Bài 8

XÁC NH ANION NHÓM I (Cl±, Br±, I±, S2±, NO3±)
M c tiêu h c t p 1. Trình bày c c i m chung c a các anion nhóm I 2. Trình bày c hi n t ng c tr ng khi cho các anion nhóm I tác d ng v i Ba(NO3) và AgNO3. Vi t ph ng trình ion minh h a 3. Vi t tên, công th c hóa h c c a thu c th xác Br±, I±, S2±, NO3±) 4. Trình bày c hi n t ng d ng v i thu c th trên nh các anion (Cl±,

c tr ng khi cho các anion nhóm I tác

Xác
Xác hi n t

nh các ion là gì?

nh các ion là vi c s d ng các thu c th , t o ph n ng c tr ng mà ta có th quan sát c nh : t o

ng hóa h c gi a ion v i thu c th , làm xu t hi n các t a, màu, mùi « Khi xác nh các anion nhóm I ta quan tâm h n lo i ph n ng sau: - Ph n ng t o t a - ph n ng Oxi hóa- Kh n2

1.

C I M C A CÁC ANION NHÓM I

1.1. Tính ch t chung
các anion các ph n ng Ph n ng t o t a Ph n ng oxi hóa- kh Các ph n ng khác T o t a v i AgNO3, t a không tan trong acid HNO3 2N Anion b khí y ra kh i mu i d i d ng Cl±, Br±, I±, S2±, NO3±

Không t o t a v i Ba2+ Riêng: S2± tác d ng v i H+ t o khí H2S có mùi.

1.2 Tính ch t c a các anion nhóm I
1.2.1. Các halogenid (Cl±, Br±, I± ) tan (kh n ng t o t a)

-T o ph c: Các halogenid d t o ph c -Tính oxi hóa- kh : kh n ng nh n e- t ng t I2 n Cl2 hay tính oxi hóa t ng t I2 n Cl2, tính kh thì ng c l i. (B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c)

1.2.2. Tính ch t c a anion S2±
-T o t a: T o t a màu en v i Ag+, Pb2+ - Ph n ng oxi hóa: v i các tác nhân oxi hóa Cl2, Br2; HNO3, H2O2, MnO4±, Cr2O72±: S2- b oxi hóa v S0 r i SO42± - Ph n ng t o màu v i natri nitroprussiat - Tác d ng v i acid vô c loãng

1.2.3. Tính ch t c a NO3±
- Tính oxi hóa: N+5 b kh v N+2 r i N+4
NO3± NO3± NO2 Cu/H2SO4 Zn/H+ TT Griess
n

NO  NO 

NO + O2 NO2 

Pm AZOIC màu

- Ph n ng v i antipyrin t o nitro antipyrin màu th m

2. CÁC PH N NG DÙNG TRONG TÍNH CÁC ANION NHÓM I 2.1. Thu c th s b
ANION NHÓM I
BaNO3

NH

KHÔNG T OT A

ANION NHÓM AgNO3 I

AgCl tr ng; AgBr vàng; Ag2S1 en. NO3±

vàng nh t; AgI

NO2 TT Griess

Pm AZOIC màu

2.2. Thu c th xác
2.2.1. Ph n ng xác C ch : X± KMnO4 Oxi hóa X2

nh các halogenid X ±
i d ng halogen t do c hi u Thu c th

nh các halogen d

D u hi u c tr ng

Halogen (X2) Cl2 Br2 I2

Thu c th Gi y t m TT vilier Gi y t m TT fluoressein Gi y t m h tinh b t

Hi n t ng Gi y chuy n màu xanh tím Gi y chuy n màu h ng Gi y chuy n màu tím xanh

2.2.2. các thu c th ion c a Cl±, Br±, I±
anion Thu c th AgNO3 Cl2 Br2 N c clo Hi n t ng T o t a tr ng tan trong dd NH4OH L p cloroform có màu vàng nâu c a Br2 T o t a HgI2 màu (tan trong dd I±) T o t a màu vàng t i

HgCl2 I2 Chì acetat Pb(CH3COO)2

2.3. Thu c th c a ion S2±
Chì acetat Pb(CH3COO)2: T o t a PbS màu en Acid vô c m nh: T o khí H2S mùi tr ng th i

2.4. Thu c th c a ion NO3±
Thu c th Griess Thu c th diphenylamin/mt H2SO4: t o h p ch t màu xanh l

Bài t p.

tan- kh n ng t o t a c a các halogenid
Cation Ag+ Anion Cl± K Br± I± K K Pb2+ I I K I K Hg2+ Các cation khác