You are on page 1of 24

Adobe Photos

hop Elements 7 PL.


Obrbka zdj cyfrowych
Autor: Anna Owczarz-Dadan
ISBN: 978-83-246-1890-3
Format: 168x237, stron: 248
Poznaj najcenniejsze moliwoci modszego brata Photoshopa!
Poznaj interfejs programu i zasady jego uywania
Pracuj z zaznaczeniami i warstwami w Photoshop Elements 7
Opanuj korekcj koloru, balansu bieli oraz przewietle

Program Photoshop Elements, od lat rozwijany przez firm Adobe, wci traktowany
jest po macoszemu przez rzesze uytkownikw droszego i bardziej zaawansowanego
Photoshopa. Myli si jednak ten, kto sdzi, e nie warto zada sobie trudu opanowania
moliwoci oferowanych przez ten program. Photoshop Elements w wielu przypadkach
dorwnuje swemu starszemu bratu, a czasem nawet go przewysza pozwalajc na
przykad na katalogowanie zdj czy tworzenie wasnych, unikalnych kompozycji.
Z drugiej strony paleta jego opcji zwizanych z edycj obrazu w zupenoci wystarcza
do poprawienia jakoci fotografii tak amatorskich, jak i pprofesjonalnych.
Ksika Adobe Photoshop Elements 7 PL. Obrbka zdj cyfrowych autorstwa Anny
Owczarz-Dadan, od lat zajmujcej si problematyk fotografii cyfrowej, to znakomity
zestaw wicze dla pocztkujcych i zaawansowanych uytkownikw tego programu.
Znajdziesz tu skrtowe omwienia oraz konkretne wiczenia z zakresu obsugi aplikacji,
polece i technik edycji oraz retuszu zdj od wprowadzania zaznacze, przez prac
z warstwami, kadrowanie czy prostowanie, a po tak szczegowe tematy,
jak poprawianie wygldu osb na portretach czy tworzenie kolay. Wszystko to podane
na licznych ilustracjach, pokazujcych kolejne etapy poszczeglnych procesw,
co znacznie uatwi i przyspieszy Twoj nauk.
Uruchamianie i zamykanie programu
Zaznaczanie, kopiowanie i przesuwanie elementw
Zmiana widoku w oknie obrazu
Praca z warstwami
Cofanie wykonanych czynnoci
Kadrowanie obrazu
Prostowanie obrazu
Korekcja kolorw oraz kontrastu
Korekcja balansu bieli, przewietle i niedowietle
Usuwanie szumw
Korekcja wad obiektywu
Cyfrowa lampa byskowa
Retusz zdj portretowych
czenie fotografii w panoramy i kolae

Wykorzystaj moliwoci wietnego programu do obrbki fotografii cyfrowych!

01234567892

4 5 6974
 2 44 24 92734

 !"#$%&#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
)!*"+",-#$%&#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''./
0123%!4#5$6"*#71891:#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..
06"*2#$%&##-412!4#$6"*2#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.;
<*="!"#%31>=#=#$%& "#0%*%-%$#?6""!*-#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.@
<*="!"#%31>=A#4*>"#=1"B!",#32C2#=2B="*6!"#=#%4!"#$%&#'''''''''''''''''''''D.
E=%1"!"#!%="&%#%4!#%31#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''D.
F$-2=!"#1 !#=$%=91%!2#=#%4!"#%31#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DD
G23!"#+%*2#=24%12-*2=!"#9%#1$-#%31
=#$%& "#0%*%-%$#?6""!*-#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DH
F24!"#$%&#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DI

 2 4J4 9 274 K6 L4M 12 N 274241673 N 2747O775PN4J

F1!1!"#C"&%#%3-1#%31#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''D@
Q!6%=!"#11!1"!#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DR
<912-4=!"#-!8*"&%#11!1"!#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DR
F1!1!"#"6""!*>=#%#"&6!2#4-1*C*#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DR
F1!1!"#"6""!*>=#%#!""&6!2#4-1*C*#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';D
S--%#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';D
S--%#&!"*21!"#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';;
F1!1!"#$1"1#464!8"#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';I
F1!1!"#$1"1#$%"!"#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';T
F1!1!"#$1"1#6%=!"#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';(
U%92+4,#11!1"!'#0%6""!"#0%$=#4=89V#5W"+!"#?9&":#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H.
<9=!"#11!1"!#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HH
F1!1!"#1#,"9!%1"-!2#-*%-%=!"#"+"4*>=#9%$-%=!#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HI
X%$%=!"##=46",!"#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HR
01"-!8"#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H(

 2 4Y42 4N2 M 4N4 M274 K6 4Z


0%6"#-*%$!#$%=84-1"!#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I.
71891"#0%=84-1!"#5F%%:#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ID
06"*#7=&*%#57[&*%:#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''IH
71891"#W\14#5]!9:#''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''IT

01

23456178494
84 1 669
11715513148

43!"101#
91$

%&'(&)*+,'-.,/012.&',/(&0-3(/21-345*,/(/50160&7+,/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889:
;&7+&*&/(&0-3(</=>1/(/(&0-3(4/0&-301(?/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889@
=(10.,*+,/*1(,'/(&0-3(</+/*&2&(&*+,/*&.(</8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889A
B&C3<(*+&*+,/(&0-3(</+/.7+&*&/','/51>1),*+&/(/5&D,E+,/F&0-3(</888888888888888888888888888888888888888888GH
B-I(&*+,/(&0-3(</888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GJ
K?E.,*+,/+/01.>?E.&*+,/(&0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GJ
L15+1(&*+,/(&0-3(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888G@
L15+1(&*+,/(&0-3(/(/1M04M+,/',2*,61/21CI7,*3I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888G@
L15+1(&*+,/(&0-3(/./21CI7,*3I/21/21CI7,*3I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888GA
NE&D&*+,/(&0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:H
;7+&*&/C0<E+&/(&0-3(</888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:H
BC0<(&*+,/(&0-3(</88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:O
=0<M</7+,-.&*+&/(&0-3(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:P
F&0-3(</215&-1(&*+&/+/(<5,>*+,*+&/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888:9
Q0I5I'/./5150.,2*+7+/R/-51-SM/*&/7&-C4/(/50160&7+,/TU131-U15/VD,7,*3-/888888888888888888@H

43!"1$1W4!614814X!1Y$
F0&E&*+,/21/5150.,2*+EU/E.<**1ZE+/.&/5171E?/51D,E,*+&/[1\*+'/]B*21^/88888888888888888888888888@9
[1\&*+,/E.<**1ZE+/(<C1*&*<EU/(/1C*+,/1M0&.I/R/5&D,3&/_+-310+&/E1\*+4`/888888888888888888888888@G

43!"1a1743
94614X!16361bc
T17*+,'-.&*+,/.2'4E+&/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AO
;7+&*&/01.7+&0I/1M0&.I/*&/5130.,M</20ICI/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Ad
;7+&*&/01.7+&0I/1M0&.I/*&/5130.,M</+**,/*+)/20IC/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A9
L&201(&*+,/1M0&.I/.&/5171E?/*&0.42.+&/L&201(&*+,/][015^/8888888888888888888888888888888888888888888888A:
L&201(&*+,/(+,DI/1M0&.S(/',2*1E.,Z*+,/.&/5171E?
51D,E,*+&/T12.+,D/.,-C&*1(&*,/.2'4E+&/]e+f+2,/NE&**,2/TU131-^/88888888888888888888888888888888888888888OHO
L&201(&*+,/21/C-.3&>3I/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OHO
L&201(&*+,/./.&EU1(&*+,7/.&-&2</30.,EU/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OH:
L&201(&*+,/.&/5171E?/51D,E,*+&/L&20I'/][015^/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOH
T01-31(&*+,/1M0&.I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOO
gM0&E&*+,/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOP
g2M+'&*+,/1M0&.I/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOJ
;7+&*&/01.7+&0I/1M-.&0I/01M1E.,61/8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OOJ
T0.,C-.3&>E&*+,/1M0&.I/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OdH

43!"11h4i4!614 41cj$

k><-C&(+E.*&/C10,CE'&/C1D10S(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od9
;&*+7/01.51E.*+,-./C10,CE'4l/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od9
L10,CE'&/C1D10S(/.&/5171E?/51.+17S(/888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Od:
;7+&*&/3,75,0&3I0</M&0(*,'/.2'4E+&/]1E+,5D&*+,/+/1EU>&2.&*+,^/8888888888888888888888888888888888888888888OPP
B-I(&*+,/217+*&*3</M&0(*,'/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OP:
;&7+&*&/C1D10S(/88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OP@
;&7+&*&/.2'4E+&/(/1M0&./E.&0*1mM+&></888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OJd

00

00

123405678930

 
  !
  " #$ % & #' " (

)*+,+3-.0/001*26*2-,+-3370+,4593-0,*0.-,6000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
8

9# %:;
< ";;
$ #";!
"";(
9##<='' :>?
< >(
9 !
9##@A# B $ < # B !
$ $$ $ # %!
CD "%$@ !
E ##<=!!
F####$ #'"%:G

)*+,+3-.0H00I-42*26J-633744+70+-K-,33733-0,*5L9+M97067564+60*4NO0000000000000000000000007H7
E"#=:(
P D "B@<#: (;
9< '#: #((
9## ' # ?Q
E## $"?Q
RDB #?QG
S% " # ?Q
 " : ?

)*+,+3-.07T00UM9+73370+,45V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000W7H
X&# #:$ %?(
Y #$ B "Z ???

[65*6+L0+,45V02L\*6+L45-3L9]020\43M^970000000000000000000000000000000000000000000000000000000WW_
1\*6*23,+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000WWH

01232456789

5 

!"#"$%##&#''(
"')&#"$*+$%,#&#)!"!"-"./"+''"0
#+$."0#-1%"#'!&"-"-*&#*&$#*$,2(
*!/""3#"2&.3&3&#"+&#2,'#2
/!3&-4+###"2!,56789:;<=6;>78?-

@5A5BC4DA 2D7 1325AD75 


31 EFCD77F 1G 5H4D

!"*&#""#'!'*#$
-I*0&&.0*#+3&2"*#.(.0*#2(/
+'"*#!",JKL<M6NOP7QRST?#'#.3)*#-U#.&V*"$/"$#+WXYZW[\]#
\]^Z[W[\]-_*"&#'!/"#!&#2"-'#.+('+&#
*"-`&#3&("+#+&#2,&#'&"#",2a"b&$.+/!'+(03*#.(/!"
*,"%)/"*#$-c#""3!'#,2(&#
)/"%,#"$/"$#dXWYZ\XeJKLefghijklLmnop(')#$+q#"##
$'#*&##""'"0#+-r/"$$#"32
"*"""+3&2*"%/*"$#s&0/#"#
$%,%-1""b!(*,0#+-t#3*"""$
/"+#&#2!"($*"'*#,02"**#!"&&(
*/*#,'+"!"0#"#$"+#"(,'#%
0*,*&##*#"*&$-'/*0#/,u
2!'$*"vwQx<M6NOP7QRST?y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
q
$%'"+$*"0#(*&##"')0"&$,##&#.)&#$#"+$*"%*&#"%%!&56789:;<=6;>78?$
56789:6xz<=6;>78xz?-

01

234567894
4 94 7 66
7787557374 9
!"#$%&'()*+*$%",-(.#"$%#*&-(/(&-0%*#*&-12(345674389:;9<=73>8?974<:@74A>
+&'0,'B/C(DE7:@4F;94G@EA4@6H53>8979HI7>J>97KJ8F43>49F4K>8LEM98J8A83@G9NE
EO<45GP9QENH54:9G?6743>4934<5RN5>9H569QEJ8H8S9JGO9@7E<5E389:;9Q<5859G?6@KE7T
3>K49Q<EL<4AGP9K@=<69:KE<56:@4959QEJ8H83>49UVWXYZV[\]ZV[UVWXYZV^_`VabW[\bZ[
`VabWc9JGO9KJ>K3>89>KE3R9dYZeWf^ZVWXYZg9_hWbVYb^V^ibZ^jVabWc979Q4J8H>89UVWXYZa^_`VabWXcC
k+'B(#lmn/o($/p(&"#$%&'(#"$%#*&-(*q(&-0%*#*&'rst9!"#$%&'(#"$%#*&-(@E974<T
:@76P9349K@=<6HI954A>8:5H54389:;9A4Q69O>@E78P9H56J>9EO<4569<4:@<E7895OGNE7438
59Q>K:8J>C9uE?349F89QENN474v98N6HF>P9:@E:E74v93493>HI98w8K@69:Q8HF4J389>@QC
x974<:@79<4:@<E76HI934J8?69KE<56:@4v97@8N6P9LN6954A>8<54:59Q<4HE74v959EO<4T
58A9O>@A4QE76AP949@4K?89EO>8K@4A>9>9@8K:@8AP9349K@=<6HI9HIH8:5954:@E:E74v
QEJ8H83>49JGO9G?6v934<5RN5>9N5>4y4F;H6HI976y;H53>8934974<:@74HI9<4:@<E76HIC
z8MJ>958HIH8:59:KE<56:@4v959F8N38LE959@4K>HI934<5RN5>P9Q<4HGF;H934974<:@7>8978KT
@E<E78FP9Q<EL<4A9QEQ<E:>9E9NEKE343>8954A>436974<:@76978K@E<E78F979<4:@<E7;C
{74L4P9O4<N5E974?38|||9x7>RK:583>89<E5A>4<G9EO<45G9<4:@<E78LE9:QE7ENGF89F8LE
N8wE<A4HFR9>9G@<4@R9F4KEMH>C9}49&"#$%&"rs(&-0%*#*&'rs9AEL;9O6v954A>8:5H5438
76y;H53>89EO>8K@6978K@E<E789>9@8K:@978K@E<E76C9~4?N698J8A83@9EO<45K4978K@ET
<E78LE9_EO>8K@c9AE?349NE7EJ3>895A>83>4v9_3QC9QE7>RK:54vP9QEA3>8F:54v9>@QCcP954T
HIE7GF;H9F8LE9Q>8<7E@3;9H56@8J3EMvC
D<56954yE?83>GP9?89@7E<56A6974<:@7R9QE974<:@7>89>979A>RN56H54:>893>895A>8T
3>4A69QEyE?83>49?4N38F9593>HI9349J>MH>89Q4J8@6P9>HI9GyE?83>89ORN5>8934:@RQGF;H8
349:4A6A9NEJ89J>:@69F8:@974<:@749]^_VW]icP9QE3>874?95E:@4y49G@7E<5E34
F4KE9Q>8<7:54P94934N93>;9534FNGF;9:>R9KEJ8F38974<:@76C9}49:4A8F9L=<589J>:@69534FT
NGF89:>R974<:@749G@7E<5E349F4KE9E:@4@3>4C

7
7477
7
4

z8MJ>9HIH8:5954A>83>v974<:@7R9]^_VW]ic979576Ky;974<:@7R9_<4:@<E7;cP9KJ>KT
3>F9F;9N7GK<E@3>89JGO976O>8<59QEJ8H83>89UVWXYZV[\]ZV[UVWXYZV^f^YV9_`VabW[\bZ[
`VabW^W]^VW]icP949K>8N69QEF47>9:>R9EK3E9N>4JELE789\]ZV^ZVWXYZV^_\bZ^`VabWc
9<6:G38K9C9979QEJG9\VfZV^_\Vbc97Q<E74N93457R9NJ49@7E<5E38F974<:@76
>9KJ>K3>F9C

9EA6MJ3>89Q<EL<4A934N4F89F8F93457R9UVWXYZV^^_`VabW^cC

012324567897
7 5 0 7899!"#$%&'()*%+,-!.!%/
012345678493#$%3:'()*%+,;3<5=>?@>A343<42BCD345678493<3EF=>@>9G>?=3?85EH3F84>?65@>5
FB@53I>5JFKF4?KF3L%!:LMN"M;O3BJ>B@>P3PD3I4HB6F8@>?3J?42=3E6<2G>7B>?=
=27<2O3@5G>7B5PDG3BJ54>7<3QR!S3TU4G<57345678453<F785@>?3<5=>?@>F@53434567849365786F4DO
53E6FK65=3@5I53P?P3IF=2VJ@>?3@5<493W!X3:N"MX;S3YG<24>VG>?O3@5<493=FZ?7<
43E6<27<CFVG>3<=>?@>AS

[1 2471\75 74753554752

]^_`abcdef_g`hdcij`kf_lbi`cmelbcnopqrstuvowxoyz{|wyzo{z|w{xyz}~ouuouxrop }
yozvuvoop}op{|voooxovyv}ozyz~ovoxyzoyz{|wyzotx
|wzzouv|ttxzoyozvuvoop}oqvtx{vsuxozsoyz{|wyozwy
p{|voooxo{zyv}

0 7899#%MM%M&("!M-!"%*M%!%%RMM!&%RMM-L%!
%!M+!%%,!/)!"/&%M0123H84F6<2A3@F4D34567849O3=FZ?7<36U4@>?Z37BF6<2785A3<3EFJ?G?@>53W!L%W!
:N"MLMN"M;O35J?34U4G<573F84F6<F@?3<F785@>?3IFI58BF4F3FB@F3I>5JFKF4?3L%!
:LMN"M;3:627H@?B3S;O343B8U62=319I<>?7<3=UKC3FI365<H3@5I5A3@F4F384F6<F@?P3456784>?
4C57@D3@5<49S3T27856G<234E>75A3PD343EFJH3L:LM;S3>?I237BFG<27<O3BJ>B@>P3S

01

234567894
4 94 7 66
7787557374 9

! "67#$
%&'()*+,-(.(/0
1(/,)/,234/,
510/)-,6027
89:;<=>?>9@A=BCDEFAGH=IEDJ=DKF@CDLM=K;9=CKNM=OG=AE@CKPK=KBCEQKCG>AI<9=BQ<9@A>AEIK=RES
DKF@CDJ=KNCGDIJ=TK=I<9=IKS=I<JM=UKN=SA<9U9=@<L=CE=AKADG>AKUVM=N;<NI<U=<NEIL=T V=A=D><:I<LCGQ
N;KD<@A9Q=W42-X

YZ[\]^_`a_b\ac]de\dcfghd[ijklmknmojnpqrsjrjtpluvmujwxyz{|}~x}yzijpjnpst
nmujrjrqnjrjunjtjtljrtrpjnrjnpqrsjmjnpvmnmojklprmq
{yjnukjjuqjrnmujkqpjqjtluvunmpjwxyz{|xwx|
|xyz{|}jx}yx}y~yy{zjmjrjrqnjknmujmplrjwx|
|xyz{|}~x}y~yy{zjrtrpqmjrjtljx|xjxjnrjnpqrsjjqp
rmuqmijklmknmoj

! "67##)+,',)',/6)/,234/6)-+&'+)*/&2(4'+0)',/)/,234/6)5()-0/07),)&+0*6)(4/(2('0)(34,'+0
(-0)40&34(/0)/2(/,*)'(/)',/)5()2,/07
SGOG:=N;<NIJP=<NEIL=T V=A=D><:I<LCGQ=N;KD<@A9Q=-4M=QPOG:=ES=FKAB=IKSKH=CDEFAEI9U
DKF@CD<9=DPK@IJ=IKADLX=R>UK=CK=SKU9=CKN<=@KQ=99NC=UKN=DGOFKI<9=RE;9>9I<K=,234/,1(/,
,234/,)T,60210/,602V==C9I=@KQ=99NCM=CG;NE=@AGO><9UX


 67
77
67 44677 667


unvqunmujuqjurpjlkjounjrprsjrpnjtjrqvv
pqjjjvuljmqjojnpotmurjpkrnm\vqijopkjmnnmjprmpoijqp
qnpvqjjjqmijklmknmojrjtpluvmujwxyz{|}jx}yzjulmjrprpjnmujou
pkrnpijnmvqujqjnmjnmujqmq
mujrprpjoujojpkrnpijnpjqtvqjtpvsijvqlmjntj]^_`a_b\`
`a_`\d\c`_`jpkjrvqunmuojrtnmppijtpjpjtqkoujkp
rprjrjtpluvmujwxyz{|}~x}yzjprjquurpnujjnpjlmvmujrujvqpi

012324567897
7 5 
!"#$%"&!'(")!*"'%*"'(*!"
+!,-"&-"%)"%"")'!*"%!', '+*.!"'
/"#0/*(!"%'",!("&,'"*.*"'.!)1,!!*&"!(2*!
*,*"#3,-"-*!', '"*.456789:;<=>6?@AB#
CD*"!*1-"'!)1!-*)(*"8(&, '"*!.E"!**(2
!*"D B%!-"E1FGHGIJKJHLMNOJPQRPRSMLTJUVMWGJKXJNOLYZ[
KXQWGKGIV\F[#

]4^2_`4_78997a13b4_`45`4_7657`5723cd^4e
f72b45`57g161h_`4575 77g5i_^4_7 5 7jk5_ l

nomp,'.(*"%"/(2(*D)+&*1*!!D"#
q&*.8rs>tuvB#
womx!(%"/(2("*.&D1%*!(*)!*'-*yztzsz%
D!+1!(!D8!"{#|B#

0 e`_}789~9


om3.&!*",'.(*"!"%!('"8rs>tuB%&*'8rs>turB
*-"',!, "!#pD-"'!**"(!!!"'
*"%' '+(!'E+&('.*"#$!* "/!"
*"D!', '+("*.!(2!*E(28!"{#B#
om *"!+.&"!+1&,.!*."#
q&"!*'*.%E"%+(2("&"!+1%'"!#")-*!*"%
&&-*!*''+&-"(*":>s8:z>B#

01

234567894
4 94 7 66
7787557374 9

! "67#0$%&'()*+,$'-.*+$/-$01234567$8-$91:+$;31$<01$=+:+'>?$%12;-31$191$2.10*1:-9+$*$:.=+'19+$&1$1@A-84,
9-&$.;BA6/$0A-)4'+/6$<01$CA1&.4>?$D1:+$;31$89-=-831$2*($9-$91:+'$:-A2;:*+$0131519+'$9-':65+'$:$2;12*+$0-=+;6
E-A2;:6$<F-6+A2>$<01$0A-:+'>

HIGJKLMNOPQRSMTUVWXPVYTSWPZYRT[Z\PQ]^PZYRT[Z\PSPUTUV_\[ONP[`MNaPbcOP[]
SR]c_XdPUN_MeXPVY^PV_WPfURT]RP_PVYL_TfYgWLPhMZOPQRSOL_TfPNOTSOdPQRSMTUi
ZYRT[Z\PZPZOcRYVMPN_MgTLMPh_T[OaPJSYRVYPh_V_YdPQ]gYZ_YgWLYPT_\PQ]^LSYT
QRSMTUZYV_YPjROTUVMfPkalmdP[]P_Vn]RNYLgYP]P[ONdPZPf[oRONPN_MgTLUPZPLKZ_h_
SZ]hV_MV_YPQRSOL_TfUPNOTSOPS]T[YV_MPUN_MTSLS]VYPZYRT[ZYaPpYUZYqdPqM
SN_YVYPQ]`]qMV_YPZYRT[ZOPQ]Z]^UgMPRoZV_MqPSN_YV\PZOrhW^UPZP]fV_M
]cRYSUa

! "67#$sA8+9128+9*+$:-A2;:6$8$91:6/$;3+/$01&$:-A2;:($8$4249*(;6/$;3+/

t_Mf_M^OPN]qMPT_\P]fYSYXdPqMPf]h]ROT[OfYP]cRYSUP_PV]ZMr]P[`YPV_MP^]Pf]iLY
T_\PSrY^SYgWdP_LKPQ]`WLSMV_MPV_MPZOrhW^YPVY[URYhV_MaPbcOP[]PTf]ROr]ZYXd
N]qMNOPU[Z]RSOXPV]ZWPZYRT[Z\PZOQM`V_]VWPgM^V]h_[ONPf]h]RMNdPf[oRO
SRoZV]ZYqOPf]h]ROT[Of\P]cUPZYRT[ZaPuYRT[Z\P[\PUN_MeL_NOPVY^PZTSOT[f_N_
ZYRT[ZYN_P]cRYSUa
vIGw[ZoRSPSY[MNPV]ZWPZYRT[Z\P_PZOQM`V_gPgWPZOcRYVONPf]h]RMNPjZOc_MRSPf]h]Rd
fh_fYgWLPQ]hMPSN_YVOPf]h]RUPVYRS\^S_YPZPxyz{|}y~dP_Pfh_fV_gPdPYPVYT[\QV_M
UqOgPfhYZ_TSOPmPjROTUVMfPkama

012324567897
7 5 0 7899 !"#$%$&'$()'"(*&+%,)%$%"-"'"("$!%"+!'$".'/&+%"0
+$"#+$12'$"!&+3',&"()'2+$(

456789:;<=>;?5?@A;B6CDE5;<F;8D65C;G6CDHIDJK;H5L;97C@78MID;956789@;9;78N7IDA
ON>D?@;8N;C6NEIK;85M;75?N;<5M;9;M6NM=;PAQ;5RD;GNM5>:;IHH@;7GN7SEA;TNRDU5
NH;H5;=>@VI=;NLGN9IDLHIDUN;GNRDVDHI5;C;?DH=;WXYZ[\X]^_`abcdXefY]gYYXhifjA
lmk4@EID6C;GNRDVDHID;WXYZ[\X]^_`a]nYofZpqbhXb\rfYostbcdXefY]gYYXhif]ufhvb[wbxYwh[jQ
5;9567895;CN785HID;G6CDHID7INH5;H5L;97C@78MID;956789@;89N6CFVD;NE65C
c6@7=HDM;PAyjA;z5;RIJVID;?DH=;WXYZ[\X]^_`abcdXefY]gYYXhifj;CH5<L=<F;7I:
85M>D;GNRDVDHI5{
|knYofZpqbvwb}Yowvp;c~YrhibxwY\XYvj;;GN9NL=<D;G6CDHID7IDHID;956789@;N;<DLDH
GNCIN?;LN;US6@;cH5L;956789:Q;M8S65;CH5<LN955;7I:;H5L;G6CD7=95HFjQ
|knYofZpqbvwb[e_pbcufhvb~Xs\XYvj;;7G659I5Q;>D;9567895;CN785<D;G6CD7=HI:85
N;<DLDH;GNCIN?;9;LS;cGNL;956789:Q;M8S65;CH5<LN955;7I:;GNL;G6CD7=95HFjQ
|knYofZpqbhXbZ}`vbcufhvb[wb~Xsj;;=>@<;8DUN;GNRDVDHI5Q;<DJRI;VVD7CQ;5E@;9567895
5M8@9H5;CH5R5C5;7I:;H5;75?@?;LNRD;RI78@Q;EDCGNJ6DLHIN;H5L;956789F;_w
c~XsiYwphvj;;GNL;97C@78MI?I;9567895?I;89N6CFV@?I;NE65CA
mk4567895;CN7855;G6CDHID7INH5A;?ID;<D<;86@E;?ID7C5HI5;H5;X_XvX
cfYXej;I;C?HID<7C;M6@VIDQ;9G6N95LC5<FV;9;GNR=;Yesrf;c}Xsr[ej;9568NJK
NMNN;bc6@7=HDM;PAjA;4;8D<;V9IRI;HID;E:L:;N?59I5K;8@V;NGV<IA
6NEI:;8N;9;L5R7CD<;VC:JVI;6NCLCI5=A

+( $%"'/

01

234567894
4 94 7 66
7787557374 9

! "671#
$%&'()*&'(+',()-),./-)%&)('0
-1%*/-2,(13,-*&2*/4+'
-1%*/-2,-,)5%1&+'

! "67167,89+1(1,/%25.,9+'*&1(+1,)%1&,*/):(+1,4%2;+1,()-'0,-1%*/-2,&,4)<)%'9,:)&-)<+=1,(131>,-1%*/-+'
&,()-29,/='9,)%1&,-1%*/-+',&,<.3?9+,*:@0(A,4)<)%2*/24BC,D<132,91(+:.<1;0+,:%&2,)%2E+(1<(29,&30B;+.,&)*/1=2
*:%2/(+',&1/1%/'C,FG'4/,>-+;&'(+1,-,4)<)%&',&(103&+'*&,(1,4)<)%)-'0,-4=13;'

H " I67


JKLMNOKOPOQRSLRTKUTVPWUXKOTYWXUQRZKZ[\KTKQTPWS]QRM\KQTLRPYTZ[LKYNTURP^K_`a\KYNRYQRZ
UK]TNMLRMKbcdeafghijcgkdelKRYmQSKYmP^TKiVXPOQMYKnopploKqmrMP^KVsUQRMrK]mK]VmPWO
]V^MLR[tQ[uKUTVPWUSKQTvKRYmQSKYmP^To

wx6I67I74yxI67

z[L^MQRMKUTVPWUKZMPWK{TVv^mK]V^XvTWQ[KO|RMZSWQm}LR[oKqmrQTKZMKUXYmV^XPWTuKvm
Ym]RmUTQRT\K]V^MPOQRSLRT\KUXVsUQTQRTKRKVm^|RMP^L^MQRT\KTKWTYrMK]V^MYP^WT~LMQRT
YRNYOKUTVPWUKQTKVT^oKm^UTNTK^TmP^L^Sv^RuKP]mVmKL^TPOoKmK~[L^MQRTKUTVPWU

012324567897
7 5 0 7899!"!#$%$&'(")%&#$)*(+,!& -.,!&!/0-%0(!)%("$0#0
%("&-&%1#(&"+,!,1%& -.

234567589:;3<=6>6?=643@A;9;B>?32CD65EC?>FG;3?:H345ECI:?D3JKLMNOPQRSTUQVPWXYZ[
\RV]ST^3W ^3_6?>H4BC32348A;I:;3285?>2`3a>8G;3?:H3_6?>H4BCb3G;cA:32348A;I:;3E8EB8IE6B;
?d345ECB8G9B:;G3_2:;3285?>2C`3e;?>3>63E56EF9:8f;b3g63h;gC346fdIECi3E;3?6gd3D:AD8
285?>2b3B8A;hC3G;3B8G4:;523E8EB8IECi`

j4k24789l97m5 1 15476nk24575 
o13k25 7o 2 5457pqr7474ks7 r545

uvtw>2x5E36DB636g58EF3E82:;58GdI;3D:AD83285?>2`3y3456G;DI:;3gH_E:;39:3E8A;h8f6
B83>C9b38gC345E;?FBdi3>;D?>323:BB;39:;G?I;3658E3Ff6hCi3763236_462:;_B:
?46?xg`3wIEC2:cI:;b3967f8gC93D8h_d3285?>2H3E3>;D?>;93F8D>C2B:8i
463D6A;:3:345E;?F28i3232Cg58B;39:;G?I;b38A;396hB83>63E56g:i3?ECgI:;G`
yC?>85IEC346fdIECi3285?>2C3E;3?6gdb3G;_B8D3gC3>63E56g:ib3B8G4:;5239F?EH
G;3E8EB8IECi`z{|}z~~~}zzb3F8D>C2B:G34:;52?Ed3E3B:I=b
83B8?>H4B:;b3B8I:?D8GdI3DA82:?E3US\b3DA:D8G32348A;I:;3RSTUQVPWXRV]ST^346E6?>8f;
285?>2C3W5C?FB;D3`^`

(

!
%1!0/%$%$#$"#(&%1#(&"(*%"1#
*((1*
%$%$!/!&%1#(&"()%1%"1#

00

12345678393
83 6 559
66764462638


!56"#$%&'()'*(')+,%-'./0-%(%0,1/0,2%343.(,(%+*5%16+1')+,%(%-*+7)+8092%16'-+/(,2%:0.6

<=;>?@ABCDEFGH?IJHCKLMNOJPHO?OD?NOKDFHQ?R@AQJGHQJ@A?RNOJHSTESDMPHCROJNE@S
UVWXYZ[\]^_`\a[bcdef[g]ah^_iHbRJ@jDFSHklmnilHoEFpJHQ?R@AQJHOK@A?DMHOFH@KIM
CKLMNOKDFGHCKHCR?QFqH@ARKDEFHENrHD?OQJHQHC?TFNEFHs]^_`\a[bc]ah^_iHCKq?QE
@EBHOD?NOFSHbilHt@OJ@ASEFHQ?R@AQJHQHC?TFNEFGHSAuRFHv?qMHA?SEHOD?NOFSG
@MHCKLMNOKDFl
w=;xKDEFQ?yHQ?R@AQJH@MHOFH@KIMHCKLMNOKDFGHvKyF@OHAFR?OH@CR?QpOEPGHq?SEF
SKROJzNEHCLJDMHOHAF{KH|?SAjlH}?SAJQDEqHD?ROBpOEFHU^Zh_~edYdhHbVhiG
STESDEqHqFpDMHOHCKLMNOKDJNrHQ?R@AQHEHCROF@jHOD?qpjqMNJH@EBHD?HDEFq
FTFvFDAHQHKSDEFHKIR?OjlHKI?NOGHNKH@EBHpOEFqFlHtR?OHOHDEvHCROF@jQ?DF
@MHFTFvFDAJHOD?qpjqMNFH@EBHD?HQ?R@AQ?NrHCKLMNOKDJNrHOHQ?R@AQMH?SAJQDM
bRJ@jDFSHklmkil

012324567897
7 5 0 7899!!"#$%!&'(%)")&*+*,*"#!!"-!&#'.*.)"+%-/
0)"1.2"&3.-*"#')!!%4")")&!%-'(&"!%1"#$%!&'(%5)")&!%-6

0 789897&'.,+3(.!-4.-8"',!-4-%!&'(%')&!%!9:!.("3!(#
)&'.,("'(!-+3(#!-4.-',!(#$%!&'(%!$9*(;&"'(!1#)"1"

=><?@A@BCDECFCGCHCDIJKFLDMNOPNQRSRTFUEVFDMFW@AQRL@DSRTFKMXUIKMRTFH@BCUL
IMYBCFO@WMU@KSKMZFKL[GVOCHFUEC\EC]F?@KECOLHS^FBCFRTREMAM\SHFICXML^
M\SFICYUIF_`a`bcdeFL@UIMAFWXLCUPDEVISFO@FWXMKCNFYXMKVOLEFICYUIPFfgead`dhi
jklcgmn]FoFISHFRCGPFDMFWMUYPF@WRNEFYGEYMHFEY@DVFpigqrd`sFtuvcadwFEFKS\ECXMH
@WRNVFfg`rekxg`ryzbceFt{canmk|zae}w]F~CYUIFL@UIMAFKSXJKDMDSFtXSUPDCYF]w]

01

234567894
4 94 7 66
7787557374 9

! "67#$%
&'()*+'*,+-./.0.1.+2)*
3+,456478'89/:-;/+,/<=>783=+'89
*,(:2*,89

@A?BCDEFGHIJKHDLEMGIJKHGNOEHOEPGCJEQRFPSQDTENRUOVDEWOEHRHNRKHDLEXEYUXYNJL
MFHDKXPYEZ[\]^_`abcdeaf`ghijk`lbfmcdnEg no

pqrstusvtwxyzt{ry|sz}s~tqxs~stuwxyzrs}u{xsrq{xsr{sxss{svzry~
=>783/*,(:2*'s-+/0,'.(:s~szt~{}stuwxyzt{

4 4 67

RFPSQDEQEMFGFRXOEGSGPGMEUOONSPEGVNREMGQXOURLEHRFQNGEQEGCFCXO
WONOGEGYNREGCFRHTEWRYEXEHEWONOGEGYNREGCFRHEGEFXOGo

4 4 67
77455676364734"6
"

BCDEPYGMXGQRLEQDCFRNJEQRFPSQEQESDEPRDEGYNXOEGCFRHTENRUOVDEWJERYSDQ
NXLTERENRPSMNXOEVDLEPYFSEYURQXPHGQOGEeclEUCEMFHOKXJNJLEWOWEXNXRSF
NREXYGNEeac_`abcdea`gcmbem`b`ma`hbfmcnTEHNRWWJKJEPXEQEFNOWEKHKXEMR
UOSDEbcdeaf`ghbfmcdnEgFDPNOYEonoEQKHRPEPYGMXGQRNREQRFPSQREHNRWHXOEPX

012324567897
7 5 0 7899!"#!$%&#'$%"""()*+(#'$%#,!+##()
#%'-!-."/&012!"###'$#&'$-3'(##"#/(4#'$%.5#%'0#,'3%*#63
#&(+7(&'#+$#!)'#3)&#!%*#68')-3!/&%%#9!"#:.""#&0

;<=>?<@AB?C>D@EFG;<H;C>G>IJ=KGL><MBE?;<N>ODPEQH;GL>KDAB<;GL>RLR>;<=<;<>;<K?<S
B<M<>A<P<>R<M>;<K?<>?<@AB?E>D@EFG;<H;LRTS>K>=DUGAMGLP>VWXYZ[\]WX^_>G>;`PL@LP>MDa
HLR;EP>MDUGGN

b1c415475 72731d731731d

e<@AB?E>PDf;<>MDUGD?<g>@h?;GLf>PGJ=KE>DM;<PG>DI@<Kh?>DB?D@KD;Eij>?><UHGa
M<iRGN>k<MBE?;GR>?<@AB?J>U@KLK;<iKD;C>=D>AMDUGD?<;G<>G>?EIGL@K>UDHLiL;GL
lZmnopZqrWpYst[pZmnopu[\vZ^smqwxXtY]Zos[vZ^sm_N>yB?<@BL>KDAB<;GL>K;<;L>R`f>DM;D
=G<HDFD?L>rWpYst[pZmnopu[\wxXtY]Zos[vZ^sm_N>e>UDH`>zZVW[\{n_>;<=<R>;<K?J>AMDUGDa
?<;LR>?<@AB?GLN>e>UDH`>wWVx|s}o[\wW]x|s}o_>?EIGL@K>;<K?J>DM;<>DI@<K`S>=D>MBha
@LFD>ijiLAK>AMDUGD?<g>?<@AB?JN>~<>MD;GLi>MHGM;GR>>\@EA`;LM>N_N>MDUGD?<;<
?<@AB?<>KDAB<;GL>`PGLAKiKD;<>?>DM;GL>=DiLHD?EP>;<=>?<@AB?C>UDU@KL=;GD><Ma
BE?;CN>L@<K>D;<>AB<;GL>AGJ>?<@AB?C><MBE?;CN

0 7899
!,#/*
/#'$+
.-"/(#$5#%0

>eERCBLM>AB<;D?G>AEB`<iR<S>F=E>DI@<K>AM<=<>AGJ>RL=E;GL>K>?<@AB?E[W>\Z]VmWx}_S><>PE>K<>UDPDiC
AM@hB`>MH<?GAKD?LFD>omtz[MDUG`RLPE>RLR>K<?<@BDQg>;<>;D?C>?<@AB?JN>eh?iK<A>;D?D>`B?D@KD;<
?<@AB?<>IJ=KGL>;DAG<>;<K?J>lZmnopZ[>\vZ^smn[_N

01

234567894
4 94 7 66
707875573749

!67


"#$%$&'()*$+,-*)./%(0$)&$)12#3(&'4)5,.1$,3#3$&'46)'#7)*)8(9&2:);'()8(,-)-/)8(9<
&$=)-/),$>/?)#/)12#3(&'()*$+,-*)/>@*'/&()*AB(8:)"#$%$&'()*$+,-*)./*/948(
4>'(,3#3(&'()3&$89482#A#7),'C)&$)&'#7)(%(>(&-@*)&$)8(9&(8?)*,.@%&(8)*$+,-*'(:
"#$%'D)>/B&$)9*'()%4E)*'C#(8)*$+,-*:)F/02)-/)EAD)*$+,-*A)./3/,-$82#()3(),/E2
*)E(3./G+(9&'>),2,'(93-*'()%4E)9/*/%&()*$+,-*A)*'9/#3&()*).$%(#'()HIJKLMN
5OINPJK6:
QRSTUVWXYZYT[\X[Y]VW^X_`WTX`]a[b`cX\d]e_fegYTX[WhXiT\jkUaT_dWkXeT_d]Xjk_
_aflg?)4$=-A*&'8)-C)*$+,-*C?)=-@+$)3&$8948(),'C)*AB(8)*),-/,'()*$+,-*?)')4BA8
,=+@-4)mLJnop)E29q)./%(#(&'$)HIJKLMIrstInuMuvwxu5OINPJryPJzPu{|M}6:
QRSTUVWXYZYT[\X[Y]VW^X`]a[b`c~XbaTXdWTX\d]e_fegX[WhXkikX[WTiWTX`X[bk[WT
)3$3&$#3)8()')4BA8)./%(#(&'$)HIJKLMIrstInuMIJKLMN)5OINPJryPJzPuOINPJK6)E29q
,=+@-4)=%$*'$-4+/*(0/)mLJnop:
QRSTUVWXYZYT[\X[Y]VW^X`[\c[bWTX`]a[b`cXb`ka\gYTXkia]\)*)8(9&2)*$+,-*C?
4BA8)./%(#(&'$)HIJKLMIrsxIKtu|JI)5OINPJrnILLP}uIzP6:
QRSTUVWXYZYT[\X[Y]VW^XbcVkXbTX`]a[b`cXb`ka\gYTXkia]\~XbaTX[gX`W_kY\dT?
*AE'(+3)./%(#(&'()HIJKLMIrxtuMv|t}Pu5OINPJryPJzPuKnP6)%4E)4BA8),=+@-4
sLomLJnop:)=+A-()*$+,-*A)&'(),2)4,4*$&(:

!7!7


>'$&$)=+A#'$)*$+,-*A)-/)3>'$&$),-/.&'$)*'9/#3&/G#').'=,(%')&$)*$+,-*'()$=<
-A*&(8:)F/B(,3)-/)3+/E'D?)=/+3A,-$82#)3)/.#8')JNtPu5ItLN6)9/,-C.&(8)*).$%(#'(
HIJKLMN)5OINPJK6:

!6!677!7!7
7!766

!7467 7 43 7 46


4!743!

R$=-A*&'8)*$+,-*C?)&$)8$='(8)3&$89482),'C)(%(>(&-A?)=-@+A#7)=+A#'()#7#(,3
3>&'(8,3AD:))/>$*'$&A>).+3A=1$93'()8(,-)-/)*$+,-*$)3$*'(+$82#$)9*$
E'$1().$,=')*'9/#3&()&$)0@+3()')&$)9/%()/=&$)/E+$34:)7#C)3>&'(8,3AD)'#7
=+A#'(?)=-@+()-(+$3)*A&/,'):)3&$#3$)-/?)B()(%(>(&-A),2)*).(1&')*'9/#3&(
5+A,4&(=):6:

)&/+>$#8()&$)-(>$-)*'9/#3&/G#')*$+,-*)3&$893'(,3)*)./9+/393'$%()=+A*$&'()*$+,-*A:

012324567897
7 5 0 7899!"#$%&'(%)$*(+)$,-(#.)$/,-(#)0122345,(%5()46.5$.)+
7,)$5,(-/!-8%.9,(,-.8:,/%5,

<=;>?@ABCDCEFGHCIJKLMNOPQRSLMTKUCDE@FDAVWCVFDFGXYCDA@ZF[\C]X^?_`BYCFVCabbcd
eFf?`BC@gDX^?fCEFCE@F`ZHChG^hXY\C`Z@BAihjCFkFhCDA@ZF[l^C^Ch^?VmCDm[D^?ZGFXm
BF`ZAX^?C`HDAhnCE@B?`HXY\CoFCDCG?DFCPAkmCB]X^?_`Bm\Ch@ml^?UdCp]C]X^?_`BA
PD^jh`BAUCDA@ZF[\nCZm]CE^h`?G?CDA@`ZDmC`YC]X^?_CPkA@VB^?_UCD^VFlBX?
P@m`HX?hCqdarUd

s 5475 

tBmCD^VB^`BCEFCG?D?_C`Z@FX^?CXABDmCDA@`ZDmC^hFXjCDmoGYVA_YlYC_AhCuvuCP@m`Hw
X?hCqdxbCyCEFCG?D?_UzC{BXAlBACFXAnCf?CDA@`ZDAC_?`ZCD^VFlBXACDCFhX^?CFk@ABHdC|?[G^
hG^hX^?`BC^hFXjnC`EFDFVH_?`BC_?_CHh@ml^?CP@m`HX?hCqdxbCyCEFCE@AD?_UdC}A@`ZDA
E@B?`ZAX^?Ckm\CD^VFlBXACVFC]F]?XZHnCh^?VmCBXgDChG^hX^?`BCDCEFGHC^C`EFDFVH_?`B

01

234567894
4 94 7 66
707875573749

 !67"#$%&'()*%+,-./)%*.01234-%*%'256%70)4-8%9:'.4-1);%*.0<1*)%+%'.<=.,-%/.%<12'-8>%-4?%*-@24+/234-A
B,%,/-8C<+.%*.0123DE%1),%,/-8C<+8%=0)4-8E%.%42%+.%1),%-@+-8E%'.<=-%<F%,/-8C%*-@24+/8

 !67"1G%H835-%*%'256%'2%58*8C%<102/-8%,-/-.160)%*.0<1*)%I%1.=-,%C.=%+.+/.4+2/8%/.%0)<6/=6%I%*-@/-8C8
-=2/.%2=.E%+.*.0123D%*.0<1*)%C8<1%*-@24+/.%*%2=/-8%2J0.+6A%75-=/-K4-8%18C%-=2/)%'2*2@6C8%6=0)4-8%+.*.01234*.0<1*)%9'2%'0.*8C;

012324567897
7 5 
!"#$"%%$&'""($%)*
+$+#)%#)%$,%-.#/$"##/0+%+)&.#)1#
%)$,)&+,,%)+23'%$$%)3##/2%)4%*
,$&$-%%))+)3,""%#++3&%$3
5+6#)&73#),)$78"7$%#

9 :7;4< 25=4575 

>'#?@ABCDEFGH@EIABJ+$$'",.'3#2-%$%2",*
)%$G%"KLMN'J>)'.1#+$O&$-%)$%2-
2%))&$2+)-273#)'%$$)',%$
)+"3##/+3P),Q$&"),2%"%1'O
$%2"&$$%"++%)+)>%$+%,$R4,$1R
2%++#/$%2-,)$#+#)+#
Q$O%Q#Q%#/S)'$'%ORO'3+2%)-&'$%)R
$%"3#Q$(+,1'"$$))$%2TDEUVEFGWXAY@ZJ&
$-%+"&.)$)%$)%$1R%$)+"3##/+%*
$3)$,$%2, 0,$%2",)%$+"),#/+*
+)72[#),$%2"$+$+')$#/%$
)%$3\VXFG]@^U_AX`abJ8%2,)"7.3O%"&)O+
)#/+)7,G%"KLMN%J

0 c=<d789ef9ghijkligminolpqgrsiqknotughvjkgwxvyjzpzi{|}kg~xziglnqwgxzko~izigpinolpqgilqpk{grvgjkpk{t
vni~gv~ziglnqpgignwqg~vzkg~gz}g~ziizkxgrvgnipk{t

01

234567894
4 94 7 66
707875573749
!"#$%!&'()*+,'$!-,./012/32,4.5673869:;,<#=>?,>@A,&@$?BCD;,=E,-C?FE,@C"&EGE,#-H
$?%(,>?,B?$&'BCE,&'?>*,&CI,>CEBCJ#+%>E;,)EKGC,%?'E<,)?"CEK,EGE<E>'!,%>?)J*,&CI
-C?F!<,'GE;,&@#B#J()E,'#,("$!+CE,'F?A,LJ!-!K,%E+M+C?F,("$!D,+%?$>E,'F#,#-$?%(;
(=!),'$!-(,./012/32N0OPQ07/0RS3,4TSQ22/:A

UV6V67117W
4 4V67
5X7V6 V
34743 V7 6YZ75347
674
4YVV

\][^'B_$%,B!-G?"GE,%J)I+CE,C,@#BCEG,B?$&'BI,'F?,4>@A,(=!B?)*+,"G?BC&%!,`7Q6ab:
4$!&(>E",cAdd:A

e X671ffghijklmnogpqrstuovgmwxyogtzto{ig|}qql~gm}yomtruvg}ylpglmwilgg|lkotuoghlywiglioy
lywlgjsqtlgm}|uglywigwnl

][<CE,'$!-,<CE&%?>C?,?"'!B>E),B?$&'B!,%,'$!-(,P99,40Q6:,>?,./012/32
4.5673869:A,%CI"C,'E<(,%?-CE#BC,>CEBCJ#+%>E,J#'!+M+%?&,$?<E>'!,B!-G?"FE#
#-$?%(,&'?)*,&CI,BCJ#+%>E,4$!&(>E",cAd:A,EKGC,EE"',CI,&?'!&?"+)#>()E;
<#=E&%,%?"#+%!D,DBC+%E>CEA,EKGC,>CE;,B!"#>?),"#GE)>!,"$#"A

012324567897
7 5 0 7899!"#$%&'()$$*'#+,+!-%,./)$%,0(.0$12$!("&#
&3.%45%6.7(8&$

:;9<=>?@ABCDEF>GHB>CIJE>KBLMNOPQRSBEFA@BICTFUB?A@BVKWT?@BE=BD=G?@XTG@U
CVFBYITF>IZX?[BJTXT@\Z]FB>FVACD]@\=BTW^KX?CBLIFJ_G@DB`ab`Sa

5 731c5 1545747c6445

<ICX_^HXBTBW=>=AGFdB=VICT@dUBd=e@dFBGCBG?dBJE=J=>C[BIZeG@BY=A@X@G?CBW=f
JEKYG@B>BYI=\ICd?@B<g=E=Jg=YBhA@d@GEJUB>BEFdBECDe@BY=A@X@G?CBY=T>CAC^HX@
Td?@G?[BD=A=IFJEFDKB=VICT_BXTFBJE=Y?@iB^CJG=jX?aBk?@A@BTBG?XgBd=eGCBTGCA@l[BGC
A?jX?@B>Bd@G_BmPnopqrLstuvtwnSaBxKWT?@B=BG?XgBd=>CB>BWCAJT@^BXTKjX?BDJ?HeD?aBy?@WF
XgX@dFBTCJE=J=>C[B^@WG=BTBG?XgUBE=BzB=XTF>?jX?@BzBGC^Y?@I>B>JDCT_^@dFB>CIf
JE>KUBGCBDEZI@^BdCBT=JEC[B_eFE@UB?BW=Y?@I=B>E@WFB>FV?@ICdFBTBA?JEFBd@G_BGCT>K
Y=A@X@G?CaBkZ>XTCJB=E>=IT=G@BT=JECG?@B=DG=BW?CA=\=>@UB>BDEZIFdBJHBIZeG@B=YX^@U
J_>CD?B?EYaUBY=T>CAC^HX@BTd?@G?[B>F\AHWB=VICT_aBy?@WFB_JEC>?dFB^_eB>JTFJED?@

01

234567894
4 94 7 66
707875573749

 !67"#"$%&'()*)+()$',-./'0$1)$12()+(&+02$/-03)2$2().1,+(,$'12,4+(,$)5)6/$7$4&-,1$'(86.1,$(*&9:
'03*,6;04<$5-,=2)+/>'$1?@84(,$./,@)$.(8$'(?&41+,

ABCBDEFCGHIHJKIJLIEDGHMNOHAPKEQELIEHRPSFBLIEHRBSFPSPTBLEHLBHTBCSFTIEHIHUEUHTGV
WKXYHZKEWLIEHFCTB[EUHRDIBLIEH\ZFCBQIDGHUEUHPCGWILBKLGHTGWKXY]^H_E`KIHFECBRHYPUV
YRIEDGHYPHTLIPSJZOHaEHRCPbIKI`DGHQP`HLIEHFBJHIHZSFBTIKI`DGHLIET[B`QITEHPAQUE
THPJLIEHYIBKPWPTGDHYBLEWPHAPKEQELIBOHDZSIDGHQPcLXdHQB[XHPAECBQUeHIHRBQRXd
TSRGSFJPHPYHLPTB^HfKFECLBFGTXHYKBHFEWPHSAPSPbZHAPSFeAPTBLIBHUESFHSJPCRGSFBV
LIEHRHTBCSFTGHYPABSPTBLIB^
gBCSFTGHYPABSPTBLIBHPCBRHTGAE[LIELIBHSXHFPHSAEQUBKLEHTBCSFTGOHRBHJFhCGQiHAPV
DPQXHDPaLBHACREACPTBYRIdHJPCEJFeHbBCTLXHIHFPLBKLXHPbCBRZHYPTPKLXHIKP`dHCBRGO
BHPAECBQUEHFEHLIEHAPTPYZUXHRDIBLHTHTGWKXYRIEHPbCBRZHPCGWILBKLEWPHRLBUYZUXQEWP
SIeHLBHTBCSFTBQiHAPLIaEUHTBCSFTGHYPABSPTBLIB^
jklmnopqoprstuvsuvkqnwqnkxvsqoklmnopyqxnzlsqrw{ok|k}~qoprstuvqwlk{qxw|wlsyqlkvsuns
|qo{wlxvsqukq{kmkkqnkxvqmkpyq}kxvsqwwov~{}~q|kqoklmnoqwrkmwokuvkqjqxks}
ov|vyqx|vxk}~qvuvknlqoklmnopqoprstuvsuvkyqwsm{qrwolzvqwqwxukqrw|ssuvkqvq{vsuv
}swqmnkovsuvk