โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง
เรื่อง การศึกษาการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้
เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง

ผู้จดั ทาโครงงาน
นางสาวพันธิตรา

สมเชื้อเวียง ม. 4/1 เลขที่ 5

นางสาวปรี ยานันท์ ช่วยบุดดา

ม.4/2 เลขที่ 25

นางสาวพลอย

สร้อยจอม

ม.4/2 เลขที่ 26

นางสาววรนิฐา

จ่างแสง

ม.4/2 เลขที่ 29

อาจารย์ ทปี่ รึกษา
อาจารย์สิปป์ แสง สุขผล

สาขา ชีววิทยา
โรงเรียนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสั งฆราชูปถัมภ์
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษาที่ 2556

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ อง
เรื่ อง การศึกษาการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้
เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง

ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
นางสาวพันธิตรา สมเชื้อเวียง

ม.4/1เลขที่ 5

นางสาวปรี ยานันท์ ช่วยบุดดา

ม.4/2 เลขที่ 25

นางสาวพลอย

สร้อยจอม

ม.4/2เลขที่ 26

นางสาววรนิฐา

จ่างแสงม.4/2 เลขที่ 29

อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์สิปป์ แสง สุขผล

สาขา ชีววิทยา
โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษาที่ 2556


ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรี ยบเทียบการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง
ผู้จัดทา นางสาวพันธิตรา

สมเชื้อเวียง ม. 4/1 เลขที่ 5

นางสาวปรี ยานันท์ ช่วยบุดดา

ม.4/2 เลขที่ 25

นางสาวพลอย

สร้อยจอม

ม.4/2

เลขที่ 26

นางสาววรนิฐา

จ่างแสง

ม.4/2

เลขที่ 29

อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์สิปป์ แสงสุขผล
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2556 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง มี
วัตถุประสงค์ของโครงงานเพือ่ ศึกษาขั้นตอนการทากิมจิผกั บุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทองโดยดัดแปลงจากสูตรการทากิมจิ
ปกติจะใช้ผกั กาดขาวเป็ นองค์ประกอบหลัก ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการหมักกิมจิผกั กาดขาว กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิเห็ด
นางฟ้ า กิมจิผกั บุง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ รสชาติที่พงึ พอใจอันดับแรก คือ กิมจิเห็ดนางฟ้ า รองลงมาคือ กิมจิ เห็ดเข็มทอง กิมจิ
ผักกาดขาว กิมจิผกั บุง้ ตามลาดับ โดยวัดค่า pH ได้ดงั นี้ ผักกาดขาวมีคา่ pH 2.94 กิมจิผกั บุง้ มีค่า pH 2.95 กิมจิเห็ดเข็มทองมี
ค่า pH 3.07 กิมจิเห็ดนางฟ้ ามีค่า pH 3.13 จึงสรุ ปได้วา่ เห็ดนางฟ้ าสามารถนามาทากิมจิได้รสชาติที่ดี

คานา
รายงานชีวะฉบับนี้จกั ทาขึ้นเพือ่ การศึกษาการทาเกษตรกรรม ซึ้งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทานาตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทานาและศึกษาการดาเนินชีวติ ของชาวนาในเเต่ละวัน
คณะผูจ้ ดั ทาได้เลือกหัวข้อการทาเกษตรกรรมเรื่ องการทานามาทาเป็ นรายงานเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ รวมถึง
เป็ นการหาความรู ้จากสถานที่จริ ง ข้อมูลจากผูม้ ีประสบการณ์จริ ง ตั้งแต่ข้นั ตอนแรกของการทานา คือการเตรี ยมดิน การนาน้ า
เข้าให้ทวั่ นา การเปล่งน้ าออกจากนา การว่านข้าว การกาจัดวัชพืช การดูแลข้าวในช่วงอายุต่างๆ การเก็บเกี่ยว จนถึงขั้นตอน
สุดท้ายคือนาข้าวไปขายที่โรงสี คณะผูจ้ ดั ทาต้องขอขอบคุณ ผูใ้ หญ่บา้ นชาตรี สุพรรณเนียม เจ้าของพื้นที่การเกษตรที่ให้
ความรู ้คาแนะนาเกี่ยวกับการทานาและเพือ่ นๆทุกคนที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด คณะผูจ้ ดั ทาจึงหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจหรื อใครก็ตามที่น่าจะได้รบั ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้
คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานการศึกษาปราชญ์ชาวบ้านทางชีววิทยาสาขาเกษตรกรรม เรื่ องการทานาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาชีววิทยา ถ้ารายงานฉบับนี้มีขอ้ ผิดพลาด
ประการใดคณะผูจ้ ดั ทาจึงขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
คณะผู้จัดทา

กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน “ การศึกษาการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง”นี้จะสาเร็จลุล่วงไปไม่ได้
ถ้าสมาชิกในกลุ่มขาดซึ่งความสามัคคีความรับผิดชอบ แม้วา่ ในการจัดทาโครงงานนี้ จะเกิดปั ญหาและอุปสรรค แต่ดว้ ยความ
รับผิดชอบต่องานและความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม จึงทาให้โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วงได้ นอกจากนี้ตอ้ งขอขอบพระคุณ
ผูป้ กครองของคณะผูจ้ ดั ทาทุกท่านที่ให้ความกรุ ณาสนับสนุนและให้คาปรึ กษาตลอดการทาโครงงาน ทั้งนี้ตอ้ ง
ขอขอบพระคุณอาจารย์สิปป์ แสง สุขผล ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานที่ได้ช่วยให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการทา
โครงงานซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณทุกเป็ นอย่างสูง

คณะผู้จดั ทา
นางสาวพันธิตรา สมเชื้อเวียง

ม.4/1 เลขที่ 5

นางสาวปรี ยานันท์ ช่วยบุดดา

ม.4/2 เลขที่ 25

นางสาวพลอย

สร้อยจอม

ม.4/2 เลขที่ 26

นางสาววรนิฐา

จ่างแสง

ม.4/2 เลขที่ 29

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

บทคัดย่อ
คานา


กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ


ง-จ

บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญของโครงงาน

1

- วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2

- สมมติฐานของโครงงาน

2

- ตัวแปรในการทดลอง

2

- นิยามศัพท์เฉพาะของโครงงาน

3

- ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน

4

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เศรษฐกิจพอเพียง

5-6

- ประวัติของกิมจิ

7

- ตัวอย่างของกิมจิชนิดต่างๆ

8-9

- ความเปรี้ ยวของกิมจิ

10

- ลักษณะของกิมจิที่ดี

10

- การวัดค่า pH ในของเหลว

10

บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
- วัสดุ อุปกรณ์

11

- วิธีการดาเนินงาน

12- 19

- แบบทดสอบความพึงพอใจ

20 - 39

สารบัญ(ต่ อ)
เรื่อง

หน้ า

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
- ผลการดาเนินงาน

40

-การทดลองที่ 1

40

- การทดลองที่ 2

41 - 44

บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
- สรุ ป
- อภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ

45
45
45

บรรณานุกรม

46

ภาคผนวก

47

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเ ห็ดเข็มทอง

48 - 66

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

ตารางที่ 1ตารางแสดงค่า ph

40

ตารางที่ 2ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเห็ดเข็มทอง

23 – 43 , 48 - 66

สารบัญภาพ
รูปที่

หน้ า

รู ปที่ 1 แนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

5

รู ปที่ 2 แผนผังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

รู ปที่ 3 วิถีชีวิตการทากิมจิของชาวเกาหลี

8

รู ปที่ 4 กิมจิแตงกวายัดไส้

8

รู ปที่ 5กิมจิผกั กาดขาว

8

รู ปที่ 6 กิมจิหัวไซ้เท้า

9

รู ปที่ 7 นาบัคกิมจิ

9

รู ปที่ 8 เครื่ องวัดค่า pH ในอาหาร Hanna HI

10

รู ปที่ 9 ขั้นตอนการทากิมจิชนิดต่างๆ

12 - 19

1

บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
อาหารเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ที่มีความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ของมนุษย์การถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ต่อมนุษย์เป็ นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากคนส่วนใหญ่ตอ้ งการ
ความสะดวก รวดเร็วและต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริ โภคได้นานๆซึ่งอาจสรุ ปได้วา่ การถนอมอาหาร เป็ นการเก็บรักษา
อาหารไว้ให้ได้นานโดยไม่ทาให้อาหารนั้นเกิดการเสื่อมเสียและยังคงอยูใ่ นสภาพที่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคการหมักดอง
อาหารสามารถทาได้ต้งั แต่วธิ ีง่ายๆ โดยการหมักอาหารแล้วปล่อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาหาร ไปจนถึงวิธีการ
สลับซับซ้อนโดยอาศัยจุลินทรี ยเ์ ข้าช่วย ทาให้อาหารมีสี กลิ่น และรสต่างออกไปนอกจากนั้นการหมักดองชนิดที่ใช้จุลินทรี ย ์
ยังช่วยเสริ มประโยชน์ทางโภชนาการให้แก่อาหารอีกด้วยคือโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
จุลินทรี ยส์ ่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือยีสต์ จุลินทรี ยต์ ่างๆเหล่านี้ส่วนมากอยูใ่ นบรรยากาศรอบตัวเราในอากาศ ตามผิว
ผลไม้และผักเราเพียงจะต้องเลือกส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยช์ นิดที่เราต้องการเมื่อจุลินทรี ยเ์ หล่านี้เจริ ญเติบโตจะ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะแก่การเจริ ญของจุลินทรี ยช์ นิดอื่นที่จะทาให้อาหารเน่าเสียเป็ นการช่วยรักษาอาหาร
พร้อมๆไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพและองค์ประกอบของอาหาร
กิ ม จิอุ ดมด้วยวิตามิ น ช่ วยในการย่อ ยอาหาร และอาจจะช่ วยรักษาโรคมะเร็ ง สรรพคุ ณในกิ มจิไ ด้มาจากหลาย
ปั จจัย เพราะว่ากิ ม จิทามาจากผักกาดขาว หัวหอม และกระเทียม ผักทั้งสามอย่างนี้ ก็เป็ นที่ทราบกันดี อ ยู่แล้วว่ามี
ประโยชน์ต่อ สุ ขภาพ กิ มจิยงั มี โปรไบโอติกส์ แลคโตแบซิ ล ลัสที่ให้กรดแลคติก หลังจากการหมักเหมื อ นในโยเกิ ร์ต
ด้วย อี กทั้งกิ ม จิมีพริ กแดงเป็ นส่ วนผสมหลักซึ่ งก็มีประโยชน์ต่อ สุ ขภาพเช่ นกัน ผักบุง้ ผักที่อุดมไปด้วยวิตามิน บี2,เอ,อี
และวิตามินเคสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมารากผักบุง้ รสจืดเฝื่ อนสรรพคุณถอนพิษผิดสาแดงผักบุง้ ขาวหรื อผักบุง้ จีนช่วยให้เจริ ญ
อาหาร เป็ นยาถอนพิษ บารุ งธาตุ
ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกิมจิ ค่าpH ทั้งนี้จะมีการศึกษาความพึงพอใจต่อกิมจิที่หมักด้วยผักกาดขาว
ผักบุง้ เห็ดนาฟ้ า และเห็ดเข็มทอง

2

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ศึกษาขั้นตอนและทากิมจิจากผักกาดขาว ผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง
2.เพือ่ เปรี ยบเทียบจานวนวันในการหมักและรสชาติของกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เห็ดเข็มทองที่ได้
3.เพือ่ เปรี ยบเทียบ ค่า pH ที่เกิดขึ้น และความพึงพอใจต่อรสชาติของกิมจิแต่ละชนิด
4. เพือ่ ฝึ กการปฏิบตั ิงานตามหลักวิทยาศาสตร์
5.เพือ่ เป็ นแนวทางในการต่อยอดในการศึกษาต่อไป
6.เพือ่ ฝึ กปฏิบตั ิการทดลอง

สมมติฐาน
1. ถ้าผักที่ใช้ในการทากิมจิแตกต่างกัน ดังนั้นรสชาติของกิมจิก็แตกต่างกัน
2. ถ้าวัตถุดิบแตกต่างกัน ดังนั้นจานวนวันในการหมักกิมจิแตกต่างกัน

ตัวแปรในการทดลอง
ตัวแปรต้ น : ผักบุง้ ,เห็ดนางฟ้ า,และเห็ดเข็มทอง
ตัวแปรตาม : จานวนวันในการหมักกิมจิ และรสชาติที่ได้
ตัวแปรควบคุม : ปริ มาณของผัก , ปริ มาณของเครื่ องปรุ ง , ภาชนะ ,pH สุดท้ายของกิมจิ = 4.3

และกิมจิ

3

นิยามศัพท์ เฉพาะ
กิมจิผกั บุง้

หมายถึง การนาผักบุง้ มาหมักโดยวิธีการทาแบบเดียวกับกิมจิแบบดั้งเดิม

กิมจิเห็ดนางฟ้ า หมายถึง การนาเห็ดนางฟ้ ามาหมักโดยวิธีการทาแบบเดียวกับกิมจิแบบดั้งเดิม
กิมจิเห็ดเข็มทอง หมายถึง การนาเห็ดเข็มทองมาหมักโดยวิธีการทาแบเดียวกับกิมจิแบบดั้งเดิม
รสชาติของกิมจิ หมายถึง ลักษณะกลิ่นรสชาติของกิมจิชนิดต่างๆที่มีค่าpH สุดท้ายที่ 4.3
คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมคะแนนทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละคิดได้จากเกณฑ์ความพึงพอใจแบ่งเป็ น 4 ระดับหาก
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกจะมีการคิดคะแนนดังนี้
1. ชอบมาก

คิดเป็ น

4 คะแนน

2. ชอบ

คิดเป็ น

3 คะแนน

3. ปานกลาง

คิดเป็ น 2 คะแนน

4. ไม่ชอบ

คิดเป็ น

1 คะแนน

ในการศึกษาครั้งนี้
1.จานวนคนทั้งหมดในการสารวจ ความพึงพอใจ = 20 คน
2. คะแนนสูงสุดของเกณฑ์ คือชอบมาก คิดเป็ น 4 คะแนน
ดังนั้นสูตรสาเร็ จในการคานวณคะแนนความพึงพอใจ คือ
คะแนนความพึงพอใจ = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของทุกคน ×100

20

4

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเปรี ยบเทียบการทากิมจิของผัก 3 ชนิดคือผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง
ระยะเวลา

10มิถุนายน 2556 – 5 กันยายน 2556

เนื้อหา

ผักบุง้ , เห็ดนางฟ้ า , เห็ดเข็มทอง , การทากิมจิ , การวัดค่า pH , การถนอมอาหาร

บุคคล

อาจารย์สิปป์ แสง สุขผล อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
นางสาวพัณฑิตรา สมเชื้อเวียง ม.4/1 เลขที่ 5
นางสาวปรี ยานันท์ ช่วยบุดดา ม.4/2 เลขที่ 25

สถานที่

นางสาวพลอย

สร้อยจอม ม.4/2 เลขที่ 26

นางสาววรนิฐา

จ่างแสง

ม.4/2 เลขที่ 29

ที่หอ้ งปฏิบตั ิการโรงเรี ยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ความรู ้เกี่ยวกับการทากิมจิ
2.ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการหาค่าpH
3.ได้ศึกษาการถนอมอาหาร โดยการหมัก
4.สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5.ได้ฝึกการทางานเป็ นหมู่คณะ
6.ได้ลองปฏิบตั ิทดลองจริ ง
7. เผยแพร่ โครงงานแก่ผทู ้ ี่สนใจทัว่ ไป

5

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
เศรษฐกิจพอเพียง

รูปที่ 1 แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริ หารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความ
รอบคอบ เพือ่ ให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี

6
ความพอประมาณหมายถึง ความพอดีทไี่ ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มาก เกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิต
และการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอ ประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของพอเพียงนั้น จะ ต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดและผลที่จะ เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

หลักการ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่นการ
ผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิค้มุ กันทีดใี นตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข
เงื่อนไข
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติ ปั ญญาในการ ดาเนินชีวติ

รูปที่ 2 แผนผังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7

ประวัติของกิมจิ
กิมจิ มีขอ้ สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคาว่า "ชิมเช"ที่แปลว่าผักดองเค็ม กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่
อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริ กสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยม
รับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนาไปปรุ งเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู
บะหมี่ จนถึงพิซซาและเบอร์เกอร์ ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ซึ่งส่ วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และมีกลิ่นฉุน แม้
ปั จจุบนั มีบริ ษทั อาหารผลิตกิมจิสาเร็จรู ปหรื อแบบสดขายตามห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่ชาวเกาหลีก็ยงั นิยมทากิมจิกินเองที่
บ้าน
กิมจิถูกจัดเป็ นหนึ่งในห้าอาหารสุขภาพโดยเฮลท์แม็กกาซีน (Health Magazine) โดยให้เหตุผลว่ากิมจิอุดมด้วย
วิตามิน ช่วยในการย่อยอาหาร และอาจจะช่วยรักษาโรคมะเร็ง สรรพคุณในกิมจิได้มาจากหลายปั จจัยเพราะว่ากิมจิทามาจาก
ผักกาดขาว หัวหอม และกระเทียม ผักทั้งสามอย่างนี้ก็เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ[ กิมจิยงั มีโปรไบโอ
ติกส์แลคโตแบซิลลัสที่ให้กรดแลคติก หลังจากการหมักเหมือนในโยเกิร์ตด้วย อีกทั้งกิมจิมีพริ กแดงเป็ นส่วนผสมหลักซึ่งก็มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกัน
สรรพคุณที่มีประโยชน์ของกิมจิอาจจะเป็ นโทษได้เช่นกัน มีการศึกษาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 นักวิจยั ชาวเกาหลีใต้เปิ ดเผยว่ามีความเสี่ยงถึงร้อยละ 50 ที่อาจจะเป็ นเหตุให้เกิดมะเร็งใน
กระเพาะถ้าบริ โภคกิมจิมากเกินไป ดัง่ อัตราการเป็ นมะเร็งในกระเพาะของประชากรเกาหลี และญี่ปุ่นที่มีมากเป็ นสองเท่าของ
ประชากรในสหรัฐอเมริ กาอย่างไรก็ตาม แป้ งฝุ่ นและสารระคายเคืองในข้าวขาวในทั้งสองประเทศอาจจะเป็ นสาเหตุทางอ้อม
ในการเกิดมะเร็งก็เป็ นได้ แต่ในการศึกษาบางชิ้นนั้น อ้างว่าการบริ โภคกิมจิมีส่วนช่วยในการลดการเกิดมะเร็งในกระเพาะ
อาหารแม้กระนั้นก็มีการศึกษาบางชิ้นอีกเช่นกันที่อา้ งว่ากิมจิ (ที่มีส่วนผสมเป็ นหัวผักกาด) จะเพิม่ ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
และการบริ โภคกิมจิเป็ นจานวนมาก ก็จะเป็ นได้รับเกลือหรื อน้ าปลาที่ใช้ในการหมักและปรุ งรสเป็ นจานวนมากเช่นกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้เกิดปั ญหาทางสุขภาพขึ้นได้เช่นโรคความดันโลหิตสูง
เชื่อกันว่าการทากิมจิเป็ นการดองผักที่ถือกาเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 7 ในยุคนั้นช่วงฤดูหนาวในประเทศเกาหลีจะมีอากาศ
หนาวจัดไม่เหมาะกับการเพาะปลูกชาวเกาหลีจึงคิดวิธีการถนอมอาหารขึ้น เพือ่ มาทดแทนผักสดที่หาได้ยาก หนึ่งในนั้นคือ
การทาผักดองเค็มด้วยเกลือหมักในไหแล้วนาไปฝังดิน
จึงเป็ นจุดกาเนิดของกิมจิในยุคสมัยต่อมาวัตถุดิบในการทากิมจิ
โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นผักกาดขาว หัวผักกาด กระเทียม พริ กแดง หัวหอมใหญ่ ปลาหมึก กุง้ หอยนางรม หรื ออาหารทะเลอื่นๆ
ขิง เกลือ และน้ าตาล
ฤดูใบไม้ ผลิ นิยมรับประทานกิมจิน้ า และกิมจิผกั กาดขาว
ฤดูร้อน นิยมรับประทานกิมจิแตงกวาสอดไส้ และกิมจิยอดหัวไช้เท้าอ่อน
ฤดูใบไม้ ร่วง จะนิยมรับประทานกิมจิหวั กะหล่า กิมจิหวั ไช้ทา้ ว และ กิมจิอลั ตาริ
ฤดูหนาว จะนิยมรับประทานหลากหลายชนิด ซึ่งจะเก็บกักตุนไว้เรี ยกว่า กิมจัง

8

รูป 3 วิถีชีวติ การทากิมจิชาวเกาหลี

1. โออี โซบักกิ ( OI Sobaki ) หรือกิมจิแตงกวายัดไส้
หนึ่งในอาหารที่นิยมมากในช่วงหน้าร้อนและดูใบไม่ผลิ ความกรอบของแตงกวา และน้ าข้างในจะช่วยทาให้สดชื่นมาก

รูปที่ 4 กิมจิแตงกว่ายัดไส้

2. แบชู กิมจิ ( Baechu Kimchi )หรือก็คอื กิมจิผักกาดขาว
ถือว่าเป็ นกิมจิที่รู้จกั กันมากที่สุดในนานาชาติ ซึ่งจะเป็ นการผสมผักกาดขาว พริ กแดง กระเทียม ขิง และน้ าซุบจาก ปลากะตัก
เข้าด้วยกันซึ่งผักกาดขาวควรจะเป็ นผักกาดขาวจีน จึงจะได้กิมจิที่มีรสชาติดีและจัด หากทาจากผักกาดขาวชนิดอื่นจะทาให้กิม
จิมีรสชาติที่อ่อนลง

รูปที่ 5 กิมจิผกั กาดขาว

9
3. กั๊กดูกิ ( Kkadugi ) กิมจิหัวไช้ เท้ า
ในเกาหลีแม้วา่ หัวไช้เท้าจะหาได้ง่ายและมีตลอดทั้งปี แต่หวั ไช้เท้าในหน้าหนาวจะมีรสหวานและเนื้อแน่นกว่ามากและนี่ก็คือ
เหตุผลว่าทาไมเครื่ องเคียงที่ผา่ นการหมักดองส่วนมากจะมีหวั ไช้เท้าเป็ นส่วนประกอบ

รูปที่ 6 กิมจิหัวไซ้ เท้า

4. นาบัคกิมจิ ( Nabak Kimchi )
จะเป็ นการผสมระหว่างหัวไช้เท้าจีนกับผักกาดขาวแล้วก็น้ าสต๊อคกิมจิ สาหรับกิมจิชนิดนี้ ยิง่ เผ็ดน้อย รสชาดก็จะยิง่ ดี นาบัค
กิมจิสามารถหาทานได้ทุกฤดูตลอดทั้งปี

รูปที่ 7 นาบัคกิมจิ

10

ความเปรี้ยวของกิมจิ
กิมจิมีรสเปรี้ ยว มีค่า pH 4.3

ลักษณะของกิมจิทดี่ ี
รสชาติของกิมจิจะขึ้นอยูก่ บั ส่วนผสม เครื่ องปรุ งรส จานวนของเกลือ และเครื่ องเทศที่ใส่ลงไป

น้ าและผัก

ต้องมีสีสม้ แต่ไม่เผ็ด เน้นรสเปรี้ ยว เค็ม เจือหวานนิดๆ ผักต้องไม่นิ่มเละจนเกินไป

การวัดค่ าพีเอชในของเหลว
ความเป็ นกรด-เบส หรื อค่าพีเอช (pH) เป็ นค่าที่บอกปริ มาณของกรดที่ปนอยูใ่ นน้ า ค่าพีเอชมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาเคมี
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในน้ า น้ าบริ สุทธิ์ที่ปราศจากสิ่ งปนเปื้ อน (และต้องไม่สมั ผัสกับอากาศด้วย) จะมีค่าพีเอชเท่ากับ 7 น้ าซึ่งมี
สิ่งเจือปนอยูด่ ว้ ยอาจจะมีค่าพีเอชเท่ากับ 7 ได้ ถ้าน้ านั้นมีกรดและเบสอยูใ่ นปริ มาณที่เท่ากันและสมดุลกัน ถ้าน้ ามีค่าพีเอชต่า
กว่า 7 แสดงว่า น้ านั้นมีปริ มาณกรดอยูม่ ากเกินจุดที่สมดุล แต่ถา้ มีคา่ พีเอชมากกว่า 7 แสดงว่าในน้ านั้นมีเบสมากเกินจุดที่
สมดุล

รูปที่ 8 เครื่องวัดค่าpH ในอาหาร Hanna HI

11

บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงาน
เครื่องมือ วัสดุอปุ กรณ์
วัสดุอปุ กรณ์
1) ชามอ่างขนาดใหญ่ 1 ใบ
2) ตระกร้าขนาดใหญ่ 1 ใบ
ส่ วนผสม
1) ผักกาดขาว 1 กิโลกรัม
2) ผักบุง้ 1 กิโลกรัม
3) เห็ดเข็มทองและเห็ดนางฟ้ า อย่างละครึ่ งกิโลกรัม
4) หัวไชเท้า 2-3 หัว
5) แครอท 1 หัว
6) ต้นหอม 2 กา
7) ใบกุ่ยช่าย 1 กา
8) กระเทียม กลีบใหญ่ 10-12 กลีบ
9) ขิง 1 แข่งเล็ก
10) หัวหอมใหญ่ ครึ่ งหัว
11) แอปเปิ้ ล ครึ่ งลูก
12) พริ กเกาหลี ชนิดสับหยาบ 1-2 ถ้วย
13) เกลือไทย 2-3 ถ้วย
14) น้ าตาล ครึ่ งถ้วย
15) แป้ งข้าวเหนียว ครึ่ งถ้วย
16) น้ า 3-4 ถ้วย
17) น้ าปลา 1 ถ้วย

12

วิธีการดาเนินงาน
การทากิมจิ

1) ผ่าแบ่งครึ่ งหัวผักกาดขาว แล้วล้างน้ าให้สะอาด

2 ) หั่นผักบุ้งเป็ นท่ อนๆ แล้ วล่ างน้าให้ สะอาด

13
3) นาเห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง มาล้างน้ าให้สะอาด

4) นาชามอ่างขนาดใหญ่ ใส่น้ าประมาณครึ่ งหนึ่ง แล้วใส่เกลือประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ คนให้ละลายแล้วพักไว้

5) นาผักมาโรยเกลือทีละน้อย แล้วแช่ลงใปในน้ าเกลือที่ผสมไว้จนครบทุกชิ้น แล้วแช่ลงไปในน้ าเกลือที่ผสมไว้จนครบทุก
ชิ้น เสร็ จแล้วพักไว้ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง และต้องคอยกลับผักทุก 1 ชัว่ โมง น้ าจากผักจะค่อยๆออกมาจนมิดผัก

14
6) นาผักมาล้างน้ าให้สะอาด 3 ครั้ง

7) เมื่อล้างเสร็จแล้ว นาผักแต่ละชิ้นบีบน้ าออกให้แห้ง แล้วพักไว้ในตะกร้า

15
8) นาแป้ งข้าวเหนียวและน้ าผสมให้เข้ากัน นาไปตั้งไฟปานกลางต้องคนตลอดเวลาไม่ให้ติดก้นและไม่ให้จบั กันเป็ นก้อน พอ
เริ่ มร้อนลดไฟลง พอแป้ งเริ่ มเหนียวใส่น้ าตาลเร่ งไฟเล็กน้อย แป้ งที่กวนจะเงาขึ้น ปิ ดไฟแล้วพักไว้ให้เย็น

9) นาส่วนผสมของเครื่ องปรุ งมาเตรี ยมปลอกเปลือก และหัน่ ปลอกเปลือกให้เรี ยบร้อย

16
10) หัน่ หัวไซเท้าและแครอท เป็ นเส้นยาวขนาดครึ่ งเซนติเมตร หัน่ ต้นหอมและใบกุ่ยช่าย ยาว 2 นิ้ว

11) นากระเทียม ขิง หัวหอม แอ๊ปเปิ ล ปลอกเปลือกและหัน่ ใส่ลงในเคื่องปั่ น และปั่ นให้ละเอียดเข้ากันดี เทแป้ งข้าวเหนียวที่
เย็นแล้วกับส่วนผสมที่ปั่นลงในอ่างผสม

17
12) ใส่น้ าปลา และพริ กป่ นเกาหลีลงในชามผสม

13) ใส่ผกั ทั้งหมดที่หนั่ ไว้ลงไปในชามเครื่ องปรุ ง

18
14) ผสมให้เข้ากัน ชิมและปรุ งรสเพิม่ ได้ตามความชอบ ถ้ารสเกาหลีจะเค็มนาหวานตาม แต่ถา้ ชอบหวานหน่อยก็สามารถเติม
น้ าตาลเพิม่ ได้

15) ลวกน้ าร้อนขวดแก้วเพือ่ ฆ่าเชื้อโลกให้สะอาด และนาผักแต่ละชิ้นที่พกั ไว้มาค่อยๆทาซอสเครื่ องปรุ งให้ทวั่ ทุกชิ้น เรี ยงใส่
ภาชนะให้เรี ยบร้อย

19
16) ถ้าต้องการให้กิมจิมีรสเปรี้ ยวให้หมักในตูเ้ ย็น 1 คืน

หมักกิมจิในตูเ้ ย็นประมาณ 2 อาทิตย์ก็ทานได้ แต่ถา้ อยากให้อร่ อยต้องหมักประมาณ 2 เดือนขึ้นไป และควรหมักไว้ในตูเ้ ย็นที่
มีอุณหภูมิประมาณ 3 องศา กิมจิจะมีรสเปรี้ ยวอย่างช้าๆขึ้นอยูก่ บั เวลาที่เราหมัก

20
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

21
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน


ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

22
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

23
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

24
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

25
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

26
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

27
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

28
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

29
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

30
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน


ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

31
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

32
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

33
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

34
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

35
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

36
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

37
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

38
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

39
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

40

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
โครงงานเรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง มี
วัตถุประสงค์ของโครงงานเพือ่ ศึกษาขั้นตอนการทากิมจิผกั บุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทองโดยดัดแปลงจากสูตรการทากิมจิ
ปกติจะใช้ผกั กาดขาวเป็ นองค์ประกอบหลัก ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการหมักกิมจิผกั กาดขาว กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิเห็ด
นางฟ้ า กิมจิผกั บุง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ รสชาติที่พงึ พอใจอันดับแรก คือ กิมจิเห็ดนางฟ้ า รองลงมาคือ กิมจิ เห็ดเข็มทอง กิมจิ
ผักกาดขาว กิมจิผกั บุง้ ตามลาดับ โดยวัดค่า pH ได้ดงั นี้ ผักกาดขาวมีคา่ pH 2.94 กิมจิผกั บุง้ มีค่า pH 2.95 กิมจิเห็ดเข็มทองมี
ค่า pH 3.07 กิมจิเห็ดนางฟ้ ามีค่า pH 3.13 จึงสรุ ปได้วา่ เห็ดนางฟ้ าสามารถนามาทากิมจิได้รสชาติที่ดี

การทดลองที่ 1 เปรี ยบเทียบจานวนในการหมักกิมจิใช้ค่า ph 4.3
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนวันที่หมักกิมจิแต่ละชนิดมีค่า ph ที่ 4.3
ผักกาดขาว
2.94

ผักบุง้
2.95

เห็ดนางฟ้ า
3.13

เห็ดเข็มทอง
3.07

หมายเหตุ
-

41
การทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในรสชาติของกิมจิแต่ละชนิด
2.1 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจกิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ 4 ระดับ จาแนกเป็ น ชอบมาก, ชอบ, ปาน
กลาง และไม่ชอบด้านสี

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
กิมจิเห็ดนางฟ้า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผักกาดขาว และกิมจิผักบุ้ง
ด้ านสี
กิมจิเห็ดนางฟ้า

กิมจิเห็ดเข็มทอง

กิมจิผกั กาดขาว

กิมจิผกั บุ้ง

48.75

33.75

33.75

25

25
20
11.25

15

12.5

8.75

5
0

ชอบมาก

0

0

ชอบ

ปานกลาง

จากกราฟพบว่า มีผชู้ ื่นชอบสี ของกิมจิท้งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ
กิมจิเห็ดนางฟ้า ชอบมาก 25% ชอบ 33.75% ปานกลาง 15% และไม่ชอบ 0%
กิมจิเห็ดเข็มทอง ชอบมาก 5% ชอบ 48.75% ปานกลาง 12.5% และไม่ชอบ 1.25%
กิมจิผกั กาดขาว ชอบมาก 0% ชอบ 33.75% ปานกลาง 20%

และไม่ชอบ 3.75%

กิมจิผกั บุ้ง ชอบมาก 0% ชอบ 11.25% ปานกลาง 25% และไม่ชอบ 8.75%

1.25

3.75

ไม่ชอบ

42
2.2 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจใน กิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ 4 ระดับ จาแนกเป็ น
ชอบมาก, ชอบ, ปานกลาง และไม่ชอบด้านกลิ่น

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
กิมจิเห็ดนางฟ้า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผักกาดขาว และกิมจิผักบุ้ง
ด้ านกลิ่น
กิมจิเห็ดนางฟ้า

กิมจิเห็ดเข็มทอง

กิมจิผกั กาดขาว

กิมจิผกั บุ้ง

52.5
45

30

26.25
15

25
11.25

25

10

8.75

5
0
ชอบมาก

1.25

0
ชอบ

ปานกลาง

จากกราฟพบว่า มีผชู้ ื่นชอบกลิ่นของกิมจิท้งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ
กิมจิเห็ดนางฟ้า ชอบมาก 15% ชอบ 45% ปานกลาง 10% และไม่ชอบ 1.25%
กิมจิเห็ดเข็มทอง ชอบมาก 0% ชอบ 52.5% ปานกลาง 30% และไม่ชอบ 0%
กิมจิผกั กาดขาว ชอบมาก 5% ชอบ 26.25% ปานกลาง 25%

และไม่ชอบ 2.5%

กิมจิผกั บุ้ง ชอบมาก 0% ชอบ 11.25% ปานกลาง 25% และไม่ชอบ 8.75%

0

2.5

ไม่ชอบ

43

2.3 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจของกิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุ้ง4 ระดับ จาแนก
เป็ น ชอบมาก, ชอบ, ปานกลาง และไม่ชอบด้านรสชาติ

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
กิมจิเห็ดนางฟ้า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผักกาดขาว กิมจิผักบุ้ง
ด้ านรสชาติ
กิมจิเห็ดนางฟ้า

กิมจิเห็ดเข็มทอง

กิมจิผกั กาดขาว

กิมจิผกั บุ้ง

45

30
25

22.5

22.5
17.5

15
7.5

5
0

ชอบมาก

10

10
6.25

1.25 1.25

0

ชอบ

ปานกลาง

จากกราฟพบว่า มีผชู้ ื่นชอบรสชาติของกิมจิท้งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ
กิมจิเห็ดนางฟ้า ชอบมาก 15% ชอบ 45% ปานกลาง 10% และไม่ชอบ 1.25%
กิมจิเห็ดเข็มทอง ชอบมาก 5% ชอบ 30% ปานกลาง 25% และไม่ชอบ 1.25%
กิมจิผกั กาดขาว ชอบมาก 0% ชอบ 22.5% ปานกลาง 22.5%และไม่ชอบ 6.25%
กิมจิผกั บุ้ง ชอบมาก 0% ชอบ 7.5% ปานกลาง 10%และไม่ชอบ 17.5%

ไม่ชอบ

44
3. การเปรี ยบเทียบคะแนนความพึงพอใจรวมทุกด้าน

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
กิมจิเห็ดนางฟ้า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผักกาดขาว กิมจิผักบุ้ง
ในทุกๆด้ าน
กิมจิเห็ดนางฟ้า

กิมจิเห็ดเข็มทอง

กิมจิผกั กาดขาว

กิมจิผกั บุ้ง

131.25
123.75

82.5
67.5
55

62.5

52.5
35
10

5

35
12.5

10

2.5

0

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

2.5

ไม่ชอบ

จากกราฟพบว่า มีผชู้ ื่นชอบกิมจิเห็ดนางฟ้ า กิมจิเห็ดเข็มทอง กิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ ทั้งในด้านสี ด้านกลิ่น และด้านรสชาติ โดยคิดเป็ น
เปอร์เซ็นได้ดงั นี้คือ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า ผูท้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 55% ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 123.75% ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น 35%
และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 2.5 %
กิมจิเห็ดเข็มทองผูท้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 10% ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 131.25% ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น 52.5%
และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 2.5 %
กิมจิผกั กาดขาว ผูท้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 5%

ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 82.5%

ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น 67.5%

และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 12.5 %
กิมจิผกั บุ้ง ผูท้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 0%
และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 35 %

ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 10% ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น 67.5%

45

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างกิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ าละกิมจิเห็ดเข็มทอง
โดยได้สารวจกับผูป้ ระเมินในจานวน 20 คน ปรากฏว่ารสชาติที่พงึ พอใจอันดับแรก คือ กิมจิเห็ดนางฟ้ า รองลงมาคือ กิมจิ
เห็ดเข็มทอง กิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ ตามลาดับ โดยวัดค่า pH ได้ดงั นี้ ผักกาดขาวมีค่า pH 2.94 กิมจิผกั บุง้ มีค่า pH 2.95
กิมจิเห็ดเข็มทองมีค่า pH 3.07 กิมจิเห็ดนางฟ้ ามีค่า pH 3.13 จึงสรุ ปได้วา่ เห็ดนางฟ้ าสามารถนามาทากิมจิได้รสชาติที่ดี

อภิปรายผล
โครงงานเรื่ องนี้ การศึกษาการทากิมจิค่าpH และรสชาติจากการหมักผักบุง้ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดเข็มทอง
เป็ นการศึกษาความชื่นชอบ คณะผูจ้ ดั ทานั้นได้ทาการดัดแปลงกิมจิด้ งั เดิมโดยการนาเห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้ า ผักบุง้
ผักกาดขาว มาเพือ่ ทาให้รสชาติ กลิ่น สี ที่ดีข้ นึ เพื่อการทากิมจิที่มีความหลากหลายขึ้น จากการศึกษาพบว่าเห็ดนางฟ้ าเป็ นที่
ยอมรับในหลายๆด้าน ทั้งด้านรสชาติ ด้านกลิ่น และด้านสี ดังนั้นเห็ดเข็มทองที่คณะจัดทาได้คิดค้นขึ้น ทาให้อาหารมีความ
หลากหลายเพิม่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1.ถ้าหมักกิมจิในเวลานานกว่านี้อาจจะมีรสชาติดีกว่า
2.ถ้าใส่เครื่ องปรุ งเยอะจะทาให้กิมจิมีรสชาติเข้มข้นขึ้น
3.ควรมีการศึกษาโดยใช้พริ กของคนไทยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

46

บรรณานุกรม
- การถนอมอาหาร : http://www.gpo.or.th/rdi/html/preserve_food.html
เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556
- วิธีการทากิมจิ : http://women.kapook.com/view25357.html
เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2556
- ผักบุง้ : http://nana-health.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556
- เห็ดนางฟ้ า :
http://scratchpad.wikia.com/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0
%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556
- เห็ดเข็มทอง : http://board.postjung.com/638138.html
เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556

47

ภาคผนวก

48
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

49
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน


ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

50
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

51
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

52
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

53
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

54
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

55
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

56
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

57
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

58
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน


ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

59
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

60
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

61
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………

62
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

63
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

64
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ
กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

65
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

66
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

67
แบบทดสอบความพึงพอใจในการรับประทานกิมจิผกั กาดขาว กิมจิผกั บุง้ กิมจิเห็ดนางฟ้ า และกิมจิเห็ดเข็มทอง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศ ชาย

อายุ 16 ปี

กิมจิผกั กาดขาว
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิผกั บุง้
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน


กิมจิเห็ดนางฟ้ า
เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก
4 คะแนน

สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบ
3 คะแนน

ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

กิมจิเห็ดเข็มทอง
เกณฑ์การประเมิน
สีของกิมจิ
กลิ่นของกิมจิ
รสชาติของกิมจิ

ชอบมาก
4 คะแนน

ชอบ
3 คะแนน


ปานกลาง
2 คะแนน

ไม่ชอบ
1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………