SEKOLAH MENENGAH AGAMA DATO’ HAJI TAN AHMAD , 72400 SIMPANG DURIAN , NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS .

TEL: 06-4914680 / FAX: 06-4915073

LAPORAN PROGRAM SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR) 2012
TARIKH HARI MASA PERASM I LAPORA N 13 FEBRUARI 2012 ISNIN 7.45 PAGI PUAN ZAMRUD BT RIDZUAN (PENGETUA) Unit Hal EhwalMurid (HEM), SMA Dato Haji Tan Ahmadtelahmelancarkan Program SahsiahUnggulMurid(SUMUR)bermuladaribulanFebruari 2012 untukmeningkatkankualitisahsiahmurid-murid. Program iniberjalansepanjangtahundanpadasetiapketikamuridberada di kawasansekolah. Setiapmuridakandinilaiberdasarkankeperibadiandansahsiah yang ditonjolkanolehsetiapdaripadamerekasertadiberikanmarkah yang telahditetapkan Murid-muriddiagihkankepadabeberapakumpulan (USRAH) yang manasetiapkumpulanakandibimbingolehseorang guru mentor. Guru mentor dilantikdanberperananmemberiarahandantaklimatmengenaitemadansahsiah yang perludipraktikkanolehsetiappelajar. Pelajarakandinilaisepanjangtahunberdasarkansahsiah yang ditonjolkandalamkawasansekolah. ProjekperintisSumur yang diilhamkanPerdanaMenteriDatuk Seri Abdullah Ahmad Badawiitudandilaksanakan di setiapsekolah yang terlibatjugadiharapdapatmenjadijalanpenyelesaiandanpendekatanbagimengurangkanmasala hdisiplin di kalanganpelajarsekolah. InstrumenPemantauan Program SahsiahUnggulMurid( SUMUR ) inidibinaadalahuntukmenilaikeberkesananmodul SUMUR yang telah dilancarkanpelaksanaannya di sepuluhbuahsekolahrintispadatahun 2007. Pemantauanlebihdifokuskankepadaaspekperancangan, pengurusan, pelaksanaandankeberkesananmodulini di Sekolah-sekolahMenengahKebangsaan Agama, KementerianPelajaran Malaysia. PuanZamrudjugamengingatkanpelajartentangperipentingnyasetiappelajar yang beragama Islam untukberakhlakdenganakhlak yang terpuji. Beliauseterusnyamenyarankan agar pelajarpelajarmengamalkanKempen 7S iaitu 1. Senyum 2. Salam 3. Sapa 4. Sayang 5. Syukur 6. Segak 7. Syumul (sempurna) Dalammajlisitujugapelajarpelajartelahmembuatpersembahangimikiaitulakonanspontanberkaitan 7S dandeklamasisajakolehKetuaPemimpinpelajarSaudaraZamzuri Bin Abdul Aziz. Diharapkan agar program

HormatMenghormati 2. TadarusAl_Quran 3. PROGRAM BERBUDI BAHASA 1. SolatBerkualiti 2. 2. PROGRAM PENAMPILAN DIRI 1. TolongMenolong 3. ObjektifSUMUR : 1.. ZAMRUD BT RIDZUAN . LarasBahasa B. Pemakaian 2. Membericadangankepadapihaksekolahbagimembantupenambahbaikanprojek SUMUR di sekolah. kelemahandankekuatanmodul SUMUR yang telahdiedarkankeSekolah-sekolahMenengahKebangsaan Agama danSekolah Agama BantuanKerajaan.inimenjadipemangkindalammembinasahsiahpelajarmenjadilebihungguldimasahadapan. PROGRAM JATI DIRI 1. 3. 4. SemangatJuang PENUTU P Diharapkansemua guru dapatmemainkanperanandalammenjayakan program SUMUR ini. Memastikansekolah-sekolahmelaksanakanprojek SUMUR seperti yang disarankanoleh KementerianPelajaran Malaysia. DisediakanOleh: DisahkanOleh: …………………………………. PROGRAM MUTADAYYIN 1. Memastikanpihaksekolahmempunyaiperancanganprojek SUMUR di dalamtaqwim sekolah. Sabar&Tabah 3. Mengenang Budi/Menghargai 4. SikapPositif&Proaktif D. RAMZZA B SHAHRUDDIN …………………………………. Mengetahuisejauhmanakeberkesanan. 5. KPM. Berkeyakinan 2. MODUL PROGRAM A. Menilaikeberkesananprojek SUMUR dalammenyumbangpembangunan modal insan selarasdenganPelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Kepimpinan 4. TetapPendirian 4. AdabSopan 3. Kerjasama guru adalahdituntutagarmemberiimpak yang lebihkepadaparapelajar. AmalanZikir&DoaBerterusan C. Semogausahakitasemuadiberkati Allah SWT.

PENYELARAS SUMUR SMA DATO HJ TAN AHMAD PENGETUA SMA DATO HJ TAN AHMAD .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful