You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Caradryan, Kapitan Stray Feniksa:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA CARADRYANA, KAPITAN STRAY FENIKSA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE CARADRYAN SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 5 6 4 3 3 2 5 1 8
PRESTI DRUYNY: +36 PUNKTW Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Caradryan posiada SZTYLET oraz HALABARD i CIKI PANCERZ,
gracz wedle uznania moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z
Stra Feniksa pilnuje wityni Asuryan, wielkiej piramidy wybudowanej na wyspie na
LISTY EKWIPUNKU DRUYNY.
Morzu Snw. W jej wntrzu znale mona pono Komnat Dni, na ktrej cianach
ZASADY SPECJALNE:
spisane s ogniem poncym w kamieniu dzieje wszystkich Krlw Feniksw:
KRZEPKI: Posta Dramatu moe nosi PANCERZE ignorujc ujemne modyfikatory
przeszych, obecnie panujcego i przyszych. Ten, kto spojrzy na ciany wityni
do I i SZ. Ponadto, bohater specjalny wyekwipowany w PAW (zobacz
pozna przeszo i przyszo i dosignie go kltwa wiedzy, wiedzy na temat dnia
ROZDZIA XV: EKWIPUNEK) moe biega.
wasnej mierci.
MSTWO PRZESZYCH WIEKW: Caradryan walczc przeciwko ZYM,
Z ust Stranikw Feniksa nie pada ani jedno sowo, bowiem ten, kto widzia
CHAOTYCZNYCH oraz PRAWORZDNYM kompaniom moe przerzuci
sekrety czasu, nie moe o nich mwi i zoy musi magiczn przysig milczenia, z
wszystkie nieudane testy PSYCHOLOGICZNE.
ktrej nigdy nie zostanie zwolniony. Magiczny pakt z Asuryanem, uwaany przez
SZYBKO ASURYANA: Kapitan Stray Feniksa podlega zasadzie specjalnej UDERZA
wielu za przeklestwo, gwarantuje im ochron przed wrogami i daje poczucie, e ich
JAKO PIERWSZY.
suba jest czci boskiego planu.
ZNAK ASURYANA: Cho Caradryan zoy przysig absolutnego milczenia, to jego
Na rozkaz wadcy, Stranicy Feniksa ruszaj na wojn, pospni i stanowczy,
przywilejem jest znajomo sekretnych sw, ktre przywouj gniew Asuryana.
odziani w zdobne pancerze i uzbrojeni w obrzdowe halabardy. Ich milczenie i
Kiedy Posta Dramatu dosignie zabjcze pchnicie, wezwie Ojca Bogw, by ten
kamienny spokj wytrcaj wroga z rwnowagi, lecz duo straszniejsza jest otaczajca
go pomci. Jeli Kapitan Stray Feniksa zostanie Wyczony z akcji! w fazie walki
ich aura strachu. W ich oczach byszczy ogie niezachwianej wiary w Stwrc Elfw,
wrcz, przemwi po raz ostatni i wezwie Asuryana, by ten ukara jego zabjc.
a powietrze wok regimentu zdaje si pulsowa surow moc Asuryana. Kadego,
Model, ktry Wyczy z akcji! posta bohatera specjalnego, traci niezwocznie K3
kto stanie na ich drodze, paraliuje poczucie strachu. Na polu bitwy Stranikw
punkty W, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.
Feniksa znale mona w rejonie najbardziej zaartych walk. Znaj wszake swj los i
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
wiedz, czy przeyj, czy oto nadszed czas ich mierci tak czy owak, bitwa nie
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1-2
budzi w nich adnego lku. Stra Feniksa synie ze swego najwaniejszego
oznacza, e Caradryan wyrusza w drog powrotn do Ulthuanu i do Komnaty
obowizku, jakim jest eskortowanie nowo wybranego kandydata na Krla Feniksa w
Dni - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 3-4 oznacza, e
jego drodze do wiecznego pomienia, w ktrym nastpi ma odrodzenie Krla
Kapitan Stray Feniksa zada odu w postaci K6 upw! (zobacz ROZDZIA
Feniksa. Kiedy Krl Feniks umiera, Stranicy pojawiaj si bez ostrzeenia, gotowi
XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e Caradryan zaaferowany
ponie zwoki na pokad Biaego Statku, ktry zabra go ma na miejsce ostatecznego
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.
spoczynku.
W modoci Caradryan by aroganckim panitkiem. Przystojny, bogaty,
potny i zarozumiay by klasycznym przykadem znudzonego arystokraty Elfw
Wysokiego Rodu. ycie Caradryana ulego zmianie, kiedy odby pielgrzymk do
wityni Asuryana, pielgrzymk, ktr szlachta Elfw odbywa przynajmniej raz w
yciu. Tam, okazujc najgorszy w wiecie rodzaj arogancji, pozwoli, by ciekawo
zwyciya nad rozsdkiem i wkrad si do witej Komnaty Dni. Czego by
wiadkiem, tego nie wie nikt, ale kiedy z stamtd wyszed, by ju kompletnie
odmieniony. Na jego czole byszczaa runa Asuryana, znak e Bg Stwrca wybra go
na swojego sug. Czemu Asuryan wybra Caradryana na wykonawc swojej woli nie
wiadomo, ale Caradryan porzuci swoje ziemskie dobra i zoy tego samego dnia
przysig Stranika
Feniksa, by od tej pory nie przemwi ani sowem.
Caradryan spdza dni na medytacji w Komnacie Dni, odczytujc ponce
litery, ktre mwi o przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Przez lata zbliy si
jeszcze bardziej do mdroci Asuryana, a w kocu prastary bg Elfw wyznaczy go
na Kapitana Stray Feniksa. Odtd przewodzi Stranikom w czas wojny i w czas
pokoju, wypeniajc rozkazy swego nieziemskiego Pana i pojawiajc si na polu bitwy
z woli Asuryana. Suy i wypenia plany Ojca Bogw, kierujc si jego mdroci i
uywajc do realizacji jego celw siy wasnych ramion.
UWAGI: Caradryan moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Elfowie Wysokiego
Rodu z Ulthuanu. Aby zatrudni Posta Dramatu DOWDCA musi posiada Hem
Fortuny oraz Straniczego Feniksa lub wite Kadzido (zobacz ROZDZIA XV:
EKWIPUNEK).
Kapitan Stray Feniksa, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, bohater specjalny
moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
PRAWDZIWA WIARA: Wiara w Asuryana chroni Caradryana przed zrodzon z
Chaosu plugaw magi. Model Kapitana Stray Feniksa podlega zasadzie specjalnej
ODPORNO NA MAGI (3).
RUNA ASURYANA: Moc Asuryana chroni Kapitana Stray Feniksa, Caradryan
uzyskuj Magiczn Ochron na 4+.
NIWIARZ: Stra Feniksa przez wieki doskonali swe umiejtnoci walki
wrcz. Dziki biegoci, z jak Kapitan Stray Feniksa posuguje si swoim
orem, na pocztku kadej fazy walki wrcz Caradryan moe, dziki
zastosowaniu odpowiedniej techniki fechtunku, posugiwa si orem
tak, jakby bro posiadaa jedn z nastpujcych cech: DRUZGOCZCY,
PRECYZYJNE UDERZENIE, PRZEBICIE PANCERZA lub SZYBKI. Jeli bro
posiada ju ktr z cech ora, zdolno Postaci Dramatu nie wpywa na
bro, chyba e bohater specjalny wybierze cech, ktrej bro nie posiada.

1|Strona