Rúbrica del monòleg dramàtic breu 6-10 línies (25-45 segons) llegit i enregistrat a

classe. Valencià de 2n ESO. Unitat 3: El Teatre. 1a Av.
Activitat completa en:http://quadernirisat.blogspot.com.es/2015/10/monolegs-dramatics-breus.html

3: Molt bé

2: Bé

1: Poc reeixit

Llig amb claredat,
amb entonació
adequada als
sentiments que
expressa, fa
pauses. És creïble.

La lectura
dramatitzada falla
en algun aspecte
esmentat al quadre
de la dreta, però és
creïble.

No és creïble per
les dificultats de
lectura, la falta de
versemblança:
entonació
monòtona o lectura
veloç.

Correcció lingüística A penes té alguna

Utilitza barbarismes
(no freqüents) amb
alguna incorrecció
en la conjugació. La
pronúncia és bona.

Excés de
barbarismes,
conjugacions
incorrectes,
pronoms mal
emprats, pronúncia
deficient.

Presenta clarament
el tema o conflicte
que li afecta i del
qual es queixa en 1a
persona

Utilitza la 1a
persona i exposa
un problema de
discriminació que
està patint (real o
fictici).

Utilitza la 1a
persona i exposa
mínimament quin
és el problema que
té. Potser no es
tracta d’una
discriminació.

No usa la 1a
persona, planteja
un problema
general que poden
patir molts éssers
vius de manera
general.

El personatge es fa
preguntes o
compara la seua
situació de
discriminació amb
una situació normal

La queixa o
lamentació
s’expressa en 1a
persona amb
comparacions i
preguntes
retòriques, com el
model donat.

La queixa o
lamentació utilitza
només un sol
recurs retòric
(només fa
preguntes o només
compara). Es fa en
1a persona.

S’assembla més a
un text
argumentatiu en
què s’exposen
idees teòriques
d’igualtat i en 3a
persona. No passa
al personatge.

Tema escollit
interessant

El tema escollit i la
manera d’explicarho ens agrada molt.
Captiva. Té força o
interés “universal”.

El tema escollit té
un cert interés
perquè podria ser
aplicable a altres
persones.

El tema escollit no
s’explica bé, no té
força o li falta
interés per ser
massa superficial.

Lectura
dramatitzada

errada lèxica o
barbarisme. La
pronúncia i la
morfosintaxi (verbs,
pronoms, connexió)
és molt correcta.

Espai per a avaluar i comentar les intervencions:

punts