพท์

สามารถ

รักการ

คำาศัพท์ทางวิชาการ

ทาง

อธิบาย

คูนควูาและ

และวิชาชีพ

วิชาการ

ความหมาย

แสวงหา

และวิชาชีพ คำาศัพท์ทาง

ความรู้

วิชาการ
และวิชาชีพ

ไดู
6. แต่งบทรูอยกรอง

บทรูอย
กรอง

สามารถ

รักการ

แต่งบทรูอย คูนควูาและ
กรองไดู

แสวงหา
ความรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชีว
้ ัด

ความรู้
(K)

มฐ. ท 5.1
1. สรุปเนือ
้ หา
วรรณคดี
วรรณกรรมและ

วรรณคดี

ทักษะ/

ค่ณลักษณ

ร (P)

(A)

สามารถ

นิสัยรักการ

กระบวนกา

วรรณกรรม สรุปเนือ
้ หา
วรรรณ

วรรณกรรมทูองถิน
่ ใน กรรมทูอง

ใจความ
สำาคัญของ

อ่าน

ระดับทีย
่ ากยิง่

ถิน

เรือ
่ งไดู

2. วิเคราะห์วิถีไทย

คุณค่าของ

สามารถ

นิสัยรักการ

และคุณค่าจาก

วรรณคดี

วิเคราะห์

อ่าน

วรรณคดีและ

และ

คุณค่า

วรรณกรรมทีอ
่ ่าน

วรรณกรรม จาก
วรรณคดี
วรรณกรรม
ไดู

3. สรุปความรู้และ

การอ่าน

สามารถ

ขูอคิดจากการอ่าน

เพือ
่ ความ

สรุปความรู้ อ่าน

เพือ
่ นำาไปประยุกต์ใชู

เขูาใจ

ขูอคิดและ

ในชีวิตจริง

นิสัยรักการ

นำาไป
ประยุกต์
ใชูไดู

4. ท่องจำาและบอก

คำาและ

สามารถ

คุณค่าบทอาขยาน

ความหมาย วิเคราะห์

และบทรูอยกรองทีม
่ ี

จากบท

คุณค่า

คุณค่าตามความ

อาขยาน

จากบท

สนใจและนำาไปใชู

บทรูอย

อาขยาน

นิสัยรักการ
อ่าน

อูางอิง

กรอง

และบทรูอย
กรองไดู

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful