You are on page 1of 12

መበል 24 ዓመት ቁ.

278
ገጽ 4
ዛንታ “እታ ናይ ዓሰብ
ስድራ” ሓጺሩ

ረቡዕ 10 ሰነ 2015
ገጽ 5
ቢልሃርዚያ

ገጽ 8
ሕነን ማሰን

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9
ምስሳን ሓምላይ ክለባት፡
ድርኺት ንሓምላይ ወፍሪ!

ገጽ 10
ባርሴሎና - ብልጽቲ
ክለብ መበል 21 ዘመን

ነበርቲ ዓዲ-ሰጒዶ፡ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ኣበርቲዖም
ከምዝሰርሑ ገሊጾም

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ነበርቲ ዓዲ-ሰጒዶ
ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል መደባት
ልምዓት ንምዕዋት ውዳቤታቶም

ኣሐዪሎም ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ፡
ብ4 ሰነ ወፈራ ማእቶት ኣብ ዘካየዱሉ
እዋን ገሊጾም።

ኤርትራውያን
እስራኤል፡ ልዕሊ
ዶላር ንመሰሰኒ
ሕድሪ ሰማእታት
ማሕበረኮም
ኤርትራውያን
ነበርቲ እስራኤል፡ ከም መቐጸልታ
ናይቲ በብእዋኑ ክገብርዎ ዝጸንሑ
ወፈያታት፡ ልዕሊ 80 ሽሕን 300
ዶላርን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ
ሰማእታት ከምዘበርከቱ፡ ሚኒስትሪ
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓቢሩ።

ነበርቲ
80 ሽሕ
ማዕከን
ወፍዮም

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ
እስራኤላዊት ከተማ ረሆቦት
ዝቕመጡ ዜጋታት ንተመሳሳሊ
ዕላማ 1,200 ዶላር ከምዘወፈዩ፡
ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ
ኣፍሊጡ።

ንሳቶም፡ ብወከልቲ ሕርሻን
ምምሕዳር ከባቢን ዝተጸንዐ ናይ
ምዝላይን ምፍዋስ ማይ ክዖታትን

ስርሓት ንረብሓኦም ምዃኑ ብምእማን
ብተወፋይነት ይዓዩ ከምዘለዉ
ብምሕባር፡ ቅድሚ ሕጂ ዘሰላሰልዎ

ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን
ዓቢ ረብሓ ስለዝረኸቡሉ፡ ንምድንፍዑ
ከምዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም።
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ዓዲ-ሰጒዶ
ኣቶ ኣተሽም ኣርኣያ ንኤሪና ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ህዝቢ ኣብ ኣገዳስነት
ማእቶት ኣጥርይዎ ብዘሎ ንቕሓት፡
ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ጀሚሩ
ብጋንታታት ማእቶት ተወዲቡ ኣብ
ሰሙን 2 ግዜ እናወፈረ እቶታውነት
ንምዕባይ ይነጥፍ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣነባባሪ ዓዲ-ሰጒዶ ኣቶ ገርግሽ
ተወልደ ብግደኡ፡ ሓባራዊ ወፍሪ
ኣድማዒ ፍረ ስለዝርከቦ፡ ህዝቢ ሓጋይ
ምሉእ ኣብ ስራሕ ምጽንሑ ጠቒሱ፡
ዛጊት ዝተሰላሰለ ዕዮ ድማ ዕዉት
ምዃኑ ኣብሪሁ።
ወኪል ጨንፈር ሕርሻ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ መንእሰይ ባህራን ተኽለኣብ
ድማ፡ መዓልታዊ ልዕሊ ሓደ ሽሕ
ነበርቲ እናወፈሩ ንዝተዋህቦም መደብ
ብኣድማዕነት ይዓሙ ከምዘለዉ
ሓቢሩ።

‘ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት፡
ንብሩህ መጻኢ ሃገር ዝእምት’ዩ’ መንእሰያት
ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ
ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሰላሰል
ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት፡ ንብሩህ
መጻኢ ሃገር ዝእምት ምዃኑ፡ ኣብ
ዞባታት ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ዑደት
ዘካየዱ መንእሰያት ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ገሊጾም።
እቶም ኣስታት 100 መንእሰያት፡
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዲጋታት ፋስኮን
ገርሰትን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ትካላት
ልምዓትን፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ-በርዕድ ዝዕመም
ዘሎ መስርሕ ህንጸት ዲጋታትን
ዝለምዕ ዘሎ ቦታታትን፡ ከምኡ’ውን
ታሪኻዊ ስፍራ ኣብ ዝተዓዘቡሉ፡

ሓያል ጻዕሪ ዝፈሰሶ ዕዮ ይሳለጥ
ከምዘሎ ከምእተገንዘቡ ጠቒሶም፡
እዚ ድልዱል ባይታ ንምዕባለ ሃገርና
ምዃኑ ሓቢሮም።
ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡
ዘይፈልጥዎ
ዝነበሩ
ታሪኻዊ
ቅርስታትን ኣሰራትን፡ ንኤርትራ ናብ
ዝማዕበለ መድረኽ ዘሰጋግር ሕርሻዊ
ንጥፈታትን
ኢንዱስትሪታትን
ከምእተዓዘቡ ብምሕባር፡ “እዚ፡
መርኣያ ናይ’ቲ መንግስትን ህዝብን
ኤርትራ ሃገር ንምምዕባል ዝገብርዎ
ዘለዉ ጻዕሪ’ዩ፡” ኢሎም።
“ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ

ዝስራሕ ዘሎ ዲጋታትን ትሕተ-ቅርጺ
ዘመናዊ ኣገባብ መስኖን ዘዂርዕ’ዩ፡”
ብምባል ድማ፡ መንእሰያት ኣብ መላእ
ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ክርእዩ
ዕድል ክኽፈተሎምን ኣፍልጦኦም
ኣብ ታሪኽ ዝዓብየሉ መንገዲ ክናደን
ተላብዮም።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብደላ
ብወገኑ፡ ዕላማ’ቲ ዑደት - እንታይ
ይሳለጥ ከምዘሎ ብምዕዛብ፡ ውዳበ
ኣሐዪልካ ንቑሕን ውፉይን መንእሰይ
ንምህናጽን ተመኲሮ ቀሲሞም ዓጸፋ
ንኽሰርሑን ምዃኑ ኣብሪሁ።

ሓዳስ 10 ሰነ 2015 . 1284 ለይ-ኣውት ኤደን ሃብተኣብ ነብያት ጸጋይ ሳምራዊት መለስ ምስጋና ተዓገስ ነበርቲ ታኺታ ናብ ዓዶም ዘእቱ ሓድሽ ጽርግያ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ነበርቲ ታኺታ .ስ.ገጽ 2 ኤርትራ ጋዜጣዊ መግለጺ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን፡ ንሰብኣዊ መሰል ዘቋሽሽ ውድዮ ፖለቲካ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፡ ብ“መርማሪ ኮምሽን” ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዘሎ ን“ጃማላዊ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት” ዝምልከት ስምዒታዊ ክሲታት፡ ትሕዝቶኡ ብኹሉ መለክዒታት ባዶን መሰረት ዘይብሉን ኮይኑ ረኺቦሞ ኣለው። እዚ ክሲታት’ዚ፡ መቐጸልታን መዕረጊን ናይቲ፡ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ምዕባለ፡ እንተላይ ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰላት እተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ንምዕናው ኪካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ዘመተ እዩ። ካብ ጠቐነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንላዕሊ ድማ፡ ጠቐነ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብኣዊ ክብሪን ክብርታትን ዝሕብሕብ ስልጡን ህዝቢን ሕብረተሰብን እዩ። እዚ ክስታት’ዚን ብዛዕባ ኤርትራ ገለ እወታዊ ነገር ክብሉ ንዝደልዩ ወገናት ኣፎም ንምዕባስ ዝካየዱ ካልኦት ፈተነታትን፡ ምስ ኤርትራ ብቐጻሊ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጥዑይ ኣህጉራዊ ጽምዶ ንምኹላፍ ምስ ግዜ ዝጓየዩ ዘለው ሃቐነታት ምዃኖም ንጹር እዩ። ብግልጺ፡ እዞም ብዘይ ብቑዕ መወከሲታት ን“ተኽእሎ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊነት” ኣመልኪቶም ዝቐርቡ ዘለው ክሲታትን ሚዛን ዘይብሎም ናይ ኣጋንኖ መግለጺታትን፡ ነቶም ሓቀኛ ክውንነት ኤርትራ ዘንጸባርቑ ህዱኣት መግለጺታት ዓብሊሎም፡ ፍትሒን ርትዒን ቅድሚ ምግሃዶም ጉዳያት ንምቅልጣፍን ንምስግዳድን ዝዓለሙ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ግህሰታት ዝፈጸሙን ጠንቂ ዘይምርግጋእ ዝኾኑን ወገናት፡ ነዚ ክስታት’ዚ ከም ከውሊ ተጠቒሞም ካብ ገበኖም ክሕብኡን መመኽነዪ ዝሕልንዎ እከይ ዕላማታት ክገብርዎን ይደልዩ ከምዘለው ድማ ርዱእ እዩ። ብተደጋጋሚ ከምእተገልጸ፡ ኤርትራ፡ ኣብ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰላት ከምእተወልደት ሃገር መጠን፡ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታታ ንምርግጋጽን ንምጥንኻርን ኮነ ዓይነት ህይወት ዜጋታታ ንምምሕያሽ እተወፈየት ሃገር እያ። ኣብዚ ብዙሕ ገበናት ዝፍጸመሉ፡ ጎነጽ፡ ጃምላዊ በደላት፡ ጥሩፍነትን ሽበራን ዝሃወጾ ከባቢ፡ መወልቲ ናይዚ ኮምሽን፡ ነዛ እንኮ ሰላምን ርግኣትን ዝዓሰላ፡ ኣብ ልምዓት ዘድሃበት ኤርትራ ከጥቅዑ ምምራጾም ስግንጢር እዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ሞያውነት ዝጎደሎ፡ ንሰብኣዊ መሰላት ዘቋሽሽ፡ ንተኣማንነት ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ዘዕኑ ተግባራቶም ኣትሪርካ ኪብዳህ ይግባእ። በዚ ኣጋጣሚ ኤርትራ፡ ንኹሎም ፍትሒ፡ ርትዓውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ዘኽብሩ ሃገራትን ህዝቢታትን፡ እዚ ብ”መርማሪ ኮሚሽን” ዝካየድ ዘሎ ውዲታዊ ጸወታ ኬቋርጽ ኪጠልቡ ትጽውዕ። ንዓና ኤርትራውያን፡ እዚ ሕጂ ልኡላውነትናን ግስጋሰናን ንምዕናው ዝካየድ ዘሎ ዘመተ፡ ደግሲ ታሪኽ ጥራይ እዩ። ኤርትራውያን ን“ስትራተጂያዊ ረብሓታት” ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ተባሂሉ፡ ከም ግዙኣት ህዝብታት ናጽነት ከይንረክብ ተኸልኪልና ኢና። ንናጽነት ሕጋዊ ቃልሲ ኣብ እነካይደሉ ዝነበርና እዋን ድማ ዝደገፉና ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። እቶም ሓያላት፡ ጉዳይና ብምንዋር፡ ብቦምባ ንምንብርካኽና እዮም ተረባሪቦም። ብቐጻሊ እኳ እንተተገፋዕና፡ ብሳላ ቆራጽ ውሳነናን ሓያል ሰብኣውነትናን ግን ዕውታት ኮይንና ወጺእና። ሎሚ እውን እንተኾነ፡ ብኣንጻር’ዞም ጠቀንቲ ናይ ሓሶት ክሲታት፡ ብኣንጻር’ቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ መሬትና ተጎቢጡ እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሃበና ጸማም እዝኒ፡ ብኣንጻር’ቲ ዝግበረልና ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢን ምትብባዕ ዘይሕጋዊ ፍልሰትን፡ ብጻዕርና ክብርቲን ብልጽግቲን ሃገር ክንሃንጽ ምዃንና ዘይንቕነቕ ርእሰ ምትእምማን ኣለና። ኤርትራ ካብዚ ብጹእን በሪኽን ዕላማታታ ከይተገዝዐት፡ ንምርግጋጹ ዝወሰደቶ ውሳነን ዝኣተወቶ መብጽዓን ብዓጸፋ ከተሐይሎ እያ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 09 ሰነ 2015 \\\\\\\\\\\\\ ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ ኣሰናዳኢ ሳምሶን ሃይለ ቍ.ጶ.ንኡስ ዞባ ድባሩዋ፡ ልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ብምውጻእ፡ ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ናብ ዓዶም ዝኣቱ 3 ኪሎ-ሜተር ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብ ኮሚተ ልምዓት ዓዲ ኣቶ ኣብርሃም ወልደጋብር ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ መስመር፡ ምስ ርእሰ-ውጥን ናይታ ዓዲ ብዝሰማማዕ ዝሓጸረን ዝመችአን ብምቕያር ይዕመም ከምዘሎ ብምግላጽ፡ ዛጊት ምሩጽ ሓመድ ናይ ምንጻፍ ዕማም ተዛዚሙ፡ ናብ ዓዲ ዘእቱ ድንድል ይህነጽ ከምዘሎ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ፡ ሳላ ልዑል ውህደት ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብሩ ተወላዶ ዓዲ፡ እቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ጽቡቕ ይግስግስ ምህላዉ ብምሕባር፡ ዛጊት 75 ሚእታዊት ናይ’ቲ ዕዮ ተዛዚሙ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣገልግሎት ንኽጅምር ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ኣብ ምህናጽ ድንድል ብሞያዊ ክእለቱ ዝሳተፍ ዘሎ ነባሪ ታኺታ ኣቶ ሃብትኣብ ተወልደመድህን ብወገኑ፡ እቲ ጸገም ዝያዳ ኣብ እዋን ክራማት ይግሃድ ምንባሩ፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ድማ ንዓዲ ቅድሚ ምእታውካ ዘሎ ሩባ ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ምስራሕ ናይ’ዚ ሓድሽ ጽርግያ ግን ነባሪ ፍታሕ ዘምጽእ፡ ንነበርትን ተጠቀምትን ከኣ እፎይታ ዝፈጥር ከምዝኾነ ኣብሪሁ። ታኺታ ዓቢ ዲጋ እትውንን ብርክት ዝበለ ንጥፈታት ልምዓት ጀራዲን ዝካየደላን ብምዃና፡ ኣገዳስነት ናይ’ዚ መስመር ኣብ ኣሳልጦ ዝሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዕዙዝ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ። ቢልሃርዚያ ካብ 5ይ ገጽ ዝቐጸለ 6.ስ 116266/201820(2220) ም/ኣሰናዳኢ ብንያም ፍስሃጽዮን ቍ. 125013 .ሳ. ምቕታል ኣረነ ቢልሃርዚያ ከም ሕማም ከብቅዕ እንተኾይኑ ኣብ ምትሕልላፍ ልዑል ተራ ዘለዎም ኣረነ ክጠፍኡ ኣለዎም። ኣረነ ምጥፋእ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ምጉዳሉ ግና ይከኣል እዩ። ንኣረነ ከጥፍኡ ዝኽእሉ ኬሚካላት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ስራሕ ዊዒሎም፡ ነቲ ሕማም ኣብ ምጉዳል’ዉን ናቶም ተራ የበርክቱ ኣለዉ። ገለ ሃገራት ከኣ ባህርያዊ ቀታሊ ኣረነ ብብዝሒ ይጥቀማ እየን። ሓደ ካብኡ እቲ ክዳዉንቲ ንምሕጻብ ኣብ ገሊኡ ገጠራት ሃገርና ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሽብጢ እዩ። ኣብ ሩባታት ብሽብጢ ክዳዉንቲ ምሕጻብ ነቲ ሩባ ካብ ኣረነ ነጻ ጌሩ ቢልሃርዚያ ክንኪ ይኽእል እዩ። ብዘይካ’ዚ ግን ንምርባሕ ኣረነ ዝምችእ ሃዋሁ ንከይፍጠር ካናለታት መስኖኣዊ ሕርሻን ጀራዲንን ማይ ብግቡእ ይውሕዝ ከምዘሎ ከረጋግጹን፡ ኣብ ከባቢ ካናለታት ዝበቑሉ ኣቑጽልትን ሳዕርታትን ብስሩዕ ክኣልዩን እንተኺኢሎም’ዉን እቲ ማይ ብቱቦታት ከምዝሓልፍ እንተገይሮም ኣብ ምክልኻል ቢልሃርዚያ ውጽኢቱ ልዑል እዩ። 7. መከላኸሊ መድሃኒት ምሃብ ኣብዚ እዋን’ዚ ቀንዲ መከላኸሊን መቆጻጸርን ቢልሃርዚያ ተባሂሉ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዝረኸበን ብኣላይነት ዉድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ብዙሓት ሃገር ዝትግበር ዘሎ መከላኸሊ መድሃኒት ምሃብ እዩ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዕድመኦም ካብ 10-14 ዓመት ህጻናት ቀልቀል ወይ ሽንቲ መርመራ ጌርካ መጽናዕቲ ብምክያድ ክንደይ ካብኣቶም ብቢልሃርዝያ ከምዝተለኽፉን ክንደይ ካብኣቶም ከቢድ ወይ ፎኪስ መልከፍቲ ኣለዎም ክረጋገጽ ይከኣል እዩ። በዚ መሰረት መልከፍቲ ዘይብሎም፡ ፎኪስን ከቢድን መልከፍቲ ዘለዎም ከባቢታት ብምፍላይ እተን ብዝሒ መልከፍቲ ዘለወን ዓድታት ኣለሊኻ ንኹሎም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ህጻናት፡ ኣብ ትምህርቲ ይሃልው ኣይሃልዉ ብዘየገድስ፡ ኣብ ገሊኡ ከኣ ንዓበይቲ ሓዊስካ ብስሩዕ ኣብ ዓመት ወይ ክልተ ዓመት መድሃኒት ብምዕዳል ሳዕቤናት ቢልሃርዚያ ኣብ ምክልኻልን፡ ዑደት ሂወት ቢልሃርዚያ ኣብ ምዝራግን ምብታኽን ልዑል ተራ ስለዘለዎ፡ ቢልሃርዚያ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር መኸተ እቲ ቀንዲ ስትራተጂ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ኣብ ሃገርና’ዉን እንተኾነ ኣብ ን/ዞባታት ዓዲዃላን ዓዲ ተከለዛንን ተፈቲኑ ዉጽኢቱ ተስፋ ዝሃበ’ዩ። መደምደምታ ቢልሃርዚያ ብዋሕዲ ጽሬት፡ ቀልቀልን ሽንቲን ኣብ ፎቖድኡ ብምዉጻእ፡ ንኣረነ ምቹኣት ምስ ዝኾኑ ማያት ርክብ ዘለዎም ህጻናትን ሓረስቶትን ጎሊሑ ዝረአ ሕማም እዩ። ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ምስ ዝዓቢ፡ ባህርያዊ ለዉጢ ኣብ ጽሬት ምስዝዕምብብ፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ሜላታት ምክልኻልን ምቁጽጻርን ብግቡእ ምስዝስረሓሎም፡ ኣብ ዝቕጽሉ ዉሑዳት ዓመታት ቢልሃርዚያ ዕምሩ ክሓጽርን ከም ቀንዲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከብቅዕን ልዑል ተኽእሎ ስለዘለዎ፡ ኩልና በብዘለናዮ ነዚ ሕማም’ዚ ንምጥፋእ ንበገስ። ምንጪ፡ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ጽሑፋት ጨ/ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ረቡዕ 10 ሰነ መደባት ERI-TV ሰዓት 12፡00 12፡30 12፡50 13፡30 13፡50 14፡25 15፡00 15፡30 16፡20 16፡55 17፡40 18፡25 19፡00 19፡15 20፡00 20፡20 21፡00 21፡30 22፡30 22፡45 23፡10 መደብ መደብ ዋሪ ዜና ትግርኛ ማህደር ዜና ዓረብ ስነ ጥበብ ኣብ ሃገራውነት ህድግ sport highlights ምኽሪ ሞያውያን documentary film ስፖርት ዳረት ቃና ኣልመጀላ ዜና ትግረ ሄራር ዜና ዓረብ ብጋህዲ ዜና ትግርኛ ኖሪት ብቐጥታ ዜና እንግሊዝ at @ glance extreame enviroment .ቍ.ስ 201820(2217) ፋክስ። 127749 .ሳ. 200454-07121322 ምልክታ ቍ.ጶ.ቍ. 247 ምዝርጋሕ ጋዜጣ ቍ.ስ.

ገጽ 3 ኤርትራ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣማኑኤል በርሀ =ገያሻይ ኣበይ ደኣ ቀኒኻ? =በዚ ሰሜናዊ ባሕሪ ተንቀሳቒሰ ቀንየ። =እሞ ሎምስ ሓድሽ ዕላል የብልካን ማለት’ዩ። ብዛዕባ’ቲ ቦታ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘዕለልካኒ ማለተይ’የ። ግን ከኣ ዋላ ድግማ ይኹን ኣዕልለኒ’ስከ። =ንባዕለይ’ኳ ብዙሕ ግዜ እናኸድክዎ ሕብሩ እናተቐያየረንስ፡ ካበይ ኣምጺአ ኢየ’ሞ ሓደ ዝሕብሩ ዕላል ከዕልለኪ። ደሓር ከኣ እዚ ኩሉ እናዕለልኩኺ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ኬድክዮ ዘይትፈልጥስ፡ ከይሓፈርኪ ከኣ ዕላሉ በዚሑኒ ትብሊ። =ንሱስ ሓቅኻ። እንታይ ኔሩ ደኣኸ ናብኡ ኬድካ? =ቀውዒ ከመይ ከምዝነበረ ክዕዘብ ኢለ። =ኣብ ክራማትዶ ቀውዒ ኣሎ’ዩ? =ሰሜናዊ ባሕሪ ደኣ’ሞ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ’ንድዩ ክራማቱ ጀሚሩ። ግንቦት ቀውዒ’ዩ ኔሩ ኣብኡ። =ሃየ’ስከ በል ገለ በለና። =ዳየሪ’የ ከንብበልኪ ከይትቖራርጽኒ። =ጸበቐ! ኣብሽርካ። =ነዚ ቦታ ቅድሚ 20 ዓመታት’የ ዝፈልጦ። መጀመርታ መዓልቲ ዳርጋ ሰለስተ ሰዓታት ዝኸውን ብእግረይ ተጓዒዘ’የ ሞጒኦ ኣብ ዝበሃል ቦታ ሓዲረ። እዚ ቦታ ዓናጉለ፡ ኣንጎሎ ኩርሽ፡ ሰለስተ ኣንጎሎ፡ ቪቫዮ፡ ኣደይ ቅበጽኒን ጉሎ ላምን ዝበሃሉ ቦታታት ምስ ሓለፍካ፡ ሳቡር ቅድሚ ምብጻሕካ ዘሎ ናይ ቡን ጀራዲን ዝርከበሉ’ዩ። ሽዑ እዋን ዕፉን ኣብ ምሽዋቱ ስለ ዝነበረ፡ ካብቲ ጥቓ ገዛ ሓምሊ ዓለም ሓማሚልና፡ ካብ’ቲ ጥቓ’ቲ ቡን ዝነበረ ግራት ድንሽ ፍሒርና፡ ብርኩታና በርኲትና ምስተደረርና፡ ዕፉን ክንጠብስ ኢና ኣምሲና። ኣብ ሓዊ ብሓሙኹሽቲ ተደፊኑ ዝተጠብሰ ድንሽ’ውን ንመጀመርታ ግዜ ሽዑ’የ ጥዒመዮ። መቐረት ናይ’ቲ ድንሽ ክሳብ ሎሚ’ኳ ካብ ዝኽሪ ምስትምቓረይ ዘይክወል እንተኾነ፡ ነታ ናይ መጀመርታ ምሸት ግን ብኻልእ’የ ዝዝክራ .ቁጠባ ማይ። ድሕሪ ድራር ታኒካ ማይ ጌረ ምስ ተሓጸብኩ ኩሎም’ዮም ስሒቖሙለይ። እንታይ ኮይኖም ይስሕቁ ምህላዎም ስለ ዘይፈለጥኩ ኣመና ተዳሂለ። “ግደፎ ደሓን ጋሻ’ንድዩ” ምስ በለ ሓዲኦም፡ “እንታይ ጌረ ድየ?” ኢለዮም ብስክፍታ። “ጽባሕ ስትዮ’ዩ ደሓን ሩባ ምስ ወረድና ክንነግረካ ኢና” ኢሎሙኒ። ዋላ ሓንቲ ክግምት ስለ ዘይክኣልኩ፡ መዓስኮን ትወግሕ ክብል’የ ሓዲረ። ሽዑ’የ ኣብ’ቲ ቦታ ማይን ጠስምን ብሓደ ከምዝጥመቱ ዝፈለጥኩ። ብለይቱ ተሲእና ኢና ከብትን ኣድግን ኣምሪሕና ተበጊስና። ጃሎናት ድማ ተማሊእና ኔርና። በቲ ጸዳፍ ቁልቁለት ኣብ መንገዲ ምእንቲ በቲ ካልእ ሸነኽ ዝመጽኡ ከብቲ ከይረኽቡና ኢዮም መሬት ከይወግሐ ዘበገሱና። ኣብ ጸቢብ ቦታ ክበጽሑ ከለዉ፡ “መን ኢኻ ትመጽእ ዘለኻ በዓል ከብቲ፡ ንወርድ ኣለና እልይ ኣብለን” እናበሉ’ዮም ዝኸዱ። ኣብ ጥቓ’ቲ ሩባ ምስ በጻሕና እቶም ከብቲ ሓውሲ ጉያ ጀሚሮም። እቲ ኣሳትያኦም ነቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ዝውድእዎ’ዮም ዝመስሉ። ከብቲ ብክንድኡ ፍቕሪ ንማይ ክሕንፍፍዎ ርእየ ስለ ዘይፈልጥ ተዓኒደ’የ ዝጥምቶም ኔረ። “ደኺምካዶ?” ኢሉኒ ሓደ ካብኦም። ንቓል ዓለም ከም ዘይደኸምኩ ነጊረዮ። ንሱ ግን፡ “እወ ደኺመ” እንተዝብሎ ዝያዳ ምተሓጎሰ። እቲ ቅድሚኡ ምሸት ዝሰሓቑለይ፡ ክንድኡ ተጓዒዝካ ንዝርከብ ማይ ስለ ዝደሽደሽክዎ ምዃኖም ከኣ ነጊሩኒ። እቲ ንመስተዪ ዝኸውን ማይ ካብ ሓንቲ በቲ ከውሒ ጨቐቕ እናበለት እትፍልፍል ኢኻ ትረኽቦ። ካብአን ጃሎናትና መሊእና ከኣ፡ ነተን ከብቲ ጽርግያ ጽርግያ እናብልዓና ዳርጋ ምሸት ኢና ንገዛ ተመሊስና። ሽዑ፡ ምስ’ቲ ወቕቲ ተዛሚዱ ዋላ’ቲ ጽርግያ’ውን ብሳዕሪ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ፡ ነዛ መርገጽ እግሪ ትኸውን ቀላጥ መሬት’ውን ኣይርአን’ዩ ዝነበረ። ግመ’ውን ውሑድ ሜትሮታት ጥራይ’ዩ ዘራኣእየካ ዝነበረ። ኣብ’ቲ ቦታ’ቲ ማይ ክሰኣን ዘይሕለም’ዩ። ኣብ’ዚ ቦታ ብግዜ ጥልያን ዝተሰርሓ ውሑዳት ባስካታት (ኣስተሪናታት) ኣለዋ። ብመገዲ ውሕጅ ወይ ድማ ካብ ዚንጎ ብዝወረደ ማይ ካብ ዘዕቁረኦ ከኣ፡ ንመስተዪ ሰብ የገልግላ። ውሑዳት ብምዃነን ግን፡ ዳርጋ ንዋናታተን ጥራይ’የን ዘገልግላ። እዚ ብደረጃ ዓለም’ውን እንተኾነ ብጻዕቂ ስነ ቡቕላዊ ብዙሕነቱ ፍሉጥ ዝኾነ ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ኣብ ሕቶ ማይ መጺእካ ስግንጢር’ዩ ባህርያቱ። ዝበዝሕ ግዜ እኹል ክራማት ዝረክብ ጣሻ ክንሱ፡ ምንጪ ማዩ ግን ቁንጣሮ’ዩ። ንነብስኻን ንከብትኻን ማይ ንምርካብ ሰዓታት ስለ ትጓዓዝ ድማ፡ ኣብ ሳልስቲ ኢኻ ንሩባ ትወርድ። ስለ’ዚ እቶም ከብቲ መዓልታዊ ማይ ክሰትዩ ኣይክእሉን’ዮም። ነዚ’ዮም ከኣ “ጥምዮን ስትዮን” ዝብልዎ። ጻዕቂ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ናይ’ዚ ከባቢ፡ ብከበሳ መጺእካ ገና እትው ክትብል ከለኻ’ዩ ዝንጸባረቐልካ። ክትኣትዎ ከለኻ ገረብ ጽሕድን በለስን ምስ ተቐበለካ፡ ርሑቕ ከይከድካ ተኽሊ ክሊዓው “መርሓባ” ይብለካ። ሕብሪ ናይ’ተን ኣዕዋፍ’ውን ምስኡ’ዩ ዝቀያየር። ርሑቕ ከይተጓዓዝካ ኣውሊዕ ጎፍ ክብለካ ከሎ፡ ቆቓሕ ድማ ኣብ’ቲ ከባቢ ብዘለዋ ዝና ንግስቲ ኣዕዋፍ ኮይና እናዘመረት ትቕበለካ። ብፍላይ ንጒሆ ክሳብ ኣዝዩ ዘይቀተረን ምሸት ኣብ ኣጋ ግዜን፡ መዛሙር ቆቓሕ ብኩሉ ኣንፈት’ዩ ዝፍነወልካ። ዘርኢ ስለ ትለቅም ደኣ እቶም ሓረስቶት ኣይፈትውዋን’ዮም እምበር፡ መልክዓን ስጋኣን ጉዳም’ዩ። ብፍላይ ኣብ ሰፈራ ከላ ምስ እንቋቑሖኣ ክትሕዛ እንተክኢልካ፡ ምስ ደርሆ ተባእሰካ’ያ። ካብ እንስሳታት መጀመርታ ኣዕዋፍ’የን ዝቕበላኻ። ነዊሕ ከይተጓዓዝካ ድማ ኣህባይ። ብድሕሪኡ ክሳብ ከም ነብርን ዝብእን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ እንስሳታት ኣብ ጣሻታቱ ጎፍ ክብሉኻ ይኽእሉ። ብራኸኡ ኣብ ኣዝዩ ሓጺር ርሕቀት ኣዝዩ ስለ ዘንቆልቁል፡ ግመ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ንሰማይ ብትሕቴኻ ትርእዮ ዘለኻ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓካ። እቶም ኣግራብ ድማ ኣብ ሓደ ጻዕዳ መሸፈኒ ተታሒዞም ዘለዉ ይመስሉ። ዓይነት ናይ’ቶም ኣግራብ ቆጺርካ’ውን ዝውዳእ ኣይኮነን። =ኣብ ዕላል ምእንቲ ክትዕብልለኒ ኢልካ ዲኻ ክትማልኣኒ ዘይትደሊ? =ስለ ዘይፈልጠኪ’ምበር ንሕብሪ ምስትምቓረይ ከይትብልልለይ እፈርሕ። ኣብ ጒዕዞ፡ “ደኺመዶ ሰልችዩኒዶ” ዝብሉ ሰባት ኣመና’ዮም ዘሰልችዉኒ። =ኣነ ደኣ’ሞ ብኣንጻሩ ምኾንኩ መስለኒ። ሓድሽ ቦታ ምርኣይ ኣዝዩ’ዩ ዝብርሃኒ። =ዝመጽእ ሰሙን ዳህላክ ገጸይ ክማልኣኪ’የ በሊ ተዳለዊ። ቻው። =ጠዋሊ፡ ቻው። .ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .

ገጽ 4 ኤርትራ ጥዑምዝጊ ተስፋይ እታ ናይ ዓሰብ ስድራ ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ኣብ ዓምዲ ዕላል ምስ ታሪኽ “እታ ናይ ዓሰብ ስድራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ሓንቲ ስድራ ኣተኲሩ ንሸሞንተ ክፋላት ክቐርብ ዝጸንሐ ታሪኽ ከም ዝተዛዘመን፡ ናይ ኣንበብቲ ርኢቶ፡ ሓሳብ፡ ነቐፌታ፡ ተወሳኺ፡ ኣብ ግዜኡ እንተ ቐሪቡ ከከም ኣድላይነቱ ከነአንግዶ ምዃናን ሓቢርና ምንባርና ኣይርሳዕን። እነሆ ድማ ካብ ተኸታተልቲ “ዕላል ምስ ታርኽ”ን ግዱሳትን ዝበጽሓና ደብዳቤታት ነቕርበልኩም። ዛንታ “እታ ናይ ዓሰብ ስድራ” ሓጺሩ ቀሺ ኣፈወርቂ ወልደሚካኤል ኣብ መላእ ኤርትራ፡ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ንኽትገልጾ እውን ዝኸብድ እዩ። ናይ’ተን ምሉእ ብምሉእ ዝነደዳ ዓድታት፡ ተቐማጦአን ተዘናቢሎምን ተቐቲሎምን ምሉእ ብምሉእ ዝባደማ ዓድታት፡ ኣብ ቅድሚ ደቀን ዝተረሸና ኣደታት፡ ዝተረሸኑ ኣቦታት፡ ብዘይ ሓድጊ ዝጠፍኣ ስድራ ቤታት፡ ብዘይ ሕግን ፍርድን ተጨውዮም ዝጠፍኡ ዜጋታትን ካልእ ግፍዕታትን፡ ገና ማንካ እውን ኣይተላዕሎን ዘሎ። ዛንታና ድማ ንሕና ባዕልና እምበር ካብ ካልእ ህዝቢ ዝመጽአ ሰብ ከዘንትወልና ኣይንጽበን። ብሕልፊ.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 . እቶም ኣብ’ቲ እዋን ዝነበሩን ጽቡቕ ገይሮም ነቲ ታሪኽ ዝፈልጥዎን ዝነበሩዎን ገና ብሂወት ስለ ዘለዉ ዝኽሮም ከይሃሰሰ ሕጂ ኢና ክንእክቦ ዘለና። ብዙሓት ሰብ ቅያ፡ መርመም ዝዀነ ዛንታ ክነግሩ እናኽኣሉ፡ ገለ ከይበሉ ተሰዊኦም እዮም። ብዙሓት ድማ ዕድመ እናደፍኡ ይኸዱ ኣለዉ። ጽባሕ ንጉሆ፡ እቲ ሓበሬታ ካብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ኣካል ክንረኽቦ እንተ ድኣ ዄይንና፡ ከቢድ ጻዕሪ ዘድልዮን ምሉእነቱ ዘጠራጥርን ከም ዝኸውን ኣይሰሓትን። ሎሚ፡ ነቲ ሓበሬታ ካብ ኢድ ዋናታቱ ከም ዘለዎ ክንቅበሎ እንተ ክኢልና ግን ዓቢ ጸጋ እዩ። ስለ ዝዀነ ድማ ኣብ ጋዜጣ ተኸታታሊ ዛንታ ናይ ምዝንታው ኣጋጣሚ ክርከብ እንከሎ፡ እቲ ዛንታ፡ ብነዊሑን ብዝርዝርን እንተ ዝቐርብ ምሉእ ምዀነ ነይሩ እብል። ብፍላይ እዛ ናይ ዝሓለፈ እዋን ተኸታታትሊት ዛንታ ኣዝያ ሓጺራ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ “ዓምዲ ዕላል ምስ ታሪኽ” ዝቐርቡ ዝነበሩ ከም ናይ ቦዲን ሰምበላዊትን ዝኣመስሉ ዛንታታት ብተዛማዲ ንውሕ ዝበሉ እዮም ነይሮም። ንሳቶም’ኳ ሓጺሮሙና እናበልናስ ሎሚ ድማ ዝገደደ ሓጺራ ስዉእ ብርሃነ ኣፈወርቂ ፍስሃጽዮን ኣፈወርቂ ቀሪባ። ኣብ ዓሰብ ዝተፈጸመ ግፍዕታት እዚ ጥራይ ኣይኰነን። ሓፋሽ ውዱባት ይኹኑ ህዝቢ ዓሰብ ዘካየዱዎ ቃልሲ እውን እዚ ጥራይ ኣይኰነን። ምናልባት እቲ ክፋላት ዝተደረተ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኰይኑ ግን ዛንታ ካብ ኣምጻእናስ ብኹሉ መዳዩ ክንፍትሾን ብዕምቈት ክንከዶን እዩ ዝሓይሽ። ኣንባቢ ድማ ምሉእ ስእሊ ክሕዝ ምኸኣለ። ንእተካይድዎ ዘለኹም ጻዕሪ እናመስገንኩ ከኣ ብዝተኻእለ መጠን እንተ ዝሰፍሕ እብል። በላይ ካብ ኣስመራ “ቀጽልዎ” ኣብ ዕላል ምስ ታሪኽ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ታሪኽ ክዝንቶ ጸኒሑ እዩ። ኣነ ሓንቲ ካብ ተኸታተልቲ ናይ’ታ ዓምዲ እየ። ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ታሪኽ ከንብብ ከለኹ ዝያዳ ይስሕበኒ። ንሕና እውን ካብኣተን እንመሃሮ ነገር ብዙሕ እዩ። ዛንታ ጅግንነት ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ብዛንታ ክቕርበልካ ከሎ ኢኻ ብዝያዳ ትፈልጦ እምበር፡ ብትምህርቲ ጥራይ ብዙሕ ኣይርደኣካን እዩ። ዛንታ ናይ ዓሻ ዓሊኖርን ሰምበላዊትን ምስ ተኸታተልኩ፡ ናይ ብሓቂ እየ ተገሪመ። “ከመይ ገይረን ይኽእላኦ ነይረን?” ኢለ ንነብሰይ ሓቲተያ። እንድዒ ምስ ኣተኻዮ ትኽእሎ እንተ ዄንካ እምበር፡ ብዛንታ ጥራይ ክትሰምዖ ከለኻስ ዝከኣል ኣይመስልን። ምስ ደቂ-ተባዕትዮ ማዕረ ክጎይያ፡ ክሰርሓ፡ ክዋግኣ ኣብ ርእሲ’ዚ ዓሰርተ ግዜ ብጥይት ተወጊአን ከለዋ እንደገና ናብ ውግእ ክምለሳ ክትርኢ ከለኻስ መስደመም እዩ። “ኣነስ ምኸኣልኩዎዶ?” እናበልኩ እሓስብ’ሞ፡ ዝኽእሎን ዘይክእሎን ግን የጠራጥረኒ። “ግፍዕታት ዓሰብ እቲ ዝተጻሕፈ ጥራይ ኣይኰነን ነይሩ” ኣብ “ዓምዲ ዕላል ምስ ታሪኽ” ዝተገልጸ ተኸታታትሊ ጽሑፍ ኣንቢበዮ። ብሓፈሻ ጽቡቕ ተበግሶ እዩ። ጌጋ ደኣ ይኽልኣለይ እምበር፡ ናይ ዓሰብ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ከይተተንከፈ ዝጸንሐ ፍጻመ ስለ ዝዀነ፡ ኣዳላዊ እዛ ዓምዲ ዘይተዳህሰሰ ታሪኽ ክትፍትሽ ብምፍታንካ ከም እወታ እየ ዝወስዶ። ሕጂ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ግን፡ እቶም ኣብ’ቲ ዛንታ ዝነበሩ ወይ ኣብ’ቲ ዛንታ ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ካብ ፈለማ ተወሳኺ እናሃቡ ብተኸታታትሊ እንተ ዝቐርብ ዝሓሸ ምዀነ። እቶም ክርከቡ ዝኽእሉ፡ ተወሳኺ ብምሃብን ዘዝፈልጥዎ ብምውሳኽን ከሀብትምዎ ስለ ዝኽእሉ፡ ንብድሕር ሕጂ ኣብ ግምት ክኣቱ እላቦ። ብተወሳኺ እውን ዛንታ ናይ’ቶም ንጡፋት ሓፋሽ ውድባት ኰይኖም ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝቘጻጸሮ ቦታታት እናተንቀሳቐሱ ክእመን ዘይክእል ቅያታት ዝሰርሑ፡ ህሉዋትን ስዉኣትን እንተ ተቕርቡልና ኣመና ሰሓቢ ምዀነ። ተወፋይነትን መስዋእትን ናይ’ቶም ጀጋኑ፡ መጻኢ ወለዶ ክፈልጦን ክሕበነሉን ምኸኣለ። ብዝተረፈ፡ ከይተሓለልኩም ዛንታ ጅግንነትን ቅያን ከተቕርቡ እጽበ። እዚ ወደሓንኩም። ኣታኽልቲ ሰለሙን ካብ ኣስመራ ኣብ ማህደር ጀጋኑ ዝቐረበ ናይ ዶክተር ላይነሽ ዛንታ እውን ካብ’ቲ ዝተኸታተልኩዎ እዩ። ኣብ ኤሪቲቪ እውን ቃለመጠይቕ ዝገብራ ደቂኣንስትዮ እንተለዋ እከታተል እየ። እዚ ታሪኽ ከኣ ዘዝመጽአ ወለዶ ምእንቲ ከንብቦ ቀጽልዎ እብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ደቂ-ኣንስትዮን ናይ ደቂ-ተባዕትዮን ዛንታ እናዛነቕኩም ከተቕርቡልና እላበወኩም። ተማሃሪት ሳራ ካብ ኣስመራ ብስራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስራት ቅድሚ ናጽነት .

ምዉጋድ ርክብ ምስ ቢልሃርዝያ ዝተበከለ ማይ 5. ኣብ ጨዋም ዘይኮኑ ሩባታት፡ ዝዓቖሩን ወሓዝቲን ማያት፡ ዲጋታት፡ ኣፍላጋት ጨብረቕ ክብሉ ዝዉዕሉን ዝሕምብሱን ሕጻናት ቀንዲ ግዳያት ቢልሃርዚያ እዮም። ብተወሳኺ፡ ማይ ዝወርዳ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብመስኖ ሕርሻ ዘልምዑ ሓረስቶት ምስ ዝተበከለ ማይ ብዘለዎም ቅርበት ተጠቃዕቲ ናይዚ ሕማም እዮም። ከምኡ ብምዃኑ ወለድን መምሃራንን ቢልሃርዚያ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ህጻናት ከይሕምብሱን ከይጻወቱን ብተደጋጋሚ ክምዕዱን ክኽልክሉን ኣለዎም። እቶም ብመስኖ ዘልምዑ ሓረስቶት’ዉን ኣብ እዋን ስራሕ ክሳብ ብርኮም ዝበጽሕ ጫማ (ስቲባሎኒ) ምስዝወድዩ ብቢልሃርዚያ ናይ ምልካፍ ተኽእሎኦም ከጉድል ይኽእል እዩ። ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል . ቀረብ ዉሑስ ማይ ምርግጋጽ ሓደ ካብ መከላኸሊ ሜላታት ቢልሃርዝያ፡ ሰባት ምስ ኣረነ ዘለዎም ርክብ ምብታኽ እዩ። ኣረነ ብብዝሒ ኣብ ዝርከብሉ ማያት፡ ንዝስተ ይኹን ንመሕጸቢ ማይ ምቕዳሕ ንሕማም ስለዘቃልዕ፡ ሰባት ውሑስን ጽሩይን ማይ ክሳብ ኣብ ከባቢ ገዝኦም ዝበጽሓሉ መንገዲ እንተተፈጢሩ መልከፍቲ ቢልሃርዚያ ኣብ ምጉዳል ልዑል ተራ ኣለዎ። ቢልሃርዚያ ብብዝሒ ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢ ዘለዋ ዓድታት ቀዳምነት ተዋሂብወን ዉሑስ ዝኾነ ማይ ዝረኽባሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። 4. ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም፡ ዑደት ሂወት ቢልሃርዝያ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ከባቢ ማያት ቀልቀል ወይ ሽንቲ ምስ ወጸን እቶም እንቋቑሖ ነቲ ማይ ምስበከልዎን ዝጅምር እዩ። ከምኡ ብምዃኑ ዓይኒ ምድሪ ብቐጻልን ብግቡእን ምጥቃም፡ ቀልቀል ኣብ ፎቖዱኡ ናይ ምዉጻእ ልምዲ ፈጺሙ ደዉ ከም ዝብል ምግባር፡ ዉልቀሰብ ጥራይ ዘይኮኑ ዓዲ ምልእቲ ነዚ ምስ እትትግብሮን መስርሕ ምትሕልላፍ ቢልሃርዚያ ደዉ ክብል ይኽእል። ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ ግና ዉሑዳት እንቋቑሖ ማይ ክብክሉ ስለዝኽእሉ፡ ካብ ምልእቲ ዓዲ ሓደ ሰብ ምስ ዘይትግብሮ ዳርጋ ተሓጺብካ ናብ ጭቃ ምዃኑ እቲ ነባሪ ክፈልጦ ዘለዎን ትግባሪኡ ከኣ ዓዲ ምልእቲን ምምሕዳራትን ክከታተልዎ ከም ዘለዎም ምስማሩ ኣገዳሲ’ዩ። 3.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .ገጽ 5 ኤርትራ ቢልሃርዚያ ሺስቶሶሚያሲስ ወይ ቢልሃርዚያ ቅጽበታዊ ወይ ሕዱር ሕማም ዘስዕብ ብባልዕ ደም ዝመሓላለፍ ኮይኑ፡ ካብቶም ኣድህቦ ዝጎደሎም ትሮፒካዊ ሕማማት ተባሂሎም ዝፍለጡ ሓደ እዩ። ቢልሃርዚያ ዝብል መጸዊዒዑ ድማ ግና ነቶም ባልዕ መጀመሪያ ኣብ 1851 ዘለለዮም ጀርመናዊ ሊቅ ቲዮደር ቢልሃርዝ ስም ብምጥማቁ እዩ። ነዚ ሕማም ዘስዕቡ ተህዋስያን ሺስቶስማ ይበሃሉ። ንሳቶም ብጠቕላላ ዓይነት ኮይኖም፡ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ተዘርጊሖም ይርከቡ። ካብዞም ሓሙሽተ ዓሌት ሺስቶሶማ፡ እቶም ክልተ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኮይኖም ሺስቶሶማ ማንሶናይ ኣብ መዓናጡ፡ ሺስቶሶማ ሄማቶቢዩም ከኣ ኣብ ስርዓተሽንቲ (ፍሕኛ) ዝነብሩን ዘጥቅዑን እዮም። ኣብ ብዙሕ ክፋላት ሃገርና እቲ ገኒኑ ዝርከብ ዓሌት፡ ሺስቶሶማ ማንሶናይ ደኣ ይኹን’ምበር፡ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ሺስቶሶማ ሄማቶቢዩም’ዉን ኣብ ከባቢ ኦምሓጀር (ን/ዞባ ጎልጅ) ኣብ ዉሑዳት ህጻናት ተራእዩ’ዩ። ዝርገሐ ቢልሃርዚያ ትሮፒካዊን ሓዉሲ ትሮፒካዊን ክሊማ ዘለወን ሰለሰተ ክፍለ ዓለማት(ኣፍሪቃ፡ ኣስያን ደቡብ ኣመሪካን) ገኒኑ ዝረአ ሕማም እዩ። ብጠቕላላ 74 ሃገራት ዓለም ቢልሃርዝያ ዘለወን ኮይነን፡ 54 ከኣ ብሺስቶሶማ ማንሶናይ ዝመሓላለፍ ቢልሃርዚያ መዓናጡ ገኒኑ ዝረኣየለን እየን። ልዕሊ 85% ናይቶም 240 ሚልዮን ቢልሃርዚያ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበሃሉ ሕሙማት ግና፡ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኮይኖም፡ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ መድሃኒት ዘድልዮም ኣስታት 78 ሚልዮን ህጻናት ከምዘለው ጸብጻባት ዉድብ ጥዕና ዓለም ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት ብመሪሕነት ዉድብ ጥዕና ዓለም ንቢልሃርዚያ ወሲኽካ ካልኦት ኣድህቦ ዝጎደሎም ሕማማት ንምቁጽጻርን ካብኡ ሓሊፍካ’ዉን ንምጥፍኡን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ተጀሚሩ ኣሎ። በዚ መሰረት ብዘካየድኦ ጻዕሪ፡ ዑደት ምትሕልላፍ በቲኸን ነቲ ሕማም ናብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ዘውረዳ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ይቕልቀላ ኣለዋ። ኣብ 2014/15 ሚ/ጥዕና ንኩነታት ቢልሃርዚያ ዝምልከት ኣብ 58 ን/ዞባታት ሃገርና ኣብ ዝተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዕድመኦም ካብ 10-14 ዓመት ኣብ ዝኾኑ 18. ኣፍልጦ ህዝቢ፡ ህጻናትን ተመሃሮን ምዕባይ፡ ፍልጠትን ንቕሓትንመበገሲ ኩሉ መከላኸሊ ሜላታት እዩ፡፡ ስለ’ዚ ቢልሃርዚያ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ዝነብሩ ተቐማጦ እቲ ሕማም ብኸመይ ይመሓላለፍ፡ የጥቅዕን ብኸመይ ትከላኸሎን፡ ምስ ሓመሙ እንታይ ክገብሩ ኣለዎምን ኣብ ዝብሉ ኣርእስትታት ፍልጠቶም ዓብዩ ስጉምቲ ንኽወስዱ ዘኽእሎም ብቑዕ ጥዕናዊ ኣስተምሮ ብቐጻሊ ክረኽቡ ኣለዎም። ብፍላይ ቢልሃርዚያ ብብዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢታት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕናን መምህራንን ኣፍልጥኦም ኣዕብዮም፡ ኣብ ህዝብን ተመሃሮን ቀጻሊ ጎስጓስ ከካይዱን ንቕሓት ከባቢኦም ከዕብዩን ባህሪያት ሕብረተሰብ ክቕይሩን ሓላፍነት ከምዘለዎም ክዝንግዑ የብሎምን። 2.075 ተመሃሮ ብቐልቀል መርመራ ዝተሰነየ መጠነ ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣካይዱ ስለዘሎ፡ ንዝርጋሐ’ዚ ሕማም ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዝቕጽል ሕታም ናይ ከነዉጽኦ ክንፍትን ኢና። ዑደት ሂወትን መተሓላለፊ መንገድን ኣብ ምትሕልላፍን ምዕቃብን ሕማም ቢልሃርዚያ ልዑል ተራ ዘለዎ ፍጥረት ኣረነ እዩ። ኣረነ ክነብረሎም ምቹኣት ዝኾኑ ጨዋም ዘይኮኑ ቀላያት፡ ወሓዝቲ፡ ማይ ብመስኖ ዝምሓላለፈሎም ካናለታትን ሕርሻ ዝካየደሎም ቦታታትን ጆራዲንን ቀንዲ ጠንቒ ምትሕልላፍ ቢልሃርዚያ እዮም። ቀንዲ ተጠቃዕቲ ናይዚ ሕማም እምበኣር ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማያት ዝሕምብሱን ጨብረቕረቕ ክብሉ ዝዉዕሉ ህጻናት፡ ማይ ዝወርዳ ደቂ ኣንስትዮን፡ ብመስኖ ዘልምዑ ሓረስቶትን እዮም። ዑደት ሂወት ቢልሃርዚያ ነዚ ዝስዕብ መስርሕ ሒዙ እዩ ዝቅጽል። ብቢልሃርዚያ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ከባቢ እዞም ማያት ቀልቀል ምስ ዝወጽእ ወይ ሽንቲ ምስ ዝሸይን፡ ኣብቲ ቀልቀል ወይ ሽንቲ ዝርከቡ እንቋቁሖ(1) ነቲ ማይ ይብክልዎ። እዞም እንቋቁሖታት ምስ ነቚ ናብ ሚራሲዲዩም(2) ተቐይሮም፡ ንዕዖም ዝሰማምዕዎም ዓሌት ኣረነ እንተረኺቦም በሲዖም ይኣትው። ኣብ ዉሽጢ ኣረነ (3)መስርሕ ምርባሕ ተኻይዱ፡ ናይ ምሕንባስ ዓቕሚ ዘለዎም ሰርካርያ (4) ካብ ኣረነ ወጺኦም ናብቲ ማይ ይኣትዉ፡፡ ኣብ ዉሽጢ 48 ሰዓታት ሰባት ክሕጸቡ ወይ ክሓጽቡ፡ ማይ ክቐድሑ፡ ክሕምብሱ፡ ጨብረቕረቕ ክብሉ፡ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከካይዱ ናብቲ ማይ ምስ ዝኣትዉ እቶም ሰርካርያ ናብ ቈርበቶም በሲዖም ይኣትዉ። ኣብ ዉሽጢ 48 ሰዓት ዝለኽፍዎ ሰብ እንተዘይረኺቦም ኣብኡ ከለዉ ይሞቱ። ቢልሃርዚያ ማይ ብምስታይ ዘይምሓላለፍ እኳ እንተኾነ፡ ብሰርካርያ ዝተበከለ ማይ ምስ ዝስተ ግን ብከንፈር ወይ ብኣፍ በሲዑ ናይ ምእታው ተኽእሎ ኣለዎ።   ስእሊ 1: ዑደት ሂወት ቢልሃርዚያ ኣብ ሰብነት ምስኣተው ብሻምቡቆታት ደም ኣቢሎም ናብ ጸላም ከብዲ የምርሑ። ኣብዚ መስርሕ ዕብየት ኣካይዶም እኹላት ተባዕታይን ኣንስታይን(6) ምስኮኑ ብጽምዲ ኣብ ከባቢ መዓንጣን ስርዓተ ሽንቲ ናብ ዝርከቡ ሻምቡቆታት ደም ብምስጋር፡ እታ ኣንስተይቲ ብዝሒ ዘለዎ እንቋቁሖ ክትጸፊ ትጅምር። ብገምጋም ሓንቲ ኣንስተይቲ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 200-300 እንቋቑሖታት እናጸፈየት ንልዕሊ 20 ዓመታት ክትጸንሕ ትኽእል እያ። እዞም እንቋቁሖታት ገሊኦም ናብ መዓንጣን ስርዓተ ሽንትን ብምእታዉ ብቐልቀልን ሽንትን ወጺኦም ኣብ ማይ ምስ ዝኣትዉ፡ ነቲ ማይ ብምብካል ዑደት ምርባሕ ይቕጽልዎ። ገለ ካብቶም እንቋቑሖ ከኣ ኣብዝተፈላለዩ ኣካላት ደቂሰብ ተሪፎም ነቲ ዝረአ ምልክታት ሕማም የስዕቡ። ምልክታት ቢልሃርዚያ ምልክታት ቢልሃርዚያ ብሰንኪ እቶም እኹላት ባልዕ ዘይኮነ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ደቂሰብ ብዝእከቡ እንቁቁሖታት ዝስዕብ እዩ። እቶም ቀንዲ ምልክታት ቢልሃርዚያ መዓንጣ ቅርጸት፡ ዉጽኣትን ተቕማጥን ክኾኑ ኸለዉ፡ ኣብ ዝተናዉሐ ግዜያት ግና ብሰንኪ ኣብ ጸላም ከብዲ ዝስዕብ ጉድኣት፡ ኣብ ከብዲ ማይ ምምላእ፡ ምዕባይ ጸላም ከብድን ላልሽን ከምኡ’ዉን ብሰንኪ ኣብ ከባቢ ሻሕለለ ዝርከቡ ሻምቡቆታት ደም ዝፍጠር ልዑል ጸቕጢ፡ ደም ምምላስ ከስዕብ ይኽእል። ፍሉይ ምልክታት ቢልሃርዚያ ስርዓተ ሽንቲ ዓጽረ ሽንቲን ደም ምሻንን እዮም። ኣብ ዝተናዉሐ እዋን ግን ብሰንኪ ኣብ ኩሊት፡ ፍሕኛን ሻምቡቆታት ሽንቲ ዝስዕብ በሰላ፡ መስርሕ ሽንቲ ክጎናደብ ይኽእል። መንሽሮ ፍሕኛ ሽንቲ’ዉን ሓደ ካብ ሓልክታት ቢልሃርዚያ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ደም ካብ ርሕሚ ወይ ቃንዛ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ፡ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ኣካላት መፍረ ብዘዉርዶ ጉድኣት መኻንነት ከስዕብ ይኽእል። እዚኦም ቀጥታ ምስቲ ሕማም ዝተኣስሳሩ ምልክታት ኮይኖም፡ ብቢልሃርዚያ ኣብ ዝተጠቕዑ ህጻናት ዋላ እኳ ብሕክምና ናብ ንቡር ዝምለስ እንተኾነ ዋሕዲ ደም፡ ምድኽዳኽ፡ ትሑት ዓቕሚ ምርዳእ ካብቶም ዝረኣዩ ሳዕቤናት እዮም። ቢልሃርዚያ ካብ ምቅታል ዝያዳ ሓይሉ ኣብ ምስንካል ኮይኑ ንህጻናት ትምህርቶም ብግቡእ ከይምሃሩ ዓበይት’ዉን ስራሓቶም ብግቡእ ንኸይዓሙ ዘዳኽም ሕማም እዩ። ሕክምና ንቢልሃርዚያ ክፍዉሱ፡ እንቋቁሖታት ብምዕናዉ መስርሕ ምትሕልላፍ ክበትኩ ዝኽእሉ፡ ነቲ ኣብ ኣካላት ዝወርድ ሳዕቤናት ዘጉድሉ፡ ዉሑድ ዝኾነ ዘየድሊ ሳዕቤናት ዘለዎም ኣፋዉስ ኣብ ስራሕ ውዒሎም እዮም። ስለዚ ሰባት፡ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ምልክታት ምስ ዝረኣዮም፡ ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ክኸዱን መድሃኒቶም ብጉብእ ክወስዱን ኣለዎም። ጸረ ቢልሃርዚያ መድሃኒት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝዉሰድን ፈዋሲን ኣድማዒን እዩ። እቲ ንሕማም ዝዕድም ሃዋሁ እንተዘይተኣልዩ ግና ተደጋጋሚ መልከፍቲን፡ ብተደጋጋሚ ምሕማምን ክህሉ ከምዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምክልኻልን ምቁጽጻርን ብዙሕ መስርሕን መጽናዕትን ይካየድ እኳ እንተሎ፡ ንቢልሃርዚያ ዝከላከል ክታበት ክሳብ ሕጂ ኣይተሰርሐን። ቢልሃርዚያ ምስ ድኽነት ተተሓሒዙ ዝኸይድ ሕማም ስለዝኾነ፡ ሰባት ቀልቀሎም ኣብ ፈቖድኡ ኣብ ዝወጹሉ፡ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዘይብሉን ብግቡእ ኣብ ዘይጥቀምሉ፡ ጽሩይ ማይ ኣብ ዘይርከበሉን ከባቢታት ገኒኑ ዝረአ ሕማም ብምዃኑ፡ እቶም ቀንዲ መከላኸሊ ሜላታቱ እዞም ዝስዕቡ እዮም። 1.

ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ ሓጎስ 3.መዝገብ 1፡006240 ዝተመዝገበ ከምኡ’ዉን ኣብ ጎደና ኣፍዓበት ፕሎት 45 ፓርሳል ኢ ኣብ ቤት/ጽ ካዳስተር ብቕጽሪ መዝገብ መዝገብ 1፡007128 ዝተመዝገበ ብጽሒት ናይ ነ/ሄር ዘምዘም ዓብደላ ዑመረዲን ዝኾነ ናብ ስማ ከነመሓላልፎ ስለ ዝደለና ዝቃወም እንተሎ ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መኣገዲ ሒዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ዞባ ማእከል ይቅረብ። ዓብደራሕማን ኑር 2.ወ/ሮ ፍረወይኒ ነጋሽ ሓጎስ 4. Fax:00291-1-181415 Proposals shall be valid for a period of 45 (forty five) days after the opening. • Veterinary drugs proclamation • Animal Health proclamation • Milk and Milk products proclamation • Slaughter or Killing proclamation • Veterinary Surgeon Act • Veterinary quarantine services proclamation • Proclamation on Meat inspection and Hygiene The Ministry of Agriculture (MOA) now invites sealed proposals from interested and qualified consultant for the REVIEW and UPDATE of the LIVESTOCK documents of Eritrea. ዕለት 14 ሰነ 2015  ሰዓት7:30 ቅድሚ ቀትሪ ሰልፊ ዝብገሰሉ ቦታ፦ ኣፍደገ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ   towards the Vet-Gov Project and it is intended that part of the proceeds of this grant will be applied to eligible payments under the contract for the review and update of the following livestock documents of Eritrea. MINISTRY OF AGRICULTURE . and shall be delivered to Procurement and Supplies Management Unit on or before 30 June.ገጽ 6 ኤርትራ ተጸዊዑ ን16/6/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለውሉ ከምዝረአ ቤ/ፍ የፍልጥ። ከሳሲ ውዳሰ ተመስገን መሓሪ፡ ተኸሳሲ ያኣብ መሓመድ የዕብዮ ካብዚ ውላድ ስለዝወለድኩ ኣቦነቱ ይረጋገጸለይ ናቱ ውላድ ስለዝበለቶ ካብ ዘለዎ ን29/6/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ምስክርነት ከምነካይድ ነፍልጥ። ደሰ ታ ሄም ል ተ ዞባ ማእከል ኣስመራ .2015 hours 14:30 pm and will be opened on the same date at hours 15:00 pm in the presence of technically qualified firms who wish to attend. Expert’s qualifications: A bachelor’s degree in veterinary medicine or Animal production with experience in policy review.06.2/03/LP/NCB/AU-IBAR/GRANT//AED/YT/2015 ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ 1. The MOA reserves the right to accept or to reject fully or partially if it finds any option better than this RFP without needing to justify the grounds for its doing so and without any compensation which the consultant may incurred in preparing its proposals. ጽምብል ዓለማዊ መዓልቲ ልግሲ ደም ን14 ሰነ 2015 ንመበል 14 ግዚኡ “ድሕነት ኣብ ወሊድ ዝርከባ ደቀንስትዮ ንምውሓስ ሎሚ ደም ንለግስ” ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከተማ ባረንቱ ብዝተፈላለዩ መሃርትን ኣጸናጋዕትን መደባት ክበዓል’ዩ። 4. ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና 3.ኣቶ ጎይትኦም ነጋሽ ሓጎስ፡ ኣብ ልዕሊ ተጸዋዕቲ ወረ/ነፍ ኣቶ ነጋሽ ሓጎስ ሃውኪን ወ/ሮ ብሪስእላ ተስፋየስ ገብረን 1. Master’s degree or PhD in Animal Health economics or other relate field will be an advantage.ኣቶ ግርማይ ነጋሽ ሓጎስ 2.Sawa Street P. The State of Eritrea SOE has received a Loan and a Grant from AU-IBAR & EU ዓብደራሕማን ኑር፡ ብሽም ነ/ፍ ዓብደላ ዕመረዲን ኢብራሂም ዝተመዝገበ መንበሪ ገዛ ኣብ ኣስመራ ጎደና ኣቑርደት ፕሎት 35 ፓርሰል ኤች ዝኾነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብ ቁ.መዝገብ 13403/17469 ብስማ ዝተመዝገበ ገዛ ናብ ስምና ከነማሓላልፍ ስለዝደለና ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍርዲ መኣገዲ ሒዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልቲ ይቅረብ። ኣቶ ክንዲሽሕ ሃይለማርያም STATE OF ERITREA ኣነ ዓዳጊ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ፍረሚካኤል ካብ ኣቶ ዳኒኤል ሕድረሚካኤል ምስግና ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን ዞባ በሪኽ ናይ ኣቡኡ ብዉርሻ ዝረኸቦ ስፍሓት መሬት 143 ት/ሜ ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ስሩሕ ክፍሊ ስለዝዓደግክዎ፡ ብስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ ዝቓወም እንተሎ ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ ተቓዋሚ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነዳት ኣቕሪቡ። REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) TENDER: No.O. ሚኒኒስትሪ ጥዕናን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካን፡ ነዚ ድሕነት ዜጋታት ንምውሓስ ተበጊሱሉ ዘሎ ዕዙዝ በዓል ኩሉ ዜጋ ኣብቲ ካብ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ተበጊሱ ናብ ኣደራሽ ሃማደአ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝኸይድ ሰልፊ ንኽጽንበርን ኣብቲ ዝፍጸም ስነ ስርዓት በዓል ክትሳተፍን ብኽብሪ ንዕድም። 5. Documents for the preparation of proposals may be purchased upon payment of non-refundable fee of 200 NKF local currency or equivalent in foreign currency (USD) from the address below:Procurement and Supplies Management Unit .ኣቶ ተስፋልደት ነጋሽ ሓጎስ ናይ ውህብቶ ምጽዳቕ ምልክታ ስለዘቕረቡ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል መልሲ ሒዝኩም ን1/7/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ንስኹም ኣብ ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ። ሳብሪን ኢብራሂም መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ ሆሳእና ኢብራሂም መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/6/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ። ኣመልካቲ ኣቶ ክንዲ ሽሕ ሃይለማርያም ሃብተጽዮን ምስ ወደይ ስዉእ ሃብተጺዮን ክንዲሽሕ ብ1965 ብኑዛዜ ዝረኸብናዮ ካብ ነ/ሃሪት ኪዳን ሃብተጼዮን ሓድጉ መንበሪ ገዛ ኣብ ዞባ 1 ምም/03 ነበር ማእከል ከተማ ቁ.ቤ ት ዳዊ ከሳሲ መሓሪ ወልደስላሴ ፍስሓ፡ ንተኸሳሲ ተስፎም ብ ሃ በየነ ንጉሰ ናይ መኪና ሽም ምትሕልላፍ ክሲ ዳ ኣቕሪብሉ ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ ዓወት መብራህቱ፡ ስም ኣደይ ሩታ ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ዙፋን ሃይለ ዑቕባጼን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/6/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 8ይ መጋባኣያ ይቕረብ። ኣልማዝ ኣብርሃ ደስታ ምባል ተሪፉ፡ ምስጋና ኣብርሃ ደስታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/6/15 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 7ይ መጋባኣያ ይቕረብ። ብጋዜጣ ምልክታ ትሕቲ ዕድመ ፌርዶስ ፋጥማ ቡርሃን ምባል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ን26/6/15 ኣብ 1ይ ይቕረብ። መሓመድ ስዒድ፡ ስም ኣደይ ተሪፉ፡ ኣኽበረት ጎይትኦም ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ቤ/ፍ 6ይ መጋባኣያ ቁ.41 1.ምስክር ወረቀት ኣባይቲ 111853 መወከሲ ቁ.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .Box:1048. Tel:00291-1-181076/7.ወ/ሮ ምሕረት ነጋሽ ሓጎስ 2.117063 ኣብ ቤት/ጽ ካዳስተር ብቁ.

Testimonial documents to be attached (CV. Eritrea Other skills and abilities Note to Eritrean applicants: Please send a copy of your application to Aliens Employment permit Affairs. Ensure all projects (e. • African experience considered essential • Thorough knowledge of all phases of mine operations including mine construction and projects. maintain and repair machinery Undertaking daily routine fault-tracing and maintenance of machines Undertaking maintenance in a timeous manner to meet targets Carrying out responsibilities in a safe and efficient manner ensuring compliance to Bisha Standard Operating Procedures. Implement SWP’s/SOP’s in all areas of the department Ensure adequate technical resources are recruited. and HME Engineer as and when required.  Application documents will not be returned to sender. Perkins and Cummins Equipment maintenance Must have a driver’s license Must be able to read schematics Must be able to do Mechanical faultfinding on equipment Must have basic Hydraulic knowledge Auto electrical experience is an added advantage Leadership Experience – Nature & length of time Work related to industrial environment. Working Experience – Nature & Length Leadership Experience – Nature & length of time Other skills and abilities • Minimum 15 years mining experience. Plant Engineer. Additional requirement for Nationals: Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of release paper from the Ministry of Defense. at least 5 years’ experience should be in a senior engineering and maintenance position • Proven ability to manage large diverse multinational workforce and contractor groups within a developing mine context. Isuzu. Perkins and Cummins Equipment maintenance Must have a driver’s license Must be able to read schematics Must be able to do faultfinding on equipment 4 years’ experience as Auto electrician as a minimum requirement Leadership Experience – Nature & length of time Work related to industrial environment. maintain and repair machinery Undertaking daily routine fault-tracing and maintenance of machines Undertaking maintenance in a timeous manner to meet targets Carrying out responsibilities in a safe and efficient manner ensuring compliance to Bisha Standard Operating Procedures. Certifications or Equivalents Technical School Certificate or equivalent qualification in Mechanical Engineering Ability to speak. Address: Please mail your applications to. Caterpillar. Identify critical spares Cover for Engineering Manager. Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an interview. a copy of your National Identity Card etc. Certifications or Equivalents Technical School Certificate or equivalent qualification in Auto electrical Engineering Ability to speak. trained and developed to meet the department’s needs. General Information and other requirements • • • • • • • • • • Place of Work: Bisha site. Salary: As per Company salary scale. Bisha Mining Share Company. Light Vehicle Auto Electrician (01) Major Duties and responsibilities Executing daily routine work strictly according to Standard Operating Procedures( Service. Present clearance paper from current/last employer. HME Equipment overhauls) are carried out on time and on budget. Mine Mechanical Engineer (01) Formal Education.). P.  All applications should be sent through the post office. O. Use PPE according to standard procedures Identifying and provide reports on risks and hazards Responsible for own safety and that of others Carry out instruction from their Supervisor and crew leader where required in a safe manner Ensuring that areas of responsibilities are maintained to a high standard of housekeeping Actively participate in skills development program The mechanic must plan his work and order spares to complete daily tasks and breakdowns with the assistance from his supervisory team( crew leader. read and write English is an added advantage Working Experience – Nature & Length Minimum of three (3) years’ experience in Light vehicle engines example( Toyota. Box 4276 Asmara. Application documents will not be returned back to sender and. Bisha Mining Share Company.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .ገጽ 7 ኤርትራ VACANCY ANNOUNCEMENT Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following positions for its Bisha Site Project. Light Vehicle (LV) Mechanic (01) Major Duties and responsibilities Executing daily routine work strictly according to Standard Operating Procedures( Service. O. work experience credentials. work experience credentials. • Proven record of meeting and exceeding operational objectives safely and cost effectively. Eritrea . Box 7940 Asmara. Present clearance paper from current/last employer Testimonial documents to be attached (CV.g. Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper. All applications should be sent through the post office Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper. Any leader ship experience would be an advantage to grow within the BMSC training and development program Major Duties and responsibilities • • • • • • • • • • Ensure formal appointment system for all supervisors and above in engineering department. P. Ensure all department systems are fully defined and implemented Carry out and identify improvement Projects Investigate all breakdowns and production losses Do all forward planning for HME Fleet. a copy of your National Identity Card etc. 1. government agencies. Box 4276 Asmara. Eritrea VACANCY ANNOUNCEMENT Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following positions for its Bisha Site Project. supervisor) Must be able to do work within the area of responsibility of BMSC Knowledge and Skills Must be able to Pass BMSC medical fitness assessment Other skills and abilities Physically fit and energetic Able to work in challenging environment with regards to heat dust and noise) 2. O. • Ability to interact with large and diverse stakeholder groups including communities. board members and investors. • Address: Please mail your applications to. Isuzu. O. Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an interview.). Knowledge and Skills ormal Education. Additional requirement for Nationals: Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of release paper from the Ministry of Defense. Caterpillar. Eritrea Note to Eritrean applicants: Please send a copy of your application to Aliens Employment Affairs P. Type of contract: Indefinite period Salary: As per Company salary scale. Use PPE according to standard procedures Identifying and provide reports on risks and hazards Responsible for own safety and that of others Carry out instruction from their Supervisor and crew leader where required in a safe manner Ensuring that areas of responsibilities are maintained to a high standard of housekeeping Actively participate in skills development program The Auto electrician must plan his work and order spares to complete daily tasks and breakdowns with the assistance from his supervisory team( crew leader. P. Certifications or • Bachelor’s degree or diploma in Mechanical Equivalents Engineering – (professional registration is required). supervisor) Must be able to do work within the area of responsibility of BMSC Must be able to recognize specific color coding and standards of auto industry standards Must be able to perform basic repairs of alternators and starters Must have knowledge of 12Vdc up to 48Vdc systems Knowledge and Skills Formal Education. Box 7940 Asmara. Any leader ship experience would be an advantage to grow within the BMSC training and development program Must be able to Pass BMSC medical fitness assessment Physically fit and energetic Able to work in challenging environment with regards to heat dust and noise) General Information and other requirements: Place of Work: Bisha. read and write English is an added advantage Working Experience – Nature & Length Minimum of three (3) years’ experience in Light vehicle example( Toyota.

ጥ ኣበላ። ሽዑ ብተግባር ኣባይ ተስፈ ዳስ ምሉእ ሰሓቑ። ነዚ ዝረኣዩ ባሻይ ወልደጋብር ተንስኦም ‘ማሰ ‘ስከታ ኣየማርንን ሕልናይ ተቐጺዕካ ቃንዛኻ እናዓበየ መንፈስካ ተረቢሹ ጓህኻ እናደሃየ ብዘይ ምቕሳንካ እምበር ኣይቀስንን በዲሊልኒ ኢለስ ፈጺመ ኣየማርርን፡ ክሳብ ክንድዚየ ዘፍቅረካ ክሳብ ክንድዝየ ዝፈትወካ ወጽዓይ ኣይረኣየንን እንትርፎ ስቓይካ፡ ድራረይ ውሽጥካ ሰላም ተዘይብሉ ደጌኻ ሰላም ክርክብ ከመይሉ፡ ይርድኦ’ዩ መንቀሊ ጸርጸርካ ፈቲኻዶ ሕልና’ዩ እዚ ፈድዩካ፡ ከምኡ’ዩ ከኣ ሰብ፡ ብሕልንኡ ተዘይተገዚኡ ዕረፍቲ የብሉን ሸገርገር’ዩ ጻምኡ፡ ኣሽንካይዶ ባዕልኻ ዝወዓልካዮ ኣበሳ ብዝረኣኻዮ’ዉን… ሕልናኻ ኣይድቅስን ብጣዕሳ፡ ከማይ ኣይኮነን ሕልና ንበደልካ ሸለል ዝብሎ ሕነኡ ክፈዲ ንሰላምካ’ዩ ዝቐትሎ፡ ኣላሽ ኣይብልን እንትርፎ ብሰናይ ግብሪ እንተየሕመቕካዮ ድማ ሓሚቕካ ትሓልፋ ንምድሪ፡ ፍትወይ ስኣን ምስ ሕልናኻ ምትዕራቕ በጃኻ’ባ ካብ ነብስኻ ኣይትርሓቕ፡ ፍትወይ ኣብ መንገዲ በደል ኣይትመላለስ ሰላምካን ሰላም ፍቕርናን ክምለስ። ናትናኤል ብሩኽ ማሰ ኢሎም።’ ‘መጣፍኦ መጣፍእ፡ ኣባይ ወዲ ተስፈ መጣፍእ መዓር’ዞም ሊባን ንስኻ ተጥፍእ መዓር’ዞም ሰፍኣ ንስኻ ተጥፍእ መዓር’ዞም ባምብቆ ንስኻ ተጥ ፍእ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክንድ’ዚ ትኸፍእ ሓለንጊ ወሕጥካ ዘይትተፋእ’ በሎ። ዕድመ ንግዜ፡ ቀንዮም እቶም ንኢዶም ኣብዘይክእለታ ዘውዓሉ ኣባይ ተስፈን ነቲ ስሕታን መዓልቲ ማሰ ዝበልሉ ባሻይ ወልደጋብርን ኣብ ንግደት ገዳም ኣቡነ-እድርያስ ተራኸቡ። ክልተኦም ድማ ስዋ ስትይ ወዓሉ። ስዋ ኣቡነ እንድርያስ ግና ሰቲኻዮ ዝሰድድ ኣይነበረን-ባሻይ ወልደጋብር ሰኸሩ። እቶም ሕነኦም ክፈድዩ መዓልቲ ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣባይ ተስፈ ንባሻይ ወልደጋብር ‘ዓርከይ ንዓናይ በል ንብጻሕ’ በልዎም። ከምኡ ተበሃሂሎም ካብቲ ዝነበርዎ ምስ ማሕደጉ ባሻይ ወልደጋብር ካብ መስተ ዝተላዕለ ሰንከልከል ኢሎም ወደቑ። ሽዑ ኣባይ ተስፉ ዓው ኢሎም ኣእወዩ። ህዝቢ ድማ እንታይ ተረኺቡ ኢሉ ከካብ ዝነበሮ ተኣከበ። ወዲ-ዓዲን ነጋዳይን ምስ ተኣከበ ኣባይ ተስፈ ‘ኣይ ዓርከይ ወልደጋብር እንድዩ መይቱ’ በሉ። ከም ፈውሲ ስኽራን ድማ ዝሑል ማይ ኣንዘፍዚፎም ንባሻይ ወልደጋብር ኣበራበርዎም። ሕነኦም ዝፈድይሉ መዓልቲ ዝረኸቡ ኣባይ ተስፈ ከምዚ ኢሎም ማሰ በሉ። ክላ ኣይ ከምትን ክላ ኣይከምትን ዓርከይ ወልደጋብር መይቱስ ኣይክረምትን ጎልጎል ለይቶ እንተወረድካ ኣልባን ሓቛኒትን ኣዋልዖ እንተደየብካ ኣርዑትን ነዊትን ዓይንኻዶ ኢሉካ ኣይጥምትን ልብኻዶ ኢሉካ ኣይምልከትን ከብድኻዶ ኢሉካ ብትን ብትን ብርክኻዶ ኢሉካ ግሕትን ምሕትን ጉድጓድ እንድዩ ሰታርን ከታትን። ኢሎም ኣባይ ተስፈ ሕነኦም ፈደዩ። ኣቦይ ኣባይ ተስፈ ኣዝዮም ክኢላ ማሰን መልቀስን መጐስ ኣጽብሃ መልክዐኛ ሰብኣይ ነበሩ። ጉልበት‘ውን ነበሮም። ኣዕሩኾም ግና ከምኦም ኣይነበሩን። ባሻይ ወልደጋብር ቁንጹብን ፍይር ዘለ ኣስናን ዝነበሮምን ነበሩ። ባሻይ ተፈሪ እውን ሓጺርን ጭምጭም ዝበሉን ነበሩ። ሰለስቲኦም ኣዕሩኽ ድማ ንጽባቐኦምን ክፋኦምን ከም ምንጪ ሰሓቕ ይጥቀሙሉ ነበሩ። ሓደ እዋን ኣባይ ተስፈ ብጽኑዕ ሓመሙ። ተኻእሉ ድማ። ጓሎም ካብ ዓደሕሙኣ እናተመላለሰት ትኣልዮም ነበረት። ምሳኦም ኣቶ ቀንያ ንእንዳሓሙኣ ክትምለስ እንከላ ድማ ኣብ መንገዲ ምስ ባሻይ ተፈሪ ተራኸቡ። ባሻይ ተፈሪ ድማ ‘መርሓባ ጓል ዓርከይ’ ኢለምዋ ንቡር ሰላምታ ተለዋወጡ። ዳእላ ከምጽኡ ስለዝደለዩ ድማ ‘እዚ ዓርከይሲ ሓሚሙ’ ኢሎም ንጓል ኣባይ ተስፈ ሓትትዋ። ሕቶኦም ነገር ከም ዘለዎ ዘስተውዓለት ጓል ኣባይ ተስፈ ‘እወ ሓሚሞም’ መለሰት። ባሻይ ተፈሪ ‘እሞ ተላብዩልናዶ?’ ኢሎም ሓተትዋ። ጓልያት ድማ ነቶም ሓጺርን ጨምጫምን ባሻይ ተፈሪ ‘ወርቀይን ጨርቀይን ንደቀይ፡ ዓይነይ ንባሻይ ተፈሪ፡ ስነይ ድማ ንባሻይ ወልደጋብር ኢሉ ተላብዩልኩም’ በለቶም። እቶም ክስሕቑ ዝሓሰቡ ባሻይ ተፈሪ ድማ ብብልሒ ጓል ኣባይ ተስፈ ተገረሙ። ‘ካብ ናየቦኽስ ናትኪ ይገድድ’ ኢሎማ ድማ መንገዶም ቀጸሉ። መብራህቶም ተኽለሃይማኖት (ወዲወይኒ) ኣዉረስትን ወረስትን ኣፋዊ ያታ ፈይታ ሽያኽ ምስላታት እቶም ዝወፈሩ ምሸት ተደሩ። ግበሩለይ ጸዩቑለይ። ብዕራይ ዘይብሉን ኩርምቲ ዘይብሉን ካብ ጠጥዕሙ ይተርፍ። ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ነይኣምኖ። ሓማትካ እንተዘረት መርዓትካ ትሰኣን። ‘ሓጹርን የገብትሩ ደቂሶም ከም ዝሓድሩ’ መሰለት ቅንፍዝ። ማዕጾ ክኽሕዱ ሕጓ የዋድዱ። ካብ ቆፍአን ዝለሳ ካብ ሰብኣየን ይጠንሳ። መርዓት ኣይትበሉ ብስልማ ሰበይቲ ኣይትበሉ ብዅትማ። ዓቐብ ይፍክር ቁልቁል ይመክር። ሕማቕካ ዎ.ጥ.ሆ.ይ ይብለካ። ጸሓይ ደበዅና ኣይብሓይላን፡ ብእዋና። ሃብቲ ይብሉ ኣብ ንእስነቶም እዝጊ ይብሉ ኣብ ምማቶም። በይንኻ ኣይትዛረብ እዝኒ’ለዎ ገረብ። ክወልዳን ዘይሽገራ ከጥብዋን የማርራ። ጽባሕ’ምበር ብላዕ ኣይትበሎ፡ ‘ጸጊብካዶ’ ከይመስሎ። ህዉኽ ነይረግእ ካራን ነይፈግእ። መሰታኻ ክምርዖ ጭሕምኻ ይረግፍ ዘጓነኻዮ ኣብ እዋኑ ይድግፍ። ሓወይ ዝበልካዮ ነይምሕድግ። ጒላ እንተፈልሐ ሳላ ፍልሖ፡ ሓሳዊ እንተቐየሐ ነየጽንሖ። ጭልቅዕ እንተብሰልካዮ ምስጢርካ ነይሓብእ። ቁስልን እንተጐዳእካዮ ስንን እንተመወጽካዮ ልክዑ ይረክብ። መስል ይብልኻ ምስ ደኸሙ ይሓምዩኻ ስዋ ምስ ጠዓሙ። ሓማት ኣይትረስዕ ድሕሪ ሓዳር፡ ማዕጺድ ኣይተጉድም ወርሒ ሕዳር። ሰንበት ይኳሓላ ሰኑይ ይፍተላ። ኣጆኻ ይብሉ በትሪ ከም ዝሕዙ፡ እቶ ይብሉ ሴፎም ከም ዝመዙ። .ገጽ 8 ኤርትራ ሕነን ማሰን መሓሪ ዑቕባሚካኤል (ጠዊል) ኣቦይ ተስፈ ብዓል ባምብቆ ባሻይ ተፈሪ ብዓል ቤት ገብርኤልን ባሻይ ወልደጋብር ብዓል ኣዋልዖን ኣዝዮም ዝፋተው ኣዕሩኽን ወርሒ መጸት ጤሎም ሓሪዶም ሜሶም ኣድሪቖም ዝተዓዳደሙ ነበሩ። ክኢላታት ስለዝነበሩ ከዓ ኣብ መርዓታት ይኹን ካልእ ኣጋጣሚ ብኽብሪ ይዕድሙ ነበሩ። ሓደ ግዜ እዞም ኣዕሩኽ ናብ ሓደ መርዓ ተዓዲሞም ምስ ከዱ፡ ሓደ በዓል ጭራ ዋጣ ኣብቲ ዳስ ጸነሖም’ሞ ክሸይን ኢሉ ነታ ጭራ ዋጥኡ ኣብ ወንበሩ ኣጸጊዕዋ ወጽአ። ሽዑ ኣባይ ተስፈ ንወያ ጭራ ኣልዒሉ ሕ....ሓዳስ 10 ሰነ 2015 ..

ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .ገጽ 9 ኤርትራ ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ) ናይ ሎሚ ዓመት 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡ “እዛ እንነብረላ ዘለና መሬት፡ ካብ ወለድና ዝወረስናያ ዘይኮነት፡ ካብ ደቅና ዝተለቃሕናያ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ እያ! ምስሳን ሓምላይ ክለባት፡ ድርኺት ንሓምላይ ወፍሪ! ብዝብላ ክልተ ቴማታት ተሰንዩ ንታሽዓይ ግዚኡ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ.ኣስመራ ተዘኪሩ ውዒሉ። ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ፡ ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ መራሕቲ ሃይማኖትን ዕዱማትን ኣብ ዝተሳተፍዎ ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ 2015፡ ቃል ኣወሃዲት ኮሚቴ እቲ መደብ ብሓላፊ ዕቃበን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጐስ እዩ ቀሪቡ። ንሱ፡ 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡ ዓመት መጸ ክንዝክር እንከለና፡ እቲ ቀንዲ ዕላማ፡ ነቲ ኣብዚ እዋን ዝባደመ መሬት ንምፍዋስ ዝግበር ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ንምግምጋም ምዃኑ ብምምልካት፡ ሎም ዘበን “ወፍሪ ሓያል ጻዕሪ፡ ንሓምላይ ወፍሪ” ብዝብል ቴማ ትብዕል ምህላዋ ገሊጹ። ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ፡ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ምግራብ ኣብ መጻእቲ ወለዶታት ዘተኰረ ቴማ፡ “እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት ወሪስናያ ዘይኰንናስ፡ ካብ መጻኢ ወለዶ ዝተለቃሕናያ!” ብዝብል ትኽበር ምህላዋ፡ ካብቶም ዝሓለፉ ተመሳሰልቲ ዓመታት ዝነበሩ ቴማታት ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ከምዘለዋ ሓቢሩ። ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ፡ እታ ካብ ኩለን ክፍልታት ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዝተዋጽአት ኮሚተ፡ ነዚ ዓመታዊ ሃገራዊ በዓል ምግራብ ንምዝካርን ንምውዳብን ሰለስተ ኣዋርሕ ዝወሰደ ምድላዋት ምክያዳ ጠቒሱ፡ ቀንዲ ተልእኾ ናይታ ኮሚቴ ንዕላማን መንፈስን ናይቲ ወፍሪ ዝምልከት መምዘኒ ቅጥዕታት ኣዳልያ ናብ ኩለን ዞባታት ምልኣኽ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባን ንኡሳን ዞባታትን ኮሚቴታት ምስሳን ሓምላይ ክለባት፡ ድርኺት ንሓምላይ ወፍሪ! ብምቛም ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ምክያድ፣ ብመሰረት መምዘኒ ቅጥዕታት ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ምልላይ፣ ጸብጻብ ዞባታት ምርኩስ ብምግባር፡ ናይ ማእከላይ ቦታ ኮሚቴ ናብ ዞባታት ብምንቅስቓስ፡ ገምጋም ስራሕ ምክያድ፣ ነቶም በብግዚኡ ዝልለዩ ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ገንዘባውን ዓይነታውን መተባብዒ ሽልማት ክወሃቦም ምውሳን፣ ብተወሳኺ፡ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ብፍሉይ ተለልዮም ዝሽለሙ ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ዜጋታት ምምማይ ዝብሉን ካልእ ስፍሕ ዝበሉ መደባትን ንጥፈታትን ኣብ 12 ዝተፈላለያ ዓድታት ኣተኲራ መጽናዕታት ከምእተገብረ ገሊጹ። ቀጺሉ መደረ ዘስምዐ ሓላፊ ብዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ እዩ። ንሱ ኣብ ኣብ መግለጺኡ፡ 15 ግንቦት መዓልቲ ምግራብ፡ ብደረጃ ሃገር ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኽበሉ፡ ኣብ 2006 ቀዳማይ ዋዕላ ብምቅናዕ ወግዒ ከምዝለበሰ ጠቒሱ፡ ኤርትራ ዝነበራ ናይ ጸጋታት ባህርይ ብፍላይ ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ክህልወን ጸዊዑ። ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ብግዲኡ፡ ኤርትራ ብባህርያዊ ሃብቲ ብሓፈሻ፡ ብእንስሳታት ዘገዳምን ኣግራብን ድማ ብፍላይ፡ ኣዝያ ሃብታምን ምዕርግትን ሃገር ምንባራ ብምብራህ፡ ብነዊሕ ብረታዊ ቃልስን ካልእ ሽግራትን ግን፡ እዚ ባህርያዊ ጸጋታት’ዚ ከምእተሃስየ ኣረዲኡ። ኣብዚ እዋን’ዚ ተሃስዩ ንዝጸንሐ ኩነታታ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓያል ጻዕሪ ይግበር ምህላዉ ከኣ ኣገንዚቡ። “ህላወ እንስሳታት ዘገዳም ክረጋገጽ፡ ብቐዳምነት ህላወ ገረብ ስለዘገድስ፡ ህዝብና ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ህላወ ኣግራብ ህላዊኡ ምዃኖም ኣሚኑ፡ ኣብ ምዕቃቦምን ምክንኻኖምን እጃሙ ምዃኑ ክፈልጥን ክርዳእን ይግባእ” ክብል ኣተሓሳሲቡ። “እንተ’ተን ድሮ ነዚ ወፍሪ’ዚ ተረዲአን ኣብ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈት ዓቕመን ኣብ ምብርካት ዝርከባ ትካላት ኰና ወልቀ ሰባት፡ ከይተሓለሉ ክሰርሑ እጽውዕ” ድማ ኢሉ። ምግራብን ምዕቃብን እንስሳ ዘገዳምን ተራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ዘገንዘበ ሚኒስተር ኣረፋይነ፡ እዚ ጉዳይ’ዚ ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ እንተዀነ’ውን ኣዝዩ ዓቢ ግምት ተዋሂብዎ ይሰርሓሉ ምህላዉ ኣነጺሩ። ኣብ መወዳእታ፡ በብዝምለከቶም ኣካላት’ቲ በዓል ስልጣን ዓመታዊ ጸብጻባት ቀሪቦም። ተሳተፍቲ ነቶም ብሓለፍቲ’ቲ ክፍልታት ዝቐረቡ ጸብጻባት ሰሚዖምን ርእይቶታት ሂቦምሎምን። ነቶም ዝቐረቡ ርእይቶታት ከኣ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ተዋሂብዎም። ገለ ካብቶም ዝቐረቡ ርእይቶታትን ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ ሕቶታትን፡ ኩነታት ኣግራብን እንስሳ በቶም በብተራ እግሮም ኣብ መሬታ ዘነበሩ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ፡ ልዑል ሃስያን ዕንወትን ከምዘውረዶም ኣረዲኡ። ኣስዒቡ ኣቶ ኣብርሃ፡ ንቐንዲ ዕላማ ምምስራት በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከብርህ እንከሎ፡ ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ስልማት ሃገርን መሬትን ምዃኖም ብምምልካት፡ ነቶም ብሕሱም መግዛእቲ ዝበረሱ ኣግራብን ዝጠፍኡ እንስሳታት ዘገዳምን ናብ ንቡር ንምምላስ እቲ ክፍሊ ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ኣብ ዝለዓለ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ኣብ መወዳእታ፡ ዕማም’ቲ በዓል ስልጣን ዕማም’ቲ ክፍሊ ምዃኑ ጥራይ ገይርካ ዝርአ ከምዘይኮነ ተራእዩ፡ እኳ ደኣ ንኹሉ ሕብረተሰብ ብማዕረ ዝምልከት ክሳብ ዝዀነ ዜጋታት ብሓፈሻ፡ ሓረስቶትን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ምግራብን ምልማዕን ከባቢ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምክልኻል እንስሳታት ዘገዳም ዝለዓለ ተሳትፎ ዘገዳምን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝሓሸ ስትራተጂ ክንደፍ፣ ናይ ምቁጽጻር ስራሓት ንምድልዳል እኹል ዓቕሚ ሰብን መሳለጥያን ዝዳለወሉ መንገዲ ክናደ፣ ልምዳዊ ወይ ዓዳዊ ምሕደራ ዕቃበ ኣግራብ ዓቢ ተራ ስለዘለዎ፡ ብመጽናዕቲ ተሰንዩ ክስርሓሉ፣ ሚዛን መጠን ዝተገረበን ዝበረስን መሬት ብሄክታር ተለኪዑ ክቐርብ፣ ገረብ ተምሪ ሙሳ ንምቁጽጻርን ብግቡእ ንምምሕዳሩን፡ ብእኡ ኣቢልካ ከኣ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ፡ ዓቢ ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ብመልክዕ ፕሮጀክት ተታሒዙ ክስርሓሉ፣ ንዝተዓሙ ወይ ዝተሰላሰሉ ስራሓት ዝገልጽ ሓበሬታ ብስእልታት ተሰንዩ ኣብ ግቡእ እዋኑ ክስነድ፣ ዝተገረበን ዝበረሰን መሬት ካብ ብገምጋም ዝኸውን፡ ኣብ ዝመጽእ እዋን ጭቡጥ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ክቐርብ፣ ቁጽሪ ሞት ሓራማዝ እናወሰኸ ይኸይድ ስለዘሎ፡ ንብዝሖምን ህሉው ኩነታቶምን ዝምልከት ግቡእ ምክትታልን መምርሒታትን ክግበር፣ ቁጠባዊ ጥቕሚ በለስ ተራእዩ፡ ገላዕትኡ ዝትከለሉ ቦታታት ኣብ ክንዲ ብሃውሪ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ክኸውን ዝብሉን ካልኦት ውሳኔታትን ለበዋታትን ሓሊፎም። ኣብቲ መዓልቲ ካብ ኩለን ናይ’ዚ ዓመት ናይ ምግራብ ንጥፈታት ዝተሰላሰለለን ኣብያተ ትምህርቲ ዞባታት፡ ንኡሳን ዞባታት፡ ዓድታት፡ ሓምላይ ክለባት፡ ውልቀ ሰባትን ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘበን ዓይነትን ዋናጩን ሽልማታት ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ተዋሂቡ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ጽምብል 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝመጹ ኣባላትን ዕዱማት ዝርከብዎም 218 ሰባት ክሳተፉ እንከለዉ፡ ሚኒስተራትን ካልኦት ሰበ ሰልጣን መንግስትን ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኤክፖ ፈልሲ ናይ ምትካል ስነ-ስርዓት ኣካዪዶም። .

ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .ከም ምክትል ፕረዚደንት ፊፋ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም.ገጽ 10 ኤርትራ ባርሴሎና .ብልጽቲ ክለብ መበል 21 ዘመን ሃብቶም ጸጋይ ማራዶና .ፊፋ ብጉዳይ ብልሽውና ኣብ ዝሕመሰሉ ዘሎ እዋን፡ ኣርጀንቲናዊ ናይ መበል 20 ዘመን ብሉጽ ተጻዋታይ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ምክትል ፕረዚደንት ፊፋ ናይ ምዃን ትልሚ ከምዘለዎ ገሊጹ። ማራዶና ምስ ሓንቲ ኣርጀንቲናዊት መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት፡ ኣብ ዝቕጽል ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፊፋ ልኡል ሃገረ ዮርዳኖስ ዓሊ ቢን ኣልሑሴን ፕረዚደንት ኮይኑ ምስ ዝምረጽ፡ ከም ምክትል ፕረዚደንት’ቲ ማሕበር ኮይኑ ንኽዓዪ ሰፊሕ ዕድል ከምዘለዎ ኣረዲኡ። እቲ ንኣሰራርሓ ፊፋ ብተደጋጋሚ ዝወቅስ ማራዶና፡ ምስቲ ካብ መዝነቱ ዝለቅቕ ዘሎ ስዊዘርላንዳዊ ሴፕ ብላተር፡ ተጻዋታይ እንከሎ ዝፈለመ ናይ ነዊሕ እዋን ጽልኢ ከምዘለዎ ይንገር። ንምውራድ ብላተር ካብ ሓላፍነት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ’ውን “ብላተር ክመጾ ብዝኽእል ክስታት ሰጊኡ’ዩ ነዚ ውሳነ ወሲዱ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ብመቑሕ ተኣሲሩ ምውጽኡ ኣይምተረፎን” ብምባል ንዝጸንሖ ጽልኢ ኣጎሃሂሩ። ኣብ ፊፋ መዝነት ምስ ዝወሃቦ እንታይ ከምዝገብር ዝተሓተተ ማራዶና፡ ንጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ቦታታት ንኽህሉ ከምዝጽዕርን፡ ኣብ ፊፋ ንዘሎ ብልሽውና ድማ ካብ ሱሩ ብምምሓው ንሓዋሩ ከምዘጥፍኦን ኣነጺሩ። ኮኾብ ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለም 1986 ዝኾነ ማራዶና፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ኣማኻሪ ስፖርት ኮይኑ ኣብ ምንጣፍ ይርከብ። ዣቪ ሀርናንደዝ፡ ቦኽሪ ዉላዱ ክሓቑፍ ይህንጠ ስጳኛዊ ኮኾብ ተጻዋታይ ዣቪ ሄርናንደዝ፡ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ድሕሪ ዝተጎናጸፎ ዓወት ዉድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ብስሉሳዊ ዓወት ደሚቑ ምስታ ካቶሊናዊት ክለብ ዝነበሮ ጻንሖት ብኽብሪ ክዛዝም በቒዑ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምቕባል ዕድል ዝረኸበ ዣቪ፡ ነታ ዋንጫ ኣብ ዝተቐበለሉ ህሞት፡ ኩዕሶ ኣብ ውሽጢ ማልያኡ ብምእታዉ ናብታ ነብሰጾር ዘላ ሰበይቱን ብሕጂ ንዝውለድ ዕሸልን ዘተኮረ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ተራእየ። ዝቕጽል ጉዕዞ ዣቪ ኣብ ቐጠር ምስ እትርከብ ክለብ ኣልሳድ እዩ። እዚ ብምዃኑ ከኣ ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ዛቪ ንበዓልቲ ቤቱ ኑሪያ ኩሊሬላ ሒዙ ናብ ቐጠር ከምርሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከኣ፡ ቦኽሪ ዉላዱ ክበኮር እዩ። እቲ ብሉጽ ናይ ኩዕሶ ቴክኒሻን ንጋዜጣታት ስጳኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ኣነን ኑሪያን ናብ ቐጠር ነምርሕ ኣሎና፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ሳልሳይ ኣባል ክህልወና እዩ። በዚ መሰረት’ዚ ከኣ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ሰለስተ ካቶሎኒያውያን ኣብ ቐጠር ክንህሉ ኢና ማለት’ዩ” ክብል ገሊጹ። ንነዊሕ ግዜያት ብዕርክነት ዝጸንሑ ዣቪን ኑሪያን ቅድሚ ክልተ ዓመታት’ዮም ኣብ ኮስታ ብራቪያ ዝተባህለት ኣብ ስጳኛ እትርከብ ወደባዊት ቦታ ቃል ኪዳን ኣሲሮም። ዛቪ ምስ ደቂ ጋንትኡ ሓጎሱ እናገለጸ ኣብ ታሪኽ ዉድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝዓበየ ክብሪ ዘለዋ ክለብ ሪያል ማድሪድ እያ። እታ ዓርሞሸሽ ስጳኛዊት ጋንታ ነታ ዋንጫ ን10 ግዜያት ብምውሳድ በዓልቲ ክብረ ወሰን’ውን እያ። ማድሪድ ካብ ዝዓተረተን ዋንጩ እተን ሽዱሽተ ካብ 1956 ክሳብ 1961 ኣብ ዝነበራ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝወሰደተን እየን። እዚ ድማ እታ ክለብ ኣብ መወዳእታ 1950ታትን መጀመርያ 1960ታት ንመድረኽ ዉድድራት ኤውሮጳ ዓብሊላቶ ምንባራ ዘርእ እዩ። በዚ ዓወታታ ከኣ ፊፋ ነታ ክለብ ናይ መበል 20 ዘመን ዝበለጸት ክለብ ክብል ረቑሑዋ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ በርሊን መበል ሓሙሻይ ዓወታ ዝተጎናጸፈት ካልእ ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና፡ እቲ ናይ ቀዳም ዓወታ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመት ንራብዓይ ግዜኣ ዝረኸበቶ እዩ። እዚ ከኣ እታ ጋንታ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመት ካብ ካልኦት ክለባት ጸብለል ከምዝበለት ዘረድእ እዩ። ብተወሳኺ’ውን ባርሳ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ዓመታት ንካልኣይ ግዜኣ ስሉሳዊ ዓወት ዝተጎናጸፈት እንኮ ኤውሮጳዊት ክለብ ክትከዉን በቒዓ ኣላ። ተጻዋታይ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ መሲ፡ ድሮ ኣርባዕተ ግዚያት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ዝብል ክብሪ ክረከብ ከሎ፡ በዚ ናይ ሎሚ ዓመት ብቕዓቱ’ውን ንሓሙሻይ ግዜኡ ክዕወት ዘሎ ተኽእሎ ሰፊሕ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ ብስሉስ ላቲናውያን ዝቖመ መስመር ምጥቃዕ ባርሳ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዉድድር 122 ሸቶታት ብምምዝጋቡ ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሑ ዘይፈልጥ ክብረ ወሰን ሰኒዱ ኣሎ። ብብዙሓት ተንተንቲ’ውን ድሕሪ’ቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1970 ብኣጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዝተረኣየ ውህደት ዝበለጸ ኮይኑ ይግለጽ። እዝን ካልእ ተወሰኽቲ ጭብጥታት፡ ንክለብ ባርሴሎና ናይ’ዚ ግዜ ዝበለጸት ጋንታ ይገብራ። ቀጻልነት’ቲ ብሉጽነታ ምስ ዝረጋገጽ ከኣ ምናልባት’ውን ፊፋ መበል 22 ክፍለዘመን ኣብ ዝመጻሉ ግዜ፡ ናይ መበል 21 ክፍለዘመን ብልጽቲ ጋንታ ክብል ይሰምያ ይኸዉን። እቲ መልሲ ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ። ኣደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፡ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ስጳኛ ትዕገት ኣደ ፖርቱጋላዊ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ሕጊ ወጻእ ብዝሒ ገንዘብ ሒዛ ክትወጽእ ከላ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ እንታይከ ይበሃል ኣሎ? • ካርሎስ ቴቨዝ ካብ ጁቬንቱስ ብምውጻእ ናብ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ቦካ ጁኑየርስ ከምዝኸይድ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን፡ እታ ኢጣልያዊት ጋንታ ንሆላንዳዊ ሮቢን ቫን ፐርሲ ካብ ማንዩናይትድ ንምግዛእ ተበግሶታት ትወስድ ኣላ። ጁቬ ንቫን ፐርሲ ንምዕዳግ 10 ሚልዮን ፓውንድ ሰሊዓ ኣላ። • ኣርሰናል ንተጻዋታይ ፖርቶ ጃክሰን ማርቲነዝ ኣብዚ ናይ ክረምቲ ምስግጋር ወቕቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝገበረትሉ ተጻዋታይ ከምዝኾነ ተገሊጹ። ኣርሰናል ነዚ ኮሎምቢያዊ ኣጥቃዓይ ንምፍራም 25 ሚልዮን ፓዉድን ከም ዘድልያን፡ ነዚ ንምትግባር ከኣ ንተጻወትታ ሉካስ ፖዶልስኪ፡ ያያ ሶኖጎን ጆዬል ካምፕበልን ከተፋዎዮም ምዃና ይንገር። ብተወሳኺ’ውን ሓላው ልዳት ቸልሲ ፒተር ቼክ ናብ ኣርሰናል ናይ ምምጻእ ተኽእሎኡ ርጉጽ ምዃኑ ሜትሮ ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ። • ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ናፖሊ ጎንዛሎ ሂጒየን ዉልቃዊ ምርድዳእ ከምዝገበረት ዝገልጹ መረዳእታት ትማሊ ኣብ ዝወጹ ጋዜጣታት እንግሊዝ ተቓሊሖም። እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ማን/ ዩናይትድ ንፖርቱጋልዊ ናኒ ናብ ሮማ ክትሸጦ ከምትኽእል ጎል ዶት ኮም ኣረዲኡ። • ኢጣልያዊ ቴክኒሻን ማእከል ሜዳ ኣንድሪያ ፒርሎ ምስ ኣውስትራሊያዊት ክለብ ሲድኒን ኣመሪካዊት ክለብ ኒው ዮርክ ሲቲን ይዘራረብ ከምዘሎ ወኪል’ቲ ተጻዋታይ ገሊጹ። ኣብ ጁቬንቱስ ኣዝዩ ዕዉት ግዜ ዘሕልፈ ፒርሎ ካብ ኤውሮጳውያን ክለባት’ውን ጻውዒት ይቐርበሉ ኣሎ። ናይ ቅድም ክለቡ ኤሲ ሚላን’ውን ሓንቲ ካብኣቶም’ያ። ባራኻስ .ስጳኛ ተገቲኣ። ብመሰረት ካብ ‘ኤውሮ ፕረስ’ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ ወይዘሮ ዶሎረስ ኣቬየሮ ካብ ስጳኛ ናብ ፖርቱጋል ንምኻድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባራኻስ ኣብ ዝበጽሓትሉ ግዜ፡ ኣብ ማሕፉደኣ ኣስታት 55 ሽሕ ዩሮ ሒዛ’ያ ተረኺባ። ብመሰረት ሕጊ ስጳኛ ዝኾነ ሰብ ካብ ስጳኛ ኣብ ዝወጻሉ ግዜ ብኣካል ኣብ ነፋሪት ሒዝዎ ክጓዓዝ ዝፍቀደሉ መጠን ገንዘብ 10 ሽሕ ዩሮ ጥራይ እዩ። ኣደ ሮናልዶ ግን ሓሙሽተ ዕጽፊ ናይቲ ዝተፈቕደ ገንዘብ ሒዛ ክትወጽእ ብምድላያ’ያ ተዓጊታ። ከም መግለጺ’ቲ ምንጪ፡ ወይዘሮ ዶሎረስ ኣብ ማሕፉድኣ ዝነበረ መጠን ገንዘብ ክንደይ ምንባሩ ኣፍልጦ ከምዘይነበራ ምግላጻን፡ በዚ ከኣ ነቲ 45 ሽሕ ዩሮ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ዝጸንሑ ኣባላት ፖሊስ ኣረኪባ ናብ ፖርቱጋል ምምርሓን የረድእ። ካብ መገሽኣ ድሕሪ ምምላሳ፡ ዝግባኣ መቕጻዕታ ከፊላ ንዝሓደገቶ ገንዘባ ክትርከብ ከምትኽእል ከኣ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይሕብር። ፍቕራዊ ርክብ ሽዋንስታይገርን ኣና ኢቫኖቪችን ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ባየር ሙኒኽ ባስቲያን ኣብ መስከረም 2014 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሽዋንስታይገር ምስ ሰርቢያዊት ተጻዋቲት እዩ። ካብቲ ግዜ ኣትሒዞም ከኣ ብፍቕሪ ባይታ ቴኒስ ኣና ኢቫኖቪች ፍቕራዊ ከምዝቐጸሉ ይንገር። ዝምድና ከምዘለዎን ድሮ’ውን ክልቲኦም ብመሰረት ሓበሬታ ‘ላ ጋዜጣ’ ዝተባህለት ስፖርታውያን ምስጢራዊ መርዓ ምክያዶም ኢጣልያዊት መርበብ ሓበሬታ፡ ሽዋንስታይገርን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክንገር ዝጸንሐ ዜና ኣናን ቤተሰቦምን ውሑዳት መቕርቦምን ኣብ እዩ። ጉዳይ’ቲ ምስጢራዊ ዝተባህለ መርዓኦም ዝተረኽቡሉ ምስጢራዊ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ዛጊት’ኳ ጭቡጥ መረዳእታ እንተዘይተረኽቦ፡ ከምዘካየዱ ይግለጽ። እታ ጓል 27 ዓመት ያን ው ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍቕራዊ ሰርቢያዊት ብዛዕባ’ዚ ተሓቲታ ርእይቶ ርታ ፖ ምትእስሳር ግን ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ምሃብ ተቖጢባ ኣላ። ኣና ኢቫኖቪች ስ ጽ ገ ኣብ ዝተዛዘመ ዉድድር ምስ ስፖርታውያን ፍቕራዊ ዝምድና እ ካል ባይታ ቴኒስ ሮላንድ ክትምስርት እዚ ናይ ሕጂ ፈለማኣ ኣይኮነን። እቲ ጋሮስ ተመስኪሩ እ ዩ ። ቅድሚ ሕጂ ምስ ስጳኛዊ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ሽ ዋ ን ስ ታ ይ ገ ር ናብ ከተማ ፓሪስ ፈርናንዶ ቬርዳስኮ፡ ኣውስትራሊያዊ ተጻዋታይ ብምኻድ፡ ነታ ቁጽሪ ሽዱሽተ ብልጽቲ ጎልድ ኣዳም ስኮትን ሰርቢያዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ተጻዋቲት ባይታ ተኒስ ዓለምና ዝኾነት ኣና ኣብ ሰኪዐት ኢቫን ፓውኒችን በብግዚኡ ዝምድና ጎና ብምዃን ክድግፋን ከተባብዓን ተራእዩ። ምምስራታ ይንገር። ብተመሳሳሊ ወዲ 30 እቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2006 ዝበለጸ መንእሰይ ዓመት ሽዋንስታይገር’ዉን ቅድሚ ኣና ምስ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝተመረጸ ጀርመናዊ፡ ጀርመናዊት ሞዴሊስት ሳራ ብራንድነር ካብ ድሕሪ ዉድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ምስ 2007 ክሳብ ምዝዛም ዉድድር ዋንጫ ዓለም ኣና ምቕርራብ ከምዝጀመረ ዝግለጽ ኮይኑ፡ 2014 ዝጸንሐ ፍቕራዊ ዝምድና ከምዝነበሮ ክልቲኦም ብሓባር ክረኣዩሉ ዝጀመረሉ ግዜ ይፍለጥ። .

ገጽ 11 ኤርትራ ስፖርት ተስፋኣለም ገ/ዮሃንስ (ኲባ) ክረይተርዩም ዱ ዶፊነ ክረይተዩም ዶፊነ ትማሊ ረቡዕ 10 ሰነ ብጋንታ ናይ ክሮኖ ሜትር 24 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ብዝተኻየደ ውድድር ቀጺሉ ውዒሉ። ኣብቲ ኩለን ማለት 14 ጋንታት ዝተሳተፈኦ ውድድር ክለብ ቢኤምሲ 29፡ 58 ብዝኾነ ግዜ ቀዳመይቲ፡ ኣስታና 30፡02 ካልኣይቲ፡ ሙቪ ስታር ድማ 30፡03 ሳልሰይቲ ወጺአን። ኤርትርዊ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ንዝርከብዎም ተቐዳደምቲ ዘሰለፈት ክለብ ኤም ቲኤን ኩቤካ ድማ 31፡05 ብዝኾነ ግዜ ታሽዓይ ደረጃ ሒዛ። ሓይሊ ኣየር፡ ብናይ ካልኣይ ዙርያ ግጥማት ይቕጽል ኮሚተ ስፖርት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝወደቦ ስፖርታዊ ውድድር ሓይሊ ኣየር፡ ብውዕዉዕ መንፈስ ካልኣይ ዙርያ ግጥማቱ ጀሚሩ። ብሓሙስ 4 ሰነ ፈንቅል ኣንጻር ሓሊበት ኣብ ዘካየደኦ ግጥም፡ ፈንቅል ካብ ዳኒኤል ንጉሰ ብዝረኸበታ ሽቶ 1ብ0 ተዓዊታ። ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ድማ ፈንቅል ኣብ ልዕሊ ሓሊበት 3ብ1 ተዓዊታ። ኣብ ኩዕሶ ሰኪዐት ጸሓይ በርቂ ኣንጻር ሮኬት ተጻዊተን። ጸሓይ በርቂ ድማ 51 ብ 22 ስዒራ። ፈንቅል ኣንጻር ሓሊበት ኣብ ዘካየደኦ ጸወታ ድማ፡ ፈንቅል ብንኡድ ተጻዋታያ ቃልኣብ ካሕሳይ ተሓጊዛ ንሓሊበት 60 ብ 57 ተዓዊታትላ። ብዘይካ’ዚ ውድድር ያትዊ ስፖርት እውን ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ተወሰጥ ፍትሓዊ ንጉሰን ሸዊት ገበረትንሳኤን፡ ኣብ ልዕሊ ተስፉ ኢሳቕን ዮናስ ሰይፈን 20 ብ4 ከምኡ ድማ ሙልጌታ ግደን ኣፈወርቂ ተስፋማርያምን፡ ንፊልሞን ገበረሚካኤልን ሳሙኤል ሚካኤልን ብገፊሕ 16 ብ0 ኣሰኒፎሞም። ኣብ ጸወታ ኣስቲ ከኣ ጎይትኦም ቀለታ ንመልኣከ ያቆብ 8ብ4 ክስዕሮ ከሎ፡ ህያቡ መሓመድ ንደሞዝ መድሃኔ 8ብ0 ረቲዕዎ። ቶማስ ተስፋሚካኤል ህ/ር/ሓ/ኣየር ሊግ ደቡብ ካልኣይ ዙርያ ሊግ ደቡብ ዝሓለፈ ሰንበት ብዝተኻየዱ ግጥማት ጀሚሩ ዞባዊ ውድድር ደቡብ ሊግ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማታት ዓረዛ፡ ድባርዋን ሰንዓፈን ብውዕውዕ መንፈስ ከም ዝቐጸለ መምህር በይን ፎቶ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገሊጹ። ኣብ ዓረዛ ንቖሓይቶ ዘኣንገደት ራዛ ኣጥቀዓያ ገብረመስቀል ገብረትንሳኤ ብዘመዝገባ እንኮ ሸቶ 1ብ0 ተዓዊታትላ። መራሒት እዚ ሊግ ዘላ ደቀምሓረ ናብ ድባርዋ ገይሻ ኣንጻር ድባርዋ ገጢማ። ደቀምሓረ ብድባርዋ ክትምራሕ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ፡ ክልተ ካብ ኣማኑኤል ኣርኣያ፡ ሓንቲ ድማ ካብ ሄኖክ መሓሪ ብድምር ሰለስተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ድባርዋ 3ብ1 ተዓዊታ። ሳንጆርጆ ናይ መንደፈራ ኣንጻር በለውከለዉ ንምግጣም ናብ ሰንዓፈ እያ ተጓዒዛ። ሳንጆርጆ ካብ ሂላል ኻልድ ብዘመዝገበታ ሸቶ ንዕረፍቲ 1ብ0 መርሐት። ኣብ ካልኣይ እብረ ድማ በለውከለው ካብ ዓሊ ሱሌማን ብዝረኸበታ ሸቶ፡ ክልቲኤን ጋንታት ነጥቢ ተማቒለን ወጺኤን። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ግጥማት ደቀምሓረ ብ15 ነጥቢ ቀዳመይቲ፡ ሳንጆርጆ ብ13 ነጥቢ ካልኣይቲ፡ ራዛ ድማ ብ9 ነጥቢ ሳልሰይቲ ኮይነን ይመርሓ። ውድድር ክለባት ኤውሮጳ ከመይ ነበረ ? ውድድር ክለባት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ቅንያት ምዝዛሙ ይዝከር። ላሊ ጋ፡ ፕሪመር ሊግ፡ ቡንደስ ሊጋ፡ ሰሪ ኣን ሊግ ዋን ፈረንሳን ድማ ሰሓቢ ዝኾነ ዓመተ ስፖርት ዝተራእየሎም ነበሩ። ብኣህጉር ደረጃ ዝካየድ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ከኣ ዝያዳ መቐረት ዝነበሮ ኮይኑ ተዛዚሙ። ላ ሊጋ ውድድር ላሊ ጋ ስጳኛ፡ ካብ’ዞም ዝተጠቕሱ ሊጋት ፍልይ ብዝበለ መገዲ ሰሓብነቱ ዓቂቡ ብምኻዱ ንቐልቢ ተዓዘብቲ ዝቓነየ ነይሩ። እዚ ውድድር ብዓወት ባርሰሎና እዩ ተዛዚሙ። ብመንጽር ተወዳዳርነት ክለባት ክረአ ከሎ፡ ሻምፕዮን ዝሓለፈ ዓመት ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ሪያል ማድሪድን ባርሰሎናን ኣብ ቀዳሞት ሳምንታት ብዝሓየለ መልክዑ ተራእየ። እዚ ተወዳዳርነት ድሒሩ ኣብ መንጎ ማድሪድን ባርሳን ኮነ። እዚ ዝኾነሉ ኣትለቲኮ ኣብ ክራማት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ወሰንቲ ንዝነበሩ ተጻወትታ ዲያጎ ኮስታን ሓላው ልዳት ኮርቶኣን ናብ ቸልሲ ብምስዳዳ ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ካብ እግሪ ባርሳን ማድሪድ ክትፍንተትን፡ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ ሱታፌኣ ንምውሓስ ካብ ክለባት ሰቪያ፡ ቫለንስያን ቪያ ሪያልን ንዝመጻ ጸቕጢ ኣብ ምቅላስ ክትጽመድን እያ ተራእያ። ባርሰሎናን ማድሪድን መሪሕነት ላ ሊጋ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ንምርግጋጽ ንሓድሕደን ዘካየደኦ ክልተ እግሪ ግጥማት ኢል ክላሲኮ ኣመና ወሳኒ ነይሩ። በርናቡ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ማድሪድ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ እያ ወጺኣ። ኣብ ኖ ካምፕ ድማ ባርሳ ዕዳኣ መለሰት። በዚ መሰረት፡ እዘን ክለባት ስዒበን ንዘካይደኦ ግጥማት ነጥቢ ንዘይምጥፋእ ብልዑል ጥንቃቐ ንኽሕዛኦ ተገደዳ። በዚ ድማ እቲ ውድድር ሚዛኑ ሓልዩ ክልተ ግጥማት ክሳብ ዝተርፎ ሻምፕዮን መን ከም እትኽውን ከይተፈልጠት ቀጸለ። ንውድድር ኮኾብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ላሊጋ ኣብ ዝተገብረ ናይ ውልቀ ተጻወትቲ ውድድር እውን ኣቓልቦ ዝሰሓበ ኮይኑ እዩ ተወዲኡ። እቲ ውድድር ከም ልሙድ ኣብ መንጎ ሊዮነል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን እዩ ተራእዩ። እዞም ተጻወትቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጸወታ ናይ ጋንታታቶም ዝነበሮም ኣበርክቶን ንግጥማት ናይ ምጽላው ብቕዓትን ዝያዳ ካልእ ግዜ በሪኹ ቀረበ። እዚ ክሳብ መወዳእታ ሳምንታት ብምቕጻሉ ድማ ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ሒዙ’ዩ ክሰላሰል ጸኒሑ። ሮናልዶን 48 መሲ 43 ሸቶታት ዘመዝገቡ ክዀኑ ከለዉ፡ ነይማር ካብ ባርሰሎናን ኣንቶን ግረዝማን ካብ ኣትለቲኮ ማድሪድን ድማ ነዚኣቶምን ስዒቦም ኣመና ሰሓብቲ ኣጥቃዕቲ ነይሮም። ነዚ ሊግ ወኪለን ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ዝሳተፋ ከለባት ድማ ባርሰሎና፡ ሪያል ማድሪድ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ቫለሽያን ሰቪያን ኮይነን ኣለዋ። ሰቪያ ተዓዋቲት ዩሮፓ ሊግ ብምዃና እያ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ክትሳተፍ። ጋንታታት ኮርዶባ ኣልመርያን ኣይባርን ካብ ላሊጋ ተሰናቢተን። ፕሪመር ሊግ ውድድር ፕሪመር ሊግ ብዓወት ክለብ ቸልሲ እዩ ተዛዚሙ። ቸልሲ ሎሚ ዓመት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ሓንሳብ መሪሐነት ምስ ሓዘት ከይወረደት ምዝዛማ ኣገራሚ ነይሩ። እዚ ድማ ብመጠኑ ንላዛ ተወዳዳርነት እቲ ሊግ ኣጉዲልዎ እዩ። ሻምፕዮንነት ቸልሲ ብኣጋኡ እንተ ተፈልጠ’ኳ፡ ናይተን ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ዄይነን ውድድረን ብምምዝዛም ኣብ ሻምፒዮንስ ልግ ንኽሳተፋ ዝጠማጠማን ከምኡ ድማ እተን ናብ ድሕሪት ንዘይምምላስ ዝቃለሳን ጋንታታት ፕረምየር ሊግ ግን ሰሓብነት እቲ ሊግ ብመጠኑ ክሕሎ ኣኽኢለናኦ እየን። ኣብ መንጎ ክለባት ኣርሰናል፡ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ሊቨርፑል፡ ሳውዝሃምተንን ቶተንሃምን ንቦታ ሻምፕዮንስ ሊግ ንምሓዝ ዝተራእየ ተወዳዳርነት መቐረት ዝነበሮ እዩ። ኣብ መንጎ ክለባት ኒውካስትል፡ ሃል ሲቲ፡ ኲንስ ፓርክ ሬንጀርስን ኣስቶን ቪላን ካብ ፕሪመር ሊግ ንዘይምውራድ ዝተኻየደ ምርብራብ ድማ ርእሱ ዝኸኣለ ሻምፕዮን እዩ ነይሩ። ንሽልማት ኮኾብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣጥቀዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኩን ኣጉዌሮ ብ(26) ሸቶ ተዓዊቱሉ። ዲያጎ ኮስታ ናይ ቸልሲን (22)፡ ሃሪ ኪን ናይ ቶተንሃምን ከኣ ኣንጸባረቕቲ ኣጥቃዕቲ ኮይኖም እዮም ውድድሮ ዛዚሞም። ንፕሪመር ሊግ ወኪለን ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ዝሳተፋ ኣርባዕተ ከለባት ከኣ ቸልሲ ፡ ማንቸስተር ሲቲ፡ ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ኰይነን ኣለዋ። በርንለይን ኲንስ ፓርክ ረንጀርስን ከምኡ ድማ እታ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ምትራፋ ዘፍለጠት ሃል ሲቲ ድማ ካብ ፕሪመር ሊግ ዝተሰናበታ ክለባት እየን። ይቕጽል………… ንከተማ ከረን ወኪለን ኣብ ሊግ ዓንሰባ ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት መተባብዒ ረኺበን ቤ/ጽ ኮማዊ ሰረት ስፖርት፡ ባህሊን ስነጥበብን ከተማ ከረን፡ ኣብ ዞባዊ ሊግ ዓንሰባ ንከተማ ከረን ወኪለን ንዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት ንዋታዊን ገንዘባዊን ሓገዝ ገይሩ። ጋንታታት ኣልነስር፡ ኣልሳሕል፡ ኣልሂላል፡ ስቴላ፡ ላሳለ፡ ዓንሰባን ደንደንን ኣብ ሊግ ዓንሰባ ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት እየን። 1 ሰነ 2015 ቤ/ጽ ኮማዊ ሰረት ስፖርት፡ ባህሊን ስነ-ጥበብን ከተማ ከረን፡ ነዘን ጋንታት ንነፍሲ ወከፈን 18 ማልያ ምስ ሓጺር ስረ፡ 15 ጽምዲ ጫማታታት፡ ከምኡ ድማ 10.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .000 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩለን። ወከልቲ ጋንታታት ነቲ መተባብዒ፡ ካብ ኢድ ኣቦመንበር እቲ ቤ/ጽ ኣቶ ፍሰሃየ ተወልደን ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ከተማ ከረን ኣቶ ምስግና ገብሩን ተቐቢሎም። እዚ ከም’ዚ ኢሉ ከሎ፡ እቲ ቤት ጽሕፈት ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ፈደረሽናት ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ መርበብ፡ ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ቅድድም ብሽግለታ፡ ኣትለቲክስን ፈደረሽን ውድድራት ውሽጢ ገዛን ከተማ ከረን ንመካየዲ ስራሕ ዝውዕል ቱታታት ኣበርኪቱ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከተማ ከረን ፈደረሽን ኩዕሶ ኣግሪ ከተማ ከረን፡ ናይ ካልኣይ ዲዢዥን ግጥማቱ ብቐዳም 6 ሰነ ቀጺሉ። ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ፡ ላልምባ ምስ ኣልጋሽ 2ብ2 ክፈላለያ ከለዋ፡ ኢትዓብር ንኣሕዋት ብገፊሕ 8ብ1 ረቲዓታ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታታት ድማ መረብ ንበይሉል 3ብ0 ከምኡ ድማ ሻን ንኣዘል 8ብ1 ድሂኻታ። ሊግ ዓንሰባ ናይ ካልኣይ ዙርያ ግጥማቱ ጀሚሩ ብ28 ግንቦት ካልኣይ ዙርያ ግጥማት ሊግ ዓንሰባ ጀሚሩ። ኣብ’ቲ ዕለት ኣሳሕል ንላሳለ 4ብ0 ክትዕወተላ ከላ፡ ሓመልማሎ ምስ ኣልሂላል ብዘይ ሸቶ ተፈላልየን። ኣብ’ዚ ዳሕረዋይ ጸወታ፡ ሓመልማሎ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካብ ዝነበረቶ ኩነታት ኣብ ተጻወቲን ምድላዋትን ለዉጢ ብምግባር ዝይዳ ተመሓይሻን ተወዳዳሪት ኮይናን ቀሪባ። ብ30 ግንቦት ከኣ ኣልነስር ንቐይሕ ባሕሪ 3ብ0 ስቴላ ድማ ንደንደን ብጸቢብ 1ብ0 ስዒረናአን። ዝሓለፈ ዓርቢን ሰንበትን ማለት 5ን 7ን ሰነ እውን፡ ሊግ ዓንሰባ ግጥማቱ ቀጺሉ። ብዓርቢ፡ ስቴላ ንዓንሰባ ብሸቶ ዳኒኤል ዘወንጌል 1ብ0 ኣብ ዝሰዓረትሉ፡ ደንደን ብኽልተ ሸቶታት ሮቤል ውሉድን ሓንቲ ሸቶ ብስራት ጎይትኦምን ንቀይሕ ባሕሪ 3ብ1 ረቲዓታ። መእተዊት ገዛ ሸቶ ቀይሕ ባሕሪ ቢንያም መርሃዊ ናይ ደንደን ናብ ገዛእ ልዳቱ ብጌጋ ዘመዝገባ እያ ነይራ። ኣብ’ቲ ጸወታ ረሞዳን ስዒድን ጀማል ስዒድን ካብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ምስ ኣርሃ ክፍልዝጊ ናይ ደንደን ካብ ስፖርታዊ ስነ-ምግባር ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ብምብኣሶም ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሮም። ሰንበት 7 ሰነ ኣብ ዝተኻይደ ግጥማት፡ ኣልሂላል ንላሳለ 2ብ0 ስዒራታ። ሸቶታት ኣልሂላል ሳሙኤል ኪዳነን መብራህቱ ዓንዶምን ኣመዝጊቦመን። ኣብ ካልኣይ ጸወታ ናይ’ቲ ዕለት፡ ኣልነስር ብሸቶ ዓብደል ሓሚድ ኣቡበከር ኣቢላ ንሓመልማሎ 1ብ0 ስዒራታ። .

ለጋሲ ደም ንኽኸውን!” ይብል ንሱ። እኹል ሰብ ብዝኾነ ድማ ቃሉ ክትግብር ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ሽዑ ድማ’ዩ ኣብ ደሙ ሕማማት ዝከላኸሉ ፍሉያት ኣንቲቦዲ ከምዝተዓደለ ዝፈለጠ። ኣብ ምሉእ ኣውስትራልያ ከም ናቱ ኣብ ደሞም ፍሉይ ውህበት ዘለዎም ሰባት 50 ጥራይ ምዃኖም ይግለጽ። ኣብ ሽምግልና ዝርከብ ጄምስ፡ ልዕሊ ሽሕ ጊዜ ደም ከምዝዓደለ መዛግብቲ ሕክምና ይጠቕሱ። ‘ሃገራዊ ጅግና’ ተባሂሉ’ውን ሽልማት ተቐቢሉ’ዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚረር፡ ጀምስ ብዝለገሶ ደም ልዕሊ 2 ሚልዮን ህጻናት ካብ ሞት ከምዝደሓኑ ሓካይም ይገልጹ። ኣመሪካ፡ 43 ዓመት ኣብ ሸላ ዝተኣስረ ሰብ ጸሊም ኣመሪካዊ ኣልበርት ዉድፎክስ ብፈኲስ ገበን ተኸሲሱ’ዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ። ብ18 ሚያዝያ 1972 ግን ኣብቲ ንሱ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ግጭት ተለዓዓለ’ሞ ሓደ ካብ ሓለውቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይመውት። ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት፡ ኣልበርት ዉድፎክስ ኣብ ቅትለት ናይቲ ኣባል ፖሊስ ኢድ ከምዝነበሮ’ዩ ተኸሲሱ። በቲ ቕትለት ‘ገበነኛ ኢኻ’ ዝተባህለ ውድፎክስ ንበይኑ ማለት ኣብ ሸላ ክእሰር ተፈርደ። ዝቐጸለ 43 ዓመታት ድማ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ንበይኑ ከሕልፎ ዝተገደደ። ወትሩ በቲ ዝቐረበሉ ክሲ ቅትለት ገበነኛ ከምዘይኮነ’ዩ ዝገልጽ። “ህይወት ሰብ ኣየሕለፍኩን። እንተኾነ ሰማዒ እዝኒ ስለዝሰኣንኩ ፍርደይ ክቕበል ተቐሲበ፡ ንጹህ ከምዝኾንኩ ፈጣሪ ጥራይ’ዩ ምስክረይ” ይብል ንሱ፡ ዝሓለፈ ቅንያት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝወጸሉ እዋን። ኣኽበርቲ ሕጊ ዞባ ልዊዛንያ ኣብ ልዕሊ’ቲ ገበን ቅትለት ከምዝፈጸመ ዝገለጽዎ ጸሊም ኣመሪካዊ ሓድሽ ክሲ Sabur Printing Services ክምስርቱ ከምዝኽእሉ’ዮም ዝእምቱ። ይኹን’ምበር ላዕለዋይ ዳኛ ናይቲ ዞባ፡ ዉድፎክስ እኹል ዓመታት ከምዝተቐጽዐ ብምዝኽኻር ኣብ ልዕሊኡ ሓድሽ ክሲ ከምዘይቅበል ኣፍሊጡ። ኣልበርት ዉድፎክስ ኣብ እዋን ንእስነቱ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምቅላስ ምስ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዝተጸንበረ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣመሪካ ክኣቱ እንከሎ ናይ ዒስራታት ዕድመ ጥራይ’ኳ እንተነበሮ፡ ሕጂ ወዲ 68 ዓመት ሽማግለ ኮይኑ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዝወጸ ይግለጽ። ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለየ ዉድፎክስ ዝተረፈ ዕድሚኡ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር’ቲ ኣብ ኣመሪካ ከምዘሎ ዝገልጾ ዓሌታውነትን ኣድልዎን ከምዘሕልፎ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። .ኤስ ኣብ 2008 ኣብ ዓለም ብዘጋጠመ ቁጠባዊ ምከት ብኸቢድ ካብ ዝተሃስዩ ፋይናንሳውያን ትካላት ሓደ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ዝኾነ ባንክ ብሪጣንያ፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዝርከብ ጨናፍራቱ ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን ሰራሕተኛታት ኣለውዎ። ካብኣቶም ግን ኣብዚ ዝመጽእ ኣዋርሕ ነቶም 25 ሽሕ ሰራሕተኛታት ከይሰጎጎም ከምዘይተርፍ’ዩ ዘተንብህ። እቲ ዓርሞሺሻዊ ኩባንያ ኣብ መጻኢ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ካብ ብሪጣንያ ናብ ሆንግ-ኮንግ ከግዕዞ መደብ ከምዘለዎ ይንገር። ተወሳኺ ኣብ ምሉእ ሂውትኩም ክንደይ ግዜ ደም ለጊስኩም ትኾኑ? ሓልዮትን ልቦናን ዝመልኦም ሓያሎ ሰባት ብቐጻሊ ደም ብምልጋስ ህይወት ሰባት ከድሕኑ ይረኣዩ እዮም። እዚ ኣብ ስእሊ እንዕዘቦ ዘለና ሰብኣይ ግን ክንደይ ግዜ ደም ዝለገሰ ይመስለኩም? ጀምስ ሃሪሰን’ዩ ዝበሃል። ወዲ 78 ዓመት ኣውስትራልያዊ‘ዩ። በዓል ‘ወርቂ ቅልጽም’ እናተባህለ ዝጽዋዕ ጀምስ ሰሙናዊ ናብ ሆስፒታል ክመላለስ’ዩ ዝረአ። ዕላማኡ ከኣ ደምን ፕላዝማን ብምልጋስ ህይወት ሰባት ንምድሓን’ዩ። ጀምስ ሃሪሰን ዝሓለፈ 60 ዓመት ምሉእ ከየቋረጸ ደምን ፕላዝማን ለጊሱ። ንሱ ቈልዓ እንከሎ መጥባሕቲ ሳንቡእ ከምዝገበረ’ዩ ዝገልጽ። ኣብቲ መስርሕ፡ ካብ ሓደ ገባር ሰናይ 13 ከረጺት ደም ከምዝተዋህቦ ኣቦኡ ከምዝነገሮ ይሕብር። “ብቈልዓይ እንከለኹ፡ ምስ ነብሰይ ቃል ኣትየ’የ.ቢ.ኤስ፡ 8 ሽሕ ሰራሕተኛታት ከምዝሰጉግ ኣፍሊጡ። እቲ ኤውሮጳዊ ባንክ ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ 48 ሽሕ ሰራሕተኛታት ክህልዎ እንከሎ፡ እቶም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝስጎጉ’ውን ኩሎም ኣብታ ሃገር ከምዝርከቡ ኣነጺሩ። እቲ ኩባንያ፡ ሰራሕተኛታት ከጉድል ዝወሰነሉ ምኽንያት ንደሞዝ ሰራሕተኛታት ዝገብሮ ወጻኢታቱ ንምንካይ ብዝብል መደብ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ። ባንክ ኤች.ገጽ 12 ኤርትራ ኣመሪካ፡ ቈልዓ ዘጋፈዐ ኣባል ፖሊስ፡ ካብ ስራሕ ክስጎግ ጻውዒት ይቐርብ ብር ሃነ ምሕረትኣብ ግዳያት “መርስ” ደቡብ ኮርያ 7 በጺሖም ኣብ ኣመሪካ ኣብ ማእከል ጎደና ንሓንቲ ጓል 15 ዓመት ጸላም ኣመሪካዊት ዘጋፈዐ ኣባል ፖሊስ’ታ ሃገር ካብ ስራሕ ክስጎግ ሓያሎ ዜጋታት’ታ ሃገር ይጽውዑ ኣለዉ። እቲ ኣባል ፖሊስ ከተማ ማክኪኒ፡ ነታ ቁልዓ እናጋፈዓን ሽጉጡ ናብ ካልኦት መንእሰያት እናቕነዐን ዘርኢ ናይ ቪድዮ ስእሊ ብማዕከናት ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ፡ ኣብታ ሃገር ቁጠዐ ከምዝፈጠረ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ዳላስ -ቴክሳስ፡ ኣብ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ ኣማኢት ኣመሪካውያን፡ ፖሊስ ኣንጻር ጸለምቲ ኣመሪካውያን ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ደው ከብሎን እቲ ትካል ኣብ ልዕሊ’ቶም ግፍዕታት ዝፍጽሙ ኣባላቱ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድን ጸዊዖም። ፖሊስ ኣብ ከተማ ማክኪኒ ዝፈጸሞ ግፍዒ፡ ሓደ ኣብነት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዜጋታት ኣመሪካ ብቐጻሊ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ምዃኑ’ዮም እቶም ሰልፈኛታት ገሊጾም። ኣስታት 150 ሽሕ ነበርቲ ዘለዉዋ ከተማ ማክኪኒ ካብ ከተማ ዳላስ ንሰሜን 45 ኪሎሜተር ርሒቓ ትርከብ። ኣብ ኣመሪካ፡ ብፖሊስ’ታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣመሪካውያን ቀጻሊ ናይ ቅትለት ተግባራት’ኳ እንተተፈጸመ፡ ነቲ ኣብ ዜጋታት’ታ ሃገር ቁጠዐ ዘለዓዕል ዘሎ ተርእዮታት ንምክልኻል ግን ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ከምዘይረአ ይግለጽ። ባንክ ብሪጣንያ 8 ሽሕ ሰራሕተኛታት ይሰጉግ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብተመሓላላፊ ሕማም “መርስ” ናይ ዝሞቱ ግዳያት ቁጽሪ ሸውዓተ በጺሑ። ብተወሳኺ በቲ ፈውሲ ዘይብሉ ጉንፋዕ-መሰል ሕማም ናይ ዝተታሕዙ ሰባት ቁጽሪ 95 ምብጽሑ ሚኒስትሪ ጥዕና’ታ ሃገር ኣነጺሩ። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ፡ ኣብታ ሃገር ነቲ ብምትንኻፍ ጥራይ ካብ ሕሙም ናብ ጥዑይ ሰብ ክሓልፍ ዝኽእል ሕማም ‘መርስ’ ንምክልኻል ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ብቐጻሊ ትእዛዝ የመሓላልፍ ምህላዉ ይፍለጥ። ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ሕማም መርስ ንስርዓት ምስትንፋስ ዘጥቅዕ ኮይኑ ዛጊት ፍቱን ክታበት ይኹን መድሃኒት ኣይተረኽበሉን ዘሎ። ደቡብ ኮርያ ምስፍሕፋሕ ሕማም ‘መርስ’ ንምግታእ ልዕሊ 2 ሽሕ ኣብያተ ትምርህቲ ከምዝዓጸወት ይፍለጥ። ሰብ መዚ ጥዕና’ታ ሃገር ሰባት ኣብ ህዝባውያን ከባቢታት ጥንቃቐ ከዘውትሩ’ዮም ዝመኽሩ። ኣብ ኤውሮጳ ብዕብየቱ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ባንክ ብሪጣንያ -ኤች.ኤስ ቢ.ሓዳስ 10 ሰነ 2015 .ኤስ.