You are on page 1of 12

4 Apabila haba dibekalkan, keadaan jirim

Uji Minda 4.2 akan berubah daripada pepejal kepada
cecair, dan akhirya kepada gas.
Hubungkaitkan daya tarikan antara zarah pepejal dengan 5 Perubahan keadaan jirim yang berlaku
pergerakannya.
2 Mengapakah zarah-zarah gas dapat bergerak secara
apabila haba dibekalkan ialah
rawak7 (a) peleburan
(b) pendidihan
(c) pemejalwapan
Perubahan keadaan jirim 6 Apabila haba terbebas, keadaan jirim
akan berubah daripada gas kepada
1 Halm ialah tenaga yang menggerakkan cecair, dan akhirnya kepada pepejal.
zarah-zarah di dalam jirim. 7 Perubahan keadaan jirim yang berlaku
2 jika suhu jirim semakin tinggi, zarah- apabila haba terbebas ialah
zarah akan memperoleh tenaga kinetik (a) pembekuan
yang lebih tinggi don bergerak dengan (b) kondensasi
lebih cepat. (c) pemejulwapon
3 ❑leh itu, perubahan keadaan jirim S Pemejalwapan berlaku apabila
berlaku melalui proses pemanasan atau keadaan jirim berubah daripada pepejal
penyejukan, iaitu apabila tenaga haba kepada gas atau sebaliknya tanpa
diserap atau terbebas daripada jirim. melalui peringkat cecair.

Proses Perubahart keaciaan jir n; Penerangan eingkas

Peleburan • Apabila pepejal dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah-
zarahnya.

Mt* • Zarah-zarah memperoleh tenaga kinetik yang lebih banyak dan
bergetar dengan lebih cepat.
Pepejal Cecair • Pada takat Iebur, zarah-zarah pepejal memperoleh tenaga yang
mencukupi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah dan
seterusnya bergerak secara bebas.
• Pepejal melebur dan bertukar kepada cecair.

Pendidihan • Apabila cecair dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah-
zarahnya.
• Zarah-zarah cecair memperoleh tenaga kinetik yang lebih banyak
dan bergerak dengan lebih pantas.
Cecair Gas • Pada takat didih, tenaga yang diperoleh membolehkan zarah-
zarah mengatasi daya tarikan antara zarah dan terbebas sebagai
gas.

Pemejalwapan • Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarahnya memperoleh tenaga
yang lebih banyak dan bergerak dengan lebih cepat.
0 • Zarah-zarah pepejal terpisah daripada kekisi pepejal dan
terbebas sebagai gas ke udara.

Pembekuan • Apabila cecair disejukkan, zarah-zarahnya akan kehiiangan tenaga
dan ditarik bersama oleh daya tarikan yang kuat anima zarah.
• Hal ini menyebabkan zarah-zarah cecair tidak bebas bergerak dan
bergetar setempat sahaja.
Cecair 'epejal • Cecair membeku untuk menjadi pepejal.

zarah. Pemejalwapan • Apabila gas disejukkan. bergerak dengan semakin pantos kerana (b) Di AB. bahan berada dalam keadaan suhu (°C) pepejal dan cecair. Gas bertukar Gas Cecair kepada cecair. Pepejal mula melebur. Proses Perubahan keadaan jirim Nnerangan ringkas Kondensasi • Apabila gas disejukkan. (d) Di BC. zarah-zarahnya kehilangan tenaga dan ditarik bersama oleh daya tarikan yang kuat antara zarah. bahan dalam keadaan cecair. bahan berada dalam keadaan meningkat dan menyebabkan zarah-zarah pepejal.2 Perubahan keadaan jirim yang rnefibatkan penyerapan atau pembebasan haba Pepejal Peleburan (haba diserap) Pembekuan (haba terbebas) Kondensasi (haba terbebas) Gas Cecair Pen idihan (haba diserap) ■ Rajah 4. A Jadual 4. Suhunya (a) Di A. pemanasan diteruskan. 0 • Hal ini menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan perlahan. 1 Apakah perubahan haba semasa proses penyejatan? Peringkat BC 2 Berikan tiga contoh jirim yang mengalami proses Pemejalwapan.3 meningkat clan tenaga kinetiknya bertambah. Tenaga yang diserap oleh beberapa lama di dalam almari? zarah-zarah adalah cukup untuk mengatasi daya tarikan antara 9 Perubahan keadaan jirim dapat dijelas. Peringkat AB (I) Di CD. zarah-zarahnya kehilangan tenaga dan ditarik bersama ()Leh daya tarikan antara zarah yang kuat. Tenaga hobo yang dibekal- takat kan digunakan untuk mengatasi didih daya tarikan antara zarah. . • Hal ini menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan sangat perlahan. Suhunya tidak meningkat walaupun pemanasan diteruskan. tenaga diserap oleh zarah-zarah tenaga kinetiknya telah bertambah.2 Graf tentang pemanasan suatu bahan (e) Di C. Suhu bahan Uji Minders 4. Peringkat CD A Rajah 4. kan melalui graf. • Jarak di antara zarah-zarah gas menjadi iebih rapat. Hal ini takat 13 menyebabkan perubahan keadaan lebur daripada pepejal kepada cecair. Suhu ) masa (minit) yang malar ini disebut takat lebur. Gas Pepejal • Jarak di antara zarah-zarah gas menjadi lebih rapat.1 Perubahan keadaan jirim yang mehbatkan perubahan baba apabila dipanaskan. Gas bertukar kepada pepejal. (c) Di B. bahan masih dalam keadaan 3 Mengapakah saiz ubat gegat mengecil setelah dibiarkan pepejal.

4) Bilangan proton Bilangan neutron Hidrogen 1 Helium 2 2 2 Karbon 6 6 6 Natrium 11 11 12 • jadual 4. bercas positif. 11 Ion negatif terhasil apabila bilangan 8 Ion positif ialah zarah-zarah yang elektron melebihi bilangan proton.4 Bilangan subatom dalam atom-atom yang berlainan 7 Ion ialah atom-atom atau zarah-zarah 9 Ion positif terhasil apabila bilangan yang bercas.4 Atom sebarang unsur adalah neutral elektron Dalam satu atom kerana bilangan proton dan bilangan neutral.5 Zarah-zarah subatom dalam suatu atom Bilangan proton = bilangan elektron atau Bilangan cas positif = bilangan cas negatif 6 Bilangan zarah subatom berbeza dalam atom-atom yang berlainan. nukleus —proton proton adalah sama dengan 5 Bagi suatu atom neutral. jumlah cas positif orbit neutron bilangan elektron dalam nukleus adalah sama dengan jumlah cas negatif daripada elektron yang mengorbit di sekeliling nukleus • s . Ion terhasil apabila ter.5 Cara penentuan cas pada zarah cas negatifnya. (jadual 4. rijoit 1. 13 13 14 13 proton = 13 cas positif = 13+ Zarah M merupakan 13 elektron = 13 cas negatif = 13 — atom neutral kerana 0 • j bilangan cas positif sama dengan bilangan ■ Jadual 4. L 11 10 12 11 proton = 11 cas positif = 1 1 + Zarah L merupakan ion 10 elektron = 10 cas negatif = 10 — positif kerana 1 mempunyai 1 cas positif yang berlebihan. . Koridor Sains Proton dan neutron adalah kira-kira 100 000 kali lebih kecil daripada atom. seimbang. bilangan elektron di dalam atom adalah soma. proton melebihi bilangan elektron. dapat bilangan proton (cas positif) dan 10 Ion negatif ialah zarah-zarah yang bilangan elektron (cas negatif) yang tidak bercas negatif. Bilangan Bilangan Bilangan Utah Penerangan proton elektron neutron K 9 10 11 9 proton = 9 cas positif = + Zarah K merupakan ion 10 elektron = 10 cas negatif = 10 — negatif kerana mempunyai 1 cas negatif yang berlebihan.

Hidrogen Helium 2 2 2 2 4 Litium 3 3 4 3 7 BerlHum 4 4 5 4 9 Boron 5 5 6 5 11 Karbon 6 i 6 6 6 12 Nitrogen 7 7 7 7 14 ❑ ksigen 8 8 8 8 16 Fluorin 9 9 10 9 19 Neon 10 10 10 10 20 ■ jadual 4. dapat dihitung jika nombor proton don elektron. ion positif.6 Nombor proton --.elektron dalam atom neutral nukleus atomnya.. Berapakah Mangan proton. dan neutron? nombor nukleonnya diketahui. Bilangan elektron = 7 3 Bagi suatu atom yang neutral._ 13 i 13 14 elektron neutron (b) Bilangan neutron = nombor — Mangan nukleon .. nombor proton.6 Hubungan anrara bilangan zarah subatom. nombor Bilangan neutron ---. 7 fadual 4. neutron dan bilangan proton clan neutron dalarn elektron yang dimiliki oleh atom itu? atom suatu unsur. = nombor nukleon — bilangan proton proton proton proton 6 Bagi atom yang neutral: 11 1 10 12 (a) Nombor nukleon = bilangan bilangan Mi. dan nombor nukleon . Nombor proton dan nornboe ► okleon nombor nukleon 14 1 Nombor proton ialah bilangan proton dalam atom suatu unsur. nombor proton —7 N simbol uncut 2 Unsur-unsur dapat dibezakan dengan !Mangan proton = 7 merujuk kepada nombor protonnyo. 5 Bilangan neutron dalam suatu atom 2 Apakah kandungan nukleus atom? 3 Apakah cos yang terdaput dalam proton. 4. dan ion negatif daripada jadual di atas.14 7 = 7 proton juga merujuk kepada bilangan elektron dalam atom itu.6 menunjuldcan bahawa atom- atom unsur yang berlainon mempunyai 4 Nombor Proton dan Nombor bilangan proton dan elektron yang berbeza. Nukleon Dalam Atom Unsur 8 Atom-atom bagi unsur tertentu dapat diwakili oleh simbol yang berikut. 4 Bilangan neutron = nombor nukleon — nombor proton Zortth .elektron Kenai pastikan atom neutral. Norribbrnukleon = proton bilangan neutron nombor bilangan 1 Nyatakan tiger jenis zarah subatom dalam proton neutron atom.bilangan proton 1 Suatu unsur didapati mengandungi 6 proton dalam = bilangan . Apakah unsur itu? 2 Suatu atom mempunyai nombor proton 12 dan nombor 4 Nombor nukleon ialah jumlah nukleon 23.

tersebut masing-rnasing ialah 12 dan 35. 8 8 —0 —ksigen 16 8 8 7. a4gius'ne utron V 7 7 9 X 10 Y 7 8 10 11 (b) Apakah nombor proton dan nombor nukleon bagi unsur Z? (c) (i) Kenal pasti sepasang isotop duripoda jadual di atas. Nonibor Nornbor Bilangan Bilangan Bilangan Unsur lsotop Simbol elektron nukleon proton . thiviur hettop Biionigan prfitt) tiilaugaa tlektron Biltatgon neutron Klorin-35 35 C1 17 Klorin Klorin-37 37 C1 17 '' • . (ii) Berikan inferens kepada jawapan anda di 2(c)(i). 2 (a) Lengkapkan jadual yang berikut. nukleon yang berbeza.2c 12 6 6 6 Ka r bon-13 Iat c 13 6 6 7 6 d r. proton neutron 3 Hidrogen Hidrogen-1 (protium) 1 H 1 1 1 0 pt Hidrogen-2 (deuterium) 2 1 1 1 1 Hidrogen-3 (tritium) 3 H 3 1 2 16r.12 dan karbon-13. Atonn 8i 441AL. Ka rbon-14 14 6 8 A Contob-contoh isatop DO! 1 Takrifkan nombor proton dan nombor nukleon. isotop karbon-14 1 Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang mempunyai takat lebur. - 3 Isotop-isotop bagi unsur yang soma proton dan neutron dalam nukleus bagi kedt. 3 Lengkapkan bilangan zarah subatom bagi isotop-isotop klorin. Sebagai contohnya.-. jurnlah bilangan . 0 ks igen-17 17 8 8 9 8 180 Oksigen-18 8 18 8 8 10 8 Kar bon Karbon-12 lr.a-dua atom mempunyai sifat kimia yang sama. takat didih dan sama yang mempunyai bilangan proton keturnpatan yang lebih tinggi daripada yang sama tetapi bilangan neutron yang isotop karbon . karbon 12 dan klorin 35. 2 Isotop juga dapat ditakrifkan sebagai Koridor Sajns atom-atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton yang sumo tetapi nombor Saintis menarnakan suatu isotop dengan meletakkan nombor di belakang nama unsur.Isotop 4 Sifat fizik isotop adalah berbeza. Sebagai contoh. Dalam hal ini. berbeza.

membentuk Jadual Berkala moden yang digunakan pada hari ini. dan 2 Setiap turus menegak disebut kumpulan.99 7 8 70 9 27 10 11 12 AI 28 311 13 Si PI 3 34 17 'la menyusun unsur-unsur dalam Jadual Berkala K_ Ca Sc Ti V Cr iMn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se 18 411 42 '43 44 45 47 48 a 50 51 52 53 64 • RI) V Zr Nb Mo Tc Hu Rh Pd A Cd In Sn Sb .7 Maklumat yang dapat diperoleh daripada Jadual Berkala . 1 Kebanyakan unsur dalam Jadual Berkala 4 Setiap bads mendatar disebut kala. logam mempunyai sesetengah sifat logam 7 Kumpulan 1 (logam alkali) dan Kumpulan 2 dan bukan logam. Semua unsur peralihan ialah menghasilkan Jadual Berkala yang dijadikan sebagai konduktor elektrik yang baik (menunjukkan asas untuk Jadual Berkala moden. dari kid ke kanan clan dari atas ke bawah dalam Jadual Berkala. bukan logam. • Pada tahun 1914. 10 Unsur-unsur yang terletak di antara Kumpulan 2 dengan 13 ialah unsur-unsur !Candor Sains peralihan. 4 Contoh unsur separuh logam ialah boron. 2. (logam alkali bumf) terdiri daripada logam. kanan. unsur-unsur yang telah rnemperbaiki Jadual Berkala Mendeleev dan dinomborkan dari 58 hingga 71 disena. Ringkasan makiumat yang dapat diperoleh daripada Jadual Berkala Kumpulan 13 1 Kumpulan 2 mengandungi 1H mengandungi 13 14 15 16 17 He unsur-unsur I 2 unsur-unsur 5 6 7 B 9 1 11 logam BONO F No Nombor ini mewakili Be logam nombor proton yang 3 4 12 Nal Mg 3 4 20 21 22 23 5 6 24 . 1 Dalam Jadual Berkala. 2 Kebanyakan unsur bukan logam terletak 6 Dalam J adual Berkala.1.Pengelasan unsur raikan secara berasingan sebagai ski Lantanida. sifat logam). H. Kedudukan logam. silikon. 8 Unsur-unsur Kumpulan 17 adalah bukan 5 Apabila merentas suatu kala dari kid ke logam yang disebut halogen. merentas kola. kepada bukan logam. unsur-unsur disusun 13 Dalam Kala 7. Dmitri Mendeleev. Moseley. Separuh dari 1 hingga 7. Te I )(Ail 58 56 71 72 73 74 76 76 77 7P 79 80 82 83 1 04 s5 55 6 Cs Ba 1.G. dan unsur-unsur berubah secara beransur-ansur apabila peralihan. Nombor proton meningkat secara berasingan sebagai ski Aktinida. ahli fizik British. ialah logam.J. dan antimoni. 17. separuh logam 3 Unsur-unsur dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang serupa. iaitu unsur-unsur dalam 5 Sifat kimia dan sifat fizik unsur-unsur Kumpulan 1. ahli kimia Rusia.1 Rf Db sg j Bh Hs Mt Ds Kumpulan 17 Kumpulan 18 mengandungi mengandungi unsur- Kumpulan 1 mengandungi Kumpulan unsur atau unsur-unsur gas asli yang unsur halogen unsur-unsur logam yang logam peralihan paling tidak reaktif (bukan logam) paling reaktif ■ Rajah 4. kumpulan yang dinomborkan dari 1 3 Tujuh unsur di antara logam dengan bukan hingga 18 dan 7 kala yang dinomborkan logam adalah separuh logam. 13. telah berjaya mengelaskan unsur-unsur untuk dan berkilau. unsur-unsur yang dinom- mengikut tertib nombor proton yang borkan dari 90 hingga 103 disenaraikan semakin menaik. logam yang reaktif. terdapat 18 dalam Kumpulan 16. dan 18. sifat logam berubah secara beransur- 9 Kumpulan 18 terdiri daripada gas adi yang ansur kepada separuh logam dan alchimya stabil secara kimia dan tidak reaktif. 11 Kebanyakan unsur peralihan adalah keras • Pada tahun 1869. 12 Dalam Kala 6.1 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TI Ph Si Pa AE Rn 0e 114 105 126 107 toe Too 110 111 7 FE Ha 1.

1 Molekul ialah zarah paling ringkas yang 2 Natrium klorida. iticApo ■ Rajah 4. dan 8 Namun demikian. Daya tarikan antara ion yang berlawanan cas disebut daya tarikan elektrostatik.9 molekul ammonia terdiri daripada satu atom nitrogen dan tiga atom hidrogen igeo 7 Molekul terdiri daripada atom-atom unsur 0 ion natrium ion klorida bukan logam yang diikat melalui ikatan ■ Rajah 4.10 Ikatan kovalen dan daya Van der Waals 3 Atom-atom dalam bahan atom tersusun dalam bahan molekul rapat. plumbum (II) bromida clan terdapat dalam bahan molekul. Atom klorin + elektron klorida 6 Sebagai contohnya. Sifat fizik bahan atom. apabila natrium 3 Bahan molekul terbina daripada molekul (logam) bertindak balers dengan klorin (gas) yang mempunyai dua atau lebih atom untuk membentuk sebatian. atom natrium dengan jenis yang sama. 5 Bahan molekul juga boleh terbina daripada 4 Atom klorin akan menerima elektron untuk duct atau lebih atom dengan jenis yang membentuk ion negatif. tarikan antara zarah. bahan molekul. padat dan teratur dalam kedu-dukan tetap. 3 Sebagai contohnya. Sebagai contohnya.1rd . dan iodin ialah contoh sebatian ion.8 Susunan atom dalam logam 1 Bahan ion terbentuk apabila atom-atom logam berpadu dengan atom-atom bukan Bahan molekul logam melalui ikatan kimia untuk membentuk sebatian. plumbum. daya tarikan antara bahan ion molekul dalam bahan molekul adalah lemah secara relatif. been inan. don natrium. satu soma lain. contoh-contoh bahan molekul. daripada (a) unsur yang sama jenis atom (b) unsur yang berlainan jenis Bahan ion A Rajah 4.11 4.7 4 Atom-atom datum bahan atom diikat bersama melalui ikatan kimia yang Berikan satu contoh bahan molekul lain yang terdiri kuat. ikatan kovalen antara dua molekul (lemah) dua atom (kuat) 2 Semua logam ialah bahan atom. . Daya tarikan antara Sifat-sifat fizik bahan bergantung pada molekul yang lemah dalam bahan molekul susunan zarah-zarah dan kekuatan daya ini disebut daya Van der Waals. dua atom oksigen ion positif. akankehilangan elektronuntukmembentuk 4 Sebagai contohnya. magnesium oksida merupakan contoh- 2 Nitrogen. sulfur dioksida. besi. berpadu untuk membentuk satu molekul Atom natrium —4 ion natrium + elektron oksigen.11 Susunan dalam sebatian kovalen yang kuat.Bahan atom 0-0 1 Bahan atom ialah bahan yang terdiri daya Van der Waals antara daripada atom sahala. ■ Rajah 4. satu atom nitrogen berpadu dengan tiga atom hidrogen untuk 5 Ion positif dan ion negatif tertarik antara membentuk satu molekul ammonia. !'. Cl -.

„„„ Kekonduksian elektrik Semua logam dan karbon (grafit) Tidak mengkonduksikan arus Mengkonduksikan arus elektrik mengkonduksikan arus elektrik elektrik dalam keadaan leburan atau larutan akueus . y Pe • . ion- ion bebas bergerak untuk membawa cas elektrik. ion-ion yang membawa cas keadaan larutan akueus atau leburan. Bahan on mengkonduksikan arus elektrik dalam • Dalam keadaan pepejal. Takat lebur dan takat Adalah tinggi untuk bahan atom :• Oleh sebab daya tarikan yang kuat antara zarah. . dan bahan ion terhadap susunan zarah dan daya tarikan antara zarah . • . Adalah tinggi untuk bahan ion • lon-ion positif dan negatif ditarik bersama oleh daya tarikan yang kuat. bahan ion dan sesetengah bahan • Zarah-zarah ditarik bersama oleh daya tarikan yang cecair atau gas) pada molekul wujud dalam keadaan pepejal pada suhu kuat antara zarah. elektrik tidak bebas bergerak.• - Bahan molekul wujud dalam keadaan cecair atau Zarah-zarah ditarik bersama oleh daya tarikan yang gas pada suhu bilik.--* . sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. bahan molekul. ^ -Y. yang neutral sahaja. bebas.. • Dalam keadaan larutan akueus atau leburan. suhu bilik bilik. Bahan atom. banyak didih haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan Adalah rendah untuk bahan molekul • Oleh sebab daya tarikan yang lemah antara zarah. bahan molekul. I lemah antara zarah. don bahan ion berdasarkan sifat fiziknya keadaan Penerangarl iingkas Keadaan fizik (pepejal. y • . Ion-ion yang membawa cas-cas elektrik tidak hadir... • Keterlarutan Tidak larut dalam air atau Kehanyakannya tidak larut dalam Kebanyakannya larut dalam air pelarut organik air tetapi larut dalam pelarut tetapi tidak larut dalam pelarut I organik (alkohol larut dalam air) organik • A H ' Perbandingan antara bahan atom. banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan Kekonduksian elektrik Bahan atom mengkonduksikan arus elektrik • Elektron-elektron yang membawa cas bergerak dalam keadaan pepejal dan leburan. Pepejal kecuali rnerkuri (cecair Pepejal: lodin Cecair: Air Gas: Oksigen Susunan zarah Disusun dengan sangat rapat Pepejal: Disusun dengan sangat Disusun dengan sangat rapat rapat Cecair: Disusun dengan kurang rapat Gas: Berjauhan antara satu sama lain Daya tarikan antara zarah Sangat kuat Lemah Sangat kuat Takat lebur dan takat didih I Tinggi Rendah Tinggi . Sifitt fizik Bahan molekul Keadaan fizik pada suhu bilik . Bahan molekul tidak mengkonduksikan arus • Bahan molekul terdiri daripada molekul-molekul elektrik. • Hubungan antara fizik bahan atom.

6 Sifat Dan Kegunaan Logam Koridor Sains Dan Bukan Logam Sejumlah lebih daripada 70 unsur yang ditemui di bumi Logam dan bukan logam adalah logam. fosforus. timah. 3 Karbon. 2 Berikan satu contoh bukan logam yang wujud dalam (cecair). 2 Besi. dan emas ialah contoh logam. aluminium. i 0 Perbandingan antara sifat fizik 'warn dengan bukan logam . Kira-kira 20 adalah unsur bukan logam 1 Unsur dapat dikelaskan kepada logam manakala selebihnya mempunyai sifat antara logam dengan bukan !warn. plumbum. aluminium.to. (c) keadaan gas Sifat fizik logam dan bukan logam Bukan logam Mempunyai permukaan yang Sifat permukaan Mempunyai permukaan yang berkilat pudar Mulur Kemuluran Tidak mulur (rapuhlmudah pecah) Boleh ditempa (Mudah digelek atau Ketertempaan Tidak dapat ditempa diketuk untuk menjadi kerajang atau kepingan yang nipis) al Tinggi Kekuatan regangan Rendah Konduktor elektrik yang balk Kekonduksian elektrik Tidak mengkonduksikan arus elektrik kecuali karbon H Konduktor haba yang balk Tinggi Tinggi I Kekonduksian haba Takat lebur dan takat didih Ketumpatan Konduktor haba yang temah (penebat ha* Rendah Rendah Pepejal (kecuali merkuri dalam Keadaan jirim path suhu bilik keadaan cecair) Pepejal. zink. (a) keadaan pepejal 5 Bukan logam wujud dal= keadaan (b) keadaan cecair pepejal. dan bukan logam.9 clan klorin ialah contoh bukan logam. cecair atau gas pada suhu bilik. 4. kuprum. fv't ri(:. bromin. cecair atau gas • Jadual I. iodin. zink. dan kuprum. 4 Semua logam wujud dalam keadaan 1 Berikan dua contoh logam yang wujud secara semula pepejal pada suhu bilik kecuali merkuri jadi. sulfur. 4. seperti ferum (besi).

air yang ditambahkan Ciri-ciri garam akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada 100°C dan membeku 1 Bahan tulen tidak mengandungi pada suhu yang lebih rendah daripada sebarang bendasing. penunu Bunsen. Bendasing meningkatkan takat didih air suling. 5 Sebagai contohnya. Adakah air pill yang bersih rnerupakan bahan tulen? 4 Sebarang bendasing yang ditambahkan Berikan alasan. semula. kan takat didih atriu merendahkan 4. Pemboleh ubah (a) yang dimalarkan: [Si padu air suling A Rajah 4. ji !Ando 4. ii Mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih '—termorneter cecair tulen Pernyataan masalah biker 5 Adakah kehadiran garam mempengaruhi takat didih air air ailing? suling Hipotesis Bendasing meningkatkan takat didih air suling. pada suatu bahan tulen akan menailc- Penemuan 5 Suhu campuran mendidih dicatat. Besi tulen melebur pada suhu 1 540 °C dan mendidih pada suhu 2 800 °C pada tekanan atmo. 3 Sebagai contoh.7 Kaedah Penulenan Bahan takat beku (atau takat lebur) bahan itu. garam Radas Bikar 100 cm 3 .11 sfera yang normal. termometer Ada 102 Prosedur 1 50 cm 3 air suling diisikan ke dalam bikar sehingga separuh penuh. . air tulen mendidih pada Nada dua bahan di dunia yang mempunyai takat lebur - suhu 100 °C clan ais melebur atau dan takat didih yang sama. Kesimpulan 4 Dua spatula garam ditambahkan ke dalam air soling tadi dan campuran itu dipanaskan 1 Hipotesis yang dibuat dapat diterima. tungku kaki tiga. 2 Bahan tulen selalunya rnempunyai takat lebur (takat beku) dan takat us Konsep didih yang khusus. 0 °C. kasa dawai. 3 Suhu air mendidih (takat didih) dicatat. membeku pada suhu °C pada tekanan atmosfera yang normal.14 Susunan radar untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air sang (b) yang dimanipulasikan: Kehadiran bendasing (c) yang bergerak Takat didih air suling Bahan Keputusan Air suling. 2 Bendasing meningkatkan takat didih air suling. Analisis 2 Air dipanaskan sehingga mendidih.

spatula. 4 1ii Mind° 4. air suling . 4 Rasa pepejal putih adalah rnasin.. bulat manakala proses kondensasi berlaku di 4 Larutan garam dididihkan di dalam kelalang dalam kondenser berdasar bulat.4.„„e----.41..4044441'4'4%. 4 Air pili dialirkan dari bahagian bawah kondenser ke 5 Cecair yang mengalir keluar dari kondenser bahagian atas untuk memastikan: Liebig dikumpulkan dengan menggunakan (a) kondenser penuh diisi air bikar. Penghabluran 1 Penghabluran ialah kaedah penulenan yang dijalankan untuk memperoleh hablur tulen daripada suatu larutan tepu bahan tersebut. 3 ❑ ua proses beriaku dalarn eksperimen ini.kr 0. 0 4' r . Pemerhatian 1 Suhu ketika cecair mengalir keluar = 100 °C Kesimpulan 2 Takat didih hasil sulingan = 100 °C Kaedah penyulingan digunakan untuk menulenkan 3 Rasa hasil sulingan adalah tawar.1. Perbincangan Analisis Alkohol dan air juga boleh dipisahkan melalui 1 Hasil sulingan itu ialah air tulen atau air suling. kasa dawai. rod habluran kaca. titisan-titisan cecair tidak berwarna terbentuk pada dinding dalam penutup periuk. campuran cecair dalam keialang daripada terlonjak 9 Pemanasan diteruskan sehingga semua air dalam naik ke atas dan masuk ke dalam cabang ketalang berdasar bulat hampir kering. Proses kan ke dalam larutan garam. 2 Larutan tepu ialah larutan yang mengandungi kuantiti bahan terlarut yang maksimum. • . 2 Beberapa ketulan serpihan porselin ditarnbah. 4 ■47. Mangkuk penyejat.14 Semasa memasak nasi. serpihan porselin juga dapat meme- kelalang dirasa.4.• ^. suatu campuran cecair..4••• 4-. Sebagal contohnya. kepada cecair. kertas turas. Adakah titisan-titisan cecair ini mengandungi sebarang bendasing? Berikan sebab. . penunu Bunsen. bikar 100 cm 3 .. penulenan garam daripada larutan tepu garam. menyejukkan wap dan mengkondensasikannya Sedikit cecair yang dikumpulkan itu dirasa. cahkan gelembung-gelernbung udara semasa campuran cecair dididihkan di dalam kelalang. tungku kaki tiga. 4/44 ti : /. (b) haba tidak terperangkap di dalarn kondenser 6 Suhu dicatat ketika cecair mengalir keluar dari 5 Air pili dialirkan melalui kondenser untuk kondenser. Inkuiri Penemuan Injuan Radas Mengkaji kaedah penulenan melalui proses peng. OrMgraMsisitt. 0-0 . 10 Sedikit pepejal putih yang tertinggal dalam 7 Selain itu. pendidihan berlaku di dalam kelalang berdasar 3 Air pill dialirkan melalui kondenser Liebig.N. .0. 2 Pepejal putih yang tertinggal dalam kelalang ialah garam (natrium klorida).44-/4"4%.. kaedah penyulingan.. corong turas.4:4-. kepingan asbestos Bahian Serbuk garam (tidak tulen). kondenser. 8 Cecair itu dididihkan dan takat didihnya 6 serpihan porselin dinnasukkan untuk mengelakkan ditentukan..

. proses penghab l uran Prosedur Analisis 1 50 cm 3 air suling dipanaskan di dalam bikar.air suling sejuk (I) (d) lel ■ Prosedur untuk menulenkan suatu bahan melaiu. Sebagai contohnya. hablur-hablur garam. Aplikasi kaedah penulenar 3 Contoh aplikasi proses penyulingan: (a) Pemecahan petroleum mentah 1 Proses penyulingan clan penghabluran kepada pecahannya dalam menara sexing digunakan untuk memperoleh penyulingan berperingkat petroleum bahan-bahan tulen. 3 Larutan tepu garam disejukkan untuk 3 Larutan dituras semasa campuran itu masih membolehkan penghabluran semula berlaku panas. untuk kegunaan sebagai bahan api 2 Kaedah-kaedah penulenan tersebut dapat kenderaan dan membuat pelbagai menghasilkan banyak bahan keperluan bahan plastik. sehingga tidak ada garam yang dapat larut. kepada larutan tepu garam. . harian. suling yang sejuk untuk menyingkirkan sebarang 5 Larutan tepu itu dipanaskan semula untuk bendasing daripadanya. . pengasingan pasir dan bendasing lain daripada air laut. penyejat air suling panaskan p (b) (c) (a) et--5. suatu larutan. Kaedah penghabluran digunakan untuk menulenkan 7 Campuran dituraskan untuk mengasingkan garam daripada larutan tepu garam yang tidak tulen. corong turas kertas turas mangkuk IMM*. Jika serbuk garam tidak melarut lagi dalam air. 2 Serbuk garam ditambahkan sedikit demi sedikit ke hal ini bermakna larutan garam sudah tepu. Pernevhatian liablur•hablur garam putih diperoieh pada akhir eksperimen. dalam air suling dengan menggunakan spatula 2 Larutan tepu dituras ketika masih panas untuk dan dikacau dengan menggunakan rod kaca mengelakkan penghabluran awal garam. 4 Larutan tepu yang panas itu dituang ke dalam 4 Hablur-hablur garam dibilas dengan sedikit air sebuah mangkuk penyejat. Pe rbinc ngan 8 Hablur-hablur garam dibilas dengan sedikit air suling yang sejuk. memekatkannya sehingga 3atau ?-4 daripada isi Kesimpulan padu asal. Kaedah penghabluran digunakan untuk 9 Hablur-hablur garam dikeringkan dengan kertas menyingkirkan bendasing yang tidak larut daripada turas. 6 Larutan itu disejukkan pada suhu bilik.