Ivan Marinković 2013.

MATEMATIKA 3
priprema za 4. ispit znanja
- vektori 1. Točke A, B, C, D, E i F vektori su pravilnog šesterokuta, a točka S njegovo središte. Čemu je jednako:
a) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵
+ ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸𝐹

⃗⃗⃗⃗
b) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐷𝐸
+ 𝐶𝑆

c) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵
− ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸𝑆

?

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ paralelograma
2. Vektorima ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵
= 5𝑖 + 2𝑗 i ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐷
= −𝑖 + 2𝑗 određen je paralelogram ABCD. Duljina dijagonale 𝐵𝐷
jednaka je 4, 6, 2√2 𝑖𝑙𝑖 4√2 ?
̅̅̅̅ 𝑖 𝐴𝐶
̅̅̅̅ trokuta ABC. Ako je ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑞, izrazi vektor 𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ kao
3. Točke M i N polovišta su stranica 𝐵𝐶 𝐵𝑁
= 𝑝 𝑖 𝐶𝑀
linearnu kombinaciju vektora 𝑝 𝑖 𝑞 .
4. Za koji k su vektori 𝑎 = 𝑘 ∙ 𝑖 + 𝑗 𝑖 𝑏

⃗ = 𝑖 − 2𝑗 kolinearni vektori suprotno orijentirani?

5. Vektori 𝑎 = −𝑖 + 2𝑗 𝑖 𝑏⃗ = 3𝑖 − 𝑗 zatvaraju kut:

2𝜋 3𝜋 4𝜋 5𝜋
, , ,
3 4 5 6

?

6. Kolika je |𝑎 + 𝑏⃗| ako je |𝑎| = 6, |𝑏⃗| = 8 𝑖 |𝑎 − 𝑏⃗| = 5 ?
⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 𝐶𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ okomiti?
7. Dane su točke A(-2, 1), B(4, 4), C(4, 0) i D(x, 7). Za koji x su vektori 𝐴𝐵
8. Dani su vektori 𝑎 = −𝑖 − 𝑗, 𝑏⃗ = 𝑖 + 3𝑗, 𝑐 = −2𝑖 + 4𝑗. Odredi vektor 𝑣 kolinearan s vektorom 𝑎 i duljine jednake
duljini vektora 𝑏⃗ + 𝑐.
9. Ako su A, B i C vrhovi trokuta, te ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵
= 𝑖 − 3𝑗 𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐶
= 2𝑖 + 𝑘 ∙ 𝑗. Odredi realni broj 𝑘 ≠ 0 tako da trokut ABC bude
pravokutan s pravim kutom pri vrhu C.
10. Prikaži vektor 𝑐 = −2𝑖 − 9𝑗 kao linearnu kombinaciju vektora 𝑎 = 2𝑖 − 𝑗 𝑖 𝑏⃗ = 4𝑖 + 3𝑗.
7

̅̅̅̅ 𝑃(1, 1) i težište trokuta 𝑇 (1, ).
11. U trokutu ABC zadano je A(-2, -1), polovište stranice 𝐴𝐵
3
Nađi koordinate točaka B i C.
12. Pomoću vektora nađi najmanji kut u trokutu ABC ako je A(-3, 1), B(5, -1), C(6, 2).
⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 𝐵𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ te koordinate točaka C i D.
Nađi vektore 𝐴𝐶
13. U paralelogramu su zadane točke A(-3, 1), B(5, -3) i njegovo središte S(2, 0).
Nađi vektore ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐶
𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐷
te koordinate točaka C i D.
2𝜋
14. Neka je 𝑎 = 3𝑥 + 2𝑦, 𝑏⃗ = −15𝑥 + 3𝑦, |𝑥 | = 1, |𝑦| = 2, ∡(𝑥 , 𝑦) = 3 . 𝑁𝑎đ𝑖 𝑎 ∙ 𝑏⃗.

15. U kojem omjeru točka C(9, 3) dijeli dužinu ̅̅̅̅ 𝐴𝐵
ako je A(-11, -5), B(-6, -3)?
⃗⃗⃗⃗⃗ − ⃗⃗⃗⃗⃗
16. Neka je A(2, -1), B(-3, 2), C(4, 4). Odredi vektor 2𝐴𝐵 𝐴𝐶
.
17. Odredi vektor 𝑥 iz jednadžbe 3𝑥 − 2(𝑎 + 𝑥 ) = −3𝑎 ako je 𝑎 = ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵
, 𝐴(−1, 3), 𝐵(2, −5).
18. Neka je u pravokutnom trokutu ABC s hipotenuzom ̅̅̅̅ 𝐴𝐵
zadano A(-2, 2), ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐶
= 6𝑖 + 3𝑗, B(7, y).
Odredi nepoznate vrhove.
̅̅̅̅ podijeljena je točkama C i D na tri jednaka dijela, a zatim i dužina 𝐴𝐶
̅̅̅̅ točkama T1 i T2.
19. Dužina 𝐴𝐵
Odredi koordinate točaka T1 i B ako su A(-1, 2) i C(3, 0).
20. Točke A(1, 4) i B(2, 6) susjedni su vrhovi kvadrata. Odredi ostale vrhove.
21. Dani su vektori 𝑎 = 3𝑖 + 4𝑗, 𝑏⃗ = 8𝑖 − 3𝑗. Odredi vektor 𝑐 za koji vrijedi da je (𝑎 + 𝑏⃗) ∙ 𝑐 = 0, (𝑎 − 𝑏⃗) ∙ 𝑐 = 164.
22. Neka je dan trokut ABC. Nacrtaj vektore:
a) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐶𝐴
− ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗
b) 2𝐴𝐶 𝐴𝐵

c) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶
+ ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗
d) ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶
− 2𝐴𝐶

Ivan Marinković 2013.
23. U paralelgramu ABCD točke P, Q, R, S su redom polovišta stranica ̅̅̅̅ 𝐴𝐵
, ̅̅̅̅ 𝐵𝐶
, ̅̅̅̅ 𝐶𝐷
, ̅̅̅̅ 𝐴𝐷
. Izrazi kao linearnu kombinaciju
⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑑 = 𝐵𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ sljedeće vektore:
vektora 𝐶 = 𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗
a) 𝐶𝐷

⃗⃗⃗⃗⃗
b) 𝑅𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗
c) 𝐴𝑆

⃗⃗⃗⃗⃗
e) 𝑃𝑄

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
d) 𝐵𝐷

⃗⃗⃗⃗⃗
f) 𝑅𝑆

24. Za koji će λ vektori 𝑎 𝑖 𝑏⃗ biti kolinearni ako su 𝑎 = −𝑚
⃗⃗ − 𝑛⃗, 𝑏⃗ = 2λ𝑚
⃗⃗ + 5𝑛⃗ ?
25. U koordinatnom sustavu nacrtaj vektore s početkom u ishodištu:
a) 3𝑖

b) −2𝑗

3

c) 3𝑖 − 2𝑗

1

d) 2 𝑖 + 2 𝑗

⃗⃗⃗⃗ bude duljine 5, ako je S(2, 4).
26. Na x-osi odredi tičku T tako da vektor 𝑇𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝛼 ∙ 𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝛽 ∙ 𝐶𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ gdje je 𝛼 = −2,
27. Neka su A(1, 2), B(-3, 4), C(-1, -1). Odredi točku D ako je 𝐴𝐷 𝛽

= 8.

28. Neka su A(3, -2), C(2, 8), D(4, 3) vrhom paralelograma. Ako su točke T1 i T2 težišta trokuta ABC i ACD.
Izračunaj ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑇
1 𝑇2 .
1
2

29. Zadan je vektor 𝑎 = −2𝑖 − 4𝑗. Odredi vektor 𝑏⃗ okomit na 𝑎 ako je |𝑏⃗| = .
30. Ako je 𝑎 = 𝑖 + 𝑗, 𝑏⃗ = 2𝑖 − 𝑗. Izračunaj:
a) (𝑎 ∙ 𝑏⃗) ∙ 𝑏⃗

b) (𝑏⃗ ∙ 𝑏⃗) ∙ 𝑎

2

c) (𝑎 + 𝑏⃗) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful