You are on page 1of 29

LOGOTIP

ODRŽAVANJE OPREME

PP 07

Izradio:

____________________________
(potpis)
____________________________
(potpis)
____________________________
(potpis)

Pregledao:
Odobrio:

Kopija
Važeće izdanje
Datum važećeg izdanja
Datum prvog izdanja

Kontrolisana kopija, zabranjeno neovlašćeno umnožavanje!

LOGOTIP

Održavanje opreme

Izdanje

Datum
.

Izmena

PP 07
Strana
2/29

SADRŽAJ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PREDMET .......................................................................................................3
PODRUČJE PRIMENE ...................................................................................3
ODGOVORNOST ...........................................................................................3
DEFINICIJE,OZNAKE I SKRAĆENICE ...........................................................3
VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA .............................................................4
OPIS AKTIVNOSTI .........................................................................................4
UPUTSTVA I ZAPISI .................................................................................... 11
PRILOZI ........................................................................................................11

SPISAK DISTRIBUCIJE PROCEDURE:<NAZIV RADNOG MESTA>, kopija 01
<NAZIV RADNOG MESTA>, kopija 02
<NAZIV RADNOG MESTA>, kopija 03
ITD

ZAPIS O IZMENAMA
Broj
Strana
izmene

Datum

Odobrio

Opis izmene

objekti. Oprema Delovi. nadležnosti i dokumenata kojima se regulišu postupci: . OZNAKE I SKRAĆENICE U ovoj proceduri primenjuju se definicije date u standardu ISO 9000:2000. ODGOVORNOST a) Za uspostavljanje.upravljanja procesom. . − ITD. − <NAZIV RADNOG MESTA>. opreme i usluga neophodnih za rad organizacije.stalnog poboljšavanja procesa održavanja opreme u <NAZIV ORGANIZACIJE>. postrojenja. Radi boljeg razumevanja materije izložene u ovoj proceduri. . VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA a) Ova procedura proizilazi iz Poslovnika o kvalitetu. 2. DEFINICIJE. mašine.LOGOTIP Izdanje 1. PODRUČJE PRIMENE Ova procedura se primenjuje u celoj <NAZIV ORGANIZACIJE>. Održavanje opreme Datum . 5. primenu i održavanje ove procedure odgovoran je direktor Održavanja i predstavnik rukovodstva. konstrukcije. uredjaji. b) Ovu proceduru sprovode: − <NAZIV RADNOG MESTA>. Izmena PP 07 Strana 3/29 PREDMET Predmet ove procedure je definisanje aktivnosti.planiranja procesa. sklopovi. PR – proizvodna radionica. U ovoj proceduri koriste se sledeće skraćenice: EMO i E – elektromašinsko održavanje i energetika. − <NAZIV RADNOG MESTA>. ponavljaju se sledeće definicije: Infrastruktura Skup objekata. 4. 3.praćenja i merenja procesa i . instalacije. .

Proces nabavke. U skladu sa ovom orijentacijom direktor i tehnički rukovodilac Održavanja sačinjavaju Godišnji plan preventivnih pregleda (u slobodnoj formi). − PP 20.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . − PP 15. − Zakon o zaštiti od požara (Sl. vrstu pregleda i vremenske rokove za izvršenje pregleda. glasnk SRS br. Ažurirana i odgovarajuća dokumentacija opreme uslov je za pravilan rad i pravilno održavanje opreme. − Pravilnik o zaštiti na radu. − ISO 9004:2000. − ISO 9001:2000. − PP 23. Navedena dokumenta su bila važeća u vreme izdavanja ove procedure.1 Planiranje procesa održavanja opreme Osnovni cilj planiranja procesa održavanja opreme je ostvarenje zahteva za održavanjem ispravnosti i poboljšanjem stanja postojeće opreme uz što rentabilnije i ekonomičnije poslovanje. − PP 14. − Uredba o merama zaštitite od požara pri izvođenju radova zavarivanja. Kontrolisanje i ispitivanje sirovina i proizvoda. 42 – 91) osnovni tekst. 6. OPIS AKTIVNOSTI Sistem održavanja opreme zasniva se na preventivnom i korektivnom održavanju postojeće opreme. Planiranje se zasniva na polaznim uslovima koji se ogledaju u obliku programskih ciljeva rukovodstva <NAZIV ORGANIZACIJE>. 50/79).37/88) osnovni tekst. − Pravilnik o zaštiti na radu <NAZIV ORGANIZACIJE> (19. (Sl. Korektivne i preventivne mere. Plan se formira uz ispunjenje zahteva sadržanih u: Uputstva proizvođača opreme za rukovanje. Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik. glasnik br.1994 doneo Upravni odbor). pa se korisnici ove procedure upućuju na korišćenje najnovijeg izdavanja navedenih dokumenata. glasnik RS br. Izmena PP 07 Strana 4/29 b) Materija izneta u ovoj proceduri oslanja se na sledeća dokumenta: − ISO 9000:2000. koji sadrži: vrstu opreme koja se pregleda. Magacinsko poslovanje sa sirovinama i proizvodima. servisiranje i održavanje. Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi. Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstva za poboljšavanja performansi. rezanja i lemljenja (Sl.09. − PP 19. Dijagram toka aktivnosti održavanja mašina i instalacija prikazan je u prilogu 1 ove procedure. kao i na uvođenju i puštanju u rad nove opreme i njenom održavanju do kraja radnog veka. Sva dokumenta su podložna izmenama. 6. Kolektivnom ugovoru . Interne provere. potreba proizvodnje i postojećeg stanja opreme. Neispravnost opreme ne može biti opravdanje za pojavu neusaglašenosti na proizvodu – usluzi.

održavanja po ugovoru. kordinator EMO i E Održavanja sačinjava Mesečne planove rada Održavanja. potrebne materijale. <NAZIV RADNOG MESTA> vrši proveru izvršenih radnji predviđenih preventivnim pregledom i ispravnost opreme. pomoću dokumentacije iz Kartoteke održavanja opreme. u slobodnoj formi. 6. Pravilniku o rukovanju električnim uredjajima koji su eksplozivno zaštićeni <NAZIV ORGANIZACIJE>. . u slobodnoj formi.preventivno održavanje. u slobodnoj formi.tekuće održavanje. i u slučaju pozitivnog rezultata potpisuje Izveštaj o preventivnom pregledu. Mesečnim planom definišu se i sve planske aktivnosti nastale iz potreba sprovodjenja korektivnog i tekućeg održavanja. Kartoteci održavanja opreme. Na osnovu Godišnjeg plana preventivnih pregleda. definiše: vrste radova. kojima. U slučaju hitnosti. prilog 4) obaveštava tehničkog rukovodioca Održavanja o nastalom kvaru na opremi. prilog 6). prilog 3) i Kartonu preventivnog pregleda( obrazac PF 098 – Izdanje 1/04. 6. 6.održavanje po ugovoru. Sprovodjenje preventivnog održavanja izvodi se na osnovu Godišnjih i Mesečnih planova održavanja.2 Upravljanje procesom održavanja opreme U <NAZIV ORGANIZACIJE> sprovode se sledeći vidovi održavanja: . .2. obaveštenje može biti i . U slučaju negativnog rezultata primenjuju se mere za otklanjanje neispravnosti.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . rezervne delove. tačan period izvodjenja preventivnih pregleda.korektivno održavanje . i dokumentacije iz Kartoteke održavanja opreme. Nakon izvršenog preventivnog pregleda. Izmena PP 07 Strana 5/29 o zaštiti na radu <NAZIV ORGANIZACIJE>. Kopija plana dostavlja se referentu Zaštite na radu <NAZIV ORGANIZACIJE>. Pravilniku o zaštiti od požara <NAZIV ORGANIZACIJE>.2 Korektivno održavanje Po nastanku incidentnog kvara na opremi <NAZIV RADNOG MESTA> Prijavom kvara (obrazac PF 070 – Izdanje 1/04.2.1 Preventivno održavanje Preventivno održavanje ima osnovni zadatak da se planskim preventivnim pregledima i održavanjem spreči nastajanje kvara i produži vek eksploatacije opreme. Preglede obavljaju kordinator EMO i E sa potrebnim izvršiocima radova i zapažanja evidentiraju u Izveštaju o izvršenom preventivnom pregledu (obrazac PF 069 – Izdanje 1/ 04. . u zavisnosti od potreba korisnika opreme. angažovanje radne snage i. kao i uvodjenja u upotrebu nove opreme.uvođenje u upotrebu nove opreme.

Ukoliko je kvar složeniji iziskuje veća materijalna ulaganja. Koordinator EMO i E formira radnu ekipu potrebnu za otklanjanje kvara po gore navedenom Radnom nalogu. prilog 9). 1/04 iz PP 03). Radna ekipa odlazi na mesto kvara i identifikuje kvar na osnovu uvida i uz pomoć dokumentacije iz Kartoteke održavanja opreme. Tehnički rukovodilac i koordinator EMO i E Održavanja daju predlog i rešenje otklanjanja kvara. ili rukovodioca druge organizacione celine ako se za tu organizacionu celinu usluga vrši. upoznaje sa problemom direktora Održavanja. Nakon toga koordinator EMO i E dostavlja tehničkom rukovodiocu Održavanja Radni nalog korektivnog održavanja na uvid. Ako se predloženo rešenje prihvati. koordinator EMO i E Održavanja vrši tehnološku razradu defektacije kvara. <NAZIV RADNOG MESTA> pristupa proveri izvršene opravke.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . onda se otklanjanju kvara pristupa po dobijanju odobrenja od Službe bezbednosti i zaštite. Karton korektivnog održavanja mašine (PF 099 – Izdanje 1/04. koje bi mogle biti uzročnici požara. Prijavu incidentnog kvara na bilo kojoj opremi mogu izvršiti i koordinator EMO i E na osnovu svog ličnog uvida. Tehnički rukovodilac Radni nalog . koji će uz saglasnost direktora proizvodnje ili direktora <NAZIV ORGANIZACIJE> doneti odluku o daljem postupanju. popunjava Trebovanje materijala (PF 081 – Izdanje. Po prispeću rezervnih delova i materijala sekretar administrator Održavanja. a na pismeni zahtev <NAZIV RADNOG MESTA>. Izmena PP 07 Strana 6/29 usmenim putem uz obaveznu naknadnu pismenu prijavu. Nakon prijave kvara tehnički rukovodilac Održavanja izdaje koordinatoru EMO i E Radni nalog za korektivno održavanje (obrazac PF 068 – Izdanje 1/04.ako je u mogućnosti radna ekipama odmah otklanja kvar. Ako se pri otklanjanju kvara moraju raditi operacije varenja. brušenja i sl. Sekretar administrator istovremeno rezervne delove i materijal obuhvaćen tim trebovanjem evidentira na ime radnika koji je preuzeo materijal u Knjigu zaduženja-razduženja radnika (obrazac PF 102 – Izdanje 1/04. tehnički rukovodilac Održavanja. definišu se rezervni delovi i materijali i dostavlja se potrebna dokumentacija za nabavku istih prema proceduri PP 14 Proces nabavke. U suprotnom. prilog 7) ili Karton podmazivanja mašine (obrazac PF 100 – Izdanje 1/04 prilog 8). koji odobrava tehnički rukovodilac Održavanja. na opremu se stavlja natpis ¨U KVARU¨. Koordinator EMO i E i <NAZIV RADNOG MESTA> zaključuju Radni nalog korektivnog održavanja čime se vrši predaja ispravne opreme. prilog 2). Nakon izvršene opravke koordinator EMO i E evidentira ugradjene delove i materijal u odgovarajuće kartone u zavisnosti od vrste kvara. sečenja. pusta opremu u probni rad i u slučaju pozitivnog rezultata sa opreme se uklanja natpis ‘’U KVARU’’.

pojedinačno za svaki pogon. U slučaju neprihvatanja predloženog rešenja za otklanjanje kvara na opremi. Na kraju svakog meseca sekretar administrator prispele Radne naloge za korektivno održavanje za taj mesec (po pitanju preventivnog i korektivnog održavanje) razvrstava po organizacionim celinama <NAZIV ORGANIZACIJE> i kopije od Radnih naloga šalje direktorima fabrika i sektora na uvid. U slučaju negativnog rezultata provere opreme. predlaže se novo rešenje i ponovo pristupa na prethodno navedeni način. tada definiše. Ako je sve u redu. Izveštaj se imenuje na Sektore. direktor proizvodnje ili predstavnik rukovodstva formira stručno telo koje predlaže novo rešenje ili stavlja opremu van upotrebe. 6. Izmena PP 07 Strana 7/29 korektivnog održavanja.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . i isti vraćaju u Održavanje. usmenim putem obaveštavaju <NAZIV RADNOG MESTA> o nastalom kvaru i neophodnosti prekidanja dalje proizvodnje. Za opremu koja pripada infrastrukturi <NAZIV ORGANIZACIJE> umesto imenovanja pogona. prilog 10) i prosledjuje ga sekretaru administratoru. potrebne podatke u cilju prikupljanja ponuda za realizaciju predloženog rešenja od strane isporučioca ili drugih ovlašćenih institucija prema proceduri PP 14 – Proces nabavke i PP 16 – Ocenjivanje i izbor isporučioca. Ako ličnim uvidom tehnički rukovodilac i koordinator EMO i E ustanove da nastali kvar može prouzrokovati i veća oštećenja na opremi. Izveštaj o zastojima sačinjava se na osnovu Prijave kvara.3 Tekuće održavanje Tekuće održavanje podrazumeva aktivnosti održavanja u cilju pružanja usluga korisnicima u <NAZIV ORGANIZACIJE> (unutrašnji korisnici) ili van nje (spoljni korisnici). u slobodnoj formi. Na kraju meseca koordinator EMO i E popunjava Izveštaj o zastojima (obrazac PF 071 – Izdanje 1/04. Uz kopiju Radnog naloga sekretar administrator dostavlja Izveštaj o utrošenim rezervnim delovima i materijalu za taj mesec (obrazac PF 023 – Izdanje 1/04 prilog 14) utroška rezervnih delova i potrošnog meterijala za taj mesec. . direktori organizacionih celina potpisuju pregled utroška materijala. a za opremu koja čini infrastrukturu <NAZIV ORGANIZACIJE> rukovodiocu Održavanja i rukovodiocima Sektora. evidentira u Knjigu praćenja radnih naloga Održavanja (obrazac PF 101 – Izdanje 1/04. odakle ih sekretar administrator prosleđuje Sektoru komercijale. Kopije Izveštaja o zastojima i Prijava kvara (za otklanjanje kvarova na opremi). dostavljaju se rukovodiocima fabrika korisnika opreme.2. ako je sve u redu. Ako Održavanje nije u mogućnosti da realizuje predloženo rešenje. prilog 5).

Na osnovu ovog Radnog zadatka tehnički rukovodilac Održavanja otvara Radni nalog (obrazac PF 079 – Izdanje 1/04 PP 03) za pružanje usluga koji zatim evidentira u Knjigu evidencije Radnih zadataka (obrazac PF 091 – Izdanje 1/04.5. Proces nabavke i PP 16. Radni naloga se dalje prosleđuje u Sektor komercijale. koja se proizvodi u serijskoj proizvodnji. probnom radu i puštanju ovakve opreme u rad. merna oprema. Po montaži. odnosno da li zadovoljavaju funkcionalne karakteristike.4 Održavanje po ugovoru Opremu koju nije u stanju da održava.2. 6. Ocenjivanje i izbor isporučioca.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . koja mora da ispuni tehničke zahteve vezane ugovorenim uslovima. Proces nabavke. uredjaji.1 Uvodjenje u upotrebu nove opreme (rezervni delovi opreme. uredjaji. potrošni materijal) nabavljen u slobodnoj prodaji Nabavka opreme (rezervni delovi opreme. 6. obavlja se prema proceduri PP 14.2.2 Uvodjenje u upotrebu nove opreme (mašine. Po završetku radova koordinator EMO i E popunjava Radni nalog (obrazac PF 079 – Izdanje 1/04 PP 03). u cilju održavanja postojeće opreme u ispravnom stanju. koji potpisuje i korisnik usluga.2. pregleda i ispituje Održavanje (računarska oprema. obavlja se prema upustvu proizvođača nabavljene opreme. isporučene od . postrojenja i slično) nabavljene po ugovorenim uslovima Uvodjenje u upotrebu nove opreme (mašine. vrši se na osnovu Radnog zadatka dobijenog od Sektora komercijale (obrazac PF 089 – Izdanje 1/04 iz PP 11. Za nabavljene rezerne delove ili opremu koji su namenjeni za održavanje opreme. prilog 11) u kome ovlašćeno lice Održavanja konstatuje da li se rezervni delovi ili oprema mogu ugraditi. Proces prodaje). Održavanje dostavlja Službi prijemne kontrole Izveštaj o pogodnosti rezervnih delova (obrazac PF 046 – Izdanje 1/04. postrojenja i slično). prilog 15). Angažovanje ovlašćene institucije vrši se prema proceduri PP 14. potrošni materijali) sa tržišta. Izmena PP 07 Strana 8/29 Pružanje usluga spoljnim i unutrašnjim korisnicima. tehnički rukovodilac Održavanja (na osnovu tehničke dokumentacije opreme. 6. i na osnovu tog izveštaja kontrolor vrši prijem. Radni nalog tehnički rukovodilac Održavanja prosleđuje kordinatoru EMO radi dalje realizacije.2. a Održavanje ugradnju. pojedini remonti opreme) održava se od strane ovlašćene institucije (servisne organizacije) koja je osposobljena za održavanje iste.5.5 Uvodjenje u upotrebu nove opreme 6.

zadužene za održavanje date opreme. Koordinator EMO i E zaključuje Radni nalog koji potpisuje <NAZIV RADNOG MESTA>. sa osnovnim tehničkim podacima o opremi. na osnovu tehničke dokumentacije proizvodjača opreme. prilog 2). Montaža se vrši prema tehničkoj dokumentaciji opreme isporučene od strane isporučioca opreme. skice.3 Uvodjenje u upotrebu opreme koja se premešta na drugo mesto ili novu lokaciju U slučaju potrebe da se oprema iz tehnoloških razloga premesti na drugo mesto ili lokaciju <NAZIV RADNOG MESTA> dostavlja pismeni Zahtev za premeštanje opreme.2. Po odobrenju Zahteva kordinator EMO i E Održavanja otvara i popunjava Radni nalog ( obrazac PF 068 – Izdanje 1/04. u slobodnoj formi. u slobodnoj formi. od njenog puštanja u rad pa do rashoda. probnom radu opreme. Tehnički rukovodilac pripreme održavanja upoznaje koordinatore i radnike Održavanja. U slučaja pozitivnog rezultata provere. Zapisnik o kvalititativnom i kvantitativnom prijemu.5. u slobodnoj formi.. i svu novonastalu dokumentaciju o održavanju opreme (tehnički crteži. u slobodnoj formi. Izmena PP 07 Strana 9/29 proizvodjača opreme) formira i ažurira Kartoteku održavanja opreme. koordinator EMO i E i <NAZIV RADNOG MESTA> pristupaju proveri karakteristika opreme. Mašinsku kartu opreme. 6. u slobodnoj formi tehničkom rukovodiocu Održavanja.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . Po završenoj montaži. Kartoteka održavanja opreme sadrži: Tehničku dokumentaciju opreme proizvodjača opreme. Uputstvo za rukovanje opremom. beleške). sa dokumentacijom sadržanom u Kartoteci održavanja iste. U skladu sa raspoloživim resursom Održavanja i prioritetima opreme za korisnika pristupa se uvodjenju u upotrebu opreme. Kopija Uputstva za rukovanje opremom dostavlja se <NAZIV RADNOG MESTA> preko ekspedicione knjige. U slučaju negativnog rezultata provere koordinator EMO i E usmeno obaveštava tehničkog rukovodioca Održavanja koji zajedno sa <NAZIV RADNOG MESTA> predlaže novo rešenje. . Oprema se na vidnom mestu obeležava natpisom ‘’U MONTAŽI’’. Uputstvo za preventivno održavanje opreme. u slobodnoj formi. uklanja se natpis ¨U MONTAŽI¨.

Nakon prihvatanja predloženih rešenja od strane rukovodstva. izradom probnog komada i merenjem njegove tačnosti izrade. u prvom stepenu.uvodjenju dodatnih preventivnih pregleda. . indentifikovani ciljevi poboljšavaju ulaze u Plan poslovanja za narednu godinu. 6. Analiza pojave kvarova i period zastoja.3. kao i uporedjivanje ostvarenog sa prethodno definisanim kvantifikovanim ciljevima. dobijenog od tehničkog rukovodioca Održavanja. Drugi stepen provere obavlja koordinator EMO i E tokom izvodjenja i po završetku radova.1 Praćenje i merenje performansi procesa Praćanje i merenje performansi procesa održavanja mašina i instalacija zasniva se na uporedjenju planiranih aktivnosti. ukazuje se potreba za neprekidnim uvodjenjem poboljšanja u cilju povećanja rentabilnosti i ekonomičnosti poslovanja. kao stalna težnja. Efekat izvodjenja planskih aktivnosti ogleda se kroz Prijave kvarova. Oni se ogledaju u sledećim okvirnim oblicima: . Na kraju kalendarske godine na bazi navedenih dokumenata direktor i tehnički rukovodilac Održavanja vrše analizu pojave incidentnih kvarova i vremenskih perioda u kome su otklonjeni. .3 Održavanje opreme Datum . Izveštaje o zastojima i Izveštaje o izvršenim preventivnim pregledima.3. Predloge za poboljšanje procesa održavanja opreme daje direktor Održavanja i oni čine sastavni deo Analize pojave kvarova i perioda zastoja. .reorganizaciji postojećeg kadra i slično. dostavlja se na razmatranje direktoru proizvodnje <NAZIV ORGANIZACIJE>.LOGOTIP Izdanje 6. sadržanih u Godišnjem planu preventivnih pregleda i Mesečnim planovima rada Održavanja sa ostvarenjem njihove realizacije.2 Praćenje i merenje karakteristika opreme Praćenje karakteristika opreme tokom obavljanja samih aktivnosti održavanja opreme.uvodjenju novih tehnologija – opreme. u slobodnoj formi. Treći stepen provere obavlja korisnik opreme zajedno sa koordinatorom EMO i E. seminari). Izmena PP 07 Strana 10/29 Praćenje i merenje procesa održavanja opreme 6.4 Stalno poboljšavanje procesa održavanja opreme U okviru sprovodjenja aktivnosti procesa održavanja opreme. obavljaju sami radnici izvodjači na osnovu Uputstva iz Dosijea održavanja opreme.dodatnom stručnom usavršavanju kadrova (kursevi. . puštajući opremu u probni rad. 6.

u slobodnoj formi. Mesečni plan preventivnih pregleda. Dosije održavanja opreme. 19.). PF 086 – Izdanje 1/04. 18. 16. Zahtev za izdavanje odobrenja za zavarivanje i rezanje (prilog 12). u slobodnoj formi. Mesečni plan rada održavanja. Održavanje opreme Datum . 9. u slobodnoj formi. u slobodnoj formi. 12. PF 087 – Izdanje 1/04. u slobodnoj formi. PF 023 – Izdanje 1/04. 4. Karton podmazivanja mašine (prilog 8). 3. u slobodnoj formi.. Karton preventivnog pregleda mašine (prilog 6). 21. PF 068 – Izdanje 1/04. Karton korektivnog održavanja mašine (prilog 7). 2. PF 081 – Izdanje 1/04. Zahtev za premeštanje opreme. Zahtev za pružanje usluge.. u slobodnoj formi. 11. PF 091 – Izdanje 1/04. u slobodnoj formi. 22. PF 069 – Izdanje 1/04. PF 070 – Izdanje 1/04. Radni nalog za korektivno Održavanje (prilog 2). PF 101 – Izdanje 1/04. Izveštaj o zastojima (prilog 5). skice. 23. PF 100 – Izdanje 1/04.Trebovanje materijala (iz PP 03). u slobodnoj formi. PF 099 – Izdanje 1/04. PF 046 – Izdanje 1/04. Izveštaj o pogodnosti rezervnih delova (prilog 11). 6. Izveštaj o utrošenim rezervnim delovima i materijalu (prilog 14). . 24. 8. Knjiga radnih zadataka. PF 102 – Izdanje 1/04. 8. 20. Knjiga evidencije naloga za korektivno održavanja (prilog 10). PF 098 – Izdanje 1/04. Izveštaj o utrošenim rezervnim delovima i potrošnom materijalu. 13. Knjiga evidencije radnih zadataka (prilog 15). beleške. Iz ove procedure proizilaze ili se koriste sledeći zapisi: 1. Ustanovljeni nedostaci na opremi. Izveštaj o izvršenom preventivnom pregledu (prilog 3). Prijava kvara (prilog 4). PRILOZI Ova procedura ima 15 priloga prikazanih od strane 12 do strane 29. Knjiga zaduženja – razduženja radnika (prilog 9). 7. 15. u slobodnoj formi. (tehnički crteži. Novonastala dokumentacija o održavanju opreme. Godišnji plan prventivnih pregleda. Dozvola za obavljanje radova zavarivanja i rezanja (prilog 13). 5. PF 071 – Izdanje 1/04.LOGOTIP Izdanje 7. 10. Izmena PP 07 Strana 11/29 UPUTSTVA I ZAPISI Iz ove procedure ne proizilaze uputstva. 25. 17. 14.

LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum .1 Ne PLANIRANJE PROCESA ODRŽAVANJA OPREME Tehnicki rukovodilac Održavanja Kolektivni ugovor Pravilnici preduzeca 6. u sl. opreme proizvodaca opreme Zahtev za premešta. opreme. u sl. u sl. formi 6. formi Kordinator EMO i Energetike KRAJ Da Da li je uvodenje u upotrebu opreme? PP 14 Nabavka Ne Tehnicka dokument. u slobodnoj formi 6. u sl. IZRADA GODIŠNJEG formi PLANA PREVENTIVNIH PREGLEDA Tehnicki rukovodilac Održavanja Godišnji plan preventivnih pregleda u sl. formi Izveštaj o pogodnosti rezervnih delova PF 046 1 KRAJ .1 Dosije održavanja opreme. formi Dosije održavanja opreme. formi Godišnji plan preventivnih pregleda. PP 07 Izmena Strana 12/29 Prilog 1 DIJAGRAM TOKA AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA OPREME POCETAK Da Da li je planiranje procesa? 6.1 IZRADA MESECNOG PLANA RADA SLUŽBE ODRŽAVANJA Mesecni plan rada održavanja. u slobod.2.5 UVOÐENJE U UPOTREBU NOVE OPREME Tehnicki rukovodilac Kordinator EMO i E Kartoteka održavanja opreme.

kor.2. pregledu KRAJ Da Da li je korektivno održavanje? Prijava kvara PF 070 Rad. prev.1 Ne Godišnji i mesecni plan rada održ. PF 068 2 Tehnicki rukovodilac 6. odr. PF 081 6. PF 068 KRAJ . kor. nastavak 1 1 Da Da li je preventivno održavanje? 6.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . formi Dokumentacija iz kartoteke Održavanja PREVENTIVNO ODRŽAVANJE Kordinator EMO i E SPROVOÐENJE PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA Kordinator EMO i E Izvršioci Karton preventivnih pregleda PF 098 PF 069 izv. i mat. PF 102 Izv. nal.2 KOREKTIVNO ODRŽAVANJE 3 Da Da li je tekuce održavanje? Radni zadatak PF 089 Zahtev za pružanje usluga u sl.2. u sl. rd.4 SPROVOÐENJE TEKUCEG ODRŽAVANJA Kordinator EMO i E Izvršioci Rad. kor. formi Ne Tehnicki rukovodilac Kordinator EMO i E Knjiga zad. nal. raz. o zastojima PF 071 6.2. nal. o utr. PF 068 Ne Trebovanje mat.3 TEKUCE ODRŽAVANJE Knjiga evidencije radnih zadataka PF 091 Knjiga pracenja radnih naloga PF 101 Rad. PP 07 Izmena Strana 13/29 Prilog 1.2. odr. PF 023 Izv. odr.

i perioda zastoja u sl.2. for. Prijava kvara PF 070 Izveštaj o zastojima za mesec PF 071 6. PP 07 Izmena Strana 14/29 Prilog 1.3.4 Ciljevi STALNO POBOLJŠANJE PROCESA ODRŽAVANJA Analiza pojave kvar.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum .3 Ne PRACENJE I MERENJE PROCESA ODRŽAVANJA Tehnicki rukovodilac God. for. nastavak 2 2 Da Da li je održavanje po ugovoru? Ne PP 14 Proces nabavke PP 16 Ocenjivanje I izbor ispor.2 Uputstvo iz kartoteke održavanja opreme PRACENJE I MERENJE KARAKTERISTIKA OPREME Radnici održavanja Kordinator EMO I E KRAJ 6.1 Izveštaj o preventivnom pregledu PF 069 PRACENJE I MERENJE PERFORMANSI PROCESA Analiza pojave kvar. Mes. u sl. plan sl. KRAJ Predlozi za poboljšanje Tehnicki rukovodilac . for.for. Tehnicki rukovodilac 6. plan sl.4 ODRŽAVANJE PO UGOVORU Tehnicki rukovodilac KRAJ Da Da li je pracenje i merenje procesa? 6.3. 6.

2.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum .2 PRIPREMA ZA OTKLANJANJE KVARA Tehnicki rukovodilac Kordinator EMO i E Radni nalog Rad na kvaru Analiza kvara Tehnicki rukovodilac Kordinator EMO i E Ne PREDLOG REŠENJA Da li je kvar moguce odmah otkloniti ? Da 6.2 PF 070 Prijava kvara PRIJAVA KVARA Prijava kvara PF 070 Prijava kvara PF 070 Direktor proizvodnje Dir.2. naloga Knjiga zaduženjarazduženja KRAJ . PP 07 Izmena Strana 15/29 Prilog 1.2 IZRADA IZVEŠTAJA O ZASTOJIMA Karton PF 099 Tehnicki rukovodilac Održavanja Kordinator EMO i E Karton PF 100 Knjiga rad.2.2 SPROVOÐENJE OTKLANJANJA KVARA Kordinator EMO i E Radna ekipa Ne Da li je kvar otklonjen Da PF 070 Prijava kvara 6. Održavanja ODOBRENJE Tehnicki rukovodilac Kordinator EMO i E 6. nastavak 3 3 6.2.

LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . RADNI NALOG . PP 07 Izmena Strana 16/29 Prilog 2 LOGOTIP Održavanje Datum: __________ god.Korektivnog održavanja Br: ______ Fabrika / Sektor Pogon / Služba Naziv mašine – uređaja – objekta Inventarski broj Opis izvršene opravke: Prijava kvara broj Datum prijave kvara Utrošeni materijal Šifra Jedinica mere Količina Trebovanje broj Opravku izvršio Primedba: Datum završetka PF 068 – Izdanje 1/04 Tehnički rukovodilac Održavanja Korisnik usluga .

___________ Lokacija: _______________________________________________________________________ Vrsta pregleda: __________________________________________________________________ (redovni/vanredni.. godišnji.(potpis) (ime i prezime) PF 069 – Izdanje 1/04 .. ____________________________ 2. br. Izmena PP 07 Strana 17/29 Prilog 3 LOGOTIP Održavanje Dana: _____________ IZVEŠTAJ o izvršenom preventivnom pregledu Br...LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum ..) Datum pregleda: _________________ godine Izvršeni radovi – primedbe: Radove izvršili: 1. polugodišnji. ____________________________ 4.. _________ Naziv opreme: _________________________________________________ inv. ____________________________ 3. ____________________________ Odgovorni radnik – izvođač: ________________________________________ (ime prezime) Izveštaj sačinio kordinator Dostavljeno: ____________________________ ..

Sektor Pogon Mesto kvara Opis kvara: Datum prijave kvara PF 070 – Izdanje 1/04 Vreme prijave kvara Prijavio kvar Primio prijavu kvara . _________ Fabrika . PP 07 Izmena Strana 18/29 Prilog 4 LOGOTIP PRIJAVAKVARA Br.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum .

PP 07 Izmena Strana 19/29 Prilog 5 LOGOTIP Održavanje Dana: ____________ Red.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . Pogon Datum vreme prijave odjave Ukupno vreme zastoja: ________________ sati ____________ minuta Izveštaj sačinio Koordinator ____________________ Služba tehničke pripreme Ime i prezime Rukovodilac ____________________________ (Ime i prezime) Dostavljeno: PF 071 – Izdanje 1/04 Čas. zastoja Primedba . Naziv opreme IZVEŠTAJ O ZASTOJIMA za mesec __________ god. br. Inv. br.

__________ INV br. PP 07 Izmena Strana 20/29 Prilog 6 Naziv LOGOTIP Održavanje KARTON PREVENTIVNOG PREGLEDA MAŠINE Br.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . mašine Fabrika Datum Tip Ispravnost mašine PF 098 – Izdanje 1/04 Ime i prezime izvršioca Upravnik pogona .

______ KARTON Ime i prezime izvršioca Inventar broj Tip Naziv Kontrolisao Održavanje opreme Izdanje Datum . Izmena PF 099 – Izdanje 1/04 Datum Fabrika LOGOTIP Održavanje LOGOTIP PP 07 Strana 21/29 Prilog 7 .Vrsta kvara Uzrok kvara Utrošeni materijal Vreme kvara Vreme završne opracije KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA MAŠINE Br.

LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . PP 07 Izmena Strana 22/29 Prilog 8 Naziv KARTON PODMAZIVANJA MAŠINE Br. _______ LOGOTIP Održavanje INV br. mašine Fabrika Datum Tip Sredstvo za podmazivanje PF 100 – Izdanje 1/04 Utrošeno maziva Izvršilac Upravnik pogona .

3. 9.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . 4. 25. 15. 11.br. PF 102 – Izdanje 1/04 Datum Naziv rez.n. 6. 23. 19. 2. 14. 22. 18. dela-materijala Kom-kg Raždužio R. 16. 20. 8. 5. 13. 12. 24. 7. 10. PP 07 Izmena Strana 23/29 Prilog 9 LOGOTIP Održavanje Dana: ____________ K nj i g a zaduženja – razduženja radnika . IME I PREZIME IZVRŠIOCA Broj trebovanja 1.izgled prve strane Zanimanje Pogon: R. broj Datum . 17. 21.

Izvršioc Korisnik . treb. naloga Naručilac PF 101 – Izdanje 1/04 Knjiga evidencije naloga za korektivno održavanje . Br.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum .M.izgled prve strane Vrsta kvara Utrošeni materijal J. Kol. PP 07 Izmena Strana 24/29 Prilog 10 Strana: ______ LOGOTIP Održavanje Godina: _________ Datum Br.

PP 07 Izmena Strana 25/29 Prilog 11 LOGOTIP ODRŽAVANJE Broj izveštaja IZVEŠTAJ O pogodnosti rezervnih delova Naziv proizvoda: Broj crteža: Isporučilac: Šifra proizvoda: Količina: Rezultati ispitivanja: Zaključak: Zvanje Dostavio: Primio: Overio: PF 046 – Izdanje 1/04 Ime i prezime Potpis Datum .LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum .

LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . Izmena PP 07 Strana 26/29 Prilog 12 LOGOTIP Organizaciona celina _________________ ZAHTEV za izdavanje odobrenja za zavarivanje i rezanje Br. Ime i prezime rukovodioca zavarivanja _______________________________________________ NAPOMENA: Zahtev za izvođenje zavarivanja i rezanja potrebno je dostaviti: . PODNOSILAC ZAHTEVA _________________________________ (potpisuje samo ovlašćeno lice) PF 086 – Izdanje 1/04 . ________minuta do ____ časova _____minuta.Službi bezbednosti i zaštite najkasnije dva dana pre izvođenja zavarivanja. _______ Fabrika / Sektor: _________________________________________________________________ Broj / datum podnošenja zahteva: ___________________________________________________ Organizaciona celina: _____________________________________________________________ Mesto zavarivanja / rezanja: ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (upisati tačno mesto zavarivanja / rezanja) Opis radova: ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Vreme izvođenja zavarivanja: od _______ časova.

.zavarivanje se ne sme obavljati na metalnim pregradama. od mesta privremenog zavarivanja. ili da se postavi zavesa ili ekran oko mesta rada. .__________ od_____________ godine) 1. __________________________________________________________________ (prezime. mašina) _______________________________________________ 4. odeljenje. građenih od zapaljivog materijala.8 m. u zoni zavarivanja unutar 10 m od mesta rada. tavanica ili krova. . niti na zidovima ili pregradama od zapaljivog materijala. __________________________________________________________________________ 3. Spisak mera PP zaštite koje se preduzimaju na radnom mestu: . Rukovodilac radova 2. Opis vrste radova koji se dozvoljavaju ____________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. čija visina ne sme da bude niža od 1. Izmena PP 07 Strana 27/29 Prilog 13 LOGOTIP Sektor opštih poslova Broj: _________________ Datum: _______________ DOZVOLA za obavljanje radova zavarivanja Br. Mesto (pogon. 7. radnici koji vrše elektrozavarivanje moraju da budu zaštićeni od mogućeg udara struje. pregrada. . Rukovodilac radova __________________________________________________________ (prezime.prilikom zavarivanja. funkcija) 2. Proverio stanje mera i saglasan sa vršenjem zavarivanja: 1. . ime) 2.ako se prilikom zavarivanja podovi kvase.očistiti prostor od zapaljivog materijala u poluprečniku od 10 m. Rukovodilac PPZ ____________________ _______________________ ___________________ PF 087 – Izdanje 1/04 . Vreme obavljanja radova: datum_________________ od ____________ do _____________ 6. zidovima. . Podnosilac zahteva 3. Varilac: 1. svi otvori ili pukotine moraju da se prekriju kako bi se sprečio prelaz varnice u susedne prostorije.za vatrogasnu stražu se određuje __________________________________________________ ____________________________________ koji mora da ostane kod mesta zavarivanja još najmanje jedan sat posle završetka zavarivanja.zavarivanje u blizini zidova.LOGOTIP Izdanje Održavanje opreme Datum . može se vršiti samo ako su postavljeni vatrostalni štitnici ili paravani. _______ (na bazi zahteva br.na mestima zavarivanja odgovarajući protivpožarni aparati moraju da se drže u pripravnosti a vatrogasna creva sa mlaznicom moraju da budu spojena dovodnim cevima i pripravna za upotrebu. tavanici ili krovu koji imaju gorivu oblogu. ime.

LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . radnog naloga Naziv utrošenog materijala Sekretar administrator PF 023 – Izdanje 1/04 MESEC Šifra Jedinica mere Tehnički rukovodilac Održavanja Količina GODINA Cena/kom Iznos DIREKTOR – korisnik usluga . PP 07 Izmena Strana 28/29 Prilog 14 Strana: ______ LOGOTIP Održavanje IZVEŠTAJ o utrošenim rezervnim delovima i materijalu (korektivno održavanje) FABRIKA – SEKTOR Br.

izgled prve strane - Opis radova Naručilac Br.LOGOTIP Održavanje opreme Izdanje Datum . radnog naloga Održavanja PR EMO Datum PF 091 – Izdanje 1/04 Strana: ______ Knjiga evidencije radnih zadataka . N. Održ. Izmena PP 07 Strana 29/29 Prilog 15 LOGOTIP Održavanje Godina: __________ Br. Datum završ. rad. zadatka/datum Primio R. .