P. 1
Trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 3,956|Likes:
Published by Rancho Luu
Download tại đây:

http://cafebook.info/forum/f177/tai-lieu-trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep-theo-chuong-418/
Download tại đây:

http://cafebook.info/forum/f177/tai-lieu-trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep-theo-chuong-418/

More info:

Published by: Rancho Luu on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/29/2013

 
M@ƩƬJE D ' VỖJE X^HJ SỌ VÌD M@ÇJ@ FIHJ@ JE@Dể\
Mï~ 8; V`öje v`Ƽỗje möje vt mỞ |`ấj ĘƼửm }ộ `ứ~ oộd;h*
 
Mèm j`ì x~ậj a÷ mụh m`çj` möje vt o*
 
Mèm mỞ Ęöjem*
 
@Ổd Ęờje x~ậj vrỂf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ ?; Mèm vr~je edhj vìd m`çj` mý v`ọ aì;h*
 
 Jeïj `ìje sì adëj jeïj `ìje o*
 
Mèm x~Ỵ vdẹv bdễgm*
 
Mèm möje vt oậi `dọgf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ =; AiẨd `áj` bdj` fihj` ĘƼửm }ộ `ứ~ oộd gỔv mè j`ïj f~t j`Ắv ĘƼửm eệd aì;h*
 
Möje vt vƼ j`ïj o*
 
Möje vt j`ỉm*
 
Möje vt `ử| fhj`f*
 
 JeƼỗd j`ầj v`ấ~ ĘỔm aầ|Mï~ 6; X~ậj vrỂ vìd m`çj` fihj` je`dễ| mý shd vrÿ;*h*
 
@~t ĘỔje Ęậg oậi Ęất Ęụ sì bỂ| v`ỗd sỘj m`i `iẨv ĘỔje bdj` fihj` mụh fihj` je`dễ|* o*
 
VỞ m`Ụm }ủ fỮje sỘj vdẹv bdễg sì `dễ~ x~ậm*
 
Edèg }èv! bdọg vrh m`ẵv m`ặ mèm gẵv `iẨv ĘỔje }ậj p~Ắv bdj` fihj` mụh fihj` je`dễ|f*
 
Ohi eờg mậ h! o! mMï~ >; X~tẹv ĘỂj` Ęấ~ vƼ mụh gỔv möje vt mÿj ĘƼửm eệd aì;h*
 
X~tẹv ĘỂj` vìd vrử  o*
 
X~tẹv ĘỂj` b`ậ jčje vdỈj gẵvm*
 
X~tẹv ĘỂj` jeïj }èm` sỘjf*
 
B`öje mï~ jìi ĘûjeMï~ 3; J`ïj vỘ ậj` `Ƽộje Ęẹj x~ậj vrỂ vìd m`çj` fihj` je`dễ|h*
 
]Ỹ b`èm odễv sỈ `áj` v`Ụm |`è| a÷ vỞ m`Ụm FJ o*
 
Ĝẵm Ędọg bdj` vẹ bỴ v`~ầv mụh jeìj` bdj` fihj`m*
 
Göd vrƼỗje bdj` fihj` mụh FJf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëjMï~ 5; JỔd f~je mụh XVVMFJ;h*
 
V`hg edh Ęèj` edè aỸh m`ệj mèm fỸ èj Ęấ~ vƼ sì bẹ `iẨm` bdj` fihj` o*
 
Pèm ĘỂj` j`~ mấ~ sỘj! vỞ m`Ụm `~t ĘỔje mèm je~ờj sỘj Ęọ Ęè| Ụje j`~ mấ~ fihj` je`dễ|m*
 
VỞ m`Ụm }ủ fỮje sỘj `dễj mý! x~ậj a÷ m`ẵv m`ặ mèm b`iậj v`~ m`d Ęậg oậi b`ậ jčje v`hj` vièjmụh fihj` je`dễ|f*
 
VẮv mậ mèm ÷ vrëjMï~ 0; Möje vt mỞ |`ấj mý v`~ầj aửd }i sỒd aiẨd `áj` möje vt vƼ j`ïj sì möje vt `ử| fhj` oộd sá;h*
 
ĜƼửm gdỎj v`~ẹ o*
 
Vèm` oẨm` edứh x~tỈj }ộ `ứ~ sì x~tỈj x~ậj a÷m*
 
Vrèm` j`dễg sö `Ẩjf*
 
Mèm të~ mấ~ oèi mèi ĘƼửm edậg v`dọ~Mï~ 4; GỮm vdë~ sỈ vìd m`çj` mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj aìh*
 
Fihj` }Ộ vỘd Ęh o*
 
VỘd Ęh `ýh aửd j`~ầjm*
 
VỘd Ęh `ýh edè vrỂ möje vt m`i mèm mỞ Ęöjef*
 
VỘd Ęh `ýh v`~ j`ầ| m`i mèm j`ì x~ậj a÷Mï~ 8<; Mèm vrƼỗje `ử| fƼỒd Ęït aì j`ứje sç fỮ mụh vìd }ậj v`Ỹm jeiẨd vrỢ;h*
 
Gèt gým v`dẹv oỂ o*
 
OẮv ĘỔje }ậjm*
 
Mèm aiẨd m`Ụje b`ièj
 
f*
 
V`Ƽƨje `dễ~Mï~ 88; GỮm vdë~ jìi }h~ Ęït aì |`ô `ử| j`Ắv ĘỘd sỒd j`ì x~ậj vrỂ vìd m`çj` gỔv möje vt mỞ |`ấj;h*
 
VỘd Ęh `ýh edè vrỂ mỞ |`dẹ~ vrëj v`Ể vrƼỗje mụh möje vt* o*
 
VỘd Ęh `ýh v`Ể |`ấj mụh möje vtm*
 
VỘd Ęh `ýh aửd j`~ầj `dễj vẨd mụh möje vt*f*
 
VỘd v`dọ~ `ýh mèm b`iậj jử mụh möje vtMï~ 8?; SỈ gẵv vìd m`çj`! FJ jìi |`ậd m`Ể~ vrèm` j`dễg sö `Ẩj sỒd mèm b`iậj jử mụh FJ 9h*
 
Möje vt mỞ |`ấj o*
 
FJ vƼ j`ïjm*
 
Mậ h # o ĘỈ~ Ęûjef*
 
Mậ h # o ĘỈ~ }hdMï~ 8=* Vrèm` j`dễg `ứ~ `Ẩj aì Ęẵm Ędọg x~hj vrệje mụh;h*
 
Möje vt vƼ j`ïj o*
 
Möje vt `ử| fhj`m*
 
Möje vt mỞ |`ấjf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ 86* J`ứje mï~ jìi }h~ Ęït |`ïj odễv vỘv j`Ắv vìd }ậj v`Ỹm sì vìd }ậj vìd m`çj`9h*
 
Vìd }ậj v`Ỹm mý edè vrỂ v`Ắ| `ƨj vìd }ậj vìd m`çj` o*
 
Vìd }ậj v`Ỹm aì j`ứje vìd }ậj `ứ~ `áj`! mÿj vìd }ậj vìd m`çj` v`á b`öje |`ậdm*
 
Vìd }ậj vìd m`çj` v`ọ `dễj gỔv vrèd x~tỈj ĘỘd sỒd v`~ j`ầ| ĘƼửm vẨi rh vỢ vìd }ậj v`Ỹmf*
 
Vìd }ậj vìd m`çj` a~öj a~öj ĘƼửm oèj! mÿj vìd }ậj v`Ỹm a~öj a~öj ĘƼửm g~hMï~ 8>* GỔv j`dễg sỮ x~hj vrệje mụh j`ì x~ậj vrỂ vìd m`çj` aì;h*
 
@~t ĘỔje sỘj o*
 
VẨi edè vrỂ m`i fihj` je`dễ|m*
 
X~tẹv ĘỂj` m`çj` }èm` mỞ vỤmf*
 
Mậ = ÷ vrëjMï~ 83* X~tẹv ĘỂj` adëj x~hj Ęẹj gỔv vìd }ậj mỘ ĘỂj` jìi Ęý }ặ ĘƼửm g~h! ĘƼửm eệd aì x~tẹv ĘỂj` YYYYYYY h*
 
Vìd vrử  o*
 
SỘj aƼ~ ĘỔjem*
 
MẮ~ vrûm sỘjf*
 
@iẨm` ĘỂj` jeïj }èm` sỘjMï~ 85* Mèm edèg ĘỘm sỘj v`Ƽỗje |`Ữ vrèm` möje sdễm }h~ Ęït mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj jeiẨd vrỢ;h*
 
Aầ| mèm oèi mèi vìd m`çj` o*
 
V`dẹv aầ| mèm gỘd x~hj `ễ sỒd mèm j`ì Ęấ~ vƼm*
 
X~ậj a÷ vdỈj gẵvf*
 
Vág bdẹg mèm je~ờj vìd vrử Mï~ 80* ]h~ Ęït aì j`ứje v`~ầj aửd m`çj` vrije sdễm vèm` oẨm` edứh x~tỈj x~ậj a÷ sì x~tỈj }ộ `ứ~mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj jeiẨd vrỢ;h*
 
Möje vt mỞ |`ấj mý Ęỗd }Ộje sĤj` sdỎj o*
 
Mèm mỞ Ęöje mý ĘƼửm }Ỹ v`~ầj aửd vrijesdễm m`~tọj ĘỞd x~tỈj }ộ `ứ~ j`Ƽje b`öje ậj` `ƼộjeĘẹj mèm `iẨv ĘỔje mụh möje vtm*
 
Möje vt mý v`ọ v`~ë j`ứje j`ì x~ậj a÷ m`~tëj je`dễ|f*
 
\`èv }dj` m`d |`ç ĘẨd fdễjMï~ 84* J`ứje b`öje v`~ầj aửd m`çj` vrije sdễm vỞ m`Ụm gỔv möje vt mỞ |`ấj aì;h*
 
Vrèm` j`dễg `ứ~ `Ẩj o*
 
Ĝỗd }Ộje aì sĤj` sdỎj
 
m*
 
V`~ẹ oỂ Ęèj` vrôje `hd aấjf*
 
Vrèm` j`dễg sö `ẨjMï~ ?<* M`d |`ç ĘẨd fdễj aì;h*
 
M`d |`ç ĘẨd fdễj aì `ầ~ x~ậ edứh gï~ v`~Ảj x~tỈj aửd edứh mèm mỞ Ęöje sì mèm j`ì x~ậj a÷ mụhmöje vt* o*
 
Mèm m`d |`ç edèg }èv `iẨv ĘỔje mụh mèm j`ì x~ậj a÷*m*
 
Mậ `hd mï~ vrëj ĘỈ~ Ęûjef*
 
Mèm mï~ vrëj ĘỈ~ b`öje ĘûjeMï~ ?8* B`d gỔv m`Ụje b`ièj ĘƼửm |`èv `ìj` rh möje m`ûje aấj Ęấ~ vdëj! jý }ặ ĘƼửm edhi fỂm` vrëjv`Ể vrƼỗje‣‣* ]h~ Ęý m`Ụje b`ièj jìt }ặ ĘƼửm edhi fỂm` vrëj v`Ể vrƼỗje‣‣**h*
 
]ƨ mẮ|! v`Ụ mẮ| o*
 
V`Ụ mẮ|! }ƨ mẮ|m*
 
IVM! ĘẮ~ edèf*
 
Göd edỒd x~h gẨje ĘẮ~ edèMï~ ??* Mï~ jìi }h~ Ęït b`öje |`ậd aì m`Ụm jčje m`ụ tẹ~ mụh mèm vr~je edhj vìd m`çj`9h*
 
M~je mẮ| mƨ m`ẹ v`hj` vièj o*
 
@~t ĘỔje sỘj vỢ mèm j`ì Ęấ~ vƼ j`ỉm*
 
Ĝấ~ vƼ sìi vìd }ậj v`Ỹmf*
 
\`ïj vèj rụd ri edứh mèm j`ì Ęấ~ vƼ mè j`ïjMï~ ?=* Mèm ĘỂj` m`ẹ vìd m`çj` Ęí vẨi v`~ầj aửd m`i mèm mè j`ïj sì mèm möje vt v`öje x~h mèm `iẨvĘỔje;h*
 
Sht o*
 
\`ïj vèj rụd rim*
 
M`i shtf*
 
Mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ ?6; B`d j`ì Ęấ~ vƼ T oèj mỞ |`ấj v`Ƽỗje mụh möje vt H vẨd v`ỗd Ędọg gì öje P mŤje Ęhje vágg~h mỞ |`ấj mụh möje vt jìt! b`d Ęý möje vt H }ặ j`ầj ĘƼửm;h*
 
Edè vrỂ oẸje vdỈj vỢ `iẨv ĘỔje edhi fỂm` jìt o*
 
GỔv }Ộ vdỈj vỢ `iẨv ĘỔje edhi fỂm` jìt! vrỢ Ęd |`ç göd edỒd*m*
 
M`Ễ aì gễj` edè mỞ |`ấj v`Ƽỗjef*
 
B`öje j`ầj ĘƼửm eá
M@ƩƬJE DD ” FßJE VDỌJ
Mï~ ?>; Hj` V~Ắj eủd sìi jeïj `ìje Vnm`migohjb 8<< vr*Ę! v`ỗd `Ẩj 3 v`èje sỒd aíd }~Ắv 8?.)jčg*@ỉd }h~ 3 v`èje jeïj `ìje |`ậd vrậ hj` V~Ắj ohi j`dë~ mậ sỘj aẢj aíd (vçj` v`ni |`Ƽƨje v`Ụm aídbä|$ 9 |`ậd e`d aíd e`ä| v`ni v`èjeh*
 
88< vrdễ~ Ęờje o*
 
8<3!8> vrdễ~ Ęờjem*
 
8<< vrdễ~ Ęờjef*
 
8<? vrdễ~ ĘờjeMï~ ?3; M`i aíd }~Ắv 8?.)jčg! e`ä| aíd jčg* @ít vçj` aíd }~Ắv v`Ỹm }h~ > jčg9 sdẹv eá Ęït 9pih}h*
 
<!53?= o*
 
<!0?==m*
 
<!3><f*
 
8!53?=Mï~ ?5; Edè vrỂ `dễj vẨd rÿje mụh gỔv fÿje vdỈj }h~ Ęït aì ohi j`dë~ jẹ~ aíd }~Ắv m`dẹv b`Ắ~ aì 8<.9V 7 < V 7 8 V 7 ?' =6<*<<< 66<*<<< 606*<<<

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
Toại Mad added this note
good
Thu Ha Le added this note
ui cảm ơn nha
1 thousand reads
1 hundred reads
Phạm Văn Tỵ liked this
Happy Sunshine liked this
Toại Mad liked this
Nguyễn Thơm liked this
My Sunshine added this note
lao sao tai day.hk thay link dowload dau het ui
Quynh Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->