You are on page 1of 5

Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedala

ivimo na kraju vremena. Velika veina malih predznaka Sudnjeg dana se ve pojavila i prola, a oni, kao to znamo, prethode velikim predzna ima. !edan od velikih predznaka Sudnjeg dana je i pojava Deddala "#ntikrista$. !evrejski Mesija "Deddal$ e biti izvor ku%ra i zablude. &n e izazvati i proiriti opasnu smutnju i nered na 'emlji, koji nisu zapameni od vremena poslanika #dema, alejhis(selam, pa do Sudnjeg dana. )a njega su #llahovi poslani i upozoravali svoje narode, opominjali svoje ummete i opisivali ga vidljivim i jasnim osobinama. )a njega je upozorio i na *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem+ ,)ema nijednog poslanika, a da svoj ummet nije upozoravao na oravog laljiv a. &n je, doista, orav, a va -ospodar nije orav, a me.u njegovim "Deddalovim$ o/ima je napisano 0ka%ir1.2 "Muslim$ Deddal e biti u stanju da obmane i muslimane, tj. ljude koji ne nose istinsku vjeru u svojim sr ima. Moglo bi biti da je dananja genera ija veoma blizu susreta sa Deddalom.

'ato3
'ato to postoje dva konkretna predznaka koje je najavio na poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a koji su vezana za Medinu. &ni ozna/uju vrijeme dolaska Deddala. &va dva predznaka su se ve pojavila444 )ee ostati nijedno mjesto na 'emlji u koje nee ui Deddal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. 5ada pokua ui u njih, put e mu presjei meleki

koji e sa isukanim sabljama izai pred njega. & ovome nam govori sljedei hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem+ ,0Dan 6l(7alas, a znate li ta je to dan 6l(7alas31 "ponovio je tri puta$. *a su upitali+ 08ta je to dan 6l(7alas3109o je dan u kojem e se Deddal popeti na :hud i gledati u Medinu, pa e rei svojim sljedbeni ima+ 0Vidite li onaj bijeli dvora 3 9o je #hmedov mesdid.1 'atim e se pribliiti Medini, ali na svakom njenom prilazu e naii na meleka sa isukanom sabljom. Doi e do jedne obale, gdje e udariti nogom o tlo i ijela Medina e se potresti tri puta. )akon potresa e svi muna%i i i veliki grijeni i "%asi i$, bili ene ili mukar i, napustiti Medinu i pridruiti se njemu. 9o je dan 6l( 7alas.12 "7akim, ,6l(Mustedrak2$ # u drugom rivajetu stoji da e Deddal stajati na rubovima Medine i pitat e+ ,;iji je onaj bijeli dvora 32 &dgovorit e mu+ ,9o je Muhammedov "alejhisselam$dvora .2

*oslanikova alejhisselam damija je danas kao bijeli dvora

&vo je mudiza #llahovog *oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja poja/ava iman vjernika. *oslanik nas obavjetava da e Deddal gledati u njegov mesdid koji e biti poput bijelog dvor a, a za njegova ivota je bio od /erpia i palminih grana. Me.utim, on je danas, uistinu, bijeli dvora . Svako ko je putovao u Medinu u posljednje vrijeme e posvjedo/iti da *oslanikov mesdid iz daljine izgleda kao biser ili kao dvora me.u drugim zgradama. & muslimani, probudite se i ozbiljno razmislite4 *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tako.er predskazaoda e Medina u vrijeme pojave Deddala imati sedam glavnih ulaza+

6bu <ekr, radijallahu anhu, prenosi da je *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao+ ,Medinu nee pogoditi strahote Deddala. Medina e tada imati sedam kapija "prilaza$, a na svakoj e kapiji stajati po dva meleka.2 "<uharija$

Sedam glavnih prilaza Medini na satelitskoj -oogle mapi

6bu 7urejre, radijallahu anhu, prenosi da je =esulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao+ ,)a medinskim se putevima nalaze mele i, pa u nju nee ui ni kuga ni Deddal.2 "<uharija$ #ko pogledamo noviju kartu grada Medine, vidjet emo da danas postoji sedam glavnih ulaza u grad, i to iz prav a+ Dedde, Mekke, =abiga, 9ebuka, aerodroma i dva iz prav a okolnih podru/ja4 & muslimani, ustanite444 'najte ko su !evreji ionisti. >zbjegavajte ih i budite spremni da se sa njima suo/ite u intelektualnoj, politi/koj i ekonomskoj areni. 6bu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao+ ,5o nau/i prvih ?@ ajeta "a u drugom predanju zadnjih ?@ ajeta$ sure 5eh%, Deddal nee imati nikakve moi nad njim2 "Muslim$ *ouzdano se zna iz Sahih hadisa da je *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama traio uto/ite kod #llaha od Deddalovih smutnji, pa je to preporu/io i svom ummetu. Slijedi jedna od tih dova koja se u/i poslije posljednjeg teehhuda "sjedenja u namazu$+

,#llahumme inni e1uzu bike min 1azabil(kabri, ve min 0azabi dehenneme, ve min %itnetil(mahja ve(l(memati, ve min erri %itnetil(mesihi(d(deddali.2 "'na/enje+ ,#llahu, prizivam 9e da me sa/uva od kaburske kazne, od kazne Dehennema, od iskuenja ivota i smrti, te od kunji Mesiha Deddala.2$ 9o su /inili i sele%us(salih "ispravni prethodni i u vjeri$. &ni su se uvijek oslanjali na #llaha, subhanehu ve teAala, jer+ ,Bonome koji se u #llaha uzda, &n mu je dostaB2 "6t(9alak, CD+E$ *risjetimo se /uvenog islamskog vojskovo.e 7alida ibn Velida. *rije nego je dolo do sukoba izme.u muslimanske i bizantijske vojske, bizantijski vojskovo.a je upitao 7alida ibn Velida+ ,Vjeruje li ti da je Muhammed #llahov poslanik23 Dobio je potvrdan odgovor. *otom je bizantijski vojskovo.a rekao+ ,#ko vjeruje, onda uzmi ovu bo/i u otrova i popij je, nee ti se nita dogoditi.2 7alid ibn Velid je izaao pred vojsku, uzeo bo/i u otrova, prou/io sljedee rije/i+ ,<ismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi2, popio otrov i nita mu se nije dogodilo. 5ada je SaAd ibn 6bi Vekkas doao do nabujale rijeke 6d(Didla, naredio je svojim vojni ima da je pre.u, pa je njegova vojska po/ela da je prelazi kao da hodaju po samoj zemlji. 5ada su to vidjeli *erzijan i, nisu vjerovali svojim o/ima, pa su povikali+ ,9ako nam <oga, mi se ne borimo protiv ljudi ve protiv dinna.2 <rzo su napustili grad Madain koji je olahko pao u ruke pobjedonosne muslimanske vojske. & ummete, raduj se i budi strpljiv444 >n a #llah, ponovo e postati supersila. #bdullah ibn #mr ibn 6l(0#s, radijallahu anhu, kae+ ,!ednom prilikom smo bili kod #llahovog *oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i neto pisali, kada ga neko upita+ 05oji grad e prvo biti osvojen, Farigrad ili =im31 07eraklijev grad e biti prvi "tj. Farigrad$1 G odgovori *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem.2 "#hmed$ *oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao+ ,#llah, delle(anuhu, mi je pokazao ijelu 'emlju. Vidio sam njen krajnji istok i krajnji zapad. *okazano mi je da e moj ummet dostii do krajnjih grani a istoka i zapada.2 "Muslim$ : vrijeme *oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, krajnji istok je bila 5ina, dok jekrajnji zapad bila Hran uska.7istorija je svjedok da islamsko osvajanje nije stiglo tako daleko. Me.utim, to e se dogoditi u bliskoj budunosti kada #llah, subhanehu ve te1ala, ponovo obraduje ovaj ummet slavom, ugledom, pobjedom i /vrstim poloajem na 'emlji, in a #llah "ako <og da$. >mam 8a%ija je jedne prilike rekao+ ,Svi ljudi su poput mrtvih, osim onih koji posjeduju znanje. Svi oni koji posjeduju znanje spavaju, osim onih koji /ine dobra

djela. Svi oni koji /ine dobra djela sami sebe zavaravaju, osim onih koji su u tome iskreni, a oni koji su iskreni uvijek su zabrinuti za svoje stanje42 >zvor+ *risonero%joI *rijevod i obrada+ *ut vjernika
*&S!69>96 +

www.dini-islam.net