You are on page 1of 4

Republika Hrvatska

Općinski sud u Zadru


Prekršajni odjel

Broj: 21 Pp P-4308/2019

U I M E R E PU B LI K E H RVAT S K E
PRESUDA

Općinski sud u Zadru po sucu M. T., uz sudjelovanje zapisničarke A. K. odlučujući u


prekršajnom postupku protiv okrivljenog J. Ć. odlučujući po prigovoru na prekršajni nalog
PU zadarske, Postaje prometne policije od 23. listopada 2019. zbog prekršaja iz čl. 53. st. 3.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08., 48/10., 74/11., 80/13.,
158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) nakon provedene glavne nejavne rasprave 13. siječnja 2020.
u odsutnosti tužitelja, a nazočnosti okrivljenika i branitelja A. J., odvjetnika u Z., na temelju
odredbe čl.182.st.1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ 107/07., 39/13., 157/13., 110/15.,
70/17. i 118/18.) javno objavljujući oduku 16. siječnja 2020. u nazočnosti branitelja
okrivljenika i okrivljenika, a izočnosti tužitelja

presudio je

Okrivljeni: J. Ć., OIB:, sin pok. V. i I., dj. P.,. u A., N., s prebivalištem u K., D. Š. 106
A, VSS, po zanimanju policijski službenik, zaposlen u Struč. spec. kriminalistike, oženjen,
otac dvoje djece koje uzdržava, državljanin RH, neosuđivan

OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE

da je 12. ožujka 2019. u 12,41 sati u mjestu Žerava, Općina Nin, ulica Žerava kbr. bb
upravljao osobnim vozilom M1 marke Audi registarske oznake / kroz naseljeno mjesto
brzinom od 165,6 km/h koja brzina je utvrđena korištenjem uređaja TRAFFIVISSION
08858, a umanjena za 10% sigurnosne razlike iznosi 149,04 km/h dakle kretao se brzinom
koja je za 99,04 km/h veća od dopuštene

pa da je učinio prekršaj iz čl. 53. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na temelju odredbe čl.140. st. 2. Prekršajnog zakona troškovi prekršajnog postupka


padaju na teret proračunskih sredstava.

Obrazloženje

PU zadarska, Postaja prometne policije Zadar pod uvodno naznačenim brojem donjela
je prekršajni nalog protiv okrivljenika zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci
ove presude koji je po prigovoru okrivljenika stavljen van snage i provedena glavna rasprava
u skladu sa zakonom.

1
Broj: 21 Pp P-4308/2019

Okrivljeniku se stavlja na teret učin prekršaja kojim je propisano da će se novčanom


kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana
kazniti za prekršaj vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na
sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

Okrivljenik se brani navodeći da je 12. ožujka 2019. redovno radio u službi u


Ravnateljstvu policije gdje je ujutro obnašao svoje redovne zadaće. U 09,00 sati po planu je
bio u kabinetu ministra unutarnjih poslova na sastanku vezano za novi Zakon o sigurnosti
prometa na cestama jer je bio i voditelj skupine za izradu nacrta novog Zakona o sigurnosti
prometa na cestama. Tada nije imao u planu i po rasporedu ići u pravcu Zadra, ali je dobio
operativnu informaciju vezano za teška kaznena djela gdje je u točno određeno vrijeme trebao
biti na točno određenom mjestu na području zadarske županije. S obzirom da kao zamjenik
glavnog ravnatelja ima pravo i duži službeno vozilo koje je vidljivo označeno sa svjetlosnom
signalizacijom i prepoznatljivo kao policijsko vozilo, a s ciljem da ne kompromitira izvršenje
službenog zadatka uzeo je privatno osobno vozilo koje mu je u tom trenutku služilo kao
službeno vozilo. U inkriminirano vrijeme ni u jednom trenutku ni tada ni medijski ni danas ne
poriče da je upravo koristio navedeno vozilo koje je evidentirano u prekršajnom nalogu, ali u
tom trenutku nije htio iznositi policijskim službenicima odnosno policijskoj patroli koja ga je
zaustavila, podatke vezano za zadaće zbog kojih je došao. S obzirom na mjesto utvrđenja
brzine želi reći da prilikom vožnje i prekoračenja brzine je u svakom trenutku vodio brigu o
drugim sudionicima prometa na cesti što se može vidjeti iz same snimke te ni u jednom
trenutku nije obijesno vozio. S obzirom da jako dobro poznaje cestu, s obzirom na mjesto
utvrđene brzine gdje je neposredno nakon završetka kuća dodao brzinu i u tom trenutku je
vodio brigu o sigurnosti sebe i drugih sudionika u prometu. Ono što još može dodati kao
policijski službenik sa 28 godina aktivnog staža u policiji i kao operativni zamjenik glavnog
ravnatelja policije bio je svjestan da mu Zakon o sigurnosti prometa na cestama u čl. 150.
dozvoljava kršenje prometnih propisa za službene potrebe na način da ne ugrožava druge
sudionike u prometu. Ono što još može dodati vezano za samo vozilo i njega kao vozača kroz
protekli niz godina, rukovodio je Mobilnom jedinicom prometne policije koju je i osnovao jer
je svaki policijski službenik i on osobno, bio dužan proći niz osnovnih naprednih i
specijalističkih tečajeva i obuka za brzu i dinamičnu vožnju te smatra da na ovaj način nije
apsolutno nikoga ugrozio, ali je zbog točno određenog vremena bio dužan i morao doći na
odredište. Toga dana operativna veza mu je javila da će se na području zadarske županije
izvršiti kupoprodaja ilegalnog oružja odnosno oružja koja potiču iz kaznenih djela. Isključivo
iz tog razloga je morao u točno određeno vrijeme i sa tom operativnom vezom koja je bila sa
njim u vozilu doći na odredište i izvršiti prepoznavanje navedenog oružja. Naime s obzirom
da je imao sve informacije za navedeno oružje trebao je određeni dio oružja i prepoznati,
odnosno on ga je jedini mogao prepoznati i na taj način razriješiti određena kaznena djela. Iz
razloga nekoprimitiranja same istrage morao je biti sa atipičnim policijskim vozilom da se ne
bi prepoznalo da je posrijedi prisutna policija. S obzirom na karakteristike vozila može dodati
da se radilo o vozilu marke AUDI RS6 koji je apsolutno prilagođen u svakom sigurnosnom
smislu većim brzinama.

Na pitanje branitelja odgovara da je u svakom trenutku vožnje vodio brigu o drugim


sudionicima u prometu što se uostalom vidi iz snimke i ni na koji način nije ugrozio nikoga.

Obrana je predložila ispitivanje načelnika PU zadarske, A. D. u svojstvu svjedoka te


radi zaštite službene tajne isključivanje javnosti za cijelu sljedeću raspravu.

2
Broj: 21 Pp P-4308/2019

Prijedlog obrane je prihvaćen te je sud isključio javnost u nastavku glavne rasprave, a


prije ispitivanja svjedoka dodatno ispitao okrivljenika u svezi sa službenom zadaćom koju je
obavljao navedene prigode.

U dokaznom postupku pročitan je zapisnik o izmjerenoj brzini kretanja vozila l.s. 9,


izvješće o počinjenom prekršaju l.s. 11, pregledana snimka 2126, pročitan Izvadak iz
prekršajne evidencije, potvrda Ravnateljstva policije, Ureda glavnog ravnatelja policije te u
svojstvu svjedoka ispitan načelnik PU zadarske, A. D..

Iz provedenih materijalnih dokaza proizlazi da se okrivljenik navedene prigode u


naseljenom mjestu, upravljajući vozilom reg oznaka / , kretao brzinom od 149,04 km/h, dakle
brzinom koja je za 99,04 km/h veća od dopuštene što on ne negira.

Međutim, iz potvrde Ravnateljstva policije, Ureda glavnog ravnatelja policije RH


proizlazi da je okrivljenik 12. ožujka 2019. u vremenu od 8,00 do 16,00 sati obavljao poslove
radnog mjesta zamjenika glavnog ravnatelja policije za kriminalitet. Nadalje, iz njegove
obrane kao i svjedočkog iskaza A. D., čiji iskaz je sud cijenio istinitim i vjerodostojnim te ga
u potpunosti prihvatio, a koji je sukladan obrani okrivljenika proizlazi pa je sud utvrdio da je
okrivljenik navedene prigode, kao policijski službenik, koristio privatno vozilo u službene
svrhe, kako sam kaže, „atipično policijsko vozilo“, poradi obavljanja službene zadaće vezane
za otkrivanje počinitelja teških kaznenih djela, odnosno pronalazak predmeta teških kaznenih
djela, da se ne bi osujetilo krim. postupanje. S obzirom na udaljenost koju je, od grada Z.,
nakon što je dobio informaciju, do mjesta odredišta,došlo je do prekoračenja brzine što je
vidljivo iz snimke, ali je također vidljivo da je pri tome vodio računa o svim drugim
sudionicima u prometu koje nije ugrozio takvom vožnjom. Na snimci je vidljivo da na tom
dijelu ceste gotovo nije bilo prometa, pogotovo ne pješačkog. Nadalje konkretno mjesto ima
oznaku naseljenog mjesta, a radi se o 4-5 kuća na preglednom pravcu u dužini od preko 1000
m.

Stoga je Sud utvrdio da su se ostvarili uvjeti za primjenu odredbe čl. 150. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama. Tom odredbom u glavi, naziva Vozila s pravom prvenstva,
propisano je da se, iznimno od odredbi članka 149. tog Zakona, a vodeći računa o sigurnosti
drugih sudionika u prometu, na vozila policije, vojne policije i carine bez obzira imaju li
ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala u
obavljanju službenih zadaća, ne primjenjuju odredbe tog Zakona o ograničenju brzine (članak
52. - 55.).

Člankom 149. cit. Zakona propisano je naime da se na vozila službe hitne pomoći,
vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova, vojne
policije i carine kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju
odredbe tog Zakona o ograničenju brzine (članak 52. - 55.).

3
Broj: 21 Pp P-4308/2019

Radi izloženog, kako je okrivljenik naznačene prigode upravljao privatnim vozilom


radi obavljanja službene zadaće, da ne bi došlo do kompromitiranja kriminalističke obrade, a
pri tom vodio računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, sud ga nije proglasio krivim za
prekršaj koji mu se stavlja na teret iako je u naseljenom mjestu vozio brzinom koja je za više
od 50 km na sat veća od dopuštene već uz primjenu odredbe čl. 150. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama, oslobodio okrivljenika od optužbe na temelju odredbe čl. 182.toč.1. jer
djelo za koje se optužuje po propisu nije prekršaj.

Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava jer je


okrivljenik oslobođen od optužbe, sve na temelju citirane zakonske odredbe.

Radi svega izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

U Zadru 16. siječnja 2020.

Zapisničar Sudac
A. K.,v.r. M. T.,v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od osam dana od dana dostave pisanog
otpravka presude. Žalba se podnosi preko ovog suda pismeno u dva istovjetna primjerka, a o
žalbi odlučuje Visoki prekršajni sud RH u Zagrebu.

Dostaviti:
- tužitelju
- okrivljeniku
- branitelju
- u spis

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik


A. K.