You are on page 1of 2

UBND TINH PHU THQC0NG HOA XA HOI CHU NGHlA VIET NAM

SO VAN HOA/THETHAO VA DU LICHDoc lap - Tir do - Hanh phiic

S6: 31^/QD- SVHTTDLPhu The?, ngay 2^h thdng 7 ndm 2017

QUYETDINH
V/v Thanh I^p Ban To chii-c Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Thp
Ian thir nh^t nam 2017

GIAM DOC SOf VAN HOA, THE THAO VA DU LICH PHU THO

Can cur Quyet dinh 25/2016/QB-UBND ngay 17/8/2016 cua UBND tinh Phu
Thp ve viec ban hanh quy dinh phan cap quan ly to chuc bo may va can bo, cdng

chuc, vien chiic nha nude tinh Phu Thp;


Can cu Quygt dinh 14/QD-UBND ngay 04 thang 05 nam 2017 cua UBND
tinh Phu Tho vb viec ban hanh chirc nang, nhiem vu, quyn han va to chuc bo may

cua Sd Van hoa, The thao va Du lich tinh Phii Tho;


Can cu Ki hoach 28/KH-SVHTTDL ngay 23/6/2017 cua So Van hoa, ThS
thao va Du lich Phu Tho v6 viec To chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho

Ian thii nhat nam 2017;


Xet de nghi cua Truong phong Quan ly Du lich,

I vQUYET DINH:
Dieu 1, Thanh lap Ban to chiic Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phil Tho Ian

thu nhat nam 2017 gom cac ong (ba) co ten sau:

*Tneafng ban:
-Ong Nguyln Die Thuy - Pho Giam doc So VITTTDL Phu Thp

*Pho trifling ban:


-Ong Nguyen Manh Than - Chii tich Hiep hoi Du lich tinh Phu Thp
*Uy vien:'
1 .Ong Le Th8 Vang - Pho Chu tich Hiep hoi Du lich Phu Thp
2.Ong Tran Thanh Son - Pho Chii tich Hiep hoi Du lich Phu Thp
3.Ba Vu Thi Hoai Phuong - Truong phong Quan ly Du lich So VTHTDL
4.Ba Trin Thj Minh Hien - Truong phong Ke hoach - Tai chinh So VHTTDL
5.Ong Hoang Trung Kien - Trucmg phong T6 chirc Phap chg Sd VHTTDL
6.Ba Nguyln Thi Bach Tuy^t - Pho Chanh Van phong Sd VHTTDL
7.Ba Duong Nhj Ha - Trucmg phong Phat triln TNDL Sd VHTrDL
8.Ong Hoang Tu Dung - Hieu trudng Tnrong TC VSn hoa Nghe thuat va Du lich
9.Ba Phung Thi Hoa Le - Giam doc Trung tam Th6ng tin Xuc tien Du lich

10.Ong Nguyen Ich Hieu - Giam doc Khach s^n Mtrcmg Thanh Phu Tho
11.Ong Dao Kim Vien - Pho giam doc Khach san Viettri Garden, LJy vien
Ban chap hanh Hiep hoi Du ljch
12.Ong Nguyen Van Tuyen - Giam doc Cong ty CP Tap doan Lien ket
Hiing Vuang, Pho chii tich Hoi Lir hanh Phu Tho
13.Ong Le Manh Tudng - Giam doc Cong ty TNHH Du lich & Thuang
maiTudng Anh, Uy vien BCH Hiep hoi Du lich
Dieu 2. Ban To chtrc lam viec theo che do kiem nhiem, co nhiem vu:

Chi dao va trien khai to chirc Hoi thi Tay nghe Du lich tinh Phu Tho Ian thu
nht nam 2017 theo Ke hoach 28/KH-SVHTTDL ngay 23/6/2017 cua So Van
hoa, The thao va Du lich Phu Tho.
Nhiem vu ciia cac thanh vien do Trudng ban to chtrc phan cong, Ban to chtrc
ty giai the sau khi hoan thanh nhiem vu.

Dieu 3. Quyet djnh nay co hieu lire ke tr ngay ky, Trtrdfng phong To chiic -
Phap chd, Truong phong Quan ly Du Ijch, thd truong cac don vj, phong chuyen
mon thuoc So Van hoa, Th^ thao va Du Uch co lien quan va cac ong (ba) co ten tai
Dieu 1 can ctr Quyet dinh ihuc hien./.ft

AW nhan:
-UBND tinh (b/cao);
-Lanh dao So (b/cao);
-Luu: VT. QLDL(KB.2Ob).2t--'