2.

kolokvij PODUZETNIŠTVO – grupa A
1. U ograničenom partnerstvu partneri odgovara u! a) b) i c) b) svojom cjelokupnom imovinom c) samo ulozima koje su unijeli u partnerstvo d) samo ugovorom definiranom svotom ". Na s#o$eni i o%#i& podu'e(a u tr$i)no e&onomi i predstav# a! a) kompanija b) korporacija c) konglomerat d) kooperacija *. Nedosta+i ma#og podu'e(a su s# ede(i! a) financijska ovisnost, ekonomska nesamostalnost, nedostatak stručnih znanja i sposobnosti i ovisnost o konkurenciji b) porast odgovornosti, mogućnosti propasti, podložnost fluktuacijama na tržištu, ovisnost o konkurenciji c) financijska slabost, nedostatak znanja i stručnosti i nerazvijena pravna regulativa d) b) i c) ,. Ovisno o uv etima &o i mora u %iti ispun eni- o%rti se mogu podi e#iti na! a) proizvodne, prometne i za pružanje usluga b) slobodne, vezane i povlaštene c) a) i b) d) samostalne i partnerske .. Područ e &o e e prostorno/p#ans&im do&umentima odre0eno 'a o%av# an e gospodars&i1 d e#atnosti na'iva se! a) poduzetnički centar b) poduzetnički inkubator c) poduzetnička zona d) industrijska zona 2. 3&up čim%eni&a &o i i'dva a u ne&o podu'e(e od osta#i1 &on&urenata na'iva se! a) komparativna prednost b) konkurentska prednost c) ključne sposobnosti d) strateški plan 4. 3et sposo%nosti &o e ne&o podu'e(e pos edu e i ra'vi a i &o e mu omogu(ava u ops#u$ivan e svo i1 potro)ača %o# e od &on&urenata na'iva se! a) komparativna prednost b) konkurentska prednost c) ključne sposobnosti d) strateški plan 5. 3ustavan način proučavan a a&tivnosti &o e podu'e(e o%av# a- &ao i ana#i'u intera&+i e ti1 a&tivnosti na'iva se! a) starteško planiranje b) strateško poduzetništvo c) lanac vrijednosti d) poduzetnički menadžment 6. Osnovna pos#ovna strategi a podu'e(a e! a) strategija fokusiranja b) sve navedeno c) strategija troškovnog vodstva d) strategija diferencijacije 17. 3trategi a 8o&usiran a usp e)no e prim en iva u situa+i ama &ada e tr$i)te! a) koncentrirano b) diferencirano c) segmentirano d) centralizirano

1

11. 9i# ani tr$i)ni segment na'iva se o) i! a) tržišna prilika b) tržišna niša c) tržišna potražnja d) tržišna moć 1". 3trategi a tro)&ovnog vodstva prim erena e 'a upotre%u! a) na tržištu koje se sastoji od velikog broja kupaca i koji su vrlo osjetljivi na promjenu cijene b) na tržištu koje se sastoji od malog broja kupaca i koji nisu osjetljivi na promjenu cijene c) na tržištu koje se sastoji od malog broja kupaca i koji su osjetljivi na promjenu cijene d) na tržištu koje se sastoji od velikog broja kupaca i koji nisu osjetljivi na promjenu cijene 1*. Ne&u industri u čine! a) poduzeća sa zajedničkim obilježjima b) poduzeća koja me usobno dijele i tehnologije u kupc..  c) poduzeća koja proizvode čija je križna elastičnost potražnje jako velika d) sve navedeno 1,. Industri e &o e ima u ma#i %ro podu'e(a &o a &ontro#ira u ve(i dio u&upni1 industri s&i1 proda a na'iva u se! a) koncentrirane industrije b) konsolidirane industrije c) fragmentirane industrije d) a) i b) 1.. Tri osnovne grupe ra'vo ni1 strategi a podu'e(a su! a) strategija konsolidacije, strategija diferencijacije i strategija ekspanzije b) strategija ekspanzije, strategija transformacije i strategija likvidacije c) strategija rasta, strategija integracije i strategija transformacije d) strategija ekspanzije, strategija vertikalne i horizontalne integracije i strategija diversifikacije 12. Dire&tno strano u#agan e ostvaru e se! a) ostvarenjem novih poduzeća na stranom tržištu b) poduzimanjem tzv. !reen"field investicija na stranom tržištu c) sve navedeno d) kupnjom postojećih poduzeća na stranom tržištu 14. 3amosta#na podu'e(a o i'%oru predmeta svo eg pos#ovan a- potre%ni1 resursa i pos#ovni1 partnerate dono)en u pos#ovni1 od#u&a na'iva se! a) poslovna samostalnost b) ekonomska samostalnost c) pravna samostalnost d) tržišna samostalnost 15. Privatno v#asni)tvo podu'e(em o%u1va(a ove o%#i&e! a) inokosno, obiteljsko, ortačko, zadružno i korporativno poduzeće b) individualno, obiteljsko, partnersko i dioničko poduzeće c) inokosno, obiteljsko, ortačko, zadružno i kooperativno poduzeće d) pojedinačno, timsko, grupno, korporativno i partnersko 16. Osnovni &riteri i &o i se &oriste u &#asi8i+iran u i ra'graničavan u podu'e(a su! a) profitabilnost i tržišni udjel b) prosječni broj zaposlenih, poslovni uspjeh i veličina profita c) broj zaposlenih, broj proizvoda i usluga, te profit i gubitak d) godišnji prosjek zaposlenih, zbroj bilance i godišnji prihod od prodaje "7. Prednosti ma#i1 podu'e(a su s# ede(e! a) financijska neovisnost, stručna znanja i sposobnosti, razvijena mreža tržišnih partnera i poslovnih prilika b) niska odgovornost, mogućnost zarade, izazov fluktuacijama na tržištu, neovisnost o konkurenciji c) neovisnost, tržišna prilagodljivost, mogućnost ostvarenja financijskog uspjeha, sigurnost posla i izazov d) ekonomska samostalnost i spremnost na snošenje rizika u poslovanju, elastičnost u povezivanju i umrežavanju radi ostvarenja uspješnijeg zajedničkog poslovanja i lakšeg snošenja rizika

2

"1. O%ite# s&i %i'nis e ona ! a) sve navedeno b) u kojem obitelj ima veći dio vlasništva i u skladu s tim stalan utjecaj na razvoj biznisa c) u kojem je pravo glasa tako podijeljeno da obitelj može imati i kontrolnu funkciju d) u kojem komparativna prednost proizlazi i razvija se iz me usobne interakcije obitelji, biznisa i vlasništva "". :o&a+i s&e 'a edni+e ma#i1 podu'etni&a &o i te& 'apočin u pos#ovati na'iva u se! a) sve navedeno b) poduzetnički centri c) poduzetnički inkubatori d) poduzetničke zone "*. Osnovni e#ementi &on&urents&i1 prednosti su! a) superiorno znanje b) superiorni resursi c) superiorna kontrola d) sve navedeno ",. I'vori 'a ra'vo &on&urents&e prednosti proi'voda i#i us#uge su! a) inovacije, diferencijacija i brzina b) specijalizacija, znanje i sposobnosti c) a) i b) d) sigurnost, pouzdanost, marka i ambalaža ".. ;# učne sposo%nosti mogu imati svo i'vor u! a) sve navedeno b) vrhunskoj kvaliteti, inovacijama i organizaciji poslovanja c) timskom radu, fleksibilnosti, izvrsnom post"prodajnom servisu i odgovornosti d) svemu što nekom poduzeću omogućava konkurentsku prednost na tržištu "2. I'vor &# učni1 sposo%nosti u ma#om podu'e(u su! a) mala veličina, agilnost i brzina prilagodbe tržišnim prilikama i promjenama b) dobro poznavanje potrošača i njihova želja i potreba c) uži proizvodni asortiman, jasno definirana baza potrošača i puno manje tržište d) sve navedeno "4. Pos#ovna strategi a usm erena na posti'an e odgovara u(i1 &on&urents&i1 prednosti usm eravan em na odre0eni tr$i)ni segment na'iva se! a) strategija troškovnog vodstva b) strategija fokusiranja c) ništa od navedenog d) strategija diferencijacije "5. 3tvaran e &on&urents&e prednosti putem edinstveni1 proi'voda na + e#o&upnom tr$i)tu na'iva se! a) strategija troškovnog vodstva b) strategija fokusiranja c) strategija specijalizacije d) strategija diferencijacije "6. 3<OT ana#i'a o%u1va(a ana#i'u! a) snaga, mogućnosti, prilika i prijetnji b) prednosti, slabosti, prilika i propusta c) snaga, slabosti, prilika i prijetnji d) # *7. Industri e &o e ima u ve#i&i %ro podu'e(a od &o i1 niti edno nema 'nača ni i tr$i)ni ud e# na'iva u se! a) konsolidirane industrije b) fragmentirane industrije c) decentralizirane industrije d) b) i c) *1. Pro+es osnivan a podu'e(a &o e e u 'a ednič&om v#asni)tvu dva i#i vi)e inače neovisni1 podu'e(a na'iva se! a) strateški savez b) strateško zajedničko ulaganje c) strateško osnivanje d) strateško otvaranje

3

*". Osnivan e v#astiti1 podru$ni+a u stranim 'em# ama na'iva se! a) strateško strano ulaganje b) direktno strano ulaganje c) direktno strano nastupanje d) strateško strano investiranje **. : uds&i &apita# &ao teme# ni o%#i& inte#e&tua#nog &apita#a di e#i se na! a) strukturalni i potrošački b) idejni i upravljački c) vlastiti i tu i d) a) i b) *,. 3tru&tura#ni &apita# &ao i'vedeni o%#i& inte#e&tua#nog &apita#a di e#i se na! a) potrošački i organizacijski b) procesni i inovacijski c) sve navedeno d) intelektualno vlasništvo i neopipljivu imovinu *.. Po am suprotan outsour+ingu i pri&#adan &ao podu'etnič&a op+i a na'iva se! a) cosourcing b) insourcing c) constracting d) subcontracting *2. Target +osting &ao podu'etnič&a op+i a po#a'i od! a) tržišne cijene proizvoda b) unaprijed definirane cijene proizvoda c) konačne cijene proizvoda d) planirane cijene proizvoda *4. Prednosti strate)&og save'a su! a) lakši ulazak na tržište, smanjenje troškova i rizika u razvoju novih proizvoda ili usluga b) stjecanje komplementarnih vještina i imovina c) sve navedeno d) utemeljenje tehnoloških standarda *5. ;#asteri predstav# a u! a) mrežu me usobno umreženih poduzetnika b) zemljopisnu koncentraciju me usobno povezanih poduzeća i institucija c) udrugu malih i srednjih poduzetnika d) tvrtku specijaliziranu za proizvodnju nekih proizvoda ili usluga namijenjenih izvozu *6. =im%eni+i o &o ima ovisi snaga &#astera su! a) strategija poduzeća, struktura industrije i rivalstvo b) uvjeti potražnje i faktorski uvjeti c) sve navedeno d) povezane i prateće industrije ,7. ;# učna &ara&teristi&a &#astera ni e! a) specijalizacija u području novih tehnologija b) nastanak specijaliziranih bazena rada c) izgradnja baze specijaliziranih dobavljača d) proizvodnja tehnoloških znanja i inovacija $. a 2. b %. d (. b &. c ). b '. c *. c +. b $,. c $$. b $2. a $%. d $(. d $&. d $). c $'. b $*. a $+. d 2,. c 2$. a 22. c 2%. d 2(. a 2&. a 2). a 2'. b 2*. d 2+. c %,. d %$. b %2. b %%. b %(. c %&. b %). b %'. c %*. b %+. c (,. a

4