P. 1
Trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 3,955|Likes:
Published by Rancho Luu
Download tại đây:

http://cafebook.info/forum/f177/tai-lieu-trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep-theo-chuong-418/
Download tại đây:

http://cafebook.info/forum/f177/tai-lieu-trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep-theo-chuong-418/

More info:

Published by: Rancho Luu on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/29/2013

 
M@ƩƬJE D ' VỖJE X^HJ SỌ VÌD M@ÇJ@ FIHJ@ JE@Dể\
Mï~ 8; V`öje v`Ƽỗje möje vt mỞ |`ấj ĘƼửm }ộ `ứ~ oộd;h*
 
Mèm j`ì x~ậj a÷ mụh m`çj` möje vt o*
 
Mèm mỞ Ęöjem*
 
@Ổd Ęờje x~ậj vrỂf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ ?; Mèm vr~je edhj vìd m`çj` mý v`ọ aì;h*
 
 Jeïj `ìje sì adëj jeïj `ìje o*
 
Mèm x~Ỵ vdẹv bdễgm*
 
Mèm möje vt oậi `dọgf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ =; AiẨd `áj` bdj` fihj` ĘƼửm }ộ `ứ~ oộd gỔv mè j`ïj f~t j`Ắv ĘƼửm eệd aì;h*
 
Möje vt vƼ j`ïj o*
 
Möje vt j`ỉm*
 
Möje vt `ử| fhj`f*
 
 JeƼỗd j`ầj v`ấ~ ĘỔm aầ|Mï~ 6; X~ậj vrỂ vìd m`çj` fihj` je`dễ| mý shd vrÿ;*h*
 
@~t ĘỔje Ęậg oậi Ęất Ęụ sì bỂ| v`ỗd sỘj m`i `iẨv ĘỔje bdj` fihj` mụh fihj` je`dễ|* o*
 
VỞ m`Ụm }ủ fỮje sỘj vdẹv bdễg sì `dễ~ x~ậm*
 
Edèg }èv! bdọg vrh m`ẵv m`ặ mèm gẵv `iẨv ĘỔje }ậj p~Ắv bdj` fihj` mụh fihj` je`dễ|f*
 
Ohi eờg mậ h! o! mMï~ >; X~tẹv ĘỂj` Ęấ~ vƼ mụh gỔv möje vt mÿj ĘƼửm eệd aì;h*
 
X~tẹv ĘỂj` vìd vrử  o*
 
X~tẹv ĘỂj` b`ậ jčje vdỈj gẵvm*
 
X~tẹv ĘỂj` jeïj }èm` sỘjf*
 
B`öje mï~ jìi ĘûjeMï~ 3; J`ïj vỘ ậj` `Ƽộje Ęẹj x~ậj vrỂ vìd m`çj` fihj` je`dễ|h*
 
]Ỹ b`èm odễv sỈ `áj` v`Ụm |`è| a÷ vỞ m`Ụm FJ o*
 
Ĝẵm Ędọg bdj` vẹ bỴ v`~ầv mụh jeìj` bdj` fihj`m*
 
Göd vrƼỗje bdj` fihj` mụh FJf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëjMï~ 5; JỔd f~je mụh XVVMFJ;h*
 
V`hg edh Ęèj` edè aỸh m`ệj mèm fỸ èj Ęấ~ vƼ sì bẹ `iẨm` bdj` fihj` o*
 
Pèm ĘỂj` j`~ mấ~ sỘj! vỞ m`Ụm `~t ĘỔje mèm je~ờj sỘj Ęọ Ęè| Ụje j`~ mấ~ fihj` je`dễ|m*
 
VỞ m`Ụm }ủ fỮje sỘj `dễj mý! x~ậj a÷ m`ẵv m`ặ mèm b`iậj v`~ m`d Ęậg oậi b`ậ jčje v`hj` vièjmụh fihj` je`dễ|f*
 
VẮv mậ mèm ÷ vrëjMï~ 0; Möje vt mỞ |`ấj mý v`~ầj aửd }i sỒd aiẨd `áj` möje vt vƼ j`ïj sì möje vt `ử| fhj` oộd sá;h*
 
ĜƼửm gdỎj v`~ẹ o*
 
Vèm` oẨm` edứh x~tỈj }ộ `ứ~ sì x~tỈj x~ậj a÷m*
 
Vrèm` j`dễg sö `Ẩjf*
 
Mèm të~ mấ~ oèi mèi ĘƼửm edậg v`dọ~Mï~ 4; GỮm vdë~ sỈ vìd m`çj` mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj aìh*
 
Fihj` }Ộ vỘd Ęh o*
 
VỘd Ęh `ýh aửd j`~ầjm*
 
VỘd Ęh `ýh edè vrỂ möje vt m`i mèm mỞ Ęöjef*
 
VỘd Ęh `ýh v`~ j`ầ| m`i mèm j`ì x~ậj a÷Mï~ 8<; Mèm vrƼỗje `ử| fƼỒd Ęït aì j`ứje sç fỮ mụh vìd }ậj v`Ỹm jeiẨd vrỢ;h*
 
Gèt gým v`dẹv oỂ o*
 
OẮv ĘỔje }ậjm*
 
Mèm aiẨd m`Ụje b`ièj
 
f*
 
V`Ƽƨje `dễ~Mï~ 88; GỮm vdë~ jìi }h~ Ęït aì |`ô `ử| j`Ắv ĘỘd sỒd j`ì x~ậj vrỂ vìd m`çj` gỔv möje vt mỞ |`ấj;h*
 
VỘd Ęh `ýh edè vrỂ mỞ |`dẹ~ vrëj v`Ể vrƼỗje mụh möje vt* o*
 
VỘd Ęh `ýh v`Ể |`ấj mụh möje vtm*
 
VỘd Ęh `ýh aửd j`~ầj `dễj vẨd mụh möje vt*f*
 
VỘd v`dọ~ `ýh mèm b`iậj jử mụh möje vtMï~ 8?; SỈ gẵv vìd m`çj`! FJ jìi |`ậd m`Ể~ vrèm` j`dễg sö `Ẩj sỒd mèm b`iậj jử mụh FJ 9h*
 
Möje vt mỞ |`ấj o*
 
FJ vƼ j`ïjm*
 
Mậ h # o ĘỈ~ Ęûjef*
 
Mậ h # o ĘỈ~ }hdMï~ 8=* Vrèm` j`dễg `ứ~ `Ẩj aì Ęẵm Ędọg x~hj vrệje mụh;h*
 
Möje vt vƼ j`ïj o*
 
Möje vt `ử| fhj`m*
 
Möje vt mỞ |`ấjf*
 
VẮv mậ mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ 86* J`ứje mï~ jìi }h~ Ęït |`ïj odễv vỘv j`Ắv vìd }ậj v`Ỹm sì vìd }ậj vìd m`çj`9h*
 
Vìd }ậj v`Ỹm mý edè vrỂ v`Ắ| `ƨj vìd }ậj vìd m`çj` o*
 
Vìd }ậj v`Ỹm aì j`ứje vìd }ậj `ứ~ `áj`! mÿj vìd }ậj vìd m`çj` v`á b`öje |`ậdm*
 
Vìd }ậj vìd m`çj` v`ọ `dễj gỔv vrèd x~tỈj ĘỘd sỒd v`~ j`ầ| ĘƼửm vẨi rh vỢ vìd }ậj v`Ỹmf*
 
Vìd }ậj vìd m`çj` a~öj a~öj ĘƼửm oèj! mÿj vìd }ậj v`Ỹm a~öj a~öj ĘƼửm g~hMï~ 8>* GỔv j`dễg sỮ x~hj vrệje mụh j`ì x~ậj vrỂ vìd m`çj` aì;h*
 
@~t ĘỔje sỘj o*
 
VẨi edè vrỂ m`i fihj` je`dễ|m*
 
X~tẹv ĘỂj` m`çj` }èm` mỞ vỤmf*
 
Mậ = ÷ vrëjMï~ 83* X~tẹv ĘỂj` adëj x~hj Ęẹj gỔv vìd }ậj mỘ ĘỂj` jìi Ęý }ặ ĘƼửm g~h! ĘƼửm eệd aì x~tẹv ĘỂj` YYYYYYY h*
 
Vìd vrử  o*
 
SỘj aƼ~ ĘỔjem*
 
MẮ~ vrûm sỘjf*
 
@iẨm` ĘỂj` jeïj }èm` sỘjMï~ 85* Mèm edèg ĘỘm sỘj v`Ƽỗje |`Ữ vrèm` möje sdễm }h~ Ęït mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj jeiẨd vrỢ;h*
 
Aầ| mèm oèi mèi vìd m`çj` o*
 
V`dẹv aầ| mèm gỘd x~hj `ễ sỒd mèm j`ì Ęấ~ vƼm*
 
X~ậj a÷ vdỈj gẵvf*
 
Vág bdẹg mèm je~ờj vìd vrử Mï~ 80* ]h~ Ęït aì j`ứje v`~ầj aửd m`çj` vrije sdễm vèm` oẨm` edứh x~tỈj x~ậj a÷ sì x~tỈj }ộ `ứ~mụh gỔv möje vt mỞ |`ấj jeiẨd vrỢ;h*
 
Möje vt mỞ |`ấj mý Ęỗd }Ộje sĤj` sdỎj o*
 
Mèm mỞ Ęöje mý ĘƼửm }Ỹ v`~ầj aửd vrijesdễm m`~tọj ĘỞd x~tỈj }ộ `ứ~ j`Ƽje b`öje ậj` `ƼộjeĘẹj mèm `iẨv ĘỔje mụh möje vtm*
 
Möje vt mý v`ọ v`~ë j`ứje j`ì x~ậj a÷ m`~tëj je`dễ|f*
 
\`èv }dj` m`d |`ç ĘẨd fdễjMï~ 84* J`ứje b`öje v`~ầj aửd m`çj` vrije sdễm vỞ m`Ụm gỔv möje vt mỞ |`ấj aì;h*
 
Vrèm` j`dễg `ứ~ `Ẩj o*
 
Ĝỗd }Ộje aì sĤj` sdỎj
 
m*
 
V`~ẹ oỂ Ęèj` vrôje `hd aấjf*
 
Vrèm` j`dễg sö `ẨjMï~ ?<* M`d |`ç ĘẨd fdễj aì;h*
 
M`d |`ç ĘẨd fdễj aì `ầ~ x~ậ edứh gï~ v`~Ảj x~tỈj aửd edứh mèm mỞ Ęöje sì mèm j`ì x~ậj a÷ mụhmöje vt* o*
 
Mèm m`d |`ç edèg }èv `iẨv ĘỔje mụh mèm j`ì x~ậj a÷*m*
 
Mậ `hd mï~ vrëj ĘỈ~ Ęûjef*
 
Mèm mï~ vrëj ĘỈ~ b`öje ĘûjeMï~ ?8* B`d gỔv m`Ụje b`ièj ĘƼửm |`èv `ìj` rh möje m`ûje aấj Ęấ~ vdëj! jý }ặ ĘƼửm edhi fỂm` vrëjv`Ể vrƼỗje‣‣* ]h~ Ęý m`Ụje b`ièj jìt }ặ ĘƼửm edhi fỂm` vrëj v`Ể vrƼỗje‣‣**h*
 
]ƨ mẮ|! v`Ụ mẮ| o*
 
V`Ụ mẮ|! }ƨ mẮ|m*
 
IVM! ĘẮ~ edèf*
 
Göd edỒd x~h gẨje ĘẮ~ edèMï~ ??* Mï~ jìi }h~ Ęït b`öje |`ậd aì m`Ụm jčje m`ụ tẹ~ mụh mèm vr~je edhj vìd m`çj`9h*
 
M~je mẮ| mƨ m`ẹ v`hj` vièj o*
 
@~t ĘỔje sỘj vỢ mèm j`ì Ęấ~ vƼ j`ỉm*
 
Ĝấ~ vƼ sìi vìd }ậj v`Ỹmf*
 
\`ïj vèj rụd ri edứh mèm j`ì Ęấ~ vƼ mè j`ïjMï~ ?=* Mèm ĘỂj` m`ẹ vìd m`çj` Ęí vẨi v`~ầj aửd m`i mèm mè j`ïj sì mèm möje vt v`öje x~h mèm `iẨvĘỔje;h*
 
Sht o*
 
\`ïj vèj rụd rim*
 
M`i shtf*
 
Mèm mï~ vrëj ĘỈ~ ĘûjeMï~ ?6; B`d j`ì Ęấ~ vƼ T oèj mỞ |`ấj v`Ƽỗje mụh möje vt H vẨd v`ỗd Ędọg gì öje P mŤje Ęhje vágg~h mỞ |`ấj mụh möje vt jìt! b`d Ęý möje vt H }ặ j`ầj ĘƼửm;h*
 
Edè vrỂ oẸje vdỈj vỢ `iẨv ĘỔje edhi fỂm` jìt o*
 
GỔv }Ộ vdỈj vỢ `iẨv ĘỔje edhi fỂm` jìt! vrỢ Ęd |`ç göd edỒd*m*
 
M`Ễ aì gễj` edè mỞ |`ấj v`Ƽỗjef*
 
B`öje j`ầj ĘƼửm eá
M@ƩƬJE DD ” FßJE VDỌJ
Mï~ ?>; Hj` V~Ắj eủd sìi jeïj `ìje Vnm`migohjb 8<< vr*Ę! v`ỗd `Ẩj 3 v`èje sỒd aíd }~Ắv 8?.)jčg*@ỉd }h~ 3 v`èje jeïj `ìje |`ậd vrậ hj` V~Ắj ohi j`dë~ mậ sỘj aẢj aíd (vçj` v`ni |`Ƽƨje v`Ụm aídbä|$ 9 |`ậd e`d aíd e`ä| v`ni v`èjeh*
 
88< vrdễ~ Ęờje o*
 
8<3!8> vrdễ~ Ęờjem*
 
8<< vrdễ~ Ęờjef*
 
8<? vrdễ~ ĘờjeMï~ ?3; M`i aíd }~Ắv 8?.)jčg! e`ä| aíd jčg* @ít vçj` aíd }~Ắv v`Ỹm }h~ > jčg9 sdẹv eá Ęït 9pih}h*
 
<!53?= o*
 
<!0?==m*
 
<!3><f*
 
8!53?=Mï~ ?5; Edè vrỂ `dễj vẨd rÿje mụh gỔv fÿje vdỈj }h~ Ęït aì ohi j`dë~ jẹ~ aíd }~Ắv m`dẹv b`Ắ~ aì 8<.9V 7 < V 7 8 V 7 ?' =6<*<<< 66<*<<< 606*<<<

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
Toại Mad added this note
good
Thu Ha Le added this note
ui cảm ơn nha
1 thousand reads
1 hundred reads
Phạm Văn Tỵ liked this
Happy Sunshine liked this
Toại Mad liked this
Nguyễn Thơm liked this
Quynh Pham liked this
Quynh Thy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->