You are on page 1of 7

INFORMATIEWIJZER

Podcasting in
het onderwijs
Inhoud

Wat is een podcast? 4


Publisher / subscriber model 4
Verspreiding 4
Een aantal podcast aggregators 5
Podcast in het onderwijs 5
Een podcast maken – stappenplan 6
Bijlage 9

INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS 3


Ict op school informeert scholen over ict-ontwikkelingen in Publisher / subscriber model hoeft u namelijk niet meer alle sites afzonderlijk te bezoeken, Sander Kleinenberg – Nederlandse dance-dj.
het onderwijs. In een serie informatiewijzers geeft Ict op Podcasting maakt gebruik van het zogenaamde publisher-sub- maar kunt u volstaan met een zogenaamde RSS-lezer (software Pierre Gorissen – actieve Edukaster met informatie over ict
school uitgebreide informatie over een specifiek onderwerp. scriber model. Dit betekent dat u zich kunt abonneren op alle waarmee u de gewenste headlines ‘opspoort’). in het onderwijs.
In deze informatiewijzer leest u meer over podcasts en pod- podcasts van een persoon of organisatie. Bent u bijvoorbeeld
casting. Wat zijn podcasts? Hoe kunt u podcasts in het geïnteresseerd in alle podcasts van Ict op school, dan kunt u Via dezelfde techniek worden podcasts verspreid. Een podcast Een aantal podcast aggregators
onderwijs gebruiken? Wat is de meerwaarde ervan? En ten zich hiervoor gratis abonneren. Nieuwe podcasts worden dan wordt gekoppeld aan een zogenaamde RSS-feed (soort code), iPodder, www.ipodder.org (open source)
slotte: hoe kunt u zelf een podcast maken en in het curricu- automatisch op uw computer gezet. Ict op school is in dit geïnteresseerden kunnen zich op deze RSS-feed abonneren iTunes, www.apple.com/itunes (gratis)
lum opnemen? geval de publisher, u als abonnee bent de subscriber. waarna nieuwe podcasts automatisch bij abonnees terechtkomen. Doppler, www.dopplerradio.net (gratis)
Hebt u een audio/videofragment gemaakt én verspreid door Odeo, www.odeo.com (online, gratis)
Wat is een podcast? Verspreiding deze te koppelen aan een RSS-feed, dan is er sprake van pod- Podnova, www.podnova.com (online, gratis)
Een podcast is een soort radio-uitzending. De uitzending wordt Hoe werkt de techniek achter het publisher-subscriber model? casten. Overigens zijn er speciale podcast aggregators waar pod- Yahoo podcasts (online, gratis)
echter niet via de ether verspreid, maar via het internet. Wie De techniek is mogelijk via RSS. RSS staat voor Really Simple casts direct in kunnen worden afgespeeld of die bestanden een-
een computer en een microfoon heeft, kan beginnen met het Syndication en is een techniek die vooral bij weblogs en voudig naar een mp3-speler kopiëren. Podcast in het onderwijs
maken van zijn eigen uitzendingen. Deze laagdrempeligheid nieuwssites wordt gebruikt om geïnteresseerden direct te voor- Podcasts worden op verschillende manieren in het onderwijs
zorgt voor een grote diversiteit aan podcasts. Wie bijvoorbeeld zien van de allerlaatste headlines. Dit is vooral handig wanneer In Nederland hebben allerlei radio- en tv-programma’s een gebruikt. Globaal genomen zijn er drie mogelijkheden:
op zoek is naar onderwijsgerelateerde uitzendingen, kan er snel u meerdere websites en weblogs bezoekt. Via deze methode eigen podcast zodat zij ook op deze manier luisteraars bereiken.
honderden vinden. Maakt u een podcast voor een specifiek Naast commerciële aanbieders zijn er ook veel mensen die van- lessen verspreiden onder leerlingen: leraar > leerling;
publiek, dan wordt dit narrowcasting genoemd. Hebt u geen uit een hobby of overtuiging podcasts maken en deze versprei- werk presenteren: leerling > leraar/klas;
specifiek publiek voor ogen, dan wordt de term broadcasting den. Voorbeelden zijn: met elkaar over werk communiceren > leraar <> leerling <>
gebruikt. Joe Dion – een piloot die vertelt over zijn ervaringen in de leerling.
vliegbusiness.
Wikipedia omschrijft podcasting als “een systeem waarin pod- Jelle en Sarah – twee pubers in Rotterdam die vertellen over Grote Engelstalige onderwijsinstellingen stellen hun lessen als
casters audiobestanden (zoals mp3) met discussies, radioshows, hun belevenissen als puber. podcast beschikbaar zodat studenten gemiste lessen kunnen
muziekprogramma’s, beschikbaar stellen via internet”. Dit is ook Catholic Insider – een Nederlandse priester die zijn kerk zag inhalen. Ook zijn er scholen die leerlingen laten experimenteren
mogelijk met video (filmpjes) en tekst (pdf). De term podcas- leeglopen, maar met zijn populaire podcast honderdduizen- met podcasts om zo op een andere manier hun opgedane ken-
ting is een samentrekking van iPod, de draagbare mp3-speler den mensen bereikte. nis te presenteren. Naast deze voordelen van podcasts is er nog
van Apple, en broadcasting. Wim de Bie – een Nederlandse cabaretier, schrijver en zanger een ander voordeel. Leerlingen worden namelijk vaardiger in
die eigen podcasts publiceert. het werken met video en audio.

4 INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS 5


Enkele voorbeelden van podcasts door scholen: Onderwerpen van podcasts 3. Maak een script Optie 1: via de computer
 www.mees.ws – Een meester uit België die met zijn kinde- Waar kunt u een podcast van maken? Een aantal mogelijkheden: Bespreek eventuele vragen met betrokkenen. Bespreek ook de Microfoon: ingebouwd, als headset of een extern aan te
ren een weblog en podcasts maakt. U kunt met leerlingen een verhaal maken over een bepaald publicatie van het materiaal (een minderjarige moet toestem- sluiten microfoon
 http://www.pleiaden.nl/podcast/– De Pleiadenschool expe- onderwerp. ming van verzorgers/ouders krijgen). Opname-software: bijv. Audacity
rimenteert met podcasts, gemaakt door leerlingen. U kunt leerlingen ervaringen laten delen. Optie 2: via een extern apparaat
 U kunt verslagen maken van bezoeken buiten de school. 4. Neem materiaal op Mp3-speler, MiniDisk, Edirol R1, M-Audio Microtreck, etc.
Op www.ictopschool.net/podcast vindt u podcasts van Ict op U kunt leerlingen via een podcast hun werkstuk laten Er zijn apparaten die in goede kwaliteit opnemen in mp3-for- Eventueel met behulp van een externe microfoon
school. Deze gaan over alles wat Ict op school bezighoudt. Zo presenteren. maat, zoals de Edirol R1 of de M-Audio Microtrack. Uiteraard
hebben we bijvoorbeeld podcasts over U kunt leerlingen laten samenvatten wat er binnen de kunt u ook opnemen met een microfoon in/aan uw computer of 5. Verwerk het materiaal op de computer
schoolbezoeken in Engeland, leermiddelen school gebeurt (alternatief voor klassenkrant). met een ander opnameapparaat. Let op, de podcast wordt Zet het audio-bestand op de computer. Via optie 1 is dit al
in de nieuwe onderbouw in het voortgezet doorgaans gemaakt in mp3- of m4a-formaat, dus u moet het gerealiseerd, maakt u gebruik van optie 2, dan kunt u bijvoor-
onderwijs, internetscenario’s van de toe- Een podcast maken - stappenplan opgenomen materiaal wel kunnen converteren. beeld via een usb-kabel het audio-bestand op de computer
komst, het cyberschoolspel en vanuit de 1. Maak een plan zetten. Let er hierbij op dat al het materiaal als mp3 of m4a
Kennisrotonde Klassenmanagement en ict. Wat is het doel van de podcast? Tip! Let op dat u alleen kleine fragmenten opneemt. Het wordt opgeslagen.
 Wat is het onderwerp? is gemakkelijker om te werken met allemaal kleine
Lesideeën Wie is de doelgroep? stukjes, dan met grote fragmenten waar u veel delen Meestal wordt een podcast ondersteund door muziek. Om niet
Gebruik van podcasts Wat komt er in de uitzending? uit moet knippen. maandenlang te moeten betalen bij Buma Stemra, raden we u
Waarvoor kunt u podcasts gebruiken? Een aantal mogelijkheden: Wie verzorgt welke inhoud? aan om rechtenvrije muziek te gebruiken. Een aantal websites
 U kunt lessen verspreiden onder leerlingen die niet naar Hoe wordt de podcast binnen het curriculum ingezet? biedt rechtenvrije muziek speciaal voor podcasters:
school kunnen. Een programma waarmee u op een eenvoudige manier materiaal
 U kunt huiswerk inspreken en op deze manier communiceren 2. Verzorg de voorwaarden en middelen kunt opnemen, editen en exporteren is Audacity www.garageband.com
met uw leerlingen. Om een podcast te maken hebt u de volgende zaken nodig: (http://audacity.sourceforge.net). Omdat dit een open source http://music.podshow.com
 U kunt op afstand communiceren met een klas op school. Opnameapparatuur; (en gratis beschikbaar) programma is, gebruiken we in deze www.icompositions.com
 U kunt auditieve ondersteuning bieden aan leerlingen met Achtergrondmuziek; informatiewijzer dit programma als voorbeeld. Voor het
taalachterstanden. Computer met software om te bewerken; professioneel editen van podcasts worden echter andere Als alle onderdelen verzameld zijn, kunt u deze inlezen in een
 Internetverbinding; programma’s gebruikt. Een overzicht vindt u in de bijlage. editprogramma. Elk onderdeel (muziek, interview) krijgt een
 Website of weblog met RSS-feed. balkje in het programma:

6 INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS 7


6. Publiceer de podcast Maak een weblog aan. Abonneer je in een aggregator op de podcast en ze komen
Nu de mp3 klaar is, kan deze online worden gezet. Bijvoorbeeld Zet in het linkveld de directe link naar de online file, automatisch bij elke nieuwe uitzending op uw computer
binnen de webruimte van het schooldomein. Maak met bijvoor- bijvoorbeeld op het schooldomein. terecht!
beeld een ftp-programma een map files aan op uw domein en
zet hier de podcasts in met elk een unieke naam bijvoorbeeld
001, 002, 003, etc.

7. Maak de RSS-feed
Zoals al eerder gemeld maakt u voor het verspreiden van pod-
casts gebruik van RSS-feeds. U kunt zelf een RSS-feed in XML Publiceer het blog
(een uitgebreide HTML-code) maken, maar een gemakkelijke De RSS-feed van de podcast staat nu op:
manier is het verspreiden via een weblog. Bijvoorbeeld via een http://[naamvandeblog].blogspot.com/atom.xml
blog op www.blogger.com.
8. Verspreid de RSS-feed De podcastfeed van Ict op school in een aggregator
 Maak een weblog aan met de naam van de school. Ga naar www.feedburner.com
Met het editprogramma kunt u: Zorg er via Settings voor dat links aan een weblog Maak een account aan. Ict op school wenst alle podcasters veel succes!
 Stukken uit de mp3-bestanden knippen; gekoppeld kunnen worden: Geef de XML-feed (bijvoorbeeld
 Muziek onder de interviews zetten; http://[naamvandeblog].blogspot.com/atom.xml) in en Vindt u het leuk als we met u meeluisteren? Meldt uw podcast
 Stiltes invoegen; vink aan dat het een podcast betreft. dan aan via: info@ictopschool.net
 Tussen muziek en interview werken met fade out en fade in;
 Stukken interview harder zetten (bijvoorbeeld wanneer
iemand zacht praat);
 Effecten toevoegen (echo, herhalen, ruis verwijderen, tempo Noteer de RSS-feed die Feedburner maakt. Dit is het ‘adres’
wijzigen, etc.); van de podcast bijvoorbeeld
 Exporteren als mp3-bestand. http://feeds.feedburner.com/schoolnaam

Eindresultaat is één mp3-bestand.


Bijlage
Tip! Het editen met Audacity is redelijk eenvoudig. Oefe-
ning baart kunst. Let er bij het editen op dat even- Meer informatie / bronmateriaal Commerciële podcast-editprogramma’s
tuele muziek niet te hard is vergeleken met de stem. www.podcastplatform.com Garageband (Mac) www.apple.com/garageband
 www.edublogs.be Sony Sound Forge www.soundforge.com
 http://blog.forret.com/2004/10/how-to-podcast-with-blogger-and- Audio Edit www.audioedit.com
smartcast/ Adobe Audition www.adobe.com/audition
 www.podplaza.nl CakeWalk www.cakewalk.com
 www.podfeed.nl Castblaster www.castblaster.com
 www.podcastinfo.nl
 www.ossinhetonderwijs.nl/index.php?module=pagesetter&
func=viewpub&tid=10000&pid=19 of
www.ossinhetonderwijs.nl > Download > Startpakketten > Podcasten

INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS 9


8 INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS
© 2007 Stichting Kennisnet Ict op school Alle rechten voorbehouden.

Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ict- Hoewel aan de totstandkoming van deze uitga-
ondersteuningsorganisatie van, voor en door het ve de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
onderwijs. De stichting behartigt de belangen van auteur(s), redacteur(s) en uitgever van
de Nederlandse onderwijssector op het gebied van Kennisnet Ict op school geen aansprakelijkheid
ict, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
voor ict-producten en diensten en levert educatieve Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het
diensten en producten om het leren te vernieuwen. opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op
welke wijze dan ook, behoudens in geval de verveelvoudiging van de inhoud
Ict op school is een label van Kennisnet Ict op van deze uitgave plaatsvindt onder de licentie “naamsvermelding, niet-commer-
school. Als belangenbehartiger stelt Ict op school cieel, geen afgeleide werken” als gehanteerd door Creative Commons.
zich ten doel om organisaties uit het primair en
voortgezet onderwijs toe te rusten en te begeleiden Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5 Nederland
in hun keuze voor ict-producten en –diensten, onder
andere door het nauwkeurig specificeren van de De gebruiker mag:
onderwijsvragen op het gebied van ict. Ict op school • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
behartigt de collectieve belangen rond ict en onder-
wijs richting marktpartijen en politiek. Belangrijke Onder de volgende voorwaarden:
instrumenten zijn onderzoek naar het effect en ren-
dement van ict én monitoring van ontwikkelingen Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam van
op het gebied van onderwijs en ict. Kennisnet Ict op School te vermelden.

Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële


doeleinden gebruiken.

Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.

• Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van


dit werk kenbaar te maken aan derden.
• De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze Colofon
voorwaarden met voorafgaande toestemming van Kennisnet Ict op School.
Opmaak
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigen- Cees van Rutten, Den Haag
domsrechten onverlet.
Druk
(www.creativecommons.org/licenses) OBT BV, Den Haag

10 INFORMATIEWIJZER - PODCASTING IN HET ONDERWIJS


Stichting Kennisnet Ict op school

POSTADRES
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

BEZOEKADRES
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

T (079) 323 09 96
F (079) 321 23 22
E info@ictopschool.net
www.ictopschool.net

01.2007
www.ictopschool.net