You are on page 1of 12

CÂGD QUAÍNG TRË CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ

NGHÉA VIÃÛT NAM


CÂCS THPT TÁN LÁM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh
phuïc
=====   ===== ========== 
==========
Tán Lám, ngaìy 30 thaïng 9 nàm
2008

BAÏO CAÏO TÄØNG KÃÚT HOAÛT ÂÄÜNG CÄNG ÂOAÌN NÀM


HOÜC 2007- 2008 VAÌ CHÆÅNG TRÇNH HAÌNH ÂÄÜNG,
NHÆÎNG GIAÍI PHAÏP CUÍA TÄØ CHÆÏC CÄNGÂOAÌN VAÌ
PHONG TRAÌO QUÁÖN CHUÏNG NÀM HOÜC 2008 - 2009
Kênh thæa: Â/c...........................................................................
Â/c...........................................................................
Cuìng toaìn thãø CBGV, NV trong toaìn træåìng .ñ
Trong nàm hoüc væìa qua phong traìo Cäng âoaìn truåìng THPT
Tán Lám âaî täø chæïc hoaût âäüng nhàòm thæûc hiãûn nhiãûm vuû
giaïo duûc toaìn diãûn. Cäng âoaìn cuìng nhaì træåìng tiãúp tuûc
âäøi måïi cäng taïc giaïo duûc hoaìn thaình nhiãûm vuû nàm hoüc
2007 - 2008 âaût âæåüc nhæîng kãút quaí nháút âënh. Coï âæåüc
nhæ váûy laì nhåì nhæîng näø læûc cäú gàõng cuía nhaì træåìng,
tinh tháön lao âäüng miãût maìi, væåüt khoï cuía tæìng cäng âoaìn
viãn. Chuïng ta haîy ghi nháûn nhæîng âoïng goïp cäng sæïc, tám trê
cuía táûp thãø sæ phaûm træåìng THPT Tán Lám.
Âãø âuïc ruït kinh nghiãûm trong trong nhiãûm kyì væìa qua vaì
âãö ra nhæîng phæång hæåïng haình âäüng cuía phong traìo Cäng
âoaìn trong nàm hoüc 2008 -2009, thay màût cho BCH Cäng âoaìn
täi xin trçnh baìy baïo caïo dæû thaío täøng kãút hoaût âäüng cuía
cäng âoaìn trong nàm hoüc væìa qua vaì chæång trçnh haình âäüng,
nhæîng giaíi phaïp cuía täø chæïc cäng âoaìn vaì phong traìo quáön
chuïng nàm hoüc 2008 -2009
Pháön thæï nháút :
BAÏO CAÏO TÄØNG KÃÚT VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG CÄNG ÂOAÌN VAÌ
PHONG TRAÌO QUÁÖN CHUÏNG NÀM HOÜC 2007- 2008
A. Tçnh hçnh chung
Nàm hoüc væìa qua cäng Âoaìn tiãúp tuûc hæåíng æïng cuäüc
váûn âäüng “Dán chuí, Kyí cæång, Tçnh thæång, Traïch nhiãûm”.
Tham gia cuìng våïi chênh quyãön chè âaûo thæûc hiãûn täút caïc
hoaût âäüng trong tçnh hçnh coï nhæîng neït cå baín sau:
+ Nàm hoüc tiãúp tuûc thæûc hiãûn Chè thë 06 cuía Bäü chênh
trë: ”Hoüc táûp vaì laìm theo táïm gæång âaûo âæïc Häö Chê Minh”.
+ Nàm hoüc ngaình GD tiãúp tuûc âáøy maûnh thæûc hiãûn
cuäüc váûn âäüng hai khäng våïi 4 näüi dung: “Noïi khäng våïi tiãu

1
cæûc trong thi cæí vaì bãûnh thaình têch trong GD. Khäng vi phaûm
âaûo âæïc nhaì giaïo, khäng âãø hs ngäöi nháöm låïp”.
+ Nàm hoüc thæï 2 thæûc hiãûn nghë quyãút Âaûi häüi Âaíng
toaìn quäúc láön thæï X. Âáy cuîng laì nàm hoüc thæï 3 ngaình GD
thæûc hiãûn kãú hoaûch phaït triãøn GD 2006-2010 nhàòm, âáøy
nhanh täúc âäü phaït triãøn GD tènh nhaì theo hæåïng “Chuáøn hoïa,
hiãûn âaûi hoïa, xaî häüi hoïa”
+ Nàm hoüc maì ngaình GD choün chuí âãö troüng tám: “Xanh
hoïa træåìng hoüc vaì xáy dæûng træåìng chuáøn quäúc gia”
+ Nàm hoüc thæï 5 Cäng âoaìn tiãúp tuûc thæûc hiãûn nghë
quyãút Âaûi häüi cäng âoaìn caïc cáúp trãn cå såí quaïn triãût chè
thë vãö nhiãûm vuû nàm hoüc cuía Bäü træåíng Bäü GD-ÂT hæåïng
dáùn thæûc hiãûn nhiãûm vuû nàm hoüc cuía Såí GD-ÂT vaì sæû chè
âaûo nhiãûm vuû troüng tám cuía cäng âoaìn ngaình.
B. Âaïnh giaï kãút quaí thæûc hiãûn NQ04 NQ/BCH vaì caïc vàn
baín chè âaûo cuû thãø cuía cäng âoaìn cáúp trãn
(Đã có báo cáo tổng kết cụ thể về hoạt động của công đoàn và phong trào quần
chúng trong hội nghị tổng kết năm học của CBGV,NV. Vì vậy, sau đây xin được điểm
qua những nét chính)
1.Công đoàn tham gia tổ chức triển khai chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2007 -2008
của bộ trưởng bộ GD & ĐT:
Bước vào đầu năm học công đoàn và nhà trường đã tổ chức cho CBGV và hs
học tập nhiệm vụ năm học của bộ GD & ĐT, quán triệt chỉ thị 40/CT-TW của ban bí
thư đến tận mỗi một CBGV, trên cơ sở đó, giao cho các tổ chuyên môn, công đoàn xây
dựng chương trình cụ thể cho tổ mình trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV
của tổ mình. Bên cạnh đó BGH nhà trường cũng như BCH công đoàn giao chỉ tiêu cụ
thể cho các tổ chuyên môn, công đoàn phải đăng kí các danh hiệu thi đua của tổ mình.
Từ đó mà mỗi CBGV đã hăng hái tham gia. Phần lớn ĐV đã có chuyển biến tốt trong
nhận thức, thể hiện gương mẫu trong đạo đức tác phong, mẫu mực trong hoạt động,
nghiêm túc trong sinh hoạt, công tác đã tạo nên tập thể sư phạm khá tốt
Kết quả trong năm học qua, trình độ đội ngũ được nâng lên. 100% CBGV có
trình độ chứng chỉ A tin học, trên 50% GV biết ứng dụng CNTT vào dạy học. Trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của GV cũng được nâng lên. Cụ thể cuối năm có 100% GV,NV
được xếp loại trong đó có 16 GV, NV được xếp loại xuất sắc, 29 GV,NV được xếp loại
khá. Không có GV,NV xếp loại yếu, kém. 100% GV đạt chuẩn trong đó có 02 GV đạt
trình độ trên chuẩn, 01 GV đang làm luận văn Thạc sĩ, 02 đ/c đang đi học Đại học.
2. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng
Phần lớn Đoàn viên công đoàn đều nắm bắt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng và các chủ trương, chính sách của nhà nước và của ngành thông qua các buổi học
tập, tuyên truyền đồng thời tự tìm tòi học hỏi nhằm nâng cao và giữ vững phẩm chất
chính trị. Do đó phần lớn đoàn viên có ý thức phấn đấu vươn lên thể hiện tấm gương
sáng cho hs noi theo.
3. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên và lao động

2
- Công đoàn tham gia cùng với chuyên môn để xây dựng nội quy, qui chế của
trường, tạo đk cho CBGV vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa nâng cao đời sống
thông qua việc bố trí đúng người đúng việc, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nhân các ngày
lễ lớn của ngành, tết Nguyên Đán.
- BCH công đoàn và tổ trưởng công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên các đ/c
ốm đau, sinh nở, rủi ro kịp thời. Cùng với chuyên môn làm tốt chế độ chính sách cho
CBGV như xét tăng lương đúng kì hạn và kịp thời, xếp chuyển lương mới cho CBGV
- Mỗi công đoàn viên nộp 50.000 đ/năm nộp lên công đoàn ngành góp vào quỹ
tình nghĩa của công đoàn ngành.
- Hàng năm, mỗi CBGV đều góp 02 ngày lương để ủng hộ “ngày vì người
nghèo”
- Trong các đợt thiên tai, CBGV,NV đã tham gia đóng góp đầy đủ theo tinh thần
kêu gọi của các cấp.
- Công đoàn cùng với nhà trường đã tổ chức cho CBGV và hs tham gia luyện tập
và hưởng ứng hội thi tiếng hát học đường đạt kết quả cao. Tham gia với hội thi của
cụm 5 tiết mục văn nghệ, kết quả 1 tiết mục đạt giải nhất, 2 tiết mục đạt giải nhì, trong
đó 1 tiết mục được chọn tham gia hội diễn ở cấp trên và đã tham gia đạt kết quả tốt.
4. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành
- Về phong trào thi đua 2 tốt: Phần lớn mỗi GV đã quán triệt sâu sắc cuộc vận
động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”; xây dựng tốt phong trào quần
chúng và tổ chức công đoàn. Cụ thể trong năm học vừa qua có 18 tiết thi thao giảng
toàn trường, mỗi GV có ít nhất 02 tiết thao giảng ở tổ với kết quả từ loại khá trở lên,
mỗi tổ có 1 tiết thao giảng theo chuyên đề.
- Về thực hiện qui chế chuyên môn, kỉ luật lao động: Phần lớn GV đều đã xác
định được trách nhiệm của mình trong công tác soạn giảng, chấm chữa và thực hiện ra
vào lớp đúng quy định., đã hạn chế được việc bỏ tiết bỏ giờ tùy tiện. Tuy nhiên , bên
cạnh đó vẫn còn tồn tại một số đ/c chưa thấy được trách nhiệm của mình, biểu hiện ở
việc chấm chữa, cập nhật điểm chưa kịp thời, còn sai sót nhiều và thực hiện không
nghiêm túc nhiệm vụ của người giáo viên., cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm.
- Kết quả kiểm tra hồ sơ: Có 35 bộ hồ sơ được kiểm tra, trong đó có 33 bộ xếp
loại tốt, 2 bộ xếp loại khá.
- Về cuộc vận động của ngành: Trong năm học vừa qua, công đoàn cùng với
chuyên môn đã tham gia khá tốt phong trào xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Đầu năm,
giữa năm, cuối năm đã tiến hành họp hội cha mẹ hs để phối hợp cùng nhà trường làm
công tác giáo dục, đồng thời báo cáo kết quả học tập rèn luyện của hs để cha mẹ hs
được biết
- Về công tác nữ: Trong năm qua, được sự chỉ đạo của công đoàn cơ sở phối hợp
với các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, chị em đã tham gia tích cực các hoạt động của phụ
nữ địa phương như: chị em đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh
phong trào thi đua 2 tốt, đồng thời thể hiện cuộc vận động “Giỏi việc trường đảm việc
nhà”. Kết quả: có 20/22 chị đạt danh hiệu lao động giỏi cả năm, 1 chị đạt danh hiệu
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
5. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xáy dựng Đảng

3
Hiện nay CBGV gồm 45 đ/c trong đó có 22 nữ, 12 đảng viên, 08 đối tượng
Đảng, chia làm 5 tổ công đoàn; 100% CB,GV là đoàn viên công đoàn. Công đoàn đã tổ
chức cho quần chúng đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.
6. Công tác thi đua khen thưởng:
- Đạt công đoàn 4 tốt: cả năm có 36 đ/c
- 5 tổ đạt công đoàn vững mạnh
- 3 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- 9 đ/c đạt gv dạy giỏi cấp cơ sở
- 1 đ/c đạt GV giỏi cấp tỉnh
6/ Mäüt säú haûn chãú:
- Chæa coï chuí âãö cuû thãø, näüi dung phong phuï cho hoaût
âäüng quáön chuïng vaì phong traìo cäng âoaìn. Mäüt säú kãú
hoaûch âaî âãö ra nhæng chæa thæûc hiãûn triãût âãø.
Hoaût âäüng âàûc træng cuía cäng âoaìn coìn êt.
Vãö phêa cäng âoaìn viãn: Mäüt säú êt âäöng chê chæa khàõc
phuûc khoï khàn cuîng nhæ chæa tháúy âæåüc traïch nhiãûm cuía
mçnh âãø hoaìn thaình nhiãûm vuû âæåüc giao vaì coìn vi phaûm
qui chãú chuyãn män, kyí luáût lao âäüng dáùn âãún laìm aính
hæåíng âãún uy tên cuía Â/c, âäöng nghiãûp cuîng nhæ cuía nhaì
træåìng.
Vãö cäng taïc chuí nhiãûm mäüt säú âäöng chê coìn coi nheû
viãûc giaïo duûc âaûo âæïc hoüc sinh maì chuí yãúu laìm cäng taïc
haình chênh vaì sæû vuû do âoï mäüt säú hoüc sinh coìn häùn laïo
våïi tháöy cä giaïo.
Pháön thæï hai :
CHÆÅNG TRÇNH HAÌNH ÂÄÜNG - NHÆÎNG GIAÍI PHAÏP CUÍA
CÄNG ÂOAÌN VAÌ PHONG TRAÌO QUÁÖN CHUÏNG NÀM HOÜC
2008- 2009
I/ Âàûc âiãøm tçnh hçnh
* Täøng säú âoaìn viãn 45 trong âoï Næî 22
* Coï 5 täø cäng âoìan.
* Coï 1 chi bäü Âaíng gäöm 12 âaíng viãn, âäúi tæåíng Âaíng : 8
âc
* Quy mä træåìng coï 19 låïp gäöm hoüc sinh.
Nàm hoüc 2008-2009 diãùn ra trong bäúi caính chênh trë coï yï
nghéa quan troüng :
- Nàm hoüc maì toaìn thãø CBGV,NV tiãúp tuûc thæûc hiãûn
Chè thë 06 cuía Bäü chênh trë: “Hoüc táûp vaì laìm theo táïm gæång
âaûo âæïc Häö Chê Minh”.
- Nàm hoüc thæï 3 thæûc hiãûn nghë quyãút Âaûi häüi Âaíng
toaìn quäúc láön thæï X. Âáy cuîng laì nàm hoüc thæï tæ ngaình
giaïo duûc thæûc hiãûn kãú hoaûch phaït triãøn giaïo duûc 2006 -
2010 nhàòm âáøy nhanh täúc âäü phaït triãøn GD- ÂT tènh nhaì
theo hæåïng “Chuáøn hoaï, hiãûn âaûi hoaï, xaî häüi hoaï.”

4
- Nàm hoüc maì ngaình giaïo duûc tiãúp tuûc thæûc hiãûn
cuäüc váûn âäüng 2 khäng våïi 4 näüi dung : “ Noïi khäng våïi tiãu
cæûc trong thi cæî vaì bãûnh thaình têch trong giaïo duûc Khäng vi
phaûm âaûo âæïc nhaì giaïo, khäng âãø hoüc sinh khäng âuí chuáøn
âæåüc lãn låïp”; tiãúp tuûc triãøn khai nghë quyãút 40 vaì 41 cuía
Quäúc häüi khoaï X vãö âäøi måïi chæång trçnh saïch giaïo khoa
phäø thäng vaì thæûc hiãûn phäø cáûp THCS, quaïn triãût vaì triãøn
khai coï hiãûu quaí chè thë 40 cuía ban bê thæ TW Âaíng.
- Nàm hoüc maì ngaình giaïo duûc âãö ra chuí træång “Xáy
dæûng træåìng hoüc thán thiãûn” “Mäùi tháöy cä giaïo laì mäüt
táúm gæång saïng vãö âaûo âæïc, tæû hoüc vaì saïng taûo”, nàm
hoüc våïi chuí âãö troüng tám “ æïng duûng CNTT vaìo giaíng daûy”
- Nàm hoüc toaìn ngaình tiãúp tuûc thæûc hiãûn cuäüc váûn
âäüng “ Dán chuí, Kyí cæång, Tçnh thæång, Traïch nhiãûm.”
- Nàm hoüc thæï saïu Cäng âoaìn tiãúp tuûc thæûc hiãûn nghë
quyãút Âaûi häüi Cäng âoaìn caïc cáúp, trãn cå såí quaïn triãût chè
thë vãö nhiãûm vuû nàm hoüc cuía bäü træåíng bäü GD - ÂT. Hæåïng
dáùn thæûc hiãûn nhiãûn vuû nàm hoüc cuía såí GD - ÂT vaì sæû chè
âaûo nhiãûm vuû troüng tám cuía cäng âoaìn ngaình
1/Thuáûn låüi :
+ Báöu khäng khê chênh trë thuáûn låüi, moüi chãú âäü chênh
saïch dáön dáön âæåüc caíi thiãûn vaì thæûc hiãûn këp thåìi.
+ Âäüi nguî CBGV âoaìn kãút nháút trê, thäúng nháút trong chuí
træång vaì haình âäüng, coï chê hæåïng væån lãn trong chuyãn
män, trong nháûn thæïc tæ tæåíng, tæû khàóng âënh mçnh trong
âiãöu kiãûn êt nhiãöu coìn khoï khàn.
+ Âæåüc sæû laînh âaûo træûc tiãúp cuía chi bäü Âaíng,
hæåïng dáùn nàm hoüc cuía såí GD-ÂT, chè thë nàm hoüc cuía Bäü
GD- ÂT, quy trçnh hoaût âäüng cuía cäng âoaìn ngaình.
+ Sæû phäúi håüp chàût cheî giæîa BCH Cäng âoaìn vaì BGH
nhaì træåìng trong cäng taïc chè âaûo caïc hoaût âäüng.
+ Nhaì træåìng âaî khàóng âënh âæåüc mçnh qua kãút quaí
âaût âæåüc vãö giaïo duûc toaìn diãûn vaì kãút quaí âaìo taûo trong
nàm qua laìm cho phuû huynh vaì xaî häüi tin åí âäüi nguî, tin åí
læång tám traïch nhiãûm cuía âäüi nguî sæ phaûm.
+ Cäng taïc xaî häüi hoaï sæû nghiãûp giaïo duûc ngaìy caìng
âæåüc quan tám vaì coï hiãûu quaí hån.
2/ Khoï khàn:
Âåìi säúng cuía nhán dán trãn âëa baìn coìn gàûp nhiãöu khoï
khàn, häü ngheìo coìn nhiãöu, dán cæ thæa, màût bàòng dán trê
coìn tháúp nãn coï taïc âäüng låïn âãún cäng taïc giaïo duûc.
Træåìng coï nhiãöu khäúi låïp daìn moíng tæì låïp 6 âãún 12,
læûc læåüng giaïo viãn daìn traíi nãn viãûc häù tråü nhau trong cäng
taïc chuyãn män coìn haûn chãú.

5
+ Mäüt täø cäng âoaìn coìn gheïp nhiãöu bäü män vaìo sinh
hoaût nãn tênh cháút chuyãn män chæa tháût cao.
II/ Chæång trçnh haình âäüng - nhæîng giaíi phaïp cuía cäng
âoaìn vaì phong traìo quáön chuïng nàm hoüc 2008- 2009
Cäng âoaìn træåìng THPT Tán Lám quyãút tám hoaìn thaình nhiãûm
vuû nàm hoüc våïi:
1/ Phæång hæåïng nhiãûm vuû chung :
1.1 Tiãúp tuûc xáy dæûng âäüi nguî nhàòm âaïp æïng yãu cáöu
phaït triãøn giaïo duûc trong thåìi kyì cäng nghiãûp hoaï hiãûn âaûi
hoaï âáút næåïc goïp pháön vaìo viãûc äøn âënh chênh trë, phaït
triãøn kinh tãú xaî häüi.
1.2 Âáøy maûnh vaì âäøi måïi näüi dung, hçnh thæïc tuyãn
truyãön giaïo duûc âoaìn viãn âãø âoaìn viãn nàõm vaì hiãøu âæåüc
caïc chè thë, nghë quyãút cuía Âaíng, caïc chuí træång, chênh saïch,
phaïp luáût cuía nhaì næåïc, tæì âoï mäùi ÂV nháûn thæïc sáu sàõc
hån traïch nhiãûm, sæï mãûnh cuía mçnh, khäng ngæìng pháún
âáúu, reìn luyãûn tråí thaình læûc læåüng näöng cäút cho sæû
nghiãûp âäøi måïi giaïo duûc.
1.3 Náng cao cháút læåüng vaì hiãûu quaí täø chæïc, chè âaûo
caïc phaìo thi âua, caïc cuäüc váûn âäüng mang tênh xaî häüi räüng
låïn trong ngaình, quaïn triãût vaì triãøn khai cuäüc váûn âäüng “Noïi
khäng våïi tiãu cæûc trong thi cæí vaì bãûnh thaình têch trong giaïo
duûc, khäng vi phaûm âaûo âæïc nhaì giaïo, khäng âãø hoüc sinh
khäng âuí chuáøn âæåüc lãn låïp.”; xáy dæûng âäüi nguî âaïp æïng
yãu cáöu chè thë 40- CT/TW cuía ban bê thæ, taûo ra phong traìo thi
âua daûy täút, hoüc täút, cäng taïc täút, säi näøi âãöu khàõp trong
toaìn thãø CBGV, NV, xáy dæûng nãö nãúp kyí cæång, kyí luáût trong
daûy vaì hoüc, khàõc phuûc caïc biãøu hiãûn tiãu cæûc tæìng bæåïc
náng cao cháút læåüng giaïo duûc toaìn diãûn.
1.4 Chuí âäüng nghiãn cæïu tham gia caïc chãú âäü chênh saïch
âäúi våïi caïn bäü, cäng chæïc vaì lao âäüng, xáy dæûng kãú hoaûch
kiãøm tra giaïm saït viãûc thæûc hiãûn luáût lao âäüng, chãú âäü
chênh saïch âãø giaíi quyãút taûi chäø këp thåìi nhæîng væåïng
màõc, báút cáûp trong thæûc hiãûn chãú âäü chênh saïch cho CBGV,
NV, haûn chãú tháúp nháút âån thæ khiãúu naûi cuía âoaìn viãn.
1.5 Chàm lo âåìi säúng, baío vãû quyãön, låüi êch håüp phaïp
chênh âaïng cuía CBGV, NV. Cäng âoaìn bàòng nhæîng hoaût âäüng
cuû thãø thiãút thæûc nháút âãø âäüi nguî coï âuí pháøm cháút
nàng læûc, trçnh âäü chuyãn män, coï âåìi säúng äøn âënh yãn tám
pháún khåíi trong cäng taïc, tàng thãm loìng yãu ngaình , yãu nghãö.
1.6 Tiãúp tuûc xáy dæûng Cäng âoaìn væîng maûnh theo
hæåïng: Âäøi måïi näüi dung, phæång thæïc hoaût âäüng. Tàng
cæåìng cäng taïc bäöi dæåîng caïn bäü coï âuí nàng læûc trçnh âäü
âaïp æïng våïi yãu cáöu måïi.

6
Âãø thæûc hiãûn vaì triãøn khai phæång hæåïng vaì nhiãûm
vuû chung âaî nãu åí trãn cáön thæûc hiãûn caïc chæång trçnh cuû
thãø âoï laì :
Chæång trçnh 1: Náng cao pháøm cháút, nàng læûc âäüi
nguî caïn bäü giaïo viãn âaïp æïng yãu cáöu âäúi våïi
giaïo duûc âaìo taûo, phuûc vuû cäng nghiãûp hoaï hiãûn
âaûi hoaï.
- Täø chæïc Cäng âoaìn phaíi laìm cho mäùi CBÂV nháûn thæïc
sáu sàõc ràòng: Pháøm cháút vaì nàng læûc cuía âäüi nguî coï tênh
quyãút âënh cháút læåüng giaïo duûc, coï quan hãû våïi viãûc laìm,
âåìi säúng vaì uy tên cuía âäüi nguî.
Cäng âoaìn phäúi håüp våïi chuyãn män xáy dæûng quy
hoaûch, kãú hoaûch bäöi dæåîng vaì sæí duûng âäüi nguî. Trãn cå såí
âoï pháún âáúu tàng dáön tè lãû âaíng viãn trong nhaì træåìng,
pháún âáúu xoaï dáön âäüi nguî coìn haûn chãú vãö màût chuyãn
män.
Tuyãn truyãön âäüng viãn toaìn thãø CBGV hæåíng æïng cuäüc
váûn âäüng “Noïi khäng våïi tiãu cæûc trong thi cæí vaì bãûnh thaình
thaình têch trong giaïo duûc, khäng vi phaûm âaûo âæïc nhaì giaïo,
khäng âãø hoüc sinh khäng âuí chuáøn âæåüc lãn låïp. “
* Giaíi phaïp :
- Váûn âäüng giaïo viãn væåüt qua khoï khàn âãø tham gia caïc
låïp bäöi dæåîng vaì tæû hoüc hoíi âãø khäng ngæìng náng cao trçnh
âäü vãö chuyãn män âaî âaìo taûo hoàûc bäöi dæåîng thãm vãö tin
hoüc, Ngoaûi ngæî âãø sæí duûng thaình thaûo tin hoüc vaìo viãûc
æïng duûng cäng nghãû thäng tin âãø daûy hoüc.
- Kãút håüp våïi chuyãn män kiãøm tra thæåìng xuyãn viãûc
sæí duûng caïc thiãút bë hiãûn coï cuía nhaì træåìng vaìo viãûc daûy
hoüc âãø khäng ngæìng âäøi måïi phæång phaïp daûy hoüc vaì reìn
luyãûn kyî nàng cho giaïo viãn.
- Kãút håüp våïi chuyãn män, thæåìng xuyãn dæû giåì thàm låïp
âãø nàõm bàõt këp thåìi vaì âaïnh giaï âuïng nàng læûc cuía âäüi
nguî.
- Tiãúp tuûc täø chæïc caïc hçnh thæïc thao giaíng (Âäüng viãn
vaì taûo âiãöu kiãûn cho GV æïng duûng CNTT vaìo viãûc soaûn
giaíng ), häüi thaío, häüi thi nhàòm giuïp âäüi nguî ruït kinh nghiãûm
vaì cáûp nháût kiãún thæïc, âäøi måïi phæång phaïp giaïo duûc vaì
giaíng daûy.
- Váûn âäüng vaì täø chæïc cho CBGV tham gia hoüc táûp caïc
nghë quyãút cuía Âaíng, nghë quyãút âaûi häüi cäng âoaìn cáúp
trãn, chè thë, nhiãûm vuû nàm hoüc 2008-2009.
Tiãúp tuûc täø chæïc phong traìo aïp duûng, âuïc ruït vaì phäø
biãún saïng kiãún kinh nghiãûm trong giaïo viãn.

7
Váûn âäüng giaïo viãn xáy dæûng tuí saïch caï nhán kãút håüp
våïi viãûc sæí duûng thæ viãûn nhaì træåìng coï hiãûu quaí.
Tham mæu våïi chuyãn män trong viãûc âàût mua caïc loaûi
baïo, taûp chê âãø CBGV vaì hoüc sinh âoüc vaì nàõm bàõt këp thåìi
caïc thäng tin trong næåïc vaì thãú giåïi âãø cáûp nháût kiãún thæïc.
*Chè tiãu :
+ > 90% âoaìn viãn âaût lao âäüng gioíi vaì cäng âoaìn 4 täút .
+ Coï giaïo viãn gioíi vaì chiãún sé thi âua cáúp ngaình vaì cáúp
tènh.
+ Coï âoaìn viãn âæåüc âãö nghë CÂ cáúp trãn khen.
+ Vãö häö så giaïo viãn : Pháún âáúu 100% ÂV phaíi âaût tæì
khaï tråí lãn vaì giaïo aïn phaíi soaûn theo PP caíi tiãún vaì coï aïp
duûng cäng nghãû TT vaìo viãûc giaíng daûy.
Chæång trçnh 2: Âaûi diãûn, baío vãû quyãön låüi, låüi
êch chênh âaïng vaì håüp phaïp cuía âoaìn viãn, chàm lo äön
âënh vaì caíi thiãûn âåìi säúngCBGV, taûo âäüng læûc náng
cao cháút læåüng hiãûu quaí giaïo duûc âaìo taûo
Täø chæïc cäng âoaìn laìm cho mäùi âoaìn viãn tháúy roî Cäng
âoaìn coï caïc quyãön maì luáût âaî âënh. Muäún thæûc hiãûn caïc
quyãön âoï thç mäùi mäüt ÂV phaíi säúng vaì laìm viãûc theo hiãún
phaïp vaì phaïp luáût.
Cäng âoaìn cuìng våïi chuyãn män chàm lo âåìi säúng váût
cháút vaì tinh tháön cho CBGV: Náng cao mæïc säúng vaì xáy dæûng
läúi säúng laình maûnh, täø chæïc cho CBGV âæåüc âi tham quan
hoüc táûp mäüt säú nåi trãn cå såí “Nhaì træåìng, cäng âoaìn vaì
CBGV, NV cuìng laìm”.
* Våïi quan âiãøm : Trãn cå såí âäöng læång âæåüc hæåíng vaì thu
nháûp bàòng nghãö phuû ngæåìi âoaìn viãn phaíi tæû lo cho mçnh
laì chênh. Cäng âoaìn coï traïch nhiãûm thàm hoíi âäüng viãn vaì âãö
nghë tråü cáúp khi ÂV coï gàûp nhiãöu khoï khàn, âau äúm hoaûn
naûn.
Âoaìn viãn náng cao âåìi säúng bàòng sæïc lao âäüng chán
chênh cuía chênh mçnh, khäng laìm nhæîng nghãö coï aính hæåíng
âãún uy tên cuía ngæåìi giaïo viãn.
* Giaíi phaïp :
- Kãút håüp giæîa caï nhán vaì táûp thãø, giæîa Cäng âoaìn vaì
chuyãn män âãø nhàòm náng cao âåìi säúng cuía CBGV
- Cäng âoaìn chuí âäüng baìn våïi chuyãn män bäú trê âuïng
ngæåìi, âuïng viãûc âãø taûo âiãöu kiãûn cho âoaìn viãn væìa laìm
täút nhiãûm vuû chuyãn män væìa coï thåìi gian chàm lo âåìi säúng.
- Nàõm bàõt caïc chãú âäü chênh saïch cuía Âaíng, nhaì næåïc
nhàòm täø chæïc thæûc hiãûn këp thåìi âãø CBGV khoíi thiãût thoìi
quyãön låüi.

8
- Duy trç caïc hçnh thæïc thàm hoíi, giuïp âåî âäüng viãn nhau
luïc gàûp khoï khàn, cuîng nhæ khi âoaìn viãn coï niãöm vui, haûnh
phuïc.
- Tiãúp tuûc âäüng viãn xáy dæûng "Quyî tçnh nghéa" caïc
cáúp; “Quyî khuyãún hoüc”; “Quyî tham quan hoüc táûp“ vaì sæí
duûng caïc loaûi quyî coï hiãûu quaí.
- Xáy dæûng khu táûp thãø giaïo viãn àn åí saûch seî, vàn minh,
laìm cho mäùi giaïo viãn trong khu táûp thãø tháúy âæåüc âáy chênh
laì ngäi nhaì cuía mçnh âãø yãn tám cäng taïc.
- Cuìng våïi chuyãn män, täø chæïc toüa âaìm nhán ngaìy nhaì
giaïo Viãût Nam 20/11 våïi chuí âãö: “Læång tám, traïch nhiãûm nhaì
giaïo våïi sæû nghiãûp träöng ngæåìi”
Trãn cå såí chàm lo âåìi säúng váût cháút vaì tinh tháön cuía ÂV,
mäùi ÂV, mäùi täø Cäng âoaìn coï chè tiãu pháún âáúu náng cao
mæïc säúng vaì thæûc hiãûn läúi säúng: Giaín dë, laình maûnh, vàn
minh.
Trong nàm cäng âoaìn seî täø chæïc giao læu boïng chuyãön
våïi 1 âån vë trãn âëa baìn, täø chæïc giaíi cáöu läng 20/11 trong
CBGV, NV
Chæång trçnh 3: Váûn âäüng, täø chæïc âoaìn viãn têch
cæûc tham gia caïc phong traìo quáön chuïng vaì caïc cuäüc
váûn âäüng mang tênh xaî häüi räüng låïn nhàòm thæûc
hiãûn hiãûu quaí nhiãûm vuû chênh trë cuía ngaình
Tiãúp tuûc âáøy maûnh phong traìo thi âua “Hai täút”, âäøi måïi
näüi dung phæång phaïp giaíng daûy, âäøi måïi caïch hoüc, xáy
dæûng nhaì træåìng kyí cæång, nãö nãúp, khäng coï tãû naûn xaî
häüi .
Náng cao hiãûu quaí caïc cuäüc váûn âäüng mang tênh xaî häüi
räüng låïn cuía ngaình, phaït huy tiãöm nàng lao âäüng saïng taûo
cuía âäüi nguî vaì sæïc maûnh täøng håüp cuía caïc læûc læåüng xaî
häüi nhàòm náng cao cháút læåüng giaïo duûc toaìn diãûn.
* Giaíi phaïp :
- Cuìng våïi chuyãn män táûp trung bäöi dæåîng vaì phaït huy
täút vai troì cuía âäüi nguî giaïo viãn coï nàng læûc vãö chuyãn män,
tàng cæåìng CSVC trang thiãút bë daûy vaì hoüc. Xáy dæûng thæ
viãûn ngaìy caìng coï nhiãöu âáöu saïch, kãút näúi Intenet âãø âäüi
nguî coï âiãöu kiãûn tiãúp thu vaì cáûp nháût kiãún thæïc këp thåìi,
xáy dæûng træåìng hoüc thán thiãûn, xanh, saûch, âeûp.
- Phäúi håüp våïi chuyãn män täø chæïc täút phong traìo thi
âua“Hai täút”, phong traìo“Gioíi viãûc træåìng- âaím viãûc nhaì” âi
vaìo thæûc cháút, khàõc phuûc bãûnh thaình têch trong thi âua khen
thæåíng. Phong traìo thi âua phaíi gàõn våïi âäøi måïi phæång phaïp
giaïo duûc, tàng cæåìng bäöi dæåîng cho hoüc sinh coìn yãúu keïm
âãø âaût cháút læåüng thæûc trong giaïo duûc.

9
- Âáøy maûnh cuäüc váûn âäüng “Dán chuí, kyí cæång, tçnh
thæång, traïch nhiãûm” trong CBGV nhàòm khäng ngæìng náng cao
nàng læûc vaì pháøm cháút âäüi nguî bàòng cäng viãûc:
+ Tiãúp tuûc quaïn triãût vaì thæûc hiãûn coï hiãûu quaí Nghë
âënh 71/1998/NÂ-CP cuía chênh phuí ban haình quy chãú thæûc
hiãûn dán chuí trong hoaût âäüng cå quan vaì quyãút âënh säú
04/2001/QÂ/BGD-ÂT cuaí bäü træåíng bäü GD- ÂT vãö quy chãú
thæûc hiãûn dán chuí trong nhaì træåìng.
+ Náng cao taïc duûng cuía häüi nghë CBGV trong nhaì træåìng,
BCH Cäng âoaìn tiãúp tuûc chè âaûo hoaût âäüng cuía ban thanh tra
nhán dán tháût sæû coï hiãûu quaí nhàòm ngàn ngæìa caïc hiãûn
tæåüng tiãu cæûc xaíy ra trong nhaì træåìng.
- Cuìng våïi chuyãn män triãøn khai täút Nghë quyãút
05/NQ/2005/CP cuía chênh phuí vãö cäng taïc xaî häüi hoaï giaïo
duûc. Tham gia häüi nghë giaïo duûc caïc cáúp trãn âëa baìn âãø
tàng cæåìng phäúi håüp coï hiãûu quaí. Tàng cæåìng sæû phäúi håüp
chàût cheî våïi häüi cha meû hoüc sinh âãø phäúi håüp giaïo duûc
hoüc sinh coï hiãûu quaí hån.
- Tiãúp tuûc täø chæïc thæûc hiãûn cuäüc váûn âäüng”Dán säú
kãú hoaûch hoaï gia âinh”, “Xáy dæûng gia âçnh “Nhaì giaïo vàn
hoaï”; “Toaìn dán âoaìn kãút xáy dæûng âåìi säúng vàn hoaï cå såí.”
âãø âãún cuäúi nàm 2008 trçnh UBND huyãûn kiãøm tra vaì cäng
nháûn “Âån vë vàn hoaï cáúp huyãûn.
- Váûn âäüng CBGV tham gia chäúng tiãu cæûc, tãû naûn XH
trong nhaì træåìng. Tham gia phong traìo “Âãön ån âaïp nghéa.” ,
Vãû sinh mäi træåìng, an toaìn gia thäng, quyî tçnh nghéa.
Chæång trçnh 4: Xáy dæûng täø chæïc Cäng âoaìn væîng
maûnh, tham gia xáy dæûng Âaíng, chênh quyãön trong
saûch væîng maûnh:
Xáy dæûng vaì täø chæïc BCH Cäng âoaìn chàût cheî vaì håüp
lyï hån, coï kãú hoaûch vaì chuí âäüng hån vãö hoaût âäüng cuía
mçnh, coï nhiãöu hçnh thæïc hoaût âäüng phong phuï vaì háúp dáùn.
Këp thåìi chuyãøn taíi âæåìng läúi, chênh saïch hiãûn haình,
nhæîng hæåïng dáùn cuía Cäng âoaìn ngaình, nhiãûm vuû nàm
hoüc cuía såí GD- ÂT âãún våïi CBGV våïi tinh tháön” Táút caí vç sæû
âäøi måïi, äøn âënh phaït triãøn vaì náng cao cháút læåüng giaïo
duûc toaìn diãûn maì troüng tám laì:
+ Náng cao cháút læåüng, caíi tiãún phæång phaïp daûy hoüc.
+ Coi troüng giaïo duûc âaûo âæïc chênh trë, náng cao pháøm
cháút nàng læûc âäüi nguî, thæûc hiãûn cuäüc váûn âäüng “Dán
chuí, Kè cæång, Tçnh thæång, Traïch nhiãûm”.
+ Táûp trung âáøy maûnh nãö nãúp daûy vaì hoüc, caíi tiãún coï
hiãûu quaí trong cäng viãûc.

10
+ Xáy dæûng quy trçnh cäng taïc troüng tám cuía Cäng âoaìn
trong tæìng âåüt thi âua. Triãøn khai âuïng chæïc nàng vaì âuïc ruït
kinh nghiãûm këp thåìi.
+ Phäúi håüp våïi chuyãn män, chi âoaìn giaïo viãn vaì Âoaìn
TN, LÂäüi thiãúu niãn âãø cuìng nhau thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû
giaïo duûc toaìn diãûn .
+ Gàõn viãûc xáy dæûng täø chæïc Cäng âoaìn våïi viãûc tham
gia xáy dæûng Âaíng vaì xáy dæûng con ngæåìi måïi theo yãu cáöu
måïi âãø täø chæïc Cäng âoaìn thæûc sæû laì chiãúc cáöu näúi
giæîa Âaíng vaì quáön chuïng. Cuû thãø:
Täø chæïc cho quáön chuïng goïp yï kiãún âäúi våïi täø chæïc
Âaíng.
Thæåìng xuyãn bäöi dæåîng cho CBGV âãø âënh kyì giåïi thiãûu
nhæîng âoaìn viãn æu tuï cho Âaíng.
Giao viãûc cuû thãø cho cäng âoaìn viãn laì âaíng viãn âãø phaït
huy taïc duûng.
+ Gàõn cäng taïc Cäng âoaìn våïi hoaût âäüng chuyãn män vaì
caïc hoaût âäüng chênh trë xaî häüi nhæ :
Tham gia phoìng chäúng caïc tãû naûn xaî häüi, bãûnh táût,
tiãu cæûc.
Tham gia caïc hoaût âäüng tæì thiãûn: Nhæ quyãn goïp giuïp
âåî nhæîng caï nhán, táûp thãø, âëa phæång bë ruíi ro thiãn tai.
+ Tham mæu våïi chuyãn män cuîng nhæ cáúp trãn âãø taûo
nguäön kinh phê cho cäng âoaìn hoaût âäüng.
* Vãö cäng taïc næî:
 Cuû thãø hoaï caïc muûc tiãu vãö cäng taïc Næî maì häüi nghë
“Gioíi viãûc træåìng, Âaím viãûc nhaì” cuía Bäü GD- ÂT vaì Cäng
âoaìn giaïo duûc Viãût nam âaî âãö ra, cuäúi nàm coï täøng kãút
vaì âuïc ruït kinh nghiãûm.
 Tiãúp tuûc âäüng viãn vaì taûo âiãöu kiãûn âãø Næî CBGV
pháún âáúu trong phong
traìo “Gioíi viãûc træåìng- Âaím viãûc nhaì”, Váûn âäüng nam giåïi
tham gia caïc hoaût âäüng “ Vç sæû tiãún bäü cuía phuû næî”
 Chè âaûo ban næî cäng âáøy maûnh caïc hoaût âäüng xaî häüi
trong hoaût âäüng næî cäng, tham gia caïc phong traìo hoaût
âäüng cuìng våïi phuû næî cuía âëa phæång.
* Chè tiãu:
+ Cäng âoaìn cå såí âaût CÂCS Væîng maûnh cáúp tènh
+ 100 % täø CÂ âaût täø CÂ væîng maûnh.
+ Coï tæì 1 âãún 2 âoaìn viãn âæåüc âãö nghë kãút naûp
Âaíng.
+ 100 % CBGV laìm täút cäng taïc KHHGÂ vaì xáy dæûng gia
âçnh VH.

11
T/M BCH CÂ CÅ SÅÍ TRÆÅÌNG THPT TÁN LÁM
CHUÍ TËCH

12